Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00071 003455 21551772 na godz. na dobę w sumie
Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej - ebook/pdf
Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 92
Wydawca: Impuls Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7587-737-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> słowniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Książka Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej to pierwsza w polskiej literaturze naukowej pozycja traktująca o odrzuceniu rówieśniczym w klasie szkolnej w ujęciu całościowym, a więc obejmująca następujące zagadnienia: środowisko odrzucenia rówieśniczego, pojęcie i rodzaje odrzucenia rówieśniczego, status odrzucenia w grupie, podtypy dzieci odrzuconych rówieśniczo, zjawisko odrzucenia ucznia przez rówieśników i czynniki z tym związane, determinanty i konsekwencje odrzucenia rówieśniczego. Ponadto publikacja zawiera wskazania do badań naukowych i działań dla dobra uczniów odrzuconych przez rówieśników. Książka oparta jest w przeważającej części na literaturze zagranicznej, a więc na wynikach badań zachodnich naukowców, spośród których wielu jest czołowymi, znakomitymi i doświadczonymi badaczami problemu odrzucenia rówieśniczego oraz pracownikami prestiżowych uczelni zagranicznych.

Celem publikacji jest także uwrażliwienie wszystkich, którzy pracują z uczniami czy wychowują dzieci i młodzież, na zjawisko odrzucenia przez rówieśników i na pomoc jednostkom odrzuconym, tak aby żaden młody człowiek zmagający się z problemem odrzucenia przez rówieśników nie został sam.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

© Copyright by Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków  dr hab. Sławomir Koziej, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Recenzent: w Kielcach Redakcja wydawnicza: Zespół Opracowanie typografi czne: Katarzyna Kerschner Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska ISBN 978-83-7587-737-3 Ofi cyna Wydawnicza „Impuls” - Kraków, ul. Turniejowa / tel. () --, fax () -- www.impulsofi cyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsofi cyna.com.pl Wydanie I, Kraków  K. Musialska, Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-737-3, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011 Uczniom odrzuconym, którzy cierpią... K. Musialska, Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-737-3, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011 Spis treści Wstęp ......................................................................................................................................  Rozdział  Klasa szkolna jako środowisko odrzucenia rówieśniczego .......................................  .. Klasa szkolna a odrzucenie rówieśnicze w świetle literatury przedmiotu .......................................................................  ... Właściwości klasy szkolnej jako środowiska odrzucenia rówieśniczego – wyszczególnienie .................................  Rozdział  Pojęcie i rodzaje odrzucenia rówieśniczego .................................................................  .. Pojęcie odrzucenia rówieśniczego ...................................................................  .. Rodzaje odrzucenia rówieśniczego .................................................................  Rozdział  Status odrzucenia w grupie i podtypy dzieci odrzuconych rówieśniczo ..............  .. Pojęcie statusu w grupie rówieśniczej ............................................................  .. Status odrzucenia w świetle klasyfi kacji statusów grupowych ................  ... Socjometryczne klasyfi kacje statusów grupowych ..........................  ... Autorska klasyfi kacja statusów grupowych dzieci ...........................  .. Podtypy dzieci odrzuconych rówieśniczo .....................................................  Rozdział  Zjawisko odrzucenia ucznia przez rówieśników ........................................................  .. Problematyka odrzucenia ucznia przez rówieśników w świetle literatury przedmiotu .......................................................................  ... Defi nicja odrzucenia rówieśniczego w klasie szkolnej ......................  ... Czynniki związane z odrzuceniem ucznia przez rówieśników – wyszczególnienie ......................................................................................  K. Musialska, Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-737-3, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011  Spis treści Rozdział  Determinanty odrzucenia rówieśniczego ....................................................................  .. Czynniki determinujące odrzucenie przez rówieśników w świetle badań ....................................................................................................  ... Determinanty odrzucenia rówieśniczego – wyszczególnienie .....  Rozdział  Konsekwencje odrzucenia rówieśniczego ....................................................................  .. Skutki odrzucenia przez rówieśników w świetle badań .............................  ... Konsekwencje odrzucenia rówieśniczego – wyszczególnienie .....  Zakończenie .........................................................................................................................  Bibliografi a ...........................................................................................................................  Spis tabel i schematów ......................................................................................................  K. Musialska, Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-737-3, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011 Wstęp Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej jest sytuacją związaną z czynnika- mi psychologicznymi, socjologicznymi i pedagogicznymi, w której uczeń zostaje odrzucony przez zespół klasowy i spotyka się z negatywnymi postawami wobec niego. Odrzucenie jest dla ucznia źródłem bolesnych doświadczeń i skutkuje po- ważnymi konsekwencjami w późniejszym życiu szkolnym, pozaszkolnym, a także w życiu dorosłym. Celem mojej książki jest dokładne zapoznanie Czytelników, którzy pracują z uczniami (np. nauczycieli, pedagogów) lub będą z nimi pracowali (studen- tów), z problemem odrzucenia ucznia przez rówieśników. Być może stanie się to początkiem ich działań zmierzających w kierunku diagnozy pedagogicznej i praktyki szkolnej oraz działań wychowawczych i profi laktycznych dotyczących odrzucenia rówieśniczego w klasie szkolnej. Publikację oparłam na polsko- i anglojęzycznej literaturze przedmiotu ze szczególnym skupieniem na tej drugiej, gdyż obfi tuje ona w liczne publikacje nie- dostępne w tłumaczeniu. Sądzę, że taki dobór źródeł pozwoli na dokładne pozna- nie problemu odrzucenia rówieśniczego. W rozdziale pierwszym podejmuję problematykę klasy szkolnej – grupy rówieśniczej, społecznej, nieformalnej – jako środowiska odrzucenia rówieśni- czego, w którym ono zachodzi. W rozdziale drugim przedstawiam, czym jest odrzucenie przez rówieśników i jakie można wyróżnić jego rodzaje. Na ich podstawie podejmuję próbę podziału uczniów odrzuconych w klasie szkolnej ze względu na zastosowane metody diagnostyczne. Rozdział trzeci jest opisem sta- tusu odrzucenia jednostki w grupie w klasyfi kacjach statusów grupowych oraz podtypów dzieci odrzuconych rówieśniczo, które to podtypy znajdują również odzwierciedlenie w klasie szkolnej. Rozdział czwarty ukazuje szczegółowo zja- wisko odrzucenia ucznia przez rówieśników i czynniki wiążące się z nim, ze szczególnym naciskiem na trudną sytuację ucznia odrzuconego. Rozdział piąty poświęcam zagadnieniu czynników determinujących odrzucenie przez rówieś- ników, a szósty – jego konsekwencjom. W zakończeniu dokonuję podsumowa- nia najważniejszych kwestii przedstawionych w książce oraz podaję niektóre wskazania do badań naukowych i działań podejmowanych dla dobra uczniów odrzuconych przez rówieśników. K. Musialska, Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-737-3, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011  Wstęp Pragnę serdecznie podziękować dr. hab. Sławomirowi Koziejowi z Uniwersy- tetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach za podjęty trud recenzowania. Składam również szczególne wyrazy wdzięczności Redakto- rowi Naczelnemu Ofi cyny Wydawniczej „Impuls” Wojciechowi Śliwerskiemu za umożliwienie publikacji mojej pracy. K. Musialska, Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-737-3, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011 Rozdział  Klasa szkolna jako środowisko odrzucenia rówieśniczego W celu właściwego poznania problematyki odrzucenia ucznia przez rówieśni- ków klasowych niezbędne jest ukazanie klasy szkolnej jako środowiska, w którym zachodzi odrzucenie rówieśnicze. Oczywiście klasa szkolna nie jest jedynym śro- dowiskiem, w którym dochodzi do niego, niemniej wydaje się podstawowym środo- wiskiem rówieśniczym dla dzieci i młodzieży. .. Klasa szkolna a odrzucenie rówieśnicze w świetle literatury przedmiotu Zrozumienie klasowego środowiska odrzucenia rówieśniczego wymaga uka- zania klasy szkolnej jako grupy rówieśniczej, społecznej, nieformalnej ze względu na bezpośrednie więzi między jej członkami, wewnątrz której dochodzi do odrzu- cenia jednostki (ucznia). Konieczne jest także przedstawienie zjawisk zachodzą- cych w obrębie klasy i relacji między odrzuceniem rówieśniczym a klasą szkolną. W związku z tym poniżej podjęto próbę opisania tych kwestii w ujęciu różnych autorów/badaczy wymienionych w kolejności alfabetycznej. Ich opinie będą pod- stawą do stwierdzenia związków między klasą szkolną a odrzuceniem przez ró- wieśników. Roberta M. Berns (, s. –) zwraca uwagę, że grupa rówieśnicza stanowi mikrosystem, w którym zestawione są związki, role i aktywności, a ró- wieśnicy to grupa osób równych sobie: podzielających te same zainteresowania, zazwyczaj będących w tym samym wieku, tej samej płci i o zbliżonym statusie so- cjoekonomicznym. Doświadczenia z rówieśnikami umożliwiają dzieciom nabycie wielu umiejętności, kształtują postawy i zachowania, które wpływają na ich spo- łeczną adaptację. Grupa rówieśnicza może mieć zarówno pozytywny, jak i nega- tywny wpływ na dzieci. Z jednej strony może tworzyć środowisko zachęcające do nauki, wspierające w sytuacjach problemowych, skłaniające do pomagania innym z  pomocą odpowiedniego kierownictwa dorosłych. Z  drugiej strony natomiast K. Musialska, Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-737-3, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011  Rozdział . Klasa szkolna jako środowisko odrzucenia rówieśniczego negatywny wpływ wiąże się z bullyingiem – gnębienie dzieci może prowadzić do psychologicznej i fi zycznej krzywdy. Maria Czerkawska i  Zygmunt Zaborowski (, s. –) zauważają, że klasa szkolna jest ważnym środowiskiem wychowawczym oddziałującym na treść i  formę doświadczeń społecznych ucznia i  na jego rozwój moralno-społeczny. W niej uczeń wchodzi w relacje rzeczowe i osobowe, które znajdują wyraz w jego roli i pozycji społecznej. Pozycja ucznia odrzuconego w klasie szkolnej jest szcze- gólnie istotna dla jego rozwoju moralno-społecznego i dostarcza różnorodnych do- świadczeń społecznych, takich jak: przeżywanie stanu lęku, niepokoju, frustracji, potrzeba afi liacji, uznania, dodatniej samooceny, bezpieczeństwa. Taka sytuacja społeczna i psychiczna ucznia odrzuconego modeluje jego osobowość społeczną, a przez nią determinuje jego reakcje emocjonalne i sposób regulowania postaw uczuciowych. Waldemar Dutkiewicz i Monika Szpringer (, s. ) zwracają uwagę, że w klasie szkolnej uczniowie zajmują konkretne miejsca w jej strukturze społecznej, czyli zajmują w zespole określone pozycje, które wyznaczone są wieloma czyn- nikami o różnym charakterze i nasileniu i stanowią kluczowy czynnik osobowo- twórczy. Pozycja ucznia będąca skutkiem odrzucenia, niechęci ze strony grupy powoduje u niego brak wiary we własne siły oraz może wywoływać różnorakie zjawiska o charakterze frustracyjnym. Natomiast pozycja ucznia oparta na zaufa- niu zespołu przyczynia się do rozwoju jego osobowości społecznej. Ponadto auto- rzy (Dutkiewicz, Szpringer, , s. –) ukazują kilka niebagatelnych kwestii dotyczących odrzucenia ucznia w klasie: – klasa szkolna jest środowiskiem mogącym w niekorzystnych warunkach gene- rować podejmowanie zachowań ryzykownych przez uczniów, a jedną z sytuacji sprzyjających temu zjawisku jest odrzucenie przez klasę; – odrzucenie w klasie przejawia się często surowymi sankcjami w stosunku do członków, których zachowanie łamie normy grupy; – w sytuacji odrzucenia uczniowie przejawiają negatywny stosunek do kolegów i kontaktów społecznych niezależnie od podobieństwa zainteresowań i uznawa- nych wartości; – to, jak wielki wpływ na rozwój młodzieży wywiera odrzucanie ich lub pomijanie przez grupę społeczną, zależy w pewnym stopniu od tego, jak ważne są dla nich aprobata i akceptacja społeczna. W ujęciu Doroty Ekiert-Grabowskiej (a, s. –) klasa szkolna to pod- stawowa grupa społeczna dla dzieci w wieku szkolnym, która zostaje utworzona w sposób formalny dla celów dydaktycznych, lecz jeśli przekształca się w grupę nieformalną, może mieć ogromny wpływ na jednostkę. Taka nieformalna grupa rówieśnicza odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju jednostki, gdyż przyczynia się do zaspokojenia wielu potrzeb psychicznych dziecka: uznania, dodatniej sa- mooceny, uczestnictwa, identyfi kacji z grupą. Potrzeby te realizowane są przez K. Musialska, Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-737-3, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: