Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00360 005445 20487905 na godz. na dobę w sumie
Ojciec po rozwodzie. Przeprogramowanie życia w rodzinie - książka
Ojciec po rozwodzie. Przeprogramowanie życia w rodzinie - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1446-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rodzicielstwo i psychologia dziecka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Tata na rozdrożu

Ojciec od nowa

Rozwód. Początek i jednocześnie koniec pewnej ery w Twoim życiu. Będziesz musiał zrezygnować z niektórych przyzwyczajeń i wdrożyć zupełnie nowe rytuały. Pewnie nie będzie łatwo. Najtrudniejsze może jednak okazać się odnalezienie nowej płaszczyzny porozumienia z Twoimi dziećmi. Jak powiedzieć im, że również ich życie ulegnie zmianie? Jak podejść do drażliwej kwestii opieki nad potomstwem oraz pozostałych problemów prawnych? I najważniejsze, jak dać im poczucie bezpieczeństwa w tej zmienionej, niełatwej sytuacji?

Do tej pory nie zastanawiałeś się nad pewnymi sprawami, bo zajmowała się nimi żona. Teraz musisz na nowo zbudować życie i dom, w którym Twoje dzieci znajdą miejsce dla siebie, nawet jeśli będziesz mógł mieć je przy sobie tylko w weekendy lub podczas krótkich wakacji. Niejednokrotnie przyda Ci się męska rada i wsparcie udzielone przez rozwodnika, który sam musiał borykać się z problemami stającymi teraz na Twojej drodze. Dlatego powstał ten poradnik. Nie trać ducha. Jest ktoś, kto bardzo Cię potrzebuje - Twoje dzieci.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Ojciec po rozwodzie. Przeprogramowanie ¿ycia w rodzinie Autor: Phil Clavel T‡umaczenie: Tomasz Misiorek ISBN: 978-83-246-1446-2 Tytu‡ orygina‡u: Dad Alone: How to Rebuild Your Life and Remain an Involved Father After Divorce Format: A5, stron: 152 Tata na rozdro¿u (cid:149) Nowe rozwi„zania w nowym ¿yciu (cid:149) Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych (cid:149) Opieka nad dzie(cid:230)mi i budowanie trwa‡ych relacji Ojciec od nowa Rozw(cid:243)d. Pocz„tek i jednocze(cid:156)nie koniec pewnej ery w Twoim ¿yciu. BŒdziesz musia‡ zrezygnowa(cid:230) z niekt(cid:243)rych przyzwyczajeæ i wdro¿y(cid:230) zupe‡nie nowe rytua‡y. Pewnie nie bŒdzie ‡atwo. Najtrudniejsze mo¿e jednak okaza(cid:230) siŒ odnalezienie nowej p‡aszczyzny porozumienia z Twoimi dzie(cid:230)mi. Jak powiedzie(cid:230) im, ¿e r(cid:243)wnie¿ ich ¿ycie ulegnie zmianie? Jak podej(cid:156)(cid:230) do dra¿liwej kwestii opieki nad potomstwem oraz pozosta‡ych problem(cid:243)w prawnych? I najwa¿niejsze, jak da(cid:230) im poczucie bezpieczeæstwa w tej zmienionej, nie‡atwej sytuacji? Do tej pory nie zastanawia‡e(cid:156) siŒ nad pewnymi sprawami, bo zajmowa‡a siŒ nimi ¿ona. Teraz musisz na nowo zbudowa(cid:230) ¿ycie i dom, w kt(cid:243)rym Twoje dzieci znajd„ miejsce dla siebie, nawet je(cid:156)li bŒdziesz m(cid:243)g‡ mie(cid:230) je przy sobie tylko w weekendy lub podczas kr(cid:243)tkich wakacji. Niejednokrotnie przyda Ci siŒ mŒska rada i wsparcie udzielone przez rozwodnika, kt(cid:243)ry sam musia‡ boryka(cid:230) siŒ z problemami staj„cymi teraz na Twojej drodze. Dlatego powsta‡ ten poradnik. Nie tra(cid:230) ducha. Jest kto(cid:156), kto bardzo CiŒ potrzebuje (cid:150) Twoje dzieci. (cid:149) Wyprowadzka z domu i znalezienie mieszkania. (cid:149) Porozumiewanie siŒ z dorastaj„cymi dzie(cid:230)mi. (cid:149) Zadbaj o swoje zdrowie i sprawy finansowe. (cid:149) Udzielanie wsparcia Twoim latoro(cid:156)lom. (cid:149) Kolejny zwi„zek, tworzenie nowej rodziny. Spis treĂci WST}P 7 1. Otrzymanie pomocy 13 2. Jak powiedzieÊ dzieciom? 17 3. Opieka nad dzieÊmi i alimenty 21 4. Znalezienie mieszkania 30 5. Wyprowadzka z domu 35 6. Okres przejĂciowy i Twoja grupa wsparcia 39 7. Skupienie na pracy 44 8. Poinformowanie rodziny i szkoïy 47 9. Drobiazgi, które mogÈ wiele znaczyÊ 51 10. Radzenie sobie z plotkami i opiniami 58 11. Tworzenie domu 61 12. Zadbaj o swoje interesy 70 13. Kwestie finansowe 73 14. ZarzÈdzanie wydatkami 80 15. Dowiedz siÚ, czego Ci potrzeba, by zaleczyÊ rany 87 16. Zdrowe rozrywki 97 17. Bycie samym a bycie samotnym 103 O J CI EC PO RO Z W OD ZI E 18. Budowanie w rodzinie nowej dynamiki 106 19. Porozumiewanie siÚ z dzieÊmi 119 20. Twoje dzieci i szkoïa 125 21. Kryzys rodzinny, przeprowadzka i dalsza rodzina 133 22. Zamieszkanie z nowÈ partnerkÈ 137 23. ’Èczona rodzina 143 24. Na zakoñczenie 148 6 O J CI EC PO RO Z W OD ZI E 6 Okres przejĂciowy i Twoja grupa wsparcia Gdy siÚ wyprowadzaïem, moje nowe mieszkanie nie nadawaïo siÚ jeszcze do zasiedlenia, ale, jak siÚ okazaïo, byïo to ukryte bïogo- sïawieñstwo. Przeniosïem wszystkie swoje rzeczy do domu siostry i umieĂciïem je w garaĝu. Zaproponowaïa mi zamieszkanie u niej, aĝ do czasu, gdy mój wïasny lokal bÚdzie gotowy. Ostatecznie spÚdziïem w jej domu kilka tygodni. Nie zdawaïem sobie sprawy z tego, jak waĝny dla mojej równowagi emocjonalnej bÚdzie ten czas spÚdzony u siostry. Powoli zaczÚïo do mnie docieraÊ, ĝe nigdy nie mieszkaïem sam. Po Ălubie przeniosïem siÚ z domu rodziców do bliěniaka tak pïyn- nie, jak kierowca Formuïy 1 zmienia biegi. Teraz zaczÈïem siÚ za- stanawiaÊ, czy poradzÚ sobie skazany na samodzielnoĂÊ. W moje myĂli zaczÚïo wkradaÊ siÚ zwÈtpienie. Jak to bÚdzie, gdy bÚdÚ wracaï po pracy do domu i nie bÚdzie nikogo, z kim mógïbym wieczorem porozmawiaÊ? Nie bÚdÚ mógï zjeĂÊ kolacji z dzieÊmi ani poïoĝyÊ ich spaÊ. Czy bÚdÚ potrafiï samodzielnie zadbaÊ o dom i zaopiekowaÊ siÚ dzieÊmi, gdy mnie odwiedzÈ? Czy kiedykolwiek bÚdÚ siÚ jeszcze bawiï? 39 P H I L C L A V E L Rodzina i przyjaciele Czas spÚdzony w domu mojej siostry to byï waĝny okres przejĂciowy. Kaĝdemu w podobnej sytuacji poleciïbym taki etap poĂredni. Moja siostra i szwagier okazali siÚ Ăwietnymi sïuchaczami i troskliwymi gospodarzami. Zapewnili mi dom o spokojnej atmosferze wtedy, gdy tego potrzebowaïem, szczególnie jeĂli wziÈÊ pod uwagÚ kilka ostatnich burzliwych miesiÚcy. ¥wiadomoĂÊ tego, ĝe ktoĂ siÚ o mnie troszczy, byïa pocieszajÈca. Byïem kïÚbkiem nerwów i byïem bar- dzo niepewny tego, co mnie czeka. Dzielenie siÚ OtwierajÈc siÚ wobec ludzi i dzielÈc siÚ swoimi niepokojami i lÚ- kami, byïem w stanie znaleěÊ wsparcie w sytuacji, przez którÈ przechodziïem. Wiele osób albo miaïo podobne doĂwiadczenia, albo chociaĝ znaïo kogoĂ, kogo spotkaïo coĂ podobnego. Czasami udawaïo im siÚ zwróciÊ mojÈ uwagÚ na coĂ, co mogïo nie byÊ wcale takie oczywiste dla kogoĂ znajdujÈcego siÚ w Ărodku tego zamiesza- nia. Krewni, z którymi w przeszïoĂci mogïy nie ïÈczyÊ CiÚ szczegól- nie bliskie kontakty, mogÈ daÊ Ci wsparcie i stanÈÊ przy Tobie. PamiÚtaj: ojcowie teĝ potrzebujÈ pociechy i wsparcia. Moja siostra i szwagier to byïy pierwsze dwie osoby, z którymi bardziej szczegóïowo rozmawiaïem o stresie zwiÈzanym z separa- cjÈ. Codziennie wieczorem przy kolacji miaïem moĝliwoĂÊ po- dzielenia siÚ uczuciami albo czymĂ, co siÚ zdarzyïo. W niektórych przypadkach oferowali praktyczne rady, ale zawsze pozwalali mi postÚpowaÊ zgodnie z mojÈ wïasnÈ najlepszÈ ocenÈ sytuacji. 40 O J CI EC PO RO Z W OD ZI E Wybieraj uwaĝnie Ojciec po rozwodzie musi zdecydowaÊ, do kogo zwróciÊ siÚ po wsparcie. Nie powinien czuÊ siÚ zobowiÈzany do dzielenia siÚ swoimi przeĝyciami z kaĝdym, szczególnie w tym krytycznym okresie. Niektóre osoby sÈ po prostu zbyt uprzedzone i sprawiÈ jedynie, ĝe poczujesz siÚ gorzej niĝ przed rozmowÈ. Szybko nauczyïem siÚ, ĝe istniejÈ ludzie, którzy nie wierzÈ w rozwód, niezaleĝnie od powodów. Rozmowa z nimi bÚdzie jedynie frustrowaÊ kogoĂ, kto przechodzi przez tak trudny okres w ĝyciu. Z mojego doĂwiadczenia wynika, ĝe tacy ludzie nie potrafiÈ zrozumieÊ, ĝe moĝe siÚ zdarzyÊ tak, ĝe dwoje ludzi musi siÚ rozejĂÊ, aby móc zaczÈÊ ĝycie na nowo. UsiïujÈc sprawiÊ, by takie osoby zrozumiaïy TwojÈ ciÚĝkÈ sytuacjÚ, zmar- nujesz tylko cenny czas i energiÚ. Unikaj dyskusji BezpoĂrednio po opuszczeniu domu nie byïem zainteresowany teoretycznymi dyskusjami na temat korzyĂci pïynÈcych z maïĝeñ- stwa czy rozwodu. Trzymaïem siÚ z dala od ludzi, których takie tematy pasjonowaïy. Mój nastrój siÚ zmieniaï, ale panowaïem nad sobÈ na tyle, by zdawaÊ sobie sprawÚ, ĝe potrzebujÚ towarzystwa ludzi, którzy pomogÈ przywróciÊ mi szczÚĂcie i równowagÚ psy- chicznÈ, jakimi cieszyïem siÚ przedtem. Rozwiedziony ojciec w na- stÚpnych latach bÚdzie przechodziï wiele emocjonalnych kryzysów. Waĝne jest, by otoczyï siÚ przyjacióïmi i rodzinÈ, którzy pomogÈ mu przetrwaÊ te trudne okresy. 41 P H I L C L A V E L Niezaleĝnie od tego, jak bÚdÈ wyglÈdaïy ostateczne warunki rozwodu, zawsze znajdÈ siÚ ludzie, którzy bÚdÈ czuli siÚ w obowiÈzku wyraĝenia swojej opinii w takich komentarzach jak: „Dlaczego w ogóle pïacisz alimenty?” albo: „Jak to siÚ staïo, ĝe poïowa mebli nie jest teraz u Ciebie?” czy: „PowinieneĂ mieÊ dzieci przy sobie caïy czas!”. DobrÈ odpowiedziÈ jest stwierdzenie, ĝe w najlepszym in- teresie obu stron byïa ugoda. Z upïywem czasu moĝesz zrewido- waÊ swojÈ opiniÚ, ale to nie jest moment na to, by zaczÈÊ myĂleÊ, „co by byïo, gdyby”. Zmierzenie siÚ z rzeczywistoĂciÈ Wierzyïem w siebie na tyle, by wiedzieÊ, ĝe bÚdÚ pracowaï tak ciÚĝ- ko, jak to tylko moĝliwe, by siÚ pozbieraÊ i zaczÈÊ ĝycie na nowo. Jedyny problem byï w tym, ĝe nie pomyĂlaïem o praktycznych prze- szkodach do pokonania. Dwie rzeczy, które od razu przyszïy do gïowy, to byïy meble i doĂÊ pieniÚdzy, by normalnie ĝyÊ. Byïem tak przejÚty stanem emocjonalnym dzieci oraz pokojowym przebie- giem separacji, ĝe ostatecznie nie zadbaïem o swoje potrzeby. Zigno- rowaïem realia codziennego ĝycia, które czekaïy na mnie, gdy wy- prowadziïem siÚ juĝ z domu siostry. RekomendujÚ tymczasowe zamieszkanie u kogoĂ kaĝdemu rozwiedzionemu ojcu, który ma serdecznych przyjacióï lub krew- nych. Ten okres przejĂciowy moĝe byÊ nieodzowny w przeniesie- niu Twojej uwagi z tego, co siÚ wïaĂnie skoñczyïo, na to, co dopie- ro nadchodzi. x Okres przejĂciowy moĝe byÊ zdrowym doĂwiadczeniem dla rozwiedzionego ojca. Moĝe daÊ czas na refleksjÚ nad tym, co wïaĂnie przeminÚïo. 42 O J CI EC PO RO Z W OD ZI E x Troskliwe otoczenie moĝe w krótkim czasie zaleczyÊ wiele emocjonalnych szkód. x Okres przejĂciowy daje czas na zastanowienie siÚ nad czekajÈcymi nas realiami, jak równieĝ czas na staranne zaplanowanie tego, jak sobie z tymi realiami poradzimy. 43
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ojciec po rozwodzie. Przeprogramowanie życia w rodzinie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: