Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00126 002260 20850075 na godz. na dobę w sumie
Oracle Database 11g. Przewodnik dla początkujących - książka
Oracle Database 11g. Przewodnik dla początkujących - książka
Autor: , , , Liczba stron: 400
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2548-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> oracle - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Profesjonalnie zarządzaj danymi!

Bazy danych stanowią fundament niejednej firmy. Na rynku znajduje się wiele produktów przeznaczonych do ich tworzenia. Wśród nich można wskazać jeden, którego nazwa znana jest nawet osobom niezwiązanym z branżą informatyczną. Oracle - to synonim wydajności i niezawodności. Baza ta znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie przetwarzane są ogromne ilości danych. Chwila, ale przecież takie narzędzie musi kosztować krocie... Nic bardziej mylnego! Oracle udostępnia także darmową wersję swojej bazy - Express Edition. Dla zwykłego użytkownika ograniczenia tej wersji nie są dotkliwe, a korzystanie z niej gwarantuje świetną jakość pracy z produktem lidera wśród baz danych.

Książka 'Oracle Database 11g. Przewodnik dla początkujących' stanowi doskonałe, dopasowane do potrzeb początkującego użytkownika wprowadzenie do obsługi bazy danych Oracle. W trakcie lektury zdobędziesz gruntowną wiedzę na temat instalacji oraz uruchamiania bazy danych, poznasz podstawy języka SQL i PL/SQL, a także zaznajomisz się z zadaniami stojącymi przed administratorem baz danych. Ponadto zgłębisz takie zagadnienia, jak bezpieczeństwo bazy, metody wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz mechanizmy gwarantujące wysoką dostępność. W książce znajdziesz wiele ćwiczeń, pytań kontrolnych oraz sprawdzianów, które pozwolą na przegląd i utrwalenie zdobytej wiedzy. Książka ta jest obowiązkową pozycją dla wszystkich użytkowników wchodzących w świat baz danych Oracle!

Wykorzystaj możliwości bazy danych Oracle!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Oracle Database 11g. Przewodnik dla pocz¹tkuj¹cych Autor: Ian Abramson, Michael Abbey, Michael Corey, Michelle Malcher T³umaczenie: Przemys³aw Szeremiota ISBN: 978-83-246-2548-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g, A Beginner s Guide Format: 168×237, stron: 400 Profesjonalnie zarz¹dzaj danymi! • Jak zainstalowaæ i uruchomiæ bazê danych Oracle? • Jak wykorzystaæ mo¿liwoœci jêzyka SQL oraz PL/SQL? • Jak wykonaæ kopiê bezpieczeñstwa bazy danych? Bazy danych stanowi¹ fundament niejednej firmy. Na rynku znajduje siê wiele produktów przeznaczonych do ich tworzenia. Wœród nich mo¿na wskazaæ jeden, którego nazwa znana jest nawet osobom niezwi¹zanym z bran¿¹ informatyczn¹. Oracle — to synonim wydajnoœci i niezawodnoœci. Baza ta znajduje zastosowanie wszêdzie tam, gdzie przetwarzane s¹ ogromne iloœci danych. Chwila, ale przecie¿ takie narzêdzie musi kosztowaæ krocie... Nic bardziej mylnego! Oracle udostêpnia tak¿e darmow¹ wersjê swojej bazy — Express Edition. Dla zwyk³ego u¿ytkownika ograniczenia tej wersji nie s¹ dotkliwe, a korzystanie z niej gwarantuje œwietn¹ jakoœæ pracy z produktem lidera wœród baz danych. Ksi¹¿ka „Oracle Database 11g. Przewodnik dla pocz¹tkuj¹cych” stanowi doskona³e, dopasowane do potrzeb pocz¹tkuj¹cego u¿ytkownika wprowadzenie do obs³ugi bazy danych Oracle. W trakcie lektury zdobêdziesz gruntown¹ wiedzê na temat instalacji oraz uruchamiania bazy danych, poznasz podstawy jêzyka SQL i PL/SQL, a tak¿e zaznajomisz siê z zadaniami stoj¹cymi przed administratorem baz danych. Ponadto zg³êbisz takie zagadnienia, jak bezpieczeñstwo bazy, metody wykonywania kopii bezpieczeñstwa oraz mechanizmy gwarantuj¹ce wysok¹ dostêpnoœæ. W ksi¹¿ce znajdziesz wiele æwiczeñ, pytañ kontrolnych oraz sprawdzianów, które pozwol¹ na przegl¹d i utrwalenie zdobytej wiedzy. Ksi¹¿ka ta jest obowi¹zkow¹ pozycj¹ dla wszystkich u¿ytkowników wchodz¹cych w œwiat baz danych Oracle! • Podstawowe zagadnienia zwi¹zane z bazami danych • Instalacja i konfiguracja bazy danych Oracle • Nawi¹zywanie po³¹czenia z baz¹ • Tworzenie zapytañ SQL • Wykorzystanie jêzyka PL/SQL do rozwi¹zywania zaawansowanych problemów • Administrowanie baz¹ danych • Tworzenie kopii bezpieczeñstwa • Przywracanie danych z kopii w przypadku utraty bazy • Zapewnianie wysokiej dostêpnoœci bazy przy u¿yciu mechanizmów: RAC, ASM oraz Data Guard • Praca z du¿ymi zbiorami danych Wykorzystaj mo¿liwoœci bazy danych Oracle! Spis treĈci 5 Spis treĈci O autorach ............................................................................................... 13 O recenzentach ........................................................................................ 15 Wprowadzenie .......................................................................................... 17 Rozdziaä 1. Bazy danych — podstawy ......................................................................... 21 Baza danych ................................................................................................................................21 Architektura Oracle 11g ..............................................................................................................23 Pliki sterujące ........................................................................................................................23 Dzienniki powtórzeĔ .............................................................................................................24 Systemowy obszar tabelowy .................................................................................................24 Obszar pomocniczy ...............................................................................................................25 DomyĞlny systemowy obszar tymczasowy ...........................................................................25 Obszar wycofania ..................................................................................................................25 Plik parametrów serwera .......................................................................................................26 Procesy drugoplanowe ..........................................................................................................26 ûwiczenie 1.1. Przegląd architektury bazy danych Oracle 11g ...................................................28 Krok po kroku .......................................................................................................................28 Podsumowanie üwiczenia ......................................................................................................28 Administrator bazy danych ....................................................................................................29 Typy danych w Oracle 11g ..........................................................................................................30 Typ varchar2 .........................................................................................................................31 Typ number ...........................................................................................................................31 Typ date .................................................................................................................................31 Typ timestamp .......................................................................................................................32 Typ clob ................................................................................................................................32 Typ blob ................................................................................................................................32 Praca z tabelami ...........................................................................................................................33 Tabele powiązane z part_master ............................................................................................33 Obiekty skáadowane ....................................................................................................................35 Perspektywy ..........................................................................................................................35 Wyzwalacze ..........................................................................................................................36 Procedury ..............................................................................................................................36 Funkcje ..................................................................................................................................37 Pakiety ...................................................................................................................................37 Inne istotne elementy Oracle 11g ................................................................................................38 Indeksy ..................................................................................................................................39 UĪytkownicy .........................................................................................................................39 6 Oracle Database 11g. Przewodnik dla poczñtkujñcych Limity dla obszarów tabelowych ...........................................................................................40 Synonimy ..............................................................................................................................40 Role .......................................................................................................................................41 DomyĞlne Ğrodowisko uĪytkowników ...................................................................................41 Uprawnienia do obiektów i uprawnienia systemowe ...................................................................42 Odczyt (select) ......................................................................................................................43 Wstawianie (insert) ...............................................................................................................43 Modyfikowanie (update) .......................................................................................................43 Usuwanie (delete) ..................................................................................................................43 Uprawnienia systemowe ........................................................................................................44 G jak grid .....................................................................................................................................44 Co dalej? ......................................................................................................................................47 Sprawdzian ..................................................................................................................................49 Rozdziaä 2. Oracle — instalacja .................................................................................. 51 Planowanie instalacji ...................................................................................................................51 Definiowanie wymagaĔ systemowych ..................................................................................52 Instalacja systemu Linux .......................................................................................................53 Konfigurowanie systemu operacyjnego .......................................................................................56 ûwiczenie 2.1. Konfigurowanie parametrów jądra ......................................................................58 Krok po kroku .......................................................................................................................59 Podsumowanie üwiczenia ......................................................................................................60 Z Linuksem za pan brat ...............................................................................................................61 Wybór komponentów ..................................................................................................................62 Instalowanie oprogramowania Oracle .........................................................................................63 Asystent konfiguracji bazy danych ........................................................................................70 Weryfikacja instalacji ............................................................................................................73 Podsumowanie .............................................................................................................................74 Sprawdzian ..................................................................................................................................74 Rozdziaä 3. Poäñczenia sieciowe ................................................................................. 77 Oracle Net Services .....................................................................................................................78 Protokoáy sieciowe ................................................................................................................78 Optymalizacja przepustowoĞci sieci ......................................................................................79 Poáączenia .............................................................................................................................80 Utrzymywanie poáączeĔ ........................................................................................................80 PoáoĪenia ...............................................................................................................................80 Serwer dedykowany a serwer wspóádzielony ..............................................................................82 Serwer dedykowany ..............................................................................................................82 Serwer wspóádzielony ...........................................................................................................82 Procesy rozprowadzające ......................................................................................................85 Monitorowanie serwera wspóádzielonego .............................................................................86 Definiowanie poáączeĔ ................................................................................................................87 Deskryptor poáączenia ...........................................................................................................87 Definiowanie deskryptora poáączenia ....................................................................................88 Oracle Connection Manager ..................................................................................................88 Multipleksowanie sesji ..........................................................................................................89 Filtrowanie ruchu z kontrolą dostĊpu ....................................................................................89 Procesy nasáuchujące Oracle Net .................................................................................................89 Uwierzytelnianie hasáem .......................................................................................................92 Zwielokrotnione procesy nasáuchu ........................................................................................92 Pule poáączeĔ ........................................................................................................................93 Mechanizmy odwzorowania nazw ...............................................................................................93 Katalog LDAP .......................................................................................................................93 Directory Information Tree ...................................................................................................94 Spis treĈci 7 Nazwy wyróĪniające (DN) ....................................................................................................94 Jak wyszukiwaü informacje w katalogu ................................................................................95 Aliasy nazw usáug .................................................................................................................95 Lokalne mechanizmy odwzorowania nazw ...........................................................................96 Metoda uproszczona ..............................................................................................................96 ZewnĊtrzne odwzorowywanie nazw .....................................................................................96 Którą wybraü? .......................................................................................................................97 Pliki konfiguracyjne Oracle .........................................................................................................97 NarzĊdzia administracyjne ...........................................................................................................98 Oracle Enterprise Manager/Grid Control ..............................................................................99 Oracle Net Manager ..............................................................................................................99 Konsola OEM ......................................................................................................................100 Komponenty konsoli OEM .................................................................................................100 Oracle Net Configuration Assistant .....................................................................................100 Oracle Internet Directory Configuration Assistant ..............................................................101 Polecenia konsoli systemowej .............................................................................................101 Opcje zabezpieczeĔ Oracle Advanced Security ..................................................................103 Procesy rozprowadzające ....................................................................................................103 ûwiczenie 3.1. Testowanie poáączenia ......................................................................................104 Krok po kroku .....................................................................................................................104 Podsumowanie üwiczenia ....................................................................................................106 Profile ........................................................................................................................................106 Sieü Oracle w Ğrodowisku wielowarstwowym ..........................................................................107 Instalowanie oprogramowania klienckiego Oracle 11g .............................................................108 Sprawdzian ................................................................................................................................112 Rozdziaä 4. Jözyk SQL .............................................................................................. 115 Skáadowe zapytaĔ SQL .............................................................................................................115 Zapytania DDL ....................................................................................................................115 Zapytania DML ...................................................................................................................116 Podstawowe zapytania insert i select .........................................................................................117 Zapytania insert ...................................................................................................................117 Zapytania select ...................................................................................................................118 Proste klauzule where ................................................................................................................120 Klauzula where z operatorami and i or ................................................................................122 Klauzula where z negacją ....................................................................................................123 Klauzula where z zakresem .................................................................................................123 Klauzula where z listą wartoĞci ...........................................................................................124 Klauzula where z dopasowaniem do wzorca .......................................................................124 Klauzula where — popularne operatory ..............................................................................125 Podstawowe zapytania update i delete .......................................................................................125 Zapytania update .................................................................................................................125 Zapytania delete ..................................................................................................................127 Porządkowanie zbioru wynikowego ..........................................................................................128 Funkcje w zapytaniach ..............................................................................................................130 Funkcje znakowe .................................................................................................................130 Funkcje liczbowe .................................................................................................................131 Funkcje agregujące ..............................................................................................................132 Daty i funkcje operujące na datach ............................................................................................132 Funkcje operujące na datach ...............................................................................................132 Formatowanie wartoĞci typu date ........................................................................................133 ZagnieĪdĪanie funkcji .........................................................................................................133 Záączenia tabel (ANSI i Oracle) ................................................................................................134 Záączenie wewnĊtrzne (inner join) ......................................................................................135 Záączenia zewnĊtrzne ..........................................................................................................138 8 Oracle Database 11g. Przewodnik dla poczñtkujñcych ûwiczenie 4.1. Záączanie tabel (wewnĊtrzne i zewnĊtrzne) ......................................................139 Krok po kroku .....................................................................................................................140 Podsumowanie üwiczenia ....................................................................................................141 ûwiczenie 4.2. Záączenia zgodne ze skáadnią ANSI SQL .........................................................142 Krok po kroku .....................................................................................................................142 Podsumowanie üwiczenia ....................................................................................................143 Záączenia wsobne ................................................................................................................144 Klauzule group by i having ........................................................................................................145 Klauzula group by ...............................................................................................................145 Klauzula having ..................................................................................................................146 ûwiczenie 4.3. Grupowanie wierszy w zapytaniach select ........................................................146 Krok po kroku .....................................................................................................................147 Podsumowanie üwiczenia ....................................................................................................148 Podzapytania proste i skorelowane ............................................................................................149 Podzapytania proste..............................................................................................................149 Podzapytania skorelowane ze záączeniami ..........................................................................150 Operatory zbiorów: union, intersect i minus ..............................................................................151 Operator union ....................................................................................................................152 Operator union all ................................................................................................................152 Operator intersect ................................................................................................................153 Operator minus ....................................................................................................................153 ûwiczenie 4.4. Zastosowanie operatora sumy zbiorów .............................................................154 Krok po kroku .....................................................................................................................154 Podsumowanie üwiczenia ....................................................................................................155 Perspektywy ..............................................................................................................................155 Sekwencje ..................................................................................................................................157 IntegralnoĞü bazy danych ..........................................................................................................158 Modele ER ..........................................................................................................................159 Typy wiĊzów integralnoĞci ..................................................................................................159 Ograniczenie odroczone ......................................................................................................160 Formatowanie zbioru wynikowego w SQL*Plus ......................................................................161 Rozmiar wiersza, rozmiar strony .........................................................................................161 Nagáówek strony zbioru wynikowego .................................................................................161 Stopka strony zbioru wynikowego ......................................................................................162 Formatowanie kolumn .........................................................................................................162 ûwiczenie 4.5. Formatowanie wyników w SQL*Plus ...............................................................162 Krok po kroku .....................................................................................................................162 Podsumowanie üwiczenia ....................................................................................................164 Zapisywanie wyników zapytaĔ do pliku .............................................................................164 Sprawdzian ................................................................................................................................164 Rozdziaä 5. Jözyk PL/SQL ......................................................................................... 167 Istota i zastosowania jĊzyka PL/SQL ........................................................................................168 Podstawowa struktura programu PL/SQL .................................................................................169 Typy danych w PL/SQL ............................................................................................................171 Dopuszczalne znaki .............................................................................................................171 Operatory arytmetyczne ......................................................................................................172 Typ varchar2 .......................................................................................................................174 Typ number .........................................................................................................................174 Typ date ...............................................................................................................................174 Typ boolean .........................................................................................................................175 Pisanie programów PL/SQL w konsoli SQL*Plus ....................................................................176 ûwiczenie 5.1. Tworzenie programu PL/SQL ...........................................................................178 Krok po kroku .....................................................................................................................178 Podsumowanie üwiczenia ....................................................................................................179 Spis treĈci 9 SQL w programach PL/SQL ...............................................................................................179 Kursory PL/SQL .................................................................................................................179 PĊtla FOR z kursorem .........................................................................................................181 Obsáuga wyjątków w programach PL/SQL ...............................................................................183 Obsáuga báĊdów w oparciu o wbudowane zmienne Oracle .................................................186 Sterowanie przebiegiem wykonania programu ..........................................................................188 Przepáyw sterowania w programie ......................................................................................188 ûwiczenie 5.2. Instrukcje warunkowe i pĊtle w jĊzyku PL/SQL ...............................................195 Krok po kroku .....................................................................................................................196 Podsumowanie üwiczenia ....................................................................................................197 Tworzenie procedur skáadowanych ...........................................................................................197 Tworzenie i stosowanie funkcji .................................................................................................200 ûwiczenie 5.3. Tworzenie i stosowanie funkcji PL/SQL ..........................................................201 Krok po kroku .....................................................................................................................202 Podsumowanie üwiczenia ....................................................................................................203 Wywoáywanie programu PL/SQL .............................................................................................203 Sprawdzian ................................................................................................................................204 Rozdziaä 6. Administrator bazy danych ...................................................................... 207 Zadania administratora bazy danych .........................................................................................207 Zadania codzienne .....................................................................................................................208 Projektowanie architektury ..................................................................................................209 Wymiarowanie ....................................................................................................................209 Kopie zapasowe i odtwarzanie danych ................................................................................209 BezpieczeĔstwo ...................................................................................................................209 WydajnoĞü i optymalizacja ..................................................................................................210 Zarządzanie obiektami bazy danych ....................................................................................210 Zarządzanie pamiĊcią masową ............................................................................................210 Zarządzanie zmianami .........................................................................................................211 Zadania planowe .................................................................................................................211 Zarządzanie siecią ...............................................................................................................211 Diagnostyka .........................................................................................................................211 Infrastruktura bazy danych Oracle 11g ......................................................................................212 Schematy .............................................................................................................................212 Struktury skáadowania danych ............................................................................................214 Tryby dziaáania bazy danych Oracle 11g ...................................................................................215 Tryby dziaáania ....................................................................................................................216 Zatrzymywanie bazy danych i instancji ..............................................................................217 Oracle Enterprise Manager ........................................................................................................218 Konfigurowanie instancji ....................................................................................................219 Sesje uĪytkowników ............................................................................................................219 Resource Consumer Groups ................................................................................................220 Schematy, bezpieczeĔstwo i zarządzanie pamiĊcią masową ...............................................221 Zarządzanie rozproszone .....................................................................................................221 Mechanizmy hurtowni danych ............................................................................................222 Inne .....................................................................................................................................222 Zarządzanie obiektami bazy danych ..........................................................................................223 Pliki sterujące ......................................................................................................................223 Dzienniki powtórzeĔ ...........................................................................................................223 Zarządzanie segmentem wycofania .....................................................................................223 Obiekty schematu ................................................................................................................224 Gospodarowanie miejscem ........................................................................................................225 Archiwizowanie dzienników ...............................................................................................225 Pliki danych i obszary tabelowe ..........................................................................................226 Zarządzanie kontami uĪytkowników .........................................................................................228 10 Oracle Database 11g. Przewodnik dla poczñtkujñcych Tworzenie konta uĪytkownika ............................................................................................229 Edycja kont ..........................................................................................................................230 Zarządzanie uprawnieniami uĪytkowników bazy danych .........................................................230 Przyznawanie uprawnieĔ .....................................................................................................231 Role .....................................................................................................................................232 Profile ..................................................................................................................................233 Podsumowanie ...........................................................................................................................234 ûwiczenie 6.1. Tworzenie podstawowych obiektów .................................................................234 Krok po kroku .....................................................................................................................234 Podsumowanie üwiczenia ....................................................................................................236 Sprawdzian ................................................................................................................................236 Rozdziaä 7. Kopie zapasowe i przywracanie danych ................................................... 237 Wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie danych w bazach danych Oracle — podstawy ............................................................................................................................237 Od czego zacząü ..................................................................................................................238 Architektura systemu kopii zapasowych .............................................................................239 Pliki binarne Oracle .............................................................................................................239 Pliki parametrów .................................................................................................................240 Pliki sterujące ......................................................................................................................240 Dzienniki powtórzeĔ ...........................................................................................................241 Segmenty wycofania ...........................................................................................................241 Punkty kontrolne .................................................................................................................242 Dzienniki archiwalne ...........................................................................................................242 Pliki danych, obszary tabelowe, segmenty, ekstenty i bloki ................................................243 Zrzuty pamiĊci procesów ....................................................................................................244 Kopiowanie i odtwarzanie danych metodami tradycyjnymi ......................................................245 Rodzaje fizycznych kopii zapasowych ................................................................................246 Zimne kopie zapasowe ........................................................................................................246 Gorące kopie zapasowe .......................................................................................................247 Przywracanie danych z zimnej kopii ...................................................................................248 Odtwarzanie danych z gorącej kopii ...................................................................................249 Odtwarzanie w siedmiu krokach .........................................................................................250 Odtworzenie z uĪyciem plików sterujących ........................................................................251 Automatyzacja kopiowania bazy danych ...................................................................................251 Kopiowanie archiwizowanych dzienników powtórzeĔ ..............................................................253 Oracle Data Pump ......................................................................................................................254 Oracle Data Pump Export ..........................................................................................................255 Oracle Data Pump Import ..........................................................................................................260 Tradycyjnie: Export i Import .....................................................................................................264 Pierwsze kroki z Oracle Recovery Manager ..............................................................................266 Architektura RMAN ............................................................................................................267 Konfigurowanie katalogu odtwarzania i docelowej bazy danych ........................................270 NajwaĪniejsze cechy RMAN ..............................................................................................270 Kopie zapasowe ..................................................................................................................273 RMAN w panelach Oracle Enterprise Manager ..................................................................274 Wykonywanie kopii zapasowej ...........................................................................................277 Przywrócenie kopii i odtworzenie bazy danych ..................................................................279 ûwiczenie 7.1. RMAN od deski do deski ..................................................................................279 Krok po kroku .....................................................................................................................280 Podsumowanie üwiczenia ....................................................................................................281 Sprawdzian ................................................................................................................................281 Spis treĈci 11 Rozdziaä 8. Mechanizmy wysokiej dostöpnoĈci: RAC, ASM i Data Guard .................... 283 Co to jest wysoka dostĊpnoĞü ....................................................................................................284 Real Application Clusters ..........................................................................................................285 Instalowanie klastra RAC ..........................................................................................................286 Testowanie klastra RAC ............................................................................................................289 Zarządzanie obciąĪeniem ....................................................................................................290 Automatic Storage Management .........................................................................................291 Instancja ASM ...........................................................................................................................292 ûwiczenie 8.1. Instalowanie ASMLib .......................................................................................295 Krok po kroku .....................................................................................................................295 Podsumowanie üwiczenia ....................................................................................................297 Tworzenie grup dyskowych ASM .............................................................................................297 ûwiczenie 8.2. Tworzenie grup dyskowych ..............................................................................297 Krok po kroku .....................................................................................................................298 Podsumowanie üwiczenia ....................................................................................................298 ASMLib i konsola poleceĔ ASMCMD ......................................................................................298 Przenoszenie bazy danych na instancjĊ ASM ............................................................................300 Data Guard ................................................................................................................................302 Tryby ochrony w Data Guard ....................................................................................................303 Tworzenie serwera rezerwowego z kopią fizyczną ...................................................................306 ûwiczenie 8.3. Tworzenie fizycznej kopii bazy danych ............................................................307 Krok po kroku .....................................................................................................................307 Podsumowanie üwiczenia ....................................................................................................308 Podsumowanie ...........................................................................................................................308 Sprawdzian ................................................................................................................................309 Rozdziaä 9. DuĔe bazy danych ................................................................................... 311 Jak rozpoznaü naprawdĊ duĪą bazĊ ...........................................................................................311 Partycjonowanie danych — jak i dlaczego ................................................................................312 Po co partycjonowaü bazĊ ...................................................................................................312 Realizacja partycjonowania tabel ........................................................................................316 ûwiczenie 9.1. Utworzenie tabeli partycjonowanej zakresami z lokalnym indeksem ...............331 Krok po kroku .....................................................................................................................331 Podsumowanie üwiczenia ....................................................................................................332 Kompresowanie danych ............................................................................................................332 Kompresja danych ...............................................................................................................334 Kompresowanie klucza indeksującego ................................................................................335 ZwiĊkszanie wydajnoĞci dziĊki przetwarzaniu równolegáemu ..................................................336 Elementy przetwarzania równolegáego.................................................................................337 Konfiguracja przetwarzania równolegáego ..........................................................................337 Uruchamianie przetwarzania równolegáego ........................................................................338 Perspektywy zmaterializowane .................................................................................................340 Zastosowania perspektyw zmaterializowanych ...................................................................340 Przepisywanie zapytaĔ ........................................................................................................342 Kiedy utworzyü perspektywĊ zmaterializowaną .................................................................343 Tworzenie perspektyw zmaterializowanych ........................................................................343 Funkcje agregujące i analityczne ...............................................................................................344 Funkcje agregujące ..............................................................................................................344 Funkcje analityczne .............................................................................................................347 Inne funkcje .........................................................................................................................354 Modele SQL ..............................................................................................................................354 ûwiczenie 9.2. Zastosowanie modeli i funkcji analitycznych ...................................................357 Krok po kroku .....................................................................................................................357 Podsumowanie üwiczenia ....................................................................................................358 Sprawdzian ................................................................................................................................359 12 Oracle Database 11g. Przewodnik dla poczñtkujñcych Dodatek A Odpowiedzi do sprawdzianów .................................................................. 361 Rozdziaá 1. Bazy danych — podstawy ......................................................................................361 Rozdziaá 2. Oracle — instalacja ................................................................................................364 Rozdziaá 3. Poáączenia sieciowe ................................................................................................365 Rozdziaá 4. JĊzyk SQL ..............................................................................................................366 Rozdziaá 5. JĊzyk PL/SQL .........................................................................................................368 Rozdziaá 6. Administrator bazy danych .....................................................................................369 Rozdziaá 7. Kopie zapasowe i przywracanie danych .................................................................372 Rozdziaá 8. Mechanizmy wysokiej dostĊpnoĞci: RAC, ASM i Data Guard ..............................374 Rozdziaá 9. DuĪe bazy danych ...................................................................................................376 Skorowidz ............................................................................................... 379 Rozdziaä 2. Oracle — instalacja ZnajomoĞü podstaw technologii stojącej za implementacją baz danych Oracle i umiejĊtnoĞü posáugiwania siĊ tabelami, wierszami i kolumnami to umiejĊtnoĞci konieczne, ale nie dosta- teczne; w codziennej pracy potrzeba ich znacznie wiĊcej, ale Īeby z nich skutecznie skorzy- staü (a w naszym przypadku — aby je przeüwiczyü), potrzebna jest dziaáająca, zainstalowania baza danych. W toku instalowania oprogramowania bazy danych Oracle moĪna wybieraü spo- Ğród rozmaitych opcji; na potrzeby niniejszego czysto edukacyjnego rozdziaáu zaáoĪymy, Īe instalujemy oprogramowanie z kompletem dostĊpnych opcji. Gotowi? Najpewniej nie, ponie- waĪ szczera chĊü to trochĊ maáo, jeĞli nie zostanie uzupeániona odpowiednio staranną analizą i równie starannym planowaniem. Samo pobranie albo pozyskanie noĞnika z oprogramowaniem Oracle to w sumie najáatwiejsza czĊĞü zadania. Dopiero potem zaczynają siĊ schody, a ich pierwszy stopieĔ to wybór systemu operacyjnego i konfiguracja systemu pod bazĊ danych. Oracle dowiódá swojej skutecznoĞci w najróĪniejszych systemach operacyjnych. Wydanie 11g byáo w pierwszej kolejnoĞci udostĊpnione dla systemów Linux (oraz dla innych systemów uniksopodobnych), zaraz potem pojawiáa siĊ edycja dla systemów z rodziny Windows — to juĪ tradycyjny porządek publikacji nowych wersji oprogramowania w firmie Oracle. Zaczniemy wiĊc od pobrania z serwisu otn.oracle.com najnowszej wersji oprogramowania odpowiedniej dla posiadanego systemu operacyjnego. Aby dokonaü instalacji, a potem umoĪliwiü maksymalną wydajnoĞü dziaáania oprogramowania, trzeba teĪ mieü moĪliwoĞü ewentualnego dostosowania systemu operacyjnego. Dlatego naj- lepiej, aby Czytelnik dysponowaá dostĊpem do systemu, w którym bĊdzie instalowane oprogra- mowanie Oracle, w trybie administracyjnym. Przydaáoby siĊ teĪ pewne obycie z systemem operacyjnym i jego skáadnikami. W rozdziale bĊdziemy siĊ bowiem zajmowaü wyáącznie pod- stawowymi etapami instalacji oprogramowania Oracle w systemie Linux, od zebrania wymagaĔ systemowych po skompletowanie instalacji bazy danych Oracle w systemie. Planowanie instalacji Firma Oracle udostĊpnia swoim klientom kluczowe informacje na temat instalowania opro- gramowania bazodanowego tej firmy, zarówno w postaci dokumentacji towarzyszącej pakie- towi instalacyjnemu, jak i w postaci dokumentacji w serwisie wsparcia technicznego MetaLink. 52 Oracle Database 11g. Przewodnik dla poczñtkujñcych ZawartoĞü tych dokumentów (m.in. Quick Installation Guide, Database Readme oraz Database Release Notes) ma istotne znaczenie dla skutecznoĞci instalowania oprogramowania, a przede wszystkim pomaga w odpowiednim zaplanowaniu i przygotowaniu instalacji, bo obejmuje wymagania sprzĊtowe, wymagania systemowe i niezbĊdną konfiguracjĊ poprzedzającą insta- lacjĊ, a takĪe konfiguracjĊ po instalacji. Warto teĪ pamiĊtaü o nocie o wydaniu, która zazwyczaj zawiera zaktualizowane porady instalacyjne, uzupeánione o najĞwieĪsze doĞwiadczenia. Pierwszy i najwaĪniejszy etap to zbieranie informacji o elementach koniecznych do popraw- nego przeprowadzenia instalacji, a potem do skutecznego uruchomienia instancji bazy danych. PominiĊcie tego rozpoznania moĪe siĊ wkrótce zemĞciü znacznymi nakáadami pracy, bo czĊsto koĔczy siĊ koniecznoĞcią odinstalowania, a nastĊpnie ponownego instalowania oprogramowa- nia (albo jego czĊĞci). Zanim przystąpimy do instalowania, musimy przede wszystkim dowie- dzieü siĊ, jakie są wymagania odnoĞnie do systemu operacyjnego, i pamiĊtaü, Īe niektóre stan- dardowe ustawienia to wartoĞci minimalne, wiĊc w wiĊkszych systemach trzeba je odpowiednio przeskalowaü. W Ğrodowisku systemów Unix i Linux parametry jądra systemu są inicjalizowane przy roz- ruchu systemu; od obecnoĞci i wartoĞci niektórych z tych ustawieĔ zaleĪy na przykáad to, czy oprogramowanie Oracle bĊdzie mogáo korzystaü z pamiĊci wspóádzielonej pomiĊdzy proce- sami skáadającymi siĊ na serwer. Zaniedbanie weryfikacji i ewentualnej korekty parametrów systemu nie musi przy tym uniemoĪliwiü instalacji oprogramowania bazy danych, moĪe za to uniemoĪliwiü jej rozruch. Do tego trzeba pamiĊtaü o áatach, które równieĪ powinny byü nakáadane odpowiednio do instalowanej wersji oprogramowania Oracle. Dopiero po pozna- niu wymagaĔ systemowych i zaopatrzeniu siĊ w niezbĊdne áaty i wymagane wartoĞci para- metrów dla aplikacji moĪemy przymierzaü siĊ do faktycznej instalacji. Definiowanie wymagaþ systemowych Minimalne wymagania odnoĞnie do sprzĊtu dotyczą liczby procesorów, iloĞci pamiĊci i iloĞci wolnego miejsca na dyskach twardych komputera, niezbĊdnych do pomyĞlnego zainstalowania oprogramowania Oracle. W przypadku Oracle 11g musimy mieü co najmniej 1 GB pamiĊci RAM, a oprogramowanie zajmie na dysku od 3,5 do 5 GB miejsca. Wymogi odnoĞnie do pro- cesorów zostaną zweryfikowane juĪ na etapie kontrolnym przed instalacją. Co do pozostaáych komponentów sprzĊtowych, jak karty sieciowe czy dodatkowe dyski, to wymagania w tym zakresie są zaleĪne od Ğrodowiska, które zamierzamy utworzyü; na przykáad opcja RAC (Real Application Clusters) ma wiĊksze wymagania niĪ podstawowa instalacja. W toku omówienia procesu instalowania i konfigurowania oprogramowania Oracle 11g jako system przykáadowy bĊdziemy wykorzystywali system Linux. W tym przypadku moĪemy zdecydowaü siĊ na instalacjĊ oprogramowania Oracle z kompletnym systemem operacyjnym Oracle Enterprise Linux — wystarczy umieĞciü noĞniki z pakietami instalacyjnymi OEL i uru- chomiü komputer z opcją rozruchu z napĊdu CD. Po zakoĔczeniu rozruchu zobaczymy plansze instalacyjne, prowadzące uĪytkownika poprzez kolejne etapy instalacji i konfiguracji skáadników systemu operacyjnego. Rozdziaä 2. i Oracle — instalacja 53 Instalacja systemu Linux Na wiĊkszoĞci ekranów początkowych wystarczy akceptowaü podpowiadane ustawienia stan- dardowe, zmieniając ewentualnie jĊzyk i inne najbardziej podstawowe parametry systemu. Pierwsza plansza instalacji systemu moĪe wymagaü dodatkowych informacji o partycji dysko- wej — moĪna ją zostawiü wedáug ustawieĔ domyĞlnych albo skonfigurowaü samemu. W drugim przypadku powinniĞmy wskazaü partycje, na których montowany bĊdzie gáówny system plików, a takĪe partycjĊ dla podkatalogu /tmp oraz partycjĊ wymiany (swap). W minimalnym przy- padku powinniĞmy utworzyü (albo wyznaczyü spoĞród istniejących) osobną partycjĊ na pamiĊü wymiany (swap) oraz osobną partycjĊ dla gáównego systemu plików. Na rysunku 2.1 widaü planszĊ instalatora z ekranem konfiguracji partycji dyskowych, wystarczających do póĨniejszego przeprowadzenia instalacji bazodanowego oprogramowania Oracle. Rysunek 2.1. Konfiguracja partycji dyskowych w instalatorze systemu Linux Na rysunku 2.1 widaü, Īe na dysku utworzony zostaá pojedynczy wolumin logiczny dla gáów- nego systemu plików (/) oraz osobna partycja pamiĊci wymiany (obszar wymiany to miejsce na dysku, w którym system zapisuje niewykorzystywane chwilowo obszary pamiĊci wirtualnej, kiedy potrzebne jest zwolnienie pewnej iloĞci pamiĊci fizycznej). Widaü teĪ osobne urządze- nie (partycjĊ) dla partycji rozruchu systemu (w początkowym obszarze dysku); w katalogu gáównym instalator utworzy typową hierarchiĊ katalogów systemu uniksowego (/var, /tmp, /home itd.) — nie wydzieliliĞmy dla nich co prawda osobnych partycji (jak zalecają admini- stratorzy systemów uniksowych), ale instalator poradzi sobie równieĪ z takim ukáadem. Samo- dzielnie bĊdziemy musieli utworzyü tylko katalog dla oprogramowania Oracle. Na tym etapie instalacji moĪna dopasowaü iloĞü miejsca dyskowego w systemie plików przy- száego serwera tak, aby odpowiadaáa wymaganiom oprogramowania Oracle. Rozmiar partycji 54 Oracle Database 11g. Przewodnik dla poczñtkujñcych wymiany moĪemy zmieniü albo od razu, albo póĨniej; moĪemy teĪ zawczasu przygotowaü punkty montowania dla dowolnych innych systemów plików i partycji, wedle potrzeb. Po klik- niĊciu przycisku Next pojawi siĊ nastĊpna plansza instalatora. NastĊpny etap instalacji pozwala na wybór jednego z dostĊpnych programów rozruchowych (ang. boot loader). W nomenklaturze systemu Linux program rozruchowy to niewielki program áadujący do pamiĊci komputera jądro systemu Linux, a nastĊpnie uruchamiający to jądro i prze- kazujący mu kontrolĊ nad systemem. Do wyboru mamy programy rozruchowe LILO (Linux Loader) oraz GRUB (GRand Unified Unix Bootloader). W dystrybucji Red Hat Linux oraz w Oracle Enterprise Linux domyĞlnym programem rozruchowym jest wspomniany GRUB i najbezpieczniej wybraü wáaĞnie jego. Kolejny etap instalacji systemu Linux to okreĞlenie konfiguracji sieci i urządzeĔ sieciowych (patrz rysunek 2.2). MoĪna tu podaü adres sieciowy komputera i okreĞliü np. nazwĊ domenową komputera; identyczną konfiguracjĊ moĪna przeprowadziü juĪ po zainstalowaniu oprogramo- wania systemowego. Poszczególne pola wypeániamy odpowiednio do faktycznej konfiguracji sieciowej komputera, na którym instalujemy system (zazwyczaj przydziaá parametrów sie- ciowych odbywa siĊ przez serwer DHCP, ale moĪna teĪ rĊcznie podaü adres IP, adres podsieci, maskĊ podsieci, domyĞlną bramĊ czy adres serwera nazw). Rysunek 2.2. Konfiguracja sieci Na kilku kolejnych planszach instalatora ustawia siĊ hasáo uĪytkownika root oraz strefĊ cza- sową i bieĪącą godzinĊ. Hasáo oczywiĞcie trzeba starannie wybraü i dobrze zapamiĊtaü. Po zainstalowaniu systemu bez tego hasáa nie moĪna siĊ bĊdzie do niego zalogowaü. DomyĞlna dystrybucja systemu skáada siĊ z pewnego standardowego zestawu pakietów oprogramowania, ale na którejĞ kolejnej planszy instalatora moĪna teĪ okreĞliü wáasną listĊ pakietów do zainsta- lowania (pakiety moĪna teĪ instalowaü juĪ po zainstalowaniu samego systemu). Do poprawnego zainstalowania Oracle Enterprise Linux 5.0 (wedáug bieĪącej wersji podrĊcznika instalacji) konieczne są nastĊpujące pakiety: Rozdziaä 2. i Oracle — instalacja 55  binutils-2.17.50.0.6-2.e15  compat-libstdc++-33-3.2.3-61  elfutils-libelf-0.125-3.e15  elfutils-libelf-devel-0.125  glibc-2.5-12  glibc-common-2.5-12  glibc-devel-2.5-12  glibc-headers-2.5-12  gcc-4.1.1-52  gcc-c++-4.1.1-52  libaio-0.3.106  libaio-devel-0.3.106  libgcc-4.1.1-52  libstdc++-4.1.1  libstdc++-devel-4.1.1-52.e15  make-3.81-1.1  sysstat-7.0.0  unixODBC-2.2.11  unixODBC-devel-2.2.11 Po zakoĔczeniu instalacji systemu obecnoĞü tych pakietów moĪna sprawdziü z poziomu kon- soli nastĊpującym poleceniem: rpm -q unixODBC-devel-2.2.11 JeĞli pakiety nie zostaáy zainstalowane albo instalacja siĊ nie udaáa, to dysponując plikiem pakietu, moĪna go doinstalowaü rĊcznie za pomocą nastĊpującego polecenia: rpm -ivh unixODBC-devel-2*rpm Przebieg takiej instalacji widaü w oknie konsoli na rysunku 2.3; polecenie rpm -q pokazuje, Īe system nie zawiera pakietu unixODBC-devel, wiĊc rĊcznie uruchamiamy polecenie instalu- jące pakiet (rpm -ivh nazwa-pakietu). Identyczną procedurĊ moĪemy powtórzyü dla wszystkich pakietów z listy pakietów wymaganych. 56 Oracle Database 11g. Przewodnik dla poczñtkujñcych Rysunek 2.3. RĊczne instalowanie pakietu w systemie Konfigurowanie systemu operacyjnego Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu operacyjnego pojawią siĊ okna z informacjami licen- cyjnymi oraz okna kreatora kont uĪytkowników. To doskonaáa okazja, aby utworzyü w syste- mie potrzebne konta uĪytkowników poza kontem root. W przypadku oprogramowania bazoda- nowego Oracle potrzebne bĊdzie przynajmniej osobne konto uĪytkownika (oracle), osobna grupa dla oprogramowania Oracle oraz osobna grupa administratorów baz danych (dba). Opro- Pytania kontrolne 1. Które dokumenty zawierajñ informacje o wymaganiach systemowych i instrukcjö instalacji opro- gramowania Oracle? 2. Jaki jest pierwszy i najwaĔniejszy etap instalacji oprogramowania Oracle? 3. Jakich urzñdzeþ dyskowych potrzebujemy w minimalnym przypadku przy instalacji systemu Linux pod kñtem oprogramowania Oracle? 4. Które polecenie sprawdza, czy w systemie zainstalowany jest pakiet o pewnej nazwie? 5. Ile pamiöci RAM wymaga podstawowa instalacja oprogramowania bazodanowego Oracle? Rozdziaä 2. i Oracle — instalacja 57 gramowanie Oracle powinno byü instalowane z poziomu konta uĪytkownika oracle, a przy okazji moĪemy od razu utworzyü równieĪ inne konta systemowe niezbĊdne do dziaáania innych komponentów oprogramowania. Na rysunku 2.4 widaü okno konsoli z przebiegiem procedury dodawania kont potrzebnych do zainstalowania oprogramowania Oracle. Grupy tworzone są za poĞrednictwem polecenia groupadd; nastĊpnie do grupy przypisywane są poszczególne konta (odbywa siĊ to za pomocą polecenia usermod). W konsoli widaü teĪ, jak moĪna w áatwy sposób ustawiü albo zmieniü hasáo danego konta (passwd). GdybyĞmy chcieli dodaü jeszcze jakieĞ konto (np. osasm dla instan- cji Automatic Storage Management), moĪemy to zrobiü poleceniem useradd. Rysunek 2.4. Tworzenie grup i kont uĪytkowników Istniejące w systemie konta uĪytkowników i zdefiniowane grupy moĪna konfigurowaü rów- nieĪ z poziomu interfejsu graficznego, za pomocą narzĊdzia wywoáywanego poprzez menu System Tools/User Manager. MoĪna tu równieĪ dodawaü nowe konta i przypisywaü uĪytkow- ników do grup. Tak utworzone konta i grupy są równowaĪne kontom i grupom tworzonym z poziomu konsoli — np. równieĪ posiadają swoje katalogi domowe. Opcje Add User i Add Group w programie User Manager Tool są wiĊc bezpoĞrednimi odpowiednikami poleceĔ kon- solowych useradd i groupadd; obecnoĞü interfejsów bĊdących alternatywą dla poleceĔ systemo- wych sprawia, Īe system Linux jest prostszy w obsáudze i nie zmusza nikogo do wydawania „zaklĊü” w goáej konsoli. Konto uĪytkownika oracle powinno posiadaü zestaw uprawnieĔ niezbĊdnych do poprawnego uruchomienia oprogramowania. Nadanie tych uprawnieĔ odbywa siĊ poprzez dodanie konta oracle do pliku /etc/security/limits.conf oraz uzupeánienie informacji o sesji w pliku /etc/ pam.d/login. W pliku limits.conf (poniĪej) konto oracle powinno otrzymaü limity liczby pro- cesów i liczby otwartych plików (atrybuty nproc i nofile). ZawartoĞü pliku moĪna edytowaü za pomocą dowolnego edytora teksu (np. Notepad): plik /etc/security/limits.conf: # domain type item value # oracle soft nproc 2047 oracle hard nproc 16384 oracle soft nofile 1024 oracle hard nofile 65536 plik /etc/pam.d/login: # PAM-1.0 58 Oracle Database 11g. Przewodnik dla poczñtkujñcych Pytanie do eksperta P:
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oracle Database 11g. Przewodnik dla początkujących
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: