Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 002750 22443611 na godz. na dobę w sumie
Odzyskaj kontrolę nad swoim umysłem - książka
Odzyskaj kontrolę nad swoim umysłem - książka
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5377-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Oficjalna publikacja firmowana przez Napoleon Hill Foundation

Konkretna recepta na uwolnienie potencjału własnego umysłu:

Napoleon Hill pozostawił po sobie imponujący dorobek. Jednym z jego największych dzieł jest zwięzły kurs o wielkiej mocy - pozwoli Ci on przestawić umysł na sposób myślenia, który doprowadzi Cię do sukcesu! Materiał, który znajdziesz w tej książce, przez kilkadziesiąt lat pozostawał ukryty w archiwach, a świat nie wiedział, jak bardzo jest ważny i przełomowy. Nie zwlekaj i dowiedz się, jak uporządkować informacje, uszeregować je pod względem ważności, a potem uczynić podstawą działania, dzięki czemu z dnia na dzień zobaczysz, jak otwierają się przed Tobą nowe możliwości.

Wykorzystaj metody, które doprowadziły do powstania największych fortun naszych czasów! Przekonaj się, że wielki sukces nie może być dziełem przypadku! Naucz się sposobu myślenia właściwego dla najlepszych: dostrzegaj okazje, definiuj własne Określone Cele Główne, dopracowuj je i we właściwej chwili zacznij działać! Dzięki lekturze tej niewielkiej książki zrozumiesz, jak możesz zapanować nad własnym umysłem. Jeśli działanie stanowi kluczowy element sukcesu, to opanowanie własnego umysłu jest koniecznym przygotowaniem się do działania - bez tego każdy wysiłek może pójść na marne!
Wiedza nie jest potęgą - na to miano zasługuje jedynie wiedza stosowana w praktyce!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: How to Own Your Own Mind (The Mental Dynamite Series) Tłumaczenie: Krzysztof Krzyżanowski ISBN: 978-83-283-5377-0 Copyright © 2017 by Napoleon Hill Foundation TarcherPerigee with the tp colophon is a registered trademark of Penguin Random House LLC. Polish edition copyright © 2019 by Helion SA All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/odzkon Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci WST(cid:125)P Don Green — 5 — ROZDZIA(cid:146) 1. Kreatywna Wizja — 11 — Analiza rozdzia(cid:239)u 1. — 69 — Wprowadzenie do rozdzia(cid:239)u 2., „Precyzyjne My(cid:258)lenie” — 95 — ROZDZIA(cid:146) 2. Precyzyjne My(cid:258)lenie — 99 — Pogl(cid:200)dy Andrew Carnegiego dotycz(cid:200)ce Precyzyjnego My(cid:258)lenia — 143 — 3 Poleć książkęKup książkę ODZYSKAJ KONTROL(cid:265) NAD SWOIM UMYS (cid:224)EM ROZDZIA(cid:146) 3. Kontrolowana Uwaga — 185 — Analiza Andrew Carnegiego dotycz(cid:200)ca Kontrolowanej Uwagi — 235 — Odzyskaj kontrol(cid:218) nad swoim umys(cid:239)em — 273 — O autorze — 275 — 4 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 1. Kreatywna Wizja P ewien filozof powiedzia(cid:239) kiedy(cid:258): „Wyobra(cid:283)nia jest dla cz(cid:239)owieka war- sztatem, w którym kszta(cid:239)towane s(cid:200) wszystkie jego osi(cid:200)gni(cid:218)cia”. Inny my(cid:258)liciel opisa(cid:239) wyobra(cid:283)ni(cid:218) jako „warsztat duszy, w którym ludzkie nadzieje i pragnienia s(cid:200) przygotowywane do wyra(cid:285)enia ich w materialnej postaci”. Ten rozdzia(cid:239) opisuje metody, dzi(cid:218)ki którym niektórzy spo(cid:258)ród wybit- nych mieszka(cid:241)ców Stanów Zjednoczonych zdo(cid:239)ali przy u(cid:285)yciu Kreatywnej Wizji doprowadzi(cid:202) do tego, (cid:285)e ameryka(cid:241)ski styl (cid:285)ycia budzi zazdro(cid:258)(cid:202) ludzi na ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie. Te rozwa(cid:285)ania rozpoczynaj(cid:200) si(cid:218) w 1908 r., w gabinecie Andrew Carne- giego, z którym rozmawiam jako dziennikarz i osoba próbuj(cid:200)ca poszerzy(cid:202) swoj(cid:200) wiedz(cid:218). HILL: Panie Carnegie, wspomnia(cid:239) pan o tym, (cid:285)e Kreatywna Wizja jest jedn(cid:200) z zasad indywidualnego sukcesu. Czy mo(cid:285)e pan bardziej szczegó(cid:239)owo opisa(cid:202) t(cid:218) regu(cid:239)(cid:218) i powiedzie(cid:202), jak mo(cid:285)na j(cid:200) wykorzystywa(cid:202) w praktyczny sposób? CARNEGIE: Przede wszystkim, zacznijmy od precyzyjnego zdefiniowania stosowa- nego przez nas terminu „Kreatywna Wizja”. Warto zaznaczy(cid:202), (cid:285)e nie jest to po prostu nowa nazwa dla wyobra(cid:283)ni. Chodzi raczej o zdolno(cid:258)(cid:202) dostrze- gania okazji i podejmowania dzia(cid:239)a(cid:241) umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cych skorzystanie z owych 11 Poleć książkęKup książkę ODZYSKAJ KONTROL(cid:265) NAD SWOIM UMYS (cid:224)EM sposobno(cid:258)ci. Z drugiej strony, wa(cid:285)nym elementem Kreatywnej Wizji jest w(cid:239)a(cid:258)nie u(cid:285)ycie wyobra(cid:283)ni. Istniej(cid:200) dwa rodzaje wyobra(cid:283)ni. Pierwszy jest znany jako wyobra(cid:283)nia syntetyczna, natomiast drugi — jako wyobra(cid:283)nia kreatywna. Wyobra(cid:283)nia syntetyczna obejmuje (cid:239)(cid:200)czenie znanych poj(cid:218)(cid:202), koncep- cji, planów, faktów i zasad tak, by tworzy(cid:239)y nowe konfiguracje. Dobrze znane s(cid:239)owa, „nic zgo(cid:239)a nowego nie ma pod s(cid:239)o(cid:241)cem”, wyrastaj(cid:200) w(cid:239)a- (cid:258)nie z faktu, (cid:285)e wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) rzeczy sprawiaj(cid:200)cych wra(cid:285)enie nowo(cid:258)ci jest w istocie starymi ideami przedstawionymi w nowy sposób. Praktycznie wszystkie wynalazki zg(cid:239)aszane w urz(cid:218)dach patentowych s(cid:200) zaledwie sta- rymi pomys(cid:239)ami, którym nadano nowy kszta(cid:239)t lub dla których znaleziono nowe zastosowanie. Patenty, które nie zaliczaj(cid:200) si(cid:218) do tej kategorii, s(cid:200) okre(cid:258)lane mianem „patentów podstawowych” i s(cid:200) owocem Twórczej Wyobra(cid:283)ni, a wi(cid:218)c bazuj(cid:200) na (cid:258)wie(cid:285)o stworzonych koncepcjach, które wcze(cid:258)niej pozostawa(cid:239)y nieznane lub nie by(cid:239)y wykorzystywane. Wedle aktualnych ustale(cid:241) naukowców Twórcza Wyobra(cid:283)nia ma swoje (cid:283)ród(cid:239)o w pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci; to w(cid:239)a(cid:258)nie ta cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) umys(cid:239)u dzi(cid:218)ki jakiej(cid:258) nie- znanej nauce sile skrywa umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) dostrzegania i obja(cid:258)niania nowych koncepcji. Niektórzy uwa(cid:285)aj(cid:200), (cid:285)e dar Twórczej Wyobra(cid:283)ni istotnie jest „warsztatem duszy”. Jednego mo(cid:285)emy by(cid:202) pewni: nie da si(cid:218) zanegowa(cid:202) istnienia zdolno(cid:258)ci umys(cid:239)owej, dzi(cid:218)ki której niektóre osoby dostrzegaj(cid:200) i wyja(cid:258)niaj(cid:200) nowe koncepcje nieznane wcze(cid:258)niej cz(cid:239)owiekowi. W dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci naszej rozmowy przedstawi(cid:218) przyk(cid:239)ady znanych postaci mog(cid:200)cych si(cid:218) pochwali(cid:202) takimi umiej(cid:218)tno(cid:258)ciami. Co wi(cid:218)cej, postaram si(cid:218) tak(cid:285)e opisa(cid:202), jak mo(cid:285)na rozwija(cid:202) t(cid:218) zdolno(cid:258)(cid:202) i znajdowa(cid:202) dla niej praktyczne zastosowania. HILL: Która z tych dwóch odmian wyobra(cid:283)ni jest cz(cid:218)(cid:258)ciej stosowana w (cid:258)wie- cie przemys(cid:239)u i w odniesieniu do zwyczajnych zaj(cid:218)(cid:202)? 12 Poleć książkęKup książkę KREATYWNA WIZJA CARNEGIE: Powszechniej wykorzystywana jest wyobra(cid:283)nia syntetyczna. Ta kre- atywna, jak sama nazwa wskazuje, jest stosowana jedynie przez osoby, które zapewni(cid:239)y sobie (cid:258)rodki pozwalaj(cid:200)ce robi(cid:202) u(cid:285)ytek z tej niezwyk(cid:239)ej umiej(cid:218)tno(cid:258)ci. HILL: Czy mo(cid:285)e pan przedstawi(cid:202) przyk(cid:239)ady zastosowania obu tych odmian wyobra(cid:283)ni, prezentuj(cid:200)c przy tym jak najwi(cid:218)cej szczegó(cid:239)ów pozwalaj(cid:200)cych zrozumie(cid:202) praktyczne wykorzystanie opisywanych przez pana zasad? CARNEGIE: Przyjrzyjmy si(cid:218) chocia(cid:285)by dzia(cid:239)alno(cid:258)ci Thomasa Alvy Edisona. Zg(cid:239)(cid:218)- biaj(cid:200)c jego dokonania, b(cid:218)dziemy mogli przeanalizowa(cid:202) to, jak wykorzy- stywa(cid:239) obie odmiany wyobra(cid:283)ni, nawet je(cid:285)eli cz(cid:218)(cid:258)ciej robi(cid:239) u(cid:285)ytek z tej syntetycznej. Jego pierwszy wynalazek, który przyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) powszechn(cid:200) uwag(cid:218), spro- wadza(cid:239) si(cid:218) do po(cid:239)(cid:200)czenia i zestawienia w nowy sposób dwóch starych i sprawdzonych zasad. Mam tu na my(cid:258)li (cid:285)arówk(cid:218) elektryczn(cid:200), której udoskonalenie wymaga(cid:239)o od Edisona przetestowania ponad 10 tysi(cid:218)cy kombinacji ró(cid:285)nych starych koncepcji, nim wreszcie osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) satysfak- cjonuj(cid:200)ce rezultaty. HILL: Czy chce pan przez to powiedzie(cid:202), (cid:285)e Edison potrafi(cid:239) si(cid:218) wykaza(cid:202) wytrwa(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200), by podejmowa(cid:202) dalsze próby pomimo 10 tysi(cid:218)cy pora(cid:285)ek? CARNEGIE: Dok(cid:239)adnie to mia(cid:239)em na my(cid:258)li! W tym miejscu chcia(cid:239)bym te(cid:285) zwróci(cid:202) pa(cid:241)sk(cid:200) uwag(cid:218) na to, (cid:285)e ludzie obdarzeni sprawnie dzia(cid:239)aj(cid:200)c(cid:200) wyobra(cid:283)ni(cid:200) najcz(cid:218)(cid:258)ciej nie rezygnuj(cid:200) z kolejnych prób i kontynuuj(cid:200) wysi(cid:239)ki a(cid:285) do momentu, w którym znajd(cid:200) rozwi(cid:200)zanie swoich problemów. Edison udoskonali(cid:239) (cid:285)arówk(cid:218), (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)c w nowatorski sposób dwie dobrze znane zasady. W my(cid:258)l pierwszej z nich pod(cid:239)(cid:200)czenie pr(cid:200)du elektrycznego 13 Poleć książkęKup książkę ODZYSKAJ KONTROL(cid:265) NAD SWOIM UMYS (cid:224)EM do dwóch ko(cid:241)ców przewodu prowadzi do rozgrzania go za spraw(cid:200) oporu; bia(cid:239)a po(cid:258)wiata otaczaj(cid:200)ca wspomniany przewód sprawia, (cid:285)e staje si(cid:218) on (cid:283)ród(cid:239)em (cid:258)wiat(cid:239)a. Ta regu(cid:239)a by(cid:239)a znana na d(cid:239)ugo przed tym, jak Edison podj(cid:200)(cid:239) eksperymenty z (cid:285)arówk(cid:200) elektryczn(cid:200); s(cid:218)k w tym, (cid:285)e nikomu nie uda(cid:239)o si(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) metody pozwalaj(cid:200)cej kontrolowa(cid:202) ciep(cid:239)o. By(cid:202) mo(cid:285)e fakty stan(cid:200) si(cid:218) bardziej zrozumia(cid:239)e, je(cid:285)eli powiem, (cid:285)e nie odkryto jeszcze (cid:285)ad- nego metalu lub jakiejkolwiek innej substancji, która mog(cid:239)aby wytrzy- ma(cid:202) tak du(cid:285)(cid:200) ilo(cid:258)(cid:202) ciep(cid:239)a, by stanowi(cid:202) satysfakcjonuj(cid:200)ce (cid:283)ród(cid:239)o (cid:258)wiat(cid:239)a d(cid:239)u(cid:285)ej ni(cid:285) przez kilka sekund. Podczas kolejnych eksperymentów wysoka temperatura generowana przez pr(cid:200)d elektryczny b(cid:239)yskawicznie przepa- la(cid:239)a metal. Gdy Edison wypróbowa(cid:239) ju(cid:285) wszystkie substancje, do jakich mia(cid:239) dost(cid:218)p, i nie znalaz(cid:239) niczego, co zapewnia(cid:239)oby satysfakcjonuj(cid:200)ce wyniki, za(cid:258)wita(cid:239)a mu w g(cid:239)owie inna dobrze znana zasada, która okaza(cid:239)a si(cid:218) rozwi(cid:200)zaniem jego problemu. Wspominam tutaj, (cid:285)e ta regu(cid:239)a „za(cid:258)wita(cid:239)a mu w g(cid:239)owie”, cho(cid:202) by(cid:202) mo(cid:285)e nie jest to najbardziej precyzyjna metoda opisania tego, w jaki sposób ten fakt przyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) jego uwag(cid:218). To kwestia, do której wróc(cid:218) jeszcze nieco pó(cid:283)niej; póki co za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e przysz(cid:239)a mu do g(cid:239)owy dobrze znana zasada wytwarzania w(cid:218)gla drzewnego i to w niej dostrzeg(cid:239) rozwi(cid:200)- zanie problemu, który zmusi(cid:239) go do podj(cid:218)cia ponad 10 tysi(cid:218)cy nieuda- nych prób. T(cid:239)umacz(cid:200)c w du(cid:285)ym skrócie, w(cid:218)giel drzewny wytwarza si(cid:218) poprzez usy- panie na ziemi stosu drewna, podpalenie go, a nast(cid:218)pnie zasypanie ziemi(cid:200). W takich warunkach ogie(cid:241) ma na tyle ograniczony dost(cid:218)p powietrza, (cid:285)e mo(cid:285)e si(cid:218) tylko tli(cid:202) i nie ga(cid:258)nie, ale nie zamienia si(cid:218) te(cid:285) w otwarte p(cid:239)omienie. Taki proces spalania przy ograniczonym dost(cid:218)pie tlenu prze- biega do momentu, w którym drewno zostanie zw(cid:218)glone; polana zacho- wuj(cid:200) swój pierwotny kszta(cid:239)t, cho(cid:202) zamieniaj(cid:200) si(cid:218) w substancj(cid:218) zwan(cid:200) w(cid:218)glem drzewnym. 14 Poleć książkęKup książkę KREATYWNA WIZJA Oczywi(cid:258)cie, dzi(cid:218)ki wiedzy z dziedziny fizyki wiemy, (cid:285)e tam, gdzie nie ma tlenu, nie mo(cid:285)e by(cid:202) ognia, a kontroluj(cid:200)c dost(cid:218)p tlenu, mo(cid:285)emy regu- lowa(cid:202) ilo(cid:258)(cid:202) ciep(cid:239)a zwi(cid:200)zan(cid:200) z (cid:285)arzeniem. Edison zna(cid:239) t(cid:218) zasad(cid:218) na d(cid:239)ugo przed rozpocz(cid:218)ciem eksperymentów z (cid:285)arówk(cid:200) elektryczn(cid:200), ale dopiero po tysi(cid:200)cach prób przysz(cid:239)o mu do g(cid:239)owy, (cid:285)e jest to dok(cid:239)adnie ta regu(cid:239)a, której szuka(cid:239). Gdy tylko dostrzeg(cid:239) w tej zasadzie rozwi(cid:200)zanie swojego problemu, uda(cid:239) si(cid:218) do swojego laboratorium, umie(cid:258)ci(cid:239) spiralny drut w butelce, wypom- powa(cid:239) z niej ca(cid:239)e powietrze i zabezpieczy(cid:239) j(cid:200) woskiem. Pó(cid:283)niej pod(cid:239)(cid:200)czy(cid:239) pr(cid:200)d do dwóch ko(cid:241)ców przewodu — i prosz(cid:218), tak oto powsta(cid:239)a pierwsza dzia(cid:239)aj(cid:200)ca (cid:285)arówka elektryczna. Chocia(cid:285) by(cid:239)a to prowizoryczna konstruk- cja, (cid:258)wieci(cid:239)a przez ponad osiem godzin. To, co si(cid:218) wydarzy(cid:239)o, jest oczywiste. Dzi(cid:218)ki umieszczeniu drutu w pró(cid:285)ni — a wi(cid:218)c w (cid:258)rodowisku, które nie zawiera(cid:239)o tlenu — przewód mo(cid:285)na by(cid:239)o rozgrza(cid:202) do takiego stopnia, by emitowa(cid:239) (cid:258)wiat(cid:239)o, cho(cid:202) nie grozi(cid:239)o to ca(cid:239)kowitym spaleniem drutu, co nast(cid:218)powa(cid:239)o w przypadku pe(cid:239)nego dost(cid:218)pu powietrza. Ta sama zasada jest stosowana dzisiaj pod- czas wytwarzania wszystkich (cid:285)arówek elektrycznych, nawet je(cid:285)eli ca(cid:239)a metoda zosta(cid:239)a znacznie udoskonalona, dzi(cid:218)ki czemu nowoczesne (cid:285)arówki s(cid:200) du(cid:285)o bardziej wydajne ni(cid:285) w czasach, kiedy Edison odkry(cid:239), jak mo(cid:285)na kontrolowa(cid:202) temperatur(cid:218) w(cid:239)ókna emituj(cid:200)cego (cid:258)wiat(cid:239)o. Teraz wró(cid:202)my jednak do pytania zwi(cid:200)zanego z tym, jak Edison wpad(cid:239) na pomys(cid:239) nowatorskiego po(cid:239)(cid:200)czenia dwóch znanych regu(cid:239). Powiedzia- (cid:239)em, (cid:285)e „za(cid:258)wita(cid:239)a mu w g(cid:239)owie” koncepcja wykorzystania zasady pro- dukcji w(cid:218)gla drzewnego jako metody pozwalaj(cid:200)cej kontrolowa(cid:202) ciep(cid:239)o generowane przez energi(cid:218) elektryczn(cid:200). Nie jest to jednak dok(cid:239)adny opis tego, w jaki sposób ta idea przysz(cid:239)a mu do g(cid:239)owy. W tym miejscu do g(cid:239)osu dochodzi zasada kreatywnej wyobra(cid:283)ni. Poprzez nieustanne rozmy(cid:258)lanie nad zaistnia(cid:239)ym problemem, kontynu- owane przez d(cid:239)u(cid:285)szy czas, który by(cid:239) potrzebny na zrealizowanie tysi(cid:218)cy 15 Poleć książkęKup książkę ODZYSKAJ KONTROL(cid:265) NAD SWOIM UMYS (cid:224)EM eksperymentów, Edison — celowo lub bezwiednie — wype(cid:239)ni(cid:239) swoj(cid:200) pod- (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) klarownym obrazem swojego problemu. Pó(cid:283)niej dzi(cid:218)ki jakiej(cid:258) dziwnej sile, której nikt nie rozumie, pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) wynalazcy podsu- n(cid:218)(cid:239)a mu rozwi(cid:200)zanie; przybra(cid:239)o ono posta(cid:202) przeczucia, dzi(cid:218)ki któremu pomy(cid:258)la(cid:239) o zasadzie wytwarzania w(cid:218)gla drzewnego. Gdy Edison wiele lat pó(cid:283)niej opisywa(cid:239) te wydarzenia, wspomina(cid:239), (cid:285)e gdy w jego g(cid:239)owie pojawi(cid:239)o si(cid:218) wspomniane przeczucie, od razu uzna(cid:239) je za brakuj(cid:200)ce ogniwo, którego szuka(cid:239). Co wi(cid:218)cej, jeszcze przed przete- stowaniem tego rozwi(cid:200)zania w praktyce by(cid:239) przekonany, (cid:285)e oka(cid:285)e si(cid:218) ono skuteczne. Opisuj(cid:200)c to zdarzenie, wspomnia(cid:239) o kolejnej istotnej rzeczy: gdy „za(cid:258)wita(cid:239) mu w g(cid:239)owie” pomys(cid:239) zastosowania zasady wykorzystywanej pod- czas produkcji w(cid:218)gla drzewnego, owej idei od pocz(cid:200)tku towarzyszy(cid:239)o prze- konanie o jej trafno(cid:258)ci — co(cid:258), co nie zdarza(cid:239)o si(cid:218) podczas tysi(cid:218)cy innych przetestowanych rozwi(cid:200)za(cid:241), które podsun(cid:218)(cid:239)a mu wyobra(cid:283)nia syntetyczna. Ta deklaracja Edisona pozwala nam wywnioskowa(cid:202), (cid:285)e pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) nie tylko skrywa moc pozwalaj(cid:200)c(cid:200) znajdowa(cid:202) rozwi(cid:200)zania problemów, ale na dodatek dysponuje (cid:258)rodkami, dzi(cid:218)ki którym mo(cid:285)e zmusi(cid:202) dan(cid:200) osob(cid:218) do docenienia takiego rozwi(cid:200)zania, gdy zostanie ono zaprezentowane (cid:258)wiadomo(cid:258)ci. WSZ(cid:125)DZIE tam, gdzie natrafisz na dobrze pro- speruj(cid:200)cy biznes, natkniesz si(cid:218) równie(cid:285) na jak(cid:200)(cid:258) osob(cid:218), która wykazuje si(cid:218) Kreatywn(cid:200) Wizj(cid:200). HILL: Z tego, co pan powiedzia(cid:239), panie Carnegie, wnioskuj(cid:218), (cid:285)e wytrwa(cid:239)o(cid:258)(cid:202) by(cid:239)a kluczowym czynnikiem, dzi(cid:218)ki któremu Edison znalaz(cid:239) rozwi(cid:200)zanie swojego problemu. 16 Poleć książkęKup książkę KREATYWNA WIZJA CARNEGIE: Zgadza si(cid:218), cho(cid:202) trzeba tu równie(cid:285) uwzgl(cid:218)dni(cid:202) kilka innych czynni- ków. Przede wszystkim, Edison zacz(cid:200)(cid:239) swoje poszukiwania, stawiaj(cid:200)c sobie okre(cid:258)lony cel, co pozwala(cid:239)o mu stosowa(cid:202) niektóre spo(cid:258)ród najwa(cid:285)niejszych zasad indywidualnego sukcesu. Zna(cid:239) specyfik(cid:218) napotkanego problemu, ale równie wa(cid:285)ne jest to, (cid:285)e za wszelk(cid:200) cen(cid:218) chcia(cid:239) znale(cid:283)(cid:202) jego rozwi(cid:200)- zanie. To oznacza, (cid:285)e dope(cid:239)ni(cid:239) celowo(cid:258)(cid:202) swoich dzia(cid:239)a(cid:241) niezwykle silnym pragnieniem urzeczywistnienia swoich d(cid:200)(cid:285)e(cid:241). Takie obsesyjne pragnie- nie jest stanem mentalnym, który pozwala oczy(cid:258)ci(cid:202) umys(cid:239) ze strachu, w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci oraz ogranicze(cid:241), jakie sami sobie narzucamy — w tej sytu- acji otwieramy si(cid:218) na postaw(cid:218) okre(cid:258)lan(cid:200) mianem Wiary. Poprzez odmow(cid:218) akceptacji pora(cid:285)ki pomimo ponad 10 tysi(cid:218)cy niepowodze(cid:241), Edison przy- gotowa(cid:239) swój umys(cid:239) na wykorzystanie w praktyce Wiary. HILL: Czy wszystkie wynalazki Edisona powsta(cid:239)y dzi(cid:218)ki stosowaniu kombi- nacji kreatywnej i syntetycznej wyobra(cid:283)ni, tak jak mia(cid:239)o to miejsce w przy- padku (cid:285)arówki elektrycznej? CARNEGIE: Nie, absolutnie nie! Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) jego wynalazków zrodzi(cid:239)a si(cid:218) na skutek stosowania samej wyobra(cid:283)ni syntetycznej po(cid:239)(cid:200)czonej z eksperymentowa- niem metod(cid:200) prób i b(cid:239)(cid:218)dów. Jeden spo(cid:258)ród jego wynalazków powsta(cid:239) jednak wy(cid:239)(cid:200)cznie dzi(cid:218)ki pomocy kreatywnej wyobra(cid:283)ni i o ile mi wiadomo, jest to jedyne jego odkrycie, które doprowadzi(cid:239) do perfekcji, odwo(cid:239)uj(cid:200)c si(cid:218) wy(cid:239)(cid:200)cznie do tej zasady. Mam tu na my(cid:258)li fonograf. To by(cid:239) zupe(cid:239)nie nowy pomys(cid:239). Z posiadanej przez nas wiedzy wynika, (cid:285)e nikt przed Edi- sonem nie stworzy(cid:239) urz(cid:200)dzenia s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)cego do rejestrowania, a nast(cid:218)pnie odtwarzania fal d(cid:283)wi(cid:218)kowych. HILL: Jakiej techniki u(cid:285)y(cid:239) Edison, wykorzystuj(cid:200)c kreatywn(cid:200) wyobra(cid:283)ni(cid:218) pod- czas prac nad swoim urz(cid:200)dzeniem mówi(cid:200)cym? 17 Poleć książkęKup książkę ODZYSKAJ KONTROL(cid:265) NAD SWOIM UMYS (cid:224)EM CARNEGIE: Zastosowane przez niego rozwi(cid:200)zanie by(cid:239)o ca(cid:239)kiem proste. Zaszczepi(cid:239) w swojej pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci koncepcj(cid:218) takiej maszyny, a pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) przekaza(cid:239)a jego (cid:258)wiadomo(cid:258)ci doskona(cid:239)y plan pozwalaj(cid:200)cy skonstruowa(cid:202) takie urz(cid:200)dzenie. HILL: Czy chce pan przez to powiedzie(cid:202), (cid:285)e Edison w pe(cid:239)ni polega(cid:239) na kre- atywnej wyobra(cid:283)ni? CARNEGIE: Tak, bazowa(cid:239) wy(cid:239)(cid:200)cznie na niej! Jedn(cid:200) z intryguj(cid:200)cych cech tego kon- kretnego wynalazku Edisona jest fakt, (cid:285)e plan, jaki podsun(cid:218)(cid:239)a mu pod- (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202), zadzia(cid:239)a(cid:239) w(cid:239)a(cid:258)ciwie podczas pierwszej próby zrealizowania go w praktyce. Pomys(cid:239) na to, jak mo(cid:285)na by(cid:239)oby skonstruowa(cid:202) takie urz(cid:200)- dzenie, pojawi(cid:239) si(cid:218) w umy(cid:258)le Edisona nagle. Wynalazca stworzy(cid:239) wówczas ogólny szkic tego aparatu, wr(cid:218)czy(cid:239) go swojemu specjali(cid:258)cie od tworzenia prototypów, a po kilku godzinach ca(cid:239)a konstrukcja by(cid:239)a gotowa, przete- stowana — i jak si(cid:218) okaza(cid:239)o, funkcjonowa(cid:239)a zgodnie z oczekiwaniami. Oczywi(cid:258)cie, urz(cid:200)dzenie by(cid:239)o prymitywne, ale dzia(cid:239)a(cid:239)o na tyle dobrze, by udowodni(cid:202), (cid:285)e kreatywna wyobra(cid:283)nia Edisona nie zawiod(cid:239)a wynalazcy. HILL: Wspomnia(cid:239) pan o tym, (cid:285)e Edison „zaszczepi(cid:239) w swojej pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci” koncepcj(cid:218) maszyny mówi(cid:200)cej. W jaki sposób dokona(cid:239) tego zabiegu i jak du(cid:285)o czasu potrzebowa(cid:239), nim jego pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) przekaza(cid:239)a mu zasady dzia(cid:239)ania nowego urz(cid:200)dzenia? CARNEGIE: Nie jestem pewien, czy Edison wspomina(cid:239), ile dok(cid:239)adnie czasu rozmy- (cid:258)la(cid:239) nad takim urz(cid:200)dzeniem, zanim jego pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) podchwyci(cid:239)a ten temat i prze(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)a go na idealny plan nadaj(cid:200)cy si(cid:218) do wdro(cid:285)enia; odnosz(cid:218) jednak wra(cid:285)enie, (cid:285)e by(cid:239)o to co najwy(cid:285)ej kilka tygodni. Niewykluczone, (cid:285)e ten okres by(cid:239) jeszcze krótszy i nie przekracza(cid:239) kilku dni. Jego metoda 18 Poleć książkęKup książkę KREATYWNA WIZJA zaszczepiania w(cid:239)asnych pragnie(cid:241) w pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci sprowadza(cid:239)a si(cid:218) do nieskomplikowanej procedury polegaj(cid:200)cej na przekszta(cid:239)ceniu pragnienia w obsesj(cid:218). My(cid:258)l o urz(cid:200)dzeniu, które mog(cid:239)oby nagrywa(cid:202) i odtwarza(cid:202) d(cid:283)wi(cid:218)k, sta(cid:239)a si(cid:218) w tej sytuacji dominuj(cid:200)cym zagadnieniem zaprz(cid:200)taj(cid:200)cym umys(cid:239) Edisona. Skupia(cid:239) na tej idei swoj(cid:200) uwag(cid:218), po(cid:258)wi(cid:218)caj(cid:200)c jej ca(cid:239)e swoje zainteresowanie — to urz(cid:200)dzenie by(cid:239)o zatem dzie(cid:241) po dniu najwa(cid:285)niejsz(cid:200) rzecz(cid:200), wokó(cid:239) której kr(cid:200)(cid:285)y(cid:239)y jego my(cid:258)li, a(cid:285) wreszcie ta odmiana autosu- gestii dotar(cid:239)a do jego pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci i odcisn(cid:218)(cid:239)a tam wyra(cid:283)ny obraz jego pragnienia. HILL: Czy to w(cid:239)a(cid:258)nie w taki sposób cz(cid:239)owiek mo(cid:285)e stworzy(cid:202) wi(cid:218)(cid:283) mi(cid:218)dzy (cid:258)wiadomo(cid:258)ci(cid:200) i pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci(cid:200), panie Carnegie? CARNEGIE: Tak, to najprostsza znana metoda. W tej sytuacji (cid:239)atwiej zrozumie(cid:202), dlaczego podkre(cid:258)la(cid:239)em, jak wa(cid:285)na jest intensyfikacja naszych pragnie(cid:241), a(cid:285) nabior(cid:200) one rozmiarów obsesji. G(cid:239)(cid:218)bokie, przemo(cid:285)ne pragnienie jest pod- chwytywane przez pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) (a potem zamieniane na czyny) du(cid:285)o szybciej i precyzyjniej ni(cid:285) zwyczajne pragnienie. Wydaje si(cid:218), (cid:285)e czcze (cid:285)ycze- nie nie robi na pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci (cid:285)adnego wra(cid:285)enia. Wiele osób ma nato- miast trudno(cid:258)ci z rozró(cid:285)nieniem (cid:285)yczenia i przemo(cid:285)nego pragnienia, które zosta(cid:239)o rozwini(cid:218)te do rozmiarów obsesji dzi(cid:218)ki powracaj(cid:200)cym my(cid:258)lom doty- cz(cid:200)cym owego pragnienia. HILL: Je(cid:285)eli dobrze pana zrozumia(cid:239)em, wa(cid:285)n(cid:200) kwesti(cid:200) jest tutaj element powtarzania. Z czego wynika ta prawid(cid:239)owo(cid:258)(cid:202)? CARNEGIE: Powtarzaj(cid:200)ce si(cid:218) my(cid:258)li tworz(cid:200) po prostu „nawyki my(cid:258)lowe”, dzi(cid:218)ki któ- rym nasz umys(cid:239) od razu zabiera si(cid:218) do pracy nad dan(cid:200) koncepcj(cid:200), a my nie musimy podejmowa(cid:202) (cid:258)wiadomych wysi(cid:239)ków zwi(cid:200)zanych z takimi dzia(cid:239)a- niami. Najwyra(cid:283)niej pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) skupia si(cid:218) przede wszystkim na tych 19 Poleć książkęKup książkę ODZYSKAJ KONTROL(cid:265) NAD SWOIM UMYS (cid:224)EM my(cid:258)lach, które sta(cid:239)y si(cid:218) nawykami — zw(cid:239)aszcza w sytuacji, w której te my(cid:258)li zosta(cid:239)y nasycone silnym (cid:239)adunkiem emocjonalnym wynikaj(cid:200)cym z g(cid:239)(cid:218)bo- kiego, przemo(cid:285)nego pragnienia dotycz(cid:200)cego ich realizacji. HILL: A zatem ka(cid:285)da osoba mo(cid:285)e zrobi(cid:202) u(cid:285)ytek z kreatywnej wyobra(cid:283)ni, odwo(cid:239)uj(cid:200)c si(cid:218) do nieskomplikowanego procesu wype(cid:239)niania pod(cid:258)wiado- mo(cid:258)ci precyzyjnie zdefiniowanymi pragnieniami? CARNEGIE: Owszem — nie istnieje nic, co mog(cid:239)oby uniemo(cid:285)liwi(cid:202) komukolwiek stosowanie tej zasady, ale nale(cid:285)y pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e odpowiednie rezultaty osi(cid:200)- gaj(cid:200) tylko ci, którzy zdo(cid:239)ali zapanowa(cid:202) nad swoimi nawykami my(cid:258)lowymi dzi(cid:218)ki procesowi skupiania swojej uwagi i pragnie(cid:241). Przelotne my(cid:258)li, które pojawiaj(cid:200) si(cid:218) i znikaj(cid:200), a tak(cid:285)e czcze (cid:285)yczenia odzwierciedlaj(cid:200)ce w znacz- nej mierze sposób my(cid:258)lenia przeci(cid:218)tnej osoby, nie maj(cid:200) (cid:285)adnego wp(cid:239)ywu na pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202). HILL: Czy mo(cid:285)e pan przedstawi(cid:202) jakie(cid:258) dodatkowe przyk(cid:239)ady stosowania w praktyce dwóch opisanych przez pana odmian wyobra(cid:283)ni? CARNEGIE: Mo(cid:285)emy si(cid:218) skupi(cid:202) na do(cid:258)wiadczeniach Henry’ego Forda zwi(cid:200)zanych z udoskonalaniem pojazdów posiadaj(cid:200)cych w(cid:239)asny nap(cid:218)d. Sama koncepcja takiego urz(cid:200)dzenia pojawi(cid:239)a si(cid:218) w jego g(cid:239)owie, gdy ujrza(cid:239) traktor parowy u(cid:285)ywany do ci(cid:200)gni(cid:218)cia m(cid:239)ockarni. Od momentu, w którym zobaczy(cid:239) ten pojazd, po jego g(cid:239)owie kr(cid:200)(cid:285)y(cid:239)y my(cid:258)li dotycz(cid:200)ce powozu poruszaj(cid:200)cego si(cid:218) bez koni. Pocz(cid:200)tkowo wykorzystywa(cid:239) jedynie wyobra(cid:283)ni(cid:218) syntetyczn(cid:200), skupiaj(cid:200)c si(cid:218) na rozwi(cid:200)zaniach i (cid:258)rodkach pozwalaj(cid:200)cych przekszta(cid:239)ci(cid:202) traktor parowy w szybki pojazd s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)cy do transportu pasa(cid:285)erów. Ta idea sta(cid:239)(cid:200) si(cid:218) jego obsesj(cid:200), co pozwoli(cid:239)o przekaza(cid:202) to przemo(cid:285)ne pragnienie jego pod(cid:258)wia- domo(cid:258)ci, która podj(cid:218)(cid:239)a ten pomys(cid:239) i przesz(cid:239)a do czynów. To w(cid:239)a(cid:258)nie 20 Poleć książkęKup książkę KREATYWNA WIZJA pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) podsun(cid:218)(cid:239)a Fordowi pomys(cid:239) u(cid:285)ycia silnika o spalaniu wewn(cid:218)trznym, który zaj(cid:200)(cid:239)by miejsce silnika parowego — w tej sytuacji bohater tej opowie(cid:258)ci b(cid:239)yskawicznie podj(cid:200)(cid:239) dzia(cid:239)ania pozwalaj(cid:200)ce stwo- rzy(cid:202) tak(cid:200) konstrukcj(cid:218). Oczywi(cid:258)cie, móg(cid:239) si(cid:218) kierowa(cid:202) wynikami wcze- (cid:258)niejszych eksperymentów z silnikami o spalaniu wewn(cid:218)trznym przepro- wadzanych przez inne osoby, ale stoj(cid:200)ce przed nim wyzwanie polega(cid:239)o na znalezieniu sposobu przeniesienia energii z silnika do kó(cid:239) pojazdu. Nie- ustannie skupia(cid:239) si(cid:218) na swoim g(cid:239)ównym celu, dopóki jego pod(cid:258)wiado- mo(cid:258)(cid:202) nie przedstawi(cid:239)a mu stopniowo koncepcji pozwalaj(cid:200)cych dopracowa(cid:202) system przeniesienia energii za po(cid:258)rednictwem przek(cid:239)adni planetarnej. Te innowacje pomog(cid:239)y Fordowi udoskonali(cid:202) pierwszy dzia(cid:239)aj(cid:200)cy egzem- plarz automobilu. HILL: Czy mo(cid:285)e pan opisa(cid:202) kluczowe czynniki sk(cid:239)adaj(cid:200)ce si(cid:218) na modus ope- randi umys(cid:239)u Forda, gdy pracowa(cid:239) on nad rozwojem samochodu? CARNEGIE: Oczywi(cid:258)cie; to b(cid:218)dzie ca(cid:239)kiem proste zadanie. Przedstawienie tych czynników pomo(cid:285)e zrozumie(cid:202) zarówno zasady stosowane przez wszystkich ludzi sukcesu, jak i funkcjonowanie umys(cid:239)u samego Forda: (a) Pan Ford by(cid:239) zmotywowany okre(cid:258)lonym celem, który jest pierwszym krokiem w przypadku wszystkich indywidualnych osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202). (b) Skupiaj(cid:200)c my(cid:258)li na swoim celu, zdo(cid:239)a(cid:239) uczyni(cid:202) z niego obsesj(cid:218). (c) Odwo(cid:239)uj(cid:200)c si(cid:218) do zasady Zorganizowanego Indywidualnego Wysi(cid:239)ku, przekszta(cid:239)ci(cid:239) swój cel w konkretne plany, po czym zacz(cid:200)(cid:239) wdra(cid:285)a(cid:202) je w (cid:285)ycie z nieust(cid:218)pliw(cid:200) wytrwa(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200). (d) Zrobi(cid:239) u(cid:285)ytek z zasady Superumys(cid:239)u, korzystaj(cid:200)c ze wsparcia swojej (cid:285)ony i zasi(cid:218)gaj(cid:200)c porad innych osób, które prowadzi(cid:239)y eksperymenty z silnikami o spalaniu wewn(cid:218)trznym oraz ró(cid:285)nymi metodami przeniesienia nap(cid:218)du. W pó(cid:283)niejszym okresie, gdy zacz(cid:200)(cid:239) 21 Poleć książkęKup książkę ODZYSKAJ KONTROL(cid:265) NAD SWOIM UMYS (cid:224)EM produkowa(cid:202) samochody na sprzeda(cid:285), wykorzystywa(cid:239) zasad(cid:218) Superumys(cid:239)u w jeszcze wi(cid:218)kszym stopniu, (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)c si(cid:239)y z bra(cid:202)mi Dodge oraz innymi mechanikami i in(cid:285)ynierami dysponuj(cid:200)cymi wiedz(cid:200), która pozwala(cid:239)a rozwi(cid:200)zywa(cid:202) napotykane przez niego problemy natury mechanicznej. (e) Za wszystkimi tymi wysi(cid:239)kami kry(cid:239)a si(cid:218) pot(cid:218)ga Wiary Zastosowanej wykszta(cid:239)conej dzi(cid:218)ki przemo(cid:285)nemu pragnieniu osi(cid:200)gni(cid:218)cia sukcesu zwi(cid:200)zanego z Okre(cid:258)lonym G(cid:239)ównym Celem Forda. HILL: Reasumuj(cid:200)c, sukces Forda wynika(cid:239) z zaadaptowania przez niego Okre- (cid:258)lonego G(cid:239)ównego Celu przekutego pó(cid:283)niej w jasny p(cid:239)omie(cid:241) obsesji, która pozwoli(cid:239)a potem pobudzi(cid:202) wyobra(cid:283)ni(cid:218) syntetyczn(cid:200) i kreatywn(cid:200). Czy to stwierdzenie pokrywa si(cid:218) z prawd(cid:200)? CARNEGIE: To doskona(cid:239)e podsumowanie ca(cid:239)ej tej historii w jednym zdaniu! W przypadku tej opowie(cid:258)ci warto te(cid:285) podkre(cid:258)li(cid:202) fakt, (cid:285)e Ford wykazy- wa(cid:239) si(cid:218) wytrwa(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200). Pocz(cid:200)tkowo zmaga(cid:239) si(cid:218) z nieustaj(cid:200)cymi pora(cid:285)kami. Jednym z jego najpowa(cid:285)niejszych problemów by(cid:239) brak (cid:258)rodków pozwa- laj(cid:200)cych kontynuowa(cid:202) badania, gdy jego automobil wci(cid:200)(cid:285) by(cid:239) daleki od idea(cid:239)u. Potem pojawi(cid:239)y si(cid:218) jeszcze wi(cid:218)ksze trudno(cid:258)ci zwi(cid:200)zane ze zgro- madzeniem wystarczaj(cid:200)co du(cid:285)ego kapita(cid:239)u operacyjnego, by rozpocz(cid:200)(cid:202) masow(cid:200) produkcj(cid:218) samochodów. Pó(cid:283)niej Ford musia(cid:239) si(cid:218) zmierzy(cid:202) z sze- regiem wyzwa(cid:241) — nie zgadza(cid:239) si(cid:218) na przyk(cid:239)ad z cz(cid:239)onkami swojej grupy Superumys(cid:239)u i boryka(cid:239) si(cid:218) z innymi podobnymi problemami wymagaj(cid:200)- cymi wykazania si(cid:218) uporem oraz determinacj(cid:200). Ford mo(cid:285)e si(cid:218) poszczyci(cid:202) tymi cechami i moim zdaniem nie b(cid:218)dzie przesad(cid:200) stwierdzenie, (cid:285)e zawdzi(cid:218)- cza swój sukces zdolno(cid:258)ci precyzyjnego okre(cid:258)lenia, na czym mu zale(cid:285)y, oraz umiej(cid:218)tno(cid:258)ci trwania z niezachwian(cid:200) pewno(cid:258)ci(cid:200) przy swoich pragnieniach. 22 Poleć książkęKup książkę KREATYWNA WIZJA Je(cid:285)eli istnieje jakikolwiek przymiot, który wyró(cid:285)nia si(cid:218) w(cid:258)ród cech cha- rakteru Forda, jest to przede wszystkim jego wytrwa(cid:239)o(cid:258)(cid:202). W tym miejscu chcia(cid:239)bym jeszcze raz przypomnie(cid:202), (cid:285)e precyzyjnie zdefiniowany cel wsparty wytrwa(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200), która pozwala zamieni(cid:202) takie d(cid:200)(cid:285)enie w obsesj(cid:218), jest najsku- teczniejszym czynnikiem pobudzaj(cid:200)cym zarówno syntetyczn(cid:200), jak i kre- atywn(cid:200) odmian(cid:218) wyobra(cid:283)ni. Umys(cid:239) cz(cid:239)owieka skrywa si(cid:239)(cid:218), która pozwala zmusi(cid:202) pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) do zaakceptowania precyzyjnie zaplanowanych, obsesyjnych pragnie(cid:241), a nast(cid:218)pnie traktowania ich jako podstawy dzia(cid:239)a(cid:241). HILL: Czy móg(cid:239)by pan teraz przedstawi(cid:202) jakie(cid:258) inne przyk(cid:239)ady praktycznego stosowania wyobra(cid:283)ni? CARNEGIE: Skupmy si(cid:218) chocia(cid:285)by na badaniach Alexandra Grahama Bella, które doprowadzi(cid:239)y do stworzenia wspó(cid:239)czesnego telefonu. Te dzia(cid:239)ania s(cid:200) przy- k(cid:239)adem wykorzystania kreatywnej wyobra(cid:283)ni, gdy(cid:285) wspomniany wynala- zek by(cid:239) czym(cid:258) ca(cid:239)kiem nowym. Póki co przyjmijmy, (cid:285)e podobnie jak mia(cid:239)o to miejsce w przypadku Edisona, Bellowi „za(cid:258)wita(cid:239) w g(cid:239)owie” pomys(cid:239), który pozwala(cid:239) stworzy(cid:202) telefon, cho(cid:202) ta idea pojawi(cid:239)a si(cid:218) podczas prac nad urz(cid:200)dzeniem mechanicznym pozwalaj(cid:200)cym odbiera(cid:202) d(cid:283)wi(cid:218)ki z oto- czenia jego nies(cid:239)ysz(cid:200)cej (cid:285)onie. Ponownie mamy tu do czynienia z cz(cid:239)owiekiem, który zosta(cid:239) zain- spirowany okre(cid:258)lonym celem rozwini(cid:218)tym do rozmiarów obsesji. Szczere wspó(cid:239)czucie dla (cid:285)ony by(cid:239)o czynnikiem, dzi(cid:218)ki któremu d(cid:200)(cid:285)enie Bella nabra(cid:239)o obsesyjnego charakteru. W tym konkretnym przypadku — podob- nie zreszt(cid:200) jak we wszystkich sytuacjach, w których ludzie rozwijaj(cid:200) swoje d(cid:200)(cid:285)enia do rozmiarów obsesji — za pragnieniem kry(cid:239)a si(cid:218) konkretna moty- wacja. Warto pami(cid:218)ta(cid:202) o tym, (cid:285)e tego rodzaju pobudki s(cid:200) zal(cid:200)(cid:285)kiem wszyst- kich ludzkich pragnie(cid:241). Po d(cid:239)ugim okresie bada(cid:241), których opis by(cid:239)by zbyt szczegó(cid:239)owy, aby mo(cid:285)na go tu by(cid:239)o zamie(cid:258)ci(cid:202), pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) Bella ostatecznie podsun(cid:218)(cid:239)a 23 Poleć książkęKup książkę ODZYSKAJ KONTROL(cid:265) NAD SWOIM UMYS (cid:224)EM mu pomys(cid:239), dzi(cid:218)ki któremu wynalazca móg(cid:239) zrealizowa(cid:202) obrany cel. W (cid:258)wiecie nauki ta koncepcja przesz(cid:239)a do historii jako eksperyment Bella, a ja za moment postaram si(cid:218) przedstawi(cid:202) jego sedno. Na p(cid:239)yt(cid:218) wykonan(cid:200) z selenu pada promie(cid:241) (cid:258)wiat(cid:239)a, który jest kiero- wany na kolejn(cid:200) p(cid:239)yt(cid:218) z tego samego niemetalu, znajduj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218) w pew- nej odleg(cid:239)o(cid:258)ci. Ta druga p(cid:239)yta po(cid:239)(cid:200)czona jest z bateri(cid:200) galwaniczn(cid:200), do której podpi(cid:218)ty jest telefon. S(cid:239)owa wypowiedziane za pierwsz(cid:200) p(cid:239)yt(cid:200) s(cid:200) wyra(cid:283)nie s(cid:239)yszalne w telefonie pod(cid:239)(cid:200)czonym do drugiej p(cid:239)yty. Promie(cid:241) (cid:258)wiat(cid:239)a pe(cid:239)ni tutaj funkcj(cid:218) przewodu telefonicznego. Fale d(cid:283)wi(cid:218)kowe zostaj(cid:200) przekszta(cid:239)cone w fale (cid:258)wietlne, a nast(cid:218)pnie w fale galwaniczne, które potem ponownie przybieraj(cid:200) posta(cid:202) fal d(cid:283)wi(cid:218)kowych. Ten eksperyment pozwoli(cid:239) odkry(cid:202) nieznany dotychczas sposób trans- mitowania fal d(cid:283)wi(cid:218)kowych. Pojawia(cid:239)y si(cid:218) g(cid:239)osy, (cid:285)e Bell dokona(cid:239) tego odkrycia zainspirowany eksperymentami cz(cid:239)owieka o nazwisku Dolbear. Dosz(cid:239)o te(cid:285) do procesu s(cid:200)dowego dotycz(cid:200)cego praw do wynalazku, ale Dol- bear przegra(cid:239), a Bell zosta(cid:239) og(cid:239)oszony twórc(cid:200) zasady, dzi(cid:218)ki której funk- cjonuje wspó(cid:239)czesny telefon. Tak czy inaczej, pragnienie Bella, by stworzy(cid:202) mechaniczne urz(cid:200)dze- nie wspieraj(cid:200)ce s(cid:239)uch jego (cid:285)ony, w po(cid:239)(cid:200)czeniu z wytrwa(cid:239)ymi badaniami dotycz(cid:200)cymi tego zagadnienia, pozwoli(cid:239)o odkry(cid:202) potrzebn(cid:200) zasad(cid:218). Warto pami(cid:218)ta(cid:202) o tym, (cid:285)e pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) korzysta z ka(cid:285)dej nadarzaj(cid:200)cej si(cid:218) oka- zji, by ujawnia(cid:202) wiedz(cid:218) osobom, które szukaj(cid:200) informacji, wiedzione obsesyjnym pragnieniem. Pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) nie dokonuje cudów, ale robi inteligentny u(cid:285)ytek z wszystkich praktycznych (cid:258)rodków pozwalaj(cid:200)cych zrealizowa(cid:202) to, co sta(cid:239)o si(cid:218) jej celem. HILL: Panie Carnegie, zostawmy mo(cid:285)e dziedzin(cid:218) wynalazków i spróbujmy si(cid:218) przyjrze(cid:202) temu, w jaki sposób zasada wyobra(cid:283)ni mo(cid:285)e by(cid:202) stosowana w odniesieniu do mniej skomplikowanych zagadnie(cid:241). 24 Poleć książkęKup książkę KREATYWNA WIZJA CARNEGIE: Naturalnie. Skupmy si(cid:218) chocia(cid:285)by na pierwszym du(cid:285)ym domu wysy(cid:239)- kowym, jaki powsta(cid:239) w Stanach Zjednoczonych. To doskona(cid:239)y przyk(cid:239)ad zastosowania wyobra(cid:283)ni syntetycznej w dzia(cid:239)alno(cid:258)ci handlowej. Pewien telegrafista, z którym kiedy(cid:258) pracowa(cid:239)em, odkry(cid:239), (cid:285)e ma troch(cid:218) wolnego czasu, którego nie jest w stanie wykorzysta(cid:202), realizuj(cid:200)c swoje obowi(cid:200)zki pracownika kolei. Poniewa(cid:285) by(cid:239) to dociekliwy cz(cid:239)owiek, zacz(cid:200)(cid:239) szuka(cid:202) czego(cid:258), czym móg(cid:239)by si(cid:218) zaj(cid:200)(cid:202), zapewniaj(cid:200)c sobie przy tym dodat- kowy dochód. Równie(cid:285) i w tym przypadku istotnym elementem historii jest motyw, a mianowicie kwestia korzy(cid:258)ci finansowych. Po dok(cid:239)adnym analizowaniu zagadnienia przez kilka miesi(cid:218)cy, ów cz(cid:239)o- wiek wymy(cid:258)li(cid:239) rentown(cid:200) metod(cid:218) wykorzystania swojej energii — posta- nowi(cid:239) korzysta(cid:202) z linii telegraficznej, gdy nie b(cid:218)dzie ona akurat u(cid:285)ywana, i sprzedawa(cid:202) w ten sposób zegarki innym telegrafistom z okolicy. Kupi(cid:239) zatem sze(cid:258)(cid:202) zegarków w cenie hurtowej, po czym zacz(cid:200)(cid:239) rozsy(cid:239)a(cid:202) oferty sprzeda(cid:285)y. Pomys(cid:239) od samego pocz(cid:200)tku okaza(cid:239) si(cid:218) strza(cid:239)em w dziesi(cid:200)tk(cid:218), a ca(cid:239)y zakupiony towar b(cid:239)yskawicznie znalaz(cid:239) nabywców. Bohater tej opo- wie(cid:258)ci, zach(cid:218)cony odniesionym sukcesem, popu(cid:258)ci(cid:239) wodze fantazji, dzi(cid:218)ki czemu skupi(cid:239) si(cid:218) na innych wyrobach bi(cid:285)uteryjnych. Wszystko uk(cid:239)ada(cid:239)o si(cid:218) po my(cid:258)li telegrafisty, a interes (cid:258)wietnie si(cid:218) rozwija(cid:239) a(cid:285) do momentu, w którym o wszystkim dowiedzia(cid:239) si(cid:218) jego prze(cid:239)o(cid:285)ony. Reakcj(cid:200) tego cz(cid:239)owieka by(cid:239)o natychmiastowe zwolnienie z pracy przedsi(cid:218)biorczego podw(cid:239)adnego. Wszystkie trudno(cid:258)ci skrywaj(cid:200) w sobie ziarno równie du(cid:285)ych korzy(cid:258)ci! Z k(cid:239)opotów owego telegrafisty zrodzi(cid:239) si(cid:218) pierwszy du(cid:285)y dom wysy(cid:239)kowy. M(cid:218)(cid:285)czyzna zmieni(cid:239) metod(cid:218) promowania swoich towarów i zamiast tele- grafu zacz(cid:200)(cid:239) wykorzystywa(cid:202) poczt(cid:218), rozsy(cid:239)aj(cid:200)c pocz(cid:200)tkowo katalog swo- ich produktów drukowany przy u(cid:285)yciu powielacza. Wprowadzaj(cid:200)c zmiany w swojej dzia(cid:239)alno(cid:258)ci, poszerzy(cid:239) te(cid:285) grono potencjalnych klientów o inne osoby spoza kr(cid:218)gu zaprzyja(cid:283)nionych telegrafistów, skupiaj(cid:200)c si(cid:218) przede 25 Poleć książkęKup książkę ODZYSKAJ KONTROL(cid:265) NAD SWOIM UMYS (cid:224)EM wszystkim na mieszka(cid:241)cach wsi i terenów rolniczych. Jego firma bardzo szybko rozros(cid:239)a si(cid:218) do tego stopnia, (cid:285)e móg(cid:239) sobie pozwoli(cid:202) na drukowanie ilustrowanego katalogu prezentuj(cid:200)cego jego towary. Dalsza cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) tej historii jest ju(cid:285) znana milionom mieszka(cid:241)ców Stanów Zjednoczonych, którzy robi(cid:200) teraz zakupy w domu wysy(cid:239)kowym za(cid:239)o(cid:285)onym przez tego cz(cid:239)owieka. By(cid:239)y telegrafista w(cid:239)(cid:200)czy(cid:239) pó(cid:283)niej do swojej firmy wspólnika, robi(cid:200)c tym samym u(cid:285)ytek z zasady Superumys(cid:239)u. Jak si(cid:218) okaza(cid:239)o, ów partner zapewni(cid:239) mu mnóstwo korzy(cid:258)ci finansowych, gdy(cid:285) mia(cid:239) niezwyk(cid:239)(cid:200) smy- ka(cid:239)k(cid:218) do dzia(cid:239)a(cid:241) reklamowych. Kilka lat pó(cid:283)niej dom wysy(cid:239)kowy zosta(cid:239) sprzedany innej firmie, a dotychczasowi w(cid:239)a(cid:258)ciciele przedsi(cid:218)biorstwa stali si(cid:218) multimilionerami. To by(cid:239) pocz(cid:200)tek sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej na wielk(cid:200) skal(cid:218). Gdy przyjrzymy si(cid:218) sukcesom tego cz(cid:239)owieka, oka(cid:285)e si(cid:218), (cid:285)e w istocie nie skrywaj(cid:200) one (cid:285)adnej tajemnicy. Ów m(cid:218)(cid:285)czyzna zadba(cid:239) po prostu o sku- pienie swojego umys(cid:239)u na okre(cid:258)lonym celu; potem trzyma(cid:239) si(cid:218) tego d(cid:200)(cid:285)e- nia, dopóki si(cid:218) nie wzbogaci(cid:239). Nie stworzy(cid:239) niczego nowego. Jego jedynym dokonaniem by(cid:239)o znalezienie nowego zastosowania dla starej koncepcji. To w taki sposób powstaje jednak wiele fortun. HILL: O ile dobrze rozumiem, telegrafista, o którym pan wspomina, zasto- sowa(cid:239) wy(cid:239)(cid:200)cznie wyobra(cid:283)ni(cid:218) syntetyczn(cid:200), prawda? CARNEGIE: Zgadza si(cid:218). Tak si(cid:218) sk(cid:239)ada, (cid:285)e nie zrobi(cid:239) niczego poza zastosowaniem w nowy sposób zasad handlu; nie zapominajmy jednak, i(cid:285) dok(cid:239)adnie co(cid:258) takiego robi(cid:200) wszyscy ludzie odnosz(cid:200)cy najwi(cid:218)ksze sukcesy. Sytuacje, w których kto(cid:258) tworzy zupe(cid:239)nie nowe koncepcje, odwo(cid:239)uj(cid:200)c si(cid:218) do kre- atywnej wyobra(cid:283)ni, tak jak zrobili to Bell i Edison, nale(cid:285)(cid:200) do rzadko(cid:258)ci. W tym miejscu mo(cid:285)emy si(cid:218) przyjrze(cid:202) nowoczesnym wagonom ch(cid:239)od- niczym. Osoba, która jako pierwsza wdro(cid:285)y(cid:239)a t(cid:218) koncepcj(cid:218) w (cid:285)ycie, zre- wolucjonizowa(cid:239)a przemys(cid:239) mi(cid:218)sny. Ów cz(cid:239)owiek pracowa(cid:239) w tej bran(cid:285)y 26 Poleć książkęKup książkę KREATYWNA WIZJA i boryka(cid:239) si(cid:218) w swojej dzia(cid:239)alno(cid:258)ci biznesowej z ograniczeniami, gdy(cid:285) móg(cid:239) wysy(cid:239)a(cid:202) (cid:258)wie(cid:285)e mi(cid:218)so tylko na niewielk(cid:200) odleg(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Zmotywowany ch(cid:218)ci(cid:200) rozwini(cid:218)cia swojej firmy i poszerzenia rynku zbytu tak, by obejmo- wa(cid:239) on wi(cid:218)ksze terytorium, zacz(cid:200)(cid:239) szuka(cid:202) odpowiedniego wyj(cid:258)cia z sytuacji. Cz(cid:239)owiek z regu(cid:239)y znajduje to, czego szuka, o ile tylko doprowadzi do sytuacji, w której jego pragnienie nabierze rozmiarów obsesji. Opisywana tutaj osoba zwi(cid:200)zana z przemys(cid:239)em mi(cid:218)snym by(cid:239)a motywowana ch(cid:218)ci(cid:200) osi(cid:200)gni(cid:218)cia wi(cid:218)kszych zysków, wi(cid:218)c skupia(cid:239)a si(cid:218) na napotkanym problemie, dopóki nie wpad(cid:239)a na pomys(cid:239) przerobienia zwyczajnego wagonu towaro- wego na gigantyczn(cid:200) ch(cid:239)odni(cid:218). Pó(cid:283)niej pozosta(cid:239)o ju(cid:285) tylko przej(cid:258)(cid:202) do czy- nów i poeksperymentowa(cid:202) z tym pomys(cid:239)em — i dok(cid:239)adnie co(cid:258) takiego zrobi(cid:239) bohater tej historii. Plan okaza(cid:239) si(cid:218) skuteczny, cho(cid:202) pierwszy wagon ch(cid:239)odniczy by(cid:239) bardzo prowizoryczn(cid:200) konstrukcj(cid:200). Jego twórca nieustan- nie rozwija(cid:239) swoj(cid:200) koncepcj(cid:218), a(cid:285) do momentu, w którym zbudowa(cid:239) wagon ch(cid:239)odniczy przypominaj(cid:200)cy pojazdy stosowane w naszych czasach. Pomys(cid:239), na który wpad(cid:239) ten m(cid:218)(cid:285)czyzna, nie tylko umo(cid:285)liwi(cid:239) mu niemal nieograni- czony rozwój dzia(cid:239)alno(cid:258)ci zwi(cid:200)zanej z bran(cid:285)(cid:200) mi(cid:218)sn(cid:200), ale zapewni(cid:239) rów- nie(cid:285) nowy impuls sprzeda(cid:285)y i dystrybucji innych towarów, zw(cid:239)aszcza owo- ców i warzyw. Opisywana tu idea zapewni(cid:239)a do dzi(cid:258) setki milionów dolarów ró(cid:285)nym osobom, przedsi(cid:218)biorstwom i ca(cid:239)emu narodowi. Wagon ch(cid:239)odniczy powsta(cid:239) wy(cid:239)(cid:200)cznie dzi(cid:218)ki u(cid:285)yciu wyobra(cid:283)ni synte- tycznej; mo(cid:285)na powiedzie(cid:202), (cid:285)e wszystko sprowadza(cid:239)o si(cid:218) do nieskompliko- wanego procesu zbudowania lodówki na ko(cid:239)ach. George Pullman dokona(cid:239) czego(cid:258) podobnego, umieszczaj(cid:200)c w wago- nach kolejowych (cid:239)ó(cid:285)ka, dzi(cid:218)ki którym powsta(cid:239)y wagony sypialne. Ani (cid:239)ó(cid:285)ka, ani wagony kolejowe nie by(cid:239)y (cid:285)adn(cid:200) nowink(cid:200) — czym(cid:258) nowym okaza(cid:239)o si(cid:218) natomiast po(cid:239)(cid:200)czenie tych dwóch rzeczy. Ta nowa kombinacja zapew- ni(cid:239)a jej twórcy gigantyczn(cid:200) fortun(cid:218); nie mo(cid:285)na te(cid:285) zapomina(cid:202) o tym, (cid:285)e stworzy(cid:239)a tysi(cid:200)ce miejsc pracy i doprowadzi(cid:239)a do narodzin atrakcyjnej us(cid:239)ugi, za któr(cid:200) podró(cid:285)ni co roku p(cid:239)ac(cid:200) ogromne sumy. Tego rodzaju 27 Poleć książkęKup książkę ODZYSKAJ KONTROL(cid:265) NAD SWOIM UMYS (cid:224)EM koncepcje s(cid:200) wytworami wyobra(cid:283)ni. Cz(cid:239)owiek, który wyszkoli swój umys(cid:239) tak, by tworzy(cid:239) nowe idee lub znajdowa(cid:239) nowe, lepsze zastosowania dla starych rozwi(cid:200)za(cid:241), znajduje si(cid:218) na najlepszej drodze do osi(cid:200)gni(cid:218)cia nie- zale(cid:285)no(cid:258)ci ekonomicznej. Za opisywanymi tu koncepcjami skrywa(cid:239)a si(cid:218) osobista inicjatywa ich twórców, a tak(cid:285)e zasada Zorganizowanego Indywidualnego Wysi(cid:239)ku, dzi(cid:218)ki której owe dzia(cid:239)ania nabra(cid:239)y praktycznego wymiaru. Zarówno wagon sypialny, jak i wagon ch(cid:239)odniczy nale(cid:285)a(cid:239)o wypromowa(cid:202) i sprzeda(cid:202), co poci(cid:200)ga(cid:239)o za sob(cid:200) konieczno(cid:258)(cid:202) zainwestowania sporego kapita(cid:239)u. Oby- dwie te koncepcje — oraz wszystkie inne podobne pomys(cid:239)y, które s(cid:200) praktyczne — wymagaj(cid:200) zastosowania jakiej(cid:258) kombinacji zasad pozwa- laj(cid:200)cych odnosi(cid:202) indywidualne sukcesy; w ostatecznym rozrachunku, ana- lizuj(cid:200)c pochodzenie tego rodzaju idei, mo(cid:285)na jednak dotrze(cid:202) do ich (cid:283)ró- d(cid:239)a, czyli wyobra(cid:283)ni jednej osoby. HILL: Czy mo(cid:285)e Pan wymieni(cid:202) zasady sukcesu, które s(cid:200) najcz(cid:218)(cid:258)ciej stoso- wane przez osoby wykorzystuj(cid:200)ce swoj(cid:200) wyobra(cid:283)ni(cid:218)? CARNEGIE: Có(cid:285), w pewnym stopniu wszystko zale(cid:285)y od specyfiki u(cid:285)ytku, jaki trzeba zrobi(cid:202) z wyobra(cid:283)ni, a tak(cid:285)e od charakteru danej osoby, ale w ogólnym uj(cid:218)ciu do zasad powi(cid:200)zanych ze stosowaniem wyobra(cid:283)ni zaliczaj(cid:200) si(cid:218) poni(cid:285)sze regu(cid:239)y: (a) Okre(cid:258)lony cel. Motywem, który najcz(cid:218)(cid:258)ciej oddzia(cid:239)uje na wyobra(cid:283)- ni(cid:218), jest ch(cid:218)(cid:202) zapewnienia sobie korzy(cid:258)ci finansowych. Potencjalne zyski by(cid:239)y bez w(cid:200)tpienia najskuteczniejsz(cid:200) inspiracj(cid:200) dla osób, które rozwija(cid:239)y zindustrializowan(cid:200) Ameryk(cid:218). (b) Zasada Superumys(cid:239)u, dzi(cid:218)ki której ludzie tworz(cid:200) grup(cid:218) i otwarcie wymieniaj(cid:200) si(cid:218) my(cid:258)lami, stawiaj(cid:200)c sobie za cel rozwi(cid:200)zywanie problemów zawodowych lub biznesowych, pozwala te(cid:285) niezwykle skutecznie pobudza(cid:202) wyobra(cid:283)ni(cid:218). To w(cid:239)a(cid:258)nie ta regu(cid:239)a w wi(cid:218)kszym stopniu ni(cid:285) inne sprawi(cid:239)a, 28 Poleć książkęKup książkę KREATYWNA WIZJA (cid:285)e przemys(cid:239) stalowy, którego by(cid:239)em wspó(cid:239)twórc(cid:200), sta(cid:239) si(cid:218) tak rentowny. Tak zwany okr(cid:200)g(cid:239)y stó(cid:239) jest fantastycznym wynalazkiem. Gdy ludzie sia- daj(cid:200) razem i zaczynaj(cid:200) si(cid:218) dzieli(cid:202) swoimi pomys(cid:239)ami w duchu harmonii i wspólnego celu, wkrótce znajduj(cid:200) rozwi(cid:200)zania wi(cid:218)kszo(cid:258)ci napotykanych problemów, bez wzgl(cid:218)du na to, w jakiej bran(cid:285)y dzia(cid:239)aj(cid:200) lub jaki jest cha- rakter n(cid:218)kaj(cid:200)cych ich trudno(cid:258)ci. (c) Podejmowanie Dodatkowego Wysi(cid:239)ku ewidentnie zas(cid:239)uguje na to, by wymieni(cid:202) je w(cid:258)ród istotnych czynników sk(cid:239)aniaj(cid:200)cych do intensywniej- szego korzystania z wyobra(cid:283)ni. Gdy cz(cid:239)owiek wyrabia sobie nawyk wykra- czania w swoich dzia(cid:239)aniach poza to, za co mu p(cid:239)ac(cid:200), z regu(cid:239)y zaczyna si(cid:218) odwo(cid:239)ywa(cid:202) do swojej wyobra(cid:283)ni, poszukuj(cid:200)c nowych zasobów, dzi(cid:218)ki którym móg(cid:239)by zapewnia(cid:202) innym takie us(cid:239)ugi. Ju(cid:285) sam ten fakt móg(cid:239)by by(cid:202) wystarczaj(cid:200)c(cid:200) nagrod(cid:200) zwi(cid:200)zan(cid:200) z Podejmowaniem Dodatkowego Wysi(cid:239)ku, nawet gdyby takie dzia(cid:239)ania nie przynosi(cid:239)y jeszcze wi(cid:218)kszych korzy(cid:258)ci. (d) Wiara Zastosowana jest bez w(cid:200)tpienia bod(cid:283)cem pobudzaj(cid:200)cym wyobra(cid:283)ni(cid:218). Co wi(cid:218)cej, jest kluczowym czynnikiem, gdy mowa o stymu- lowaniu i stosowaniu kreatywnej wyobra(cid:283)ni. Osoby, które wykazuj(cid:200) si(cid:218) niewielk(cid:200) wiar(cid:200) (lub w ogóle jej nie maj(cid:200)), nie osi(cid:200)gn(cid:200) nigdy korzy(cid:258)ci, jakie zapewnia ta odmiana wyobra(cid:283)ni. (e) Zorganizowany Indywidualny Wysi(cid:239)ek w kontek(cid:258)cie swojej sku- teczno(cid:258)ci jest bezpo(cid:258)rednio powi(cid:200)zany ze stosowaniem wyobra(cid:283)ni, ponie- wa(cid:285) to w(cid:239)a(cid:258)nie na niej bazuj(cid:200) wszelkie formy precyzyjnego planowania. GDY si(cid:218) modlisz, nie pro(cid:258) o wi(cid:218)cej b(cid:239)ogos(cid:239)awie(cid:241)stw; pro(cid:258) raczej o wi(cid:218)cej m(cid:200)dro(cid:258)ci, która pozwoli Ci lepiej zrozumie(cid:202) i doceni(cid:202) otrzymane ju(cid:285) b(cid:239)ogos(cid:239)a- wie(cid:241)stwa. 29 Poleć książkęKup książkę ODZYSKAJ KONTROL(cid:265) NAD SWOIM UMYS (cid:224)EM Istnieje jeszcze wiele innych czynników sprzyjaj(cid:200)cych korzystaniu z wyobra(cid:283)ni, ale pi(cid:218)(cid:202) kwestii, które w(cid:239)a(cid:258)nie wymieni(cid:239)em, nale(cid:285)y do „spisu pozycji obowi(cid:200)zkowych”. Do zjawisk pobudzaj(cid:200)cych wyobra(cid:283)ni(cid:218) zalicza si(cid:218) te(cid:285) czasami strach, cho(cid:202) w innych sytuacjach mo(cid:285)e j(cid:200) si(cid:239)(cid:200) rzeczy parali(cid:285)owa(cid:202). Gdy cz(cid:239)owiek znajduje si(cid:218) w powa(cid:285)nym niebezpiecze(cid:241)stwie, jego wyobra(cid:283)nia cz(cid:218)sto motywuje go do podejmowania pozornie nadludzkich wyczynów, zw(cid:239)aszcza gdy w gr(cid:218) wchodzi ochrona w(cid:239)asnego (cid:285)ycia. Pora(cid:285)ka i chwilowa przegrana sprzyjaj(cid:200) niekiedy robieniu u(cid:285)ytku z wyobra(cid:283)ni, aczkolwiek cz(cid:218)(cid:258)ciej maj(cid:200) dok(cid:239)adnie odwrotny efekt. Zadawanie pyta(cid:241) — czyli metoda, któr(cid:200) cz(cid:218)sto stosuj(cid:200) do(cid:258)wiadczeni sprzedawcy — równie(cid:285) pobudza w oczywisty sposób wyobra(cid:283)ni(cid:218), zmu- szaj(cid:200)c j(cid:200) do dzia(cid:239)ania. Poprzez zadawanie pyta(cid:241) sprzedawca zach(cid:218)ca swo- jego potencjalnego klienta do rozwa(cid:285)enia pewnych kwestii. Co wi(cid:218)cej, dzi(cid:218)ki sprytnemu doborowi pyta(cid:241) handlowiec mo(cid:285)e odpowiednio pokie- rowa(cid:202) my(cid:258)lami potencjalnego nabywcy. Ciekawo(cid:258)(cid:202) cz(cid:218)sto okazuje si(cid:218) niezwykle skutecznym bod(cid:283)cem sk(cid:239)ania- j(cid:200)cym do korzystania z wyobra(cid:283)ni. Dociekliwo(cid:258)(cid:202) zwi(cid:200)zana ze (cid:258)mierci(cid:200), niepewno(cid:258)ci(cid:200) (cid:285)ycia oraz nieznanymi (a by(cid:202) mo(cid:285)e niemo(cid:285)liwymi do zg(cid:239)(cid:218)- bienia) faktami na temat nie(cid:258)miertelno(cid:258)ci by(cid:239)a g(cid:239)ównym (cid:283)ród(cid:239)em inspi- racji dla wszystkich religii. Kolejnym czynnikiem zach(cid:218)caj(cid:200)cym do stosowania wyobra(cid:283)ni jest wyra(cid:285)anie w(cid:239)asnych my(cid:258)li w mowie i na pi(cid:258)mie (to samo mo(cid:285)na zreszt(cid:200) powiedzie(cid:202) o wielu innych formach dzia(cid:239)ania). W chwili, w której cz(cid:239)o- wiek zaczyna porz(cid:200)dkowa(cid:202) swoje my(cid:258)li z zamiarem uzewn(cid:218)trznienia ich w jaki(cid:258) sposób — czy to w formie s(cid:239)ów, czy te(cid:285) w postaci czynów — uru- chamia równie(cid:285) swoj(cid:200) wyobra(cid:283)ni(cid:218). Dok(cid:239)adnie z tego powodu nale(cid:285)y zach(cid:218)- ca(cid:202) dzieci do swobodnego wyra(cid:285)ania swoich my(cid:258)li, gdy(cid:285) co(cid:258) takiego pozwoli rozwija(cid:202) wyobra(cid:283)ni(cid:218) tych ma(cid:239)ych istot na wczesnym etapie ich (cid:285)ycia. 30 Poleć książkęKup książkę KREATYWNA WIZJA G(cid:239)ód jest powszechnie spotykanym czynnikiem zach(cid:218)caj(cid:200)cym do tego, by robi(cid:202) u(cid:285)ytek z wyobra(cid:283)ni. Gdy dana osoba potrzebuje jedzenia, jej wyobra(cid:283)nia uruchamia si(cid:218) automatycznie i nie trzeba jej ju(cid:285) dodatkowo pobudza(cid:202). W przypadku mniej rozwini(cid:218)tych form (cid:285)ycia w obliczu g(cid:239)odu do g(cid:239)osu dochodzi instynkt, który niekiedy prowadzi do niezwykle pomy- s(cid:239)owych dzia(cid:239)a(cid:241). Powy(cid:285)szy spis pokazuje, (cid:285)e w przypadku ka(cid:285)dego aspektu egzystencji ludzi oraz mniej rozwini(cid:218)tych stworze(cid:241) wyobra(cid:283)nia i instynkt s(cid:200) wa(cid:285)n(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) repertuaru (cid:258)rodków stosowanych przez te istoty. Skupienie uwagi na okre(cid:258)lonym problemie lub celu powoduje z regu(cid:239)y uruchomienie wyobra(cid:283)ni. Warto przyjrze(cid:202) si(cid:218) na przyk(cid:239)ad imponuj(cid:200)cym dokonaniom Elmera R. Gatesa, który stworzy(cid:239) setki przydatnych wyna- lazków, staraj(cid:200)c si(cid:218) „piel(cid:218)gnowa(cid:202) swoje pomys(cid:239)y”. T(cid:218) sam(cid:200) zasad(cid:218) wyko- rzystywali Thomas A. Edison i Alexander Graham Bell. Skupiaj(cid:200)c swoje my(cid:258)li na konkretnych kwestiach — i odwo(cid:239)uj(cid:200)c si(cid:218) do precyzyjnego okre- (cid:258)lania swojego celu — robili u(cid:285)ytek z kreatywnej wyobra(cid:283)ni, osi(cid:200)gaj(cid:200)c imponuj(cid:200)ce wyniki. Naukowcy (a czasem równie(cid:285) i laicy) korzystaj(cid:200) z wyobra(cid:283)ni, przyj- muj(cid:200)c hipotezy dotycz(cid:200)ce faktów lub koncepcji uwa(cid:285)anych chwilowo za prawdziwe. Badania naukowe i eksperymenty by(cid:239)yby trudne do realizo- wania, gdyby nikt nie robi(cid:239) u(cid:285)ytku z hipotez, gdy(cid:285) fakty, których ludzie szukaj(cid:200) w takich sytuacjach, cz(cid:218)sto pozostaj(cid:200) ca(cid:239)kowicie nieznane. Praw- nicy i s(cid:218)dziowie prowadz(cid:200)cy rozprawy cz(cid:218)sto odwo(cid:239)uj(cid:200) si(cid:218) do hipotez, by ustali(cid:202) fakty, do których nie mo(cid:285)na doj(cid:258)(cid:202) w (cid:285)aden inny sposób. Chemicy i fizycy si(cid:218)gaj(cid:200) po t(cid:218) sam(cid:200) metod(cid:218), gdy szukaj(cid:200) nieznanych faktów. To samo robi równie(cid:285) lekarz, gdy zawiod(cid:200) go inne metody diagnozowania cho- roby. Detektywi próbuj(cid:200)cy rozwi(cid:200)za(cid:202) zagadk(cid:218) takiej czy innej zbrodni cz(cid:218)- sto stosuj(cid:200) w swojej pracy wy(cid:239)(cid:200)cznie hipotezy. Tu(cid:285) po wojnie secesyjnej w(cid:239)a(cid:258)ciciel pewnej odlewni kupi(cid:239) mnóstwo niewykorzystanych kul armatnich, które mia(cid:239) zamiar przetopi(cid:202), by potem 31 Poleć książkęKup książkę ODZYSKAJ KONTROL(cid:265) NAD SWOIM UMYS (cid:224)EM odla(cid:202) z tego surowca co(cid:258) zupe(cid:239)nie innego. Przed przetopieniem pociski trzeba by(cid:239)o jednak rozbi(cid:202) na mniejsze kawa(cid:239)ki. Wydawa(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e jedyn(cid:200) metod(cid:200), by tego dokona(cid:202), jest zatrudnienie pracowników, którzy wyko- naliby t(cid:218) prac(cid:218), korzystaj(cid:200)c z ci(cid:218)(cid:285)kich m(cid:239)otów. Pó(cid:283)niej pojawi(cid:239) si(cid:218) jednak obdarzony wyobra(cid:283)ni(cid:200) m(cid:218)(cid:285)czyzna, który uwa(cid:285)nie przyjrza(cid:239) si(cid:218) kulom, a po odkryciu, (cid:285)e s(cid:200) one puste w (cid:258)rodku, stwierdzi(cid:239), i(cid:285) w zamian za niewielkie wynagrodzenie podejmie si(cid:218) rozbicia wszystkich pocisków na drobniejsze kawa(cid:239)ki. Co wi(cid:218)cej, zaskoczy(cid:239) przemys(cid:239)owca gwarancj(cid:200), (cid:285)e dokona tego w pojedynk(cid:218), a kule b(cid:218)d(cid:200) porozbijane ju(cid:285) nast(cid:218)pnego ranka. Podpisa(cid:239) umow(cid:218) na wykonanie tej pracy, a nast(cid:218)pnie odwróci(cid:239) wszyst- kie kule armatnie tak, by niewielkie otwory zapewniaj(cid:200)ce dost(cid:218)p do wn(cid:218)- trza ka(cid:285)dego z pocisków by(cid:239)y zwrócone ku górze. Pó(cid:283)niej, ku zaskocze- niu wszystkich (cid:258)wiadków, wype(cid:239)ni(cid:239) po prostu kule wod(cid:200). Noc by(cid:239)a bardzo zimna, a nast(cid:218)pnego ranka w(cid:239)a(cid:258)ciciel odlewni zobaczy(cid:239), (cid:285)e ka(cid:285)dy z poci- sków zosta(cid:239) rozsadzony przez zamarzaj(cid:200)c(cid:200) wod(cid:218). Jego komentarzem by(cid:239)y tylko s(cid:239)owa: „Dlaczego od razu na to nie wpad(cid:239)em?”. Wszyscy spotykamy si(cid:218) czasem z sytuacjami, w których zastanawiamy si(cid:218), dlaczego nie zrobili(cid:258)my u(cid:285)ytku z wyobra(cid:283)ni, gdy widzimy, (cid:285)e przynosi ona zyski innym ludziom. HILL: Sk(cid:200)d bierze si(cid:218) wra(cid:285)enie, (cid:285)e tak niewiele osób mo(cid:285)e si(cid:218) pochwali(cid:202) dobrze rozwini(cid:218)t(cid:200) wyobra(cid:283)ni(cid:200)? Czy umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) skutecznego korzystania z niej jest cech(cid:200) dziedziczn(cid:200), panie Carnegie? CARNEGIE: Nie — wyobra(cid:283)nia, podobnie jak inne zdolno(cid:258)ci umys(cid:239)owe, mo(cid:285)e by(cid:202) rozwijana: w tym celu wystarczy robi(cid:202) z niej u(cid:285)ytek. Przyczyna, dla której tak wiele osób zdaje si(cid:218) nie dysponowa(cid:202) dobrze rozwini(cid:218)t(cid:200) wyobra(cid:283)ni(cid:200), jest oczywista. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi z powodu zaniedba(cid:241) dopuszcza do zaniku swojej wyobra(cid:283)ni. 32 Poleć książkęKup książkę KREATYWNA WIZJA HILL: Poniewa(cid:285) ka(cid:285)dy cz(cid:239)owiek musi w taki czy inny sposób podejmowa(cid:202) dzia(cid:239)ania zwi(cid:200)zane ze sprzeda(cid:285)(cid:200), czy móg(cid:239)by pan opisa(cid:202), jak nale(cid:285)y korzy- sta(cid:202) z wyobra(cid:283)ni w przypadku takich wysi(cid:239)ków? CARNEGIE: Oczywi(cid:258)cie, mog(cid:218) przedstawi(cid:202) panu niezliczone przyk(cid:239)ady zwi(cid:200)zane z t(cid:200) dziedzin(cid:200). Przyjrzyjmy si(cid:218) chocia(cid:285)by losom pewnego znanego mi agenta ubezpieczeniowego. Zacz(cid:200)(cid:239) sprzedawa(cid:202) polisy po wypadku, który unie- mo(cid:285)liwi(cid:239) mu wykonywanie wszelkiego rodzaju ci(cid:218)(cid:285)kiej pracy fizycznej, a w ci(cid:200)gu roku sta(cid:239) si(cid:218) najskuteczniejszym specjalist(cid:200) od sprzeda(cid:285)y w(cid:258)ród wszystkich pracowników zatrudnionych w jego firmie na terenie ca(cid:239)ych Stanów Zjednoczonych. Za moment opisz(cid:218) wydarzenie ukazuj(cid:200)ce histori(cid:218) jego sukcesu, ale zanim to zrobi(cid:218), chcia(cid:239)bym wspomnie(cid:202) o tym, (cid:285)e ten cz(cid:239)owiek do mistrzo- stwa opanowa(cid:239) stosowanie zasady Superumys(cid:239)u. Równie efektywnie korzy- sta(cid:239) te(cid:285) z wielu innych regu(cid:239) sukcesu indywidualnego, mi(cid:218)dzy innymi z zasady Precyzyjnego My(cid:258)lenia. Pewnego dnia wszed(cid:239) do gabinetu znakomitego, bardzo bogatego prawnika, a pó(cid:239) godziny pó(cid:283)niej wyszed(cid:239) stamt(cid:200)d z podpisanym przez tego cz(cid:239)owieka wnioskiem o zawarcie polisy na (cid:285)ycie opiewaj(cid:200)cej na milion dolarów. Co ciekawe, ten prawnik przynajmniej kilka razy odrzuca(cid:239) propo- zycje podobnych ubezpiecze(cid:241) przedstawiane mu przez najlepszych agentów dzia(cid:239)aj(cid:200)cych w mie(cid:258)cie. Oto metoda, dzi(cid:218)ki której bohater tej historii zdo(cid:239)a(cid:239) przekona(cid:202) opor- nego klienta. Przyniós(cid:239) ze sob(cid:200) ilustrowany artyku(cid:239) prasowy opisuj(cid:200)cy dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) tego prawnika; tekst opatrzony by(cid:239) nag(cid:239)ówkiem na ca(cid:239)(cid:200) szeroko(cid:258)(cid:202) strony: „Wybitny prawnik ubezpiecza swój umys(cid:239) na milion dolarów!”. W artykule opisano, jak ów prawnik dzi(cid:218)ki niezwyk(cid:239)ym umiej(cid:218)tno- (cid:258)ciom pi(cid:200)(cid:239) si(cid:218) po szczeblach kariery; chocia(cid:285) zaczyna(cid:239) jako ma(cid:239)o znacz(cid:200)cy 33 Poleć książkęKup książkę ODZYSKAJ KONTROL(cid:265) NAD SWOIM UMYS (cid:224)EM fachowiec udzielaj(cid:200)cy w firmie porad prawnych, z czasem zdoby(cid:239) pozycj(cid:218) osoby wspó(cid:239)pracuj(cid:200)cej z najbardziej elitarn(cid:200) nowojorsk(cid:200) klientel(cid:200). Materia(cid:239) by(cid:239) dobrze napisany i zawiera(cid:239) zdj(cid:218)cia prawnika oraz jego rodziny, a tak(cid:285)e fotografi(cid:218) jeg
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odzyskaj kontrolę nad swoim umysłem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: