Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00021 002487 22775203 na godz. na dobę w sumie
Oracle - łatwiejszy niż przypuszczasz. Wydanie III - książka
Oracle - łatwiejszy niż przypuszczasz. Wydanie III - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0116-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> oracle - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nazwę Oracle znają chyba wszyscy użytkownicy baz danych. Większości kojarzy się ona z potężnym systemem, o legendarnej prawie stabilności i wydajności, a przede wszystkim -- z ogromną ilością poleceń, plików konfiguracyjnych i wiadomości, jakie należy posiąść, by móc wykorzystać możliwości tej bazy danych. Tymczasem wiedza niezbędna do komfortowej pracy z serwerem Oracle nie jest wiedzą tajemną dostępną jedynie dla komputerowych guru. Rosnąca popularność Oracle'a powoduje, że jego znajomość staje się sporym atutem na rynku pracy. Warto więc poświęcić trochę czasu na opanowanie go.

Książka 'Oracle -- łatwiejszy niż przypuszczasz. Wydanie III' to zbiór podstawowych wiadomości niezbędnych do rozpoczęcia pracy z tą bazą danych. Przedstawia architekturę serwera Oracle oraz jego najważniejsze procesy. Opisuje strukturę tabel i sposoby ich tworzenia, perspektywy, indeksy, schematy i inne obiekty znajdujące się w przestrzeni tabel Oracle'a. Czytając tę książkę, nauczysz się uruchamiać i zatrzymywać bazę, administrować danymi i kontami użytkowników, tworzyć kopie zapasowe i odtwarzać z nich dane. Poznasz również narzędzia SQL*Plus, Enterprise Manager 10g oraz Database Configuration Assistant. Dowiesz się także, czym jest architektura Grid oraz zainstalujesz Oracle Application Server 10g.

Dołącz do grona użytkowników bazy danych Oracle

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Oracle — ³atwiejszy ni¿ przypuszczasz. Wydanie III Autor: Jadwiga Gnybek ISBN: 83-246-0116-3 Format: B5, stron: 230 Nazwê Oracle znaj¹ chyba wszyscy u¿ytkownicy baz danych. Wiêkszoœci kojarzy siê ona z potê¿nym systemem, o legendarnej prawie stabilnoœci i wydajnoœci, a przede wszystkim — z ogromn¹ iloœci¹ poleceñ, plików konfiguracyjnych i wiadomoœci, jakie nale¿y posi¹œæ, by móc wykorzystaæ mo¿liwoœci tej bazy danych. Tymczasem wiedza niezbêdna do komfortowej pracy z serwerem Oracle nie jest wiedz¹ tajemn¹ dostêpn¹ jedynie dla komputerowych guru. Rosn¹ca popularnoœæ Oracle’a powoduje, ¿e jego znajomoœæ staje siê sporym atutem na rynku pracy. Warto wiêc poœwiêciæ trochê czasu na opanowanie go. Ksi¹¿ka „Oracle — ³atwiejszy ni¿ przypuszczasz. Wydanie III” to zbiór podstawowych wiadomoœci niezbêdnych do rozpoczêcia pracy z t¹ baz¹ danych. Przedstawia architekturê serwera Oracle oraz jego najwa¿niejsze procesy. Opisuje strukturê tabel i sposoby ich tworzenia, perspektywy, indeksy, schematy i inne obiekty znajduj¹ce siê w przestrzeni tabel Oracle’a. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, nauczysz siê uruchamiaæ i zatrzymywaæ bazê, administrowaæ danymi i kontami u¿ytkowników, tworzyæ kopie zapasowe i odtwarzaæ z nich dane. Poznasz równie¿ narzêdzia SQL*Plus, Enterprise Manager 10g oraz Database Configuration Assistant. Dowiesz siê tak¿e, czym jest architektura Grid oraz zainstalujesz Oracle Application Server 10g. • Architektura serwera Oracle oraz instancje • Procesy serwera bazy danych • Struktura przestrzeni tabel • Schematy, tabele, perspektywy i indeksy • Uruchamianie i zatrzymywanie bazy • Operacje na transakcjach • Tworzenie kopii zapasowych • Narzêdzia administracyjne Oracle’a • Architektura Grid Computing Do³¹cz do grona u¿ytkowników bazy danych Oracle Spis treści Wstęp .............................................................................................. 7 Rozdział 1. Architektura serwera bazy danych Oracle .......................................... 9 Co to jest serwer Oracle? .................................................................................................. 9 Serwer Oracle ........................................................................................................... 11 Struktura bazy danych .............................................................................................. 12 Narzędzia bazodanowe ............................................................................................. 13 Struktura plików serwera Oracle .................................................................................... 13 Instancja Oracle .............................................................................................................. 14 Co to jest instancja Oracle? ...................................................................................... 14 Do czego służy instancja Oracle? ............................................................................. 14 Procesy drugoplanowe ............................................................................................. 15 Struktura bazy danych Oracle ......................................................................................... 16 Pliki bazy danych (Database Files) .......................................................................... 17 Pliki dziennika powtórzeń (Redo Log Files) ............................................................ 17 Pliki kontrolne (Control Files) ................................................................................. 17 Plik startowy (Parameter Files) ................................................................................ 17 Procesy drugoplanowe ................................................................................................... 17 DBWR (Data Base Writer) ...................................................................................... 18 LGWR (Log Writer) ................................................................................................ 18 PMON (Process Monitor) ........................................................................................ 19 SMON (System Monitor) ......................................................................................... 19 Pozostałe procesy drugoplanowe ............................................................................. 20 Struktura obszaru globalnego systemu ........................................................................... 21 Bufory bazy danych (DATABASE BUFFER CACHE) .......................................... 22 Bufory dziennika powtórzeń (REDO LOG BUFFER) ............................................. 22 Obszar dzielony (SHARED POOL) ......................................................................... 22 Pliki dziennika powtórzeń (REDO LOG) ....................................................................... 22 Jeszcze raz o strukturze Oracle ....................................................................................... 24 Rozdział 2. Baza danych Oracle od środka ........................................................ 27 Gdzie są dane? ................................................................................................................ 27 Co to jest przestrzeń tabel? ............................................................................................. 27 Systemowa przestrzeń tabel ..................................................................................... 28 Przestrzeń segmentów wycofania ............................................................................ 28 Przestrzenie tabel a pliki bazy danych ............................................................................ 30 Struktura bazy Oracle 10g .............................................................................................. 31 Przestrzenie tabel a obiekty bazy .................................................................................... 31 4 Oracle — łatwiejszy niż przypuszczasz Przestrzenie tabel (TABLESPACE) ............................................................................... 32 Tworzenie przestrzeni tabel ..................................................................................... 33 Powiększanie i modyfikacja przestrzeni tabel .......................................................... 33 Zmiana statusu przestrzeni tabel .............................................................................. 35 Usuwanie przestrzeni tabel ....................................................................................... 35 Schemat (SCHEMA) ...................................................................................................... 36 Obiekty schematu ..................................................................................................... 36 Tabele (TABLE) ............................................................................................................ 37 Tworzenie tabel ........................................................................................................ 39 Przeglądanie struktury tabel ..................................................................................... 41 Modyfikacja tabel .................................................................................................... 42 Wpisywanie danych do tabeli .................................................................................. 44 Usuwanie wybranych wierszy tabeli ........................................................................ 45 Usuwanie wszystkich wierszy tabeli ........................................................................ 46 Zmiana nazwy tabeli ................................................................................................ 48 Usuwanie tabel ......................................................................................................... 48 Perspektywy (VIEW) ..................................................................................................... 49 Tworzenie perspektyw ............................................................................................. 49 Usuwanie perspektyw .............................................................................................. 52 Indeksy (INDEX) ........................................................................................................... 53 Struktura indeksu ..................................................................................................... 53 Rodzaje indeksów .................................................................................................... 55 Zasady korzystania z indeksów ................................................................................ 56 Tworzenie indeksów ................................................................................................ 56 Usuwanie indeksów ................................................................................................. 57 Segmenty wycofania (ROLLBACK SEGMENTS) ........................................................ 57 Tworzenie segmentów wycofania ............................................................................ 59 Usuwanie segmentów wycofania ............................................................................. 60 Przywileje bazodanowe (PRIVILEGES) ........................................................................ 61 Nadawanie przywilejów ........................................................................................... 61 Odbieranie przywilejów ........................................................................................... 64 Role bazodanowe (ROLE) ............................................................................................. 65 Tworzenie ról ........................................................................................................... 66 Nadawanie i odbieranie ról użytkownikom .............................................................. 66 Usuwanie ról ............................................................................................................ 67 Standardowe role bazy danych Oracle ..................................................................... 67 Użytkownicy bazy danych Oracle (USERS) .................................................................. 68 Domyślna przestrzeń tabel (TABLESPACE DEFAULT) ........................................ 68 Tymczasowa przestrzeń tabel (TEMPORARY TABLESPACE) ............................. 69 Ograniczenia zasobów w przestrzeni tabel (TABLESPACE QUOTA) ................... 69 Ograniczenia zasobów systemowych (SYSTEM RESOURCE LIMIT) .................. 69 Tworzenie użytkowników ........................................................................................ 69 Modyfikacja użytkowników ..................................................................................... 70 Usuwanie użytkowników ......................................................................................... 71 Procedury bazodanowe ................................................................................................... 71 Procedury i wyzwalacze (PROCEDURE i TRIGGER) ........................................... 72 PL/SQL .................................................................................................................... 72 Rozdział 3. Jak działa baza danych Oracle? ....................................................... 75 Otwieranie i zamykanie bazy ......................................................................................... 75 Start .......................................................................................................................... 76 Stop .......................................................................................................................... 78 Otwieranie i zamykanie bazy dla zaawansowanych ................................................. 79 Spis treści 5 Słownik bazy danych (DATA DICTIONARY) ............................................................. 81 Zatwierdzanie i wycofywanie transakcji (COMMIT i ROLLBACK) .............................. 82 Przyczyny występowania awarii baz danych .................................................................. 85 Po pierwsze, użytkownik ......................................................................................... 86 Po drugie, awarie sprzętu ......................................................................................... 86 Zniszczenie danych przez użytkownika ................................................................... 86 Błąd zapytania SQL ................................................................................................. 87 Awaria procesu użytkownika ................................................................................... 87 Awaria instancji ....................................................................................................... 87 Zniszczenie plików dyskowych bazy ....................................................................... 88 Tworzenie kopii zapasowych (BACKUP) i odtwarzanie bazy danych (RECOVERY) .. 88 Kopia systemowa bez archiwizacji .......................................................................... 89 Odtwarzanie bazy danych z kopii systemowej bez archiwizacji .............................. 90 Archiwizacja plików dziennika powtórzeń .............................................................. 90 Kopia systemowa z archiwizacją ............................................................................. 91 Odtwarzanie bazy danych z kopii systemowej z archiwizacją ................................. 92 Kopia bazy wykonana za pomocą programu EXPORT ........................................... 93 Odtwarzanie bazy z plików eksportu ....................................................................... 93 Operacje na danych bazy ................................................................................................ 93 Odczyt danych z bazy .............................................................................................. 94 Zmiana danych w bazie ............................................................................................ 94 Zapis danych do bazy ............................................................................................... 95 Rozdział 4. Narzędzia administratora bazy danych Oracle ................................... 97 Enterprise Manager 10g ................................................................................................. 97 Administracja ........................................................................................................... 98 Utrzymanie ............................................................................................................. 103 Oracle Enterprise Manager Console ............................................................................. 105 Rozdział 5. Instalacja serwera Oracle .............................................................. 111 Instalacja standardowa ................................................................................................. 111 Gdzie jest baza danych? ............................................................................................... 117 Podstawowe narzędzia administratora .......................................................................... 119 iSQL ....................................................................................................................... 119 SQL*Plus ............................................................................................................... 119 Oracle Administration Assistant for Windows ....................................................... 121 Lokalizacja instalacji .............................................................................................. 123 Instalacja raz jeszcze .................................................................................................... 126 Rozdział 6. Tworzenie bazy danych .................................................................. 131 Database Configuration Assistant ................................................................................ 131 Ręczne tworzenie bazy danych ..................................................................................... 146 Rozdział 7. Oracle Net .................................................................................... 151 Co to jest Oracle Net? .................................................................................................. 151 Net Configuration Assistant ......................................................................................... 153 Konfiguracja strony klienta .................................................................................... 153 Konfiguracja procesów nasłuchu ........................................................................... 160 Rozdział 8. Oracle 10g ................................................................................... 175 Co to znaczy 10g? ........................................................................................................ 175 Oracle Application Server 10g — Grid Computing ..................................................... 176 Oracle Application Server 10g w detalach ................................................................... 180 Uruchamianie oprogramowania ............................................................................. 180 Konfiguracja środowiska użytkownika .................................................................. 182 6 Oracle — łatwiejszy niż przypuszczasz Zarządzanie pracą środowiska ................................................................................ 184 Zapewnianie wysokiej dostępności systemu .......................................................... 187 Zarządzanie i monitorowanie systemem ................................................................ 188 Tytułem podsumowania ............................................................................................... 191 Rozdział 9. Kilka sztuczek administratora ....................................................... 193 RAID i Oracle .............................................................................................................. 193 Nowoczesne metody masowego wprowadzania danych, czyli Oracle Data Pump ...... 196 Kilka sztuczek na indeksach ......................................................................................... 198 Monitorowanie użycia indeksów ............................................................................ 198 Wirtualne indeksy .................................................................................................. 201 Przestrzeń tabel typu UNDO ........................................................................................ 202 Dodatek A Skrypty SQL ................................................................................. 205 Dodatek B Perspektywy słownika bazy danych ............................................... 207 Dodatek C Zestawienie przywilejów systemowych .......................................... 213 Bibliografia ................................................................................... 219 Skorowidz ..................................................................................... 221 Rozdział 2. Baza danych Oracle od środka Poznawanie szczegółów budowy bazy danych Oracle rozpoczniemy od zrozumienia zależności między podstawowymi elementami tworzącymi bazę. Zapoznamy się bli- żej z pojęciami takimi jak tabela (ang. Table), przestrzeń tabel (ang. Tablespace) oraz pliki bazy danych (ang. Data Files). Gdzie są dane? Nietrudno sobie wyobrazić, że baza danych Oracle musi zapisywać powierzone jej in- formacje do plików na dysku. Dla odróżnienia ich od innych plików wchodzących w skład bazy, określa się je jako pliki danych (Data Files). Baza może zawierać jeden lub wiele takich plików. Podczas zakładania nowej bazy trzeba z góry określić, ile prze- strzeni dyskowej zajmować będą pliki z danymi bazy. Wielkość tę można również powiększyć lub zmniejszyć w trakcie pracy bazy, przez dodawanie lub kasowanie pli- ków. Pliki z danymi nie są jednak elementem struktury logicznej bazy. Serwer bazy Oracle operuje obszarem dysku twardego, zarezerwowanym dla zapisu danych, zor- ganizowanym w formie przestrzeni tabel. Co to jest przestrzeń tabel? Przestrzeń tabel najkrócej można by zdefiniować jako logiczny kontener, w którym baza przechowuje zapisane w niej dane. Patrząc od strony serwera bazy danych Oracle, przestrzeń tabel jest zbudowana z jednego lub kilku plików. Przestrzeń ta dla motoru bazy danych tworzy integralną (choć jedynie logiczną) całość. Serwer bazy danych Oracle nie zapisuje danych do konkretnych plików, tylko właśnie w owych logicznych strukturach, zwanych przestrzeniami tabel. 28 Oracle — łatwiejszy niż przypuszczasz Wyobraźmy sobie, że baza danych zapisuje dane w przestrzeni tabel składającej się z kilku fizycznych plików dyskowych. Gdzie tak naprawdę zostały zapisane nasze da- ne? Jeśli administrator (DBA) nie stosuje zaawansowanych opcji zarządzania zapisem danych, to dokładnie nie wiadomo. Serwer umieścił je w przestrzeni tabel, a procesy drugoplanowe bazy zapisały gdzieś na dysku. Możemy być pewni jedynie tego, że dane znalazły się w bazie, a dokładniej, w jednym z plików tworzących przestrzeń tabel. Począwszy od ósmej wersji systemu Oracle, wprowadzono możliwość warunkowego zarządzania miejscem zapisywania danych. Wykorzystując mechanizm partycjonowa- nia tabel, można skierować konkretny rodzaj danych do konkretnego pliku ze zbioru tworzącego daną przestrzeń. Powiedzmy więc, że w bazie znalazła się tabela z informa- cjami o zamówieniach. Możemy na przykład podzielić (partycjonować) ją w taki spo- sób, aby zamówienia z miesiąca maja były zapisywane do pliku maj.dbf, a zamówienia z miesiąca czerwca — do pliku czerwiec.dbf. Oczywiście, oba te pliki muszą tworzyć w bazie jeden logiczny byt, czyli przestrzeń tabel ZAMÓWIENIA. Jakie korzyści przynosi taka organizacja danych? Po prostu zwiększa wydajność bazy i niezawodność jej działania. Zaawansowane opcje odtwarzania bazy umożliwiają na przykład pracę bazy mimo braku dostępu do pliku z danymi dla miesiąca maja. Jeśli plik ten zostanie uszkodzony i będzie trzeba go odtworzyć z kopii zapasowej, to do czasu usunięcia tej awarii aplikacja będzie obsługiwała zapytania dotyczące zamówień z czerw- ca. Użytkownicy danych dotyczących zamówień z czerwca mogą zupełnie nie zauwa- żyć awarii pliku zawierającego dane o zamówieniach z maja. Ale to już jest zadanie dla zaawansowanych administratorów. Systemowa przestrzeń tabel Każda baza danych Oracle posiada systemową przestrzeń tabel (ang. System Table- space), występującą zawsze pod nazwą SYSTEM. Jest ona tworzona automatycznie w czasie zakładania nowej bazy. Systemowa przestrzeń tabel zawiera zawsze tabele tzw. słownika bazy danych (ang. Dictionary). W słowniku bazy danych znajdują się informacje o wewnętrznej strukturze bazy, jej użytkownikach i ich przywilejach (upraw- nieniach). W przestrzeni systemowej są także przechowywane tworzone w języku PL/ SQL procedury, funkcje, pakiety oraz wyzwalacze bazodanowe. Przestrzeń segmentów wycofania Począwszy od dziewiątej wersji bazy danych Oracle znaczącej zmianie uległa filozo- fia zarządzania obiektami bazodanowymi zwanymi rollback segment, czyli segmen- tami wycofania. Znaczenie i sposób działania segmentów wycofania zostaną dokład- niej opisane w dalszej części książki. Teraz Czytelnik powinien zapamiętać, że służą do przechowywania informacji niezbędnych do wycofania aktualnie realizowanej trans- akcji, jeśli użytkownik zamiast zatwierdzenia wprowadzonych zmian (Commit) zażąda ich odwołania (Rollback). Rozdział 2. ♦ Baza danych Oracle od środka 29 Wcześniejsze wersje systemów Oracle umożliwiały umieszczanie tych obiektów w do- wolnie wskazanej przestrzeni tabel, wymagając jednocześnie świadomego administro- wania ich parametrami. W systemie Oracle 9i wprowadzono automatyczny system zarządzania segmentami wycofania, uwzględniając jednocześnie w strukturze bazy predefiniowany typ przestrzeni — UNDO. Jak opisać związki między bazą danych a przestrzenią tabel? We wcześniejszych wersjach bazy danych Oracle mogły się składać z jednej lub wielu przestrzeni tabel (Tablespace). Bardzo małe bazy mogły być złożone tylko z prze- strzeni systemowej, choć takie rozwiązanie nie jest polecane, podobnie zresztą jak wykorzystywanie tak skomplikowanego motoru bazy danych do przechowywanie nie- wielkiej ilości informacji. Zwykle zalecało się utworzenie choćby jednej dodatkowej przestrzeni dla oddzielenia danych zapisanych przez użytkowników od danych zawar- tych w słowniku bazy. Nowa baza danych, utworzona poleceniem CREATE DATABASE, mogła — teoretycznie rzecz biorąc — składać się tylko z przestrzeni tabel SYSTEM. Jednym z pierwszych poleceń, wykonywanych przez administratora takiej bazy, było za- tem założenie oddzielnej przestrzeni dla gromadzenia danych użytkowników. Na rysunku 2.1 zaprezentowano schematycznie dwie bazy. Pierwsza z nich składa się tylko z przestrzeni SYSTEM. Druga dodatkowo zawiera przestrzeń tabel DANE, prze- znaczoną do gromadzenia danych użytkowników bazy. Rysunek 2.1. Najprostsze konfiguracje przestrzeni tabel w bazach Oracle do wersji 9i Dwie przestrzenie tabel nadal stanowią bardzo prosty model bazy. W zastosowaniach produkcyjnych bazę Oracle dzieli się zwykle na wiele przestrzeni tabel. Przykładowy podział takiej bazy może więc wyglądać następująco: (cid:141) SYSTEM — przestrzeń tabel zawierająca słownik bazy; (cid:141) UNDO — przestrzeń segmentów wycofania; (cid:141) DANE — przestrzeń do składowania danych użytkowników; 30 Oracle — łatwiejszy niż przypuszczasz (cid:141) TEMP — przestrzeń danych tymczasowych (ang. Temporary Tablespace), wykorzystywana do przeszukiwania i indeksowania tabel; (cid:141) ROLL — przestrzeń zawierająca segmenty wycofania bazy; (cid:141) INDEKS — przestrzeń do zapisywania indeksów bazy. Przestrzenie tabel a pliki bazy danych Przestrzeń tabel może składać się fizycznie z jednego lub kilku plików dyskowych. W najprostszym (i jest to przestarzały model) przypadku baza danych składa się tylko z przestrzeni tabel SYSTEM. Przestrzeń ta fizycznie jest zawarta w jednym pliku typu Data Files, który na rysunku 2.2 nosi nazwę system.ora. Rysunek 2.2. Przestrzenie tabel i odpowiadające im pliki dyskowe Jeśli przestrzeń tabel SYSTEM okaże się zbyt mała, aby pomieścić dane, które mają zostać tam zapisane, możemy rozszerzyć ją o jeszcze jeden plik dyskowy, np. o nazwie system2.ora. Teraz przestrzeń tabel składa się fizycznie z dwóch plików, lecz stanowi logiczną całość dla serwera Oracle. Rozszerzmy naszą bazę o dodatkowe dwie przestrzenie tabel i nazwijmy je TEMP i DANE. Ponieważ każda z tych przestrzeni może składać się z wielu plików, przyj- Rozdział 2. ♦ Baza danych Oracle od środka 31 mijmy, że przestrzeń TEMP tworzą pliki temp1.ora i temp2.ora, zaś przestrzeń tabel DANE tworzą pliki dane1.ora i dane2.ora. Teraz baza danych ma trzy przestrzenie tabel, czyli logicznie obszar przeznaczony na zapis informacji jest podzielony na trzy obszary, a fizycznie dane te będą zapisywane do sześciu plików. Zależność pomiędzy strukturą przestrzeni tabel a tworzącymi je fi- zycznymi plikami dyskowymi obrazuje rysunek 2.2. Struktura bazy Oracle 10g Bazy danych serii 10g zostały rozbudowane o kolejne obligatoryjne przestrzenie ta- bel. Obecnie polecenie CREATE DATABASE wymaga już nie tylko zadeklarowania prze- strzeni tabel SYSTEM. Drugą obligatoryjną przestrzenią tabel jest SYSAUX (od auxi- liary tablespace). Jest ona przeznaczona na potrzeby obiektów związanych z dodatkową funkcjonalnością bazy danych. Wprowadzenie tej przestrzeni pozwoliło na zwiększe- nie wydajności bazy danych poprzez zrównoleglenie dostępu do danych słowniko- wych. Z przestrzeni tej korzystają między innymi Automatic Workload Repository, Oracle Streams, Oracle Text, Enterprise Manager Repository itd. Drugą nową obligatoryjną przestrzenią tabel jest UNDOTBS1. Jest ona odpowiedni- kiem przestrzeni tworzonej na potrzeby segmentów wycofania, z tą jednak różnicą, iż nie wymaga od administratora zarządzania segmentami wycofania: ich wielkością, liczbą czy parametrami. Reasumując, najmniejsza logiczna konfiguracja bazy Oracle 10g składa się z trzech przestrzeni tabel: SYSTEM, SYSAUX i UNDOTBS1 (rysunek 2.3). Rysunek 2.3. Najmniejsza logiczna konfiguracja bazy Oracle 10g Przestrzenie tabel a obiekty bazy Przestrzenie tabel w bazie danych Oracle w chwili ich tworzenia mogą zostać obra- zowo porównane do pustych pojemników na dane. Gdy użytkownik tworzy w bazie nowy obiekt, taki jak tabela czy indeks, zostaje on umieszczony w tej przestrzeni tabel, która została określona jako domyślna dla tego użytkownika. Oznacza to, że każdemu użytkownikowi bazy przypisuje się jedną z przestrzeni tabel jako domyślną i tworzone przez niego obiekty będą lokalizowane w tej domyślnej przestrzeni tabel (DEFAULT TABLESPACE). Oczywiście, istnieje możliwość jawnego wskazania wybranej przestrze- ni tabel w poleceniu tworzenia obiektu (CREATE...). 32 Oracle — łatwiejszy niż przypuszczasz Jeśli przestrzeń tabel jest tworzona fizycznie przez więcej niż jeden zbiór na dysku, to dane zapisane w obiekcie znajdującym się w tej przestrzeni mogą być rozlokowane we wszystkich jej plikach lub tylko w jednym z nich. Na rysunku 2.4 przedstawiono sytuację, w której dane z tabeli umieszczonej w pierw- szej przestrzeni tabel rozmieszczono w dwóch plikach, które fizycznie tworzą tę prze- strzeń. Inna tabela, również umieszczona w tej przestrzeni tabel, zawiera wszystkie swoje dane tylko w jednym z plików. Użytkownik bazy nie ma wpływu na rozmiesz- czenie danych w plikach przestrzeni tabel. Wyjątkiem jest tu użycie opcji partycjo- nowania danych. Rysunek 2.4. Przestrzenie tabel i umieszczone w nich obiekty bazodanowe Odwracając problem: nie jest możliwe utworzenie obiektu bazy (na przykład bardzo dużej tabeli), który by się mógł znajdować w kilku przestrzeniach tabel. Zobrazowano to na rysunku 2.4. Przestrzeń tabel nr 2 fizycznie składa się z jednego pliku dyskowe- go przedstawionego tu jako plik danych nr 3. Wszystkie dane obiektów umieszczo- nych w tej przestrzeni muszą fizycznie znaleźć się w pliku danych nr 3. Jeśli użyt- kownik zechciałby wprowadzić do tej przestrzeni tabel więcej danych niż pozwala na to fizyczna wielkość pliku danych nr 3, baza odpowiedziałaby komunikatem o błędzie i wprowadzanie dalszych danych byłoby niemożliwe do czasu powiększenia Prze- strzeni tabel nr 2 o kolejny plik dyskowy, np. Plik danych nr 4. Tabele i przestrzenie tabel to bardzo ważne — lecz nie jedyne — obiekty występujące w bazie danych Oracle. W bazie danych istnieje znacznie więcej typów obiektów. Omówimy teraz po kolei sposoby tworzenia oraz najważniejsze właściwości istotnych obiektów bazodanowych. Ten przegląd rozpoczniemy od elementów o podstawowym znaczeniu, czyli od przestrzeni tabel. Następnie zapoznamy się z obiektami, które są zawarte w przestrzeniach tabel i w różny sposób służą do organizacji i przechowywa- nia danych. Przestrzenie tabel (TABLESPACE) Jak już wiemy, baza danych Oracle logicznie składa się z jednej lub z kilku przestrze- ni tabel. Administrator bazy lub użytkownik z uprawnieniami DBA może tworzyć, usu- wać oraz modyfikować przestrzenie tabel wraz ze zmieniającą się ilością danych zapi- sanych w bazie. Rozdział 2. ♦ Baza danych Oracle od środka 33 Tworzenie przestrzeni tabel Przestrzenie tabel można tworzyć, korzystając zarówno z narzędzia SQL*PLUS, jak i z programu Enterprise Manager. Użytkownik posiadający uprawnienia administratora bazy (DBA) może utworzyć nową przestrzeń tabel nie przerywając pracy bazy. Służy do tego polecenie: SQL CREATE TABLESPACE nazwa_nowej_przestrzeni_tabel DATAFILE nazwa_pliku SIZE rozmiar_pliku; Powyższe polecenie powoduje powstanie pliku dyskowego o podanej nazwie, lokali- zacji (DATAFILE) i rozmiarze (SIZE...M lub SIZE...k). (cid:141) nazwa_nowej_przestrzeni_tabel — jest to nazwa, jaką otrzyma nowa przestrzeń tabel w bazie; (cid:141) nazwa_pliku — powinna zawierać pełną ścieżkę i nazwę pliku, który zostanie utworzony na dysku przez serwer Oracle i system operacyjny komputera pracującego jako serwer bazy np.: nazwa_volumenu_novel: oranw\database\ nazwa_pliku.ora. Rozszerzenie nazwy pliku nie jest ściśle określone — zwykle używa się .ORA lub .DBF; (cid:141) rozmiar_pliku — zapisany w formacie 9999k lub 9999M (np. 500k, 10M), określa wielkość przestrzeni tabel wykorzystywanej przez serwer Oracle, natomiast plik na dysku jest zawsze nieznacznie większy. Powiększanie i modyfikacja przestrzeni tabel Jeżeli wielkość przestrzeni tabel zadeklarowana przy jej tworzeniu okaże się niewy- starczająca dla zapisywanych danych, można ją powiększyć przez dodanie kolejnego pliku dyskowego. W tym celu wydajemy polecenie: SQL ALTER TABLESPACE nazwa_przestrzeni_tabel ADD DATAFILE nazwa_pliku SIZE rozmiar_pliku; Powyższe polecenie określa nazwę i rozmiar nowego pliku, który wejdzie w skład prze- strzeni tabel. (cid:141) nazwa_pliku — pełna ścieżka i nazwa pliku, który zostanie utworzony na dysku jako kolejny plik danych powiększanej przestrzeni tabel; (cid:141) rozmiar_pliku — zapisany w formacie takim samym jak dla instrukcji CREATE; (cid:141) nazwa_przestrzeni_tabel — nazwa powiększanej przestrzeni tabel. Innym sposobem powiększania przestrzeni tabel jest ustawienie parametru umożli- wiającego samoczynne rozszerzanie się pliku zadeklarowanego podczas tworzenia tej przestrzeni. Należy jednak uważać na rozmiar takiego pliku — mimo że systemy ope- racyjne obsługują coraz to większe pliki, to ich nadmierne rozszerzanie się nie jest wygodne. Łatwiej na przykład przekopiować 4 pliki po 500 MB każdy niż jeden o wiel- kości 2 GB. 34 Oracle — łatwiejszy niż przypuszczasz Aby tworzona przestrzeń tabel mogła zwiększać się automatycznie, należy w polece- niu CREATE określić pewne parametry: SQL CREATE TABLESPACE nazwa_nowej_przestrzeni_tabel DATAFILE nazwa_pliku SIZE rozmiar pliku AUTOEXTEND ON NEXT xxx MAXSIZE xxxx; gdzie: (cid:141) AUTOEXTEND — określa przyzwolenie lub zakaz automatycznego zwiększania rozmiaru plików; (cid:141) NEXT — określa, o jaką wielkość plik zostanie powiększony, jeśli nastąpi taka konieczność; (cid:141) MAXSIZE — jest maksymalną dopuszczalną wielkością tego pliku. Z kolei instrukcja ALTER TABLESPACE umożliwia zmianę nazwy już istniejącego pliku wchodzącego w skład przestrzeni. Poniżej pokazano taką instrukcję: SQL ALTER TABLESPACE nazwa_przestrzeni_tabel RENAME DATAFILE nazwa_pliku TO nowa_nazwa_pliku ; Powyższa operacja ta nie może być wykonana na przestrzeni, która w bazie ma status ONLINE, a instrukcja RENAME DATAFILE nie tworzy nowego pliku na dysku. Z powyż- szego wynika, że należy wykonać następujące czynności. 1. Zamknij bazę danych i z poziomu systemu operacyjnego skopiuj plik, którego dotyczy instrukcja RENAME DATAFILE. Nadaj kopii pliku nową nazwę lub zmień jego lokalizację. W efekcie otrzymasz dwa pliki o tej samej zawartości, różniące się nazwą lub położeniem w drzewie katalogów. 2. Zaloguj się w bazie danych za pomocą programu SQL*PLUS lub Enterprise Manager na konto administratora lub użytkownika SYSTEM. 3. Wpisz poniższe polecenie. Zmieni ono status przestrzeni tabel na OFFLINE. SQL ALTER TABLESPACE nazwa_przestrzeni_tabel OFFLINE; 4. Wykonaj poniższą instrukcję: ALTER TABLESPACE nazwa_przestrzeni_tabel RENAME DATAFILE nazwa_pliku TO nowa_nazwa_pliku ; podając jako: (cid:141) nazwę_pliku — dotychczasową nazwę i lokalizację modyfikowanego zbioru; (cid:141) nową_nazwę_pliku — nową nazwę i lokalizację kopii modyfikowanego pliku. Teraz w bazie danych znajduje się informacja o nowej nazwie i lokalizacji pliku danych, a stary plik nie będzie już wykorzystywany przez system Oracle. Rozdział 2. ♦ Baza danych Oracle od środka 35 5. Zmień status przestrzeni tabel na ONLINE, by ponownie udostępnić ją użytkownikom bazy: SQL ALTER TABLESPACE nazwa_przestrzeni_tabel ONLINE; 6. Usuń fizycznie z dysku stary plik, używając poleceń systemu operacyjnego. Zmiana statusu przestrzeni tabel Przestrzeń tabel w pracującej bazie danych Oracle może być dostępna lub niedostępna dla użytkowników bazy, czyli administrator może wyłączyć z pracy jedną lub kilka przestrzeni tabel, zmieniając ich status bazodanowy. Zmiany statusu przestrzeni tabel dokonuje się poleceniem ALTER TABLESPACE. Usta- wienie statusu przestrzeni na ONLINE powoduje, że jest ona gotowa do pracy i dostępna dla użytkowników. Bezpośrednio po utworzeniu instrukcją CREATE TABLESPACE prze- strzeń tabel ma status ONLINE. Status przestrzeni OFFLINE oznacza, że nie można ani korzystać z danych zgromadzo- nych w tej przestrzeni, ani też zapisywać tam nowych danych. Do zmiany statusu prze- strzeni tabel służą poniższe polecenia. SQL ALTER TABLESPACE nazwa_przestrzeni_tabel ONLINE; SQL ALTER TABLESPACE nazwa_przestrzeni_tabel OFFLINE;
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oracle - łatwiejszy niż przypuszczasz. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: