Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00146 006392 23012883 na godz. na dobę w sumie
Oracle Database 10g RMAN. Archiwizacja i odzyskiwanie danych - książka
Oracle Database 10g RMAN. Archiwizacja i odzyskiwanie danych - książka
Autor: , Liczba stron: 664
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1203-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> oracle - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

RMAN (skrót od ang. Recovery Manager) to narzędzie do tworzenia i przywracania baz danych Oracle. Zapewnia ono odtwarzanie danych zarządzane przez serwer SMR (skrót od ang. Server-Managed Recovery). Dzięki temu archiwizacja opiera się na wbudowanym kodzie, wchodzącym w skład jądra systemu zarządzania bazą danych Oracle. Taka konstrukcja pozwala na wykonywanie zarówno 'gorących', jak i 'zimnych' kopii bazy, w zależności od potrzeb użytkownika, co daje dużą swobodę decydowania o przebiegu procesu archiwizacji i odtwarzania danych. RMAN to doskonały wybór systemu wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania baz danych Oracle.

Książka 'Oracle Database 10g RMAN. Archiwizacja i odzyskiwanie danych' jest skierowana zarówno do zaawansowanych użytkowników poprzednich wersji bazy danych Oracle i menedżera RMAN, jak i do tych, którzy właśnie rozpoczynają swoją przygodę z tymi narzędziami. Wskazuje ona wszelkie zmiany wprowadzone w ostatniej edycji systemu Oracle, a poza tym zawiera wszystkie informacje potrzebne do tego, by skutecznie korzystać z systemu RMAN. Podręcznik zaprojektowano tak, abyś mógł jak najszybciej rozpocząć korzystanie z menedżera.

Dzięki niemu dowiesz się również, w jaki sposób można wykorzystać menedżer RMAN w powiązaniu z innymi systemami, takimi jak Tivoli Storage Manager czy VERITAS NetBackup(tm).

Zwiększ bezpieczeństwo i wydajność Twojej bazy danych! Bądź na czasie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Oracle Database 10g RMAN. Archiwizacja i odzyskiwanie danych Autor: Matthew Hart, Robert G. Freeman T‡umaczenie: Rados‡aw Meryk ISBN: 978-83-246-1203-1 Tytu‡ orygina‡u: Oracle Database 10g RMAN Backup Recovery Format: 168x237, stron: 664 RMAN (skr(cid:243)t od ang. Recovery Manager) to narzŒdzie do tworzenia i przywracania baz danych Oracle. Zapewnia ono odtwarzanie danych zarz„dzane przez serwer SMR (skr(cid:243)t od ang. Server-Managed Recovery). DziŒki temu archiwizacja opiera siŒ na wbudowanym kodzie, wchodz„cym w sk‡ad j„dra systemu zarz„dzania baz„ danych Oracle. Taka konstrukcja pozwala na wykonywanie zar(cid:243)wno (cid:132)gor„cych(cid:148), jak i (cid:132)zimnych(cid:148) kopii bazy, w zale¿no(cid:156)ci od potrzeb u¿ytkownika, co daje du¿„ swobodŒ decydowania o przebiegu procesu archiwizacji i odtwarzania danych. RMAN to doskona‡y wyb(cid:243)r systemu wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania baz danych Oracle. Ksi„¿ka (cid:132)Oracle Database 10g RMAN. Archiwizacja i odzyskiwanie danych(cid:148) jest skierowana zar(cid:243)wno do zaawansowanych u¿ytkownik(cid:243)w poprzednich wersji bazy danych Oracle i mened¿era RMAN, jak i do tych, kt(cid:243)rzy w‡a(cid:156)nie rozpoczynaj„ swoj„ przygodŒ z tymi narzŒdziami. Wskazuje ona wszelkie zmiany wprowadzone w ostatniej edycji systemu Oracle, a poza tym zawiera wszystkie informacje potrzebne do tego, by skutecznie korzysta(cid:230) z systemu RMAN. PodrŒcznik zaprojektowano tak, aby(cid:156) m(cid:243)g‡ jak najszybciej rozpocz„(cid:230) korzystanie z mened¿era. DziŒki niemu dowiesz siŒ r(cid:243)wnie¿, w jaki spos(cid:243)b mo¿na wykorzysta(cid:230) mened¿er RMAN w powi„zaniu z innymi systemami, takimi jak Tivoli Storage Manager czy VERITAS NetBackup(tm). (cid:149) Podstawowe wiadomo(cid:156)ci na temat tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania (cid:149) Fizyczna architektura bazy danych Oracle (cid:149) WewnŒtrzne mechanizmy dzia‡ania systemu Oracle (cid:149) Por(cid:243)wnanie tryb(cid:243)w ARCHIVELOG z NOARCHIVELOG (cid:149) Tryby odtwarzania bazy danych Oracle (cid:149) RŒczne wykonywanie kopii zapasowych w systemie Oracle ZwiŒksz bezpieczeæstwo i wydajno(cid:156)(cid:230) Twojej bazy danych! B„d(cid:159) na czasie! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorach ............................................................................................... 17 Podziękowania ......................................................................................... 19 Wprowadzenie .......................................................................................... 21 Część I Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g ................................................... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych i odtwarzania systemu Oracle Database 10g ............................................. 29 Podstawowe wiadomości na temat tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania ..........................30 Wysoka dostępność ...............................................................................................................31 Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie ..........................................................................31 Podstawowe pojęcia dotyczące systemu Oracle ..........................................................................34 Kontrola oprogramowania bazy danych ......................................................................................36 Architektura systemu Oracle .......................................................................................................38 Procesy systemu Oracle .........................................................................................................39 Pamięć systemu Oracle a RMAN ..........................................................................................40 Baza danych Oracle ...............................................................................................................41 Tryby ARCHIVELOG i NOARCHIVELOG ........................................................................44 Struktury logiczne systemu Oracle ........................................................................................45 Ogólny obraz ...............................................................................................................................45 Uruchamianie i zamykanie bazy danych ...............................................................................45 Korzystanie z bazy danych i wewnętrznych mechanizmów systemu Oracle ........................48 Podstawowe informacje o tworzeniu kopii zapasowych i odtwarzaniu w systemie Oracle .........51 Logiczne operacje tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania .............................................51 Fizyczne tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie w systemie Oracle ..............................51 Archiwizacja innych komponentów systemu Oracle .............................................................57 Podsumowanie .............................................................................................................................58 Rozdział 2. Wprowadzenie do architektury menedżera RMAN ...................................... 59 Odtwarzanie zarządzane przez serwer .........................................................................................59 Menedżer RMAN ........................................................................................................................60 RMAN a uprawnienia do bazy danych ..................................................................................61 Topologia sieciowa kopii zapasowych RMAN ...........................................................................62 Zdalne uruchamianie pakietu RMAN ....................................................................................62 Lokalne uruchamianie narzędzia RMAN z katalogu ORACLE_HOME bazy danych ..........64 6 Oracle Database 10g RMAN. Archiwizacja i odzyskiwanie danych Plik kontrolny bazy danych .........................................................................................................66 Wielokrotne wykorzystywanie rekordów w pliku kontrolnym .............................................67 Migawka pliku kontrolnego ..................................................................................................68 Proces serwera RMAN ................................................................................................................69 Procesy obsługi kanałów menedżera RMAN ........................................................................70 Pakiety SYS używane przez menedżer RMAN ...........................................................................71 SYS.DBMS_RCVMAN ........................................................................................................71 SYS.DBMS_BACKUP_RESTORE ......................................................................................72 Archiwizacja bloku danych .........................................................................................................73 Przegląd informacji o archiwizowaniu bloków danych .........................................................73 Korzyści wynikające z archiwizacji na poziomie bloków .....................................................73 RMAN w pamięci ........................................................................................................................75 Wejściowe bufory pamięci ....................................................................................................75 Bufory pamięci podczas odtwarzania ....................................................................................77 Wykorzystanie pamięci przez menedżer RMAN: PGA i SGA .............................................77 Katalog odtwarzania ....................................................................................................................79 Pomocnicza baza danych .............................................................................................................81 Problemy zgodności ....................................................................................................................81 Docelowa baza danych a plik wykonywalny RMAN ............................................................82 Baza danych katalogu a schemat katalogu ............................................................................83 Pomocnicza baza danych .......................................................................................................83 Proces RMAN — od początku do końca .....................................................................................83 Obszar odtwarzania w trybie Flash ..............................................................................................86 Podsumowanie .............................................................................................................................87 Część II Zasady i praktyki związane z konfiguracją ............................. 89 Rozdział 3. Instalacja i konfiguracja menedżera RMAN ............................................... 91 Konfiguracja bazy danych do działania w trybie ARCHIVELOG ..............................................91 Katalogi docelowe ARCHIVELOG ......................................................................................92 Obszar odtwarzania w trybie Flash (FRA) ............................................................................93 Czy należy używać obszaru FRA? ......................................................................................100 Przełączanie pomiędzy trybami ARCHIVELOG ................................................................100 Postępowanie z bazami danych utworzonymi za pomocą asystenta konfiguracji systemu Oracle ..................................................................................................................101 Warsztaty RMAN: przełączanie bazy danych do trybu ARCHIVELOG .............................101 Wiersz poleceń menedżera RMAN ...........................................................................................103 Nawiązywanie połączenia z poziomu wiersza poleceń menedżera RMAN ........................103 Korzystanie z polecenia connect menedżera RMAN ..........................................................105 Kończenie pracy z klientem menedżera RMAN .................................................................106 Konfiguracja bazy danych do wykonywania operacji za pomocą menedżera RMAN ..............106 Konfiguracja użytkownika bazy danych .............................................................................106 Warsztaty RMAN: tworzenie konta do wykonywania kopii zapasowych RMAN docelowej bazy danych .....................................................................................................107 Konfiguracja zabezpieczeń bazy danych .............................................................................108 Ustawianie parametru CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME ..................................109 Konfiguracja ustawień domyślnych menedżera RMAN .....................................................110 Dla użytkowników serwerów współdzielonych ..................................................................122 Podsumowanie zadań konfiguracyjnych menedżera RMAN .....................................................122 Katalog odtwarzania ..................................................................................................................123 Czym jest katalog odtwarzania? ..........................................................................................124 Tworzenie katalogu odtwarzania .........................................................................................125 Warsztaty RMAN: tworzenie konta użytkownika katalogu odtwarzania ............................126 Warsztaty RMAN: tworzenie katalogu odtwarzania ...........................................................127 Spis treści 7 Warsztaty RMAN: rejestracja bazy danych w katalogu odtwarzania .................................127 Archiwizacja i odtwarzanie katalogu odtwarzania ..............................................................129 Inne zagadnienia dotyczące konfiguracji operacji archiwizacji i odtwarzania ..........................129 Podsumowanie ...........................................................................................................................129 Rozdział 4. Zarządzanie nośnikami ........................................................................... 131 Kopie zapasowe na taśmach w świecie archiwizacji na dysku ..................................................132 RMAN i menedżer nośników — przegląd .................................................................................133 Katalog menedżera nośników ..............................................................................................134 Menedżer nośników — inne komponenty programowe ......................................................135 Biblioteka zarządzania nośnikami .......................................................................................135 Warsztaty RMAN: testowe kanały taśmowe dla domyślnego interfejsu SBT systemu Oracle ..................................................................................................................136 Interfejs z biblioteką MML .................................................................................................137 Interfejs SBT API ......................................................................................................................138 Archiwizacja na taśmie — od początku do końca .....................................................................139 Odtwarzanie z taśmy — od początku do końca .........................................................................140 Korzystanie z narzędzi sbttest i loadsbt.exe ...............................................................................141 Błędy zarządzania nośnikami ....................................................................................................142 Podsumowanie ...........................................................................................................................143 Rozdział 5. Oracle Secure Backup ............................................................................ 145 Własności systemu Oracle Secure Backup ................................................................................145 Oracle Secure Backup i RMAN ..........................................................................................146 Różnice pomiędzy OSB a OSB Express .............................................................................146 Szyfrowanie kopii zapasowych ...........................................................................................147 Interfejsy mechanizmu Oracle Secure Backup ..........................................................................147 Komponenty mechanizmu Oracle Secure Backup .....................................................................148 Tryby dostępu do hosta .......................................................................................................150 Dane administracyjne ..........................................................................................................151 Użytkownicy i klasy systemu Oracle Secure Backup ..........................................................152 Konta systemu operacyjnego ...............................................................................................152 Hosty NDMP .......................................................................................................................152 Uprawnienia i klasy mechanizmu Oracle Secure Backup ...................................................153 Instalacja systemu Oracle Secure Backup .................................................................................154 Warsztaty RMAN: instalacja systemu Oracle Secure Backup ............................................155 Enterprise Manager i Oracle Secure Backup .............................................................................159 Warsztaty RMAN: konfiguracja i wykorzystanie menedżera Enterprise Manager do wykonywania archiwizacji OSB ...................................................................................159 Przesyłanie zadań Oracle Secure Backup z poziomu menedżera RMAN ..................................164 Konfigurowanie bazy danych Backup Storage Selectors za pomocą systemu Enterprise Manager .................................................................................................................166 Konfigurowanie serwera administracyjnego systemu Oracle Secure Backup ...........................167 Oracle Secure Backup — archiwizacja i odtwarzanie systemu plików .....................................168 Podsumowanie ...........................................................................................................................169 Rozdział 6. Usprawnianie menedżera RMAN za pomocą systemu VERITAS NetBackup™ for Oracle ............................................................ 171 Najważniejsze własności ...........................................................................................................171 Niezbędne komponenty .............................................................................................................172 Konfiguracja urządzenia pamięci masowej (nośnika) ...............................................................173 Instalacja systemu NetBackup ...................................................................................................173 Czynności przygotowawcze przed instalacją agenta NetBackup for Oracle .......................174 Czynności instalacyjne agenta NetBackup for Oracle .........................................................175 8 Oracle Database 10g RMAN. Archiwizacja i odzyskiwanie danych Jak powiązać system Oracle z menedżerem nośników NetBackup? .........................................175 Automatyczna metoda łączenia ...........................................................................................176 Ręczna metoda łączenia ......................................................................................................176 Architektura ...............................................................................................................................178 Konfiguracja strategii NetBackup .............................................................................................178 Dodawanie nowych strategii ......................................................................................................179 Definiowanie harmonogramów ...........................................................................................182 Definiowanie listy wyboru kopii zapasowej ........................................................................184 Definiowanie klientów strategii ..........................................................................................185 Zarządzanie przeterminowanymi obrazami kopii zapasowych ..................................................186 Usuwanie przeterminowanych kopii zapasowych z wykorzystaniem repozytorium NetBackup ........................................................................................................................186 Usuwanie przeterminowanych kopii zapasowych za pomocą menedżera RMAN ..............186 Przykładowe skrypty RMAN ....................................................................................................187 Rozwiązywanie problemów .......................................................................................................187 Wykorzystanie dzienników NetBackup ..............................................................................188 Sprawdzenie wykorzystywanej biblioteki ...........................................................................189 Najlepsze praktyki bezpieczeństwa ...........................................................................................189 Uzasadnienie poniesionych kosztów .........................................................................................189 Podsumowanie ...........................................................................................................................190 Materiały referencyjne ...............................................................................................................190 Rozdział 7. Konfiguracja EMC NetWorker Module for Oracle ...................................... 191 Architektura systemu archiwizacji i odtwarzania Oracle i NetWorker ......................................191 Operacje archiwizacji i odtwarzania ....................................................................................193 Instalacja modułu NMO ............................................................................................................193 Warsztaty RMAN: instalacja modułu NMO .......................................................................193 Konfiguracja systemu NetWorker do wykonywania kopii zapasowych systemu operacyjnego klienta ...............................................................................................................195 Warsztaty RMAN: konfiguracja systemu NetWorker do wykonywania archiwizacji na poziomie systemu operacyjnego ...................................................................................195 Uruchamianie i planowanie archiwizacji RMAN ......................................................................197 Warsztaty RMAN: konfiguracja skryptu nsrnmo.SID .........................................................197 Konfiguracja modułu NMO do wykonywania archiwizacji systemu Oracle .......................198 Tworzenie skryptów archiwizacji menedżera RMAN ...............................................................199 Polecenia odtwarzania ...............................................................................................................201 Zmienne środowiskowe NSR ....................................................................................................202 Podsumowanie ...........................................................................................................................204 Rozdział 8. RMAN i Tivoli Storage Manager .............................................................. 205 Przegląd informacji na temat systemu Tivoli Storage Manager ................................................206 Obiekty systemowe serwera TSM .......................................................................................207 Klient TSM ..........................................................................................................................209 Centrum administracyjne TSM oraz klient WWW .............................................................209 Zadania instalacji systemu TSM ................................................................................................210 Menedżer pamięci masowej na serwerze w systemie Linux ...............................................210 Konsola ISC ........................................................................................................................211 Administracja menedżerem pamięci masowej ....................................................................211 TSM dla baz danych ............................................................................................................212 Konfiguracja ..............................................................................................................................213 Tworzenie konta administratora TSM .................................................................................213 Rejestracja klienta TSM ......................................................................................................214 Dodawanie serwera do konsoli ISC .....................................................................................214 Dodawanie urządzenia pamięci masowej ............................................................................214 Konfiguracja modułu TDPO ...............................................................................................219 Wykonywanie kopii zapasowych RMAN z wykorzystaniem modułu TDPO ...........................222 Podsumowanie ...........................................................................................................................226 Spis treści 9 Część III Wydajne korzystanie z menedżera RMAN ............................ 227 Rozdział 9. Kopie zapasowe RMAN ........................................................................... 229 Kopie zapasowe RMAN a kopie wykonywane za pomocą skryptów ........................................229 Problemy zgodności menedżera RMAN ...................................................................................230 Monitorowanie stanu kopii zapasowych RMAN .......................................................................232 Wykorzystanie menedżera RMAN do wykonywania kopii zapasowych baz danych w trybie offline ........................................................................................................................232 Kopie zapasowe w trybie offline z wykorzystaniem ustawień domyślnych ........................233 Warsztaty RMAN: wykonywanie kopii zapasowych w trybie offline ..................................233 Kopie zapasowe w trybie offline bez wykorzystywania domyślnej konfiguracji ................236 Opcje polecenia backup .............................................................................................................239 Kompresja ...........................................................................................................................240 Znaczniki .............................................................................................................................241 Ograniczanie wpływu wykonywania kopii zapasowych na działanie systemu ...................241 Ograniczenia rozmiaru zestawu kopii zapasowych .............................................................242 Modyfikowanie strategii przechowywania dla zestawu kopii zapasowych .........................243 Przesłanianie polecenia configure exclude ..........................................................................243 Wykorzystanie polecenia backup do wyszukiwania błędów w bazie danych .....................244 Pomijanie plików danych w trybie offline, niedostępnych bądź tylko do odczytu ..............244 Wymuszanie kopii zapasowych plików danych tylko do odczytu .......................................244 Archiwizacja plików danych na podstawie czasu wykonania ostatniej kopii zapasowej ....245 Sprawdzanie występowania uszkodzeń logicznych bazy danych podczas archiwizacji ......246 Wykonywanie duplikatów kopii zapasowych utworzonych za pomocą menedżera RMAN ............................................................................................................247 Przechwytywanie zmieniającego się pliku kontrolnego ......................................................247 Wprowadzenie do polecenia set ................................................................................................247 Wykorzystanie menedżera RMAN do wykonywania kopii zapasowych baz danych w trybie online ........................................................................................................................249 Kopie zapasowe online całych baz danych .........................................................................249 Warsztaty RMAN: wykonywanie kopii zapasowych w trybie online ...................................250 Kopie zapasowe przestrzeni tabel ........................................................................................251 Kopie zapasowe plików danych ..........................................................................................252 Kopie zapasowe zarchiwizowanych dzienników powtórzeń ...............................................252 Kopie zapasowe pliku kontrolnego i pliku parametrów ......................................................253 Kopie zapasowe zestawów kopii zapasowych .....................................................................254 Kopie zapasowe obszaru FRA .............................................................................................255 Kopie .........................................................................................................................................255 Wprowadzenie do kopii obrazów ........................................................................................255 Kopie obrazu bazy danych, przestrzeni tabel i pliku danych ...............................................256 Kopie pliku kontrolnego ......................................................................................................257 Kopie obrazu w trybie ARCHIVELOG ..............................................................................257 Przyrostowe kopie zapasowe wykonywane za pomocą menedżera RMAN ..............................257 Plik śledzenia zmian bloków ...............................................................................................258 Bazowa kopia zapasowa ......................................................................................................259 Różnicowe i kumulacyjne kopie zapasowe .........................................................................259 Warsztaty RMAN: wykonywanie przyrostowych kopii zapasowych ...................................262 Od czego zacząć? ......................................................................................................................263 Warsztaty RMAN: wykonywanie kopii zapasowej bazy danych .........................................263 Podsumowanie ...........................................................................................................................265 10 Oracle Database 10g RMAN. Archiwizacja i odzyskiwanie danych Rozdział 10. Operacje przywracania i odtwarzania z wykorzystaniem menedżera RMAN ................................................................................... 267 Podstawy operacji przywracania i odtwarzania wykonywanych za pomocą menedżera RMAN ..................................................................................................................268 Przed przystąpieniem do przywracania bazy danych .................................................................269 Zanim skorzystamy z menedżera RMAN ..................................................................................270 Przywracanie pliku SPFILE ................................................................................................271 Przywracanie pliku kontrolnego ..........................................................................................275 Warsztaty RMAN: odtwarzanie pliku kontrolnego .............................................................282 Polecenia restore i recover .........................................................................................................283 Polecenie restore .................................................................................................................283 Polecenie recover ................................................................................................................284 Przywracanie i odtwarzanie baz danych działających w trybie NOARCHIVELOG .................285 Przygotowanie do przywracania ..........................................................................................285 Przywracanie bazy danych ze starszych kopii zapasowych .................................................287 Przywracanie do innych lokalizacji .....................................................................................288 Warsztaty RMAN: odtwarzanie bazy danych działającej w trybie NOARCHIVELOG .......289 Odtwarzanie baz danych w trybie ARCHIVELOG ...................................................................291 Odtwarzanie bazy danych do punktu awarii ........................................................................291 Warsztaty RMAN: pełne odtwarzanie bazy danych działającej w trybie ARCHIVELOG ...... 294 Odtwarzanie przestrzeni tabel ..............................................................................................295 Odtwarzanie plików danych ................................................................................................296 Sposoby postępowania w przypadku korzystania z przyrostowych kopii zapasowych .......297 Podsumowanie ...........................................................................................................................297 Rozdział 11. Wykorzystanie aplikacji Oracle Enterprise Manager do wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania ..................................... 299 Oracle Enterprise Manager 10g — nowy paradygmat ...............................................................300 Grid Control ..............................................................................................................................302 Architektura aplikacji Grid Control .....................................................................................303 Instalacja i konfiguracja mechanizmu Grid Control ..................................................................305 Zajętość zasobów ................................................................................................................305 Uniwersalny instalator systemu Oracle ...............................................................................306 Asystenty konfiguracji ........................................................................................................307 Instalacja centralnego agenta ...............................................................................................308 Warsztaty RMAN: uruchamianie i zatrzymywanie wszystkich komponentów Grid Control .....................................................................................................................309 Database Control .......................................................................................................................310 Architektura aplikacji Database Control .............................................................................311 Instalacja i konfiguracja aplikacji Database Control .................................................................312 Wykorzystanie programu Database Configuration Assistant do skonfigurowania aplikacji Database Control ................................................................................................312 Wykorzystanie asystenta konfiguracji konsoli Enterprise Manager do skonfigurowania aplikacji Database Control ...............................................................313 Warsztaty RMAN: konfiguracja programu Database Control za pomocą narzędzia emca .................................................................................................................314 Konfiguracja ustawień kopii zapasowych w programie Enterprise Manager ............................315 Konfiguracja urządzeń ........................................................................................................316 Konfiguracja zestawu kopii zapasowych .............................................................................317 Ustawienia strategii .............................................................................................................318 Czego brakuje w konfiguracji kopii zapasowych w programie OEM? ...............................319 Warsztaty RMAN: konfigurowanie ustawień kopii zapasowych w programie OEM ..........320 Spis treści 11 Konfigurowanie ustawień odtwarzania ......................................................................................321 Odtwarzanie instancji ..........................................................................................................321 Odtwarzanie nośnika ...........................................................................................................322 Odtwarzanie w trybie Flash .................................................................................................323 Warsztaty RMAN: konfigurowanie ustawień odtwarzania w programie OEM ..................325 Konfigurowanie katalogu odtwarzania w programie OEM .......................................................327 Warsztaty RMAN: rejestracja katalogu odtwarzania w programie OEM ..........................327 Wykonywanie kopii zapasowych bazy danych z poziomu programu Enterprise Manager .......329 Strategia kopii zapasowych sugerowana przez Oracle ........................................................329 Planowanie kopii zapasowych dostosowanych do własnych potrzeb ..................................333 Zadanie skryptu RMAN a kreator planowania kopii zapasowych .......................................334 Warsztaty RMAN: utworzenie w środowisku OEM zadania RMAN w postaci skryptu ..............................................................................................................334 Odtwarzanie w środowisku Enterprise Manager .......................................................................337 Odtwarzanie całej bazy danych ...........................................................................................338 Warsztaty RMAN: wykonywanie odtwarzania bazy danych z poziomu środowiska OEM ..............................................................................................................340 Odtwarzanie na poziomie obiektów ....................................................................................342 Zarządzanie kopiami zapasowymi i raportowania .....................................................................342 Zarządzanie bieżącymi kopiami zapasowymi .....................................................................343 Zarządzanie punktami przywracania ...................................................................................344 Tworzenie raportów dotyczących kopii zapasowych ..........................................................344 Klonowanie baz danych z poziomu programu Enterprise Manager ..........................................345 Podsumowanie ...........................................................................................................................347 Rozdział 12. Zaawansowane zagadnienia dotyczące odtwarzania za pomocą menedżera RMAN .................................................................. 349 Odtwarzanie niekompletne ........................................................................................................349 Użycie polecenia resetlogs ..................................................................................................350 Ustanowienie punktu, do którego będzie przeprowadzane odtwarzanie .............................351 Odtwarzanie bazujące na czasie ..........................................................................................352 Odtwarzanie bazujące na numerach SCN ............................................................................352 Odtwarzanie bazujące na numerze porządkowym dziennika ..............................................353 Odtwarzanie do przerwania .................................................................................................353 Inne zagadnienia związane z odtwarzaniem za pomocą menedżera RMAN .............................353 Zagadnienia związane z odtwarzaniem przestrzeni tabel tylko do odczytu .........................354 Przywracanie zarchiwizowanych dzienników powtórzeń ...................................................354 Przywracanie kopii plików danych ......................................................................................355 Odtwarzanie uszkodzonych bloków danych ........................................................................355 Odtwarzanie do poprzedniej inkarnacji ...............................................................................356 Odtwarzanie przestrzeni tabel do punktu w czasie ....................................................................360 Wykonywanie automatycznych operacji TSPITR ...............................................................361 Ręczne operacje TSPITR ....................................................................................................365 Ograniczenia operacji TSPITR ............................................................................................370 Weryfikowanie możliwości odtwarzania z kopii zapasowej .....................................................371 Polecenie restore preview ....................................................................................................371 Odtwarzanie z wykorzystaniem opcji validate i check logical ............................................374 Wykorzystanie polecenia validate backupset ......................................................................375 Przenoszenie bazy danych Oracle pomiędzy platformami a menedżer RMAN .........................376 Wprowadzenie do przestrzeni tabel, które można przenosić pomiędzy platformami ..........377 Porządek bajtów a konwersja plików danych ......................................................................377 Przenosimy dane! ................................................................................................................379 Podsumowanie ...........................................................................................................................380 12 Oracle Database 10g RMAN. Archiwizacja i odzyskiwanie danych Rozdział 13. Sposoby postępowania z błędami użytkowników — technologie flashback ........................................................................ 381 Przygotowanie na nieuniknione — technologie flashback ........................................................382 Flashback Query ........................................................................................................................382 Flashback i segmenty cofania — historia sentymentalna ....................................................383 Wykonywanie operacji Flashback Query ............................................................................384 Zapytania typu flashback z poziomu środowiska Oracle Enterprise Manager ....................384 Warsztaty RMAN: mechanizm Flashback Versions Query .................................................385 Flashback Transaction Query ..............................................................................................389 Warsztaty RMAN: mechanizm Flashback Transaction Query ...........................................389 Flashback Table .........................................................................................................................391 Wykonywanie operacji Flashback Table z poziomu SQL ...................................................391 Wykonywanie operacji Flashback Table z poziomu środowiska Oracle Enterprise Manager ...............................................................................................392 Warsztaty RMAN: mechanizm Flashback Table ................................................................392 Flashback Drop ..........................................................................................................................394 Kosz ....................................................................................................................................394 Warsztaty RMAN: mechanizm Flashback Drop i kosz .......................................................396 Flashback Database ...................................................................................................................398 Dzienniki operacji flashback ...............................................................................................399 Czas przechowywania dzienników flashback ......................................................................399 Warsztaty RMAN: konfiguracja mechanizmu Flashback Database ...................................400 Flashback Database — konfigurowanie i dostrajanie ..........................................................401 Warsztaty RMAN: wykonywanie operacji Flashback Database .........................................402 Podsumowanie ...........................................................................................................................403 Rozdział 14. Utrzymanie menedżera RMAN ................................................................. 405 Pielęgnacja menedżera RMAN ..................................................................................................405 Testy krzyżowe kopii zapasowych RMAN .........................................................................405 Warsztaty RMAN: zastosowanie polecenia crosscheck ......................................................408 Weryfikacja kopii zapasowych RMAN ...............................................................................409 Strategie przechowywania kopii zapasowych .....................................................................410 Polecenie change .................................................................................................................413 Warsztaty RMAN: użycie polecenia change .......................................................................417 Polecenie delete ...................................................................................................................418 Warsztaty RMAN: użycie polecenia delete .........................................................................419 Katalogowanie innych kopii zapasowych w RMAN ...........................................................419 Utrzymanie katalogu odtwarzania .............................................................................................421 Wyrejestrowanie bazy danych z poziomu menedżera RMAN ............................................421 Migracje baz danych i zagadnienia związane z aktualizacją ...............................................421 Ręczne resetowanie inkarnacji bazy danych (resetowanie katalogu) ..................................422 Ręczna synchronizacja katalogu odtwarzania (resync catalog) ...........................................422 Opróżnianie rekordów katalogu odtwarzania ......................................................................422 Obiekty schematu katalogu odtwarzania .............................................................................423 Tworzenie kopii zapasowej katalogu odtwarzania ....................................................................423 Skrypty składowane menedżera RMAN ....................................................................................423 Tworzenie skryptów składowanych ....................................................................................424 Modyfikowanie skryptów składowanych ............................................................................424 Usuwanie skryptów składowanych .....................................................................................424 Używanie skryptów składowanych .....................................................................................424 Wyświetlanie skryptów składowanych ................................................................................425 Warsztaty RMAN: używanie skryptów składowanych menedżera RMAN ..........................425 Kiedy nie można już jej znieść ..................................................................................................426 Podsumowanie ...........................................................................................................................426 Spis treści 13 Rozdział 15. Monitorowanie i tworzenie raportów w menedżerze RMAN ....................... 427 Polecenie list menedżera RMAN ...............................................................................................427 Listy inkarnacji bazy danych ...............................................................................................428 Listy kopii zapasowych .......................................................................................................429 Lista kopii obrazów .............................................................................................................439 Polecenie report menedżera RMAN ..........................................................................................441 Raport na temat plików danych, które nie były ostatnio uwzględniane w kopii zapasowej .............................................................................................................442 Raporty dotyczące redundancji kopii zapasowych lub okna odtwarzania ...........................442 Raport z nieodwracalnych operacji na plikach danych ........................................................443 Raport ze schematu bazy danych .........................................................................................444 Raport o przestarzałych kopiach zapasowych .....................................................................444 Podsumowanie ...........................................................................................................................445 Rozdział 16. Dostrajanie wydajności operacji tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania za pomocą menedżera RMAN ............................................. 447 Przed przystąpieniem do dostrajania menedżera RMAN ..........................................................448 Wydajność menedżera RMAN — co można osiągnąć? ......................................................448 Przygotowanie odpowiedniego sprzętu ...............................................................................449 Dostrajanie bazy danych .....................................................................................................450 Dostrajanie menedżera RMAN ..................................................................................................454 Dostrajanie ustawień menedżera RMAN ............................................................................454 Dostrajanie warstwy MML .................................................................................................458 Wykorzystanie widoków w procesie dostrajania .......................................................................458 Widoki V$SESSION_LONGOPS i V$SESSION ...............................................................459 V$BACKUP_ASVNC_IO i V$BACKUP_SYNC_IO ........................................................459 Podsumowanie ...........................................................................................................................462 Część IV RMAN w ekosystemie Oracle .............................................. 463 Rozdział 17. Duplikacja — klonowanie docelowej bazy danych .................................... 465 Duplikacja za pomocą menedżera RMAN — podstawy ...........................................................466 Do czego służy operacja duplikacji menedżera RMAN? ....................................................466 Architektura duplikacji ........................................................................................................467 Duplikacja — zagadnienia dotyczące lokalizacji ......................................................................473 Duplikacja na tym samym serwerze — przegląd ................................................................473 Duplikacja na tym samym serwerze — inny katalog ORACLE_HOME ............................475 Duplikacja na zdalnym serwerze — przegląd .....................................................................475 Duplikacja i sieć ..................................................................................................................479 Warsztaty RMAN: tworzenie pliku haseł ............................................................................480 Duplikacja na tym samym serwerze ..........................................................................................482 Warsztaty RMAN: duplikacja na ten sam serwer z zastosowaniem kopii zapasowych wykonywanych na dysku ...................................................................................................483 Korzystanie z kopii zapasowych na taśmie .........................................................................485 Duplikacja na zdalnym serwerze ...............................................................................................485 Warsztaty RMAN: duplikacja na zdalny serwer z zastosowaniem kopii zapasowych wykonywanych na dysku ...................................................................................................486 Wykorzystanie kopii zapasowych na taśmie podczas duplikacji na serwer zdalny .............488 Niekompletna duplikacja — korzystanie z narzędzia DBNEWID ......................................488 Podsumowanie ...........................................................................................................................490 14 Oracle Database 10g RMAN. Archiwizacja i odzyskiwanie danych Rozdział 18. RMAN i Data Guard ................................................................................ 491 RMAN i rezerwowa baza danych ..............................................................................................492 Wymagania dotyczące użycia menedżera RMAN do stworzenia rezerwowej bazy danych ......................................................................................................................493 Polecenie duplicate...for standby .........................................................................................494 Warsztaty RMAN: tworzenie rezerwowej bazy danych za pomocą menedżera RMAN .......496 Wykonywanie kopii zapasowej z rezerwowej bazy danych ......................................................498 Wykonywanie kopii zapasowych plików danych z rezerwowej bazy danych .....................500 Wykonywanie kopii zapasowych zarchiwizowanych dzienników z rezerwowej bazy danych ......................................................................................................................500 Wykorzystanie operacji Flashback Database do odtworzenia instancji rezerwowej bazy danych ......................................................................................................................501 Podsumowanie ...........................................................................................................................502 Rozdział 19. RMAN i Real Application Clusters ........................................................... 503 Real Application Clusters — wyzwania związane z kopiami zapasowymi ...............................504 Kopie zapasowe plików danych ..........................................................................................505 Kopie zapasowe zarchiwizowanych dzienników powtórzeń ...............................................507 Wyzwania związane z odtwarzaniem w środowisku RAC ........................................................510 Operacje przywracania ........................................................................................................510 Problemy z zarządzaniem nośnikami podczas operacji przywracania .................................511 Problemy związane z odtwarzaniem po wykonaniu przywracania ......................................512 Zaawansowane zagadnienia związane z menedżerem RMAN i architekturą RAC ...................513 Duplikacja do systemu składającego się z pojedynczego węzła ..........................................513 Warsztaty RMAN: duplikacja bazy danych RAC do bazy danych składającej się z pojedynczego węzła ........................................................................................................514 Rezerwowa baza danych złożona z jednego węzła ..............................................................516 Warsztaty RMAN: tworzenie rezerwowej bazy danych złożonej z jednego węzła dla bazy danych RAC ........................................................................................................516 Tworzenie kopii zapasowych baz danych RAC składających się z więcej niż jednego węzła ...................................................................................................................519 Podsumowanie ...........................................................................................................................519 Rozdział 20. RMAN i technologia synchronizacji i rozdziału ......................................... 521 Synchronizacja i rozdział — kopie zapasowe rozbitego lustra ..................................................521 Bazy danych Oracle w woluminach używanych w technologii synchronizacji i rozdziału .......524 Pliki danych .........................................................................................................................525 Pliki kontrolne .....................................................................................................................526 Pliki dzienników powtórzeń ................................................................................................527 Zarchiwizowane dzienniki powtórzeń .................................................................................527 Korzyści wynikające ze stosowania kopii zapasowej na odłączonym woluminie lustrzanym ...528 Szybkie odtwarzanie do punktu w czasie ............................................................................528 Szybkie wykonywanie kopii zapasowych ...........................................................................528 Montowanie oddzielonego woluminu lustrzanego na innym serwerze ...............................528 Wykonywanie kopii zapasowych z odłączonej kopii lustrzanej ..........................................529 RMAN i architektura synchronizacji i rozdziału .......................................................................529 Rejestracja odłączonych kopii lustrzanych w menedżerze RMAN .....................................529 Wykonywanie kopii zapasowych RMAN z odłączonej kopii lustrzanej .............................530 Warsztaty RMAN: konfiguracja menedżera RMAN w celu wykonywania kopii zapasowej z odłączonej kopii lustrzanej ...........................................................................532 Tania wersja architektury synchronizacji i rozdziału ..........................................................532 Spis treści 15 Wykorzystanie rezerwowej bazy danych, funkcji Flashback Database oraz przyrostowego stosowania kopii zapasowych w celu zaimplementowania technologii synchronizacji i rozdziału ..............................................................................533 Korzyści wynikające z zastosowania rozwiązania synchronizacji i rozdziału systemu Oracle ..................................................................................................................534 Podsumowanie ...........................................................................................................................535 Rozdział 21. RMAN w miejscu pracy — praktyczne przypadki ...................................... 537 Przed odtwarzaniem ..................................................................................................................537 Jaka jest rzeczywista natura awarii? ....................................................................................538 Jakie są dostępne opcje odtwarzania? .................................................................................538 Czy potrzebna jest pomoc techniczna firmy Oracle? ..........................................................539 Kto może nam pomóc podczas odtwarzania? ......................................................................539 Analiza przypadków odtwarzania ..............................................................................................539 Przypadek 1. Odtwarzanie po całkowitej utracie bazy danych pracującej w trybie NOARCHIVELOG, z katalogiem odtwarzania ..................................................540 Przypadek 2. Odtwarzanie po całkowitej utracie bazy danych pracującej w trybie NOARCHIVELOG, bez katalogu odtwarzania ..................................................542 Przypadek 3. Odtwarzanie po całkowitej utracie bazy danych pracującej w trybie ARCHIVELOG, bez katalogu odtwarzania ........................................................543 Przypadek 4. Odtwarzanie po całkowitej utracie bazy danych pracującej w trybie ARCHIVELOG, z katalogiem odtwarzania ........................................................546 Przypadek 5. Odtwarzanie w przypadku utraty przestrzeni tabel SYSTEM ........................549 Przypadek 6. Odtwarzanie w trybie online w przypadku utraty pliku danych lub przestrzeni tabel ..........................................................................................................550 Przypadek 7. Odtwarzanie w przypadku utraty niezarchiwizowanego bieżącego dziennika powtórzeń .........................................................................................................551 Przypadek 8. Odtwarzanie za pośrednictwem operacji resetlogs ........................................553 Przypadek 9. Ręczne dokończenie nieudanej duplikacji .....................................................554 Przypadek 10. Wykorzystanie duplikacji RMAN do stworzenia historycznego podzbioru docelowej bazy danych ....................................................................................556 Przypadek 11. Odtwarzanie utraconego pliku bazy danych działającej w trybie ARCHIVELOG za pomocą kopii obrazu z obszaru FRA .................................................558 Przypadek 12. Odtwarzanie działającego pliku danych produkcyjnej bazy danych z obszaru FRA ..................................................................................................................560 Przypadek 13. Wykorzystanie mechanizmu Flashback Database i odtwarzania nośników w celu ustalenia dokładnego momentu otwarcia bazy danych z operacją resetlogs ...........................................................................................................561 Podsumowanie ...........................................................................................................................563 Dodatki ............................................................................................. 565 Dodatek A Przewodnik po konstrukcjach składniowych menedżera RMAN ................ 567 Dodatek B Katalog odtwarzania ............................................................................... 625 Dodatek C Konfiguracja środowiska testowego dla menedżera RMAN ....................... 633 Skorowidz ................................................................................................................. 641 Rozdział 8. RMAN i Tivoli Storage Manager Jeśli w firmie wykorzystuje się system Tivoli Storage Manager (TSM) do archiwizacji plików, wiele przemawia za wykonaniem kolejnego kroku polegającego na wykorzystaniu systemu TSM do archiwizacji baz danych Oracle. Pozwala to nie tylko na wykorzystanie istniejących mechanizmów zabezpieczeń danych, ale także tworzy przezroczyste połączenie menedżera RMAN z systemem TSM. Wystarczy kilka drobnych modyfikacji w skryptach RMAN i jed- norazowe przeprowadzenie łatwej instalacji systemu TSM, aby użytkownik nie musiał nawet zwracać uwagi, że napęd taśmy lub dysku używany do archiwizacji znajduje się na innym serwerze. Administrator baz danych może nigdy nie być zmuszonym do uruchomienia pole- cenia konsoli TSM. W niniejszym rozdziale opiszemy kilka zagadnień związanych z TSM — zamieścimy ogólny opis klienta TSM oraz modułu dodatkowego, znanego pod nazwą TDPO (ang. Tivoli Data Protection for Oracle). Najpierw zwięźle opiszemy architekturę TSM oraz powiemy, w jaki sposób włączyć do niej klienta Oracle. Następnie ogólnie omówimy sposób instalacji kompo- nentów TSM, włącznie z tworzeniem puli pamięci masowej i przypisywaniem ich do klas za- rządzania. Jednak większość z tych komponentów najprawdopodobniej została zainstalo- wana wcześniej przez specjalistów zajmujących się w firmie pamięcią
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oracle Database 10g RMAN. Archiwizacja i odzyskiwanie danych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: