Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00112 002917 21513584 na godz. na dobę w sumie
Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik - książka
Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik - książka
Autor: , , Liczba stron: 856
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1223-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj najgłębiej ukryte tajemnice najnowszego MS Office

Najnowsza wersja pakietu Microsoft Office, oznaczona numerem 2007, to przełom. Office 2007 nie jest kopią poprzedniej edycji, do której dodano kilka nowych poleceń. To całkowicie nowe narzędzie, posiadające przeprojektowany interfejs użytkownika, operujące na plikach w nowym formacie, oferujące nowatorskie możliwości, inną filozofię pracy i zdecydowanie wyższy komfort eksploatacji. Jednak przesiadka na nową wersję pakietu przy tak znaczących zmianach może okazać się dość skomplikowanym procesem, przy którym warto wspomóc się dobrym podręcznikiem. Dokumentacja dołączana do pakietu opisuje tylko jego podstawowe możliwości. Aby stać się ekspertem, potrzebujesz czegoś więcej.

Książka 'Office 2007. Nieoficjalny podręcznik' na pewno będzie doskonałym asystentem, dzięki któremu bez problemu opanujesz możliwości najnowszego MS Office. Wiadomości w niej zawartych nie znajdziesz w oficjalnej dokumentacji. Czytając ją, poznasz aplikacje wchodzące w skład pakietu, czyli Word, Excel, Access i PowerPoint, i odkryjesz wszystkie ich możliwości -- nawet te najgłębiej schowane. Nauczysz się korzystać z nowego interfejsu użytkownika i dostosowywać go do swoich potrzeb, zredagujesz dokumenty tekstowe, przygotujesz zestawienia i raporty oraz zapierającą dech w piersiach prezentację.

Nie musisz kupować kilku książek, aby poznać najnowszą wersję MS Office. 'Nieoficjalny podręcznik' w zupełności Ci wystarczy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Office 2007 PL. Nieoficjalny podrŒcznik Autor: Chris Grover, Matthew MacDonald, E. Moore T‡umaczenie: £ukasz Wita ISBN: 978-83-246-1223-9 Tytu‡ orygina‡u: Office 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 856 Poznaj najg‡Œbiej ukryte tajemnice najnowszego MS Office (cid:149) Wykorzystaj nieznane mo¿liwo(cid:156)ci Worda, Excela, Accessa i PowerPointa (cid:149) Ujarzmij nowe interfejsy u¿ytkownika aplikacji (cid:149) Odkryj najg‡Œbiej ukryte narzŒdzia Najnowsza wersja pakietu Microsoft Office, oznaczona numerem 2007, to prze‡om. Office 2007 nie jest kopi„ poprzedniej edycji, do kt(cid:243)rej dodano kilka nowych poleceæ. To ca‡kowicie nowe narzŒdzie, posiadaj„ce przeprojektowany interfejs u¿ytkownika, operuj„ce na plikach w nowym formacie, oferuj„ce nowatorskie mo¿liwo(cid:156)ci, inn„ filozofiŒ pracy i zdecydowanie wy¿szy komfort eksploatacji. Jednak przesiadka na now„ wersjŒ pakietu przy tak znacz„cych zmianach mo¿e okaza(cid:230) siŒ do(cid:156)(cid:230) skomplikowanym procesem, przy kt(cid:243)rym warto wspom(cid:243)c siŒ dobrym podrŒcznikiem. Dokumentacja do‡„czana do pakietu opisuje tylko jego podstawowe mo¿liwo(cid:156)ci. Aby sta(cid:230) siŒ ekspertem, potrzebujesz czego(cid:156) wiŒcej. Ksi„¿ka (cid:132)Office 2007. Nieoficjalny podrŒcznik(cid:148) na pewno bŒdzie doskona‡ym asystentem, dziŒki kt(cid:243)remu bez problemu opanujesz mo¿liwo(cid:156)ci najnowszego MS Office. Wiadomo(cid:156)ci w niej zawartych nie znajdziesz w oficjalnej dokumentacji. Czytaj„c j„, poznasz aplikacje wchodz„ce w sk‡ad pakietu, czyli Word, Excel, Access i PowerPoint, i odkryjesz wszystkie ich mo¿liwo(cid:156)ci (cid:150) nawet te najg‡Œbiej schowane. Nauczysz siŒ korzysta(cid:230) z nowego interfejsu u¿ytkownika i dostosowywa(cid:230) go do swoich potrzeb, zredagujesz dokumenty tekstowe, przygotujesz zestawienia i raporty oraz zapieraj„c„ dech w piersiach prezentacjŒ. (cid:149) Nowe elementy MS Office 2007 (cid:149) Tworzenie dokument(cid:243)w w Wordzie (cid:149) Formatowanie czcionek i akapit(cid:243)w (cid:149) Drukowanie dokument(cid:243)w (cid:149) Korzystanie z autokorekty i autouzupe‡niania w Excelu (cid:149) Automatyzacja dzia‡ania arkuszy (cid:149) Tworzenie formu‡, tabel i wykres(cid:243)w (cid:149) Przygotowywanie prezentacji w PowerPoincie (cid:149) Wy(cid:156)wietlanie prezentacji (cid:149) Projektowanie baz danych w Accessie (cid:149) Konstruowanie kwerend (cid:149) Tworzenie raport(cid:243)w i formularzy Nie musisz kupowa(cid:230) kilku ksi„¿ek, aby pozna(cid:230) najnowsz„ wersjŒ MS Office. (cid:132)Nieoficjalny podrŒcznik(cid:148) w zupe‡no(cid:156)ci Ci wystarczy Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treŁci Spis treŁci Nieoficjalna czoĥówka ...................................................................................... 17 Wprowadzenie ................................................................................................. 23 Czýļë I Word 2007 PL ....................................................................39 Rozdziaĥ 1. Tworzenie, otwieranie i zapisywanie dokumentów ....................41 Jak dziaĪa Word ......................................................................................... 42 Nowy Word ............................................................................................ 43 Uruchamianie programu Word .................................................................. 44 Tworzenie nowego dokumentu ................................................................. 45 Tworzenie nowego, pustego dokumentu ................................................. 47 Tworzenie nowego dokumentu na bazie juš istniejîcego ......................... 47 Tworzenie nowego dokumentu z szablonu ............................................. 50 Otwieranie istniejîcego dokumentu .......................................................... 52 Róšne widoki dokumentu ......................................................................... 53 Widoki dokumentu: piĂð sposobów patrzenia na swój dokument ............ 54 NarzĂdzia grupy Pokazywanie/ukrywanie ............................................... 56 PowiĂkszanie i zmniejszanie widoku ...................................................... 58 Grupa Okno — wprowadzanie podziaĪów ................................................ 60 Zapisywanie i zamykanie dokumentu ....................................................... 63 Róšne sposoby zapisywania dokumentu ................................................. 64 Rozdziaĥ 2. Wpisywanie i edytowanie tekstu ................................................ 69 Pisanie w edytorze Word ............................................................................ 69 Klikaj i pisz — funkcja Szybkiego formatowania ...................................... 71 Zaznaczanie tekstu ................................................................................... 72 Zaznaczanie za pomocî myszy ............................................................... 74 Zaznaczanie za pomocî klawiatury ........................................................ 75 Rozszerzanie zaznaczenia .......................................................................76 Zaznaczanie wielu fragmentów tekstu w róšnych miejscach ...................77 Nawigowanie w dokumencie .....................................................................78 Poruszanie siĂ przy ušyciu klawiatury .....................................................78 Poruszanie siĂ za pomocî paska przewijania ...........................................79 Przeglîdanie wedĪug nagĪówków i innych obiektów .................................80 Przeglîdanie wedĪug zakĪadek .................................................................81 Wycinanie, kopiowanie i wklejanie ............................................................83 Edytowanie za pomocî wstîški ...............................................................84 Edytowanie za pomocî skrótów klawiaturowych .....................................85 Edytowanie za pomocî myszy .................................................................85 Przenoszenie tekstu pomiĂdzy dwoma dokumentami .............................87 Przeglîdanie i wklejanie zawartoŁci Schowka ..........................................87 Znajdowanie i zamienianie tekstu .............................................................90 OszczĂdzaj klawisze dziĂki Szybkim czĂŁciom ...........................................93 Rozdziaĥ 3. Formatowanie tekstu, akapitów i nagĥówków ........................... 95 Podstawy formatowania ............................................................................95 Formatowanie znaków ..............................................................................96 Formatowanie za pomocî wstîški lub okna dialogowego Czcionka .........97 Formatowanie za pomocî minipaska narzĂdzi ........................................98 Formatowanie za pomocî skrótów klawiaturowych .................................99 Zmiana wielkich i maĪych liter .............................................................101 Formatowanie akapitów ..........................................................................101 Wyrównywanie tekstu ..........................................................................102 Ustawianie wciĂcia w akapicie ..............................................................104 OdstĂpy miĂdzy akapitami ...................................................................105 OdstĂpy pomiĂdzy wierszami ...............................................................105 Wstawianie podziaĪu strony i wiersza ....................................................106 Tworzenie list wypunktowania i numerowania ........................................107 Ustawianie tabulatorów ...........................................................................111 Jak dziaĪajî pozycje tabulatora? .............................................................112 Podglîd znaczników tabulatora w tekŁcie ..............................................113 Usuwanie i edytowanie tabulatorów .....................................................113 Rodzaje tabulatorów .............................................................................114 Znaki wiodîce ......................................................................................115 Linijki w edytorze Word ...........................................................................115 Zarzîdzanie ustawieniami tabulatorów za pomocî linijki .....................116 Ustawianie marginesów za pomocî linijki ............................................117 Ustawianie wciĂð akapitu za pomocî linijki ..........................................118 Szybkie formatowanie za pomocî Malarza formatów ...............................119 4 O F F I C E 2 0 0 7 P L . N I E O F I C J A L N Y P O D R ĉ C Z N I K Formatowanie za pomocî stylów ............................................................. 120 Stosowanie Szybkich stylów ................................................................. 121 Modyfikowanie stylów ............................................................................ 122 Zarzîdzanie zestawami stylów ................................................................ 124 Tworzenie wĪasnego zestawu stylów ..................................................... 124 Rozdziaĥ 4. Ustawianie parametrów dokumentu ......................................... 127 Dobieranie rozmiaru papieru i ukĪadu strony ........................................... 127 Zmiana rozmiaru papieru .................................................................... 129 Ustawianie orientacji papieru ............................................................... 130 Ustawianie marginesów dokumentu ....................................................... 130 Wybieranie marginesów predefiniowanych ........................................... 131 Ustawianie marginesów niestandardowych .......................................... 132 Ustawianie marginesów broszury ......................................................... 133 Wstawianie obramowania strony .......................................................... 134 Dodawanie nagĪówków i stopek ............................................................... 136 NarzĂdzia nagĪówka i stopki ................................................................. 136 Wstawianie i zmienianie nagĪówka ....................................................... 137 Wstawianie odpowiedniej stopki .......................................................... 140 Tworzenie wĪasnych nagĪówków i stopek ............................................. 141 Usuwanie nagĪówków, stopek i numerów stron .................................... 142 Praca z wieloma kolumnami ................................................................... 142 Kolumny niestandardowe ..................................................................... 144 Dzielenie wyrazów .................................................................................. 145 Automatyczne dzielenie wyrazów ......................................................... 146 Usuwanie dzielenia wyrazów z dokumentu .......................................... 147 Dzielenie dokumentu na sekcje ............................................................... 148 Wstawianie podziaĪów sekcji ................................................................ 150 Rozdziaĥ 5. Motywy i szablony .......................................................................153 Wybieranie motywu ................................................................................ 153 Gdzie znaleşð wiĂcej motywów ............................................................. 157 Wybieranie szablonu ............................................................................... 162 Otwieranie dokumentu z szablonu ....................................................... 164 Ušywanie zainstalowanych szablonów ................................................. 167 Rozdziaĥ 6. Pisownia, gramatyka i narzýdzia sprawdzajéce ........................169 WĪîczanie sprawdzania pisowni i gramatyki ............................................ 170 Sprawdzanie pisowni ............................................................................... 173 Sprawdzanie pisowni w trakcie pisania ................................................. 173 RĂczne sprawdzanie pisowni ................................................................ 175 Zarzîdzanie sĪownikami niestandardowymi ......................................... 176 Sprawdzanie gramatyki i poprawnoŁci stylistycznej ................................. 179 S P I S T R E ĝ C I 5 Kontrola autokorekty ...............................................................................180 Jak dziaĪa autokorekta ..........................................................................181 Dostosowywanie opcji autokorekty .......................................................181 Autokorekta matematyczna, Autoformatowanie i Tagi inteligentne .....183 Odkrywanie narzĂdzi do wyszukiwania edytora Word ..............................185 Szukanie danych za pomocî panelu Poszukiwanie ................................186 DostĂp do tezaurusa w edytorze Word ......................................................187 TĪumaczenie tekstu .................................................................................189 Etykiety ekranowe tĪumaczenia ............................................................190 Sprawdzanie statystyki dokumentu .........................................................191 Rozdziaĥ 7. Drukowanie dokumentu edytora Word ......................................193 Szybkie i Īatwe drukowanie ......................................................................193 Podglîd wydruku .....................................................................................195 Wybieranie drukarki ................................................................................198 Ustawianie drukarki domyŁlnej ............................................................199 ZgĪĂbianie wĪaŁciwoŁci drukarki ...........................................................199 Drukowanie do pliku Adobe PDF .............................................................202 WysyĪanie faksu z edytora Word ..............................................................202 Zmiana ustawieĬ drukowania .................................................................205 Drukowanie czĂŁci dokumentu .............................................................205 Drukowanie i sortowanie wielu kopii ....................................................206 Drukowanie po obu stronach kartki ......................................................207 Drukowanie kopert ..................................................................................208 Drukowanie etykiet .................................................................................209 Ustawianie opcji drukowania ...................................................................210 Rozdziaĥ 8. Tworzenie konspektu ..................................................................213 PrzeĪîczanie siĂ na Widok konspektu .......................................................213 Podwyšszanie i obnišanie poziomu nagĪówków ........................................215 Kontrola podnagĪówków w czasie podwyšszania i obnišania ..................218 Przenoszenie elementów konspektu ........................................................219 Pokazywanie poszczególnych czĂŁci konspektu ........................................220 Rozwijanie i zwijanie poziomów ...........................................................220 Pokazywanie i ukrywanie tekstu ...........................................................220 Pokazywanie tylko pierwszego wiersza ..................................................222 Pokazywanie formatowania tekstu ........................................................222 Czýļë II Excel 2007 PL .................................................................. 223 Rozdziaĥ 9. Tworzenie arkuszy i poruszanie siý po nich .............................. 225 Co mošna zrobið w Excelu? ......................................................................226 Nowe funkcje Excela ................................................................................228 6 O F F I C E 2 0 0 7 P L . N I E O F I C J A L N Y P O D R ĉ C Z N I K Tworzenie podstawowego arkusza ........................................................... 229 Tworzenie nowego arkusza .................................................................. 230 Wstawianie tytuĪów w kolumnach ........................................................ 231 Wpisywanie danych ............................................................................. 233 Edytowanie danych ................................................................................. 234 Poruszanie siĂ po Excelu .......................................................................... 235 ZakĪadki na wstîšce ............................................................................. 237 Pasek formuĪy ...................................................................................... 239 Pasek stanu .......................................................................................... 240 Opcje programu Excel .......................................................................... 243 Zapisywanie plików ................................................................................ 244 Format pliku Excela 2007 ..................................................................... 245 Zapisywanie arkuszy w starszych formatach ......................................... 246 Zapisywanie skoroszytu w formacie PDF .............................................. 247 Odzyskiwanie danych po katastrofie ..................................................... 250 Otwieranie plików ................................................................................... 252 Otwieranie kilku skoroszytów jednoczeŁnie .......................................... 252 Rozdziaĥ 10. Wprowadzanie danych do arkusza 255 Wprowadzanie róšnych typów danych ..................................................... 255 Kontrolowanie typów danych ............................................................... 258 Metody szybkiego wpisywania danych ..................................................... 262 AutouzupeĪnianie ................................................................................ 263 Autokorekta ......................................................................................... 264 AutowypeĪnianie .................................................................................. 265 Autodopasowanie ................................................................................ 268 Cofnij i Wykonaj ponownie .................................................................. 270 Rozdziaĥ 11. Przemieszczanie danych w obrýbie arkusza .............................273 Zaznaczanie komórek ............................................................................. 273 Zaznaczanie ciîgĪych obszarów ............................................................ 274 Zaznaczanie nieciîgĪych obszarów ........................................................ 277 Automatyczne zaznaczanie danych ...................................................... 278 Zaznaczanie komórek przy ušyciu klawiatury ....................................... 278 Przemieszczanie komórek ....................................................................... 280 Proste operacje wytnij-i-wklej oraz kopiuj-i-wklej ................................. 280 Metoda przeciîgnij-i-upuŁð .................................................................. 283 Schowek .............................................................................................. 283 Wklejanie specjalne .............................................................................. 286 Dodawanie i przesuwanie kolumn i wierszy ............................................. 288 Wstawianie kolumn ............................................................................. 289 Wstawianie wierszy .............................................................................. 289 Wstawianie skopiowanych lub wyciĂtych komórek ............................... 290 Usuwanie kolumn i wierszy ................................................................. 290 S P I S T R E ĝ C I 7 Rozdziaĥ 12. Zarzédzanie arkuszami i skoroszytami 293 Arkusze i skoroszyty ................................................................................294 Dodawanie, usuwanie i ukrywanie arkuszy ...........................................295 Nadawanie arkuszom nazw i zmiana ich ukĪadu w skoroszycie .............297 Znajdş i zamieĬ .......................................................................................298 Podstawowa funkcja Znajdş .................................................................299 Znajdş wszystko ...................................................................................300 Wyszukiwanie zaawansowane ..............................................................301 Znajdowanie sformatowanych komórek ...............................................303 Znajdowanie i zamiana wartoŁci ...........................................................305 Sprawdzanie pisowni ...............................................................................307 Opcje sprawdzania pisowni ..................................................................309 Rozdziaĥ 13. Formatowanie komórek .............................................................313 Formatowanie wartoŁci komórek .............................................................314 Formatowanie liczb ..............................................................................316 Formatowanie dat i godzin ....................................................................322 Specjalne formatowanie specjalnych liczb .............................................323 Formatowanie wyglîdu komórek .............................................................324 Wyrównanie i orientacja .......................................................................324 Czcionki i kolory ..................................................................................328 Obramowanie i wypeĪnienia .................................................................332 RĂczne rysowanie obramowania ...........................................................334 Rozdziaĥ 14. Oglédanie i drukowanie arkuszy ...............................................337 Kontrolowanie widoku ............................................................................337 PowiĂkszanie .......................................................................................338 Jednoczesne oglîdanie odlegĪych czĂŁci arkusza ....................................340 Blokowanie kolumn lub wierszy ...........................................................342 Ukrywanie danych ...............................................................................345 Zapisywanie ustawieĬ widoku ..............................................................346 Drukowanie ............................................................................................348 Jak wydrukowað plik Excela? ................................................................348 Szybkie drukowanie ..............................................................................351 Podglîd wydruku ..................................................................................351 Tworzenie nagĪówków i stopek .............................................................354 Dostosowywanie ustawieĬ wydruku .....................................................356 Kontrola stronicowania ...........................................................................360 Znaki podziaĪu strony ...........................................................................360 Skalowanie ...........................................................................................361 Podglîd podziaĪu stron — widok „z lotu ptaka” ......................................362 8 O F F I C E 2 0 0 7 P L . N I E O F I C J A L N Y P O D R ĉ C Z N I K Rozdziaĥ 15. Konstruowanie prostych formuĥ .............................................. 365 Tworzenie prostej formuĪy ...................................................................... 365 KolejnoŁð dziaĪaĬ w Excelu ................................................................... 367 OdwoĪania do komórek ........................................................................ 369 Jak Excel formatuje komórki, które zawierajî odwoĪania? ..................... 370 Funkcje ................................................................................................ 370 BĪĂdy w formuĪach ............................................................................... 374 Operatory logiczne ............................................................................... 375 Szybkie konstruowanie formuĪ ................................................................ 378 Tworzenie formuĪ z wykorzystaniem myszy ......................................... 378 Edytowanie formuĪ z wykorzystaniem myszy ........................................ 379 ZakĪadka FormuĪy ................................................................................ 380 Ušywanie przycisku Wstaw funkcjĂ ...................................................... 381 Kopiowanie formuĪ .................................................................................. 384 OdwoĪania bezwzglĂdne ....................................................................... 386 OdwoĪania mieszane ............................................................................ 388 Rozdziaĥ 16. Tabele i wykresy ........................................................................ 389 Podstawowe informacje na temat tabel .................................................... 390 Tworzenie tabeli .................................................................................. 390 Formatowanie tabeli ............................................................................ 393 Edytowanie tabeli ................................................................................. 395 Zaznaczanie czĂŁci tabeli ...................................................................... 397 Sortowanie i filtrowanie tabeli ................................................................. 398 Stosowanie prostego porzîdku sortowania ............................................ 399 Sortowanie z wykorzystaniem wielu kryteriów ..................................... 400 Filtrowanie przy ušyciu list wartoŁci ..................................................... 403 Tworzenie bardziej zaawansowanych filtrów ........................................ 405 Podstawowe informacje o wykresach ....................................................... 407 Wykresy osadzone i samodzielne .......................................................... 408 Tworzenie wykresów przy ušyciu wstîški ............................................. 409 ZakĪadki sekcji NarzĂdzia wykresów wstîški ........................................ 411 Drukowanie wykresów ......................................................................... 412 Czýļë III PowerPoint 2007 PL ......................................................413 Rozdziaĥ 17. Tworzenie prostej prezentacji ...................................................415 Co mošesz zrobið w PowerPoincie 2007? ................................................. 417 Co nowego w PowerPoincie 2007 ............................................................ 418 Nowe formaty plików ........................................................................... 420 Poprawiona grafika ............................................................................... 421 WiĂcej gotowych motywów .................................................................. 421 S P I S T R E ĝ C I 9 Rozpoczynasz tworzenie nowej prezentacji ..............................................421 Tworzenie nowej prezentacji od podstaw ..............................................422 Tworzenie prezentacji w oparciu o istniejîcy szablon, motyw lub gotowî prezentacjĂ ...........................................................423 Wybieramy motyw ..................................................................................433 Wstawiamy tekst .....................................................................................435 WypeĪnianie istniejîcych pól tekstowych ..............................................435 Dodawanie nowych pól tekstowych ......................................................437 Dodajemy kolejne slajdy ..........................................................................439 Wybieramy slajd do edycji ........................................................................441 Nawigowanie za pomocî paska przewijania ..........................................441 Nawigowanie za pomocî kart Slajdy i Konspekt ....................................442 Wyszukiwanie ......................................................................................443 Dodajemy notatki prelegenta ...................................................................444 Przygotowujemy i drukujemy materiaĪy informacyjne ..............................445 Zapisujemy i zamykamy prezentacjĂ .......................................................446 Odtwarzamy prezentacjĂ .........................................................................448 Rozdziaĥ 18. Edytowanie slajdów ...................................................................451 Edytowanie tekstu ...................................................................................451 Zaznaczanie tekstu ...............................................................................452 Wycinanie tekstu .................................................................................453 Kopiowanie tekstu ................................................................................454 Wklejanie tekstu ..................................................................................454 Przemieszczanie tekstu ........................................................................457 Usuwanie tekstu ..................................................................................457 Przywracanie poprzedniego stanu (polecenie Cofnij) ................................458 Automatyczne wyszukiwanie i zamienianie tekstu ..................................458 Sprawdzanie pisowni ...............................................................................460 Wstawianie znaków specjalnych ..............................................................465 Rozdziaĥ 19. Formatowanie i wyrównywanie tekstu ................................... 467 Automatyczne formatowanie tekstu ........................................................467 Korzystanie z opcji autoformatowania ..................................................469 Korzystanie z opcji autodopasowania ....................................................471 RĂczne formatowanie tekstu ....................................................................473 Zmiana czcionki ..................................................................................474 Zmiana rozmiaru czcionki ....................................................................476 Pogrubianie, pochylanie i podkreŁlanie tekstu .......................................477 Zmiana koloru czcionki i tĪa .................................................................478 Tworzenie tekstowych efektów specjalnych ..........................................479 RĂczne wyrównywanie tekstu i tworzenie wciĂð akapitowych ...................481 Wyrównywanie tekstu i tworzenie kolumn ...........................................481 Tworzenie list ......................................................................................484 10 O F F I C E 2 0 0 7 P L . N I E O F I C J A L N Y P O D R ĉ C Z N I K Zmienianie wciĂð ................................................................................. 488 Zmienianie tabulatorów ....................................................................... 490 Zmienianie kierunku tekstu ................................................................. 491 Formatowanie pól tekstowych ................................................................. 492 Rozdziaĥ 20. Formatowanie slajdów ............................................................. 495 Zmiana ukĪadu slajdu ............................................................................. 495 Stosowanie gotowych ukĪadów ............................................................. 496 Zmiana orientacji slajdu ...................................................................... 497 Zmiana poĪošenia pól tekstowych ........................................................ 498 UĪatwienia w precyzyjnym ustawianiu pól tekstowych — powiĂkszenie, prowadnice i siatka ................................................. 499 Zmiana koloru tĪa ................................................................................... 500 Tworzenie tĪa z efektem gradientowym ................................................ 503 Ponowne stosowanie motywu, kolorów i czcionek ................................... 506 Ponowne stosowanie motywu .............................................................. 506 Ponowne stosowanie schematu kolorów ............................................... 507 Ponowne stosowanie czcionki .............................................................. 508 Rozdziaĥ 21. Edytowanie pokazu slajdów ..................................................... 509 Oglîdanie wielu slajdów jednoczeŁnie ..................................................... 509 Panel Slajdy ......................................................................................... 510 Widok Sortowanie slajdów ................................................................... 510 Dodawanie, usuwanie i przemieszczanie slajdów ..................................... 512 Dodawanie pustych slajdów ................................................................. 512 Usuwanie slajdów ................................................................................ 514 Zmienianie kolejnoŁci slajdów ............................................................. 514 Powielanie slajdów ............................................................................... 515 Wycinanie, kopiowanie i wklejanie slajdów .......................................... 516 Wstawianie slajdów pobranych z innej prezentacji ................................ 516 Edytowanie wzorców slajdów i ukĪadów ................................................... 519 Stosowanie wielu wzorców slajdów ....................................................... 521 Dodawanie nagĪówków i stopek ............................................................... 523 Dodawanie stopek do slajdów ............................................................... 523 Dodawanie nagĪówków i stopek do materiaĪów informacyjnych oraz notatek ...................................... 525 Rozdziaĥ 22. Wstawianie wykresów, diagramów i tabel .............................527 Tworzenie wykresów ............................................................................... 528 Wybieranie typu wykresu ..................................................................... 529 Tworzenie wykresu .............................................................................. 530 Modyfikowanie wykresów przy ušyciu gotowych ukĪadów i stylów ........ 534 S P I S T R E ĝ C I 11 Tworzenie diagramów .............................................................................537 Dodawanie diagramów do slajdów ........................................................538 PrzeksztaĪcanie list tekstowych na diagramy .........................................540 Modyfikowanie diagramów za pomocî gotowych stylów i schematów kolorów .............................541 Modyfikowanie diagramów ...................................................................542 Tworzenie tabel .......................................................................................544 Tworzenie prostej tabeli .......................................................................544 Modyfikowanie tabel ............................................................................549 Zmienianie rozmiarów tabeli ................................................................554 Przemieszczanie tabel ...........................................................................554 Usuwanie tabel ....................................................................................554 Rozdziaĥ 23. Przedstawianie prezentacji ...................................................... 555 Konfigurowanie pokazu slajdów ...............................................................555 Wybór typu pokazu ...............................................................................556 Ukrywanie pojedynczych slajdów .........................................................558 Wybór monitora dla wyŁwietlania notatek lektora .................................560 Ustawianie automatycznego chronometrašu ........................................560 Odtwarzanie w pĂtli .............................................................................562 Tworzenie róšnych wersji tej samej prezentacji ........................................562 Tworzenie pokazu niestandardowego ...................................................563 Edytowanie pokazu niestandardowego ..................................................565 Odtwarzanie pokazu slajdów ...................................................................566 Tworzenie pokazów programu PowerPoint ..............................................567 PrzesyĪanie prezentacji drogî e-mailowî ..................................................568 Nagrywanie prezentacji na pĪytĂ CD ........................................................569 Rozdziaĥ 24. Drukowanie prezentacji ............................................................571 Drukowanie slajdów (po jednym na stronie) .............................................572 MateriaĪy informacyjne (kilka slajdów na jednej stronie) ..........................576 Foliogramy ..............................................................................................579 Notatki prelegenta ...................................................................................580 Konspekt prezentacji ...............................................................................581 Rozdziaĥ 25. Obrazy i przejļcia slajdów ........................................................ 583 Rysowanie na slajdach .............................................................................584 Rysowanie linii i ksztaĪtów ...................................................................586 Rysowanie Īîczników ...........................................................................586 Dodawanie obrazów tworzonych w innych programach ...........................589 Wstawianie obrazów przechowywanych na komputerze ........................589 Dodawanie wbudowanych obiektów clipart ..........................................591 12 O F F I C E 2 0 0 7 P L . N I E O F I C J A L N Y P O D R ĉ C Z N I K PrzejŁcia slajdów ..................................................................................... 594 Typy przejŁð ......................................................................................... 594 Dodawanie przejŁð pomiĂdzy slajdami .................................................. 595 Czýļë IV Access 2007 PL ..............................................................599 Rozdziaĥ 26. Tworzenie pierwszej bazy danych ............................................601 Co mošesz zrobið za pomocî Accessa? ..................................................... 602 Dwie strony Accessa ............................................................................ 603 Access kontra Excel .............................................................................. 604 Poznaj bazy danych Access ...................................................................... 606 Zaczynamy ............................................................................................. 607 Tworzenie nowej bazy danych .............................................................. 609 Poznaj tabele ........................................................................................ 612 Tworzenie prostej tabeli ....................................................................... 613 Edytowanie tabeli ................................................................................. 616 Zapisywanie i otwieranie baz danych Access ............................................ 620 Tworzenie kopii zapasowych ................................................................ 621 Zapisywanie bazy danych pod innî nazwî lub w innym formacie .......... 622 Otwieranie bazy danych ....................................................................... 622 Otwieranie wiĂcej niš jednej bazy danych naraz .................................... 624 Otwieranie bazy danych utworzonej w poprzednich wersjach Accessa ... 625 Tworzenie kolejnej bazy danych ........................................................... 627 Okienko nawigacji .................................................................................. 627 Przeglîdanie tabel za pomocî okienka nawigacji ................................... 627 Zarzîdzanie obiektami bazy danych ..................................................... 629 Rozdziaĥ 27. Tworzenie sprawnie dziaĥajécych tabel .................................. 633 Poznaj typy danych ................................................................................. 633 Widok projektu ....................................................................................... 634 Organizowanie i opisywanie pól ........................................................... 636 Jak dziaĪajî aktualizacje w Widoku projektu? ........................................ 637 Typy danych w Accessie .......................................................................... 638 Tekst ................................................................................................... 641 Nota .................................................................................................... 643 Liczba .................................................................................................. 646 Waluta ................................................................................................. 648 Data/Godzina ...................................................................................... 649 Tak/Nie ............................................................................................... 651 HiperĪîcze ............................................................................................ 652 ZaĪîcznik ............................................................................................. 653 Autonumerowanie ............................................................................... 655 Klucz podstawowy ................................................................................... 657 Tworzenie wĪasnego pola klucza podstawowego .................................... 659 S P I S T R E ĝ C I 13 SzeŁð zasad projektowania baz danych .....................................................660 1. Wybierz dobre nazwy pól ..................................................................660 2. Dziel informacje ...............................................................................661 3. Umieszczaj wszystkie szczegóĪy w jednym miejscu ...........................661 4. Unikaj powtarzania informacji .........................................................663 5. Unikaj zbytecznych informacji .........................................................664 6. Umieszczaj pole Identyfikator ...........................................................665 Rozdziaĥ 28. Opanowywanie arkusza danych ...............................................667 Dostosowywanie arkusza danych .............................................................668 Formatowanie arkusza danych .............................................................668 Przestawianie kolumn ..........................................................................669 Zmiana wielkoŁci wierszy i kolumn ......................................................670 Ukrywanie kolumn ..............................................................................671 Blokowanie kolumn .............................................................................672 Nawigacja po arkuszu danych ..................................................................674 Sortowanie ...........................................................................................674 Filtrowanie ...........................................................................................677 Wyszukiwanie ......................................................................................681 Drukowanie arkusza danych ....................................................................683 Podglîd wydruku ..................................................................................683 Dostrajanie wydruku ............................................................................685 Rozdziaĥ 29. Blokowanie zĥych danych ......................................................... 687 Podstawy integralnoŁci danych ................................................................687 Zapobieganie pustym polom .................................................................688 Ustawianie wartoŁci domyŁlnych ..........................................................690 Wykorzystanie indeksów do zapobiegania powtarzaniu wartoŁci ...........691 Maski wprowadzania ...............................................................................695 Ušywanie gotowej maski ......................................................................697 ReguĪy sprawdzania poprawnoŁci .............................................................700 Stosowanie reguĪy sprawdzania poprawnoŁci pola .................................701 Tworzenie reguĪy sprawdzania poprawnoŁci pola ..................................702 Tworzenie reguĪ sprawdzania poprawnoŁci tabeli ..................................706 OdnoŁniki ...............................................................................................707 Tworzenie prostego odnoŁnika ze staĪymi wartoŁciami .........................708 Dodawanie nowych wartoŁci do listy odnoŁnika ....................................711 Rozdziaĥ 30. Ĥéczenie tabel za pomocé relacji ..............................................713 Podstawy relacji .......................................................................................714 Powtarzajîce siĂ dane kontra powiîzane dane .......................................714 Tošsame pola: ĩîcze relacji ..................................................................716 ĩîczenie za pomocî kolumny Identyfikator ..........................................716 Relacja rodzic – potomek ......................................................................717 14 O F F I C E 2 0 0 7 P L . N I E O F I C J A L N Y P O D R ĉ C Z N I K Ušywanie relacji ...................................................................................... 718 Definiowanie relacji ............................................................................. 719 Edycja relacji ........................................................................................ 723 WiĂzy integralnoŁci .............................................................................. 723 Nawigowanie przez relacje ................................................................... 726 OdnoŁniki z powiîzanymi tabelami ...................................................... 728 Rozdziaĥ 31. Kwerendy — wielokrotne wyszukiwanie ................................733 Podstawy kwerend ................................................................................... 734 Tworzenie kwerend ................................................................................. 735 Tworzenie kwerendy w Widoku projektu .............................................. 735 Tworzenie prostej kwerendy za pomocî Kreatora kwerend .................... 744 Poznaj kwerendy akcji ............................................................................. 747 Testowanie kwerend akcji (zachowað ostrošnoŁð) ................................. 747 Rodzina kwerend akcji ......................................................................... 748 Rozdziaĥ 32. Tworzenie raportów ................................................................. 749 Podstawy raportów .................................................................................. 750 Tworzenie prostego raportu .................................................................. 751 Rozmieszczanie elementów raportu ..................................................... 753 Dodawanie i usuwanie pól .................................................................... 754 Wiele widoków raportu ........................................................................ 756 Tworzenie raportu od podstaw ............................................................. 757 Drukowanie, podglîdanie i eksportowanie raportu .................................. 759 Podglîdanie raportu ............................................................................. 759 Eksportowanie raportu ......................................................................... 761 Jak zdobyð dodatek Zapisz jako PDF? ................................................... 763 Formatowanie raportu ............................................................................. 765 Formatowanie kolumn i ich nagĪówków ............................................... 766 Filtrowanie i sortowanie raportu .............................................................. 770 Filtrowanie raportu .............................................................................. 770 Sortowanie raportu ............................................................................... 772 Rozdziaĥ 33. Tworzenie prostych formularzy ................................................773 Podstawy formularzy ............................................................................... 774 Tworzenie prostego formularza ............................................................ 775 Korzystanie z formularza ...................................................................... 778 Sortowanie i filtrowanie w formularzu ..................................................... 784 Sortowanie formularza ......................................................................... 784 Filtrowanie formularza ......................................................................... 784 Korzystanie z funkcji Filtruj wedĪug formularza .................................... 785 Zachowywanie filtrów na przyszĪoŁð ..................................................... 787 Kreator formularzy .................................................................................. 789 S P I S T R E ĝ C I 15 Rozdziaĥ 34. Importowanie i eksportowanie danych ...................................793 Powody, dla których importujemy lub eksportujemy dane ........................794 Jak dziaĪa eksportowanie ......................................................................794 Jak dziaĪa importowanie .......................................................................795 Korzystanie ze Schowka ...........................................................................795 Kopiowanie tabeli Accessa do innego programu ....................................796 Kopiowanie komórek Excela do bazy Access ..........................................799 Operacje importowania i eksportowania ..................................................800 Typy plików, które mošna importowað .................................................801 Importowanie danych ...........................................................................802 Importowanie z pliku Excela .................................................................804 Importowanie danych z pliku tekstowego .............................................806 Typy plików, do których mošna eksportowað dane ................................808 Eksportowanie danych ..........................................................................809 Dodatki ......................................................................................... 811 Dodatek A Modyfikowanie paska Szybki dostýp ..........................................813 Dodatek B Poszukiwanie pomocy ..................................................................819 Skorowidz ........................................................................................................831 16 O F F I C E 2 0 0 7 P L . N I E O F I C J A L N Y P O D R ĉ C Z N I K Wprowadzenie Posiadanie komputera z pakietem Microsoft Office to dla rzeszy pracowników korporacyjnych niemalše obywatelski obowiîzek — jeŁli chodzi o resztĂ spoĪe- czeĬstwa, to wcale nie jest inaczej. Dla Microsoftu byĪa to zawsze Łwietna wia- domoŁð, bo to wĪaŁnie Word, Excel, PowerPoint i Access byĪy przyczynî tego, še wpĪywy tej firmy przekraczaĪy dochody budšetów niejednego maĪego paĬstwa. Przez caĪe lata firma Microsoft korzystaĪa z tego niby-monopolu jako pewnego, zdajîc sobie sprawĂ z tego, še pracownicy biurowi z caĪego Łwiata bĂdî pilnie ak- tualizowað posiadane oprogramowanie do kašdej nowej wersji. Bo jakby nie pa- trzeð, z pracy biurowej, polegajîcej na redagowaniu listów, tworzeniu arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i baz danych, nikt jeszcze nie zostaĪ zwolniony za posĪugiwanie siĂ programami Microsoftu. Obecnie, po wydaniu wersji 2007 nasi przyjaciele z Redmond wreszcie odpĪacili siĂ wiernym ušytkownikom. Wersje programów biurowych z pakietu Office 2007 zostaĪy gruntownie przerobione, znacznie uĪatwiajîc ušytkownikom ko- rzystanie z nich. Zmiany wymagajî co prawda przyzwyczajenia siĂ do nich, roz- poznania i obycia z nimi, ale po to masz tĂ ksiîškĂ. Uwaga: Niniejsza ksiéŜka dotyczy najnowszego i najlepszego dotychczasowego wydania pakietu Microsoft Office — Office 2007, przeznaczonego wyĥécznie dla systemów z rodziny Windows. Naj- nowsze wydanie pakietu dla systemów Macintosh zostaĥo opisane w ksiéŜce Office 2004 for Ma- cintosh: The Missing Manual. Co nowego w pakiecie Office 2007 Odkîd Microsoft Office podbiĪ Łwiat (lata dziewiĂðdziesiîte XX wieku), progra- my takie jak Word, Excel, PowerPoint i Access nie zmieniaĪy siĂ zanadto. Choð od czasu do czasu pojawiaĪy siĂ zupeĪnie nowe, przydatne mošliwoŁci, Microsoft spĂdzaĪ wiĂcej czasu na wprowadzaniu dziwacznych gadšetów, takich jak gada- jîcy spinacz. Co nowego w pakiecie Office 2007 C Z ā S T O Z A D A W A N E P Y T A N I A Odmiany Office 2007 Jak to moŜliwe, Ŝe na moim komputerze nie ma Ac- cessa ani PowerPointa? Jeļli na swoim komputerze nie moŜesz w ramach pa- kietu Office 2007 znaleŚë programu Access albo Po- werPoint, nie martw siý — wcale siý nie zgubiĥy. Pakiet Office 2007 jest wydawany w kilku róŜnych odmianach (firma Microsoft nazywa je „wersjami”); wszystkie za- wierajé programy Word 2007 i Excel 2007, z pozo- staĥymi rzecz wygléda róŜnie. Wybór ogranicza z jednej strony wersja Basic z pro- gramami Word, Excel i Outlook (to program do ob- sĥugi poczty elektronicznej i organizacji czasu), a wersja Enterprise z drugiej. Ta ostatnia to wersja dla pracowników wielkich korporacji i zawiera wszystko: nie tylko Worda, Excela, PowerPointa i Accessa, ale i szereg innych aplikacji. Jeļli interesujé Ciý róŜnice pomiýdzy wersjami pakietu Microsoft Office 2007, zajrzyj na stroný WWW firmy Microsoft (www.microsoft.pl), gdzie poprzez odnoļni- ki Office, a nastýpnie Porównaj wersje dotrzesz do tabeli zestawiajécej zawartoļë poszczególnych wa- riantów. Jeļli chcesz uzupeĥnië skĥad swojego pakietu o programy PowerPoint i Access bez kupowania caĥe- go zestawu, moŜesz dokupië te programy osobno. Office 2007 przeĪamuje ten schemat i wprowadza najwiĂksze zmiany od czasu pakietu Office 95. Najbardziej rzucajîcî siĂ w oczy zmianî jest znacznie popra- wiony interfejs ušytkownika (okna, paski narzĂdzi, menu i skróty klawiaturowe ušywane w pracy z aplikacjami pakietu Office). Microsoft po zbyt dĪugim okresie czasu, w którym staraĪ siĂ uproŁcið chaotyczne, przeĪadowane paskami narzĂdzi interfejsy wiĂkszoŁci aplikacji z pakietu Office, zebraĪ siĂ w koĬcu na odwagĂ i zupeĪnie je przeprojektowaĪ. W efekcie powstaĪ caĪkowicie nowy interfejs ušyt- kownika, który wreszcie jest odpowiednio intuicyjny. GĪównym elementem no- wego interfejsu jest nadrzĂdny pasek narzĂdziowy — tak zwana Wstîška. Wstîška Najlepszî modyfikacjî, którî wprowadzono do pakietu Office na przestrzeni ostatnich lat, jest koncepcja wstîški narzĂdziowej. Wszystko, co zechcesz zrobið w programach pakietu Office, zostaĪo na niej umieszczone. ZawartoŁð wstîški za- lešy od programu, ale zasadniczo pozostaje ona spójna: w kašdym przypadku sta- nowi centrum sterowania dla wszystkich wykonywanych czynnoŁci. Uwaga: W programie Access 2007 wstéŜka jest niewidoczna do czasu utworzenia bazy danych. WstîškĂ nalešy traktowað jako rozbudowany pasek narzĂdziowy. Na poczîtku wydaje siĂ, še zajmuje w oknie programu zbyt dušo miejsca (zobacz rysunek W.1), ale wcale tak nie jest — wiĂcej przestrzeni w poprzednich wersjach programów zajmowaĪ klasyczny pasek menu z kilkoma zestawami pasków narzĂdzi. Poza tym wstîška zawsze jest na swoim miejscu, nigdy siĂ nie powiĂksza i poniewaš nie mošna jej modyfikowað ani przenosið, tak jak paski narzĂdzi w poprzednich wersjach, nie mošna jej przypadkowo usunîð. 24 O F F I C E 2 0 0 7 P L . N I E O F I C J A L N Y P O D R ĉ C Z N I K Co nowego w pakiecie Office 2007 Rysunek W.1. WstéŜka jest peĥna szczegóĥów. Gdy przytrzymasz kursor nad przyciskiem, nie pojawi siý lakoniczny opis w Ŝóĥtym polu. Zamiast tego pojawi siý przyjazne okienko z krótkim, ale treļci- wym opisem. Tutaj widoczny jest efekt przytrzymania kur- sora nad poleceniem Tabela w Accesie 2007 PL Wskazówka: WstéŜki narzýdzi w Office 2007 to jeden z tych nowych elementów, które najĥatwiej zrozumieë i docenië w akcji — na stronie www.missingmanuals.com, pod odnoļnikiem Missing CD-ROM wĥaļciwym dla oryginaĥu niniejszej ksiéŜki znajdziesz demonstracjý zasady dziaĥania wstéŜki w Wordzie. DziĂki wstîšce znacznie Īatwiej jest znaleşð poszczególne funkcje i zapamiĂtað ich poĪošenie, poniewaš kašde z narzĂdzi znajduje siĂ w logicznie powiîzanych zakĪadkach (zwanych teš kartami). Co wiĂcej, gdy ušytkownik odnajdzie intere- sujîcy go przycisk, zwykle bez trudu moše równieš odnaleşð inne powiîzane z nim polecenia, przeglîdajîc jedynie grupĂ, w której przycisk siĂ znajduje. Ina- czej mówiîc, wstîška nie jest tylko kolejnym wygodnym narzĂdziem, ale takše doskonaĪym rozwiîzaniem do poznania mošliwoŁci poszczególnych programów. Wskazówka: Chcesz odzyskaë przestrzeħ zajmowané przez wstéŜký? Po prostu kliknij dwukrotnie aktywné zakĥadký, a wstéŜka zostanie zwiniýta, pozostawiajéc jedynie wiersz z tytuĥami zakĥadek. Ponownie kliknij dwukrotnie zakĥadký, aby przywrócië przyciski. Jednî z przyjemniejszych cech zakĪadek wstîški jest to, še nigdy siĂ nie zmie- niajî — to znaczy, še nie ma tu tajemniczego przemieszczania siĂ i znikania po- leceĬ. Wstîška zostaĪa zaprojektowana tak, aby polecenia pozostawaĪy zawsze w tych samych miejscach i byŁ wiedziaĪ, gdzie ich szukað. Jedynie kiedy powiĂk- szysz okno programu, zmieniî swój ukĪad tak, aby lepiej wykorzystað dostĂpne miejsce (rysunek W.2). W zalešnoŁci od wielkoŁci okna przycisk, który bĂdziesz musiaĪ kliknîð, moše nie zawierað tekstu. Zamiast tego moše pojawið siĂ jako maĪa ikona. W takiej sy- tuacji, aby poznað nazwĂ tajemniczego przycisku, mošesz przytrzymað nad nim wskaşnik myszy, zanim zdecydujesz siĂ, czy go kliknîð. W P R O W A D Z E N I E 25 Co nowego w pakiecie Office 2007 Rysunek W.2. W tym przykĥadzie Accessowi zabrakĥo miejsca na wy- ļwietlenie sekcji Widoki, Rekordy i Znajdowanie zakĥadki Narzýdzia gĥów- ne, wiýc zostaĥy one za- stépione przyciskami. Gdy klikniesz któryļ z tych przycisków, zostanie wy- ļwietlony panel zawie- rajécy poszukiwane ele- menty ZakĪadki Aby rozmieŁcið wszystkie te przyciski, trzeba byĪo podzielið wstîškĂ na zakĪadki odpowiadajîce kategoriom czynnoŁci. Po uruchomieniu kašdego z programów z pakietu Office zobaczysz zakĪadkĂ NarzĂdzia gĪówne — to, jakie bĂdî pozostaĪe zakĪadki, zalešy od tego, o jaki program chodzi. Na przykĪad Excel na poczîtku udostĂpnia na wstîšce siedem zakĪadek. Gdy któraŁ z nich zostanie klikniĂta, na ekranie pojawi siĂ zupeĪnie nowa kolekcja przycisków (rysunek W.3). Rysunek W.3. Po uruchomieniu Excela aktywna jest zakĥadka Narzýdzia gĥówne, natomiast po klikniýciu za- kĥadki Ukĥad strony uŜytkownik zyskuje dostýp do szeregu zadaħ takich jak dostosowywanie rozmiaru strony i wykonywanie wydruków. Przyciski obecne na zakĥadce sé zebrane w mniejsze grupy, dziýki czemu ich organi- zacja jest bardziej czytelna 26 O F F I C E 2 0 0 7 P L . N I E O F I C J A L N Y P O D R ĉ C Z N I K Co nowego w pakiecie Office 2007 ZakĪadki kontekstowe pozwalajî pracowað ze specjalnymi obiektami, takimi jak obrazy czy wykresy. Pojawiajî siĂ nad wstîškî, a w ksiîšce sî zapisywane z pio- nowî kreskî po kontekstowej czĂŁci ich nazwy, na przykĪad NarzĂdzia wykre- sów|Formatowanie. ZakĪadki kontekstowe pojawiajî siĂ tylko wtedy, gdy sî rze- czywiŁcie potrzebne, i automatycznie znikajî, kiedy stajî siĂ zbĂdne. Na przykĪad gdy zaznaczymy wykres umieszczony na slajdzie, pojawiî siĂ trzy nowe zakĪad- ki: NarzĂdzia wykresów|Projektowanie, NarzĂdzia wykresów|UkĪad i NarzĂ- dzia wykresów|Formatowanie. JeŁli nastĂpnie zaznaczymy fragment tekstu, Po- werPoint uzna, še zakoĬczyliŁmy formatowanie wykresu, i ukryje te zakĪadki. Warto poŁwiĂcið trochĂ czasu na przyzwyczajenie siĂ do wstîški z zakĪadkami. Poklikaj poszczególne zakĪadki, aby dowiedzieð siĂ, co dokĪadnie siĂ w nich znaj- duje. W trakcie lektury tej ksiîški bĂdziesz poznawaĪ kolejne z tych poleceĬ. Wskazówka: JeŜeli dysponujesz myszé z rolké, moŜesz jeszcze sprawniej poruszaë siý po elemen- tach zakĥadek poprzez ustawienie kursora nad wstéŜké i krýcenie pokrýtĥem. Grupy Po uruchomieniu kašdego z programów pakietu Office 2007 PL automatycznie wyŁwietlana jest karta NarzĂdzia gĪówne, która zawiera opcje formatowania tek- stu podzielone na odpowiednie sekcje, czyli grupy. Na przykĪad jeŁli korzystasz z programu PowerPoint, opcje z grupy Czcionka pozwalajî zmienið tekst na po- grubiony lub podkreŁlony, a opcje z grupy Akapit sĪušî m.in. do wyrównywania tek- stu i formatowania go jako listy punktowanej lub numerowanej. Przyciski poleceĬ Jak Īatwo siĂ domyŁlið, aby wybrað jakîŁ opcjĂ na wstîšce, nalešy kliknîð odpo- wiedni przycisk. Na przykĪad aby podkreŁlið tekst nagĪówka, wystarczy go zazna- czyð i w grupie Czcionka kliknîð przycisk PodkreŁlenie. Podobnie, aby zmienið ko- lor tekstu, nalešy go najpierw zaznaczyð, a nastĂpnie w grupie Czcionka na zakĪadce NarzĂdzia gĪówne kliknîð przycisk Kolor czcionki. Przyciski otwierajîce okna dialogowe Aby dað nam peĪnî kontrolĂ nad kašdym elementem pokazu slajdów, zach
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: