Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02220 007532 22961006 na godz. na dobę w sumie
Oracle Database 11g. Nowe możliwości - książka
Oracle Database 11g. Nowe możliwości - książka
Autor: , Liczba stron: 344
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1857-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> oracle - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-90%), audiobook).

Zaufaj najlepszym technologiom gromadzenia danych!

Być może będzie Ci trudno w to uwierzyć, ale baza danych firmy Oracle ma już blisko trzydziestkę! Pierwsze wydanie tej prawdopodobnie najlepszej bazy danych na świecie datuje się na 1979 rok. Przez te trzydzieści lat rozwiązanie to zdobyło sobie niezliczonych zwolenników, wyznaczyło standardy i zostało wdrożone wszędzie tam, gdzie wymagana jest największa niezawodność i wydajność. Synonimem tych dwóch słów może być właśnie Oracle!

W tej książce poza opisem nowych funkcji znajdziesz szereg informacji na temat sposobu instalacji Oracle Database 11g lub uaktualnienia istniejącej wersji do najnowszej. Dzięki 'Oracle Database 11g. Nowe możliwości' dowiesz się, jak wykorzystać funkcje automatycznego zarządzania pamięcią. Ponadto poznasz dostępne narzędzia doradcze (Oracle Database Advisors), a także nauczysz się zapewniać bazie najwyższą wydajność i bezpieczeństwo. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy warto zacząć używać nowej wersji bazy Oracle, ta książka z pewnością je rozwieje!

Wykorzystaj nowe możliwości bazy Oracle!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Oracle Database 11g. Nowe mo¿liwoœci Autorzy: Robert G. Freeman, Arup Nanda T³umaczenie: Kamila Primke ISBN: 978-83-246-1857-6 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g New Features (Osborne Oracle Press) Format: 168237, stron: 344 Zaufaj najlepszym technologiom gromadzenia danych! • Jak zainstalowaæ now¹ wersjê bazy lub zaktualizowaæ star¹? • Jakie nowoœci kryje Oracle 11g? • Jak zapewniæ bazie najwy¿sz¹ wydajnoœæ oraz bezpieczeñstwo? Byæ mo¿e bêdzie Ci trudno w to uwierzyæ, ale baza danych firmy Oracle ma ju¿ blisko trzydziestkê! Pierwsze wydanie tej prawdopodobnie najlepszej bazy danych na œwiecie datuje siê na 1979 rok. Przez te trzydzieœci lat rozwi¹zanie to zdoby³o sobie niezliczonych zwolenników, wyznaczy³o standardy i zosta³o wdro¿one wszêdzie tam, gdzie wymagana jest najwiêksza niezawodnoœæ i wydajnoœæ. Synonimem tych dwóch s³ów mo¿e byæ w³aœnie Oracle! W tej ksi¹¿ce poza opisem nowych funkcji znajdziesz szereg informacji na temat sposobu instalacji Oracle Database 11g lub uaktualnienia istniej¹cej wersji do najnowszej. Dziêki „Oracle Database 11g. Nowe mo¿liwoœci” dowiesz siê, jak wykorzystaæ funkcje automatycznego zarz¹dzania pamiêci¹. Ponadto poznasz dostêpne narzêdzia doradcze (Oracle Database Advisors), a tak¿e nauczysz siê zapewniaæ bazie najwy¿sz¹ wydajnoœæ i bezpieczeñstwo. Je¿eli masz jakiekolwiek w¹tpliwoœci co do tego, czy warto zacz¹æ u¿ywaæ nowej wersji bazy Oracle, ta ksi¹¿ka z pewnoœci¹ je rozwieje! • Instalacja Oracle 11g • Sposoby aktualizacji do wersji 11g • Charakterystyka nowych w³asnoœci zarz¹dzania • Wykorzystanie Automatic Memory Management • Zastosowanie mechanizmu AutoTask • Zapewnienie dostêpnoœci oraz sposoby przywracania danych • Wykorzystanie narzêdzi doradczych (Oracle Database Advisors) • Sposoby u¿ycia narzêdzia SQL Performance Analyzer • Zapewnienie bezpieczeñstwa danym zgromadzonym w bazie • Zestawienie najlepszych w³asnoœci Oracle 11g Wykorzystaj nowe mo¿liwoœci bazy Oracle! Spis treĈci O autorze ................................................................................................. 11 O wspóäautorze ........................................................................................ 13 O redaktorze technicznym ........................................................................ 15 Przedmowa .............................................................................................. 17 Podziökowania ......................................................................................... 19 Wstöp ...................................................................................................... 21 Rozdziaä 1. Oracle 11g, zaczynamy ............................................................................. 23 Instalacja Oracle Database 11g ....................................................................................................24 Asystent Konfiguracji Bazy Danych ...........................................................................................25 Uaktualnienie do Oracle Database 11g ........................................................................................25 OszczĊdzanie czasu przy uaktualnianiu .................................................................................26 Wspierane ĞcieĪki aktualizacji ..............................................................................................29 Wspierane metody aktualizacji ..............................................................................................29 Aktualizacja z DBUA ............................................................................................................30 RĊczna aktualizacja ...............................................................................................................36 Eksportowanie i importowanie w celu aktualizacji bądĨ jej wycofania ................................41 Zmiany w parametrach Oracle .....................................................................................................43 Nowe parametry ....................................................................................................................43 Parametry niezalecane ...........................................................................................................45 Parametry przestarzaáe ..........................................................................................................45 Dziwactwa parametru undo_management .............................................................................46 Zmiany w widokach sáownikowych ............................................................................................46 Sáowo na koniec ..........................................................................................................................46 Rozdziaä 2. Nowe wäasnoĈci zarzñdzania ..................................................................... 47 Zmiany i nowe wáasnoĞci w ASM ...............................................................................................47 Nowa dokumentacja ASM ....................................................................................................48 Atrybuty grup dyskowych ASM ............................................................................................48 ASM Fast Disk Resync .........................................................................................................49 Opcje kompatybilnoĞci ASM ................................................................................................50 Preferowane odczyty lustrzane ASM ....................................................................................51 ASM rolling upgrade .............................................................................................................52 Wsparcie ASM dla jednostek alokacji o zmiennym rozmiarze .............................................53 Nowa rola SYSASM .............................................................................................................53 Nowe polecenia narzĊdzia asmcmd .......................................................................................53 6 Oracle Database 11g. Nowe moĔliwoĈci Automatic Memory Management ................................................................................................56 Przegląd Automatic Memory Management ...........................................................................56 Nowe funkcje w Memory Advisor i nowe widoki .................................................................59 W jaki sposób Oracle zarządza pamiĊcią? .............................................................................60 Automatic Memory Management i OEM ..............................................................................60 PrzejĞcie na Automatic Memory Management ......................................................................60 Nowe wáasnoĞci ADDM ..............................................................................................................61 Nowe widoki ADDM ............................................................................................................61 Wspóáistnienie RAC i ADDM ...............................................................................................62 Zarządzanie ADDM poprzez dbms_addm ............................................................................63 Klasyfikacja znalezisk ...........................................................................................................64 Dyrektywy .............................................................................................................................65 Nowe wáasnoĞci AWR .................................................................................................................67 DomyĞlna retencja migawek AWR .......................................................................................67 Nowe wáasnoĞci linii bazowych AWR ..................................................................................67 Adaptacyjne progi metryk .....................................................................................................71 AutoTask — planowanie zautomatyzowanych zadaĔ utrzymania ...............................................72 Architektura AutoTask ..........................................................................................................72 Widoki danych sáownikowych dla AutoTask ........................................................................73 Zarządzanie zadaniami AutoTask poprzez OEM ..................................................................75 RĊczne zarządzanie zadaniami AutoTask .............................................................................78 Okna utrzymania AutoTask ...................................................................................................78 Zmiany i nowe wáasnoĞci w zarządzaniu plikiem parametrów ....................................................79 Obsáuga báĊdów odczytu/zapisu do SPFILE .........................................................................79 Prostsze przejĞcie na wykorzystywanie plików SPFILE .......................................................80 Zabezpieczenie przed ustawianiem przez uĪytkowników nieprawidáowych wartoĞci w plikach SPFILE ...............................................................................................................80 Zmiany i nowe wáasnoĞci w Resource Managerze ......................................................................80 Kalibracja wejĞcia/wyjĞcia ....................................................................................................81 DomyĞlny plan utrzymania ....................................................................................................82 Wbudowane plany zasobów ..................................................................................................83 Statystyki Resource Managera w AWR ................................................................................83 Nowe wáasnoĞci dyrektyw planu Resource Managera ..........................................................83 ZaleĪnoĞci drobnoziarniste ..........................................................................................................85 Obecnie domyĞlna opcja DDL WAIT .........................................................................................85 Nowa funkcjonalnoĞü dodawania kolumn ...................................................................................87 Sáowo na koniec ..........................................................................................................................87 Rozdziaä 3. Nowe wäasnoĈci dostöpnoĈci i odtwarzania ............................................... 89 Infrastruktura diagnozowania báĊdów ..........................................................................................89 Automatic Diagnostic Repository (ADR) .............................................................................90 Dziennik alertów ...................................................................................................................91 Pliki Ğladu, pliki zrzutu, pliki core .........................................................................................92 Support Workbench ...............................................................................................................92 Nowe wáasnoĞci RMAN ............................................................................................................105 Zrównoleglenie interplikowej archiwizacji .........................................................................105 Szybsza kompresja archiwizacji ..........................................................................................107 Aktywna duplikacja bazy danych ........................................................................................107 Udoskonalona obsáuga dáugoterminowych archiwizacji .....................................................110 Przeáączenie awaryjne kopii zapasowej zarchiwizowanych plików dziennika powtórzeĔ .........................................................................................................111 Ulepszona polityka usuwania zarchiwizowanych plików dziennika powtórzeĔ .................111 Ulepszenia w katalogu odtwarzania ....................................................................................112 Optymalizacja archiwizacji wycofania ................................................................................113 Spis treĈci 7 ZwiĊkszenie wydajnoĞci odtwarzania pojedynczych bloków danych (Block Media Recovery) ...................................................................................................113 Pozostaáe nowe wáasnoĞci RMAN ......................................................................................114 Nowe wáasnoĞci powiązane z mechanizmem Flashback ...........................................................115 Oracle Flashback Transaction Backout ...............................................................................115 Oracle Flashback Data Archives .........................................................................................118 Nowe wáasnoĞci rezerwowych baz danych (Standby Database) ................................................123 Detekcja utraconego zapisu .................................................................................................123 Kompresja zarchiwizowanych plików dziennika powtórzeĔ ...............................................124 MoĪliwoĞci zapytaĔ czasu rzeczywistego w fizycznej rezerwowej bazie danych ...............124 Migawkowe bazy danych ....................................................................................................124 Nowe wáasnoĞci Oracle Data Pump ...........................................................................................125 Ustalenie narzĊdzia exp niezalecanym ................................................................................126 Kompresja zbiorów plików zrzutu ......................................................................................126 Udoskonalenie szyfrowania w Data Pump ..........................................................................127 Remapowanie danych w Data Pump (zaciemnianie) ...........................................................127 Zmiana nazwy tabeli z Data Pump ......................................................................................128 Data Pump i tabele partycjonowane ....................................................................................128 Nadpisywanie plików zrzutu ...............................................................................................129 Parametr data_options w Data Pump ...................................................................................129 Parametr transportable .........................................................................................................130 Sáowo na koniec ........................................................................................................................130 Rozdziaä 4. Narzödzia doradcze (Oracle Database Advisors) ....................................... 131 Data Recovery Advisor .............................................................................................................131 SQL Repair Advisor ............................................................................................................141 SQL Access Advisor ...........................................................................................................142 Streams Performance Advisor .............................................................................................146 Widoki narzĊdzi doradczych w Oracle Database 11g .........................................................147 Sáowo na koniec ........................................................................................................................148 Rozdziaä 5. Zarzñdzanie zmianami ............................................................................ 149 Database Replay ........................................................................................................................149 UĪywanie Oracle Database Replay .....................................................................................150 Przegląd Database Replay ...................................................................................................150 MoĪliwoĞci i ograniczenia przechwytywania obciąĪenia przez Database Replay ...............151 Database Replay — przechwytywanie obciąĪenia ..............................................................152 Database Replay — przetwarzanie wstĊpne przechwycenia obciąĪenia .............................163 Database Replay — odtwarzanie obciąĪenia .......................................................................166 SQL Performance Analyzer .......................................................................................................177 Wprowadzenie do SQL Performance Analyzer ...................................................................178 SQL Performance Analyzer w OEM ...................................................................................178 SQL Performance Analyzer z wykorzystaniem procedur PL/SQL .....................................184 Sáowo na koniec ........................................................................................................................189 Rozdziaä 6. Bezpieczeþstwo ..................................................................................... 191 Monitorowanie ..........................................................................................................................191 WáasnoĞci haseá .........................................................................................................................192 Ustawienia haseá i profil domyĞlny .....................................................................................192 ZáoĪonoĞü haseá ...................................................................................................................193 WraĪliwoĞü na wielkoĞü liter ...............................................................................................193 Zapobieganie wáamaniom poprzez opóĨnienie logowania po nieudanych próbach ............194 Zmiany w haszowaniu haseá ................................................................................................196 UĪywanie haseá domyĞlnych ...............................................................................................196 8 Oracle Database 11g. Nowe moĔliwoĈci Drobnoziarnista kontrola dostĊpu (FGAC) w usáugach sieciowych ..........................................197 Tworzenie ACL oraz definiowanie powiązanych z listą uprawnieĔ ....................................197 Przypisywanie ACL do hostów w sieci ...............................................................................198 Widoki sáownikowe dla ACL ..............................................................................................198 Szyfrowanie przestrzeni tabel ....................................................................................................199 Wprowadzenie do szyfrowania przestrzeni tabel ................................................................199 Przygotowanie bazy danych do szyfrowania przestrzeni tabel ............................................199 Tworzenie szyfrowanej przestrzeni tabel ............................................................................201 Szyfrowanie a wydajnoĞü systemu bazy danych .................................................................202 TDE a Log Miner, Oracle Streams i logiczne rezerwowe bazy danych .....................................203 Oracle SECUREFILE LOB .......................................................................................................203 Sáowo na koniec ........................................................................................................................204 Rozdziaä 7. Inteligencja biznesowa i hurtownie danych .............................................. 205 Partycjonowanie ........................................................................................................................205 Partycjonowanie przedziaáowe ............................................................................................205 Rozszerzone partycjonowanie záoĪone ................................................................................209 Partycjonowanie referencyjne .............................................................................................210 Partycjonowanie systemowe ...............................................................................................212 Indeksy domenowe zarządzane systemowo ........................................................................213 Kolumny wirtualne ....................................................................................................................214 O kolumnach wirtualnych ...................................................................................................214 Tworzenie tabel z kolumnami wirtualnymi .........................................................................215 Partycjonowanie tabel z kolumnami wirtualnymi ...............................................................217 Data Pump — importowanie pojedynczych partycji .................................................................217 Widoki zmaterializowane i przepisywanie zapytaĔ ...................................................................218 Redefiniowanie online tabel z dziennikami widoku zmaterializowanego ...........................219 Przepisywanie zapytaĔ podczas odĞwieĪania ......................................................................219 OdĞwieĪanie Partition Change Tracking dla widoków zmaterializowanych z klauzulą union all .....................................................219 Nowe i ulepszone widoki katalogowe widoków zmaterializowanych .................................219 Udoskonalenie przepisywania zapytaĔ ................................................................................221 Klauzula pivot i klauzula unpivot ..............................................................................................223 Klauzula pivot .....................................................................................................................223 Klauzula unpivot .................................................................................................................225 Kompresja tabel .........................................................................................................................227 Sáowo na koniec ........................................................................................................................228 Rozdziaä 8. Rozwój aplikacji ..................................................................................... 229 SQL*Plus ...................................................................................................................................229 Nowe polecenia set ..............................................................................................................229 Zdarzenia Fast Application Notification w bazie danych RAC ...........................................230 Utrzymanie i aktualizacja online aplikacji .................................................................................231 Nowy parametr lock table ...................................................................................................231 Mniej blokad wyáącznych zakáadanych podczas operacji online .........................................231 Indeksy niewidzialne ...........................................................................................................231 SQL ...........................................................................................................................................233 Tabele tylko do odczytu ......................................................................................................233 SQL Query Result Cache ....................................................................................................234 PamiĊü podrĊczna wyników po stronie klienta ....................................................................238 Ulepszenie wyraĪeĔ regularnych .........................................................................................238 Notacja nazwana i mieszana w SQL ...................................................................................239 PL/SQL ......................................................................................................................................239 Tworzenie wyzwalaczy jako wáączonych bądĨ wyáączonych .............................................240 Klauzula follows polecenia create trigger ...........................................................................240 Spis treĈci 9 Wyzwalacze záoĪone ...........................................................................................................241 Wbudowywanie kodu (inlining) ..........................................................................................244 Typ danych simple_integer .................................................................................................245 PamiĊü podrĊczna wyników funkcji PL/SQL ......................................................................246 Dynamiczny SQL ................................................................................................................246 Zmienne REF CURSOR i Dynamiczny SQL ......................................................................247 OstrzeĪenie PLW-06009 .....................................................................................................248 Ulepszenia sekwencji w PL/SQL ........................................................................................248 Instrukcja continue w PL/SQL ............................................................................................248 Sáowo na koniec ........................................................................................................................250 Rozdziaä 9. Dostrajanie wydajnoĈci ........................................................................... 251 Ulepszone monitorowanie procesów Oracle ..............................................................................251 Statystyki ...................................................................................................................................253 Statystyki oczekujące i opublikowane .................................................................................253 Przywracanie poprzednich statystyk ...................................................................................255 Statystyki rozszerzone .........................................................................................................256 Natywna kompilacja PL/SQL ....................................................................................................262 SQL Plan Management ..............................................................................................................263 Przegląd SQL Plan Management .........................................................................................263 Pochwycenie planu ..............................................................................................................263 Wykorzystanie linii bazowych planów SQL .......................................................................265 Odpytywanie linii bazowych planów SQL ..........................................................................266 Ewoluowanie linii bazowych planów SQL .........................................................................267 Zarządzanie liniami bazowymi planów SQL .......................................................................268 Automatic SQL Tuning .............................................................................................................270 Przegląd Automatic SQL Tuning ........................................................................................271 Automatic SQL Tuning w OEM .........................................................................................273 RĊczne zarządzanie Automatic SQL Tuning .......................................................................276 RĊczne tworzenie i uĪywanie zbiorów SQL Tuning Set ............................................................279 Stworzenie zadania ..............................................................................................................279 Stworzenie SQL Tuning Set ................................................................................................280 Zaáadowanie SQL Tuning Set .............................................................................................280 Poáączenie SQL Tuning Set z zadaniem ..............................................................................281 Ustawienie parametrów zadania ..........................................................................................281 Wykonanie zadania .............................................................................................................281 Przejrzenie wyników ...........................................................................................................282 Inteligentne wspóádzielenie kursorów (bind-aware peeking) ....................................................282 O bind-aware peeking .........................................................................................................283 Widoki związane z bind-aware peeking ..............................................................................283 Uruchamianie systemu z bind-aware peeking .....................................................................284 WáasnoĞci tymczasowych przestrzeni tabel ...............................................................................284 Kurczenie tymczasowych przestrzeni tabel .........................................................................285 Widok DBA_TEMP_FREE_SPACE ..................................................................................285 Monitorowanie SQL czasu rzeczywistego .................................................................................286 Przegląd Real-Time SQL Monitoring .................................................................................286 Widoki Real-Time SQL Monitoring ...................................................................................286 Raport Real-Time SQL Monitoring ....................................................................................287 Kontrolowanie Real-Time SQL Monitoring ........................................................................287 Kontrolowanie uĪycia OEM Management Packs ......................................................................287 Sáowo na koniec ........................................................................................................................288 10 Oracle Database 11g. Nowe moĔliwoĈci Rozdziaä 10. Inne nowe wäasnoĈci i ulepszenia ............................................................ 289 Real Application Clusters ..........................................................................................................289 RównowaĪenie obciąĪenia poáączeĔ OCI w czasie trwania ................................................290 UĪywanie transakcji XA w RAC .........................................................................................290 RAC Configuration Assistants ............................................................................................291 Network Configuration Assistant (NetCA) .........................................................................291 Uaktualnienie bazy danych typu rolling upgrade ................................................................292 Zapytanie równolegáe uznaje umiejscowienie usáugi ..........................................................293 Direct NFS ..........................................................................................................................293 Nowe wáasnoĞci XMLDB .........................................................................................................294 Skáadowanie binarne XML ..................................................................................................294 Wsparcie partycjonowania dla XMP ...................................................................................299 Ulepszenia XQuery .............................................................................................................299 Natywne Web Services w bazie danych ..............................................................................300 Udoskonalenia XML DB Repository ..................................................................................301 Zestaw narzĊdzi dewelopera XML ......................................................................................302 Java ............................................................................................................................................303 WáasnoĞci Oracle związane z JVM .....................................................................................303 Udoskonalenia istniejących narzĊdzi ...................................................................................305 NarzĊdzie ojvmtc .................................................................................................................306 Wsparcie JDBC 4.0 .............................................................................................................307 Wsparcie JDK w Oracle Database 11g ................................................................................308 Nowe procedury i pakiety dostarczone w Oracle ......................................................................308 10 najlepszych wäasnoĈci wedäug Arupa .................................................. 311 Najlepsza dziesiątka Arupa: #1 — Database Replay .................................................................312 Najlepsza dziesiątka Arupa: #2 — SQL Performance Analyzer ................................................313 Najlepsza dziesiątka Arupa: #3 — partycjonowanie .................................................................314 Najlepsza dziesiątka Arupa: #4 — przeĨroczyste szyfrowanie przestrzeni tabel .......................315 Najlepsza dziesiątka Arupa: #5 — Flashback Data Archive .....................................................316 Najlepsza dziesiątka Arupa: #6 — SQL Plan Management .......................................................318 Najlepsza dziesiątka Arupa: #7 — statystyki prywatne .............................................................319 Najlepsza dziesiątka Arupa: #8 — wiĊksza wspóábieĪnoĞü .......................................................320 Najlepsza dziesiątka Arupa: #9 — pamiĊü podrĊczna wyników ...............................................321 Najlepsza dziesiątka Arupa: #10 — wyĪsza jakoĞü kodu PL/SQL ............................................322 Dodatek Skorowidz .............................................................................................. 325 Rozdziaä 2. Nowe wäasnoĈci zarzñdzania Mówi siĊ, Īe rosyjskie zimy są mroĨne i dáugie. MuszĊ przyznaü, Īe ten rozdziaá bĊdzie jak rosyjska zima. Jest dáugi i moĪe bardziej suchy niĪ mroĨny, ale za to caáy na temat bardzo waĪnych spraw dotyczących Oracle Database 11g. Wersja ta dostarcza wielu nowych wáasno- Ğci i ulepszeĔ uáatwiających zarządzanie bazą danych. Są wĞród nich:  Automatic Storage Management (ASM),  Automatic Memory Management,  Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM),  Automatic Workload Repository (AWR),  AutoTask — planista zautomatyzowanych zadaĔ utrzymania,  zmiany i nowe wáasnoĞci w pliku parametrów,  Resource Manager,  bardziej drobnoziarniste zaleĪnoĞci,  DDL WAIT,  dodawanie kolumn z wartoĞciami domyĞlnymi. Rozpocznijmy od zmian i nowych wáasnoĞci związanych z ASM. Zmiany i nowe wäasnoĈci w ASM ASM (Automatic Storage Management) zawiera teraz wiele nowych wáasnoĞci, zaprojekto- wanych tak, aby uĪywanie ASM staáo siĊ áatwiejsze i wydajniejsze. W skáad nowoĞci w ASM wchodzą: 48 Oracle Database 11g. Nowe moĔliwoĈci  nowa dokumentacja,  atrybuty grup dyskowych ASM,  ASM Fast Disk Resync,  atrybuty kompatybilnoĞci ASM,  preferowane odczyty lustrzane ASM,  aktualizacja ASM typu rolling upgrade,  inne udoskonalenia ASM,  nowa rola SYSASM. Nowa dokumentacja ASM Do Oracle Database 11g zostaáa dodana dodatkowa dokumentacja poĞwiĊcona zarządzaniu prze- strzenią. Przewodnik Oracle Database Storage Administration Guide jest teraz czĊĞcią caákowitej dokumentacji bazy danych, a omawia w szczegóáach instalacjĊ, konfiguracjĊ oraz uĪycie ASM. Atrybuty grup dyskowych ASM DostĊpna nowa klauzula attribute ASM pozwala przypisaü atrybuty bezpoĞrednio do grup dys- kowych ASM (w przeciwieĔstwie do sytuacji uĪycia szablonów). Niektóre z atrybutów istniaáy juĪ w Oracle Database 10g, ale zostaáy dodane takĪe nowe, które mogą zostaü przypisane do grupy dyskowej (omówimy to w dalszej czĊĞci rozdziaáu). Nowa jest takĪe sama klauzula attribute. Oba polecenia: create diskgroup i alter diskgroup, pozwalają zdefiniowaü lub modyfikowaü ustawienia atrybutów adekwatnie do wymagaĔ. PoniĪsza tabela zawiera listĊ atrybutów, które moĪna ustawiü za pomocą nowej klauzuli attribute. Atrybut au_size Opis Jest to rozmiar jednostki alokacji (allocation unit), który domyĞlnie wynosi 1 MB. WartoĞü tego atrybutu moĪna ustawiü tylko podczas tworzenia grupy dyskowej. MoĪe nią byü dowolna potĊga liczby 2 (1, 2, 4, 8 itd.), od 1 M do 64 M. Przykáadowo 4 M to 4194304. compatible.rdbms WiĊcej informacji o tym atrybucie znajduje siĊ w dalszym punkcie tego rozdziaáu, compatible.asm disk_repair_time zatytuáowanym „Opcje kompatybilnoĞci ASM”. Jego przykáadowa wartoĞü to 11.0 , a domyĞlna 10.1 . Raz ustawionej wartoĞci atrybutu nie moĪna z powrotem zamieniü na niĪszą. Definiuje format danych na dyskach ASM. WiĊcej o tym atrybucie w dalszym punkcie tego rozdziaáu, „Opcje kompatybilnoĞci ASM”. Jego przykáadowa wartoĞü to 11.0 , a domyĞlna to 10.1 . Powoduje, Īe proces resync rozpoczyna Ğledzenie zmian w ekstentach naleĪących do dysków offline. WiĊcej informacji o tym atrybucie znajduje siĊ w dalszym punkcie tego rozdziaáu, „ASM Fast Disk Resync”. Jego dozwolone wartoĞci mieszczą siĊ w przedziale od 0 do 136 lat. Wsparcie dla tego atrybutu jest zapewnione, tylko jeĞli oba atrybuty kompatybilnoĞci (compatible.rdbms i compatible.asm) mają ustawioną wartoĞü 11.1 lub wyĪszą. Rozdziaä 2. i Nowe wäasnoĈci zarzñdzania 49 W celu sprawdzenia indywidualnych atrybutów przypisanych do kaĪdej z grup dyskowych moĪna zadaü zapytanie do widoku V$ASM_ATTRIBUTE. Oto przykáad: Select group_number, name, value from v$asm_attribute order by group_number, name; GROUP_NUMBER NAME VALUE ------------ -------------------- -------------------- 1 au_size 1048576 1 compatible.asm 11.1.0.0.0 1 compatible.rdbms 11.1.0 1 disk_repair_time 600M ASM Fast Disk Resync W Oracle Database 11g wprowadzono ASM Fast Disk Resync, nową wáasnoĞü, która umoĪliwia zsynchronizowanie dysków ASM w ramach grupy dyskowej ASM z grupą dysków, która prze- trwaáa awariĊ, po tym jak grupa, która jej ulegáa, jest niedostĊpna przez jakiĞ okres czasu (na przykáad w związku z awarią kontrolera dysku). JeĞli awaria nie spowodowaáa uszkodzenia podáączonych mediów dyskowych, ASM Fast Disk Resync bĊdzie mógá ponownie zsynchroni- zowaü brakujące dyski, gdy tylko przeszkody powodujące niedostĊpnoĞü tych dysków zostaną usuniĊte. Czas wykonania ponownej synchronizacji jest zaleĪny od wielu czynników, ale czĊsto jest krótszy niĪ odbudowa caáej grupy dyskowej. Podczas takiej synchronizacji nasze dyski ASM mogą byü w peáni operacyjne. NaleĪy wziąü pod uwagĊ to, Īe w trakcie naprawy dysku moĪe siĊ obniĪyü wydajnoĞü. Trzeba takĪe uwzglĊdniü fakt, Īe czas caákowitego przestoju i ponownej synchronizacji niesie ze sobą utratĊ redundancji. Zazwyczaj ASM usuwa dysk w niedáugim czasie od jego przejĞcia w stan offline. Aby wáączyü moĪliwoĞü szybkiej ponownej synchronizacji dysków (i zapobiec przejĞciu dysku w stan offline), naleĪy dla danej grupy dyskowej ustawiü atrybut disk_repair_time. JeĞli atrybut disk_repair_time jest ustawiony, proces resync rozpocznie Ğledzenie zmian w ekstentach dyskowych naleĪących do dysku offline. Kiedy dysk zostanie przywrócony w tryb online, proces resync zsynchronizuje go i wáączy z powrotem do grupy dyskowej. Czas naprawy dysku definiujemy w jednostkach minutowych lub godzinowych (posáugując siĊ oznaczeniami m/M lub h/H w celu wskazania wybranej jednostki). Dozwolone jest uĪywanie dziesiĊtnych wyraĪeĔ uáamkowych (np. 3.5 H). JeĞli ustawimy atrybut disk_repair_time bez wskazania wartoĞci, domyĞlną bĊdzie 3.6 godziny. Dlatego, jeĞli zdamy siĊ na wartoĞü domyĞlną, naleĪy siĊ bardzo spieszyü z wymianą uszkodzonych kabelków! ChociaĪ w przypadku gdy gro- madzimy karty dyskowe, kable i tym podobne w naszym komputerowym pomieszczeniu i Ğpimy w pobliĪu na áóĪku polowym, to 3,6 godziny moĪe okazaü siĊ w peáni wystarczające. Mówiąc powaĪnie, lepiej rozwaĪyü zwiĊkszenie wartoĞci tego atrybutu, gdyĪ z reguáy mieszkamy daleko, a awarie wystĊpują o takiej porze, Īe ciĊĪko jest zdobyü zastĊpczy sprzĊt w przeciągu zaledwie 3,6 godziny. Czas naprawy zostanie zresetowany po przywróceniu dysku w tryb online, dlatego w przypadku kolejnego przejĞcia w stan offline zegar zacznie liczyü od 0. JeĞli dysk przejdzie w stan offline, a czas naprawy dysku upáynie, to taki dysk zostanie logicznie usuniĊty. Przed upáywem zdefiniowanego czasu naprawy sami moĪemy usunąü dysk offline, wywoáując polecenie alter diskgroup ... disk offline z uĪyciem klauzuli drop after. 50 Oracle Database 11g. Nowe moĔliwoĈci Atrybutu disk_repair_time nie moĔna ustawiè dla dysków, które juĔ sñ dyskami offline. Oto kilka przykáadów ustawiania atrybutu czasu naprawy dysku dla grupy dyskowej: ALTER DISKGROUP DG1 SET ATTRIBUTE DISK_REPAIR_TIME = 18H ; ALTER DISKGROUP DG2 SET ATTRIBUTE DISK_REPAIR_TIME = 12.5H ; ALTER DISKGROUP DG3 SET ATTRIBUTE DISK_REPAIR_TIME = 600M ; Opcje kompatybilnoĈci ASM Oracle Database 11g daje moĪliwoĞü ziarnistej kontroli kompatybilnoĞci z uwzglĊdnieniem grup dyskowych ASM. SáuĪą temu dwa róĪne atrybuty ustawiane za pomocą polecenia alter diskgroup. Pierwszy z nich to atrybut kompatybilnoĞci grup dyskowych Oracle. WartoĞü atry- butu kompatybilnoĞci grup dyskowych definiuje format danych na dysku ASM i zawsze powinna byü wiĊksza lub równa wartoĞci parametru kompatybilnoĞci bazy danych Oracle mającej dostĊp do tego dysku ASM. Atrybut compatible.asm musi byü ustawiony na wartoĞü wyĪszą bądĨ równą wartoĞci atrybutu compatible.rdbms. Raz ustawionej wartoĞci atrybutu nie moĪna cofnąü do poprzedniej, niĪszej. WartoĞü atrybutu kompatybilnoĞci grup dyskowych Oracle ustawia siĊ za pomocą polecenia alter diskgroup i atrybutu compatible.asm, jak pokazano w poniĪszym przykáadzie: ALTER DISKGROUP DG1 SET ATTRIBUTE compatible.asm = 11.1.0 ; Ustawienia wartoĞci tego parametru moĪna takĪe dokonaü podczas wywoáania polecenia create diskgroup, jak pokazano niĪej: CREATE DISKGROUP dgroup4 EXTERNAL REDUNDANCY DISK /oracle/asmdata/asm_dgroup1_04.asm ATTRIBUTE compatible.asm = 11.1 ; Drugim ze wspomnianych atrybutów jest atrybut kompatybilnoĞci bazy danych Oracle, którego wartoĞü definiowana jest przez atrybut grupy dyskowej ASM compatible.rdbms. Atrybut ten okreĞla minimalną wersjĊ bazy danych Oracle, która moĪe zamontowaü daną grupĊ dyskową. Jego wartoĞü powinna byü równa najniĪszej wartoĞci ustawieĔ kompatybilnoĞci wĞród wszystkich baz danych Oracle, które zamontują daną grupĊ dyskową. Raz ustawionej wartoĞci atrybutu nie moĪna cofnąü do poprzedniej, gdyĪ wartoĞü atrybutu implikuje format wiadomoĞci przesyáanych w obie strony pomiĊdzy instancją ASM a powiązanymi instancjami baz danych. OczywiĞcie moĪ- liwe jest zwiĊkszenie wartoĞci atrybutu. ZauwaĪmy, Īe kaĪda grupa dyskowa moĪe posiadaü swoje wáasne ustawienia kompatybilnoĞci, a w związku z tym róĪne wersje baz danych Oracle mogą áączyü do kaĪdej danej instancji ASM. PoniĪej prezentujemy przykáad ustawienia atrybutu kompatybilnoĞci bazy danych: ALTER DISKGROUP DG1 SET ATTRIBUTE compatible.rdbms = 11.1.0 ; Przykáad ilustrujący wzajemny wpáyw atrybutów na siebie moĪna zauwaĪyü, przyglądając siĊ związkowi pomiĊdzy atrybutem disk_repair_time a atrybutem compatible.asm. JeĞli zaak- ceptujemy domyĞlną wartoĞü atrybutu compatible.asm i spróbujemy ustawiü wartoĞü disk_repair_ ´time, otrzymamy nastĊpujący báąd: ORA-15032: not all alterations performed Rozdziaä 2. i Nowe wäasnoĈci zarzñdzania 51 ORA-15242: could not set attribute DISK_REPAIR_TIME ORA-15283: ASM operation requires compatible.rdbms of 11.1.0.0.0 or higher Komunikat báĊdu wskazuje, Īe naleĪy ustawiü atrybut compatible.asm dla konfigurowanej grupy dyskowej. Aby báĊdu uniknąü, zmieĔmy wartoĞü atrybutu compatible.asm z domyĞlnej 10.1 na 11.1.0 , tak jak pokazano w przykáadzie poniĪej: ALTER DISKGROUP DG1 SET ATTRIBUTE compatible.asm = 11.1.0 ; Parametr kompatybilnoĞci nie tylko kontroluje, które bazy danych mogą áączyü siĊ do naszej grupy dyskowej ASM, ale takĪe definiuje wáasnoĞci dostĊpne w ASM (analogicznie jak w przy- padku parametru kompatybilnoĞci bazy danych). Ustawienia kompatybilnoĞci grup dyskowych moĪna sprawdziü w widoku V$ASM_ATTRIBUTE. Przykáadem wzajemnego oddziaáywania atrybutów compatible.asm i compatible.rdbms moĪe byü sytuacja, kiedy compatible.rdbms ma wartoĞü 10.2, a compatible.asm — 11.1. W takim przypadku zarządzanie grupą dysków ASM zostanie ograniczone do wersji Oracle 11.1 lub wyĪszej, ale indywidualne grupy dyskowe mogą wspóápracowaü z instancjami bazy danych Oracle z parametrem kompatybilnoĞci ustawionym na wartoĞü 10.2 lub wyĪszą. Preferowane odczyty lustrzane ASM Niektóre konfiguracje ASM angaĪują zdalne kopie lustrzane dysków znajdujących siĊ w bardzo odlegáych lokalizacjach (mogą takĪe angaĪowaü zdalne instancje). W takich przypadkach pod- stawowa grupa dyskowa moĪe byü nie najlepszym zbiorem dysków do odczytu przez daną instan- cjĊ. Przykáadowo, moĪemy posiadaü dwie instancje RAC (Real Application Cluster) na urządze- niach oddalonych od siebie o 500 kilometrów. Dany zespóá dysków moĪe byü przechowywany w okreĞlonym systemie RAC. W takiej sytuacji chcielibyĞmy, aby lokalna instancja RAC mogáa czytaü z najbliĪszego dostĊpnego dysku ASM w celu zapewnienia najlepszej wydajnoĞci. Preferowane odczyty lustrzane ASM dostĊpne są jedynie w konfiguracjach RAC i zazwyczaj są uĪywane tylko z klastrowanymi instancjami ASM. Preferowane odczyty lustrzane ASM pozwalają na odczyt z ekstentów kopii lustrzanych zamiast z ekstentów dysku podstawowego. Aby skorzystaü z zalet tej nowej wáasnoĞci, naleĪy skonfigurowaü kopiĊ lustrzaną ekstentów, lokalną dla danego odlegáego wĊzáa klastra. W celu skonfigurowania w danej instancji listy nazw preferowanych awaryjnych grup dyskowych uĪywanych przy dostĊpie do dysków ASM, naleĪy ustawiü nowy parametr asm_prefered_read_failure_groups. Format jego wartoĞci przedstawia siĊ nastĊpująco: nazwaGrupyDyskowej.nazwaAwaryjnejGrupy, gdzie nazwaGru- pyDyskowej to nazwa grupy dyskowej, do której naleĪy grupa awaryjna, a nazwaAwaryjnejGrupy to nazwa preferowanej grupy awaryjnej. W celu wskazania wielokrotnie nazw róĪnych par grupaDyskowa.grupaAwaryjna naleĪy kaĪdą ze zdefiniowanych preferowanych grup odczytu oddzieliü znakiem przecinka, tak jak pokazano w poniĪszym przykáadzie: Asm_preferred_read_failure_groups=dgroup1.fdisk2, dgroup2.fdisk2 JeĞli ASM nie bĊdzie w stanie dokonaü odczytu z preferowanej awaryjnej grupy dyskowej, to bĊdzie kontynuowaü odczyt z grupy preferowanej, a w nastĊpnej kolejnoĞci z dowolnej innej zdefiniowanej, dodatkowej awaryjnej grupy. W celu sprawdzenia, czy dany dysk naleĪący do grupy dyskowej jest dyskiem preferowanego odczytu, naleĪy podejrzeü kolumnĊ PREFERED_READ z widoku V$ASM_DISK. 52 Oracle Database 11g. Nowe moĔliwoĈci ASM rolling upgrade Oracle Database 11g wspiera aktualizacje typu rolling upgrade, czyli aktualizowanie w czasie pracy systemu. Wykonywanie aktualizacji typu rolling upgrade z wersji Oracle Database 10g do Oracle Database 11g nie jest wspierane. Kiedy juĪ dokonamy aktualizacji do 11g, to uaktual- nienia do wyĪszych wersji bĊdziemy mogli wykonywaü jako te typu rolling upgrade. CzĊĞcią skáadową nowej wáasnoĞci rolling upgrade jest moĪliwoĞü aktualizacji instancji ASM jako typu rolling upgrade. Przed wykonaniem uaktualnienia rolling upgrade musimy siĊ upewniü, Īe zaleĪne komponenty zostaáy uaktualnione wczeĞniej (przykáadowo, przed aktualizacją ASM naleĪy uaktualniü CRS — Cluster Ready Services). W celu wsparcia aktualizacji rolling upgrade zostaáa dodana nowa skáadania w Oracle. Polecenie alter system zostaáo wzbogacone o nowy parametr start rolling migration. KaĪda migracja wymaga dostarczenia zbioru róĪnych parametrów wraz z poleceniem alter system start rolling migration, wáączając w to numer wersji, numer wydania, numer uaktualnienia, numer portu oraz numer portu uaktualnienia. W sprawie szczegóáów dotyczących odpowiedniego formatu pole- cenia naleĪy odnieĞü siĊ do dokumentacji. Po wydaniu polecenia alter system start rolling migration ASM najpierw spróbuje ustaliü, czy w toku są jakieĞ operacje równowaĪenia ASM (rebalancing). JeĞli takie operacje trwają, wykonanie polecenia zakoĔczy siĊ báĊdem. W przypadku gdy w danym momencie nie wystĊ- pują operacje równowaĪenia, charakterystyka dziaáania klastra ASM bĊdzie wyglądaü nastĊpująco:  W przypadku grup dyskowych moĪliwe bĊdzie wyáącznie ich, zamontowanie i odmontowanie (nie bĊdzie moĪna wykonywaü operacji alter, create, drop).  MoĪliwe bĊdzie otwieranie i zamykanie plików w grupach dyskowych przez bazĊ danych.  MoĪliwe bĊdzie usuwanie i zmienianie rozmiarów plików.  DostĊp do widoków i pakietów staáych bĊdzie ograniczony. Widoki globalne na klastrowanej instancji ASM bĊdą niedostĊpne. Po zmodyfikowaniu instancji dla rozpoczĊcia migracji naleĪy zamknąü i zaktualizowaü kaĪdą z instancji, jedną na raz. Kiedy aktualizacja zostanie zakoĔczona, bĊdziemy mogli ponownie uruchomiü instancjĊ ASM, a zostanie ona doáączona do klastra. Po zakoĔczeniu wszystkich kroków aktualizacji musimy jeszcze zakoĔczyü sam proces uaktualniania poleceniem alter system: Alter system stop rolling migration; JeĞli podczas aktualizacji napotkamy jakieĞ problemy, moĪemy po prostu odwróciü proces poprzez wycofanie. KaĪdorazowo naleĪy zamknąü jeden wĊzeá ASM, wycofaü go do poprzed- niej wersji oprogramowania, a nastĊpnie uruchomiü ponownie. Po zakoĔczeniu wycofywania moĪna zakoĔczyü proces migracji. ZauwaĪmy, Īe po zakoĔczeniu procesu migracji nie moĪna go juĪ wycofaü. Jak moĔna siö byäo spodziewaè, przed przystñpieniem do aktualizacji zalecamy przeczytanie instrukcji aktualizacji oraz upewnienie siö, Ĕe moĔliwe jest wykorzystanie przedstawionej procedury. Rozdziaä 2. i Nowe wäasnoĈci zarzñdzania 53 Wsparcie ASM dla jednostek alokacji o zmiennym rozmiarze Jak wspomniano w jednym z poprzednich punktów, „Atrybuty grup dyskowych ASM”, ASM wspiera teraz ekstenty (extent) o zmiennych rozmiarach, dziĊki czemu moĪliwe jest zmniejszenie wymagaĔ pamiĊciowych związanych z duĪymi plikami dyskowymi ASM i jednoczesne polep- szenie wydajnoĞci. Obecnie, wraz ze wzrostem rozmiaru plików, Oracle moĪe automatycznie zaalokowaü wielokrotnoĞü ekstentów o zmiennym rozmiarze. PoniewaĪ maksymalny rozmiar pliku ASM jest zaleĪny od rozmiaru jego ekstentu, oznacza to, Īe rozmiar naszych plików moĪe przekraczaü poprzedni limit 35 TB dla grup dyskowych zewnĊtrznej redundancji. MoĪliwe jest takĪe zdefiniowanie takich grup dyskowych, Īe pliki w nich utworzone zostaną stworzone z jednostkami alokacji o róĪnych rozmiarach. Rozmiar jednostki alokacji waha siĊ od 1 do 64 MB. WiĊcej informacji na temat ustawiania rozmiaru jednostek alokacji moĪna znaleĨü w punkcie „Atrybuty grup dyskowych ASM”. MoĪliwoĞü definiowania róĪnych jednostek alo- kacji pozwala grupom dyskowym ASM z redundancją zewnĊtrzną osiągnąü maksymalny roz- miar 128 TB, w przeciwieĔstwie do rozmiaru 35 TB osiąganego w Oracle Database 10g. Nowa rola SYSASM W Oracle zostaáa udostĊpniona nowa rola SYSASM, z której naleĪy korzystaü podczas áącze- nia siĊ z instancją ASM jako administrator. Roli SYSASM powinno siĊ zacząü uĪywaü zamiast SYSDBA, poniewaĪ poáączenia SYSDBA do instancji ASM prawdopodobnie nie bĊdą wspie- rane w przyszáoĞci. Wymagania dotyczące uwierzytelniania są dla poáączeĔ z rolą SYSASM takie same jak dla poáączeĔ z rolą SYSDBA. PoniĪej prezentujemy przykáad poáączenia z instancją ASM z uĪyciem nowej roli SYSASM: [oracle@localhost ~]$ sqlplus / as sysasm SQL*Plus: Release 11.1.0.3.0 - Beta on Sat Feb 24 19:48:10 2007 Copyright (c) 1982, 2006, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.3.0 – Beta With the Partitioning, OLAP and Data Mining options SQL MoĪna takĪe uĪyü zwyczajnego polecenia poáączenia, jak connect sys/robert as SYSASM i podobne. Nowe polecenia narzödzia asmcmd Zabawne, jak wielu ludzi, z którymi rozmawiaáem, korzysta z ASM, a mimo to nigdy nie uĪywaáo ani nie sáyszaáo o asmcmd. NarzĊdzie asmcmd pojawiáo siĊ po raz pierwszy w Oracle Database 10g Release 2, aby uáatwiü poruszanie siĊ po dyskach ASM i ich zawartoĞci. W Oracle Database 11g do asmcmd zostaáy dodane dalsze wáasnoĞci, które bĊdą omawiane w tym punkcie. W skáad owych wáasnoĞci wchodzą: moĪliwoĞü archiwizacji i odtwarzania metadanych ASM, nowe polecenie lddsk, polecenie repair oraz — dla istniejących poleceĔ asmcmd — kilka nowych opcji typu flagi. 54 Arup radzi… Oracle Database 11g. Nowe moĔliwoĈci Wsparcie dla ekstentów o zmiennym rozmiarze jest prawdopodobnie najwaĔniejszym dodatkiem do ASM w Oracle Database 11g. Przed 11g liczba ekstentów, zwäaszcza w ogromnych bazach danych, byäa po prostu zbyt duĔa. Skutkowaäo to tym, Ĕe mapy ekstentów (extent maps) byäy zbyt wielkie, aby moĔna byäo nimi zarzñdzaè w zbiorniku wspóädzielonym (shared pool); miaäo to wpäyw na wydajnoĈè, jak równieĔ powodowaäo straszliwe bäödy ORA-4031 Unable to allocate x bytes in shared pool1. Dla zäagodzenia negatywnych skutków w Oracle Database 10g moĔliwe byäo zdefiniowanie wiök- szych rozmiarów jednostek alokacji za pomocñ parametru z podkreĈleniem, tak jak pokazuje przykäad: _asm_ausize=16777216 Parametr ten, pomimo Ĕe z podkreĈleniem, jest wspierany przez Oracle i udokumentowany na Meta- Link. PowyĔszy przykäad definiuje 16-megabajtowe jednostki alokacji. W przypadku ogromnych baz danych, powyĔej 10 TB, jest to zalecany rozmiar. DomyĈlna wartoĈè to 1048576 (lub 1 MB), takĔe w Oracle Database 11g. Stan typu „jeden rozmiar do wszystkiego” nie byä dobrym rozwiñzaniem we wszystkich przypadkach. JeĈli z góry posiadaäo siö wiedzö o tym, do jakich rozmiarów uroĈnie baza danych, moĔna byäo Ĉmiaäo ustawiè parametr zawczasu, jednak w wielu sytuacjach oszacowanie przyszäego rozmiaru bazy danych mogäo byè bäödne lub niemoĔliwe. W Oracle Database 11g problem ten zostaä rozwiñzany przez oddzielenie rozmiaru ekstentu od wielkoĈci jednostki alokacji. W 11g jeden ekstent moĔe mieè rozpiötoĈè wiöcej niĔ jednej jednostki alokacji. Jego rozmiar moĔe siö zwiök- szaè wraz ze wzrostem rozmiaru bazy danych. Pozwala to na utrzymanie rozmiaru mapy obszarów w rozsñdnej granicy, co z kolei poprawia wydajnoĈè. BñdĒ co bñdĒ, oznacza to takĔe, Ĕe ekstenty z czasem zostanñ na dysku w jakimĈ stopniu pofrag- mentowane. W wielu przypadkach jest to nieistotne, nawet jeĈli bödziemy czösto usuwaè i tworzyè obiekty w bazie danych. Bödzie to jednak powaĔnym problemem w przypadku czöstego tworzenia i usuwania plików danych. JeĈli zaobserwujemy spadek wydajnoĈci, moĔemy zdefragmentowaè dysk, uĔywajñc operacji alter diskgroup ... rebalance. Archiwizacja i odtwarzanie metadanych grup dyskowych ASM NarzĊdzie asmcmd dostarcza zestawu nowych poleceĔ, które pozwalają na archiwizacjĊ i odzy- skiwanie metadanych związanych ze wszystkimi grupami dyskowymi ASM. Polecenie md_backup wykona archiwizacjĊ wszystkich lub czĊĞci metadanych ASM, w zaleĪnoĞci od uĪytych para- metrów. PoniĪej przedstawiamy przykáad uĪycia polecenia md_backup w celu archiwizacji caáego repozytorium metadanych ASM. [oracle@localhost ~]$ asmcmd ASMCMD md_backup Kiedy polecenie zostanie w caáoĞci wykonane, w bieĪącym katalogu roboczym zostanie utworzony plik. W moim systemie Linux plik zostaá nazwany ambr_backup_intermediate_file, ale w innych systemach operacyjnych jego nazwa moĪe siĊ róĪniü. Plik archiwizacji jest w znacz- nej mierze plikiem tekstowym, wiĊc moĪemy go po prostu czytaü. Bardziej zaawansowane uĪycie polecenia md_backup pozwala kontrolowaü miejsce, w którym plik ma zostaü utworzony, wyszcze- gólniaü grupy dyskowe mające podlegaü archiwizacji, a takĪe przesáaniaü róĪnorakie opcje. 1 Polska wersja komunikatu báĊdu to: ORA-04031: nie moĪna przydzieliü X bajtów pamiĊci wspóáuĪytkowanej — przyp. táum. Rozdziaä 2. i Nowe wäasnoĈci zarzñdzania 55 Polecenie md_restore sáuĪy do przywracania danych z archiwizacji grup dyskowych wykona- nych za pomocą polecenia md_backup. Przywrócenie moĪna wykonaü bez wprowadzania Īad- nych modyfikacji lub wczeĞniej przesáoniü róĪne ustawienia w poleceniu md_backup. Oto przy- káad wykonania przywracania metadanych: [oracle@localhost ~]$ asmcmd ASMCMD md_restore –b ambr_backup_intermediate_file Oba polecenia mogą zostaü wykonane poprzez przekazanie ich jako parametru podczas urucha- miania narzĊdzia asmcmd, tak jak pokazano w przykáadzie poniĪej: [oracle@localhost ~]$ asmcmd md_backup NaleĪy mieü ĞwiadomoĞü tego, Īe polecenie md_backup nie nadpisze poprzedniego pliku archi- wizacji. Po wykonaniu archiwizacji naleĪy samemu przenieĞü gdzieĞ taki plik, aby nastĊpna archiwizacja mogáa siĊ udaü. Po co wáaĞciwie uĪywaü poleceĔ md_restore i md_backup? Tak jak w bazie danych Oracle, tak i w przypadku ASM istnieje moĪliwoĞü, Īe metadane ASM — skáadowane w grupach dysko- wych ASM — ulegną uszkodzeniu (na przykáad z powodu uszkodzeĔ pamiĊci w systemie ope- racyjnym). ChociaĪ zdarza siĊ to (na szczĊĞcie) rzadko, w takich przypadkach nasza archiwi- zacja metadanych ASM moĪe okazaü siĊ pomocna. JeĞli uĪywamy ASM, zalecam, aby archiwizacja metadanych doáączyáa do naszych rutynowych, codziennych wykonaĔ archiwizacji. Arup radzi… Nie potrafiö nawet wyraziè uĔytecznoĈci (i trafnoĈci czasu pojawienia siö) funkcji archiwizacji/przy- wracania metadanych. Jak wspomniaä Robert, w nawiñzaniu do moĔliwoĈci uszkodzenia metadanych, istnieje takĔe prawdopodobieþstwo, Ĕe ktoĈ wykona polecenie dd i nadpisze zawartoĈè nagäówka dyskowego. Mnie to spotkaäo, naprawdö! Kluczem do zrozumienia sytuacji jest fakt, Ĕe w nagäówku znajduje siö informacja, co jest gdzie zapisane na dysku. Nadpisanie nagäówka usuwa tö informacjö, ale nie same dane. JeĈli potrafimy przywróciè nagäówek, moĔemy byè teĔ w stanie przywróciè dane za pomocñ bazy danych, a zatem zawsze wykonujmy polecenie md_backup i przechowujmy wynikowy plik w bezpiecznej lokalizacji. W niektórych przypadkach polecenie md_restore moĔe takĔe pomóc w przywróceniu usuniötych dysków. Kolejnym zastosowaniem jest rozwijanie automatycznego procesu kontroli zmian, za kaĔdym razem gdy dodajemy, zmieniamy lub usuwamy dyski. Polecenie lsdsk Polecenie lsdsk listuje dyski, które widzi ASM. Oto przykáad: [oracle@localhost ~]$ asmcmd lsdsk Path /oracle/asmdata/asm_dgroup1_01.asm /oracle/asmdata/asm_dgroup1_02.asm Polecenie remap Polecenie remap moĪe zostaü uĪyte w celu naprawy zakresu fizycznych bloków w naszym dysku ASM. Jako parametry przyjmuje ono nazwĊ grupy dyskowej, nazwĊ dysku oraz zakres bloków do remapowania. ZauwaĪmy, Īe podczas gdy polecenie to moĪe przywróciü dysk do uĪytku 56 Oracle Database 11g. Nowe moĔliwoĈci (pod wzglĊdem fizycznie i logicznie uszkodzonych bloków), nie przywróci nam ono straconych lub uszkodzonych danych. Oto przykáad: [oracle@localhost ~]$ asmcmd remap dgroup1 disk_001 2000-4000 Nowe opcje poleceþ ls, lsct oraz lsdg Polecenie ls ma dwa nowe parametry: -c oraz -g. Skorzystanie z parametru -c skutkuje uĪyciem widoku V$ASM_DISKGROUP jako Ĩródáa wydruku wyniku polecenia. UĪycie parametru -g spowoduje, Īe Ĩródáem wydruku wyniku polecenia bĊdzie widok GV$ASM_DISKGROUP. Polecenie lsct takĪe posiada nowy parametr -g, który powoduje czytanie danych z widoku GV$ASM_CLIENT zamiast z widoku V$ASM_CLIENT. W koĔcu polecenie lsdg, które takĪe zostaáo wzbogacone o parametry -c i -g. Parametr -c jako Ĩródáa wydruku wyniku polecenia uĪywa widoku V$ASM_DISKGROUP, natomiast parametr -g — widoku GV$ASM_DISKGROUP. Automatic Memory Management Firma Oracle wprowadziáa wiele zmian we wáasnoĞciach automatycznego zarządzania pamiĊ- cią w Oracle Database 11g. Oracle Automatic Memory Management moĪe teraz automatycz- nie zarządzaü zarówno obszarem SGA (system global area), jak i obszarem PGA (program global area). KontrolĊ nad tą nową funkcją zapewniają nowe parametry memory_target i memory_ ´max_target. Dotyczące jej zmiany zostaáy takĪe wprowadzone w niektórych narzĊdziach doradczych (advisor). Zostaáy takĪe dodane nowe widoki. W kolejnych podpunktach omówimy kaĪde z tych zagadnieĔ. Przeglñd Automatic Memory Management Automatyczne zarządzanie pamiĊcią zostaáo dodane do istniejącej struktury Oracle Automated Memory Management i pozwala na uĪycie róĪnych parametrów konfigurujących ustawienia pamiĊci. Automatic Memory Management posiada dwa nowe parametry pamiĊci: memory_max_ ´target i memory_target. Rysunek 2.1 ilustruje zaleĪnoĞci zachodzące pomiĊdzy róĪnymi parametrami pamiĊci. Przyjrzyjmy siĊ bliĪej dwóm wspomnianym parametrom. Parametr memory_target Parametr memory_target jest w pewnym sensie kombinacją wartoĞci parametrów sga_target i pga_aggregate_target. Reprezentuje on caákowitą iloĞü pamiĊci, jaką Oracle musi zaaloko- waü dla róĪnych struktur SGA i PGA. Parametr memory_target jest parametrem dynamicznym. MoĪe zostaü ustawiony na wartoĞü do wartoĞci (wáącznie) parametru memory_max_target, który zostanie omówiony jako nastĊpny. Rozdziaä 2. i Nowe wäasnoĈci zarzñdzania 57 Rysunek 2.1. ZaleĪnoĞci pomiĊdzy parametrami pamiĊci Parametr memory_max_target Parametr memory_max_target pozwala na dynamiczną zmianĊ wartoĞci parametru memory_target w granicach memory_max_target, tak wiĊc w kaĪdej chwili moĪemy przystosowaü sumaryczną iloĞü pamiĊci dostĊpnej dla bazy danych jako caáoĞü. Parametr memory_max_target moĪe zostaü ustawiony rĊcznie albo wyznaczony i domyĞlnie ustawiony na wartoĞü równą lub wiĊkszą wartoĞci parametru memory_target. JeĞli parametr memory_target jest ustawiony, a parametr memory_max_target nie, to Oracle domyĞlnie przy- pisze temu drugiemu wartoĞü parametru memory_target. JeĞli parametr memory_target nie jest ustawiony, to domyĞlną wartoĞcią parametru memory_max_target bĊdzie 0. W pr
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oracle Database 11g. Nowe możliwości
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: