Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 002448 22775232 na godz. na dobę w sumie
Oracle 10g i Delphi. Programowanie baz danych - książka
Oracle 10g i Delphi. Programowanie baz danych - książka
Autor: , Liczba stron: 392
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0272-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> oracle - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Oracle 10g to kolejna wersja chyba najbardziej znanej bazy danych. Jej stabilność i wydajność to już niemal legenda. W oparciu o Oracle tworzone są setki aplikacji bazodanowych operujących na milionach rekordów. Tego typu aplikacje często muszą być przygotowane w krótkim czasie. Do takich właśnie zastosowań doskonale nadaje się Delphi -- środowisko programistyczne umożliwiające szybkie tworzenie aplikacji. Dzięki zaangażowaniu firm trzecich powstały komponenty, moduły i biblioteki pozwalające na współpracę Oracle i Delphi oraz sprawne budowanie aplikacji bazodanowych łączących te platformy.

Książka 'Oracle 10g i Delphi. Programowanie baz danych' to podręcznik dla programistów zamierzających tworzyć takie właśnie aplikacje. Przedstawia podstawy działania i obsługi Oracle 10g oraz metody wykorzystywania tej bazy danych w aplikacjach pisanych w Delphi. Opisuje różne technologie dostępu do danych i komponenty pozwalające na realizację zadań związanych z obsługą bazy. Pokazuje również sposoby generowania raportów w Rave Reports z wykorzystaniem danych pochodzących z Oracle 10g.

Poznaj nowoczesne metody budowania aplikacji dla Oracle.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Oracle 10g i Delphi. Programowanie baz danych Autorzy: Artur Moœcicki, Igor Kruk ISBN: 83-246-0272-0 Format: B5, stron: 392 Oracle 10g to kolejna wersja chyba najbardziej znanej bazy danych. Jej stabilnoœæ i wydajnoœæ to ju¿ niemal legenda. W oparciu o Oracle tworzone s¹ setki aplikacji bazodanowych operuj¹cych na milionach rekordów. Tego typu aplikacje czêsto musz¹ byæ przygotowane w krótkim czasie. Do takich w³aœnie zastosowañ doskonale nadaje siê Delphi — œrodowisko programistyczne umo¿liwiaj¹ce szybkie tworzenie aplikacji. Dziêki zaanga¿owaniu firm trzecich powsta³y komponenty, modu³y i biblioteki pozwalaj¹ce na wspó³pracê Oracle i Delphi oraz sprawne budowanie aplikacji bazodanowych ³¹cz¹cych te platformy. Ksi¹¿ka „Oracle 10g i Delphi. Programowanie baz danych” to podrêcznik dla programistów zamierzaj¹cych tworzyæ takie w³aœnie aplikacje. Przedstawia podstawy dzia³ania i obs³ugi Oracle 10g oraz metody wykorzystywania tej bazy danych w aplikacjach pisanych w Delphi. Opisuje ró¿ne technologie dostêpu do danych i komponenty pozwalaj¹ce na realizacjê zadañ zwi¹zanych z obs³ug¹ bazy. Pokazuje równie¿ sposoby generowania raportów w Rave Reports z wykorzystaniem danych pochodz¹cych z Oracle 10g. (cid:129) Instalacja Oracle 10g (cid:129) Korzystanie z narzêdzi Enterprise Manager i SQL*Plus (cid:129) Projektowanie bazy danych (cid:129) Komunikacja z baz¹ danych za pomoc¹ BDE (cid:129) Stosowanie komponentów ADO (cid:129) Korzystanie z dbExpress i ODAC (cid:129) Tworzenie raportów za pomoc¹ Rave Reports (cid:129) Analiza danych Poznaj nowoczesne metody budowania aplikacji dla Oracle Spis treści Wstęp .............................................................................................. 9 Część I Baza danych Oracle 10g ................................................11 Dlaczego Oracle 10g? ..................................................................... 13 Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja środowiska Oracle 10g .............................. 15 Wymagania systemowe .................................................................................................. 15 Instalacja Oracle 10g ...................................................................................................... 16 Rozdział 2. Pakiet Oracle 10g Companion ......................................................... 27 Wstęp ............................................................................................................................. 27 Instalacja pakietu Oracle 10g Companion ...................................................................... 27 Konfiguracja DAD ......................................................................................................... 33 Rozdział 3. Środowisko pracy użytkownika bazy danych Oracle 10g ................... 35 Enterprise Manager ........................................................................................................ 35 Uruchamianie ........................................................................................................... 35 Nagłówek ................................................................................................................. 41 Home ........................................................................................................................ 45 Performance ............................................................................................................. 49 Administration ......................................................................................................... 62 Maintenance ............................................................................................................. 79 iSQL*Plus ...................................................................................................................... 83 Uruchamianie ........................................................................................................... 84 Preferences ............................................................................................................... 87 History ..................................................................................................................... 92 Workspace ................................................................................................................ 93 Uprawnienia SYSDBA i SYSOPER ........................................................................ 99 Oracle HTTP Server ..................................................................................................... 105 Uruchamianie ......................................................................................................... 106 Własna strona HTML ............................................................................................. 109 Rozdział 4. Przykładowa baza danych .............................................................. 111 Wstęp ........................................................................................................................... 111 Tworzenie przestrzeni tabel .......................................................................................... 111 Tworzenie schematu użytkownika ............................................................................... 116 Profile użytkownika ............................................................................................... 116 Konta użytkowników ............................................................................................. 118 Role i uprawnienia ................................................................................................. 120 Projekt bazy danych ..................................................................................................... 125 6 Oracle 10g i Delphi. Programowanie baz danych Tabele i relacje ....................................................................................................... 125 Sekwencje .............................................................................................................. 130 Rozdział 5. Tworzenie interfejsu użytkownika w środowisku Oracle 10g ........... 135 Wstęp ........................................................................................................................... 135 Pakiety .......................................................................................................................... 136 Formularze ................................................................................................................... 139 Część II Technologie dostępu do Oracle 10g .............................153 Rozdział 6. BDE ............................................................................................. 155 Wstęp ........................................................................................................................... 155 Tworzenie połączenia z bazą danych ........................................................................... 156 Table ............................................................................................................................. 159 Specjalne cechy komponentu Table ............................................................................. 161 Metoda Locate .............................................................................................................. 162 Query ............................................................................................................................ 164 Zapytania z parametrami .............................................................................................. 167 Edycja danych .............................................................................................................. 169 Stany zbioru danych ..................................................................................................... 175 Field ............................................................................................................................. 176 Dodawanie atrybutów obliczeniowych ......................................................................... 179 Tworzenie pól przeglądania ......................................................................................... 181 Database Form Wizard ................................................................................................. 183 Używanie SQL Monitora ............................................................................................. 187 Rozdział 7. ODBC ........................................................................................... 191 Wstęp ........................................................................................................................... 191 Mechanizm ODBC ....................................................................................................... 191 Rozdział 8. ADO ............................................................................................. 197 Wstęp ........................................................................................................................... 197 ADOConnection ........................................................................................................... 198 Data Link ...................................................................................................................... 202 Uzyskiwanie informacji o strukturze bazy danych ....................................................... 203 Dynamiczne właściwości komponentów ADO ............................................................ 206 ADOCommand ............................................................................................................. 207 ADOTable .................................................................................................................... 211 ADOQuery ................................................................................................................... 212 ADODataSet ................................................................................................................ 215 Położenie i typy kursorów ............................................................................................ 219 Typy kursorów a metoda RecordCount ........................................................................ 221 Typy blokad ................................................................................................................. 221 Indeksy klienta ............................................................................................................. 222 Klonowanie .................................................................................................................. 223 Mechanizm transakcji ................................................................................................... 224 Transakcje zagnieżdżone .............................................................................................. 226 XML — eksport i import danych ................................................................................. 226 Pliki Advanced Data TableGram (ADTG) ................................................................... 229 Zbiory rekordów odłączonych ...................................................................................... 229 Pooling połączeń .......................................................................................................... 230 Model aktówki ............................................................................................................. 231 Zakładki ....................................................................................................................... 231 Spis treści 7 Rozdział 9. dbExpress .................................................................................... 235 Wstęp ........................................................................................................................... 235 Tworzenie połączenia z bazą danych ........................................................................... 236 SQLQuery .................................................................................................................... 237 Edycja danych .............................................................................................................. 241 Monitorowanie bazy danych ........................................................................................ 251 Pozostałe komponenty zbioru danych .......................................................................... 252 Obsługa transakcji ........................................................................................................ 252 ClientDataSet i XML .................................................................................................... 254 Informacje o bazie danych ............................................................................................ 257 Metoda SetSchemaInfo ................................................................................................ 258 Rozdział 10. ODAC ........................................................................................... 259 Wstęp ........................................................................................................................... 259 Instalacja ...................................................................................................................... 259 Komponenty ODAC ..................................................................................................... 261 Tworzenie połączenia z bazą danych ........................................................................... 262 OraQuery ...................................................................................................................... 263 Atrybuty typu LOB ...................................................................................................... 265 Typ LOB ................................................................................................................ 265 Obsługa atrybutów typu BLOB za pomocą ODAC ............................................... 266 ODAC i IntraWeb ........................................................................................................ 272 Co to jest IntraWeb? .............................................................................................. 272 Tworzenie projektu ................................................................................................ 272 Uruchamianie projektu ........................................................................................... 273 Tworzenie aplikacji ................................................................................................ 273 OraSQL ........................................................................................................................ 279 Rozdział 11. Pozostałe komponenty bazodanowe ............................................... 283 Wstęp ........................................................................................................................... 283 DBNavigator ................................................................................................................ 283 Tekstowe kontrolki danych .......................................................................................... 284 Kontrolki danych dla list .............................................................................................. 284 DBCheckBox ............................................................................................................... 284 Zastosowanie kontrolek danych ................................................................................... 285 Tworzenie niestandardowej siatki ................................................................................ 286 Kolorowanie DBGrid ............................................................................................. 286 Dopasowanie szerokości kolumn ........................................................................... 289 Siatka z polem wyboru ........................................................................................... 290 Siatka pozwalająca na zaznaczanie wielu rekordów .............................................. 293 Siatka z polem Memo ............................................................................................. 294 Siatka wyświetlająca obrazki ................................................................................. 295 Kontrolki przeglądania ................................................................................................. 297 Graficzne kontrolki danych .......................................................................................... 299 DBCtrlGrid ................................................................................................................... 299 Standardowe kontrolki w aplikacjach bazodanowych .................................................. 301 Część III Rave Reports — raportowanie baz danych ...................303 Dlaczego Rave Reports? ............................................................... 305 Rozdział 12. Raportowanie za pomocą kodu ...................................................... 307 Wstęp ........................................................................................................................... 307 Komponent RvSystem .................................................................................................. 307 Pierwszy raport ............................................................................................................. 307 8 Oracle 10g i Delphi. Programowanie baz danych Raport kolumnowy ....................................................................................................... 312 Umieszczanie grafiki w raporcie .................................................................................. 316 Raportowanie baz danych za pomocą kodu .................................................................. 320 Umieszczanie atrybutów typu BLOB w raportach ....................................................... 325 Umieszczanie wykresów w raporcie ............................................................................ 329 Metody rysowania w raportach generowanych za pomocą kodu ................................. 332 Rozdział 13. Podstawy Visual Designera ........................................................... 337 Wstęp ........................................................................................................................... 337 Wprowadzenie do Rave Visual Designera ................................................................... 337 Pierwszy raport ............................................................................................................. 339 Komponent RvProject .................................................................................................. 341 Interakcja z aplikacją .................................................................................................... 342 Ustawienia globalne (Global Pages) ............................................................................. 345 Zmienne po inicjalizacji (Post-Initialize Variables) ..................................................... 348 Druk warunkowy (Conditional Printing) ...................................................................... 350 Rozdział 14. Inteligentna analiza danych w Rave Reports .................................. 353 Wstęp ........................................................................................................................... 353 Driver Data View ......................................................................................................... 353 Pasma i regiony ............................................................................................................ 356 Dodawanie pól ............................................................................................................. 357 Dodawanie raportu do projektu .................................................................................... 357 Pola obliczeniowe w raportach ..................................................................................... 359 Direct Data View .......................................................................................................... 360 Projektowanie raportu typu Master-Detail ................................................................... 360 Rozdział 15. Pozostałe komponenty z palety Rave ............................................. 365 Wstęp ........................................................................................................................... 365 RvNDRWriter i RvRenderPreview .............................................................................. 365 RvRenderPrinter ........................................................................................................... 367 Zapisywanie raportu w różnych formatach .................................................................. 367 Dodatki ......................................................................................371 Skorowidz ..................................................................................... 373 Rozdział 6. BDE Wstęp BDE (Borland DataBase Enigme) to technologia, która została stworzona jako alter- natywa dla technologii ODBC. Powstała przy współpracy kilku firm, m.in. Borland i Oracle. Kiedyś była to podstawowa technologia dostępu do baz danych, obecnie jest wypierana przez inne, takie jak ADO czy dbExpress. Zaletą BDE jest większa w po- równaniu z ODBC szybkość działania oraz prostota obsługi, wadą zaś — przeno- śność. Wynika to z tego, że BDE nie obsługuje systemu zarządzania baz danych bez- pośrednio, lecz robi to poprzez pośrednika, jakim jest program SQL Links. Obecnie Borland rezygnuje z rozwijania tej technologii, niemniej można ją wykorzystać nawet do łączenia się z bazami danych stworzonymi w Oracle 10g. Przyjrzyjmy się palecie komponentów BDE dostępnych w Delphi (rysunek 6.1). Rysunek 6.1. Paleta komponentów BDE Na zakładce BDE znajduje się kilka komponentów: (cid:141) Table — umożliwia pracę z tabelami bazy danych; (cid:141) Query — umożliwia wykonywanie zapytań SQL; (cid:141) StoredProc — umożliwia wykonywanie procedur składowanych na serwerze baz danych; (cid:141) Database — umożliwia zdefiniowanie połączenia z bazą danych; (cid:141) Session — służy do globalnej kontroli komponentów Database. Domyślnie tworzony jest automatycznie (właściwość SessionName komponentu Database ustawiana jest na Default). Jeśli jednak użytkownik tworzy aplikacje wielowątkową, to powinien dla każdego wątku używać oddzielnego komponentu; 156 Część II ♦ Technologie dostępu do Oracle 10g (cid:141) BatchMove — służy do kopiowania zbioru danych. Może być używany do konwersji tabel na różne formaty baz danych lub do tworzenia zbioru rekordów odłączonych; (cid:141) UpdateSQL — pozwala na wykonywanie instrukcji SQL (UPDATE). Buforuje zbiór danych; (cid:141) NestedTable — umożliwia hermetyzowanie zbioru danych zagnieżdżonego w innej tabeli. Tworzenie połączenia z bazą danych Aby stworzyć nowe połączenie z bazą danych wykorzystujące technologię BDE, należy użyć programu BDE Administrator. Program ten można uruchomić poza Delphi 7 po- przez Start/Programy/Delphi 7/BDE Administrator. Ukaże się wówczas okno programu (rysunek 6.2), na którym będą widoczne dwie zakładki DataBase i Configuration. Na zakładce Configuration można zobaczyć, jakie sterowniki SQL Links (gałąź Drivers/ Native) i ODBC (gałąź Drivers/ODBC) są dostępne. Rysunek 6.2. BDE Administrator Przejdź na zakładkę Database i wybierz z menu głównego Object/New. Pojawi się nowe okienko New Database Alias (rysunek 6.3). Rysunek 6.3. Okno New Database Alias Rozdział 6. ♦ BDE 157 W oknie tym wybierz sterownik do Oracle i kliknij przycisk OK. Pojawi się ponownie okno BDE Administrator, w którym do zakładki Database dodana zostanie nowa pozy- cja ORACLE1. Zmień jej nazwę na ORACLEBDE (rysunek 6.4). Rysunek 6.4. Okno BDE Administrator po dodaniu nowej pozycji ORACLEBDE Aby stworzyć nowy sterownik BDE, musisz jeszcze zmienić dwie właściwości znaj- dujące się po prawej stronie okna w BDE Administratorze: (cid:141) w polu Server Name wpisz orcl; (cid:141) w polu User Name wpisz nazwę użytkownika bazy danych. Na koniec naciśnij przycisk Apply (niebieska strzałka) w celu zapisania nowego połą- czenia BDE. Przetestujmy teraz stworzone przed chwilą połączenia BDE. 1. Otwórz Delphi i dodaj do formularza komponent Database1 z palety BDE. 2. Ustaw właściwość AliasName komponentu Database1 na stworzone przed momentem połączenie ORACLEBDE. 3. We właściwości DatabaseName komponentu Database1 wpisz nazwę bazy danych orcl. 4. Zmień właściwość Connected komponentu Database1 na True. Pojawi się okno, w którym będziesz musiał podać hasło dostępu do bazy danych. Jeśli je podasz i właściwość Connected zostanie zmieniona na True, oznacza to, że połączenie się powiodło. Przyjrzyjmy się jeszcze właściwościom i zdarzeniom komponentu Database (tabele 6.1 i 6.2). 158 Część II ♦ Technologie dostępu do Oracle 10g Tabela 6.1. Właściwości komponentu Database Właściwość AliasName Connected DatabaseName DriverName Exclusive HandleShared KeepConnection LoginPrompt Name Params ReadOnly SessionName Tag TransIsolatio Opis Specyfikuje alias BDE wykorzystywany przez ten komponent. Specyfikuje, czy połączenie z bazą danych jest aktywne. Ustawienie właściwości na True uaktywnia połączenie, natomiast na False powoduje odłączenie od bazy danych. Specyfikuje nazwę bazy danych związaną z komponentem Database. Specyfikuje nazwę sterownika BDE wykorzystywanego przez DataBase. Specyfikuje, czy dana aplikacja ma wyłączność na połączenie z bazą danych (wartość domyślna False). Specyfikuje, czy uchwyt do bazy danych może być współdzielony (wartość domyślna False). Specyfikuje, czy aplikacja utrzymuje połączenie z bazą danych, nawet jeśli nie jest otwarty żaden zbiór danych. Specyfikuje, czy przed otwarciem nowego połączenia będzie wyświetlane okno dialogowe służące do logowania (wartość domyślna True). Specyfikuje nazwę komponentu. Specyfikuje zestaw parametrów dla połączenia z bazą danych, np. nazwę użytkownika i hasło. Specyfikuje, czy połączenie z bazą danych umożliwia przeprowadzenie tylko operacji odczytu (wartość domyślna False). Specyfikuje nazwę sesji wykorzystywanej przez ten komponent. Dodatkowa właściwość komponentu. Pozwala na wprowadzenie dowolnej wartości. Może zastępować zmienną w kodzie. Właściwość ta znajduje się w większości komponentów. Specyfikuje poziom izolacji transakcji zarządzanych przez BDE. Tabela 6.2. Zdarzenia udostępniane przez komponent Database Zdarzenie AfterConnect AfterDisconnect BeforeConnect BeforeDisconnect OnLogin Opis Zdarzenie obsługiwane po połączeniu się aplikacji z bazą danych. Zdarzenie obsługiwane po rozłączeniu się z bazą danych. Zdarzenie obsługiwane tuż przed połączeniem się aplikacji z bazą danych. Zdarzenie obsługiwane tuż przed rozłączeniem się aplikacji z bazą danych. Zdarzenie obsługiwane w momencie podłączania się do bazy danych. W parametrze LoginParams przekazywane są nazwa użytkownika (user_name) i hasło (password), pobrane z właściwości Params komponentu. W zdarzeniu tym można umieścić obsługę własnego okna logowania (wtedy właściwość LoginPrompt musi być ustawiona na True). Rozdział 6. ♦ BDE Table 159 Najprostszym sposobem dostępu do danych przechowywanych w bazie danych orcl jest użycie komponentu Table. Komponent ten oznacza po prostu tabelę bazy danych. Przyj- rzyjmy się najpierw właściwościom udostępnianym przez komponent (tabela 6.3). Zda- rzenia komponentu Table są bardzo podobne do udostępnianych przez komponent Query i zostaną omówione w jednym z następnych podrozdziałów. Tabela 6.3. Zdarzenia komponentu Table Właściwość Active AutoCalcFields AutoRefresh CashedUpdates Constraints DatabaseName DefaultIndex Exclusive FieldDefs Filter Filtered FilterOptions IndexDefs IndexFieldNames IndexFiles IndexName MasterFields MasterSource Opis Specyfikuje, czy zbiór danych (DataSet) jest otwarty. Specyfikuje, kiedy zdarzenie OnCalcFields jest uruchamiane i kiedy wartości pól typu Lookup są obliczane. Specyfikuje, czy wartości pól przechowywane na serwerze są automatycznie odświeżane (wartość domyślna False). Specyfikuje, czy możliwe jest stosowanie trybu Cashed Updates (buforowane uaktualnienie). Jeśli ten tryb pracy jest włączony (wartość ustawiona jest ustawiona na True), to wszystkie operacje wykonywane na zbiorze danych odbywają się w buforze po stronie aplikacji klienta. Po zakończeniu pracy wszystkie zmiany mogą zostać wysłane na serwer w ramach jednej transakcji. Wartość domyślna False. Opis więzów integralności na poziomie rekordu. Tutaj można utworzyć więzy bazujące na wartości kilku atrybutów. W razie wystąpienia potrzeby wykorzystania więzów na poziomie pojedynczej kolumny, należy je stworzyć w odpowiednim komponencie klasy TField. Specyfikuje nazwę bazy danych związaną z tym komponentem. Specyfikuje, czy dane w tabeli mają być uporządkowane według domyślnego indeksu, czyli według klucza głównego (wartość domyślna True). Specyfikuje, czy dana aplikacja ma wyłączność na połączenie z bazą danych (wartość domyślna False). Specyfikuje listę definicji atrybutów w zbiorze danych. Właściwość używana w celu nałożenia filtru na zbiór danych. Specyfikuje, czy filtr jest aktywny. Wartość domyślna to False. Specyfikuje dodatkowe opcje związane z filtrami. Przechowuje informacje o definicjach indeksów tabeli w formie tablicy. Specyfikuje kolumny, które są używane jako indeks tabeli. Kolumny są rozdzielane średnikami. Ustawienie tej właściwości czyści właściwość IndexName. Pozwala na odczyt lub ustawienie pól wykorzystywanych w kluczu. Określa indeks wykorzystywany w tabeli. Jeśli właściwość nie jest zdefiniowana, to do określenia sortowania wykorzystywany jest klucz główny. Specyfikuje jeden lub więcej atrybutów w tabeli nadrzędnej, które są połączone z atrybutami w danej tabeli, w celu ustalenia związku master-detail między tabelami. Właściwość tę należy ustawić po wypełnieniu właściwości MasterSource. Specyfikuje nazwę zbioru danych, który będzie traktowany jako tabela nadrzędna dla danej tabeli. 160 Część II ♦ Technologie dostępu do Oracle 10g Tabela 6.3. Zdarzenia komponentu Table — ciąg dalszy Właściwość Name ObjectView ReadOnly SessionName StoreDefs TableName TableType Tag UpdateMode UpdateObject Opis Specyfikuje nazwę komponentu. Specyfikuje, czy pola są przechowywane w sposób hierarchiczny czy sekwencyjny. Specyfikuje, czy tabela będzie dostępna w trybie tylko do odczytu (wartość domyślna False). Specyfikuje nazwę sesji wykorzystywanej przez ten komponent. Ustawienie tej właściwości na True powoduje, że definicje atrybutów (właściwość FieldDefs) i indeksów (właściwość IndexDefs), wypełnione przy projektowaniu aplikacji, mają zostać zapisane razem z modułem lub formularzem. Pozwoli to na tworzenie tabeli w bazie danych poprzez wywołanie metody CreateTable. Specyfikuje nazwę tabeli w bazie danych, która będzie reprezentowana przez komponent Table. Specyfikuje strukturę tabeli z bazy danych reprezentowanej przez dany komponent. Dodatkowa właściwość komponentu. Pozwala na wprowadzenie dowolnej wartości. Może zastępować zmienną w kodzie. Właściwość ta znajduje się w większości komponentów w Delphi. Specyfikuje, w jaki sposób BDE odnajduje rekordy przy operacjach typu UPDATE. Specyfikuje komponent typu UpdateObject, pozwalający na aktualizację danych zwracanych jako tylko do odczytu lub w trybie Cached Updates. Zastosujmy komponent Table w praktyce. Napiszmy program, który wyświetli dane z tabeli Kategorie oraz pozwoli na ich modyfikację. 1. Umieść na formularzu komponenty Database1, Table1 z palety BDE, DataSource1 z karty Data Access i DBGrid1 z karty Data Control. 2. Ustaw właściwość AliasName komponentu Database1 na stworzone przed momentem połączenie ORACLEBDE. 3. We właściwości DatabaseName komponentu Database1 wpisz nazwę bazy danych orcl. 4. Kliknij dwa razy właściwość Params i w oknie Value List Editor (rysunek 6.5) wpisz dwa parametry: USER NAME i PASSWORD oraz odpowiadające im wartości (nazwę użytkownika i hasło). Parametry te będą potrzebne po to, by podczas próby łączenia się z bazą danych program nie pytał o login i hasło użytkownika. Rysunek 6.5. Wpisane parametry w oknie Value List Editor 5. Zmień właściwość LoginPrompt komponentu Database1 na False. Od tego momentu nie będzie pojawiało się okno z prośbą o podanie loginu i hasła. 6. Zmień właściwość Connected komponentu Database1 na True. Rozdział 6. ♦ BDE 161 7. Ustaw właściwość DatabaseName komponentu Table1 na orcl. 8. Ustaw właściwość TableName komponentu Table1 na tabelę Kategorie. 9. Ustaw właściwość DataSet komponentu DataSource1 na Table1. 10. Ustaw właściwość DataSource komponentu DBGrid1 na DataSource1. Dwa ostatnie kroki wykonuje się w celu wyświetlenia danych pobranych z bazy danych na komponencie DBGrid1. 11. Na koniec zmień właściwość Active komponentu Table1 na True. Od tego momentu w komponencie DBGrid1 wyświetlone będą dane z tabeli Kategorie. Możesz zapisać i uruchomić projekt (rysunek 6.6). Rysunek 6.6. Program podczas działania OK, program wyświetla dane. Ale jak dodać nowe wpisy lub modyfikować istniejące? Żeby zmodyfikować wpis, wystarczy ustawić kursor w odpowiednim polu siatki (po prostu kliknij myszą interesujące Cię pole) i poprawić istniejący tam wpis. Natomiast żeby dodać nowy wpis, trzeba ustawić kursor w dowolnym miejscu, a następnie za pomocą klawiszy strzałek przejść na koniec tabeli. Gdy pojawią się puste pola, należy wpisać w nie nowe wartości. Oczywiście w kolumnie Id_kategorii nie można wpi- sywać wartości, które już istnieją, ponieważ atrybut Id_kategorii jest kluczem głównym tabeli Kategorie i jego wartości muszą być niepowtarzalne. W kolumnie Id_kategorii można wpisywać tylko wartości numeryczne. W przeciwnym wypadku program zwróci komunikat o błędzie. W następnych podrozdziałach napiszemy, jak stworzyć program, w którym użytkownik nie będzie mógł ingerować w wartości atrybutu będącego klu- czem głównym tabeli. Specjalne cechy komponentu Table Komponent Table posiada specjalne cechy, których nie mają inne komponenty zbioru danych, np. Query. Otóż w komponencie tym dostępne są specjalne metody wyszuki- wania, takie jak: FindKey, FindNearest, GotoKey, GotoNearest. My przyjrzymy się bli- żej dwóm pierwszym metodom. Odpowiedzialne są one za wyszukiwanie przybliżo- nych wartości (FindNearest) oraz za wyszukiwanie dokładne (FindKey). Metody te wyszukują tylko po atrybutach będących indeksami lokalnymi. Natomiast indeksy lo- kalne można założyć tylko na atrybutach będących kluczem głównym tabeli. 162 Część II ♦ Technologie dostępu do Oracle 10g Zmodyfikujmy przykład z poprzedniego podrozdziału tak, aby można było wyszuki- wać książki na podstawie ISBN. 1. Otwórz projekt z poprzedniego podrozdziału. 2. Zmień właściwość TableName komponentu Table1 tak, aby wskazywała na tabelę Ksiazki. 3. Zmień właściwość Active komponentu Table1 na True w celu wyświetlenia wszystkich rekordów. 4. Ustaw indeks na atrybucie ISBN. W tym celu ustaw właściwość IndexFieldNames komponentu Table1 na ISBN. 5. Dodaj do formularza dwa komponenty Edit i dwa przyciski (Button). 6. Zmień tekst wyświetlany na przyciskach (właściwość Caption) na Wyszukaj książki o podobnym ISBN i Wyszukaj książki o identycznym ISBN. 7. Oprogramuj zdarzenia onClick przycisków: 8. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin Table1.FindNearest([Edit1.Text]);//wyszukaj książki o podobnym ISBN end; procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); begin //wyszukaj książki o identycznym ISBN, a jeśli takich nie ma, to wyświetl komunikat if Table1.FindKey([Edit2.Text])=false then showmessage( Książka o takim ISBN nie istnieje w bazie danych ); end; Parametrami obu metod są tablice stałych. Każdy element tablicy odpowiada indekso- wanemu atrybutowi. W przykładzie jest jeden indeks na atrybucie ISBN, dlatego wy- szukiwanie odbywa się tylko po tym jednym atrybucie. Rysunek 6.7 pokazuje program podczas działania. Po wpisaniu w polach edycyjnych wartości takich, jak na rysunku, wskaźnik (czarny trójkąt) zostanie ustawiony na drugim rekordzie. Widać, że metoda FindNearest znajduje odpowiedni rekord, pomimo iż war- tość ISBN różni się dwoma cyframi. Metoda Locate Metody FindKey i FindNearest szukały rekordy tylko po atrybucie, który był indeksem. Metoda Locate pozwala wyszukiwać rekordy według dowolnego atrybutu tabeli. Po- siada ona trzy parametry: (cid:141) pierwszym jest nazwa lub nazwy atrybutów, według których będzie prowadzone wyszukiwanie; (cid:141) drugim jest tablica wartości poszukiwanych; Rozdział 6. ♦ BDE Rysunek 6.7. Program wykorzystujący metody FindKey i FindNearest 163 (cid:141) trzecim są opcje metody Locate. Dostępne są dwie opcje: (cid:141) loCaseInsensitive — atrybuty i wartości poszukiwane są porównywane bez uwzględnienia wielkości liter, (cid:141) loPartialKey — jeśli podane parametry wyszukiwania spełniają przynajmniej w części wartości występujące w polach, to metoda zwraca wartość True. Metoda Locate jako rezultat zwraca wartość typu Boolean. Jeśli znaleziony został rekord odpowiadający poszukiwanej wartości, to wynikiem działania metody jest wartość True. Zaprezentujmy wykorzystanie metody Locate na przykładzie. 1. Wykorzystaj przykład z podrozdziału „Table”. Zmień właściwość TableName komponentu Table1 tak, aby wskazywała na tabelę Ksiazki. 2. Zmień właściwość Active komponentu Table1 na True w celu wyświetlenia wszystkich rekordów. 3. Dodaj do formularza komponenty Edit1 i Button1. W kontrolce Edit1 będziemy wpisywać tytuł poszukiwanej książki. 4. Zmień właściwość Caption komponentu Button1 na Szukaj książek o tytule. 5. Oprogramuj zdarzenie onClick komponentu Button1. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin //jeśli wpisano tytuł w kontrolce Edit1 if Edit1.text then //spróbuj znaleźć książkę o podanym tytule if Table1.Locate( Tytul ,VarArrayOf([Edit1.Text]),[loPartialKey])=False then //jeśli nie znaleziono książki o podanym tytule, to wyświetl komunikat showmessage( Nie znaleziono książki zawierającej taki tytuł ); end; Jeśli chcesz wyszukiwać rekordy według dwóch atrybutów, to musisz nieco zmodyfi- kować parametry metody Locate: Table1.Locate( Tytul;ISBN ,VarArrayOf([Edit1.Text,Edit2.Text]),[loPartialKey]);
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oracle 10g i Delphi. Programowanie baz danych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: