Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00196 004939 22935196 na godz. na dobę w sumie
Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL - książka
Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL - książka
Autor: Liczba stron: 904
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1938-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> oracle - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj tajniki programowania w języku PL/SQL

PL/SQL to wbudowany język proceduralny baz danych Oracle. Jest on rozszerzeniem języka SQL i umożliwia tworzenie takich konstrukcji, jak pętle, instrukcje warunkowe, zmienne i wyzwalacze. Dzięki temu można zautomatyzować wiele czynności administracyjnych oraz rejestrować zmiany danych lub nadzorować ich modyfikacje. Język ten pozwala więc na budowanie dynamicznych i stabilnych aplikacji, opartych na bazach danych typu klient-serwer.

Książka 'Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL' zawiera omówienie wszystkich najnowszych funkcji i narzędzi tego języka programowania. Szczegółowe wyjaśnienia wzbogacone zostały o studia przypadków oraz przykładowy kod, który można wkleić do własnej aplikacji. Z tym podręcznikiem nauczysz się pobierać i modyfikować informacje w bazach danych, tworzyć wartościowe instrukcje w języku PL/SQL, skutecznie wykonywać zapytania i budować niezawodne zabezpieczenia. Dowiesz się także między innymi, jak stosować procedury, funkcje, pakiety, kolekcje i wyzwalacze oraz jak zoptymalizować wydajność aplikacji.

Twórz solidne aplikacje sieciowe w języku PL/SQL

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237, stron: 904 Poznaj tajniki programowania w jêzyku PL/SQL • Jak pisaæ kod w jêzyku PL/SQL? • Jak zarz¹dzaæ b³êdami? • Jak tworzyæ funkcje i procedury? PL/SQL to wbudowany jêzyk proceduralny baz danych Oracle. Jest on rozszerzeniem jêzyka SQL i umo¿liwia tworzenie takich konstrukcji, jak pêtle, instrukcje warunkowe, zmienne i wyzwalacze. Dziêki temu mo¿na zautomatyzowaæ wiele czynnoœci administracyjnych oraz rejestrowaæ zmiany danych lub nadzorowaæ ich modyfikacje. Jêzyk ten pozwala wiêc na budowanie dynamicznych i stabilnych aplikacji, opartych na bazach danych typu klient-serwer. Ksi¹¿ka „Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL” zawiera omówienie wszystkich najnowszych funkcji i narzêdzi tego jêzyka programowania. Szczegó³owe wyjaœnienia wzbogacone zosta³y o studia przypadków oraz przyk³adowy kod, który mo¿na wkleiæ do w³asnej aplikacji. Z tym podrêcznikiem nauczysz siê pobieraæ i modyfikowaæ informacje w bazach danych, tworzyæ wartoœciowe instrukcje w jêzyku PL/SQL, skutecznie wykonywaæ zapytania i budowaæ niezawodne zabezpieczenia. Dowiesz siê tak¿e miêdzy innymi, jak stosowaæ procedury, funkcje, pakiety, kolekcje i wyzwalacze oraz jak zoptymalizowaæ wydajnoœæ aplikacji. • Jêzyk PL/SQL — architektura i funkcje • Struktury steruj¹ce • Instrukcje • Zarz¹dzanie b³êdami • Programowanie w jêzyku PL/SQL • Kolekcje • Obiekty i pakiety • Wyzwalacze • Komunikacja miêdzy sesjami • Podprogramy zewnêtrzne • Typy obiektowe • Biblioteka jêzyka Java • Rozwój aplikacji sieciowych Twórz solidne aplikacje sieciowe w jêzyku PL/SQL Spis treści O autorze ................................................................................................. 15 Wprowadzenie .......................................................................................... 17 Podstawy języka PL/SQL ...................................................... 23 Część I Rozdział 1. Przegląd języka Oracle PL/SQL ................................................................. 25 Tło historyczne ............................................................................................................................25 Architektura .................................................................................................................................27 Podstawowa struktura bloków .....................................................................................................30 Nowe funkcje bazy Oracle 10g ....................................................................................................33 Pakiety wbudowane ...............................................................................................................33 Ostrzeżenia generowane w czasie kompilacji .......................................................................34 Kompilacja warunkowa .........................................................................................................34 Działanie liczbowych typów danych .....................................................................................35 Zoptymalizowany kompilator języka PL/SQL ......................................................................35 Wyrażenia regularne .............................................................................................................36 Różne możliwości ograniczania łańcuchów znaków .............................................................37 Operatory zbiorów .................................................................................................................37 Stos wywołań z informacjami o błędach ...............................................................................37 Nakładki na programy składowane w języku PL/SQL ..........................................................38 Nowe funkcje bazy Oracle 11g ....................................................................................................39 Automatyczne rozwijanie podprogramów w miejscu wywołania .........................................40 Instrukcja CONTINUE ..........................................................................................................41 Zapisywanie działania funkcji w języku PL/SQL między sesjami ........................................41 Rozszerzenia dynamicznego SQL-a ......................................................................................42 Wywołania w notacji mieszanej, opartej na nazwie i opartej na pozycji ...............................42 Wieloprocesowa pula połączeń .............................................................................................44 Hierarchiczny program profilujący języka PL/SQL ..............................................................46 Generowanie kodu macierzystego przez macierzysty kompilator języka PL/SQL ...............47 Narzędzie PL/Scope ..............................................................................................................48 Wzbogacone wyrażenia regularne .........................................................................................48 Typ danych SIMPLE_INTEGER ..........................................................................................48 Bezpośrednie wywoływanie sekwencji w instrukcjach w języku SQL .................................48 Podsumowanie .............................................................................................................................49 6 Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL Rozdział 2. Podstawy języka PL/SQL .......................................................................... 51 Struktura bloków języka PL/SQL ................................................................................................52 Zmienne, operacje przypisania i operatory ..................................................................................55 Struktury kontrolne ......................................................................................................................56 Struktury warunkowe ............................................................................................................57 Struktury iteracyjne ...............................................................................................................60 Funkcje, procedury i pakiety składowane ....................................................................................63 Funkcje składowane ..............................................................................................................63 Procedury ..............................................................................................................................65 Pakiety ...................................................................................................................................66 Zasięg transakcji ..........................................................................................................................67 Pojedynczy zasięg transakcji .................................................................................................67 Wiele zasięgów transakcji .....................................................................................................68 Wyzwalacze bazodanowe ............................................................................................................69 Podsumowanie .............................................................................................................................70 Rozdział 3. Podstawowe elementy języka ................................................................... 71 Znaki i jednostki leksykalne ........................................................................................................71 Ograniczniki ..........................................................................................................................72 Identyfikatory ........................................................................................................................76 Literały ..................................................................................................................................77 Komentarze ...........................................................................................................................80 Struktura bloków .........................................................................................................................80 Typy zmiennych ..........................................................................................................................85 Skalarne typy danych ............................................................................................................88 Duże obiekty (typy LOB) ....................................................................................................105 Złożone typy danych ...........................................................................................................109 Systemowe kursory referencyjne .........................................................................................116 Zasięg zmiennych ......................................................................................................................117 Podsumowanie ...........................................................................................................................119 Rozdział 4. Struktury sterujące ................................................................................ 121 Instrukcje warunkowe ................................................................................................................122 Instrukcje IF ........................................................................................................................127 Instrukcje CASE ..................................................................................................................130 Instrukcje kompilacji warunkowej ......................................................................................133 Instrukcje iteracyjne ..................................................................................................................134 Pętle proste ..........................................................................................................................135 Pętle FOR ............................................................................................................................139 Pętle WHILE .......................................................................................................................141 Kursory ......................................................................................................................................143 Kursory niejawne ................................................................................................................143 Kursory jawne .....................................................................................................................146 Instrukcje masowe .....................................................................................................................152 Instrukcje BULK COLLECT INTO ....................................................................................153 Instrukcje FORALL ............................................................................................................158 Podsumowanie ...........................................................................................................................161 Rozdział 5. Zarządzanie błędami ............................................................................... 163 Typy i zasięg wyjątków .............................................................................................................164 Błędy kompilacji .................................................................................................................165 Błędy czasu wykonania .......................................................................................................167 Wbudowane funkcje do zarządzania wyjątkami ........................................................................172 Spis treści 7 Wyjątki zdefiniowane przez użytkownika .................................................................................174 Deklarowanie wyjątków zdefiniowanych przez użytkownika .............................................174 Dynamiczne wyjątki zdefiniowane przez użytkownika .......................................................175 Funkcje do zarządzania stosem błędów .....................................................................................177 Zarządzanie stosem błędów .................................................................................................177 Formatowanie stosu błędów ................................................................................................181 Zarządzanie wyjątkami za pomocą wyzwalaczy bazy danych ..................................................183 Wyzwalacze bazy danych i błędy krytyczne .......................................................................184 Wyzwalacze bazy danych i błędy niekrytyczne ..................................................................189 Podsumowanie ...........................................................................................................................191 Część II Programowanie w języku PL/SQL ........................................ 193 Rozdział 6. Funkcje i procedury ................................................................................ 195 Architektura funkcji i procedur .................................................................................................196 Zasięg transakcji ........................................................................................................................202 Wywoływanie podprogramów ...................................................................................................203 Notacja oparta na pozycji ....................................................................................................204 Notacja oparta na nazwie ....................................................................................................204 Notacja mieszana .................................................................................................................204 Notacja z pominięciem ........................................................................................................204 Notacja w wywołaniach w języku SQL ...............................................................................205 Funkcje ......................................................................................................................................205 Opcje używane przy tworzeniu funkcji ...............................................................................207 Funkcje o parametrach przekazywanych przez wartość ......................................................217 Funkcje o parametrach przekazywanych przez referencję ...................................................224 Procedury ..................................................................................................................................227 Procedury o parametrach przekazywanych przez wartość ...................................................228 Procedury o parametrach przekazywanych przez referencję ...............................................232 Podsumowanie ...........................................................................................................................238 Rozdział 7. Kolekcje ................................................................................................ 239 Rodzaje kolekcji ........................................................................................................................241 Tablice VARRAY ...............................................................................................................242 Tabele zagnieżdżone ...........................................................................................................257 Używanie tablic asocjacyjnych ...........................................................................................271 Operatory zbiorów działające na kolekcjach .............................................................................279 Operator CARDINALITY ..................................................................................................281 Operator EMPTY ................................................................................................................281 Operator MEMBER OF ......................................................................................................282 Operator MULTISET EXCEPT ..........................................................................................282 Operator MULTISET INTERSECT ....................................................................................282 Operator MULTISET UNION ............................................................................................283 Operator SET ......................................................................................................................284 Operator SUBMULTISET ..................................................................................................285 API Collection ...........................................................................................................................286 Metoda COUNT ..................................................................................................................287 Metoda DELETE .................................................................................................................288 Metoda EXISTS ..................................................................................................................289 Metoda EXTEND ................................................................................................................291 Metoda FIRST .....................................................................................................................292 Metoda LAST ......................................................................................................................293 Metoda LIMIT ....................................................................................................................294 8 Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL Metoda NEXT .....................................................................................................................295 Metoda PRIOR ....................................................................................................................295 Metoda TRIM ......................................................................................................................295 Podsumowanie ...........................................................................................................................297 Rozdział 8. Duże obiekty .......................................................................................... 299 Duże obiekty znakowe — typy CLOB i NCLOB ......................................................................300 Odczyt plików oraz zapis danych w kolumnach CLOB i NCLOB przy użyciu języka PL/SQL ..............................................................................................305 Przesyłanie obiektów typu CLOB do bazy danych .............................................................308 Duże obiekty binarne — typ danych BLOB ..............................................................................309 Odczyt plików oraz zapis danych w kolumnach BLOB przy użyciu języka PL/SQL .........311 Przesyłanie obiektów typu BLOB do bazy danych .............................................................314 Mechanizm SecureFiles .............................................................................................................315 Pliki binarne — typ BFILE ........................................................................................................317 Tworzenie i używanie katalogów wirtualnych ....................................................................318 Wczytywanie ścieżek kanonicznych i nazw plików ............................................................325 Pakiet DBMS_LOB ...................................................................................................................333 Stałe pakietu ........................................................................................................................334 Wyjątki pakietu ...................................................................................................................335 Metody do otwierania i zamykania .....................................................................................335 Metody do manipulowania dużymi obiektami ....................................................................337 Metody do introspekcji ........................................................................................................343 Metody do obsługi obiektów typu BFILE ...........................................................................346 Metody do obsługi tymczasowych dużych obiektów ..........................................................347 Podsumowanie ...........................................................................................................................348 Rozdział 9. Pakiety .................................................................................................. 349 Architektura pakietu ..................................................................................................................350 Referencje uprzedzające ......................................................................................................351 Przeciążanie .........................................................................................................................353 Specyfikacja pakietu ..................................................................................................................355 Zmienne ..............................................................................................................................358 Typy danych ........................................................................................................................360 Komponenty — funkcje i procedury ...................................................................................363 Ciało pakietu ..............................................................................................................................363 Zmienne ..............................................................................................................................365 Typy ....................................................................................................................................367 Komponenty — funkcje i procedury ...................................................................................368 Uprawnienia osoby definiującej i wywołującej .........................................................................371 Przyznawanie uprawnień i synonimy ..................................................................................372 Wywołania zdalne ...............................................................................................................374 Zarządzanie pakietami w katalogu bazy danych ........................................................................374 Wyszukiwanie, walidacja i opisywanie pakietów ...............................................................375 Sprawdzanie zależności .......................................................................................................376 Metody sprawdzania poprawności — znaczniki czasu asygnatury .....................................377 Podsumowanie ...........................................................................................................................378 Rozdział 10. Wyzwalacze ........................................................................................... 379 Wprowadzenie do wyzwalaczy .................................................................................................379 Architektura wyzwalaczy w bazie danych .................................................................................382 Wyzwalacze DDL .....................................................................................................................384 Funkcje-atrybuty zdarzeń ....................................................................................................385 Tworzenie wyzwalaczy DDL ..............................................................................................395 Spis treści 9 Wyzwalacze DML .....................................................................................................................396 Wyzwalacze z poziomu instrukcji .......................................................................................398 Wyzwalacze z poziomu wierszy ..........................................................................................399 Wyzwalacze złożone .................................................................................................................403 Wyzwalacze zastępujące ...........................................................................................................407 Wyzwalacze systemowe (bazy danych) .....................................................................................411 Ograniczenia związane z wyzwalaczami ...................................................................................412 Maksymalny rozmiar wyzwalaczy ......................................................................................413 Instrukcje języka SQL .........................................................................................................413 Typy danych LONG i LONG RAW ....................................................................................413 Tabele mutujące ..................................................................................................................414 Wyzwalacze systemowe ......................................................................................................415 Podsumowanie ...........................................................................................................................415 Część III Programowanie zaawansowane w języku PL/SQL ................ 417 Rozdział 11. Dynamiczny SQL ..................................................................................... 419 Architektura dynamicznego SQL-a ...........................................................................................420 Wbudowany dynamiczny język SQL (NDS) .............................................................................420 Instrukcje dynamiczne .........................................................................................................420 Instrukcje dynamiczne z danymi wejściowymi ...................................................................423 Instrukcje dynamiczne z danymi wejściowymi i wyjściowymi ...........................................426 Instrukcje dynamiczne o nieznanej liczbie danych wejściowych ........................................429 Pakiet DBMS_SQL ...................................................................................................................431 Instrukcje dynamiczne .........................................................................................................433 Instrukcje dynamiczne o zmiennych wejściowych ..............................................................436 Instrukcje dynamiczne o zmiennych wejściowych i wyjściowych ......................................439 Definicja pakietu DBMS_SQL ............................................................................................441 Podsumowanie ...........................................................................................................................455 Rozdział 12. Komunikacja między sesjami .................................................................. 457 Wprowadzenie do komunikacji między sesjami ........................................................................457 Stosowanie trwałych lub półtrwałych struktur ....................................................................458 Bez stosowania trwałych lub półtrwałych struktur ..............................................................458 Porównanie sposobów komunikacji między sesjami ...........................................................459 Pakiet wbudowany DBMS_PIPE ..............................................................................................459 Wprowadzenie do pakietu DBMS_PIPE .............................................................................460 Definicja pakietu DBMS_PIPE ...........................................................................................462 Używanie pakietu DBMS_PIPE ..........................................................................................467 Pakiet wbudowany DBMS_ALERT ..........................................................................................477 Wprowadzenie do pakietu DBMS_ALERT ........................................................................477 Definicja pakietu DBMS_ALERT ......................................................................................478 Używanie pakietu DBMS_ALERT .....................................................................................480 Podsumowanie ...........................................................................................................................485 Rozdział 13. Podprogramy zewnętrzne ........................................................................ 487 Wprowadzenie do procedur zewnętrznych ................................................................................487 Używanie procedur zewnętrznych .............................................................................................488 Definicja architektury procedur zewnętrznych ....................................................................488 Konfiguracja usług Oracle Net Services do obsługi procedur zewnętrznych ......................491 Definiowanie wielowątkowego agenta extproc ...................................................................498 Używanie współdzielonych bibliotek języka C ...................................................................501 Używanie bibliotek współdzielonych języka Java ..............................................................508 10 Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL Rozwiązywanie problemów z bibliotekami współdzielonymi ...................................................513 Konfiguracja odbiornika lub środowiska .............................................................................513 Konfigurowanie biblioteki współdzielonej lub biblioteki-nakładki języka PL/SQL ...........517 Podsumowanie ...........................................................................................................................518 Rozdział 14. Typy obiektowe ...................................................................................... 519 Wprowadzenie do obiektów ......................................................................................................522 Deklarowanie typów obiektowych ......................................................................................523 Implementacja ciała obiektu ................................................................................................525 Metody do pobierania i ustawiania wartości .......................................................................528 Statyczne metody składowe ................................................................................................529 Porównywanie obiektów .....................................................................................................531 Dziedziczenie i polimorfizm ......................................................................................................538 Deklarowanie klas pochodnych ...........................................................................................540 Implementowanie klas pochodnych ....................................................................................541 Ewolucja typu ......................................................................................................................544 Kolekcje obiektów .....................................................................................................................545 Deklarowanie kolekcji obiektów .........................................................................................545 Implementowanie kolekcji obiektów ...................................................................................546 Podsumowanie ...........................................................................................................................548 Rozdział 15. Biblioteki języka Java ............................................................................. 549 Nowe funkcje maszyny JVM w Oracle 11g ..............................................................................550 Architektura Javy w Oracle .......................................................................................................550 Sterowanie wykonywaniem kodu w języku Java ................................................................553 Przechowywanie zasobów języka Java ...............................................................................553 Nazwy klas języka Java .......................................................................................................553 Wyszukiwanie jednostek języka Java ..................................................................................553 Zabezpieczenia i uprawnienia w Javie ................................................................................553 Wątki w Javie ......................................................................................................................554 Typy połączeń JDBC .................................................................................................................554 Sterowniki używane po stronie klienta (uproszczone sterowniki JDBC) ............................554 Sterowniki interfejsu wywołań Oracle (pełne sterowniki warstwy pośredniej) ...................555 Wewnętrzne sterowniki Oracle używane po stronie serwera (pełne sterowniki warstwy serwera) ..................................................................................555 Tworzenie bibliotek klas języka Java w Oracle .........................................................................556 Tworzenie wewnętrznych funkcji serwera w języku Java ...................................................558 Tworzenie wewnętrznych serwerowych procedur języka Java ...........................................562 Tworzenie wewnętrznych serwerowych obiektów języka Java ...........................................566 Rozwiązywanie problemów z bibliotekami klas języka Java ..............................................571 Odpowiedniki typów danych bazy Oracle .................................................................................575 Podsumowanie ...........................................................................................................................577 Rozdział 16. Rozwój aplikacji sieciowych .................................................................... 579 Architektura serwera sieciowego języka PL/SQL .....................................................................581 Architektura serwera Oracle HTTP (OHS) .........................................................................581 Architektura serwera XDB ..................................................................................................583 Konfigurowanie niezależnego serwera Oracle HTTP ................................................................585 Wyświetlanie informacji o module mod_plsql ....................................................................585 Konfigurowanie serwera OHS ............................................................................................587 Konfigurowanie serwera XDB ..................................................................................................589 Konfigurowanie uwierzytelniania statycznego ....................................................................592 Konfigurowanie uwierzytelniania dynamicznego ...............................................................593 Konfigurowanie uwierzytelniania anonimowego ................................................................594 Spis treści 11 Porównanie procedur sieciowych języka PL/SQL i stron PSP ..................................................597 Tworzenie składowanych procedur sieciowych języka PL/SQL ...............................................598 Procedury bez parametrów formalnych ...............................................................................599 Procedury o parametrach formalnych ..................................................................................601 Wady i zalety .......................................................................................................................606 Tworzenie i używanie stron PSP ...............................................................................................606 Procedury bez parametrów formalnych ...............................................................................609 Procedury o parametrach formalnych ..................................................................................610 Zalety i wady .......................................................................................................................614 Podsumowanie ...........................................................................................................................615 Dodatki .............................................................................................. 617 Dodatek A Wprowadzenie do administrowania bazą danych Oracle ........................... 619 Architektura bazy danych Oracle ..............................................................................................620 Uruchamianie i zatrzymywanie bazy danych Oracle .................................................................625 Operacje w systemach Unix i Linux ....................................................................................626 Operacje w systemie Microsoft Windows ...........................................................................629 Uruchamianie i zatrzymywanie odbiornika Oracle ....................................................................633 Role i uprawnienia w bazie danych Oracle ................................................................................638 Otwieranie i używanie interfejsu SQL*Plus ..............................................................................638 Interfejs SQL*Plus uruchamiany z wiersza poleceń ...........................................................641 Zmienne powiązane .............................................................................................................646 Podsumowanie ...........................................................................................................................646 Dodatek B Wprowadzenie do języka SQL w bazie danych Oracle .................................. 647 Typy danych środowiska SQL*Plus w Oracle ..........................................................................648 Język definicji danych (DDL) ...................................................................................................652 Zarządzanie tabelami i ograniczeniami ...............................................................................652 Zarządzanie widokami ........................................................................................................657 Zarządzanie programami składowanymi .............................................................................660 Zarządzanie sekwencjami ....................................................................................................660 Zarządzanie typami zdefiniowanymi przez użytkownika ....................................................664 Język zapytań o dane (DQL) .....................................................................................................665 Zapytania .............................................................................................................................666 Język manipulowania danymi (DML) .......................................................................................672 Instrukcja INSERT ..............................................................................................................673 Instrukcja UPDATE ............................................................................................................675 Instrukcja DELETE .............................................................................................................676 Język kontroli danych (DCL) ....................................................................................................677 Podsumowanie ...........................................................................................................................678 Dodatek C Wprowadzenie do języka PHP ................................................................. 679 Tło historyczne ..........................................................................................................................680 Czym jest PHP? ...................................................................................................................680 Czym jest Zend? ..................................................................................................................681 Tworzenie rozwiązań sieciowych ..............................................................................................681 Co, gdzie i dlaczego? ..........................................................................................................681 Jak Oracle wzbogaca język PHP? .......................................................................................683 Dlaczego język PHP 5 jest ważny? .....................................................................................683 Jak używać języka PHP? .....................................................................................................683 Jak używać języka PHP i bibliotek OCI8 przy korzystaniu z bazy Oracle? ........................708 Podsumowanie ...........................................................................................................................734 12 Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL Dodatek D Wprowadzenie do języka Java w bazie danych Oracle ............................... 735 Język Java i architektura połączeń JDBC ..................................................................................735 Konfigurowanie środowiska języka Java i bazy Oracle .............................................................736 Wprowadzenie do języka Java ...................................................................................................739 Podstawy języka Java ..........................................................................................................739 Operatory przypisania w języku Java ..................................................................................742 Struktury warunkowe i iteracyjne w języku Java ................................................................743 Definicje metod w języku Java ............................................................................................745 Bloki try-catch w języku Java .............................................................................................746 Testowanie połączeń JDBC obsługiwanych po stronie klienta (sterowników uproszczonych) .................................................................................................747 Dostęp do zmiennych skalarnych ..............................................................................................752 Tworzenie i używanie dużych obiektów ....................................................................................758 Zapisywanie i wczytywanie kolumn typu CLOB ................................................................758 Dostęp do kolumn typu BFILE ...........................................................................................765 Podsumowanie ...........................................................................................................................774 Dodatek E Wprowadzenie do wyrażeń regularnych .................................................... 775 Wprowadzenie do wyrażeń regularnych ....................................................................................775 Klasy znaków ......................................................................................................................776 Klasy porządkowania ..........................................................................................................778 Metaznaki ............................................................................................................................778 Metasekwencje ....................................................................................................................780 Literały ................................................................................................................................781 Implementacja wyrażeń regularnych w Oracle 11g ...................................................................781 Funkcja REGEXP_COUNT ................................................................................................781 Funkcja REGEXP_INSTR ..................................................................................................783 Funkcja REGEXP_LIKE ....................................................................................................784 Funkcja REGEXP_REPLACE ............................................................................................785 Funkcja REGEXP_SUBSTR ...............................................................................................786 Stosowanie wyrażeń regularnych ..............................................................................................787 Funkcja REGEXP_COUNT ................................................................................................788 Funkcja REGEXP_INSTR ..................................................................................................790 Funkcja REGEXP_LIKE ....................................................................................................790 Funkcja REGEXP_REPLACE ............................................................................................791 Funkcja REGEXP_SUBSTR ...............................................................................................791 Podsumowanie ...........................................................................................................................792 Dodatek F Opakowywanie kodu w języku PL/SQL .................................................... 793 Ograniczenia w opakowywaniu kodu w języku PL/SQL ..........................................................794 Ograniczenia związane z narzędziem wrap języka PL/SQL ................................................794 Ograniczenia funkcji DBMS_DDL.WRAP .........................................................................794 Stosowanie narzędzia wrap ........................................................................................................794 Opakowywanie kodu za pomocą pakietu DBMS_DDL ............................................................795 Funkcja WRAP ...................................................................................................................795 Procedura CREATE_WRAPPED .......................................................................................797 Podsumowanie ...........................................................................................................................798 Dodatek G Wprowadzenie do hierarchicznego programu profilującego języka PL/SQL ..... 799 Konfigurowanie schematu .........................................................................................................800 Zbieranie danych .......................................................................................................................801 Odczytywanie danych wyjściowych programu profilującego ...................................................804 Odczyt surowych danych wyjściowych ...............................................................................804 Definiowanie tabel na potrzeby programu profilującego języka PL/SQL ...........................806 Zapytania o przetworzone dane ...........................................................................................808 Używanie narzędzia plshprof ....................................................................................................809 Podsumowanie ...........................................................................................................................810 Spis treści 13 Dodatek H Narzędzie PL/Scope ............................................................................... 811 Konfigurowanie procesu zbierania danych przez PL/Scope ......................................................811 Przeglądanie danych zebranych przez narzędzie PL/Scope .......................................................812 Podsumowanie ...........................................................................................................................813 Dodatek I Słowa zarezerwowane i kluczowe języka PL/SQL ..................................... 815 Podsumowanie ...........................................................................................................................820 Dodatek J Funkcje wbudowane języka PL/SQL ........................................................ 821 Funkcje znakowe .......................................................................................................................821 Funkcja ASCII ....................................................................................................................822 Funkcja ASCIISTR .............................................................................................................822 Funkcja CHR .......................................................................................................................823 Funkcja CONCAT ...............................................................................................................823 Funkcja INITCAP ...............................................................................................................824 Funkcja INSTR ...................................................................................................................824 Funkcja LENGTH ...............................................................................................................825 Funkcja LOWER .................................................................................................................826 Funkcja LPAD ....................................................................................................................826 Funkcja LTRIM ..................................................................................................................827 Funkcja REPLACE .............................................................................................................827 Funkcja RPAD ....................................................................................................................828 Funkcja RTRIM ..................................................................................................................828 Funkcja UPPER ..................................................................................................................829 Funkcje do konwersji typów danych .........................................................................................829 Funkcja CAST .....................................................................................................................830 Funkcja CONVERT ............................................................................................................831 Funkcja TO_CHAR .............................................................................................................832 Funkcja TO_CLOB .............................................................................................................834 Funkcja TO_DATE .............................................................................................................835 Funkcja TO_LOB ................................................................................................................836 Funkcja TO_NCHAR ..........................................................................................................837 Funkcja TO_NCLOB ..........................................................................................................837 Funkcja TO_NUMBER .......................................................................................................837 Funkcja TO_TIMESTAMP .................................................................................................839 Funkcje do zarządzania błędami ................................................................................................839 Funkcja SQLCODE .............................................................................................................839 Funkcja SQLERRM ............................................................................................................840 Funkcje różne ............................................................................................................................842 Funkcja BFILENAME ........................................................................................................842 Funkcja COALESCE ..........................................................................................................844 Funkcja DECODE ...............................................................................................................845 Funkcja DUMP ...................................................................................................................846 Funkcja EMPTY_BLOB .....................................................................................................846 Funkcja EMPTY_CLOB .....................................................................................................848 Funkcja GREATEST ...........................................................................................................850 Funkcja LEAST ..................................................................................................................852 Funkcja NANVL .................................................................................................................854 Funkcja NULLIF .................................................................................................................854 Funkcja NVL .......................................................................................................................855 Funkcja SYS_CONTEXT ...................................................................................................855 Funkcja USERENV .............................................................................................................858 Funkcja VSIZE ....................................................................................................................860 14 Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL Funkcje liczbowe .......................................................................................................................860 Funkcja CEIL ......................................................................................................................860 Funkcja FLOOR ..................................................................................................................861 Funkcja MOD ......................................................................................................................861 Funkcja POWER .................................................................................................................862 Funkcja REMAINDER .......................................................................................................864 Podsumowanie ...........................................................................................................................865 Skorowidz .............................................................................................. 867 Rozdział 11. Dynamiczny SQL Wbudowany dynamiczny język SQL (ang. Native Dynamic SQL — NDS), wprowadzony w Oracle 9i oraz usprawniony w wersjach 10g i 11g, udostępnia wszystkie funkcje pakietu DBMS_SQL oprócz jednej. NDS to technologia przyszłości i należy rozważyć jak najszybsze zastąpienie nią kodu opartego na pakiecie DBMS_SQL. Język NDS i pakiet DBMS_SQL służą do two- rzenia oraz uruchamiania instrukcji w języku SQL w czasie wykonywania programu. Ten rozdział zawiera trzy podrozdziały: (cid:141) Architektura dynamicznego SQL-a (cid:141) Wbudowany dynamiczny język SQL (NDS) (cid:141) Instrukcje dynamiczne (cid:141) Instrukcje dynamiczne z danymi wejściowymi (cid:141) Instrukcje dynamiczne z danymi wejściowymi i wyjściowymi (cid:141) Instrukcje dynamiczne o nieznanej liczbie danych wejściowych (cid:141) Pakiet DBMS_SQL (cid:141) Instrukcje dynamiczne (cid:141) Instrukcje dynamiczne o zmiennych wejściowych (cid:141) Instrukcje dynamiczne o zmiennych wejściowych i wyjściowych Dynamiczny SQL to technologia dająca wielkie możliwości, która pozwala tworzyć i wyko- nywać zapytania w trakcie wykonywania programu. Oznacza to, że instrukcje DDL i DML można modyfikować oraz dostosowywać do zmieniających się potrzeb. Architektura instrukcji dynamicznych obowiązuje zarówno w języku NDS, jak i w pakiecie DBMS_SQL. Została opisana na początku rozdziału, a Czytelnik powinien zapoznać się z nią przed przejściem do podrozdziałów poświęconych NDS-owi i pakietowi DBMS_SQL. Najpierw opisano NDS, ponieważ programista może użyć go do obsługi wszystkich operacji z wyjąt- kiem tych, w których nie zna liczby i typów danych wartości wyjściowych. Do zarządzania takimi instrukcjami trzeba użyć pakietu DBMS_SQL. W ostatnim podrozdziale opisano także ten pakiet, ponieważ w aplikacjach często znajduje się dużo kodu przekazywanego i konserwo- wanego od wielu lat. 420 Część III ♦ Programowanie zaawansowane w języku PL/SQL Architektura dynamicznego SQL-a Dynamiczny SQL zapewnia elastyczność potrzebną przy rozwiązywaniu wielu problemów. Umożliwia pisanie funkcji w stylu lambda. Takie funkcje można deklarować tak samo, jak wszystkie inne, jednak mają one nieznane listy parametrów i typy zwracanych wartości. Dy- namiczny SQL pozwala tworzyć takie funkcje w języku PL/SQL. Choć można stosować oba podejścia, warto pamiętać, że w Oracle 11g znajduje się uspraw- niona wersja języka NDS, a pakiet DBMS_SQL jest udostępniany głównie z uwagi na zachowa- nie zgodności wstecz. Obie te techniki umożliwiają tworzenie programów dynamicznych. Należy wybrać to podejście, które najbardziej odpowiada przyszłym potrzebom programisty. W obu technikach można stosować dwa podejścia — albo łączyć ze sobą łańcuchy znaków, albo zastosować miejsca na dane. Łączenie łańcuchów znaków grozi atakami przez wstrzyk- nięcie kodu SQL. W tej technice napastnicy wykorzystują mechanizmy związane z łańcuchami znaków w cudzysłowach. Użycie miejsc na dane zabezpiecza przed takimi atakami. Te miejsca na dane to zmienne powiązane. Działają jak parametry formalne instrukcji dynamicznych, nie są jednak tak uporządkowane jak sygnatury funkcji i procedur. Język NDS i pakiet DBMS_SQL służą do tworzenia dynamicznych instrukcji w języku SQL. W czasie kompilacji kompilator nie sprawdza poprawności elementów instrukcji dynamicznych względem obiektów z bazy danych. Umożliwia to budowanie poleceń, które będą współ- działać z komponentami tworzonymi w przyszłości lub z wieloma różnymi obiektami. Ope- racje wykonywane przez instrukcje dynamiczne są związane ze sposobem ich wywoływania. Proces uruchamiania instrukcji dynamicznej obejmuje cztery etapy. Najpierw instrukcja jest parsowana w czasie wykonywania programu. W drugim kroku w instrukcjach z miejscami na dane argumenty są odwzorowywane na parametry formalne. Na trzecim etapie program wyko- nuje instrukcję. W czwartym kroku instrukcja dynamiczna zwraca wartość do instrukcji wywo- łującej. W pakiecie DBMS_SQL proces ten jest nieco bardziej skomplikowany. Diagram z jego opisem można znaleźć w podręczniku Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference. Wbudowany dynamiczny język SQL (NDS) NDS to potężne, a zarazem proste narzędzie. Łatwo używać tego języka i wdrażać oparte na nim rozwiązania. Spełnia on większość potrzeb związanych z tworzeniem funkcji w stylu lambda. Ten podrozdział zawiera trzy punkty. Pierwszy opisuje instrukcje dynamiczne skła- dające się ze scalanych ze sobą łańcuchów znaków. Drugi pokazuje, jak używać wejścio- wych zmiennych powiązanych. Trzeci uczy, jak zwracać dane z instrukcji NDS. Instrukcje dynamiczne W tym punkcie opisano uruchamianie instrukcji dynamicznych. W czasie definiowania pro- gramu są to statyczne powłoki, których można użyć do utworzenia instrukcji w czasie wyko- nywania programu. Instrukcje tego rodzaju odpowiadają metodzie 1. pakietu DBMS_SQL (listę tych metod zawiera tabela 11.1). Rozdział 11. ♦ Dynamiczny SQL 421 Instrukcje DDL są umieszczane w dynamicznym kodzie SQL w celu uniknięcia błędów w czasie kompilacji. Dotyczy to na przykład poleceń, które program ma uruchomić, jeśli dany obiekt istnieje. Bez dynamicznych instrukcji SQL jednostka programu nie zadziała z uwagi na brak potrzebnych obiektów w bazie danych. Przyczyny tworzenia dynamicznych instrukcji DML są inne. Zazwyczaj ich stosowanie związane jest ze sprawdzaniem informacji w bieżącej sesji przed uruchomieniem instrukcji. Na przy- kład programista może wczytać wartość CLIENT_INFO sesji, aby sprawdzić dane uwierzytel- niające, role i uprawnienia użytkownika aplikacji. W kolejnych podpunktach opisano dynamiczne instrukcje DDL i DML. Dynamiczne instrukcje DDL W niezależnych skryptach przed przeprowadzeniem pewnych operacji na obiekcie często trzeba sprawdzić, czy znajduje się on w bazie danych. Próba uruchomienia instrukcji DROP na nieistniejącej tabeli lub sekwencji spowoduje błąd. Poniższy blok anonimowy warunkowo usuwa sekwencję. Program ten używa pętli FOR do spraw- dzenia, czy sekwencja istnieje, a następnie tworzy i uruchamia dynamiczną instrukcję DDL. Przed przetestowaniem kodu należy włączyć zmienną SERVEROUTPUT środowiska SQL*Plus, aby móc zobaczyć potwierdzenie wykonania zadania. Blok ten można z powodzeniem uru- chomić kilkakrotnie niezależnie od tego, czy sekwencja sample_sequence istnieje, czy nie. Ten przykładowy program tworzy sekwencję, sprawdza jej dostępność w widoku user_sequences, a następnie uruchamia blok anonimowy. Po wykonaniu tych operacji kieruje zapytanie do wspomnianego widoku, aby potwierdzić, że sekwencja została usunięta. -- Ten kod znajduje się w pliku create_nds1.sql dostępnym na witrynie wydawnictwa. BEGIN -- Użycie pętli do sprawdzenia, czy trzeba usunąć sekwencję. FOR i IN (SELECT null FROM user_objects WHERE object_name = SAMPLE_SEQUENCE ) LOOP EXECUTE IMMEDIATE DROP SEQUENCE sample_sequence ; dbms_output.put_line( Usunięto [sample_sequence]. )
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: