Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00111 002542 20660573 na godz. na dobę w sumie
Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle. Instalacje i urządzenia do 1 kV  - ebook/pdf
Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle. Instalacje i urządzenia do 1 kV - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 140
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-166-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji znajdziesz szereg informacji o instalacjach i urządzeniach do 1 kV. Poradnik opracowano na podstawie wymagań norm, jakie muszą spełniać instalacje i urządzenia niskiego napięcia.

Dzięki tej publikacji poznasz m.in.:

Autorem publikacji jest wybitny specjalista i właściciel Zakładu Badań Elektrycznych „El-Fred”, mający duże doświadczenie w zakresie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

mgr inż. Fryderyk Łasak Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Instalacje i urządzenia do 1 kV O k r e s o w e b a d a n a i i i l p o m a r y e e k t r y c z n e w p r z e m y ś l e o w t c i n w o d u B Pozostałe publikacje z serii budownictwo: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w praktyce Praktyczny poradnik dotyczący wykonawstwa, przydatny zarówno przy montażu instalacji elektrycznych oraz badaniach i pró- bach odbiorczych. Przedstawia konkretne rozwiązania w pracy inżynierów elektryków, wykonawców oraz inspektorów nadzoru budowlanego. Instalacje elektryczne i teletechniczne na CD Publikacja stanowi nieodzowną pomoc dla osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, wymiarowaniem, budową oraz montażem i eksploatacją instalacji elektrycznych. Forma  poradnika na CD zapewni zawsze aktualny dostęp do informacji z branży elektrycznej. Dokumentacja wybranych pomiarów instalacji elektrycznych do 1 kV Publikacja zawiera gotowe wzory protokołów pomiarowych przy­ datne przy wykonywaniu wybranych pomiarów instalacji i urzą- dzeń elektrycznych. Wygodna forma opracowania ułatwia szybkie przygotowanie dokumentacji z przeprowadzanego badania. Szczegółowa oferta na stronie internetowej: www.dashofer.pl ISBN 978-83-7537-160-4 mgr in˝. Fryderyk ¸asak Copyright © 2011 ISBN 978-83-7537-166-6 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559 36 00, faks: (22) 829 27 00, 829 27 27 www.dashofer.pl Opracowanie edytorskie: Bo˝ena Ha∏uszczyƒska Sk∏ad: Dariusz Ziach Wszelkie prawa zastrze˝one, prawo do tytu∏u i licencji jest w∏asnoÊcià Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca∏oÊci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie˝ na noÊnikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzgl´du na sta∏e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zamieszczone informacje. Spis treÊci 1. WST¢P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. PRZEPISY PRAWNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.1. Akty prawne zwiàzane z wykonywaniem sprawdzeƒ instalacji i urzàdzeƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.2. Oznaczanie ˝y∏ kabli i przewodów kolorami zgodnie z PN-HD 308 S2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3. WYMAGANIA NORMY PN-HD 60364-4-41:2009 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKIEGO NAPI¢CIA. CZ¢Âå 4–41: OCHRONA DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZE¡STWA. OCHRONA PRZED PORA˚ENIEM ELEKTRYCZNYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4. WYMAGANIA NORM ODNOÂNIE DO BADA¡ INSTALACJI I URZÑDZE¡ NISKIEGO NAPI¢CIA . . . . . . . . 22 5. WYMAGANIA NORMY PN-HD 60364-6:2008 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH BUDOWLANYCH. SPRAWDZANIE. SPRAWDZANIE ODBIORCZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 5.2. Zakres wykonywania odbiorczych i okresowych sprawdzeƒ instalacji zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5.3. Zakres wykonywania okresowych pomiarów ochronnych . . . 31 5.4. Cz´stoÊç wykonywania okresowych pomiarów i badaƒ . . . 32 5.4.1. Cz´stoÊç wykonywania okresowych badaƒ na terenach budowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 6. POMIARY WIELKOÂCI ELEKTRYCZNYCH . . . . . . . . . . . . . . 38 6.1. Pomiar rezystancji przewodów ochronnych . . . . . . . . . . . . 38 6.2. Próba ciàg∏oÊci przewodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 6.2.1. Przyrzàdy do pomiarów ma∏ych rezystancji oraz rezystancji po∏àczeƒ ochronnych . . . . . . . . . . . 40 6.3. Pomiar rezystancji izolacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 www.dashofer.pl 3 Spis treÊci Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyÊle 6.3.1. Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji . . . . . . 42 6.3.2. Pomiar rezystancji izolacji obwodów oÊwietleniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6.3.3. Przyrzàdy do pomiarów rezystancji izolacji urzàdzeƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6.4. Warunek skutecznoÊci ochrony przeciwpora˝eniowej w sieci TN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 6.4.1. Pomiar impedancji p´tli zwarciowej metodà spadku napi´cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 6.4.2. SkutecznoÊç ochrony przeciwpora˝eniowej w uk∏adzie TT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 6.4.3. SkutecznoÊç ochrony w uk∏adzie IT . . . . . . . . . . . . 55 6.4.4. Stan ochrony przeciwpora˝eniowej w obwodach z elementami energoelektronicznymi . . . . . . . . . . . . 56 6.4.5. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wy∏àczenia zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 6.4.6. Ochrona przy u˝yciu po∏àczeƒ wyrównawczych . . . 59 6.4.7. Sprawdzanie skutecznoÊci ochrony przeciwpora˝eniowej w obwodach z elementami energoelektronicznymi . . . . . . . . . . . . 61 6.5. Przyrzàdy do pomiarów impedancji p´tli zwarcia . . . . . . . 62 6.6. Wykonywanie sprawdzeƒ w instalacjach z wy∏àcznikami ró˝nicowopràdowymi . . . . . . . . . . . . . . . . 63 6.6.1. Wy∏àczniki ró˝nicowopràdowe w instalacjach . . . . . 63 6.6.2. Metody sprawdzania skutecznoÊci ochrony przeciwpora˝eniowej w obwodach z wy∏àcznikami ró˝nicowopràdowymi . . . . . . . . . . . 67 6.6.3. Zakres sprawdzania wy∏àczników ochronnych ró˝nicowopràdowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 6.6.4. Przyrzàdy do pomiarów parametrów wy∏àczników ró˝nicowopràdowych . . . . . . . . . . . . . 73 7. OCHRONA UZUPE¸NIAJÑCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 8. POMIAR REZYSTANCJI UZIEMIENIA UZIOMU . . . . . . . . . 76 8.1. Metody pomiaru rezystancji uziomów . . . . . . . . . . . . . . . . 76 8.2. Sprawdzenie poprawnoÊci wykonania pomiaru rezystancji uziomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 8.3. Rezystancja uziomów pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 8.4. Czynniki wp∏ywajàce na jakoÊç uziomu . . . . . . . . . . . . . . . 86 8.5. Wp∏yw pow∏oki ochronnej na szybkoÊç korozji elementów uziomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 8.6. Metoda B3 – pomiar rezystancji p´tli uziemienia z u˝yciem zacisków pràdowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4 www.dashofer.pl Spis treÊci Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyÊle 8.7. Wymagania dotyczàce ochrony odgromowej . . . . . . . . . . . 90 8.8. Pomiar rezystancji uziemieƒ piorunochronnych miernikiem udarowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 8.9. Pomiar rezystywnoÊci gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 9. POMIARY NAT¢˚ENIA OÂWIETLENIA . . . . . . . . . . . . . . . . 97 9.1. Program badaƒ. Ogólne warunki wykonywania pomiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 9.2. Sprawdzanie nat´˝enia i rodzaju oÊwietlenia w pomieszczeniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 10. ZAKRES POMONTA˚OWYCH BADA¡ ODBIORCZYCH URZÑDZE¡ I UK¸ADÓW ZGODNIE Z PN-E 04700:2000 . . . 102 10.1. Program pomonta˝owych badaƒ odbiorczych . . . . . . . . . . 102 10.2. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeƒ transformatora . . . . . 105 10.3. Pomiar rezystancji izolacji kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 11. BADANIA PREFABRYKOWANYCH ROZDZIELNIC NISKIEGO NAPI¢CIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 11.1. Zalecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 12. POMIARY EKSPLOATACYJNE DLA ELEKTRYCZNYCH URZÑDZE¡ NAP¢DOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 12.1. Zalecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 12.2. Zakres badaƒ technicznych dla elektrycznych urzàdzeƒ nap´dowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 12.3. Pomiary eksploatacyjne dla baterii kondensatorów energetycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 13. INSTALACJE GRZEJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 14. POMIARY EKSPLOATACYJNE AGREGATÓW PRÑDOTWÓRCZYCH I ZASILACZY UPS . . . . . . . . . . . . . . 121 15. BADANIA SPAWAREK I ZGRZEWAREK . . . . . . . . . . . . . . 123 16. WYKONYWANIE POMIARÓW EKSPLOATACYJNYCH NA SUWNICACH I DèWIGNICACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 17. POMIARY W POMIESZCZENIACH ZAGRO˚ONYCH WYBUCHEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 18. POMIARY W POMIESZCZENIACH O DU˚EJ WILGOTNOÂCI, W PODWY˚SZONEJ TEMPERATURZE I W ATMOSFERZE SZKODLIWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 19. BADANIA SPRZ¢TU OCHRONNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 20. SPORZÑDZANIE PROTOKO¸ÓW Z POMIARÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI I NORMAMI . . . . . . . . . . . . . . . 133 21. LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 21.1. Akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 21.2. Normy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 21.3. Publikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 www.dashofer.pl 5 Wykaz piktogramów przyk∏ad zmiana przepisu podstawa prawna terminy uwaga problem definicja N norma wskazówki, zalecenia 6 www.dashofer.pl 1. WST¢P W niniejszym opracowaniu omówiono akty prawne zwiàzane z wykonywaniem sprawdzeƒ instalacji i urzàdzeƒ, omówiono zmiany w przepisach ochrony przeciwpora˝eniowej wprowa- dzone przez norm´ PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elek- tryczne niskiego napi´cia. Cz´Êç 4–41: Ochrona dla zapewnie- nia bezpieczeƒstwa. Ochrona przed pora˝eniem elektrycznym [21-N-2] oraz podano wymagania dotyczàce oznaczania ˝y∏ kabli i przewodów kolorami zgodnie z PN-HD 308 S2 Identy- fikacja ˝y∏ w kablach i przewodach oraz w przewodach sznu- rowych [21-N-14]. Zebrano równie˝ aktualne wymagania dotyczàce wykonywania pomonta˝owych badaƒ odbiorczych i okresowych sprawdzaƒ instalacji elektrycznych w celu oceny stanu ochrony przeciw- pora˝eniowej w eksploatowanych urzàdzeniach elektrycznych o napi´ciu znamionowym do 1 kV, zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napi´cia. Cz´Êç 6: Sprawdzanie [21-N-6]. Norma ta wprowadzi∏a sporo zmian w wymaganiach dotyczà- cych sprawdzeƒ instalacji elektrycznych. W dalszej cz´Êci opracowania omówiono wymagania dotyczàce pomiarów eksploatacyjnych urzàdzeƒ zgodnie z wymaganiami PN-E-04700:2000 Urzàdzenia i uk∏ady elektryczne w obiektach www.dashofer.pl N N 7 Wst´p Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyÊle elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomonta- ˝owych badaƒ odbiorczych [21-N-12]. NieznajomoÊç nowych wymagaƒ jest przyczynà b∏´dów przy wykonywaniu badaƒ instalacji i urzàdzeƒ elektrycznych. 8 www.dashofer.pl 2. PRZEPISY PRAWNE 2.1. Akty prawne zwiàzane z wykonywaniem sprawdzeƒ instalacji i urzàdzeƒ Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. okreÊla zasady kszta∏towania polityki energetycznej paƒstwa, zasady i warunki zaopatrzenia i u˝ytkowania paliw i energii, w tym ciep∏a, oraz dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw energetycznych, a tak˝e okreÊla organy w∏aÊciwe w sprawach gospodarki paliwami i energià. Ustawa Prawo energetyczne w rozdziale 6 art. 51 pkt 3 stanowi: „Projektowanie, produkcja, import, budowa oraz eksploatacja urzàdzeƒ, instalacji i sieci powinny zapewniaç racjonalne i oszcz´dne zu˝ycie paliw lub energii przy zachowaniu: 1) niezawodnoÊci wspó∏dzia∏ania z siecià; 2) bezpieczeƒstwa obs∏ugi i otoczenia po spe∏nieniu wymagaƒ ochrony Êrodowiska; 3) zgodnoÊci z wymaganiami odr´bnych przepisów, a w szcze- gólnoÊci przepisów: prawa budowlanego, przepisów o ochro- nie przeciwpora˝eniowej, o ochronie przeciwpo˝arowej, o dozorze technicznym, o ochronie dóbr kultury, o muzeach, Polskich Norm wprowadzonych do obowiàzkowego stoso- wania lub innych przepisów wynikajàcych z technologii wytwarzania energii i rodzaju stosowanego paliwa”. www.dashofer.pl 9 Przepisy prawne Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyÊle Obowiàzek wykonywania kontrolnych badaƒ i pomiarów insta- lacji elektrycznych oraz piorunochronnych wynika z zapisów ustawy Prawo budowlane. W art. 62 ust. 1 pkt 2 podano, i˝ „(…) kontrolà tà powinno byç obj´te równie˝ badanie instalacji elek- trycznej piorunochronnej w zakresie stanu sprawnoÊci po∏àczeƒ, osprz´tu, zabezpieczeƒ i Êrodków ochrony od pora˝eƒ, opornoÊci izolacji przewodów oraz uziemieƒ instalacji i aparatów…”. Na mocy Prawa budowlanego art. 5 pkt 1 instalacje elektryczne muszà spe∏niaç wymagania techniczne okreÊlone w przepisach techniczno-budowlanych, do których zgodnie z art. 7 pkt 1 zalicza si´ Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie. Prawo budowlane art. 62 ust. 1 pkt 2 wymaga: „Obiekty budowlane powinny byç w czasie ich u˝ytkowania poddawane przez w∏aÊciciela lub zarzàdc´ kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajàcej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnoÊci do u˝ytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolà tà powinno byç obj´te równie˝ badanie instalacji elektrycznej i pioruno- chronnej w zakresie stanu sprawnoÊci po∏àczeƒ, osprz´tu, zabez- pieczeƒ i Êrodków ochrony od pora˝eƒ, opornoÊci izolacji prze- wodów oraz uziemieƒ instalacji i aparatów. Po 2000 r. zmianie uleg∏o kilka aktów normatywnych zwiàza- nych z: 1) wykonywaniem instalacji oraz przeprowadzaniem spraw- dzeƒ instalacji i urzàdzeƒ elektrycznych; 2) przyrzàdami stosowanymi do wykonywania tych pomiarów. Sà to nast´pujàce akty normatywne: 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (dalej: WT) [21-7]. Warunki te sà prze- pisami bran˝owymi dotyczàcymi instalacji elektrycznych. 10 www.dashofer.pl wymagania dotyczàce instalacji i urzàdzeƒ Przepisy prawne Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyÊle Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwiet- nia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie, rozdzia∏ 8, § 180, WT wymagajà, aby instalacja i urzàdzenia elektryczne, przy zacho- waniu przepisów rozporzàdzenia, przepisów odr´bnych dotyczà- cych dostarczania energii, ochrony przeciwpo˝arowej, ochrony Êrodowiska oraz bezpieczeƒstwa i higieny pracy, a tak˝e wymagaƒ Polskich Norm odnoszàcych si´ do tych instalacji i urzàdzeƒ, zapewnia∏y: 1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parame- trach technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb u˝ytkowych; 2) ochron´ przed pora˝eniem pràdem elektrycznym, przepi´- ciami ∏àczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem po˝aru, wybuchem i innymi szkodami; 3) ochron´ przed emisjà drgaƒ i ha∏asu powy˝ej dopuszczal- nego poziomu oraz przed szkodliwym oddzia∏ywaniem pola elektromagnetycznego. W § 183 WT wymagajà, aby w instalacjach elektrycznych sto- sowaç: 1) z∏àcza instalacji elektrycznej budynku, umo˝liwiajàce od∏à- czenie od sieci zasilajàcej i usytuowane w miejscu dost´p- nym dla dozoru i obs∏ugi oraz zabezpieczone przed uszko- dzeniami, wp∏ywami atmosferycznymi, a tak˝e ingerencjà osób niepowo∏anych; 2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach roz- dzielczych i odbiorczych, czyli sieç w uk∏adzie TN-S; 3) urzàdzenia ochronne ró˝nicowopràdowe, uzupe∏niajàce podstawowà ochron´ przeciwpora˝eniowà i ochron´ przed powstaniem po˝aru, powodujàce w warunkach uszkodzenia samoczynne wy∏àczenie zasilania; 4) wy∏àczniki nadpràdowe w obwodach odbiorczych; 5) zasad´ selektywnoÊci (wybiórczoÊci) zabezpieczeƒ; www.dashofer.pl 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle. Instalacje i urządzenia do 1 kV
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: