Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00249 005069 20484641 na godz. na dobę w sumie
Opowiadania Sławomira Mrożka (Słoń. Lew. Wyznania o Zygmusiu. Wesele w Atomicach. Wina i kara. Szuler. Baba. Śpiąca Królewna. Artysta). Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Opowiadania Sławomira Mrożka (Słoń. Lew. Wyznania o Zygmusiu. Wesele w Atomicach. Wina i kara. Szuler. Baba. Śpiąca Królewna. Artysta). Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 74
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-357-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> lektury szkolne, opracowania lektur >> opracowania i wypracowania
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).

Szczegółowe i obszerne streszczenie opowiadań Sławomira Mrożka (Słoń, Lew, Wyznania o Zygmusiu, Wesele w Atomicach, Wina i kara, Szuler, Baba, Śpiąca Królewna, Artysta), dokładna analiza, charakterystyka bohaterów, ważne pojęcia niezbędne przy omawianiu lektury, przykładowe zagadnienia, testy sprawdzające z kluczem, krzyżówki. Doskonała pomoc w przygotowaniu do lekcji, testów sprawdzających, prac klasowych i matury.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Streszczenie to, co w tym świecie było groźne, bo zniewalało ludzkie umysły. Przeciw temu zniewoleniu pisarz wypowiadał się w utworach moralistycznych – przypowieściach, powiastkach, w których mówił o różnych „grze- chach”: bierności wobec zła, wygórowanych ambicjach, konformizmie, oportunizmie itp. Słoń Opowiadanie pochodzi ze zbioru pod tym samym tytułem wydanego w 1957 roku. Streszczenie Wydarzenia rozgrywają się w niewielkim prowin- cjonalnym ogrodzie zoologicznym. Kierował nim karierowicz, któremu bardziej zależało na awansie w pracy niż na zwierzętach. W ogrodzie brakowało więc atrakcji przyciągających widzów, jak choćby słonia. Zamiast niego hodowano trzy tysiące kró- lików. 11 E I N E Ń Z C O Z Ł S S E R T S E I N E Ń Z C O Z Ł S S E R T S Streszczenie Z okazji obchodów 22 lipca1 ogród otrzymał przy- dział na słonia. Jednak dyrektor zoo pisemnie zwrócił się do władz w Warszawie, że zrzeka się daru, chcąc obniżyć koszty funkcjonowania pań- stwa. Zaproponował wykonanie gumowego słonia i wstawienie go za ogrodzenie. Uważał, że staran- nie pomalowany będzie wyglądał jak prawdziwy. Władze zaakceptowały pomysł dyrektora, gdyż oznaczał on duże oszczędności. Pracownicy zoo usiłowali nadmuchać słonia, lecz okazało się to ponad ich siły. Podłączyli więc gu- mową powłokę do kurka z gazem i w ten sposób nadmuchali go w okamgnieniu. Następnego dnia otworzono zoo dla zwiedzających. Wśród pierw- szych gości byli uczniowie miejscowej szkoły z na- uczycielem, który zamierzał w sposób poglądowy przeprowadzić lekcję o słoniu. Kiedy mówił o jego ciężarze (cztery do sześciu ton), zawiał lekki wiatr. Słoń uniósł się w powietrze i zniknął za wierzchoł- kami drzew. Znaleziono go w ogrodzie botanicz- nym. Spadając, nadział się na kaktus i pękł. Opowiadanie kończy krótka informacja o uczniach obecnych wówczas w ogrodzie zoologicznym. Od 1  Święto  Odrodzenia  Polski  –  najważniejsze  polskie  święto państwowe  w  okresie  PRL-u, obchodzone co roku 22 lipca (do 1990), na pamiątkę podpisania Manifestu PKWN w 1944 roku i odrodzenia Polski po II wojnie światowej. Na dzień 22 lipca  starano  się  wyznaczać  ważne  wydarzenia,  np.  otwarcie  Pałacu Kultury i Nauki  w  Warszawie  (1955),  rozpoczęcie  produkcji  Fiata 126p  (1973),  otwarcie  Trasy Łazienkowskiej w Warszawie (1974). 12 Problematyka tego czasu opuścili się w nauce i stali się chuliga- nami. W słonie nie wierzą w ogóle. Rodzaj i gatunek literacki Słoń jest opowiadaniem satyrycznym. Wyraża krytyczny stosunek autora do rzeczywistości real- nego socjalizmu. Satyra nie proponuje pozytyw- nych wzorców, lecz neguje i ośmiesza. W tym opowiadaniu narzędziem satyry jest karykatura i groteska. Problematyka Utwór porusza problemy życia codziennego w PRL-u. Dyrektor zoo, jak większość ówczesnych dyrekto- rów, nie przejmuje się placówką, którą mu powie- rzono, lecz sobą. Próbuje przypochlebiać się wła- dzom w stolicy nie dla dobra zwierząt czy zwiedza- jących, lecz aby odnieść korzyści własne. W liście do Warszawy pisze tak: Proszę zwrócić uwagę, że zarówno inicjatywa, jak i opracowanie projektu jest moim skromnym wkładem we wspólną pracę i walkę. Pozostaję uniżenie […]. 13 A K Y T Ń A O M Ł E S L B O R P A K Y T Ń A O M Ł E S L B O R P Problematyka Również woźni, którzy robią wszystko, aby tylko się nie napracować, przypominają nieuczciwych, rozbestwionych przez system robotników. Kierują się popularnym w czasach PRL-u powiedzeniem: Czy się stoi, czy się leży, pięćset2 złotych się należy. Rodem z minionej epoki jest również ograniczony urzędnik, który zezwala na realizację niedorzecz- nego pomysłu – atrapę słonia. Mrożek ośmiesza również odgórny przydział dóbr. Gdy czegoś brakowało, wówczas urzędnicy decy- dowali, komu przydzielić deficytowy towar. Z ta- kiego właśnie przydziału trafia do zoo słoń. Jednak tym, co autor wyszydza najbardziej, wyda- ją się być prowizoryczne rozwiązania obniżające (pozornie) koszty utrzymania, produkcji, usług itp. Nikt nie przejmuje się tym, że tzw. prowizor- ka przyniesie więcej szkód niż korzyści. Fatalny wypadek ze słoniem sprawił, że uczniowie stali się chuliganami. Jest to oczywiście karykatural- ne wyolbrzymienie. Ponieważ jednak znalazło się w puencie utworu, to z pewnością pełni ważną rolę. Jest ironicznym komentarzem autora dotyczącym wszechobecnego zakłamania. Oto młodzież stała się świadkiem zdemaskowania socjalistycznej pro- wizorki, a nie powinna, więc okazało się to dla niej zgubne. Powinna natomiast obserwować realizację wielkich idei, nawet tych udawanych (jak atrapa 2  Pięćset – liczba zmienna, oznaczająca zapłatę za pracę. 14 Język słonia). Wychowana wśród ideałów, stworzy ideal- ny kraj – nieważne, że zakłamany. Narracja W opowiadaniu obecna jest narracja trzecio- osobowa. Narrator opowiada o zdarzeniach z ze- wnątrz, ale w takiej formie, w jakiej mógłby to ro- bić naoczny świadek – bohater, który nie ma pełnej wiedzy o świecie przedstawionym. Relacjonuje to, co widzi, a ocenia z własnego punktu widzenia, czyli subiektywnie. Język Język Słonia ma cechy stylu reportażowego. Nar- rator przekazuje rzeczową, ścisłą informację, np. Był to ogród prowincjonalny, brakowało w nim kilku podstawowych zwierząt, między innymi słonia, oraz komentarz, który prezentuje opinię: Kierownik ogrodu zoologicznego okazał się ka- rierowiczem. Zwierzęta traktował tylko jako szczebel do wybicia się. […] Niedociągnięcia te nie powinny mieć miejsca […]. 15 K Ń Y O Z Ł Ę S J Y W Ń Y O T Ł O S M Motywy i nawiązania Charakterystyczne dla stylu tego opowiadania są zwroty o nacechowaniu wartościującym: Widocznie memoriał trafił do rąk bezdusznego urzędnika, który biurokratycznie traktował swoje obowiązki […]. Pracownicy ogrodu, szczerze oddani sprawie, ucieszyli się. Poważny i rzeczowy ton wypowiedzi kontrastuje z prezentowanymi sytuacjami, które mają charak- ter komiczny (naukowe informacje o wielotonowej wadze słonia i sytuacja, w której lekki wiatr unosi go w powietrze). W ten sposób język buduje gro- teskę. Motywy i nawiązania Motyw PRL-u Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa To satyra na rzeczywistość PRL-u lat 70. XX wie- ku, w której  świat przedstawiony został ukazany w sposób wyolbrzymiony, zniekształcony, grote- skowy. Stanisław Bareja, Miś Film z 1981 roku – przedstawia groteskowy obraz Polski końca lat 70. i początku lat 80. XX wieku. 16 Streszczenie Stanisław Bareja, Alternatywy 4 Serial telewizyjny z 1983 roku, na skutek działań cenzury w PRL-u wyemitowany dopiero w 1986 – przedstawia groteskowy obraz życia w Polsce lat 80. XX wieku. Lew Opowiadanie pochodzi z tomu Słoń (1957). Streszczenie Wydarzenia rozgrywają się w starożytnym Rzy- mie, krótko przed objęciem tronu cesarskiego przez Konstantyna Wielkiego3. Bohaterem opo- wiadania jest lew, który odmawia wyjścia na arenę, aby mordować chrześcijan, i ostentacyjnie gryzie marchewkę. Dozorca lwów Bondani Kajus prosi go, aby choć pokręcił się wśród chrześcijan. Lew konsekwentnie odmawia, ponieważ chce mieć ali- bi4 przed zbliżającym się przewrotem. Przeczuwa, 3  Konstantyn Wielki – pierwszy cesarz rzymski, który przeszedł na chrześcijaństwo,  zakończył politykę prześladowań chrześcijan i w 313 roku wydał edykt mediolański,  w którym ogłosił swobodę wyznawania tej religii. 4  Alibi  –  dowód  przesądzający,  że  podejrzany  lub  oskarżony  nie  mógł  popełnić  zarzuconego mu przestępstwa. 17 E I N E Z W C E Z L S E R T S K E N W U E T L A G Rodzaj i gatunek literacki że chrześcijanie dojdą do władzy, a ci, którzy ich teraz prześladują, powiedzą: To nie my. To lwy. Swoich kolegów lew nazywa prymitywami, krót- kowzrocznymi koniunkturalistami5, elementem bez zmysłu praktycznego, ciemnotą kolonialną. Jego słowa brzmią tak przekonująco, że Kajus pro- si, aby w razie potrzeby potwierdził, że on go do niczego nie zmuszał. Rodzaj i gatunek literacki Utwór należy do epiki i jest powiastką, która w sposób groteskowy ilustruje prawdę psycholo- giczną. Groteska wynika z połączenia zdarzeń realnych z fantastycznymi (lew, który mówi, „fi- lozofuje”, zna łacinę – i Kajus, postać z realnego świata prowadząca dialog ze zwierzęciem, ule- gająca temu zwierzęciu, przyjmująca jego racje) oraz historycznych ze współczesnymi (starożytny Rzym, rzeź chrześcijan – i realia systemu socjali- stycznego). 5  Koniunkturalista  –  człowiek  kierujący  się  w  swoim  postępowaniu  nie  własnymi  przekonaniami, lecz oczekiwanymi korzyściami. 18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Opowiadania Sławomira Mrożka (Słoń. Lew. Wyznania o Zygmusiu. Wesele w Atomicach. Wina i kara. Szuler. Baba. Śpiąca Królewna. Artysta). Streszczenie, analiza, interpretacja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: