Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00033 003424 21001523 na godz. na dobę w sumie
Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych - ebook/pdf
Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 149
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-233-8403-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Co jest kryterium decydującym o rezultacie wyborów samorządowych: opcja czy osoba? Dylemat zawarty w tytule książki pojawia się przy okazji wielu zjawisk towarzyszących wyborom lokalnym. Wybory to przecież nie tylko sam akt wrzucenia głosu do urny - to wielomiesięczny proces będący wypadkową zachowania licznych podmiotów. Autorzy strukturyzują ten proces zgodnie z modelem swoistej matrycy samorządowej, na którą składają się trzy zasadnicze obszary analizy: po pierwsze, rozwiązania instytucjonalne, w ramach których wybory są realizowane; po drugie, publiczność, występująca w roli wyborców; i wreszcie, po trzecie, media, odgrywające ważną rolę w komunikowaniu towarzyszącym wyborom.

Wspólna prezentacja wyników badań w jednym tomie pozwoliła autorom na wieloaspektową analizę zjawisk towarzyszących wyborom samorządowym, umożliwiła podjęcie próby odpowiedzi na pytania dotyczące czynników wpływu na preferencje wyborcze oraz odwołanie się, w wielu miejscach publikacji, do wyników badań z roku 2006.


Książka wpisuje się w nurt badań polskich politologów, socjologów i medioznawców dotyczących funkcjonowania lokalnych scen politycznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problemu zróżnicowania zachowań aktorów politycznych w skali mikro i makro oraz wpływu mediów, w tym również Internetu, na funkcjonowanie lokalnych aren. Podjęty przez autorów problem badawczy dotyczący odpowiedzi na pytanie, na ile na zachowania wyborców wpływa ich ocena kandydującej osoby, a na ile stosunek do ugrupowania, które ona reprezentuje, pozostaje cały czas aktualny. Publikacja stanowi istotny wkład do badań nad lokalnym życiem politycznym w Polsce i wyborami samorządowymi.
Z recenzji dr. hab. Dariusza Skrzypińskiego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Książka dofi nansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej RECENZENT dr hab. Dariusz Skrzypiński OPRACOWANIE GRAFICZNE OKŁADKI Marcin Bruchnalski Na okładce zamieszczono fotografi ę: © iStockphoto.com/porcorex © Copyright by Michał Bukowski, Jarosław Flis, Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2011 All rights reserved Książka, ani żaden jej fragment, nie może być przedrukowywana bez pisemnej zgody Wydawcy. W sprawie zezwoleń na przedruk należy zwracać się do Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ISBN 978-83-233-3270-1, e-ISBN (wersja elektroniczna) 978-83-233-8403-8 www.wuj.pl Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków tel. 12-631-18-81, tel./fax 12-631-18-83 Dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel./fax 12-631-01-98 tel. kom. 0506-006-674, e-mail: sprzedaz@wuj.pl Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325 Spis treści Wstęp ................................................................................................................. 1. Matryca samorządowa ............................................................................... 1.1. Rozwiązania instytucjonalne ................................................................. 1.2. Publiczność ............................................................................................ 1.3. Media ..................................................................................................... 2. Zachowania wyborcze ................................................................................ 2.1. Wybory sejmiku .................................................................................... 2.2. Wybory prezydentów i burmistrzów ..................................................... 2.3. Wnioski z badań .................................................................................... 7 9 10 15 19 29 31 49 59 3. Perswazja zamiast informacji? Ewolucja roli mediów drukowanych w małopolskich wyborach samorządowych ............................................. 63 65 3.1. Założenia badawcze .............................................................................. 68 3.2. Dobór próby .......................................................................................... 71 3.3. Ramy czasowe badań ............................................................................ 72 3.4. Przebieg badań ...................................................................................... 88 3.5. Wnioski z badań .................................................................................... 4. Rola witryn WWW w małopolskich wyborach samorządowych ........... 93 94 4.1. Rola Internetu w wyborach – stan badań .............................................. 95 4.2. Potencjał Internetu na szczeblu samorządowym ................................... 96 4.3. Uwagi metodologiczne .......................................................................... 4.4. Prowadzenie kampanii on-line przez kandydatów ................................ 98 4.5. Witryny WWW kandydatów a wynik wyborów ................................... 104 4.6. Charakterystyka internetowych witryn kandydatów ............................. 110 4.7. Wnioski z badań .................................................................................... 121 Podsumowanie .................................................................................................. 125 Spis tabel .......................................................................................................... 131 Spis wykresów .................................................................................................. 133 Spis map ............................................................................................................ 134 Bibliografi a ....................................................................................................... 135 Aneks ................................................................................................................. 141 Wstęp Oddajemy do rąk Czytelników książkę, która jest rezultatem badań nad lokal- ną komunikacją polityczną w sytuacji wyborów samorządowych – badań prowa- dzonych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorzy publikacji, przyjmując różne perspektywy badawcze, od lat analizują procesy i zjawiska towarzyszące wyborom lokalnym. Niniejsza książka zawiera wyniki wspólnych badań empirycznych przeprowadzonych przez autorów w trakcie samorządowej kampanii wyborczej z 2010 roku w Małopolsce, które są jednocześnie kontynuacją projektu dotyczącego lokalnej komunikacji politycznej, zrealizowanego w okresie wyborów samorządowych z 2006 roku. Fragmentaryczne wyniki badań przeprowadzonych przez autorów niniejszej publikacji, odnoszące się do kampanii z 2006 roku, można odnaleźć w rozdzia- łach prac zbiorowych, przede wszystkim w książce pod redakcją Marii Magoskiej pt. Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki (Michał Bukowski, In- ternauci o wyborach – analiza słów sztandarowych na forum Gazeta.pl; Jarosław Flis, Wybory do Sejmu i sejmiku na przykładzie Łapanowa; Agnieszka Hess i Ag- nieszka Szymańska, Medialny obraz wyborów samorządowych na przykładzie krakowskich gazet lokalnych; pracy pod redakcją Jana Szomburga pt. Jak uczynić regiony motorami rozwoju i modernizacji Polski (Jarosław Flis, System wybor- czy utrudnia budowanie wspólnoty regionalnej), pracy zbiorowej pod redakcją Mirosława Steca i Katarzyny Małysy-Sulińskiej pt. Wybory i referenda lokalne (Jarosław Flis, Polityczne konsekwencje ordynacji wyborczej na przykładzie Ma- łopolski) oraz pracy pod redakcją Katarzyny Churskiej-Nowak i Sebastiana Drab- czyńskiego pt. Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Pol- sce (Agnieszka Hess, Mediatyzacja lokalnej komunikacji politycznej i strategie partyjne w kontekście samorządowych kampanii wyborczych). Wyniki badań z roku 2006, które stały się punktem wyjścia do analizy medialnego wizerunku wyborów samorządowych w kampanii z 2010 roku, zostały ponadto zaprezento- wane w następujących artykułach naukowych: Agnieszka Szymańska, Akomo- dacja i atrakcyjność medialna polityki na przykładzie wyborów samorządowych w świetle publikacji krakowskich dzienników („Zeszyty Prasoznawcze” 2009, nr 3–4), Agnieszka Hess, Upartyjnienie wyborów samorządowych jako element lo- 8 Opcja czy osoba? kalnej komunikacji politycznej. Partie polityczne w przekazie „Gazety Krakow- skiej” w kampanii samorządowej 2006 („Zeszyty Prasoznawcze” 2010, nr 1–2). W niniejszej publikacji rozważania autorów skupiają się na dylemacie okre- ślonym w tytule, to znaczy na próbie rozstrzygnięcia, co stanowi kryterium de- cydujące o rezultacie wyborów samorządowych: OPCJA czy OSOBA? Tezy i pytania badawcze postawione przez autorów zostały zweryfi kowane w trzech kluczowych obszarach analizy, którymi są: rozwiązania instytucjonalne, w ra- mach których wybory są realizowane; publiczność występująca w roli wybor- ców; media, które odgrywają zasadniczą rolę w komunikowaniu towarzyszącym wyborom. Podstawę rozważań stanowi zaprezentowany w rozdziale pierwszym model matrycy samorządowej. Celem analizy wyników wyborów, której rezulta- ty zostały omówione w rozdziale drugim, było zweryfi kowanie, w jakim stopniu upartyjnienie i personalizacja przejawiają się w sposobach głosowania w wy- borach samorządowych. Badania w tym zakresie przeprowadził Jarosław Flis. Podstawowym celem badań empirycznych w odniesieniu do roli mediów, którym został poświęcony rozdział trzeci niniejszej publikacji, było ustalenie, jakie były dominujące funkcje realizowane przez małopolskie dzienniki regionalne w dzia- łaniach komunikacyjnych w odniesieniu do wyborów samorządowych. Analizę zawartości krakowskiej prasy przeprowadziły Agnieszka Hess i Agnieszka Szy- mańska. Prezentowane w niniejszym tomie wyniki badań objęły także dyskurs po- lityczny w Internecie, którego dotyczy rozdział czwarty. Celem tej części analizy było zbadanie zakresu aktywności komunikacyjnej poszczególnych podmiotów politycznych, a także ustalenie agendy tematów w trakcie samorządowej kam- panii wyborczej. Badania stron internetowych przeprowadził Michał Bukowski. Możliwość wspólnej prezentacji wyników badań w jednym tomie pozwoliła autorom na wieloaspektową analizę zjawisk towarzyszących wyborom samorzą- dowym, próbę odpowiedzi na pytania dotyczące czynników wpływu na prefe- rencje wyborcze oraz odwołanie się, w wielu miejscach publikacji, do wyników badań z roku 2006. 1. Matryca samorządowa Co jest kryterium decydującym o rezultacie wyborów samorządowych: opcja czy osoba? Dylemat zawarty w tytule tej książki pojawia się przy okazji całego szeregu zjawisk towarzyszących wyborom lokalnym. Wybory to przecież nie tyl- ko sam akt wrzucenia karty do głosowania do urny – to wielomiesięczny proces, będący wypadkową zachowania wielu różnych podmiotów. Strukturyzując ten proces zgodnie z modelem swoistej matrycy samorządowej, w tym społecznym gąszczu zależności można próbować wskazać pewne mechanizmy i prawidłowo- ści. Na taką matrycę samorządową składają się trzy obszary zasadnicze wyzna- czane przez trzy osie, będące wyznacznikiem konstytuujących je cech jakościo- wych. Te trzy kluczowe obszary to, po pierwsze, rozwiązania instytucjonalne, w ramach których wybory są realizowane; po drugie, to publiczność, a w szcze- gólności społeczność lokalna, której mieszkańcy występują w roli wyborców; i wreszcie, po trzecie, to media, które odgrywają zasadniczą rolę w komunikowa- niu towarzyszącym wyborom, w szczególności zaś w zakresie interpretacji i two- rzenia zbiorowych wyobrażeń na temat tego, co w danych wyborach jest tematem kluczowym, a co może zostać pominięte. Każdy z tych obszarów można opisać i scharakteryzować na podstawie trzech osi określających jego cechy jakościowe. Pierwszą z takich osi jest problem toż- samości (oś tożsamości), w przypadku której na jednym biegunie znajduje się tożsamość lokalna, na drugim tożsamość narodowa i towarzyszące jej nieuchron- nie ogólnokrajowe tożsamości ideowe. Drugą osią każdego z obszarów matrycy samorządowej jest problem dystrybucji władzy (oś dystrybucji władzy), gdzie na jednym biegunie mamy samorządność terytorialną, a na drugim cen- tralizm. Wreszcie trzecią osią, określającą każdy z obszarów, jest problem pod- miotowości politycznej (oś podmiotowości politycznej), rozumianej jed- nak nie w sensie struktur administracyjnych, ale charakteru samych podmiotów polityki. Szczególną rolę odgrywa tu pytanie, czy te podmioty mają charakter indywidualny, czyli czy są to po prostu ludzie o unikalnych cechach, czy też są to przedstawiciele ugrupowań – bytów zbiorowych, organizacji o istotnym znacze- niu dla polityki, w szczególności partii politycznych. W trakcie przeprowadza- nych badań matryca taka była wykorzystywana jako struktura pojęciowa ułatwia-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: