Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00185 002976 22422661 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność zarządzających za zobowiązania Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych i Spółki Europejskiej - ebook/pdf
Odpowiedzialność zarządzających za zobowiązania Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych i Spółki Europejskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 335
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2369-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) i Spółka Europejska (SE) zaliczane są do europejskich spółek ponadnarodowych, które wspierają transgraniczne prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Opracowanie przybliża skomplikowaną problematykę odpowiedzialności zarządzających za zobowiązania tych jednostek organizacyjnych. W tym zakresie brak jest jednolitych zasad na szczeblu unijnym, stąd konieczność stosowania reguł krajowych. Skutkuje to z jednej strony nierównomierną ochroną interesów wierzycieli takich spółek, z drugiej natomiast − zróżnicowanym stopniem ryzyka dla zarządzających nimi. Autorka podjęła próbę wszechstronnego rozważenia tej problematyki, zarówno w ujęciu europejskim, jak i krajowym, z uwzględnieniem aspektów kolizyjnopranyh i prawno-porównawczych. Podaje przykłady unormowań zewnętrznej odpowiedzialności zarządzających przyjętych w innych europejskich systemach prawnych dla ponadnarodowych spółek. Szczególną uwagę poświęcono odpowiedzialności zarządzających za zobowiązania EZIG i SE na podstawie prawa polskiego, jako swoistej regulacji na tle innych porządków prawnych. Jeżeli do EZIG i SE posiłkowo zastosowanie znajdzie prawo polskie, zarządzający muszą się liczyć z bardzo surową odpowiedzialnością, a mianowicie odpowiedzialnością za zobowiązania tych ponadnarodowych spółek na podstawie odpowiednio art. 299 lub 479 KSH.

Prezentowana pozycja stanowi obszerne i całościowe ujęcie odpowiedzialności zarządzających za zobowiązania Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych i Spółki Europejskiej. Opracowanie zawiera wiele wskazówek odnośnie rozwiązania doniosłych praktycznie zagadnień w przedmiocie odpowiedzialności zarządzających. Przedstawiono w niej zarówno aspekty materialnoprawne, jak i proceduralne. Książka ta ponadto uwzględnia bogate orzecznictwo i literaturę z tego zakresu.

Pozycja jest adresowana do teoretyków prawa oraz osób wykonujących zawody prawnicze, może być przydatna również studentom i wszystkim tym, którzy są zainteresowani ponadnarodowymi organizacjami gospodarczymi oraz odpowiedzialnością zarządzających spółkami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE Lidia Siwik Odpowiedzialność zarządzających za zobowiązania Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych i Spółki Europejskiej Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE Odpowiedzialność zarządzających za zobowiązania Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych i Spółki Europejskiej Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa handlowego: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ. TOM I–V Du¿e Komentarze Becka J. Bieniak i in. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Du¿e Komentarze Becka. Edycja limitowana S. Włodyka (red.) PRAWO UMÓW HANDLOWYCH. TOM 5, wyd. 3 System Prawa Handlowego A. Szumański (red.) ARBITRAŻ HANDLOWY. TOM 8 System Prawa Handlowego S. Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 8 Du¿e Komentarze Becka E. Skibińska KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. EDYCJA CZWARTA Kodeks System A. Belohlávek ROZPORZĄDZENIE RZYM I. KONWENCJA RZYMSKA. TOM 1–2 Inne www.sklep.beck.pl Lidia Siwik Odpowiedzialność zarządzających za zobowiązania Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych i Spółki Europejskiej Seria Prawo Gospodarcze i Handlowe pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki Redaktor prowadz¹cy: Natalia Adamczyk Wydanie publikacji zosta³o dofinansowane przez Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskiego © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-0775-6 ISBN ebook 978-83-255-2369-5 Spis treœci Wstêp............................................................................................................... Spis treœci Spis treœci IX Wykaz skrótów............................................................................................... XIII Wykaz literatury ............................................................................................XVII Rozdzia³ 1. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG) i Spó³ka Europejska (SE) – zagadnienia wprowadzaj¹ce ........... 1.1. EZIG I SE jako ponadnarodowe spó³ki w Unii Europejskiej ................. 1.1.1. Spó³ka beneficjentem swobody przedsiêbiorczoœci...................... 1.1.2. Europeizacja prawa spó³ek a tworzenie ponadnarodowych spó³ek........................................................................................................ 1.1.3. Rodzaje ponadnarodowych spó³ek ................................................ 1.1.4. Znaczenie i charakter prawny EZIG i SE...................................... 1.1.4.1. Uwagi ogólne .................................................................... 1.1.4.2. Znaczenie i charakter prawny EZIG ................................ 1.1.4.3. Znaczenie i charakter prawny SE ..................................... 1.2. Podstawy prawne funkcjonowania EZIG i SE ........................................ 1.2.1. Zakres unifikacji prawa ................................................................ 1.2.2. Wielopoziomowa struktura Ÿróde³ prawa...................................... 1.2.3. Technika legislacyjna..................................................................... 1.2.4. Rozporz¹dzenia w sprawie EZIG i statutu SE ............................. 1.2.4.1. Uwagi ogólne .................................................................... 1.2.4.2. Przedmiot regulacji rozporz¹dzenia w sprawie EZIG ..... 1.2.4.3. Przedmiot regulacji rozporz¹dzenia w sprawie statutu SE ....................................................................................... 1.2.4.4. Technika legislacyjna w rozporz¹dzeniach ...................... 1.2.4.5. Odes³ania w rozporz¹dzeniu w sprawie EZIG................. 1.2.4.6. Odes³ania w rozporz¹dzeniu w sprawie statutu SE ......... 1.2.5. Prawo krajowe maj¹ce zastosowanie do EZIG i SE .................... 1.2.5.1. Uwagi ogólne .................................................................... 1.2.5.2. £¹cznik siedziby ............................................................... 1.2.5.3. Przepisy wprowadzaj¹ce rozporz¹dzenia ........................ 1.2.5.4. Prawo krajowe stosowane na podstawie odes³añ ............ 1.2.5.5. Odes³ania w prawie krajowym ......................................... 1.2.5.6. Normy kolizyjne ............................................................... 1.2.6. Wyk³adnia prawa unijnego i krajowego ........................................ 1.2.7. Podsumowanie .............................................................................. 1.3. Zarz¹dzaj¹cy EZIG i SE........................................................................... 1 1 1 5 13 19 19 19 24 26 26 26 28 29 29 32 33 35 38 39 43 43 43 44 46 47 49 52 56 57 V Spis treœci 1.3.1. Uwagi ogólne ................................................................................ 1.3.2. Pozycja prawna zarz¹dzaj¹cego w EZIG i SE .............................. 1.3.3. Rodzaje odpowiedzialnoœci zarz¹dzaj¹cych ................................. 1.3.4. Zarz¹dca w strukturze organizacyjnej EZIG................................. 1.3.4.1. Zarz¹dca EZIG zgodnie z prawem unijnym .................... 1.3.4.2. Zarz¹dca EZIG z siedzib¹ w Polsce ................................. 1.3.5. Zarz¹dzaj¹cy w strukturze organizacyjnej SE ............................. 1.3.5.1. Modele zarz¹dzania SE ................................................... 1.3.5.2. Harmonizacja przepisów krajowego prawa w odniesie- niu do struktury spó³ek akcyjnych ................................................ 1.3.5.3. Corporate governance ...................................................... 1.3.5.4. Zarz¹dzaj¹cy SE z siedzib¹ w Polsce............................... 1.3.6. Zdolnoœæ do bycia zarz¹dzaj¹cym EZIG i SE............................... 1.3.7. Osoba prawna zarz¹dzaj¹ca EZIG i SE......................................... 1.4. Podmioty odpowiadaj¹ce za zobowi¹zania EZIG i SE ........................... 1.4.1. Zasada odpowiedzialnoœci jednostek organizacyjnych za swoje zobowi¹zania ........................................................................................... 1.4.2. Odpowiedzialnoœæ cz³onków EZIG za jego zobowi¹zania .......... 1.4.3. Odpowiedzialnoœæ innych podmiotów ni¿ EZIG i SE za ich zobo- wi¹zania ................................................................................................... 57 58 60 61 61 65 70 70 73 75 76 77 78 82 82 83 88 Rozdzia³ 2. Zewnêtrzna odpowiedzialnoœæ zarz¹dzaj¹cych EZIG i SE .. 91 91 2.1. Uwagi ogólne............................................................................................ 91 2.1.1. Pojêcie zewnêtrznej odpowiedzialnoœci zarz¹dzaj¹cych ............. 91 2.1.2. Funkcje zewnêtrznej odpowiedzialnoœci zarz¹dzaj¹cych ............ 93 2.1.3. Cele zewnêtrznej odpowiedzialnoœci zarz¹dzaj¹cych................... 2.2. Kontekst ekonomicznoprawny................................................................ 96 2.3. Kontekst kolizyjnoprawny ...................................................................... 101 2.3.1. Uwagi ogólne ................................................................................. 101 2.3.2. Prawo w³aœciwe dla zewnêtrznej odpowiedzialnoœci zarz¹dców EZIG ......................................................................................................... 102 2.3.3. Prawo w³aœciwe dla zewnêtrznej odpowiedzialnoœci zarz¹dza- j¹cych SE ................................................................................................. 104 2.3.4. £¹cznik kolizyjnoprawny dla zewnêtrznej odpowiedzialnoœci zarz¹dzaj¹cych ......................................................................................... 111 2.3.5. £¹cznik kolizyjnoprawny dla zewnêtrznej odpowiedzialnoœci zarz¹dzaj¹cych zgodnie z prawem polskim ............................................ 114 2.4. Kontekst prawnoporównawczy............................................................... 117 2.4.1. Uwagi ogólne ................................................................................. 117 2.4.2. Zewnêtrzna odpowiedzialnoœæ zarz¹dców EZIG na przyk³adzie wybranych regulacji krajowych .............................................................. 119 2.4.2.1. Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza zarz¹dców EZIG wobec osób trzecich ...................................................................... 119 2.4.2.2. Odpowiedzialnoœæ zarz¹dców EZIG za jego zobo- wi¹zania ......................................................................................... 123 VI Spis treœci 2.4.2.3. Zewnêtrzna odpowiedzialnoœæ zarz¹dców EZIG z sie- dzib¹ w Polsce na tle wybranych porz¹dków prawnych .............. 126 2.4.3. Zewnêtrzna odpowiedzialnoœæ zarz¹dzaj¹cych SE na przyk³adzie wybranych regulacji krajowych................................................................ 127 2.4.3.1. Zbli¿anie prawa materialnego w zakresie odpowie- dzialnoœci zarz¹dzaj¹cych.............................................................. 127 2.4.3.2. Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza zarz¹dzaj¹cych SE wzglêdem osób trzecich ................................................................. 131 2.4.3.3. Odpowiedzialnoœæ zarz¹dzaj¹cych za zobowi¹zania SE do wysokoœci okreœlonej wyrokiem s¹du wobec masy upad³oœci .. 136 2.4.3.4. Odpowiedzialnoœæ zarz¹dzaj¹cych za zobowi¹zania SE wobec wierzycieli .......................................................................... 141 2.4.3.5. Odpowiedzialnoœæ zarz¹dzaj¹cych SE z siedzib¹ w Pol- sce wobec osób trzecich na tle wybranych porz¹dków prawnych .. 145 2.4.3.6. Charakter luki prawnej dla zewnêtrznej odpowiedzial- noœci zarz¹dzaj¹cych ..................................................................... 146 2.5. Podsumowanie ......................................................................................... 148 Rozdzia³ 3. Odpowiedzialnoœæ zarz¹dzaj¹cych za zobowi¹zania EZIG i SE zgodnie z prawem polskim ................................................................... 151 3.1. Uwagi ogólne ........................................................................................... 151 3.2. Odpowiedzialnoœæ zarz¹dców za zobowi¹zania EZIG na podstawie art. 299 KSH ............................................................................................ 153 3.2.1. Podstawa prawna odpowiedzialnoœci ........................................... 153 3.2.2. Cel unormowania .......................................................................... 153 3.2.3. Zakres podmiotowy odpowiedzialnoœci ....................................... 155 3.2.4. Zakres przedmiotowy odpowiedzialnoœci .................................... 166 3.2.5. Przes³anki pozytywne odpowiedzialnoœci .................................... 172 3.2.6. Przes³anki zwalniaj¹ce z odpowiedzialnoœci ................................ 186 3.2.6.1. Uwagi ogólne .................................................................... 186 3.2.6.2. Zg³oszenie we w³aœciwym czasie wniosku o og³oszenie upad³oœci ........................................................................................ 189 3.2.6.3. Brak winy zarz¹dzaj¹cego w niezg³oszeniu wniosku o og³oszenie upad³oœci ................................................................... 198 3.2.6.4. Brak szkody wierzyciela .................................................. 202 3.2.7. Ciê¿ar dowodu wykazania przes³anek .......................................... 205 3.2.8. Treœæ odpowiedzialnoœci zarz¹dców ............................................. 207 3.2.9. Charakter odpowiedzialnoœci ........................................................ 208 3.2.9.1. Uwagi ogólne ................................................................... 208 3.2.9.2. Koncepcja odpowiedzialnoœci in solidum ........................ 211 3.2.9.3. Koncepcja odpowiedzialnoœci odszkodowawczej ........... 213 3.2.9.4. Koncepcja odpowiedzialnoœci gwarancyjnej ................... 216 3.2.9.5. Koncepcje mieszane ......................................................... 219 3.2.9.6. Stanowisko w³asne............................................................ 220 3.2.10. Podsumowanie ............................................................................. 222 VII Spis treœci 3.3. Odpowiedzialnoœæ zarz¹dzaj¹cych za zobowi¹zania SE na podstawie art. 479 KSH ............................................................................................ 223 3.3.1. Podstawa prawna odpowiedzialnoœci ............................................ 223 3.3.2. Zakres podmiotowy odpowiedzialnoœci........................................ 226 3.3.3. Zakres przedmiotowy odpowiedzialnoœci ..................................... 229 3.3.4. Przes³anki odpowiedzialnoœci ....................................................... 234 3.3.5. Charakter odpowiedzialnoœci ........................................................ 241 3.3.6. Podsumowanie ............................................................................... 245 3.4. Roszczenia zwrotne .................................................................................. 246 3.4.1. Rozliczenia miêdzy zarz¹dzaj¹cymi ............................................. 246 3.4.2. Rozliczenia miêdzy zarz¹dc¹ a EZIG ........................................... 247 3.4.3. Rozliczenia miêdzy zarz¹dzaj¹cymi a SE ..................................... 248 3.4.4. Rozliczenia miêdzy zarz¹dc¹ a cz³onkami EZIG ......................... 249 3.5. Podsumowanie ......................................................................................... 250 Rozdzia³ 4. Dochodzenie roszczeñ od zarz¹dzaj¹cych, odpowiedzial- nych za zobowi¹zania EZIG i SE ................................................................ 253 4.1. Uwagi ogólne ........................................................................................... 253 4.2. Jurysdykcja krajowa ................................................................................. 253 4.3. W³aœciwoœæ s¹du ...................................................................................... 256 4.3.1. W³aœciwoœæ s¹du polskiego ........................................................... 256 4.3.1.1. W³aœciwoœæ funkcjonalna ................................................ 256 4.3.1.2. W³aœciwoœæ miejscowa .................................................... 259 4.3.2. W³aœciwoœæ Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej ........ 261 4.4. Postêpowanie przed s¹dami polskimi ...................................................... 262 4.4.1. Postêpowanie przeciwko zarz¹dcom EZIG a postêpowania prze- ciw EZIG i przeciw cz³onkom EZIG ...................................................... 262 4.4.2. Dopuszczalnoœæ nadania klauzuli wykonalnoœci na zarz¹dzaj¹cego tytu³owi egzekucyjnemu przeciwko spó³ce ............................................... 267 4.4.3. Tryb dochodzenia roszczeñ w postêpowaniu s¹dowym ............... 269 4.4.3.1. Dowodzenie istnienia zobowi¹zania w postêpowaniu s¹dowym ........................................................................................ 269 4.4.3.2. Postêpowanie odrêbne w sprawach gospodarczych ........ 272 4.4.3.3. Wspó³uczestnictwo procesowe ........................................ 274 4.4.3.4. Interwencja uboczna ........................................................ 277 4.5. Podsumowanie.......................................................................................... 279 Zakoñczenie ................................................................................................... 281 1. Ocena istniej¹cej regulacji .......................................................................... 281 2. Postulaty de lege ferenda ............................................................................ 286 Indeks rzeczowy ............................................................................................. 293 VIII Wstêp WstêpWstêp Przedmiotem niniejszego opracowania jest cywilnoprawna odpowiedzial- noœæ zarz¹dzaj¹cych europejskim zgrupowaniem interesów gospodarczych (EZIG) i spó³ki europejskiej (SE) za zobowi¹zania tych podmiotów. Zestawia ono wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w tym zakresie, z naciskiem na pra- wa polskie. Skomplikowana technika legislacyjna oparta na systemie odes³añ stwarza bowiem potrzebê ustalenia, które przepisy znajd¹ zastosowanie, a nastêp- nie ponownego zrekonstruowania norm prawnych, odnosz¹cych siê do tej odpo- wiedzialnoœci, z uwzglêdnieniem ponadnarodowego charakteru EZIG i SE. Poprzez porównianie rozwi¹zañ prawnych w kilkunastu porz¹dkach prawnych, pokazane zostanie szerokie spektrum ró¿norodnych form odpowiedzialnoœci u³atwiaj¹ce wybór optymalnego rozwi¹zania w tym wzglêdzie. Podjêta zostanie tak¿e próba oceny rozwi¹zañ polskich odnosz¹cych siê do odpowiedzialnoœci zarz¹dzaj¹cych na tle podobnych instytucji prawnych przyjêtych w innych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, a s³u¿¹cych ochronie wierzycieli spó³ek. Prze- prowadzone analizy s³u¿¹ równie¿ zbadaniu efektywnoœci i trafnoœci przyjêtych rozwi¹zañ prawnych. Nale¿y zastrzec, ¿e na potrzeby niniejszego opracowania, w zwi¹zku z istotnymi rozbie¿noœciami terminologicznymi w tekstach prawnych, odnosz¹cych siê do EZIG i SE, wprowadzone zosta³o okreœlenie „zarz¹dzaj¹cy”. W rozporz¹dzeniu w sprawie EZIG oraz w polskiej ustawie o EZIG i SE pojawia siê bowiem pojêcie zarz¹dcy i zarz¹dców. Natomiast rozporz¹dzenie w sprawie statutu SE pos³uguje siê zwrotami cz³onek (cz³onkowie) organu zarz¹dzaj¹cego dla dualistycznego modelu zarz¹dzania lub cz³onek (cz³onkowie) organu administruj¹cego dla modelu moni- stycznego. Z kolei ustawa o EZIG i SE u¿ywa dla SE sformu³owañ cz³onek (cz³on- kowie) zarz¹du lub cz³onek (cz³onkowie) rady administruj¹cej w zale¿noœci od sys- temu zarz¹dzania. Celem uproszczenia terminologicznego zarz¹dcy EZIG, cz³onkowie organu zarz¹dzaj¹cego (zarz¹du) w systemie dualistycznym SE oraz cz³onkowie organu administruj¹cego (rady administruj¹cej) SE przy mo- delu monistycznym, zbiorczo nazywani bêd¹ w niniejszym opracowaniu „zarz¹dzaj¹cymi”, co nie wyklucza stosowania przy omawianiu kwestii szcze- gó³owych powrotu do zwrotów stosowanych w jêzyku prawnym. Niniejsza praca stanowi próbê kompleksowego wyjaœnienia szeregu istot- nych kwestii odnosz¹cych siê do odpowiedzialnoœci zarz¹dzaj¹cych za zobo- wi¹zania EZIG i SE, które nie doczeka³y siê jeszcze opracowania w polskiej i ob- cojêzycznej literaturze przedmiotu. Dotychczas w skali europejskiej nie badano zjawiska zewnêtrznej odpowiedzialnoœci zarz¹dzaj¹cych EZIG i SE, a jest to ce- lowe, poniewa¿ wobec narastaj¹cej liczby spó³ek ponadnarodowych i posi³kowe- go stosowania regulacji narodowych, mog¹ rodziæ siê na tym tle powa¿ne w¹tpli- IX Wstêp woœci. Ponadto opacowanie to ma staæ siê wk³adem w rozwój europejskiego prawa spó³ek. Odpowiedzialnoœæ zarz¹dzaj¹cych spó³kami ponadnarodowymi za jej zobowi¹zania nale¿y bowiem do jednej z bardziej kontrowersyjnych zagad- nieñ nie tylko na gruncie prawa polskiego, ale i w wiêkszoœci systemów prawnych pañstw cz³onkowskich. Ponadto odpowiedzialnoœæ zarz¹dzaj¹cych spó³kami za ich zobowi¹zania jest godna uwagi, gdy¿ stanowi prze³amanie cywilnoprawnej zasady, ¿e za zobowi¹zania odpowiada podmiot, w którego imieniu zobowi¹zanie takie by³o zaci¹gniête. Rodzi to wiele w¹tpliwoœci interpretacyjnych. W zwi¹zku z tym, ¿e w prawie unijnym w zakresie odpowiedzialnoœci zarz¹dzaj¹cych EZIG i SE powsta³a luka prawna, polskie rozwi¹zania bêd¹ stosowane odpowiednio do ponadnarodowych struktur organizacyjnych, co w sposób nieunikniony doprowa- dzi do przeniesienia w¹tpliwoœci ju¿ istniej¹cych na p³aszczyŸnie krajowej na szczebel unijny. To zaœ powinno obligowaæ do podjêcia próby wypracowania jed- noznacznych stanowisk i rozstrzygniêcia takich spornych kwestii, jak np. cha- rakter odpowiedzialnoœci, aby rozwi¹zania te sta³y siê czytelne dla uczestnika unijnego rynku. Postawiony problem badawczy ma równie¿ istotne znaczenie praktyczne. W perspektywie czasu nie mo¿na wykluczyæ wzmo¿onej intensywnoœci powsta- wania europejskich typów spó³ek równie¿ w Polsce. Tworz¹cy te formy prawne oraz zarz¹dzaj¹cy nimi, powinni byæ œwiadomi realnego zagro¿enia, jakie niesie za sob¹ pe³nienie funkcji zarz¹dczych w SE i EZIG. Znajomoœæ obowi¹zków, któ- re nak³ada na nich szereg aktów prawnych, wewnêtrzne akty za³o¿ycielskie czy te¿ uchwa³y innych organów, oraz uzmys³owienie sobie konsekwencji naruszeñ tych obowi¹zków, pozwoli zarz¹dzaj¹cym unikn¹æ niepotrzebnego nara¿enia siê na odpowiedzialnoœæ. Przedsiêbiorcy dokonuj¹ bowiem analizy systemu krajowe- go, maj¹cego zastosowanie posi³kowo do ponadnarodowych spó³ek, pod k¹tem wyboru najkorzystniejszego dla nich re¿imu prawnego. Surowa odpowiedzial- noœæ zarz¹dzaj¹cych stanowi element, który dla inwestorów z jednej strony przek³ada siê na wiêksze koszty wynagrodzeñ zarz¹dzaj¹cych, zwi¹zane z ko- niecznoœci¹ rekompensowania ponoszonego przez nich ryzyka, z drugiej strony natomiast mo¿e przyci¹gaæ kontrahentów wobec lepszego zabezpieczenia ich wierzytelnoœci. O wadze problemu œwiadczy równie¿ to, ¿e hipotetycznie mo¿e dojœæ do sytuacji, ¿e regulacja polska bêdzie w³aœciwa dla ponadnarodowych spó³ek z siedzib¹ umiejscowion¹ w innym pañstwie. Rozporz¹dzenie odsy³a bo- wiem nie tylko bezpoœrednio do prawa merytorycznego pañstwa siedziby EZIG czy SE, ale tak¿e w niektórych materiach wskazuje prawo prywatne miêdzynaro- dowe, które dopiero wyznacza w³aœciwe przepisy merytoryczne. Normy kolizyj- ne prawa pañstwa siedziby mog¹ zaœ odsy³aæ do systemów prawnych innych ni¿ prawo siedziby, co prowadzi do stosowania obok siebie ró¿nych krajowych porz¹dków prawnych. Warto podkreœliæ tak¿e, ¿e obecnie istnieje silna tendencja w celu rozszerza- nia katalogu ponadnarodowych form spó³ek. St¹d przeprowadzona w pracy analiza, jak kszta³tuje siê odpowiedzialnoœæ oraz systematyzacja tej problematy- ki, poszerzona o wskazanie niedoskona³oœci regulacji, mog¹ okazaæ siê pomocne przy konsultacjach nad kolejnymi projektami rozporz¹dzeñ z zakresu europej- skiego prawa spó³ek. Niniejsza praca w swoim za³o¿eniu ma wiêc staæ siê przy- X Wstêp czynkiem do dyskusji nad kszta³tem odpowiedzialnoœci zarz¹dzaj¹cych nie tylko w EZIG i SE, ale tak¿e w kolejnych spó³kach ponadnarodowych. Zakres opracowania obejmowaæ bêdzie cywilnoprawne aspekty odpowiedzial- noœci zarz¹dzaj¹cych EZIG i SE. Praca zostanie poœwiêcona przede wszystkim zagadnieniom materialnoprawnym. Niemniej jednak poruszone zostan¹ równie¿ najistotniejsze aspekty zwi¹zane z dochodzeniem przez wierzycieli roszczeñ od zarz¹dzaj¹cych. Nale¿y zastrzec tak¿e, ¿e opracowanie jest poœwiêcone analizie odpowiedzialnoœci cywilnoprawnej zarz¹dzaj¹cych za zobowi¹zania prywatno- prawne EZIG i SE. Wprawdzie zarz¹dzaj¹cy ponosz¹ równie¿ odpowiedzial- noœæ za zobowi¹zania publicznoprawne, jednak¿e podlega ona zupe³nie innemu re¿imowi prawnemu. Dodaæ nale¿y, ¿e opracowanie dotyczy kwestii odpowie- dzialnoœci istniej¹cej na etapie funkcjonowania spó³ki dojrza³ej, nie obejmuje ono zaœ fazy przed jej rejestracj¹. Warszawa, maj 2011 r. Autorka XI Wykaz skrótów 1. ród³a prawa polskiego Wykaz skrótów Wykaz skrótów PPM . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne miêdzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) EZIGiSEU . . . . . . . ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spó³ce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) OrdPod . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) 2. ród³a prawa zagranicznego ABGB . . . . . . . . . . . Austryjacki kodeks cywilny z 1811 r. (Allgemeines Bürgerl- iche Gesetzbuch) BGB . . . . . . . . . . . . Ogólnoniemiecki kodeks cywilny z 1896 r. (Bürgerliches Gesetzbuch) C.Com. . . . . . . . . . . Codex Commercial EZIGR . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Rady Nr 2137/85 z 25.7.1985 r. w sprawie interesów gospodarczych zgrupowania europejskiego (EZIG) (Dz.Urz. UE L 1985 Nr 199, s. 1) GmbHG . . . . . . . . . niemiecka ustawa o odpowiedzialnoœci odszkodowawczej z 20.4.1892 r. (Gesetz betreffend die Gesellschaft mit be- schränkter Haftung) HGB . . . . . . . . . . . . Niemiecki kodeks handlowy z 10.5.1897 r. (Handelgesetz- buch) SSCER . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie UE Nr 1435/2003 z 22.7.2003 r. w sprawie statutu spó³dzielni europejskiej (SCE) (Dz.Urz. UE L 2003 Nr 207, s. 1) SSER . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Rady Nr 2157/2001 z 8.10.2001 r. w spra- wie statutu spó³ki europejskiej (SE) (Dz.Urz. UE L 2001 Nr 294, s. 1) TFUE . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 9.5.2008 r. (Traktat z Lizbony) (Dz.Urz. UE C 2008 Nr 115, s. 47) XIII Wykaz skrótów TWE . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ (wersja skon- solidowana) (Dz.Urz. UE C 2006 Nr 321E, s. 1) UmwG . . . . . . . . . . niemiecka ustawa o przekszta³ceniu podmiotów prawnych z 28.10.1994 r. (Umwandlungsgesetz) ZPO . . . . . . . . . . . . Niemiecki kodeks postêpowania cywilnego z 12.9.1950 r. (Zivilprozessordnung) 2. Organy BGH . . . . . . . . . . . . Niemiecki S¹d Federalny (Bundesgerichtshof) SN . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy TSUE. . . . . . . . . . . . Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej TSWE . . . . . . . . . . . Trybuna³ Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich 3. Publikatory i czasopisma . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw AcP . . . . . . . . . . . . . Archiv für civilistische Praxis BB . . . . . . . . . . . . . . Betriebs-Berater BGHZ . . . . . . . . . . . Entscheidungen des Bundesgerichtschof in Zivilsachen Biul. SN . . . . . . . . . Biuletyn S¹du Najwy¿szego CMLR . . . . . . . . . . . Common Market Law Review DB . . . . . . . . . . . . . Der Betrieb DJZ . . . . . . . . . . . . . Deutsche Juristen-Zeitung Dz.U. DStR . . . . . . . . . . . . Deutsches Steuerrecht EBLR . . . . . . . . . . . European Business Law Review ECL . . . . . . . . . . . . . European Company Law ELR . . . . . . . . . . . . . European Law Review EWS . . . . . . . . . . . . Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht GesRZ . . . . . . . . . . . Der Gesellschafter GmbHR . . . . . . . . . . GmbH-Rundschau ICLQ . . . . . . . . . . . . Internacional and Comperative Law Quarterly JA . . . . . . . . . . . . . . Juristische Arbeitsblätter JuS. . . . . . . . . . . . . . Juristische Schulung JZ. . . . . . . . . . . . . . . Juristen Zeitung KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MDR . . . . . . . . . . . . Monatschrift für deutches Recht MoP. . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MP. . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski NJW . . . . . . . . . . . . Neue Juristische Wochenschrift NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NZG . . . . . . . . . . . . Neue Zeitschrift für Gesellschraftsrecht OSN. . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich Pal. . . . . . . . . . . . . . Palestra PiP . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo XIV Wykaz skrótów PPH . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Handlowego PPiA . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa i Administracji RIW. . . . . . . . . . . . . Recht der Internationalen Wirtschaft RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny PPH . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Handlowego PS . . . . . . . . . . . . . . Prawo Spó³ek PUG. . . . . . . . . . . . . Prawo Ustawodawstwa Gospodarczego PUSiG . . . . . . . . . . . Prawo Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Gospodarczych R. Pr. . . . . . . . . . . . . Radca Prawny RabelsZ . . . . . . . . . . Rabels Zeitschrift für asuländisches und internetionals Privatrecht Rej. . . . . . . . . . . . . . Rejent Rev.Soc. . . . . . . . . . Revue des Societes RIW. . . . . . . . . . . . . Recht der internationalen Wirtschaft SP . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze TPP . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego WBL . . . . . . . . . . . . Wirtschaftsrechtliche Blätter WM . . . . . . . . . . . . . Wertpapiermitteilungen WiRO . . . . . . . . . . . Wirtschaft und Recht in Osteuropa Wok. . . . . . . . . . . . . Wokanda Zb. Orz. ZEuP . . . . . . . . . . . . Zeitschrift für Europäisches Privatrecht ZGR . . . . . . . . . . . . Zeitschrift für Unternehmes- und Gesellschraftsrecht ZIP. . . . . . . . . . . . . . Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Insolvenzpraxis . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeñ 4. Inne AG. . . . . . . . . . . . . . Aktiengesellschaft ESP . . . . . . . . . . . . . Europejska spó³ka prywatna ESW . . . . . . . . . . . . Europejska spó³ka wzajemna ETE . . . . . . . . . . . . . Europejski Tytu³ Egzekucyjny EZIG . . . . . . . . . . . . Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych GbR . . . . . . . . . . . . . Gesellschaft bürgerlichen Rechts GmbH . . . . . . . . . . . Gesellschaft mit beschränkter Haftung KRS. . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr S¹dowy Rozp. . . . . . . . . . . . . Rozporz¹dzenie SCE . . . . . . . . . . . . . Spó³dzielnia europejska SE . . . . . . . . . . . . . . Spó³ka europejska (Societas Europea) UE . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska WE . . . . . . . . . . . . . Wspólnota Europejska XV Wykaz literatury Álvarez Sousa B., Algunas cuestiones sobre la responsabilidad de los administrado- res de sa por danos y por deudas sociales, Revista de Derecho de Sociedades 2005, Nr 25. Wykaz literatury Wykaz literatury Ancel M., Znaczenie i metody prawa porównawczego, Warszawa 1979. Anderson M., European Economic Interest Groupings, London–Dublin–Edinbur- gh–Munich 1990. Arkuszewska A. M., Postêpowanie w sprawach gospodarczych. Nowelizacja kodek- su postêpowania cywilnego, PPH 2007, Nr 1. Artmann E., Die Organisationsverfassuner Europäischen Aktiengesellschaft, WBl 2002, Nr 5. As³anowicz M., Charakter i pozycja zarz¹du w spó³ce partnerskiej, PPH 1999, Nr 8. As³anowicz M., Charakter prawny spó³ki partnerskiej, PiP 1998, z. 7. As³anowicz M., Spó³ka partnerska, Warszawa 2004. Autenrieth K. H., Die inländische Europäische wirtschaftliche Interessenvereini- gung (EWIV) als Gestaltungsmittel, BB 1989, Nr 5. Autenrieth K. H., Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung als Gestal- tungsmittel, BB 1989, Nr 5. Bachner T., Wrongful Trading: A New European Model for Creditor Protection?, EBOR 2004, Nr 2. Bagan-Kurluta K., Prawo prywatne miêdzynarodowe, Warszawa 2006. Banaœ N., Europejska spó³ka akcyjna – fikcja czy rzeczywista forma podejmowania i wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej, R. Pr. 2007, Nr 2. Barcz J. (red), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006. Barczak M., Bezskutecznoœæ egzekucji wobec spó³ki z o.o. jako przes³anka odpo- wiedzialnoœci cz³onków jej zarz¹du, Pr. Sp. 2007, Nr 12. Bar³owski M., Bernat M., Ochrona wierzycieli spó³ki europejskiej, PPH 2005, Nr 12. Bartczak J., Przes³anki za³o¿enia spó³ki europejskiej przez przekszta³cenie ist- niej¹cej spó³ki akcyjnej, Pr. Sp. 2005, Nr 10. Bartone R., Klapdor R., Die Europäische Aktiengesellschaft. Recht, Steuern, Be- triebwirtschaft, Berlin 2005. Basedow J., Europäisches Internationales Privatrecht, NJW 1996, Nr 30. Bator A., Gromski W., Kozak A., KaŸmierczyk S., Pulka Z., Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2006. XVII Wykaz literatury Baums T., Cahn A. (red.), Die Europäische Aktiengesellschaft. Umsetzungsfragen und Perspektiven, Berlin 2004. Bayer W., Aktuelle Entwicklungen im Europäischen Gesellschaftsrecht, BB 2004, Nr 1–2. Bayer W., Schmidt J., Die Insolvenzantragspflicht der Geschäftsführung nach §§ 92 Abs. 2 AktG, 64 Abs. 1 GmbHG- Zugleich Anmerkung zu OLG Koblenz v. 5.11.2004 r. – 5 U 875/04, AG 2005, 446, Aktiengesellschaft 2005, Nr 17. Bayer W. F., Die Europäische Aktiengesellschaft und die Entwicklung des Europä- ischen Gesellschaftsrechts, Rabels 1971, Nr 35. Bieniak J., Bieniak M., Spó³ka akcyjna. Komentarz, Warszawa 2005. Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania. t. II, Warszawa 2003. Bieniek G., Ciep³a H., Dmowski S., Kudowski J., Ko³akowski K., Sychowicz M., Wiœ- niewski T., ¯u³awska C., Komentarz do kodeksu cywilnego, Warszawa 2003. Bieniek G., Podejmowanie przez przedsiêbiorców zagranicznych dzia³alnoœci go- spodarczej w Polsce, Rej. 2001, Nr 7–8. Bilewska K., Ponadnarodowe formy spó³ek w prawie europejskim, Pal. 2003, Nr 1–2. Bilewska K., Spó³ka europejska, Warszawa 2006. Bilewska K., Europejska spó³ka prywatna, KPP 2007, Nr 3. Bilewska K., Sobura K., Osoby ustawowe (art. 331 k.c.), EP 2005, Nr 10. Bilewska K., Tworzenie spó³ki europejskiej – fuzja transgraniczna, PPH 2004, Nr 12. Bilewska K., Tworzenie spó³ki europejskiej – holding, PPH 2005, Nr 1. Bilewska K., Tworzenie spó³ki europejskiej – przekszta³cenie, PPH 2005, Nr 2. Bilewska K., Udzia³ osób prawnych w organach spó³ek kapita³owych, Prawo EU 2004, Nr 7–8. Blanquet F., Enfin la société européenne, la SE., Revue du Droit de l’Union Euro- péenne 2001, Nr 1. Blanquet K., Das Statut der Europäischen Aktiengesellschaft (Societas Europaea „SE”). Ein Gemeinschaftsinstrument für die grenzübergreifende Zusammenar- beit im Dienste der Unternehmen, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesell- schaftsrecht 2002, Nr 1. Bleckmann A., Zu den Auslegungsmethoden des Europäischen Gerichtshofs, NJW 1982, Nr 22. B³achnio-Parzych A., Przepisy odsy³aj¹ce systemowe (wybrane zagadnienia), PiP 2003, z. 1. B³aszczak £., Pozycja handlowe spó³ki osobowej w procesie cywilnym, Toruñ 2006. Böhringer W., Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV), Zeit- schrift für das Notariat in Baden-Wüttemberg 1990, Nr 7. Boquera Matarredona J., La sociedad anónima europea domiciliada en Espana, Aranzadi, Madrid 2006. Borkowski M., £¹czenie siê spó³ek akcyjnych, Warszawa 2004. XVIII Wykaz literatury Boyle A. E. (red.), Practice and procedure of the companies court, London 1997. Bramigk H., Der Zweck der Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV), Erlangen–Nürnberg 2002. Brandes S. M., Juristische Personen als Geschäftsführer des Europäischen Privatge- sellschaft, Baden-Baden 2002. Brandt U., Scheifele M., Die Europäische Aktiengesellschaft und das anwendbare Recht, DStR 2002, Nr 13. Brandt U., Überlegungen zu einem SE-Ausführungsgesetz, NZG 2002, Nr 21. Brodecki Z. (red.), Wolnoœæ gospodarcza, Warszawa 2003. Brol J., Z problematyki miêdzynarodowych aspektów upad³oœci i postêpowania upad³oœciowego, PPH 1998, Nr 12. Brömmelmeyer C., Neue Regeln für die Binnenhaftung des Vorstands – Ein Beitrag zur Konkretisierung der Business Judgment Rule, WM 2005, Nr 44. Brox H., Walker W. D., Allgemeines Schuldrecht, München 2004. Bugajna-Sporczyk D., Odpowiedzialnoœæ cywilna cz³onków zarz¹du spó³ki z o.o., PS 2000, Nr 4. Bungert H., Beier C., Die Europäische Aktiengesellschaft. Das Status und seine Umsetzung in der Praxis, EWS 2002, Nr 1. Burkhalter P., Die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) und ihre konzernrechtlichen Beziehung, Zürich 1998. Burscher B., Die Europäische Aktiengesellschaft. Historische Entwicklung. Diss, Innsbruck 1999. Buy M., Lewandowski H., Makowski D. (red.), Wp³yw prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) na prawo wewnêtrzne, Warszawa 2003. Casper M., Der Lückenschluss im Statut der Europäische Aktiengesellschaft, [w:] Festschrift für Peter Ulmer zum 70. Geburtstag am 2. Januar 2003, Berlin 2003. Casper M., Numerus clausus und Mehrstaatlichkeit bei der SE-Gründung, AG 2007. Casper M., Reiss J., Die Haftung eines Vorstands einer italienischen Aktiengesell- schaft nach neuem Recht, RIW 2004, Nr 6. Cejmer M., Napiera³a J., Sójka T. (red.), Europejskie prawo spó³ek, t. 1, Kraków 2004. Cejmer M., Napiera³a J., Sójka T. (red.), Europejskie prawo spó³ek, t. 2, Instytucje prawne dyrektywy kapita³owej, Kraków 2005. Cejmer M., Napiera³a J., Sójka T. (red.), Europejskie prawo spó³ek, t. 3, Corporate governance, Kraków 2006. Cejmer M., Naiera³a J., Sójka T. (red.), Europejskie prawo spó³ek, t. 4, Só³ki zagra- niczne w Polsce, Warszawa 2008. Cieœliñski A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003. Claussen C., Die Europäische Aktiengesellschaft, [w:] Probleme moderner Unter- nehmensführung, Berlin 1972. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność zarządzających za zobowiązania Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych i Spółki Europejskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: