Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00207 002488 22739177 na godz. na dobę w sumie
Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie - książka
Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie - książka
Autor: Liczba stron: 464
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1197-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zainstaluj i zoptymalizuj Oracle Database 10g w środowisku Linux

Nazwa Oracle to już niemal synonim bezpiecznej, wydajnej i stabilnej bazy danych. Baza Oracle wykorzystywana jest wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom bezpieczeństwa danych, stabilność, szybkość wykonywania zapytań i wysoka wydajność mechanizmów zarządzających. Udostępnienie danych użytkownikom sieci wymaga zainstalowania bazy na serwerze obsługiwanym przez wydajny system operacyjny, za jaki od dawna uważany jest Linux. Ten dostępny nieodpłatnie system doskonale nadaje się do roli 'bazy' dla Oracle'a, łatwo poddaje się 'tuningowi' i daje możliwość korzystania z doskonałej pomocy technicznej w postaci setek tysięcy użytkowników na całym świecie.

Książka 'Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie' stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z instalacją bazy danych Oracle 10g w środowisku Linux, strojeniem jej wydajności, codziennymi zadaniami administracyjnymi i korzystaniem z niej w celach produkcyjnych. Czytając ją, poznasz architekturę Linuksa i Oracle'a, dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować bazę danych oraz związane z nią usługi, nauczysz się optymalnie integrować Linuksa z Oraclem. Nabyta wiedza pozwoli Ci lepiej zabezpieczać dane, planować i realizować proces ich replikacji, administrować kontami użytkowników, tworzyć klastry aplikacji, optymalizować zapytania SQL i budować indeksy baz danych. Przeczytasz tu także o konfigurowaniu serwerów i korzystaniu z Oracle Application Server 10g.

Zaprojektuj i wdrażaj wysoko wydajne rozwiązania bazodanowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie Autor: Edward Whalen T‡umaczenie: Maciej Jezierski, Marek Pa‡czyæski ISBN: 978-83-246-1197-3 Tytu‡ orygina‡u: Oracle Database 10g Linux Administration Format: B5, stron: 464 Zainstaluj i zoptymalizuj Oracle Database 10g w (cid:156)rodowisku Linux (cid:149) Skonfiguruj Linuksa do obs‡ugi Oracle Database 10g i zainstaluj bazŒ danych (cid:149) Wykonaj kopie zapasowe danych i dostr(cid:243)j wydajno(cid:156)(cid:230) bazy oraz aplikacji (cid:149) Naucz siŒ optymalizowa(cid:230) zapytania SQL Nazwa Oracle to ju¿ niemal synonim bezpiecznej, wydajnej i stabilnej bazy danych. Baza Oracle wykorzystywana jest wszŒdzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom bezpieczeæstwa danych, stabilno(cid:156)(cid:230), szybko(cid:156)(cid:230) wykonywania zapytaæ i wysoka wydajno(cid:156)(cid:230) mechanizm(cid:243)w zarz„dzaj„cych. UdostŒpnienie danych u¿ytkownikom sieci wymaga zainstalowania bazy na serwerze obs‡ugiwanym przez wydajny system operacyjny, za jaki od dawna uwa¿any jest Linux. Ten dostŒpny nieodp‡atnie system doskonale nadaje siŒ do roli (cid:132)bazy(cid:148) dla Oracle(cid:146)a, ‡atwo poddaje siŒ (cid:132)tuningowi(cid:148) i daje mo¿liwo(cid:156)(cid:230) korzystania z doskona‡ej pomocy technicznej w postaci setek tysiŒcy u¿ytkownik(cid:243)w na ca‡ym (cid:156)wiecie. Ksi„¿ka (cid:132)Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie(cid:148) stanowi kompleksowe om(cid:243)wienie zagadnieæ zwi„zanych z instalacj„ bazy danych Oracle 10g w (cid:156)rodowisku Linux, strojeniem jej wydajno(cid:156)ci, codziennymi zadaniami administracyjnymi i korzystaniem z niej w celach produkcyjnych. Czytaj„c j„, poznasz architekturŒ Linuksa i Oracle(cid:146)a, dowiesz siŒ, jak zainstalowa(cid:230) i skonfigurowa(cid:230) bazŒ danych oraz zwi„zane z ni„ us‡ugi, nauczysz siŒ optymalnie integrowa(cid:230) Linuksa z Oraclem. Nabyta wiedza pozwoli Ci lepiej zabezpiecza(cid:230) dane, planowa(cid:230) i realizowa(cid:230) proces ich replikacji, administrowa(cid:230) kontami u¿ytkownik(cid:243)w, tworzy(cid:230) klastry aplikacji, optymalizowa(cid:230) zapytania SQL i budowa(cid:230) indeksy baz danych. Przeczytasz tu tak¿e o konfigurowaniu serwer(cid:243)w i korzystaniu z Oracle Application Server 10g. (cid:149) Architektura bazy danych Oracle (cid:149) Tworzenie baz i tabel (cid:149) Instalacja Oracle 10g w Linuksie (cid:149) Konfigurowanie systemu i bazy danych (cid:149) Wdro¿enie klastra aplikacji w oparciu o mechanizm RAC (cid:149) Optymalizowanie bazy danych (cid:149) Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych (cid:149) Mechanizmy replikacji danych (cid:149) Optymalizacja zapytaæ SQL (cid:149) Konfiguracja warstwy sprzŒtowej Zaprojektuj i wdra¿aj wysoko wydajne rozwi„zania bazodanowe Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorze ................................................................................................. 11 O współautorach ...................................................................................... 13 Wstęp ...................................................................................................... 15 Część I Oracle na Linuksie ................................................................ 27 Rozdział 1. Architektura Linuksa ................................................................................ 29 Przegląd systemu operacyjnego .................................................................................................... 30 Jądro monolityczne ................................................................................................................ 30 Mikrojądro .............................................................................................................................. 32 Przegląd Linuksa .......................................................................................................................... 32 Struktura katalogów ............................................................................................................... 33 Narzędzia i katalogi ................................................................................................................ 33 Środowisko programistyczne ................................................................................................. 37 Interfejs użytkownika w Linuksie ................................................................................................ 41 X Window .............................................................................................................................. 41 Środowiska graficzne ............................................................................................................. 41 Narzędzia serwera Web w Linuksie ............................................................................................. 43 Serwer sieci Web Apache ...................................................................................................... 43 Programowanie CGI w Linuksie ............................................................................................ 43 Proces uruchamiania Linuksa ................................................................................................. 43 Kod źródłowy Linuksa ........................................................................................................... 44 Ponowne budowanie jądra Linuksa ........................................................................................ 44 Procesy i wątki .............................................................................................................................. 46 Czym jest proces? ................................................................................................................... 46 Korzystanie z procesów przez Oracle’a ................................................................................. 47 Czym jest wątek? ................................................................................................................... 47 Urządzenia .................................................................................................................................... 47 Urządzenia znakowe .............................................................................................................. 47 Urządzenia blokowe ............................................................................................................... 48 System zarządzania przestrzenią dyskową LVM ................................................................... 48 System zarządzania pamięcią masową ASM ......................................................................... 48 Systemy plików ............................................................................................................................ 49 ext3 ......................................................................................................................................... 49 OCFS ...................................................................................................................................... 49 Surowe urządzenia ................................................................................................................. 50 Podsumowanie .............................................................................................................................. 50 4 Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie Rozdział 2. Architektura Oracle’a ............................................................................... 51 Server Oracle Database ................................................................................................................ 51 Baza danych Oracle Database ...................................................................................................... 52 Fizyczne struktury danych .....................................................................................................52 Logiczne struktury danych ..................................................................................................... 56 Instancja Oracle’a ......................................................................................................................... 74 Definicja instancji Oracle’a .................................................................................................... 74 Składniki instancji .................................................................................................................. 74 Procesy użytkownika .................................................................................................................... 78 Proces serwera ........................................................................................................................ 78 Pamięć globalnego obszaru programu (PGA) ........................................................................ 79 Serwer wielowątkowy (MTS) a dedykowane procesy serwera ............................................. 79 Nowe funkcjonalności w Oracle 10g ............................................................................................ 80 Funkcjonalności związane ze skalowalnością i wydajnością ................................................ 80 Klastrowanie ........................................................................................................................... 80 Dostępność ............................................................................................................................. 81 Zarządzanie ............................................................................................................................ 81 Funkcjonalności business intelligence ................................................................................... 81 Tworzenie aplikacji ................................................................................................................ 82 Obsługa 64-bitowego Linuksa ............................................................................................... 82 Przetwarzanie siatkowe ................................................................................................................ 82 Podsumowanie .............................................................................................................................. 83 Rozdział 3. Zarządzanie transakcjami oraz obiekty schematu Oracle’a ......................... 85 Funkcjonalność Oracle’a .............................................................................................................. 85 Odczyt z bazy danych ............................................................................................................ 85 Współbieżność ....................................................................................................................... 86 Zapis do bazy danych ............................................................................................................. 86 Blokowanie ............................................................................................................................. 87 Spójność odczytu .................................................................................................................... 87 Integralność danych ................................................................................................................ 87 Dziennik powtórzeń ............................................................................................................... 88 Cofanie ................................................................................................................................... 95 Wprowadzenie do zarządzania transakcjami ................................................................................ 97 Transakcje .............................................................................................................................. 98 Wprowadzenie do obiektów schematu Oracle’a ........................................................................ 102 Tabele ................................................................................................................................... 102 Indeksy ................................................................................................................................. 103 Widoki .................................................................................................................................. 104 Sekwencje ............................................................................................................................. 104 Klastry .................................................................................................................................. 105 Synonimy ............................................................................................................................. 105 Podsumowanie ............................................................................................................................ 105 Część II Instalacja Oracle 10g w Linuksie ........................................ 107 Rozdział 4. Określanie wymagań Oracle 10g w systemach Linux ............................... 109 Wprowadzenie do określania wymagań ..................................................................................... 110 Określanie wymagań dla szczytowego i równego obciążenia ............................................. 110 Umowy o poziomie usług .................................................................................................... 111 Zasoby systemowe, możliwości i kolejkowanie ......................................................................... 113 Wydajność procesora a kolejkowanie .................................................................................. 113 Wydajność wejścia-wyjścia a kolejkowanie ........................................................................ 114 Wydajność sieci .................................................................................................................... 115 Pamięć .................................................................................................................................. 115 Spis treści 5 Metryki ....................................................................................................................................... 116 Dostosowanie Oracle’a ............................................................................................................... 117 Parametry ograniczające ...................................................................................................... 117 Parametry zasobów .............................................................................................................. 119 Określanie wymagań sprzętowych ............................................................................................. 121 Określanie wymagań procesora ........................................................................................... 121 Określanie wymagań pamięci .............................................................................................. 122 Określanie wymagań podsystemu wejścia-wyjścia ............................................................. 122 Podsystemy dyskowe RAID ....................................................................................................... 130 Sprzętowy a programowy RAID .......................................................................................... 130 Paskowanie ........................................................................................................................... 131 Przegląd parzystości ............................................................................................................. 135 Przewidywanie obciążenia ......................................................................................................... 139 Podsumowanie ............................................................................................................................ 139 Rozdział 5. Konfigurowanie systemu Linux dla Oracle’a ............................................. 141 Czynności niezbędne przed instalacją Linuksa .......................................................................... 141 Minimalne wymagania ......................................................................................................... 142 Konfiguracja systemów plików ............................................................................................ 143 Wybór komponentów Linuksa ............................................................................................. 143 Czynności niezbędne po instalacji Linuksa ................................................................................ 146 Konfiguracja parametrów jądra ............................................................................................ 146 Dodawanie użytkowników i grup ........................................................................................ 148 Konfiguracja ograniczeń powłoki dla użytkownika Oracle’a .............................................. 149 Tworzenie struktury katalogów ............................................................................................ 149 Konfigurowanie środowiska Oracle’a .................................................................................. 150 Lista kontrolna instalacji ............................................................................................................ 151 Lista kontrolna instalacji dla Oracle 10g R1 ........................................................................ 151 Lista kontrolna instalacji dla Oracle 10g R2 ........................................................................ 153 Podsumowanie ............................................................................................................................ 154 Rozdział 6. Instalacja Oracle 10g na Linuksie ........................................................... 155 Czynności wykonywane przed instalacją ................................................................................... 155 Parametry konfiguracyjne jądra ........................................................................................... 155 Wymagania pamięci masowej .............................................................................................. 156 Proces instalacji .......................................................................................................................... 166 Przygotowywanie plików instalacyjnych ............................................................................. 167 Uruchamianie programu instalacyjnego ............................................................................... 167 Czynności wykonywane po instalacji ......................................................................................... 170 Pobieranie oraz instalacja poprawek .................................................................................... 170 Czynności konfiguracyjne .................................................................................................... 170 Testowanie i sprawdzanie poprawności ............................................................................... 172 Podsumowanie ............................................................................................................................ 173 Część III Oracle RAC w Linuksie ....................................................... 175 Rozdział 7. Koncepcje klastra Oracle Real Application Cluster .................................. 177 Czym jest klastrowanie? ............................................................................................................. 178 Terminologia klastrów ......................................................................................................... 178 Definicja klastra ................................................................................................................... 180 RAC (Real Application Clusters) ............................................................................................... 182 Przegląd RAC ....................................................................................................................... 182 Komponenty Oracle RAC 10g ............................................................................................. 184 Komponenty bazy danych RAC ........................................................................................... 188 6 Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie Wykorzystanie współużytkowanej pamięci masowej w Oracle RAC ................................. 191 Wykorzystanie NAS jako współużytkowanej pamięci masowej ......................................... 193 Podsumowanie ............................................................................................................................ 194 Rozdział 8. Uruchomienie klastra aplikacji Oracle w systemie Linux .......................... 195 Planowanie wdrożenia systemu RAC ......................................................................................... 195 Komponenty RAC ................................................................................................................ 196 Określanie skali systemu RAC ............................................................................................. 198 Konfiguracja systemu Linux ...................................................................................................... 200 Sprawdzenie sprzętu ............................................................................................................. 200 Sprawdzenie wymagań sieciowych ...................................................................................... 201 Konfiguracja jądra systemu Linux ....................................................................................... 202 Konfigurowanie systemu Linux ........................................................................................... 205 Konfiguracja modułów (programów) systemu Linux ................................................................ 207 Katalogi Oracle’a ................................................................................................................. 207 Wyznaczanie zmiennych środowiskowych .......................................................................... 208 Parametry pracy sieciowej ................................................................................................... 208 Konfiguracja klastra RAC .......................................................................................................... 211 Konfiguracja usług CRS ....................................................................................................... 212 Konfiguracja połączenia wewnętrznego .............................................................................. 214 Konfiguracja współdzielonych dysków ............................................................................... 214 Testowanie klastra RAC i zarządzanie nim ......................................................................... 217 Dokumenty pomocy dla Oracle 10g RAC .................................................................................. 221 Podsumowanie ............................................................................................................................ 222 Rozdział 9. Administrowanie serwerem Oracle i klastrem RAC w systemie Linux ....... 223 Konfigurowanie jądra systemu Linux ........................................................................................ 223 Konfiguracja pamięci współdzielonej .................................................................................. 223 Konfiguracja semaforów i innych parametrów jądra ........................................................... 224 Monitorowanie i modyfikowanie parametrów konfiguracyjnych systemu Linux ............... 224 Konfiguracja sieci ....................................................................................................................... 225 Monitorowanie pracy systemu Linux ......................................................................................... 226 Polecenie sar ......................................................................................................................... 226 Polecenie vmstat ................................................................................................................... 227 Polecenie top ........................................................................................................................ 227 Polecenie iostat ..................................................................................................................... 228 Aktualizacja systemu operacyjnego Linux ................................................................................. 229 Uruchamianie instancji ............................................................................................................... 229 Uruchomienie bazy danych .................................................................................................. 230 Zamontowanie bazy danych ................................................................................................. 230 Otwarcie bazy danych .......................................................................................................... 231 Uruchomienie bazy danych za pomocą aplikacji Enterprise Manager Database Control ... 232 Baza danych Oracle Database 10g i demon CSSD .................................................................... 233 Uwierzytelnianie użytkowników ................................................................................................ 233 Uwierzytelnianie w bazie danych ........................................................................................ 234 Uwierzytelnianie w systemie operacyjnym .......................................................................... 234 Uwierzytelnianie sieciowe ................................................................................................... 234 Uwierzytelnianie zdalne ....................................................................................................... 235 Uwierzytelnianie na poziomie warstwy pośredniej ............................................................. 235 Uwierzytelnianie SSL .......................................................................................................... 235 Autoryzacja użytkowników .................................................................................................. 236 Profile użytkowników .......................................................................................................... 236 Uprawnienia ......................................................................................................................... 237 Dodawanie kont użytkowników ................................................................................................. 238 Podsumowanie ............................................................................................................................ 239 Spis treści 7 Rozdział 10. Optymalizacja platformy Oracle i klastra RAC w systemie Linux .............. 241 Metodologia zwiększania wydajności ........................................................................................ 242 Krok 1: Wstępna analiza ...................................................................................................... 242 Krok 2: Monitorowanie systemu .......................................................................................... 243 Krok 3: Analiza wyników .................................................................................................... 243 Krok 4: Opracowanie hipotezy ............................................................................................ 244 Krok 5: Wyznaczenie propozycji rozwiązania ..................................................................... 245 Krok 6: Implementacja rozwiązania .................................................................................... 245 Krok 7: Testowanie i monitorowanie ................................................................................... 246 Dalsza analiza i testowanie .................................................................................................. 246 Dostrajanie platformy Oracle w systemie Linux ........................................................................ 247 Dostrajanie aplikacji ............................................................................................................. 248 Dostrajanie instancji ............................................................................................................. 248 Monitorowanie pracy instancji Oracle’a .............................................................................. 251 Zdarzenia oczekiwania .........................................................................................................258 Optymalizacja pracy urządzeń ............................................................................................. 258 Monitorowanie systemu Linux ............................................................................................. 258 Monitorowanie systemu Linux za pomocą polecenia PS ..................................................... 260 Monitorowanie systemu Linux za pomocą polecenia vmstat .............................................. 261 Monitorowanie systemu Linux za pomocą polecenia iostat ................................................ 261 Monitorowanie systemu Linux za pomocą polecenia sar .................................................... 262 Monitorowanie systemu Linux za pomocą polecenia top .................................................... 263 Wykorzystanie modeli wielkich pamięci ................................................................................... 264 Konfiguracja systemu Linux do obsługi SGA o rozmiarze większym niż 1,7 GB (i mniejszym niż 2,7 GB) ................................................................................................... 264 Konfiguracja serwera Oracle do obsługi SGA o rozmiarze większym niż 2,7 GB ............. 265 Testy obciążeniowe sprawdzające wydajność systemu .............................................................. 266 Jaki jest cel testowania systemu? ......................................................................................... 267 Testy obciążeniowe zadań wsadowych ................................................................................ 268 Testy obciążeniowe procedur wprowadzania danych .......................................................... 269 Testy obciążeniowe aplikacji OLTP .................................................................................... 269 Metryki wydajności .............................................................................................................. 271 Wskazówki dotyczące testowania obciążenia ...................................................................... 273 Podsumowanie ............................................................................................................................ 273 Część IV Administrowanie bazą danych Oracle Database 10g w systemie Linux oraz optymalizacja ................................... 275 Rozdział 11. Kopie zapasowe i odbudowa bazy danych ................................................ 277 Podstawy sporządzania kopii zapasowych ................................................................................. 277 Techniki sporządzania kopii zapasowej i odbudowy bazy danych ............................................ 278 Odbudowa instancji .............................................................................................................. 279 Odbudowa danych — odbudowa nośnika ............................................................................ 279 Odbudowa bieżącego i zarchiwizowanego dziennika powtórzeń ........................................ 280 Jak działają transakcje? ........................................................................................................ 282 Funkcjonowanie systemu RDBMS ...................................................................................... 283 Wprowadzenie do kopii zapasowych ......................................................................................... 286 Kopia typu ARCHIVELOG ................................................................................................. 286 Kopia typu CONTROLFILE ................................................................................................ 288 Pełna kopia ........................................................................................................................... 288 Kopie zapasowe przestrzeni tabel i pliku danych ................................................................ 289 Przyrostowe kopie zapasowe ............................................................................................... 290 Jak wykonać kopię zapasową bazy danych? .............................................................................. 291 Menedżer przywracania danych RMAN .............................................................................. 292 Automatyczne archiwizowanie i odtwarzanie dyskowe (obszar natychmiastowego odtwarzania) ........................................................................... 296 8 Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie Narzędzia systemu operacyjnego — gorąca kopia zapasowa .............................................. 297 Narzędzia Export i Data Pump ............................................................................................. 299 Komercyjne aplikacje archiwizacji ...................................................................................... 302 Strategie sporządzania kopii zapasowych .................................................................................. 302 Co i kiedy archiwizować? .................................................................................................... 303 Przykładowe strategie archiwizacji ...................................................................................... 306 Podsumowanie ............................................................................................................................ 307 Rozdział 12. Odtwarzanie danych ............................................................................... 309 Odbudowa bazy danych .............................................................................................................. 309 Odbudowa a odtwarzanie ..................................................................................................... 310 Jak odbudować bazę danych? ..................................................................................................... 310 Odbudowa instancji .............................................................................................................. 311 Odbudowa nośnika ............................................................................................................... 311 Odbudowa plików dziennika ................................................................................................ 313 Odbudowa bazy danych z określonego punktu czasowego ................................................. 313 Technologia Flashback platformy Oracle 10g ..................................................................... 315 Opracowanie strategii odbudowy ............................................................................................... 321 Planowanie odbudowy instancji ........................................................................................... 321 Planowanie odbudowy nośnika ............................................................................................ 322 Planowanie odbudowy po błędzie operatora ........................................................................ 323 Podsumowanie ............................................................................................................................ 323 Rozdział 13. Oracle Data Guard w systemie Linux ....................................................... 325 Sposób wykorzystania mechanizmu Data Guard ....................................................................... 325 Usługi Data Guard ................................................................................................................ 327 Fizyczna zapasowa baza danych .......................................................................................... 330 Logiczna zapasowa baza danych .......................................................................................... 331 Konfiguracja systemu Oracle Data Guard i zarządzanie nim ..................................................... 333 Konfiguracja fizycznej zapasowej bazy danych .................................................................. 333 Konfiguracja logicznej zapasowej bazy danych .................................................................. 338 Podsumowanie ............................................................................................................................ 340 Rozdział 14. Zaawansowana replikacja danych w systemie Linux ................................ 341 Wprowadzenie do zagadnień replikacji Oracle .......................................................................... 341 Replikacja z wieloma serwerami nadrzędnymi .................................................................... 343 Replikacja materializowanych widoków ............................................................................. 344 Replikacja hybrydowa .......................................................................................................... 344 Replikacja Oracle w systemie Linux .......................................................................................... 345 Wydajność układów wejścia-wyjścia ................................................................................... 345 Projekt bazy danych ............................................................................................................. 345 Dostateczna pojemność sieci ................................................................................................ 346 Podsumowanie ............................................................................................................................ 347 Rozdział 15. Konfiguracja sprzętowa systemu Linux i serwera Oracle .......................... 349 Podstawy optymalizacji sprzętowej ............................................................................................ 349 Wybór odpowiedniego sprzętu ............................................................................................. 350 Optymalizacja sprzętowa w systemie Linux ........................................................................ 357 Optymalizacja pracy sieci w systemie Linux ............................................................................. 362 Wybór odpowiedniej sieci .................................................................................................... 363 Zmiana ustawień systemu Linux w celu zwiększenia wydajności sieci .............................. 363 Podsumowanie ............................................................................................................................ 364 Spis treści 9 Rozdział 16. Optymalizacja instrukcji SQL ................................................................... 365 Analiza planu wykonywania instrukcji ...................................................................................... 365 Tabela planu ......................................................................................................................... 365 Przeglądanie planu wykonywania instrukcji ........................................................................ 369 Analiza planu wykonywania instrukcji ...................................................................................... 371 Proces decyzyjny optymalizatora ............................................................................................... 373 Praktyczny przykład ............................................................................................................. 375 Wpływanie na decyzje optymalizatora ................................................................................ 376 Techniki optymalizacji SQL-a ............................................................................................. 381 Podsumowanie ............................................................................................................................ 392 Rozdział 17. Indeksy i partycjonowanie ...................................................................... 393 Wprowadzenie do stosowania opcji indeksów bazy danych Oracle 10g ................................... 393 Opcje indeksu bazy danych Oracle 10g ..................................................................................... 395 Współczynnik zgrupowania indeksu .................................................................................... 403 Partycjonowanie bazy danych Oracle 10g ........................................................................... 404 Opcje partycjonowania indeksu ........................................................................................... 408 Opcje partycjonowania tabel IOT ........................................................................................ 410 Zwiększanie wydajności przez zastosowanie partycjonowanych indeksów ........................ 410 Podsumowanie ............................................................................................................................ 411 Część V Produkty firmy Oracle dla systemu Linux ............................. 413 Rozdział 18. Oracle Application Server 10g dla systemu Linux .................................... 415 Z jakich komponentów składa się serwer Oracle Application Server 10g? ............................... 416 Java 2 Enterprise Edition ...................................................................................................... 416 Zarządzanie i bezpieczeństwo .............................................................................................. 417 Portale ................................................................................................................................... 417 Wireless ................................................................................................................................ 418 Inteligencja biznesowa ......................................................................................................... 418 Integracja rozwiązań z grupy e-biznes ................................................................................. 418 Wykorzystanie platformy Oracle Application Server 10g ......................................................... 418 Instalacja i konfiguracja Oracle Application Server 10g w systemie Linux .............................. 424 Instalacja ............................................................................................................................... 424 Konfiguracja ......................................................................................................................... 424 Podsumowanie ............................................................................................................................ 428 Rozdział 19. Oracle E-Business Suite w systemie Linux ............................................... 429 Ogólne informacje na temat aplikacji Oracle E-Business Suite dla systemu Linux .................. 429 Czym jest pakiet Oracle E-Business Suite? ......................................................................... 430 Architektura platformy E-Business Suite ............................................................................. 431 Które moduły są dostępne dla systemu Linux? .................................................................... 433 Wykorzystanie pakietu Oracle E-Business Suite w systemie Linux .................................... 433 Oprogramowanie E-Business Suite w środowisku RAC ..................................................... 434 Instalacja i konfiguracja oprogramowania E-Business Suite w systemie Linux ........................ 434 Instalacja ............................................................................................................................... 434 Przeniesienie platformy E-Business Suite do systemu Linux .................................................... 437 Przeniesienie warstwy aplikacji ........................................................................................... 437 Przeniesienie warstwy baz danych ....................................................................................... 438 Przekształcenie warstwy baz danych w klaster RAC ........................................................... 439 Testowanie ........................................................................................................................... 440 Podsumowanie ............................................................................................................................ 440 Skorowidz .............................................................................................. 441 Rozdział 8. Uruchomienie klastra aplikacji Oracle w systemie Linux W poprzednim rozdziale zostały przedstawione ogólne założenia funkcjonowania klastra RAC systemu Oracle. Zapoznanie się z zasadami działania tego rozwiązania jest wstępem do rzeczy- wistej implementacji klastra RAC. W tym rozdziale zostaną opisane zagadnienia związane z uruchomieniem usług Cluster Ready Services, instalowaniem serwera baz danych Oracle w środowisku RAC oraz utworzeniem klastra. Wszystkie opisywane procedury odnoszą się do oprogramowania Oracle 10g Real Applica- tion Cluster (RAC) dla systemu Linux. Tematyka rozdziału obejmuje zasady projektowania sys- temu RAC, konfigurowania systemu Linux dla potrzeb środowiska RAC oraz testowania systemu RAC. Zostały tu również omówione różnice w zapisie danych i informacji klastra w systemie plików klastra Oracle (ang. Oracle Cluster File System — OCFS) na nieformatowanych urzą- dzeniach (ang. raw devices) oraz w systemach ASM. W końcowej części rozdziału zostały z kolei przedstawione podpowiedzi, które umożliwiają wybranie najlepszej platformy systemo- wej dla danej implementacji. Planowanie wdrożenia systemu RAC Pierwszym etapem wdrażania systemu DBMS jest utworzenie planu, który umożliwia wybór najwłaściwszych opcji procedury. Dlatego też w pierwszej kolejności zostanie przedstawiony przegląd komponentów RAC — na wypadek gdyby ktoś pominął poprzedni rozdział. 196 Część III ♦ Oracle RAC w Linuksie Komponenty RAC Klaster RAC składa się z kilku istotnych komponentów. Węzły klastra wyznacza od 2 do 32 serwerów, które korzystają ze wspólnego systemu składowania danych. Poszczególne rodzaje systemów składowania danych zostały szczegółowo opisane w poprzednim rozdziale. Jednym z ważniejszych komponentów klastra RAC są usługi Cluster Ready Services (CRS). Ich uruchomienie jest konieczne przed zainstalowaniem serwera Oracle i utworzeniem bazy danych. Usługi te składają się z plików binarnych zapisanych w każdym węźle klastra oraz pli- ków konfiguracyjnych umieszczonych na wybranym dysku systemu składowania danych. Opro- gramowanie CRS musi być instalowane we własnym katalogu ORACLE_HOME. Po zainstalowaniu usługi CRS są uruchamiane automatycznie. Choć istnieje również możli- wość ręcznego ich uruchomienia. Usługi CRS wykorzystują w pracy specjalny plik zarządzania węzłami klastra (tzw. voting disk) i rejestr klastra Oracle (ang. Oracle Cluster Registry — OCR). W każdym węźle działa tylko jeden zbiór usług CRS, niezależnie od liczby zainstalowanych instancji Oracle’a. Do usług CRS zalicza się trzy demony: CRSD, OCSSD i EVMD. Proces CRSD zapewnia realizację operacji zarządzania węzłem (na przykład obsługę rejestru OCR) oraz odbudowy węzła (w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy systemu). Odpowiada również za zarządzanie zasobami aplikacji. Pracuje z prawami użytkownika root i automatycznie wzna- wia działanie po wystąpieniu awarii. Proces OCSSD wykonuje wszystkie operacje związane z przynależnością węzła do klastra. Jest uruchamiany z prawami użytkownika oracle. Błąd w dzianiu procesu wiąże się z ponownym uruchomieniem klastra. Demon EVMD odpowiada za zarządzanie zdarzeniami. Do obsługi wywołań wykorzystuje proces racgevt. Czwarty demon — oprocd — pracuje tylko na platformach, na których nie działa oprogramowanie klastra dostar- czane przez producenta. Proces OPROCRD odpowiada za monitorowanie klastra. Kolejnym bardzo ważnym elementem klastra RAC jest wirtualny adres IP. Każdy serwer ope- ruje trzema adresami IP. Jeden z nich jest przeznaczony do publicznego (ogólnego) dostępu do bazy danych. Drugi gwarantuje prywatne połączenie wewnętrzne o dużej szybkości transmisji danych. Trzeci z adresów jest adresem wirtualnym (ang. Virtual IP — VIP). Adres VIP umoż- liwia bezkonfliktowe przeniesienie ruchu do innego węzła w przypadku awarii. W jednym sys- temie można zdefiniować wiele wirtualnych adresów IP, przy czym wirtualny adres IP i publiczny adres IP muszą należeć do tej samej podsieci i muszą być wymienione w pliku /etc/hosts oraz w serwerze nazw domenowych (DNS). Planując architekturę systemu RAC, trzeba znać założenia własnej aplikacji. Kolejne zadanie sprowadza się więc głównie do poznania własnego serwisu. Brak gruntownej wiedzy na temat własnej aplikacji może być przyczyną podjęcia niewłaściwych decyzji podczas opracowywania architektury RAC. Oto kilka pytań, na które należałoby sobie odpowiedzieć: (cid:141) Czy użytkownicy będą korzystali z bazy danych za pomocą połączeń bezpośrednich, czy za pośrednictwem warstwy pośredniej (serwera aplikacji)? (cid:141) Ile aktywnych połączeń z bazą danych trzeba będzie zagwarantować? (cid:141) Czy działanie aplikacji wiąże się w większości z operacjami odczytu, czy też liczba operacji zapisu przeważa nad liczbą operacji odczytu? Rozdział 8. ♦ Uruchomienie klastra aplikacji Oracle w systemie Linux 197 (cid:141) Czy w firmie są zatrudnieni specjaliści ds. zarządzania urządzeniami SAN i administratorzy baz danych? Czy konieczne będzie zatrudnienie pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie klastrem RAC? (cid:141) Czy dany system będzie istotnie rozbudowywany w ciągu kilku przyszłych miesięcy? (cid:141) Jaki będzie rozmiar baz danych? (cid:141) Czy będą wykorzystywane archiwa dzienników? Jeśli tak, gdzie będą przechowywane pliki dzienników? (cid:141) Czy wydajność i niezawodność są istotnymi aspektami funkcjonowania aplikacji? (cid:141) W jaki sposób będą sporządzane kopie zapasowe systemu? (cid:141) Czy wymagania odnośnie niezawodności systemu narzucają konieczność wdrożenia rozwiązania Data Guard w klastrze RAC? Planując implementację klastra RAC, należy pamiętać o wymienionych kwestiach. Przeanali- zujmy je więc bardziej szczegółowo. Czy będzie wykorzystywany serwer aplikacji (serwer war- stwy pośredniej)? Brak serwera pośredniego (serwera aplikacji) może spowodować zwięk- szenie liczby połączeń bazodanowych. Zastosowanie takich rozwiązań jak pula połączeń (ang. connection pool) pozwala serwerowi aplikacji na przejęcie kontroli nad połączeniami bazoda- nowymi i na współdzielenie ich przez wszystkich użytkowników, co skutkuje zmniejszeniem liczby potrzebnych połączeń bazodanowych. Jeśli aplikacja sieciowa jest zaprojektowana w taki sposób, że wszyscy użytkownicy ustanawiają bezpośrednie połączenia z bazą danych, konieczne może się okazać wprowadzenie zmian w parametrach systemu Linux. Ile połączeń z bazą danych będą zestawiali użytkownicy aplikacji? W przypadku dużej liczby połączeń często zachodzi konieczność odmiennego zaprojektowania poszczególnych z nich. Czy działanie aplikacji wiąże się w większości z operacjami odczytu, czy też liczba operacji zapisu przeważa nad liczbą operacji odczytu? Intensywność zapisu informacji w bazie danych determinuje rodzaj macierzy RAID, jaki trzeba zastosować we współdzielonym systemie skła- dowania danych. Duża częstotliwość zapisu może na przykład być przyczyną wyeliminowania macierzy RAID 5. Jakie jest doświadczenie personelu? Ustalenie odpowiedzi na to pytanie jest bardzo ważne. Na przykład zastosowanie systemu SAN nie ma sensu, jeśli w firmie nie ma osób znających tę technologię. Oczywiście można zlecić zarządzanie firmom zewnętrznym lub zatrudnić nowych pracowników, ale to zwiększa koszty przedsięwzięcia. Czy system zostanie istotnie rozbudowany w ciągu kilku najbliższych miesięcy lub roku? Odpowiedź na to pytanie bezpośrednio wpływa na skalę implementacji klastra RAC. Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której bieżąca działalność przedsiębiorstwa jest obsługiwana przez dyski jednej półki macierzy SAN i w której rozmiar bazy danych zwiększa się stukrotnie w ciągu jednej nocy! Jeśli planowane jest rozszerzenie klastra RAC z dwóch węzłów do trzech, trzeba się upewnić, że urządzenia takie, jak przełączniki ethernetowe i przełączniki Fiber Chanel będą w stanie obsłużyć trzeci węzeł. 198 Część III ♦ Oracle RAC w Linuksie Zagadnienie to wiąże się z kolejnym problemem. Jaki będzie rozmiar bazy danych? Rozmiar bazy danych jest najważniejszym parametrem podczas projektowania klastra RAC. Określając rozmiar pamięci masowej, należy wziąć pod uwagę cały system. W całkowitym rozmiarze pamięci masowej trzeba uwzględnić rozmiary tabel, indeksy, dzienniki powtórzeń (ze wszyst- kich węzłów), archiwa dzienników i pliki kworum. Dodatkowo zgodnie z zaleceniami każdy węzeł powinien dysponować przynajmniej jedną partycją przeznaczoną dla dzienników powtó- rzeń. Partycje takie powinny być wyznaczane na niezależnych dyskach LUN. Na rozmiar współ- dzielonej pamięci masowej ma wpływ także rodzaj wybranej macierzy RAID. Więcej informacji na ten temat znajduje się w kolejnym punkcie. Czy wydajność lub niezawodność są kluczowymi aspektami projektowania aplikacji? Odpo- wiedź na to pytanie determinuje rodzaj mechanizmu reagowania na awarie, który musi zostać przygotowany. Powinna być również uwzględniona podczas podejmowania decyzji o rodzaju macierzy RAID. Bywa też istotna w czasie ustalania, czy należy zgrupować karty sieciowe, czy nie. Następny krok procedury planowania wymaga ustalenia, czy współdzielone pliki będą prze- chowywane na nieformatowanych dyskach, w systemie OCFS, czy w systemie ASM. Niefor- matowane dyski zapewniają największą wydajność, ale znacznie ograniczają możliwość zarzą- dzania plikami. Dostęp do nieformatowanych dysków ma tylko oprogramowanie Oracle. Ich zawartość nie może być zmieniana za pomocą narzędzi systemu operacyjnego Linux. Ewentu- alna próba edycji danych może się zakończyć uszkodzeniem pliku. Automatyczne zarządzanie pamięcią masową (ang. Automatic Storage Management — ASM) jest nowym mechanizmem przechowywania danych Oracle’a. Jak wszystkie nowe produkty musi zapracować na zaufanie użytkowników. Dla większości instalacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się więc system pli- ków OCFS. Tylko konieczność uzyskania wyjątkowo dużej wydajności jest usprawiedliwieniem, aby zastąpić go nieformatowanymi dyskami. Określanie skali systemu RAC Wielu projektantów systemów traktuje proces szacowania skali przedsięwzięcia jak wiedzę tajemną i poprzestaje na zgromadzeniu jak największej ilości danych statystycznych, porów- nawczych i specyfikacji technicznych. Określenie skali systemu RAC jest jednak czymś więcej niż zadaniem zgromadzenia wszystkich wymienionych informacji. Poniżej zostało wymienionych kilka zadań, które należy wykonać, chcąc poprawnie oszacować skalę systemu RAC lub dowolnego innego systemu. (cid:141) Zdefiniowanie wymagań klienta. Jest to jeden z najważniejszych kroków w całej procedurze. Odpowiada on za przygotowanie odpowiedniego punktu wyjścia dla dalszych operacji. Większość klientów nie dostarcza założeń aplikacyjnych „na tacy”. Dlatego zebranie odpowiednich informacji wejściowych wymaga dużej aktywności ze strony projektanta. Oczywiście konieczne jest tu przełożenie pewnych określeń biznesowych na terminologię informatyczną. (cid:141) Analiza danych systemowych. Zawsze należy postarać się o jak największą ilość informacji technicznych na temat pracy porównywalnego lub bieżącego systemu produkcyjnego. Dane te są przydatne nawet wówczas, gdy platforma sprzętowa systemu docelowego jest zupełnie inna lub gdy można się spodziewać, że nowy Rozdział 8. ♦ Uruchomienie klastra aplikacji Oracle w systemie Linux 199 system będzie się charakteryzował znacznie większą wydajnością. Należy zatem zebrać dane statystyczne na temat wykorzystania procesora i pamięci oraz o liczbie wykonywanych w ciągu sekundy operacji wejścia-wyjścia. (cid:141) Opracowanie konfiguracji systemu. Kolejny etap polega na zaprojektowaniu systemu w taki sposób, aby spełniał wymagania klienta. W projekcie muszą być jednak uwzględnione zgromadzone wcześniej informacje techniczne. Celem zadania jest oszacowanie stopnia wykorzystania procesora i pamięci oraz obciążenia podsystemu wejścia-wyjścia. Warto również określić potrzebne zasoby pamięci masowej oraz jej wydajność, biorąc pod uwagę obciążenie podsystemu wejścia-wyjścia oraz szacowany rozmiar danych klienta. W tym kroku uwzględniane są wszystkie wskazówki, „porady praktyczne” i testy porównawcze. Jeśli to możliwe, należy porównać przygotowane założenia z parametrami innego działającego systemu. W projekcie trzeba uwzględnić wymagania klienta. Upewnienie się we wstępnej fazie projektu, że opracowywany system spełnia wszystkie założenia, jest znacznie mniej kosztowne niż odkrycie, że jest inaczej, po zakupie potrzebnego wyposażenia. (cid:141) Implementacja. Wdrożenie projektu powinno się odbywać stopniowo. Dzięki temu podczas implementowania rozwiązania można zająć się optymalizacją jego pracy. Podstawowe założenia odnośnie rozmiaru klastra RAC Projektując klaster RAC dla platformy Oracle 10g, trzeba wziąć pod uwagę kilka parametrów skali przedsięwzięcia. Część z nich jest związana z wymaganiami narzucanymi przez oprogra- mowanie Oracle, a część jest wyznaczana w procesie prób i błędów oraz na podstawie doświad- czenia projektanta. Zaleca się spełnienie przynajmniej minimalnych wymagań dla instalowanej wersji oprogramo- wania RAC Oracle. Są one zmieniane wraz z udostępnianiem kolejnych wersji platformy, więc aby się z nimi zapoznać, trzeba pobrać stosowną dokumentację z serwisu Oracle’a. Jednym z podstawowych założeń projektowych jest minimalna liczba partycji współdzielonej pamięci masowej. W systemie Linux dla klastra RAC Oracle 10g są wymagane co najmniej dwie partycje. Pierwsza z nich nie powinna być mniejsza niż 1 GB. Są na niej składowane pliki kworum usług CRS oraz dysk głosowania (ang. voting disk) i rejestr OCR. Zawartość tej partycji powinna być odseparowana od plików danych. Dzięki temu utrata informacji o pracy klastra nie spowoduje utraty samych danych. Dla rejestru OCR należy zarezerwować prze- strzeń co najmniej 100 MB, a dla dysku głosowania — co najmniej 20 MB. Dodatkowo zaleca się przechowywanie rejestru i dysku głosowania w macierzy RAID, aby partycja ta była zawsze dostępna. Druga partycja powinna zostać przeznaczona na pliki bazy danych Oracle, czyli na dzienniki powtórzeń, zarchiwizowane dzienniki, pliki przestrzeni tabel i pliki indeksów. Wyznaczenie właściwego rozmiaru tej partycji jest jednym z najważniejszych ustaleń projektowych. Zgodnie z zaleceniami wymienianymi w artykułach poświęconych projektowaniu klastra RAC Oracle należy utworzyć następujące partycje lub dyski RAID: (cid:141) Jedną partycję w każdym węźle dla dzienników powtórzeń. W zasadzie najlepszym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie na pliki dzienników powtórzeń dwóch dysków. Można by sądzić, że to rozrzutność, ale w systemach o naprawdę dużej wydajności 200 Część III ♦ Oracle RAC w Linuksie dwie partycje są niezbędne. Podczas przełączania dzienników dotychczasowy dziennik podlega archiwizacji, a nowy jest wykorzystywany do rejestracji bieżących informacji. Zastosowanie tylko jednego dysku RAID dla obydwu dzienników powoduje, że operacje wejścia-wyjścia nie są wykonywane sekwencyjnie. Z tego względu, mimo że udostępnienie tylko jednej partycji w węźle jest rozwiązaniem akceptowalnym, zaleca się stosowanie dwóch partycji. (cid:141) Jedną partycję dla zarchiwizowanych dzienników. Proces zapisu zarchiwizowanych dzienników ma charakter synchroniczny. Umieszczenie ich na oddzielnej partycji wyklucza więc możliwość obniżenia wydajności bazy danych. (cid:141) Przynajmniej jedną partycję RAID 10 dla plików danych. Firma Oracle zaleca stosowanie zasady SAME (ang. Strip and Mirror Everything) stanowiącej, że wszystkie dane powinny być przeplatane (RAID 0) i duplikowane (RAID 1). Im więcej dysków zostanie przeznaczonych na macierz RAID 10, tym większa jest szansa wystąpienia odwołania do niezajętego dysku podczas wykonywania kolejnych zapytań. Konfiguracja systemu Linux Po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami na temat klastra RAC i zaplanowaniu jego wdrożenia można przystąpić do parametryzowania systemu Linux. Pierwszym zadaniem, które trzeba wykonać, jest sprawdzenie, czy wykorzystywany sprzęt spełnia wymagania klastra RAC Oracle 10g. Kolejna ważna czynność polega na odpowiednim dobraniu ustawień jądra systemu. Ostatnim zadaniem jest natomiast sama konfiguracja systemu Linux. Doświadczenie administratorów Oracle RAC uczy, że najważniejszym etapem całej procedury jest właściwy dobór parametrów pracy sieci. Pomyłka może bowiem oznaczać konieczność ponownego zainstalowania oprogramowania Oracle, co z kolei wiąże się z kilkoma dodatkowymi dniami pracy. Warto zatem uważnie zapoznać się z informacjami prezentowanymi w kolejnych punktach podrozdziału, ponieważ dzięki nim można zaoszczędzić wiele godzin pracy. Sprawdzenie sprzętu Wykorzystywany system musi spełniać wymienione poniżej minimalne wymagania sprzętowe: (cid:141) 512 MB pamięci RAM, (cid:141) 1 GB przestrzeni wymiany (lub dwukrotny rozmiar pamięci RAM); w systemach wyposażonych w pamięć RAM o rozmiarze większym niż 2 GB przestrzeń wymiany może być taka sama jak pamięć RAM lub dwukrotnie większa, (cid:141) 400 MB przestrzeni dyskowej w katalogu /tmp, (cid:141) do 4 GB przestrzeni dyskowej na oprogramowanie Oracle (w zależności od rodzaju instalacji), (cid:141) 5 GB współdzielonej pamięci masowej przeznaczonej na pliki dzienników powtórzeń i pliki kworum. Rozdział 8. ♦ Uruchomienie klastra aplikacji Oracle w systemie Linux 201 Aby sprawdzić, jaki jest rozmiar fizycznej pamięci RAM, którą dysponuje serwer, wystarczy wykonać następujące polecenie: # grep MemTotal /proc/meminfo Informacji na temat rozmiaru przestrzeni wymiany dostarcza instrukcja: # grep SwapTotal /proc/meminfo Chcąc ustalić, jaki jest rozmiar dostępnej przestrzeni dyskowej w katalogu /tmp, należy wpro- wadzić polecenie: # df –k /tmp Jeżeli w katalogu /tmp dostępna przestrzeń dyskowa nie przekracza 400 MB, konieczne jest wykonanie jednego z poniższych zadań. (cid:141) Usuń niepotrzebne pliki z katalogu /tmp, tak aby zwolnić potrzebną przestrzeń dyskową. (cid:141) Ustaw wartości zmiennych środowiskowych TEMP i TMPDIR podczas konfigurowania środowiska pracy dla konta oracle. (cid:141) Rozszerz system plików obejmujący katalog /tmp. Jeśli to konieczne, można się skontaktować w tej sprawie z admi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: