Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00221 004051 21774260 na godz. na dobę w sumie
OpenOffice.ux.pl 3.1. Ćwiczenia praktyczne - książka
OpenOffice.ux.pl 3.1. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2460-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> openoffice
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przekonaj się, ile profesjonalizmu kryje się w tanim oprogramowaniu!

Z oprogramowania biurowego - pozwalającego tworzyć dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne czy prezentacje multimedialne - korzystają prawie wszyscy użytkownicy komputerów osobistych. Niestety, popularny pakiet Microsoft Office nie należy do najtańszych. Stąd bierze się rosnące zainteresowanie alternatywnymi programami, czasem dostępnymi bezpłatnie, a czasem za niewygórowaną, zdecydowanie niższą cenę. Do tej drugiej kategorii należy właśnie pakiet OpenOffice.ux.pl, będący przystosowaną do potrzeb polskiego użytkownika odmianą otwartego, darmowego pakietu biurowego OpenOffice.org.

W książce 'OpenOffice.ux.pl 3.1. Ćwiczenia praktyczne' znajdziesz zbiór przydatnych informacji na temat narzędzi pakietu oraz ćwiczenia umożliwiające natychmiastową sprawną pracę w programie. Dzięki lekturze dowiesz się, jak przy użyciu programu Writer utworzyć i sformatować profesjonalny dokument tekstowy, umieścić w nim ciekawe elementy wizualne oraz otrzymać efekt końcowy w postaci atrakcyjnego wydruku. Poznasz również sposoby korzystania z aplikacji Calc i przeprowadzania za jej pomocą wszelkich obliczeń oraz tworzenia efektownych wykresów. Zdobędziesz także podstawowe informacje na temat używania programu Impress do składania profesjonalnych prezentacji.

Korzystaj z bogactwa możliwości pakietu OpenOffice!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

OpenOffice.ux.pl 3.1. Æwiczenia praktyczne Autor: Maria Sokó³ ISBN: 978-83-246-2460-7 Format: A5, stron: 248 Przekonaj siê, ile profesjonalizmu kryje siê w tanim oprogramowaniu! • Tworzenie atrakcyjnych dokumentów tekstowych • Wykorzystanie mo¿liwoœci obliczeniowych arkusza kalkulacyjnego • Opracowywanie ciekawych prezentacji multimedialnych Z oprogramowania biurowego – pozwalaj¹cego tworzyæ dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne czy prezentacje multimedialne – korzystaj¹ prawie wszyscy u¿ytkownicy komputerów osobistych. Niestety, popularny pakiet Microsoft Office nie nale¿y do najtañszych. St¹d bierze siê rosn¹ce zainteresowanie alternatywnymi programami, czasem dostêpnymi bezp³atnie, a czasem za niewygórowan¹, zdecydowanie ni¿sz¹ cenê. Do tej drugiej kategorii nale¿y w³aœnie pakiet OpenOffice.ux.pl, bêd¹cy przystosowan¹ do potrzeb polskiego u¿ytkownika odmian¹ otwartego, darmowego pakietu biurowego OpenOffice.org. W ksi¹¿ce „OpenOffice.ux.pl 3.1. Æwiczenia praktyczne” znajdziesz zbiór przydatnych informacji na temat narzêdzi pakietu oraz æwiczenia umo¿liwiaj¹ce natychmiastow¹ sprawn¹ pracê w programie. Dziêki lekturze dowiesz siê, jak przy u¿yciu programu Writer utworzyæ i sformatowaæ profesjonalny dokument tekstowy, umieœciæ w nim ciekawe elementy wizualne oraz otrzymaæ efekt koñcowy w postaci atrakcyjnego wydruku. Poznasz równie¿ sposoby korzystania z aplikacji Calc i przeprowadzania za jej pomoc¹ wszelkich obliczeñ oraz tworzenia efektownych wykresów. Zdobêdziesz tak¿e podstawowe informacje na temat u¿ywania programu Impress do sk³adania profesjonalnych prezentacji. • Dostosowywanie œrodowiska pracy • Tworzenie dokumentów tekstowych za pomoc¹ programu Writer • Formatowanie tekstu • Wstawianie i formatowanie obrazów, tabel, list oraz spisów treœci • Korzystanie z programu Calc do tworzenia i formatowania arkuszy kalkulacyjnych • Przeprowadzanie prostych obliczeñ i u¿ywanie funkcji • Tworzenie i formatowanie wykresów • Praca ze zbiorami danych • Tworzenie i formatowanie prezentacji z wykorzystaniem aplikacji Impress • Drukowanie dokumentów, arkuszy i pokazów slajdów Korzystaj z bogactwa mo¿liwoœci pakietu OpenOffice! Spis treĂci WstÚp Rozdziaï 1. Writer — Ărodowisko pracy Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer Dostosowywanie Ărodowiska pracy Dostosowywanie okna dokumentu Ustawienia dokumentu Rozdziaï 2. Writer — tworzenie dokumentów Nowy dokument tekstowy Wprowadzanie tekstu Tryb wstawiania i nadpisywania Zaznaczanie tekstu Usuwanie tekstu Wycinanie, kopiowanie i wklejanie Zapisywanie dokumentu Eksportowanie dokumentu do formatu PDF Otwieranie dokumentu Zamykanie dokumentu Koñczenie pracy z programem Rozdziaï 3. Formatowanie dokumentu tekstowego Formatowanie znaku Formatowanie akapitu Formatowanie stylu Format strony 7 9 9 11 16 17 21 21 23 24 25 27 27 30 32 33 37 38 39 39 47 56 61 4 OpenOffice.ux.pl 3.1 • mwiczenia praktyczne Rozdziaï 4. Zaawansowana obsïuga dokumentu Obrazy w dokumencie tekstowym Tabele Listy wypunktowane i numerowane Nagïówki i stopki Szablony Spis treĂci Rozdziaï 5. Drukowanie dokumentu Sprawdzenie poprawnoĂci ortograficznej dokumentu tekstowego PodglÈd wydruku Ukïad strony Drukowanie Rozdziaï 6. Calc. Podstawowe zasady obsïugi arkuszy kalkulacyjnych Uruchamianie programu OpenOffice.ux.pl Calc NarzÚdzia programu OpenOffce.ux.pl Calc Menu Widok Definiowanie ustawieñ obliczeñ dla arkusza kalkulacyjnego Poruszanie siÚ po arkuszu Zaznaczanie komórek w arkuszu Obsïuga danych i arkuszy Zapisywanie arkusza kalkulacyjnego Otwieranie istniejÈcego dokumentu Wstawianie arkuszy Zamykanie dokumentu Rozdziaï 7. Calc — obliczenia Formaty danych Adresowanie komórek Proste obliczenia Kreator funkcji Operatory OpenOffice.ux.pl Calc Rozdziaï 8. Wykresy Wstawianie wykresu Modyfikowanie wykresu Modyfikowanie prezentowanego na wykresie zakresu danych 69 69 83 97 102 105 110 115 115 117 119 121 123 123 126 126 129 133 133 137 151 152 153 157 159 159 170 173 181 184 187 187 189 192 Spis treĂci Formatowanie serii danych Formatowanie wykresów trójwymiarowych Rozdziaï 9. Zbiory danych w arkuszu kalkulacyjnym Baza danych — podstawowe informacje Sortowanie danych Filtrowanie danych Rozdziaï 10. Drukowanie arkusza kalkulacyjnego Widok podziaïu na strony PodglÈd wydruku Drukowanie Rozdziaï 11. Impress — tworzenie prezentacji Uruchamianie moduïu Impress Przygotowywanie prezentacji Widoki i tryby pracy dostÚpne w oknie Impress Wypeïnianie slajdów zawartoĂciÈ Zmiany na slajdach Definiowanie tïa slajdów Korzystanie z wzorców stron Pokaz slajdów Drukowanie prezentacji 5 195 199 203 203 205 208 211 211 212 213 219 219 220 223 230 237 240 242 243 246 6 Calc. Podstawowe zasady obsïugi arkuszy kalkulacyjnych OpenOffice.ux.pl Calc to arkusz kalkulacyjny. Moĝna w nim umieszczaÊ tekst, liczby, wzory matematyczne oraz wykony- waÊ obliczenia. OpenOffice.ux.pl Calc jest wyposaĝony w szereg funkcji automatycznych, wspomagajÈcych pracÚ. Moĝliwe jest nie tylko wykonywanie prostych obliczeñ, lecz takĝe zïoĝonych kalkulacji, przy których pomoc niesie Autopilot funkcji. DomyĂlnie nowo otwierany arkusz kalkulacyjny to w zasadzie skoroszyt zawierajÈcy trzy arkusze. W tym rozdziale znajdziesz podstawowe informacje o Ărodowisku pracy, narzÚdziach oraz ustawieniach typowych dla arkusza kalkulacyjnego. Uruchamianie programu OpenOffice.ux.pl Calc Arkusz kalkulacyjny to program stosowany w obliczeniach matema- tycznych, finansowych i statystycznych. Wyposaĝony jest takĝe w narzÚ- dzia graficznego prezentowania danych i wyników. 124 OpenOffice.ux.pl 3.1 • mwiczenia praktyczne Nowy arkusz kalkulacyjny otworzy siÚ wraz z programem OpenOf- fice.ux.pl Calc. Zaczniemy wiÚc od tej metody otwierania arkusza. m W I C Z E N I E 6.1 Uruchamianie moduïu Calc z menu Start Uruchom program OpenOffice.ux.pl przez otwarcie nowego arkusza kalkulacyjnego: 1. Kliknij przycisk Start i wybierz w menu Start pozycjÚ Wszystkie programy, potem pozycjÚ OpenOffice.ux.pl 3.1, a w oknie startowym kliknij ikonÚ Arkusz kalkulacyjny (rysunek 6.1). Rysunek 6.1. Aby otworzyÊ nowy arkusz kalkulacyjny, uruchom program OpenOffice.ux.pl Calc 2. WyĂwietlone zostanie okno programu OpenOffice.ux.pl Calc (rysunek 6.2). Rozdziaï 6. • Calc. Podstawowe zasady obsïugi 125 Rysunek 6.2. Okno programu OpenOffice.ux.pl Calc m W I C Z E N I E 6.2 Otwieranie nowego arkusza Calc z poziomu dowolnego moduïu OpenOffice Aby utworzyÊ nowy arkusz kalkulacyjny z poziomu okna juĝ urucho- mionego programu OpenOffice.ux.pl Calc: T Kliknij na pasku narzÚdzi Standardowy w oknie programu (rysunek 6.3), zastosuj OpenOffice.ux.pl Calc przycisk Nowy skrót Ctrl+N lub wybierz w oknie dowolnego programu pakietu OpenOffice.ux.pl w menu Plik pozycjÚ Nowy, a nastÚpnie wskaĝ pozycjÚ Arkusz kalkulacyjny w menu podrzÚdnym (rysunek 6.4). Rysunek 6.3. Na pasku Standardowy okna programu OpenOffice.ux.pl Calc znajdziesz przycisk Nowy — sïuĝy on do tworzenia nowych arkuszy kalkulacyjnych 126 OpenOffice.ux.pl 3.1 • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.4. Aby otworzyÊ nowy arkusz z poziomu okna dowolnego programu pakietu OpenOffice.ux.pl 3.1, wybierz w menu Plik tego programu pozycjÚ Nowy, a nastÚpnie pozycjÚ Arkusz kalkulacyjny w menu podrzÚdnym NarzÚdzia programu OpenOffce.ux.pl Calc EfektywnoĂÊ korzystania z moĝliwoĂci arkusza kalkulacyjnego zaleĝy od znajomoĂci jego narzÚdzi. m W I C Z E N I E 6.3 NarzÚdzia OpenOffice.ux.pl Calc Zapoznaj siÚ z oknem nowego arkusza kalkulacyjnego programu Open- Office.ux.pl Calc (patrz rysunek 6.2) i narzÚdziami, które masz do dyspozycji na pasku narzÚdzi Standardowy (rysunek 6.5) oraz pasku Formatowanie (rysunek 6.6). Menu Widok W menu Widok, wĂród licznych poleceñ zmiany widoku okna i jego funkcjonalnoĂci, znajdziesz polecenia typowe dla arkusza kalkulacyj- nego. Warto, abyĂ poznaï ich dziaïanie. Rozdziaï 6. • Calc. Podstawowe zasady obsïugi 127 Przycisk Wykres pozwala wstawiaÊ wykres. Przycisk Pokaĝ funkcje rysunkowe wywoïuje pasek Rysunek, którego niektóre narzÚdzia juĝ poznaïeĂ przy okazji studiowania narzÚdzi dostÚpnych w oknie edytora Writer. Tak jak w edytorze tekstu, te przyciski umoĝliwiajÈ monitorowanie poprawnoĂci orograficznej. Przycisk Znajdě i zamieñ wywoïuje okno dialogowe Znajdě i zamieñ. Przycisk ½ródïa danych otwiera panel, w którym masz moĝliwoĂÊ wskazania ěródïa danych. Przyciski Sortuj rosnÈco i Sortuj malejÈco pozwalajÈ posortowaÊ zawartoĂÊ arkusza. Rysunek 6.5. Pasek narzÚdzi Standardowy i jego podstawowe elementy m W I C Z E N I E 6.4 Testowanie poleceñ menu Widok Rozwiñ menu Widok i zapoznaj siÚ z poleceniami Nagïówki kolumn i wierszy, Wyróĝnianie wartoĂci i PodglÈd podziaïu stron (rysunek 6.7): T Wybierz w menu Widok pozycjÚ Nagïówki kolumn i wierszy — nagïówki kolumn i wierszy zostanÈ ukryte. Aby je ponownie wyĂwietliÊ, wykonaj operacjÚ ponownie. DomyĂlnie nagïówki kolumn i wierszy sÈ wyĂwietlane, a obok polecenia Nagïówki kolumn i wierszy w menu Widok jest umieszczony znacznik. T Wybierz w menu Widok polecenie Wyróĝnianie wartoĂci lub zastosuj skrót Ctrl+F8 — dziÚki temu tekstowi, liczbom i obliczeniom zostanÈ przyporzÈdkowane róĝne kolory (patrz rysunek 6.8). NiewÈtpliwie uïatwia to pracÚ. Aby usunÈÊ wyróĝnienie, ponownie wybierz tÚ samÈ pozycjÚ w menu lub zastosuj skrót. 128 OpenOffice.ux.pl 3.1 • mwiczenia praktyczne Przycisk Format liczb: Walutowy powoduje wyĂwietlenie liczby w formacie walutowym — domyĂlnÈ walutÈ jest zïoty. W formacie tym stosowany jest separator tysiÚcy, a wartoĂÊ przedstawiana jest z dwoma miejscami po przecinku. Przycisk Format liczb: Procentowy powoduje przemnoĝenie liczby przez 100 i dodanie do niej symbolu . Przycisk Format liczb: Standardowy powoduje zastosowanie domyĂlnego formatu liczbowego. Przycisk Format liczb: Dodaj miejsce dziesiÚtne powoduje dodanie miejsca po przecinku, niezaleĝnie od formatu narzuconego na danÈ wartoĂÊ. Aby zwielokrotniÊ liczbÚ miejsc po przecinku, kliknij ten przycisk odpowiedniÈ liczbÚ razy. Przycisk Format liczb: Usuñ miejsce dziesiÚtne powoduje zredukowanie liczby miejsc po przecinku, niezaleĝnie od formatu narzuconego na danÈ wartoĂÊ. Aby pozbyÊ siÚ kolejnego miejsca po przecinku, kliknij ten przycisk ponownie. Przyciski wyrównania zawartoĂci komórek. Przycisk Scal komórki pozwala ïÈczyÊ komórki. Przycisk KrawÚdzie wyĂwietla paletÚ KrawÚdzie, w której moĝesz wybraÊ sposób wyĂwietlania obramowañ komórek. Zaznacz obszar komórek, aby okreĂliÊ wyglÈd siatki. Przyciski Kolor tïa i Kolor czcionki zachowujÈ standardowe funkcje — moĝesz z ich pomocÈ zdefiniowaÊ tïo zaznaczonych komórek i kolor znaków. Rysunek 6.6. NarzÚdzia paska narzÚdzi Formatowanie Rysunek 6.7. W menu Widok pojawiajÈ siÚ polecenia typowe dla arkusza kalkulacyjnego Rozdziaï 6. • Calc. Podstawowe zasady obsïugi 129 Rysunek 6.8. Tekst („x” i „f(x)”) ma kolor czarny, liczby sÈ niebieskie, a wynik obliczeñ funkcji f(x) = ax (tu zawiera go kolumna B) ma kolor zielony. W komórce C1 wpisano staïÈ (zdefiniowanÈ jako $C$1) — to takĝe liczba, wiÚc jest wyĂwietlana na niebiesko T Wybierz w menu Widok pozycjÚ Widok podziaïu stron — przeïÈczysz siÚ do podglÈdu wydruku, w którym masz moĝliwoĂÊ wprowadzenia szeregu ustawieñ dotyczÈcych sposobu drukowania (rysunek 6.9). Dodatkowe informacje na temat drukowania znajdziesz w dalszej czÚĂci ksiÈĝki. Aby powróciÊ do widoku skoroszytu, wybierz w menu Widok pozycjÚ Normalny. JeĂli w widoku podziaïu stron przesuniesz myszÈ liniÚ podziaïu arkusza na strony, wprowadzisz rÚczny podziaï arkusza. BÚdzie on widoczny takĝe w widoku skoroszytu — zwróÊ uwagÚ na cienkÈ niebieskÈ liniÚ. Aby usunÈÊ rÚczny podziaï arkusza kalkulacyjnego na strony i przywróciÊ podziaï domyĂlny, przejdě do widoku podziaïu stron, wywoïaj menu kontekstowe i wybierz pozycjÚ Usuñ wszystkie rÚczne podziaïy (rysunek 6.10). Definiowanie ustawieñ obliczeñ dla arkusza kalkulacyjnego DostÚp do szeregu ustawieñ arkusza kalkulacyjnego masz w oknie dialo- gowym Opcje. Nie bÚdziemy omawiaÊ wszystkich jego ustawieñ. Zaj- miemy siÚ jedynie ustawieniami waĝnymi z punktu widzenia istoty programu — a wiÚc ustawieniami obliczeñ. 130 OpenOffice.ux.pl 3.1 • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.9. W tym widoku moĝesz precyzyjnie okreĂliÊ podziaï arkusza na strony. ZwróÊ uwagÚ na postaÊ wskaěnika myszy nad liniÈ dzielÈcÈ domyĂlny podziaï na strony. Wskazuje ona, ĝe moĝesz przeciÈgaÊ rÚcznie liniÚ podziaïu Rysunek 6.10. RÚczny podziaï na strony moĝna usunÈÊ, korzystajÈc z menu kontekstowego — pozycja Usuñ wszystkie rÚczne podziaïy — wywoïanego w widoku podziaïu stron Rozdziaï 6. • Calc. Podstawowe zasady obsïugi 131 m W I C Z E N I E 6.5 Ustawienia obliczeñ arkusza Calc Wywoïaj okno Opcje, wyĂwietl kategoriÚ ustawieñ Obliczanie, a na- stÚpnie zdefiniuj ustawienia obliczeñ, takie jak ustawienia obliczeñ ite- racyjnych — jeĂli zamierzasz korzystaÊ z arkusza Calc w obliczeniach tego typu, i ustawienia konwersji dat na liczby — aby umoĝliwiÊ prze- prowadzanie obliczeñ na datach: 1. Wybierz w menu NarzÚdzia okna OpenOffice.ux.pl pozycjÚ Opcje. 2. Na liĂcie znajdujÈcej siÚ z lewej strony okna znajdě pozycjÚ OpenOffice.ux.pl Calc i kliknij znak plus podrzÚdne. , aby rozwinÈÊ pozycje 3. Wybierz z nich pozycjÚ Oblicz (rysunek 6.11). Rysunek 6.11. Ustawienia obliczeñ sÈ dostÚpne w kategorii Oblicz 4. JeĂli rozwiÈzujÈc pewne zagadnienia, chcesz korzystaÊ z metody iteracyjnej, zaznacz w sekcji Obliczenia iteracyjne pole wyboru Iteracje (waĝne, by o tym pamiÚtaÊ, bowiem w przeciwnym razie próba takich obliczeñ spowoduje jedynie wyĂwietlenie komunikatu o bïÚdzie) i okreĂl w polu Kroki liczbÚ kroków iteracyjnych (a wiÚc liczbÚ powtórzeñ operacji matematycznej) oraz wartoĂÊ minimalnej zmiany (róĝnicy miÚdzy kolejnymi dwoma wynikami), stanowiÈcej warunek zakoñczenia obliczeñ (rysunek 6.12). 132 OpenOffice.ux.pl 3.1 • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.12. JeĂli chcesz korzystaÊ z metody iteracyjnej, zaznacz pole wyboru Iteracje 5. W sekcji Data moĝesz wybraÊ datÚ startowÈ wewnÚtrznej konwersji daty na liczby. Zaznacz opcjÚ: T 30.12.1899 (domyĂlnie) — wówczas wartoĂÊ 0 odpowiada dacie 30.12.1899. T 01.01.1900 (StarCalc 1.0) — wartoĂÊ 0 odpowiada dacie 01.01.1900. Zaznacz tÚ opcjÚ, gdy otwierasz arkusze z danymi programu StarCalc 1.0. T 01/01/1904 — wartoĂÊ 0 odpowiada dacie 01.01.1904. Stosuj to ustawienie dla arkuszy importowanych w obcym formacie. 6. W polu Miejsca po przecinku podaj dokïadnoĂÊ wyĂwietlania liczb. Liczby bÚdÈ zaokrÈglane tylko na ekranie — zapisywane bÚdÈ w peïnej postaci. 7. JeĂli zaznaczysz pole wyboru DokïadnoĂÊ jak pokazano, obliczenia bÚdÈ wykonywane na liczbach zaokrÈglonych. W przeciwnym razie w obliczeniach zastosowane zostanÈ dokïadne wartoĂci, choÊ na ekranie prezentowane bÚdÈ wartoĂci przybliĝone (rysunek 6.13). Rysunek 6.13. Wskaĝ datÚ startowÈ oraz liczbÚ miejsc po przecinku. Zdecyduj teĝ, czy w obliczeniach uĝyte majÈ byÊ liczby zaokrÈglone zgodnie z podanÈ liczbÈ miejsc dziesiÚtnych, czy teĝ wartoĂci dokïadne 8. PrzeglÈdnij ustawienia — moĝe coĂ jeszcze chcesz zmieniÊ? JeĂli nie, naciĂnij OK, aby zastosowaÊ wprowadzone zmiany. Rozdziaï 6. • Calc. Podstawowe zasady obsïugi 133 Poruszanie siÚ po arkuszu m W I C Z E N I E 6.6 Nawigacja w arkuszu Calc Zanim przystÈpisz do wprowadzania danych, zapoznaj siÚ ze sposo- bami nawigacji. Wypróbuj skróty klawiaturowe zaprezentowane w tabeli 6.1. Za ich pomocÈ bÚdziesz mógï poruszaÊ siÚ po arkuszu kalkulacyjnym. Oczy- wiĂcie moĝesz takĝe korzystaÊ z myszy: przewijaÊ arkusz, korzystajÈc z pasków przewijania, i klikaÊ w ĝÈdanych komórkach. m W I C Z E N I E 6.7 Nawigacja przy uĝyciu adresu komórki Aby przejĂÊ do konkretnej komórki, na przykïad do komórki R5: T Wpisz adres komórki (a wiÚc R5) w polu nazwy komórki, w którym wyĂwietlane sÈ wspóïrzÚdne komórki aktywnej, i naciĂnij Enter (rysunek 6.14). Rysunek 6.14. Wpisz w zaznaczonym na rysunku polu adres komórki, do której chcesz przeskoczyÊ, i naciĂnij Enter Zaznaczanie komórek w arkuszu UmiejÚtnoĂÊ zaznaczania komórek arkusza kalkulacyjnego, kolumn i wierszy jest konieczna przy wykonywaniu wielu operacji. 134 OpenOffice.ux.pl 3.1 • mwiczenia praktyczne Tabela 6.1. Skróty klawiaturowe w arkuszach kalkulacyjnych programu OpenOffice.ux.pl Calc Skrót Klawisze ze strzaïkami Ctrl+strzaïki Dziaïanie Do sÈsiedniej komórki (w lewo, w prawo, w górÚ i w dóï) PrzejĂcie do krawÚdzi bieĝÈcego obszaru danych (w lewo, w prawo, w górÚ i w dóï) Shift+strzaïki Zaznaczanie komórek (w lewo, w prawo, w górÚ i w dóï) Tab Shift+Tab Enter Shift+Enter Home Ctrl+Home Ctrl+End Page Down Page Up PrzejĂcie do sÈsiedniej komórki z prawej strony PrzejĂcie do sÈsiedniej komórki z lewej strony PrzejĂcie do komórki poniĝej PrzejĂcie do komórki powyĝej PrzejĂcie do pierwszej komórki w wierszu PrzejĂcie do komórki A1 PrzejĂcie do ostatniej komórki ostatniego wiersza danych PrzejĂcie o jeden ekran w dóï PrzejĂcie o jeden ekran w górÚ Alt+Page Down PrzejĂcie o ekran w prawo Alt+Page Up PrzejĂcie o ekran w lewo Ctrl+Page Down PrzejĂcie do nastÚpnego arkusza skoroszytu Ctrl+Page Up PrzejĂcie do poprzedniego arkusza skoroszytu m W I C Z E N I E 6.8 Zaznaczanie kolumn arkusza Zaznacz kolumny arkusza kalkulacyjnego: T Kliknij myszÈ nagïówek kolumny, którÈ chcesz zaznaczyÊ. JeĂli konieczne jest zaznaczenie kilku kolumn, przeciÈgnij myszÈ po nagïówkach kolejnych kolumn (rysunek 6.15). Rozdziaï 6. • Calc. Podstawowe zasady obsïugi 135 Rysunek 6.15. Kliknij nagïówek kolumny, aby zaznaczyÊ caïÈ kolumnÚ. PrzeciÈgnij myszÈ po nagïówkach, jeĂli chcesz zaznaczyÊ kilka kolumn TÚ metodÚ zaznaczania kolumn moĝesz wykorzystaÊ do szybkiego dostosowania szerokoĂci wielu kolumn. Zaznacz kolumny, których szerokoĂci chcesz zmieniÊ, i nadaj dowolnej z nich ĝÈdanÈ szerokoĂÊ — szerokoĂci wszystkich pozostaïych kolumn zmieniÈ siÚ identycznie. m W I C Z E N I E 6.9 Zaznaczanie wierszy arkusza Zaznacz wiersze arkusza kalkulacyjnego: T Kliknij myszÈ nagïówek wiersza, który chcesz zaznaczyÊ. JeĂli konieczne jest zaznaczenie kilku wierszy, przeciÈgnij myszÈ po nagïówkach kolejnych wierszy (rysunek 6.16). Rysunek 6.16. Kliknij nagïówek wiersza, aby zaznaczyÊ caïy wiersz. PrzeciÈgnij myszÈ po nagïówkach, jeĂli chcesz zaznaczyÊ kilka wierszy m W I C Z E N I E 6.10 Zaznaczanie ciÈgïego zakresu komórek Zaznacz zakres komórek arkusza kalkulacyjnego: T Kliknij komórkÚ, od której chcesz rozpoczÈÊ zaznaczanie, i przeciÈgnij myszÈ po komórkach, w prawo i w dóï (rysunek 6.17). 136 OpenOffice.ux.pl 3.1 • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.17. PrzeciÈgnij myszÈ po zakresie komórek, które chcesz zaznaczyÊ m W I C Z E N I E 6.11 Zaznaczanie rozïÈcznego zakresu komórek Zaznacz kilka rozïÈcznych zakresów komórek arkusza kalkulacyjnego: T WciĂnij klawisz Ctrl i zaznaczaj obszary komórek w zwykïy sposób (zobacz poprzedni punkt) (rysunek 6.18). Rysunek 6.18. WciĂnij klawisz Ctrl i przeciÈgaj myszÈ po zakresach komórek, które chcesz zaznaczyÊ m W I C Z E N I E 6.12 Zaznaczanie arkusza kalkulacyjnego Zaznacz caïy arkusz kalkulacyjny: T Kliknij pole znajdujÈce siÚ nad pierwszym wierszem, z lewej strony kolumny A (rysunek 6.19). Rozdziaï 6. • Calc. Podstawowe zasady obsïugi 137 Rysunek 6.19. Aby zaznaczyÊ caïy arkusz, kliknij pole znajdujÈce siÚ nad pierwszym wierszem z lewej strony kolumny A Obsïuga danych i arkuszy Przejděmy do wypeïniania arkusza kalkulacyjnego. W komórce moĝna umieĂciÊ tekst, liczbÚ lub formuïÚ. Wprowadzanie danych Do komórek arkusza kalkulacyjnego moĝesz wprowadzaÊ dane tek- stowe, liczbowe lub formuïy. Jedna komórka moĝe zawieraÊ tylko jednÈ informacjÚ. Aby wprowadziÊ zawartoĂÊ komórki, wystarczy uaktywniÊ komórkÚ (kliknÈÊ) i wpisaÊ z klawiatury zawartoĂÊ. Dane tekstowe sÈ standardowo wyrównywane do lewej krawÚdzi. JeĂli tekst jest dïuĝszy niĝ szerokoĂÊ komórki, zostanie on prawidïowo wydrukowany tylko wtedy, gdy kolejna komórka z jego prawej strony jest pusta. JeĂli tekst nie mieĂci siÚ w kolumnie, obok niego pojawia siÚ . Gdy klikniesz go dwukrotnie, niewielki czerwony trójkÈcik, moĝesz podglÈdnÈÊ ukryty tekst bez poszerzania kolumny. Dane wprowadzane w arkuszu mogÈ mieÊ bardzo róĝny format — mogÈ to byÊ liczby, wartoĂci procentowe, daty itp. Format ten ustawia siÚ na zakïadce Liczby okna Atrybuty komórek, a samo okno jest dostÚpne po wybraniu polecenia Komórki w menu Format. Dane liczbowe sÈ wyrównywane domyĂlnie do prawej krawÚdzi komórki. m W I C Z E N I E 6.13 Dane liczbowe i proste obliczenia Przejděmy do praktyki. Przygotujmy dwie kolumny danych, X i Y. Niech X oznacza kolejne dni miesiÈca, a Y ĂredniÈ temperaturÚ dnia. UmieĂÊ dane w kolejnych komórkach i oblicz ĂredniÈ temperaturÚ miesiÈca: 138 OpenOffice.ux.pl 3.1 • mwiczenia praktyczne 1. W otwartym nowym arkuszu kalkulacyjnym aktywna jest komórka A1. Rozpocznij po prostu wprowadzanie danych od wpisania w niej opisu osi X — w tym przypadku bÚdzie to nazwa miesiÈca. 2. Wpisz teraz kolejne wartoĂci X. Nawet gdybyĂ wybraï najkrótszy miesiÈc w roku, luty, to i tak czekaïoby CiÚ trochÚ pracy. Skorzystaj wiÚc z opcji automatycznych, by oszczÚdziÊ sobie pracy niezaleĝnie od przypadku: T Wpisz pierwszÈ z wartoĂci X, a wiÚc 1, a nastÚpnie zïap za uchwyt komórki (maïy czarny kwadracik na jej obramowaniu) i przeciÈgnij myszÈ aĝ do wartoĂci 31. T Wpisz nagïówek dla danych Y w polu B1 i wprowadě dane. Aby przejĂÊ do kolejnych komórek kolumny B, skorzystaj z klawisza ze strzaïkÈ w dóï, klawisza Enter lub klikaj myszÈ (rysunek 6.20). Rysunek 6.20. Zïap za uchwyt komórki i przeciÈgnij, aby automatycznie wpisaÊ kolejne liczby w komórkach. Przy wskaěniku myszy wyĂwietlana jest podpowiedě informujÈca o domyĂlnej wartoĂci komórki. Potem zapeïnij danymi kolumnÚ B Rozdziaï 6. • Calc. Podstawowe zasady obsïugi 139 3. Kliknij w komórce, w której ma siÚ pojawiÊ wartoĂÊ Ărednia temperatury. Trzeba tÚ wartoĂÊ obliczyÊ. Moĝesz oczywiĂcie skorzystaÊ z kreatora funkcji, ale jest to zadanie proste i poradzisz sobie bez kreatora. Aby wykonaÊ obliczenie: T Wpisz w pustej komórce znak równoĂci =, a za nim wyraĝenie SUMA(). T UmieĂÊ punkt wstawiania miÚdzy nawiasami, a myszÈ zaznacz zakres temperatur (bez nagïówka) — zakres sumowania wskazywany miÚdzy nawiasami bÚdzie odzwierciedlaï przeprowadzanÈ przez Ciebie operacjÚ (rysunek 6.21). T Podziel sumÚ przez liczbÚ dni miesiÈca — wpisz ukoĂnik / — jest to znak dzielenia — i liczbÚ 31. Formuïa ma teraz postaÊ: =SUMA(B2:B32)/31. Rysunek 6.21. Obliczamy ĂredniÈ T Kliknij Enter, aby wykonaÊ obliczenie. 4. Obliczona wartoĂÊ pojawi siÚ w komórce B33 (rysunek 6.22). Edycja formuïy jest moĝliwa na pasku formuïy, po uaktywnieniu komórki zawierajÈcej formuïÚ. Szersze informacje na temat sposobu prowadzenia obliczeñ w programie Calc znajdziesz w rozdziale 7. 140 OpenOffice.ux.pl 3.1 • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.22. ¥rednia wartoĂÊ zostaïa obliczona. Edycja formuïy jest moĝliwa na pasku formuïy Modyfikacja zawartoĂci komórek Aby zmieniÊ zawartoĂÊ komórki, najproĂciej jest kliknÈÊ w komórce i wpisaÊ nowy tekst lub dane. JeĂli jednak poprawka ma dotyczyÊ poje- dynczego znaku, wpisywanie wszystkiego od nowa nie miaïoby sensu. Wybór trybu wstawiania lub nadpisywania oraz zaznaczania odbywa siÚ tak jak w edytorze Writer. JeĂli pomylisz siÚ, wpisujÈc tekst w komórce, OpenOffice zaznaczy bïÈd czerwonÈ przerywanÈ liniÈ. JeĂli wpiszesz bïÚdne dane liczbowe, OpenOffice.ux.pl 3.1 niestety nie zaznaczy Twojej pomyïki, ale metody wprowadzania poprawek sÈ w obu przypadkach takie same. m W I C Z E N I E 6.14 Korekta danych w arkuszu Aby poprawiÊ bïÈd w którejĂ z komórek z danymi: T Kliknij komórkÚ zawierajÈcÈ bïÈd lub nieprawidïowe dane i popraw pomyïkÚ na pasku formuïy (rysunek 6.23). NaciĂnij Enter, aby potwierdziÊ zmianÚ. Rysunek 6.23. BïÚdy moĝesz poprawiaÊ, korzystajÈc z paska formuïy — kliknij raz komórkÚ, a jej zawartoĂÊ pojawi siÚ na pasku formuïy T Kliknij dwukrotnie w komórce — pojawi siÚ w niej punkt wstawiania — i popraw bïÈd (rysunek 6.24). NaciĂnij Enter, aby potwierdziÊ zmianÚ. Rozdziaï 6. • Calc. Podstawowe zasady obsïugi 141 Rysunek 6.24. BïÚdy moĝesz poprawiaÊ takĝe w komórce — kliknij dwukrotnie komórkÚ Jeĝeli zamiast liczby w komórce wyĂwietlany jest ciÈg znaków ###, oznacza to, ĝe szerokoĂÊ kolumny jest zbyt maïa, by pomieĂciÊ wszystkie znaki. Poszerz kolumnÚ, przeciÈgajÈc jej separator lub klikajÈc go dwukrotnie. Aktualna szerokoĂÊ jest wyĂwietlana w polu podpowiedzi (rysunek 6.25). Rysunek 6.25. JeĂli w komórce zamiast liczby wyĂwietlane sÈ znaki ###, oznacza to, ĝe kolumna jest zbyt wÈska — poszerz jÈ; moĝesz to zrobiÊ, przeciÈgajÈc separator lub klikajÈc go dwukrotnie Aby anulowaÊ wprowadzonÈ zmianÚ, skorzystaj z polecenia Cofnij — przyciski Cofnij i Ponów Polecenia cofania i ponawiania sÈ teĝ w menu. sÈ dostÚpne na pasku Standardowy. Usuwanie danych m W I C Z E N I E 6.15 Usuwanie zawartoĂci komórek Aby usunÈÊ zawartoĂÊ komórek: 1. Skorzystaj z jednego z wymienionych poniĝej narzÚdzi: T Klawisz Backspace — komórki zostanÈ wyczyszczone bez ĝÈdania potwierdzenia. T Ikona na pasku narzÚdzi Standardowy — komórki zostanÈ wyczyszczone bez ĝÈdania potwierdzenia. T Klawisz Del — pojawi siÚ okno dialogowe Usuñ zawartoĂÊ (rysunek 6.26). Zaznacz w nim pola wyboru obok tych elementów arkusza, które chcesz usunÈÊ. JeĂli chcesz pozbyÊ siÚ caïej zawartoĂci, zaznacz pole Usuñ wszystko i kliknij przycisk OK. 142 OpenOffice.ux.pl 3.1 • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.26. W oknie Usuñ zawartoĂÊ moĝesz wybiórczo wskazywaÊ usuwane elementy arkusza Moĝesz teĝ skorzystaÊ z menu kontekstowego wywoïanego prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym obszarze komórek. Aby anulowaÊ usuniÚcie, skorzystaj z polecenia Cofnij — przyciski Cofnij i Ponów sÈ dostÚpne na pasku Standardowy. Zakres wpisów Zakres wpisów to obszar danych, w którym pewne czynnoĂci przy wprowadzaniu danych wykonuje program. Utworzymy i wypeïnimy zakres wpisów. m W I C Z E N I E 6.16 Zakres wpisów Utwórz i wypeïnij zakres wpisów: 1. Wprowadě nagïówki kolumn i wierszy, a nastÚpnie umieĂÊ wskaěnik myszy w prawym dolnym rogu obszaru, który ma stanowiÊ zakres wpisów i przeciÈgnij myszÈ, zaznaczajÈc caïy obszar — aktywnÈ bÚdzie komórka w lewym górnym rogu obszaru. 2. Wpisz dane. Aby przejĂÊ do kolejnej komórki, naciskaj klawisz Enter — po dotarciu do ostatniej w pionie komórki zakresu punkt wstawiania zostanie automatycznie przeniesiony do kolejnej kolumny. Moĝesz takĝe przechodziÊ miÚdzy komórkami w poziomie — za pomocÈ klawisza Tab; w tym przypadku takĝe powrót na poczÈtek kolejnego wiersza bÚdzie automatyczny (patrz rysunek 6.27). Rozdziaï 6. • Calc. Podstawowe zasady obsïugi 143 Rysunek 6.27. Gdy dojdziesz do ostatniej zaznaczonej w wierszu komórki, program automatycznie przeniesie punkt wstawiania do pierwszej komórki kolejnego zaznaczonego wiersza Kopiowanie zawartoĂci komórek W programie OpenOffice.ux.pl Calc masz do dyspozycji standardowe funkcje wycinania, kopiowania i wklejania. m W I C Z E N I E 6.17 Kopiowanie zawartoĂci komórek Skopiuj zawartoĂÊ zaznaczonych komórek: T Zaznacz zakres komórek, który chcesz skopiowaÊ, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz w menu kontekstowym pozycjÚ Kopiuj. Skopiowane komórki moĝesz wkleiÊ lub wstawiÊ. Aby zaznaczyÊ ciÈgïy zakres komórek, przeciÈgnij myszÈ, obejmujÈc ĝÈdane komórki. Moĝna teĝ skorzystaÊ z klawisza Shift — kliknij w pierwszej komórce zakresu, wciĂnij Shift i kliknij w ostatniej komórce. JeĂli chcesz zaznaczyÊ wybrane komórki, klikaj je przy wciĂniÚtym klawiszu Ctrl. Aby zaznaczyÊ okreĂlone wiersze lub kolumny, klikaj ich nagïówki lub przeciÈgaj po nich (metoda z klawiszem Ctrl pozwoli wybieraÊ okreĂlone kolumny lub wiersze). Aby zaznaczyÊ caïy arkusz, kliknij przycisk zaznaczania górnym rogu arkusza. w lewym 144 OpenOffice.ux.pl 3.1 • mwiczenia praktyczne Aby skopiowaÊ zaznaczony zakres komórek, moĝesz skorzystaÊ z menu Edycja lub z przycisku Kopiuj na pasku narzÚdzi Standardowy. NajwygodniejszÈ metodÈ kopiowania komórek jest przeciÈgniÚcie zaznaczonego obszaru za pomocÈ myszy. Jeĝeli tylko przeciÈgniesz zaznaczone dane — zostanÈ one przeniesione; jeĝeli po naciĂniÚciu przycisku myszy dodatkowo wciĂniesz klawisz Ctrl, dane zostanÈ skopiowane. Wycinanie WyciÚte dane trafiajÈ do Schowka. Moĝna je wiÚc wkleiÊ w innym miejscu. m W I C Z E N I E 6.18 Wycinanie zakresu komórek Wytnij zakres komórek: 1. Zaznacz zakres komórek, który chcesz wyciÈÊ. 2. Kliknij zaznaczony obszar prawym przyciskiem myszy i wybierz w menu kontekstowym pozycjÚ Wytnij (rysunek 6.28). ZawartoĂÊ komórek zostanie wyciÚta z arkusza i powÚdruje do Schowka. Rysunek 6.28. Wybierz pozycjÚ Wytnij w menu kontekstowym Moĝesz wycinaÊ, korzystajÈc z przycisku polecenia Wytnij w menu Edytuj oraz ze skrótu Ctrl+X. na pasku narzÚdzi Standardowy, Rozdziaï 6. • Calc. Podstawowe zasady obsïugi 145 Wklejanie Wklejanie to operacja, w trakcie której zawartoĂÊ Schowka jest wsta- wiana we wskazanym miejscu. m W I C Z E N I E 6.19 Wklejanie zawartoĂci Schowka Wklej w innym miejscu wyciÚtÈ zawartoĂÊ komórek: 1. Kliknij w wybranej komórce. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz w menu kontekstowym pozycjÚ: T Wklej — zawartoĂÊ Schowka pojawi siÚ w dokumencie (nie musi to byÊ ten sam arkusz). Wstawiana zawartoĂÊ zastÈpi aktualnÈ zawartoĂÊ komórek bez ostrzegania. JeĂli zaznaczysz zakres komórek wiÚkszy niĝ zakres umieszczony w Schowku, zawartoĂÊ Schowka zostanie powielona w caïym zaznaczonym zakresie. T Wklej specjalnie — w oknie dialogowym Wklej specjalnie moĝesz zdecydowaÊ, co i jak wstawiaÊ (rysunek 6.29). Aby uaktywniÊ pola wyboru, wyczyĂÊ pole Wklej wszystko. Rysunek 6.29. Moĝesz zdecydowaÊ, co chcesz wstawiÊ ze skopiowanej zawartoĂci — na przykïad w tym przykïadzie wklejone zostanÈ tylko liczby 146 OpenOffice.ux.pl 3.1 • mwiczenia praktyczne Zaznaczaj w oknie dialogowym Wklej specjalnie pole Wklej wszystko, gdy chcesz mieÊ pewnoĂÊ, ĝe wstawiona zostanie zawartoĂÊ wszystkich zaznaczonych wczeĂniej komórek. WstawiajÈc zawartoĂÊ, moĝesz jednoczeĂnie wykonaÊ operacje obliczeniowe. Wybierz w sekcji Operacje obliczeniowe okna Wklej specjalnie opcjÚ Dodaj, aby dodaÊ zawartoĂÊ Schowka do wartoĂci obszaru docelowego. Wybierz opcjÚ Odejmij, aby przeprowadziÊ odejmowanie. JeĂli zaznaczysz opcjÚ Pomnóĝ, to pomnoĝysz wartoĂci umieszczone w Schowku przez wartoĂci z obszaru docelowego, a przy wybraniu opcji Podziel, podzielisz. Aby nie wykonywaÊ ĝadnych dziaïañ, pozostaw wybór domyĂlny — opcjÚ Brak. Aby wstawiÊ zawartoĂÊ Schowka, moĝesz skorzystaÊ z menu gïównego oraz z przycisku na pasku narzÚdzi Standardowy . Transponowanie danych Transponowanie danych polega na zamianie wierszy na kolumny, a kolumn na wiersze. m W I C Z E N I E 6.20 Transponowanie danych w tabeli Utwórz w arkuszu tabelÚ danych i przetransponuj kolumny na wiersze: 1. Skopiuj zakres komórek, dla których chcesz dokonaÊ transpozycji (rysunek 6.30). 2. Wklej skopiowany zakres w nowym miejscu, korzystajÈc z opcji Wklej specjalnie (rysunek 6.31). 3. W oknie Wklej specjalnie zaznacz pole wyboru Transponuj (rysunek 6.32). Kliknij OK. 4. Kolumny stanÈ siÚ wierszami, a wiersze kolumnami (rysunek 6.33). Rozdziaï 6. • Calc. Podstawowe zasady obsïugi 147 Rysunek 6.30. Skopiuj zakres komórek, które chcesz przetransponowaÊ Rysunek 6.31. Kliknij prawym przyciskiem myszy w komórce, od której rozpocznie siÚ wstawianie przetransponowa- nych danych, i wybierz pozycjÚ Wklej specjalnie Wstawianie zawartoĂci Schowka z przeniesieniem komórek W sekcji Przesuñ komórki okna dialogowego Wklej specjalnie moĝesz skonfigurowaÊ sposób wstawiania zawartoĂci Schowka z przesuniÚciem istniejÈcej w miejscu wstawienia zawartoĂci. m W I C Z E N I E 6.21 Dostosowywanie sposobu wklejania zawartoĂci Schowka Aby w przypadku wstawiania zawartoĂci Schowka istniejÈce komórki zostaïy przesuniÚte w okreĂlony sposób: 148 OpenOffice.ux.pl 3.1 • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.32. Zaznacz pole Transponuj Rysunek 6.33. Transpozycja dokonana — kolumny naszej przykïadowej tabeli staïy siÚ wierszami, a wiersze kolumnami 1. Skopiuj zakres komórek. 2. Wywoïaj okno dialogowe Wklej specjalnie: T Zaznacz w oknie dialogowym Wklej specjalnie opcjÚ W dóï — spowoduje to przesuniÚcie komórek w dóï (rysunek 6.34). T Zaznacz w oknie dialogowym Wklej specjalnie opcjÚ W prawo — w efekcie komórki powÚdrujÈ w prawo. T JeĂli pozostawisz wybranÈ opcjÚ Nie przesuwaj, wstawiana zawartoĂÊ zastÈpi istniejÈcÈ. Rozdziaï 6. • Calc. Podstawowe zasady obsïugi 149 Rysunek 6.34. Sekcja Przesuñ komórki okna dialogowego Wklej specjalnie pozwala okreĂliÊ sposób wklejania komórek w istniejÈcym arkuszu Wstawianie komórek, wierszy i kolumn Do arkusza kalkulacyjnego moĝna wstawiaÊ komórki, wiersze i kolumny. Jest to przydatne, gdy ni stÈd, ni zowÈd przypomni Ci siÚ, ĝe w Ărodku tabeli danych naleĝaïo umieĂciÊ jeszcze jednÈ kolumnÚ lub wiersz. m W I C Z E N I E 6.22 Dodawanie komórki w tabeli danych Wstaw w istniejÈcej tabeli danych dodatkowÈ komórkÚ: T Kliknij prawym przyciskiem myszy w wybranej komórce, obok której ma siÚ pojawiÊ wstawiana, i wybierz w menu kontekstowym pozycjÚ Wstaw komórki. lub T Wybierz pozycjÚ Komórki w menu Wstaw. Pojawi siÚ okno dialogowe Wstaw komórki, w którym moĝesz wybraÊ przesuniÚcie istniejÈcej komórki w dóï lub w prawo (rysunek 6.35). Rysunek 6.35. Wstawianie komórek, wierszy i kolumn JeĂli przed wybraniem polecenia Wstaw komórki zaznaczysz n-komórek, wstawionych zostanie n-komórek, a przesuniÚcie istniejÈcych nastÈpi o n-komórek w dóï lub w prawo. 150 OpenOffice.ux.pl 3.1 • mwiczenia praktyczne Wybierz w oknie dialogowym Wstaw komórki pozycjÚ Caïy wiersz lub Caïa kolumna, ewentualnie wybierz w menu Wstaw pozycjÚ Wiersze lub Kolumny, aby wstawiÊ wiersz lub kolumnÚ. m W I C Z E N I E 6.23 Wstawianie kolumny miÚdzy istniejÈce Wstaw dodatkowÈ kolumnÚ danych miÚdzy dwie juĝ istniejÈce kolumny: T Kliknij prawym przyciskiem myszy nagïówek kolumny, obok której chcesz wstawiÊ nowÈ, i wybierz w menu kontekstowym pozycjÚ Wstaw kolumnÚ. Po lewej stronie wskazanej kolumny pojawi siÚ nowa pusta kolumna (rysunek 6.36). JeĂli wczeĂniej zaznaczysz n kolumn, wstawionych zostanie n kolumn. Rysunek 6.36. Wstawianie kolumny m W I C Z E N I E 6.24 Wstawianie wiersza miÚdzy istniejÈce Wstaw w istniejÈcej tabeli danych dodatkowy wiersz: T Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz, nad którym chcesz wstawiÊ nowy wiersz, i wybierz w menu kontekstowym pozycjÚ Wstaw wiersze (rysunek 6.37). JeĂli wczeĂniej zaznaczysz n wierszy, wstawionych zostanie n wierszy. Rozdziaï 6. • Calc. Podstawowe zasady obsïugi 151 Rysunek 6.37. Wstawianie wiersza Zapisywanie arkusza kalkulacyjnego Gdy dokument jest zapisywany po raz pierwszy, musisz nadaÊ mu nazwÚ i wybraÊ folder, w którym zostanie umieszczony. Przy ponow- nym zapisywaniu Calc korzysta z nadanej nazwy i wskazanego uloko- wania, nie mÚczÈc CiÚ pytaniami. m W I C Z E N I E 6.25 Zapisywanie arkusza kalkulacyjnego Zapisz swój arkusz kalkulacyjny: 1. Kliknij ikonÚ Zapisz na pasku Standardowy lub wybierz w menu Plik pozycjÚ Zapisz. JeĂli zapisujesz arkusz po raz pierwszy, pojawi siÚ okno dialogowe Zapisywanie jako. 2. Znajdě folder docelowy — pomocny w tym zadaniu bÚdzie przycisk PrzeglÈdaj foldery, który znajdziesz w lewym dolnym rogu okna Zapisywanie jako. W polu Nazwa pliku wpisz nazwÚ dokumentu. 3. Z listy Zapisz jako typ wybierz odpowiedni typ pliku (rysunek 6.38) — zmiana typu z domyĂlnego Arkusz kalkulacyjny OpenDocument (.ods) na inny moĝe byÊ konieczna, jeĂli bÚdziesz chciaï otwieraÊ swój plik w innych arkuszach kalkulacyjnych. 4. NaciĂnij przycisk Zapisz, aby zapisaÊ dokument. 152 OpenOffice.ux.pl 3.1 • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.38. Do wyboru masz szereg formatów, nawet formaty róĝnych wersji programu Excel Klikaj regularnie przycisk Zapisz na pasku narzÚdzi Standardowy, aby mieÊ pewnoĂÊ, ĝe wszystkie modyfikacje arkusza zostanÈ bezpiecznie zapisane. Otwieranie istniejÈcego dokumentu m W I C Z E N I E 6.26 Otwieranie zapisanego arkusza Otwórz dokument, nad którym wczeĂniej pracowaïeĂ: 1. W oknie programu OpenOffice.ux.pl Calc wybierz w menu Plik polecenie Otwórz. 2. WyĂwietlone zostanie okno dialogowe Otwórz. Odszukaj w nim plik, który chcesz otworzyÊ — arkusze kalkulacyjne programu Rozdziaï 6. • Calc. Podstawowe zasady obsïugi 153 OpenOffice.ux.pl 3.1 majÈ rozszerzenie nazwy .ods — i naciĂnij przycisk Otwórz. Plik zostanie otwarty i pojawi siÚ jako nowe zadanie. 3. JeĂli pracowaïeĂ nad plikiem ostatnio, szukaj go na liĂcie Poprzednie dokumenty (rysunek 6.39). Rysunek 6.39. Wybierz plik, który chcesz otworzyÊ, i kliknij przycisk Otwórz. OpenOffice.ux.pl Calc radzi sobie takĝe z otwieraniem arkuszy programów Excel Aby wywoïaÊ okno dialogowe Otwórz, nie musisz korzystaÊ z menu gïównego. Moĝesz kliknÈÊ przycisk Otwórz Standardowy lub zastosowaÊ skrót Ctrl+O. na pasku narzÚdzi Wstawianie arkuszy Dokument programu Calc skïada siÚ domyĂlnie z trzech arkuszy o nazwach Arkusz1, Arkusz2 i Arkusz3. Moĝesz dodaÊ do zestawu nowe arkusze, moĝesz teĝ nadaÊ arkuszom opisowe nazwy. PrzeïÈczanie siÚ miÚdzy arkuszami m W I C Z E N I E 6.27 PrzeïÈczanie siÚ do innego arkusza Aby przejĂÊ do kolejnego arkusza w skoroszycie: T Kliknij zakïadkÚ arkusza u doïu okna (patrz rysunek 6.40). 154 OpenOffice.ux.pl 3.1 • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.40. Kliknij zakïadkÚ arkusza, aby do niego przejĂÊ Dodawanie arkuszy m W I C Z E N I E 6.28 Dodawanie arkusza w skoroszycie Dodaj do skoroszytu nowy arkusz: 1. Kliknij przyciskiem myszy wolny obszar obok nazw arkuszy u doïu okna (rysunek 6.41). Rysunek 6.41.Kliknij przyciskiem myszy w wolnym obszarze obok zakïadek arkuszy u doïu okna 2. WyĂwietlone zostanie okno dialogowe Wstaw arkusz. T W sekcji Pozycja okreĂl miejsce wstawienia arkusza — w tym Êwiczeniu dodamy arkusz za istniejÈcymi. T W sekcji Arkusz moĝesz okreĂliÊ liczbÚ dodawanych arkuszy. T JeĂli chcesz nadaÊ arkuszowi wïasnÈ nazwÚ, wpisz jÈ w polu Nazwa w sekcji Arkusz (jest to moĝliwe tylko wtedy, gdy wstawiasz jeden arkusz). T Wybierz opcjÚ Z pliku, jeĂli chcesz doïÈczyÊ do skoroszytu istniejÈcy juĝ i zapisany arkusz. T Zatwierdě ustawienia, klikajÈc OK (rysunek 6.42). 3. W skoroszycie pojawi siÚ nowy arkusz (rysunek 6.43). Rysunek 6.43. Nowy arkusz jest do dyspozycji Skoroszyt moĝe zawieraÊ do 256 arkuszy kalkulacyjnych. Rozdziaï 6. • Calc. Podstawowe zasady obsïugi 155 Rysunek 6.42. W oknie Wstaw arkusz moĝesz okreĂliÊ pozycjÚ wstawianego arkusza, jego nazwÚ i liczbÚ wstawianych arkuszy Zmiana nazwy arkusza NazwÚ arkusza moĝesz zdefiniowaÊ w oknie Wstaw arkusz, ale nie tylko. m W I C Z E N I E 6.29 Zmiana nazwy arkusza ZastÈp domyĂlnÈ nazwÚ arkusza wïasnÈ nazwÈ: 1. Kliknij dwukrotnie zakïadkÚ arkusza, którego nazwÚ chcesz zmieniÊ. 2. Pojawi siÚ okno Zmieñ nazwÚ arkusza — wpisz w nim nowÈ nazwÚ i naciĂnij OK. Nowa nazwa zastÈpi starÈ (rysunek 6.44). Aby zmieniÊ nazwÚ arkusza, moĝesz takĝe kliknÈÊ zmienianÈ nazwÚ przy wciĂniÚtym klawiszu Alt — nazwa zostanie zaznaczona i pozostanie jedynie wpisaÊ nowÈ. Nazwy skoroszytu i arkuszy to odrÚbne nazwy. Nazwa skoroszytu to nazwa, pod którÈ zapisywany jest dokument. 156 OpenOffice.ux.pl 3.1 • mwiczenia praktyczne Rysunek 6.44. Wpisz nowÈ nazwÚ w oknie Zmieñ nazwÚ arkusza — nazwa ta zastÈpi dotychczasowÈ Jednoczesne korzystanie z kilku arkuszy Wszystkie operacje moĝesz zaplanowaÊ i wykonaÊ w jednym arkuszu skoroszytu. Czasami jednak konieczne jest korzystanie z tych samych danych w innych arkuszach. Nie musisz wpisywaÊ danych wielokrot- nie, ani teĝ kopiowaÊ ich i wklejaÊ. Wystarczy, ĝe zaznaczysz arkusze, w których chcesz umieĂciÊ dane, i wpiszesz je tylko raz. m W I C Z E N I E 6.30 Wprowadzanie identycznych danych w kilku arkuszach Wprowadě te same dane jednoczeĂnie do kilku arkuszy: 1. Zaznacz kilka arkuszy, klikajÈc ich zakïadki przy wciĂniÚtym klawiszu Ctrl. Zakïadki wybranych przez Ciebie arkuszy stanÈ siÚ biaïe (rysunek 6.45). Rysunek 6.45. Zakïadki zaznaczonych arkuszy sÈ biaïe 2. Wpisz dane w aktywnym arkuszu — identyczne wartoĂci pojawiÈ siÚ we wszystkich zaznaczonych arkuszach w tym samym miejscu. Aby usunÈÊ zaznaczenie arkuszy, ponownie klikaj zakïadki, trzymajÈc wciĂniÚty klawisz Ctrl. Rozdziaï 6. • Calc. Podstawowe zasady obsïugi 157 Zamykanie dokumentu Po zakoñczeniu pracy nad dokumentem moĝesz zamknÈÊ jego okno. m W I C Z E N I E 6.31 Zamykanie bieĝÈcego dokumentu Zamknij bieĝÈcy dokument: T Wybierz w menu Plik pozycjÚ Zamknij lub kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk zamykanego zadania na pasku zadañ systemu Windows, po czym wybierz z menu kontekstowego pozycjÚ Zamknij. JeĂli wczeĂniej nie zapisaïeĂ zmian wprowadzonych w dokumencie, zostaniesz o to poproszony. Pierwszy sposób umoĝliwia zamkniÚcie tylko zadania bieĝÈcego, w przypadku drugiej z metod moĝna zamknÈÊ dowolny z dokumentów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

OpenOffice.ux.pl 3.1. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: