Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00366 010133 21036728 na godz. na dobę w sumie
Odsetki w transakcjach handlowych - ebook/pdf
Odsetki w transakcjach handlowych - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374408042 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera pełną wiedzę na temat odsetek w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami. Znajdują się w niej wszystkie informacje, które każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć o tym:

 

Odsetki to wynagrodzenie za korzystanie z naszych pieniędzy lub kara za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań. W rozliczeniach między przedsiębiorcami pełnią one istotną rolę ze względu na swój wymiar finansowy. Mogą być umowne, ustawowe, od kapitału i za opóźnienie. Mogą też być maksymalne. Inne procedury naliczania odsetek obowiązują w relacjach z konsumentami, inne w rozliczeniach z przedsiębiorcami i z jednostkami sektora finansów publicznych. Problemów jest wiele – rozwiązania znajdziesz w tej publikacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ODSETKI W PRAWIE CYWILNYM Od 1 stycznia 2016 r. znowelizowano przepisy stanowiące podstawę prawną naliczania odsetek cywilnoprawnych. Nowelizacja objęła m.in. Ko- deks cywilny oraz ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przed obliczeniem wartości odsetek należy dokonać wyboru właściwego aktu prawnego. Nie jest to łatwe. Ponadto nowelizacja w wielu sytuacjach prawdopodobnie ukształtuje na nowo sposób orzekania przez sądy o odset- kach ustawowych. Należy też liczyć się z problemami wynikającymi z ko- nieczności stosowania przepisów przejściowych. Zastosowanie właściwych przepisów regulujących odsetki cywilnoprawne wymaga dokonania wyboru pomiędzy: 1) ustawą z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm. (dalej: k.c.) a 2) ustawą z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlo- wych – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 684 ze zm. (dalej: ustawa o terminach zapłaty). Trzeba więc wybrać między dwiema ustawami. Dodatkowo, korzystając z przepisów Kodeksu cywilnego, trzeba dokonać wyboru rodzaju odsetek regu- lowanych przez ten kodeks. Odsetki wynikające z Kodeksu cywilnego Kodeks cywilny przewiduje dwa rodzaje odsetek: odsetki kapitałowe oraz odsetki za opóźnienie. W obu tych kategoriach możemy mieć do czynienia z odsetkami umownymi, ustawowymi i maksymalnymi. Schemat odsetek wy- stępujących w Kodeksie cywilnym jest następujący. Schemat odsetek występujących w Kodeksie cywilnym Odsetki kapitałowe (art. 359 k.c.) Odsetki za opóźnienie (art. 481 k.c.) – odsetki umowne – odsetki ustawowe – odsetki umowne – odsetki ustawowe – odsetki maksymalne – odsetki maksymalne W kolejnej tabeli przedstawiamy porównanie treści regulacji Kodeksu cywilnego odnoszących się do odsetek kapitałowych (art. 359 k.c.) z regulacjami odnoszącymi się do odsetek za opóźnienie (art. 481 k.c.). 5 Odsetki w transakcjach handlowych Tabela. Porównanie odsetek ustawowych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie Odsetki ustawowe (art. 359 k.c.) Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy wynika to z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decy- zji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki usta- wowe w wysokości równej sumie stopy re- ferencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Odsetki ustawowe za opóźnienie (art. 481 k.c.) Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóź- nienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednak gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóź- nienie). Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie prze- kracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie. Maksymalna wysokość odsetek wynikają- cych z czynności prawnej nie może w sto- sunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksy- malnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rze- czypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość odsetek ustawowych oraz wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych posługuje się tylko katego- rią „odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych”. Z tą kategorią odsetek mamy do czynienia tylko w przypadku opóźnień w zapłacie w transakcjach handlowych i tylko wtedy, gdy są to transakcje dokonywane między podmiotami profesjonalnymi (czyli zasadniczo pomiędzy przedsiębiorcami w ramach prowadzonej przez nich dzia- łalności) – patrz dział II. Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. W przypadku gdy wierzyciel ma do czynienia z opóźnieniem w zapłacie, powi- nien więc przede wszystkim rozstrzygnąć, czy jest ono związane z transakcją handlo- wą zawartą z innym profesjonalistą (przedsiębiorcą lub innym podmiotem wskaza- nym w ustawie o terminach zapłaty), czy też jest to opóźnienie wynikające z tytułu innego niż transakcja handlowa (np. wynikające z umowy zawartej z konsumentem). 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odsetki w transakcjach handlowych
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: