Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00848 007380 23366322 na godz. na dobę w sumie
Opłaty, ceny i wartości w gospodarce nieruchomościami. Procedury ustalania i pobierania opłat. Bonifikaty i zwolnienia z opłat. Aktualizacja opłat. - ebook/pdf
Opłaty, ceny i wartości w gospodarce nieruchomościami. Procedury ustalania i pobierania opłat. Bonifikaty i zwolnienia z opłat. Aktualizacja opłat. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 308
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6717-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> nieruchomości
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Korzystanie z nieruchomości stanowi wymierną wartość majątkową – im szerszy jego zakres, tym wyższa wartość uprawnień do tego korzystania. Przysługiwanie uprawnień do korzystania z nieruchomości powoduje konieczność ponoszenia opłat za to korzystanie, zwłaszcza gdy jego przedmiotem są nieruchomości stanowiące własność publiczną.

W gospodarce nieruchomościami wyróżnia się opłaty za korzystanie z cudzych nieruchomości, które stanowią wynagrodzenie ich właściciela oraz opłaty publiczne związane ze stworzeniem w sferze prawnej i sferze faktycznej możliwości korzystania z nieruchomości w sposób bardziej użyteczny.

W niniejszej publikacji omówiono opłaty pobierane z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz w trwały zarząd, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z inwestycji infrastrukturalnych oraz z działań gminy w sferze planistycznej, a także opłaty naliczane z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału albo scalenia i podziału.

Publikacja zawiera omówienie zasad i procedur wymierzania wskazanych opłat, ze szczególnym uwypukleniem praktycznych rozwiązań problemów prawnych powstających przy dokonywaniu oceny spełnienia ustawowych kryteriów dopuszczalności ustalenia i pobrania tych opłat. Omówienie to zilustrowane zostało schematami graficznymi przedstawiającymi podstawowe zależności i uwarunkowania w stosowaniu przepisów prawa. Wskazano także przykłady z praktyki orzeczniczej i oceny judykatury, służące ukazaniu argumentacji przemawiającej za wyborem wykładni poszczególnych przepisów prawa dotyczących omawianych opłat.

W publikacji omówiono również kryteria ustalania cen w obrocie nieruchomościami, stanowiącymi własność publiczną, który poddano szczególnej reglamentacji prawnej właśnie ze względu na charakter tych nieruchomości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marian Wolanin Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami Procedury ustalania i pobierania opłat Bonifikaty i zwolnienia z opłat Aktualizacje opłat NIERUCHOMOŚCI Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami (zarys problematyki prawnej) Polecamy nasze publikacje z tej serii: M. Wolanin PODZIAŁY, SCALENIA I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI, wyd. 2 M.J. Nowak GOSPODARKA MIESZKANIOWA GMINY G. Kaptur VAT – ZWOLNIENIE DOSTAWY BUDYNKÓW, BUDOWLI I ICH CZĘŚCI M. Żak WYCENA NIERUCHOMOŚCI M.J. Nowak SPORZĄDZENIE I UCHWALENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. Thedy, A. Pleskowicz, M. Sawicki, M. Koper, K. Dąbek, A. Banasikowska OPODATKOWANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI D. Okolski UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE www.ksiegarnia.beck.pl Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami (zarys problematyki prawnej) Marian Wolanin WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Andrzej Hołownia Izabela Sachajdakiewicz © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-6716-3 ISBN e-book 978-83-255-6717-0 Spis treści Wykaz skrótów ............................................................................... IX Wykaz aktów prawnych ................................................................ XV Rozdział 1. Opłaty za użytkowanie wieczyste .............................. 1 1.1. Charakter prawny i cel opłat .................................................... 1 1.2. Rodzaje opłat i ich ustalanie .................................................... 6 1.2.1. Opłata pierwsza ............................................................ 6 1.2.2. Opłata roczna ................................................................ 9 1.2.2.1. Termin uiszczania ............................................ 9 1.2.2.2. Stawki procentowe opłaty ............................... 1.2.3. Opłata dodatkowa ......................................................... 1.2.3.1. Warunki wymierzania opłaty .......................... 1.2.3.2. Procedura wymierzania opłaty ........................ 1.3. Podmioty opłat ......................................................................... 1.3.1. Podmioty uprawnione do pobierania opłaty ................. 1.3.2. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty ............... 1.4. Bonifikaty, zwolnienia i zmniejszenia wysokości opłat ........... 1.4.1. Bonifikaty przy opłacie pierwszej ................................ 1.4.2. Bonifikaty przy opłacie rocznej .................................... 1.4.3. Inne zmniejszenia oraz zwolnienie z ponoszenia 11 16 16 20 22 22 25 30 30 35 opłat .............................................................................. 1.5. Aktualizacja stawki procentowej opłaty rocznej ..................... 1.5.1. Procedura aktualizacyjna .............................................. 1.5.2. Materialnoprawne przesłanki aktualizacji .................... 1.6. Aktualizacja wysokości kwoty opłaty rocznej ......................... 1.6.1. Przesłanki aktualizacji .................................................. 1.6.2. Aktualizacja z urzędu ................................................... 1.6.2.1. Warunki aktualizacji ........................................ 1.6.2.2. Wypowiedzenie dotychczasowej opłaty ......... 1.6.2.3. Postępowanie przed SKO ................................ 1.6.2.4. Postępowanie przed sądem cywilnym ............ 1.6.3. Aktualizacja na wniosek ............................................... 41 45 45 52 57 57 60 60 63 70 76 81 VI 1.6.3.1. Uprawnienia i obowiązki użytkownika wieczystego ..................................................... 1.6.3.2. Procedura aktualizacyjna ................................ 1.6.4. Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej ............................................................... 1.6.5. Zasady i tryb uiszczania zaktualizowanej opłaty rocznej .......................................................................... 81 84 86 94 Rozdział 2. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania… wieczystego we własność ................................................................ 101 2.1. Zasady przekształcenia ............................................................ 101 2.2. Ustalanie opłaty ....................................................................... 103 2.3. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty ........................... 105 2.4. Podmioty zwolnione z opłaty ................................................... 110 2.5. Zasady uiszczania opłaty ......................................................... 113 2.5.1. Rozkładanie płatności opłaty na raty ............................ 113 2.5.2. Bonifikaty opłaty za przekształcenie ............................ 116 Rozdział 3. Opłata za trwały zarząd ............................................ 121 3.1. Charakter prawny i cel opłaty .................................................. 121 3.2. Stawki procentowe opłaty, bonifikaty i zwolnienia ................. 123 3.2.1. Wysokość stawek procentowych .................................. 123 3.2.2. Bonifikaty ..................................................................... 130 3.2.3. Zwolnienia z opłaty ...................................................... 134 3.3. Uiszczanie opłaty ..................................................................... 138 3.4. Aktualizacja opłaty .................................................................. 141 Rozdział 4. Opłaty adiacenckie ..................................................... 143 4.1. Rodzaje opłat ........................................................................... 143 4.2. Opłata po podziale nieruchomości ........................................... 146 4.2.1. Przesłanki ustalenia opłaty ........................................... 146 4.2.2. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty ............... 151 4.2.3. Procedura ustalania i pobierania opłaty ........................ 155 4.3. Opłata po scaleniu i podziale nieruchomości ........................... 162 4.3.1. Przesłanki ustalenia opłaty ........................................... 162 4.3.2. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty ............... 164 4.3.3. Procedura ustalania i pobierania opłaty ........................ 165 4.4. Opłata po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej .. 168 4.4.1. Przesłanki ustalenia opłaty ........................................... 168 4.4.2. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty ............... 174 4.4.3. Procedura ustalania i pobierania opłaty ........................ 177 Spis treści VII Rozdział 5. Opłata planistyczna .................................................... 183 5.1. Planistyczne podstawy ustalenia i pobrania opłaty .................. 183 5.2. Charakter prawny i cel opłaty .................................................. 190 5.3. Przesłanki ustalenia opłaty ....................................................... 192 5.3.1. Wzrost wartości nieruchomości .................................... 194 5.3.1.1. Wpływ ustaleń nowego planu miejscowego na wartość nieruchomości ............................... 197 5.3.1.2. Wpływ ustaleń planu miejscowego na wartość nieruchomości po jego zmianie ....................... 205 5.3.2. Zbycie nieruchomości ................................................... 206 5.3.2.1. Zakres znaczeniowy pojęcia „zbycie” ............ 206 5.3.2.2. Przedmiot zbycia ............................................. 216 5.3.2.3. Termin zbycia nieruchomości ......................... 218 5.3.3. Ustalenie procentowej stawki opłaty ............................ 219 5.4. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty ........................... 229 5.5. Procedura ustalenia i pobierania opłaty ................................... 233 5.5.1. Ustalanie opłaty z urzędu .............................................. 235 5.5.2. Ustalanie opłaty na wniosek ......................................... 241 5.6. Ustalanie opłaty przy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ....................................................... 246 5.7. Zwrot uiszczonej opłaty ........................................................... 254 5.7.1. Stwierdzenie nieważności planu miejscowego lub jego części .............................................................. 256 5.7.2. Stwierdzenie nieważności decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej oraz uznanie czynności zbycia nieruchomości za nieważną .......................................... 258 Rozdział 6. Cena i wartość nieruchomości publicznej… w przetargu i w trybie bezprzetargowym .................................... 261 6.1. Formy zbycia nieruchomości ................................................... 261 6.2. Ustalanie ceny nieruchomości w przetargu ............................. 264 6.3. Ustalanie ceny nieruchomości w rokowaniach po przetargu ... 269 6.4. Ustalanie ceny nieruchomości w trybie bezprzetargowym ...... 272 6.5. Bonifikaty ................................................................................. 274 6.5.1. Bonifikata fakultatywna przy zbyciu prawa własności i jej zwrot ...................................................................... 274 6.5.2. Bonifikata obligatoryjna ............................................... 285 Spis treści Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BrakPlanZagR ........... rozporządzenie MI z 26.8.2003 r. w sprawie sposo- bu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudo- wy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- nego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588) DochSamTerytU ....... ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek sa- morządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) DrPublU .................... ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.) GospMiast61 ............. ustawa z 14.7.1961 r. o gospodarce terenami w mia- stach i osiedlach (Dz.U. Nr 32, poz. 159 ze zm.) GospNierSPU ............ ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieru- chomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1187 ze zm.) GospNierU ................ ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 518) KC ............................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 121) Konstytucja RP ......... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA ........................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) KPC ........................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101) KWU ......................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.) ObrBezpNierR .......... rozporządzenie RM z 24.8.2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych X za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 207, poz. 2107 ze zm.) OchrDóbrKultU ........ ustawa z 15.2.1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jedn. Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 ze zm.) OchrZabytU .............. ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) OfertaPublU .............. ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) OrdPU ....................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 449 ze zm.) OświatU .................... ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) PodzNier72 ............... ustawa z 6.7.1972 r. o terenach budownictwa jed- norodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nie- ruchomości w miastach i osiedlach (Dz.U. Nr 27, poz. 192 ze zm.) PostAdmU ................ ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) PrBudU ...................... ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) PrzeksztUżWU .......... ustawa z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użyt- kowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 2012 r., poz. 83) PrzetargR ................... rozporządzenie RM z 14.9.2004 r. w sprawie spo- sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ro- kowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) SamGminU ............... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) ScalanieR .................. rozporządzenie RM z 4.5.2005 r. w sprawie sca- lania i podziału nieruchomości (Dz.U. Nr 86, poz. 736) SzkolWyżU ............... ustawa z 27.7.2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) Wykaz skrótów XI WłUżGruntWawaD ... dekret z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) WycenaNierR ............ rozporządzenie RM z 21.9.2004 r. w sprawie wy- ceny nieruchomości i sporządzania operatu sza- cunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) ZagospPrzestrzU ....... ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospoda- rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ZagospPrzestrzU84 ... ustawa z 18.7.1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99 ze zm.) ZagospPrzestrzU94 ... ustawa z 7.7.1994 r. o zagospodarowaniu prze- strzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) ZakresPlanR .............. rozporządzenie MI z 26.8.2003 r. w sprawie wy- maganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) 2. Organy i instytucje ANR .......................... Agencja Nieruchomości Rolnych GDDKiA ................... Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GUS ........................... Główny Urząd Statystyczny IPN ............................ Instytut Pamięci Narodowej KRRiT ....................... Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji MI .............................. Minister Infrastruktury MRiRW ..................... Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi NBP ........................... Narodowy Bank Polski NIK ........................... Najwyższa Izba Kontroli NSA ........................... Naczelny Sąd Administracyjny NSA (5) ..................... Naczelny Sąd Administracyjny – skład 5 sędziów NSA (7) ..................... Naczelny Sąd Administracyjny – skład 7 sędziów PAN ........................... Polska Akademia Nauk PIP ............................. Państwowa Inspekcja Pracy PZD ........................... Polski Związek Działkowców RM ............................ Rada Ministrów Wykaz skrótów XII SA .............................. Sąd Apelacyjny SKO ........................... Samorządowe Kolegium Odwoławcze SN ............................. Sąd Najwyższy SO ............................. Sąd Okręgowy TK ............................. Trybunał Konstytucyjny UE ............................. Unia Europejska WSA .......................... Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Publikatory i czasopisma Biul. SN ..................... Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. ......................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ...................... Dziennik Urzędowy OSNC ........................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna OTK .......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 4. Inne skróty art. .............................. artykuł ha ................................ hektar (-a) itp. .............................. i tym podobnie kg ............................... kilogram lit. ............................... litera m.in. ........................... między innymi mpzp, plan miejscowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.st. ........................... miasto stołeczne nast. ........................... następne np. .............................. na przykład Nr .............................. numer pkt .............................. punkt por. ............................. porównaj poz. ............................ pozycja przyp. red. ................. przypis redaktorski r. ................................. rok RP .............................. Rzeczpospolita Polska Wykaz skrótów XIII studium ...................... studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro- wania przestrzennego tekst jedn. .................. tekst jednolity tj. ................................ to jest tzn. .............................. to znaczy tzw. ............................. tak zwany (-a, -e) ust. .............................. ustęp wg ............................... według ww. ............................. wyżej wymieniono (-a, -e) w zw. .......................... w związku zd. ............................... zdanie ze zm. ........................ ze zmianami ZWRSP ..................... Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa § ................................. paragraf Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Dekret z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Rozporządzenie MI z 26.8.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588) Rozporządzenie MI z 26.8.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) Rozporządzenie MRiRW z 19.11.2009 r. w sprawie szczegółowych przesła- nek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności ANR oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz.U. Nr 210, poz. 1619 ze zm.) Rozporządzenie MRiRW z 24.5.2012 r. w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat (Dz.U. z 2012 r., poz. 626) Rozporządzenie RM z 24.8.2004 r. w sprawie określenia rodzajów nierucho- mości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 207, poz. 2107 ze zm.) Rozporządzenie RM z 14.9.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro- wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Rozporządzenie RM z 21.9.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) Ustawa z 14.7.1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. Ustawa z 15.2.1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jedn. Dz.U. z 1999 r. Nr 32, poz. 159 ze zm.) Nr 98, poz. 1150 ze zm.) XVI Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 121) Ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.) Ustawa z 6.7.1972 r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagro- dowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach (Dz.U. Nr 27, poz. 192 ze zm.) Ustawa z 6.5.1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390 ze zm.) Ustawa z 26.3.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. Nr 178, Ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. poz. 1749 ze zm.) z 2013 r., poz. 707 ze zm.) Ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 Ustawa z 17.5.1989 r. o wolności sumienia i wyznania (Dz.U. Nr 29, Ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., ze zm.) poz. 155 ze zm.) poz. 549 ze zm.) Ustawa z 29.9.1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłasz- czaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm.) Ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) Ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2012 r., poz. 1187 ze zm.) Ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, Ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., Ustawa z 7.7.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Ustawa z 30.5.1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 712) Ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 449 ze zm.) ze zm.) poz. 903 ze zm.) poz. 1409 ze zm.) Nr 15, poz. 139 ze zm.) Wykaz aktów prawnych XVII Ustawa z 4.9.1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 83) Ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.) Ustawa z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od- prowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Ustawa z 26.7.2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz.U. Nr 113, poz. 1209) Ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269) Ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administra- cyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) Ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) Ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) Ustawa z 28.11.2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 1492 ze zm.) Ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) Ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 Ustawa z 8.7.2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. Nr 169, ze zm.) poz. 1419 ze zm.) Ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) Ustawa z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 2012 r., poz. 83) Ustawa z 27.7.2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) Ustawa z 7.3.2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 ze zm.) Ustawa z 24.8.2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 173, poz. 1218) Wykaz aktów prawnych XVIII Ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. Nr 19, poz. 100 ze zm.) Ustawa z 12.2.2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. Nr 42, poz. 340 ze zm.) Ustawa z 30.4.2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618 Ustawa z 8.7.2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. Nr 143, poz. 963 ze zm.) Ustawa z 26.5.2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 153, poz. 901) Ustawa z 28.7.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 187, poz. 1110) Ustawa z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r., ze zm.) poz. 40) Wykaz aktów prawnych Rozdział 1. Opłaty za użytkowanie wieczyste 1.1. Charakter prawny i cel opłat Prawo użytkowania wieczystego jest ustawowo określoną for- mą korzystania przez osoby prawne i osoby fizyczne z nierucho- mości gruntowych, stanowiących wyłącznie własność publiczną. Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym (podmiotowym) względnie trwałym, celowym, terminowym i odpłatnym. Stanowi ono w procesach inwestycyjnych atrakcyjną alternatywę pod wzglę- dem finansowym w stosunku do prawa własności nieruchomości. Uzyskanie prawa użytkowania wieczystego i jego wykonywanie następuje bowiem za odpłatnością w postaci uiszczenia pierwszej opłaty w wysokości stawki procentowej ceny nieruchomości od 15 do 25 i opłat rocznych w wysokości stawki procentowej od ceny nieruchomości w zależności od jej przeznaczenia, tj. od 0,3 do 3 lub wyższej. Zakres treści wykonywania tego prawa wyznaczony został w art. 233 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 121, dalej: KC) poprzez stwierdzenie, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należą- cego do jednostek samorządu terytorialnego, bądź ich związków – w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach może on rozporządzać swoim prawem. Prawo użytkowania wieczystego jest prawem pochodnym od własności, tworzonym na prawie własności, ale w wyniku jego ustanowienia dotychczasowy właściciel publicznoprawny traci samoistne posiadanie nieruchomości na rzecz użytkownika wie- czystego. Poprzez ustanowienie prawa użytkowania wieczystego,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Opłaty, ceny i wartości w gospodarce nieruchomościami. Procedury ustalania i pobierania opłat. Bonifikaty i zwolnienia z opłat. Aktualizacja opłat.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: