Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 002487 22775202 na godz. na dobę w sumie
Oracle RMAN. Leksykon kieszonkowy - książka
Oracle RMAN. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: , Liczba stron: 152
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-673-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> oracle - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Niniejsza książka jest leksykonem kieszonkowym pakietu Recovery Manager (RMAN) -- narzędzia służącego do przeprowadzania wszelkich czynności związanych z archiwizowaniem i odzyskiwaniem danych w bazach danych Oracle. Nie stanowi ona jednak wyczerpującego kompendium wiedzy na temat archiwizowania i odzyskiwania danych. Zawarto tu natomiast przegląd architektury pakietu RMAN, w skrócie opisano metody archiwizowania i odzyskiwania danych za pomocą tego pakietu, przedstawiono zagadnienia związane z obsługą katalogu odzyskiwania (recovery catalog), a także zamieszczono diagramy składniowe poleceń pakietu RMAN.

Zadaniem niniejszego Leksykonu jest umożliwienie szybkiego odnalezienia opisu składni i odpowiedniego przykładu zastosowania potrzebnego polecenia pakietu RMAN w celu archiwizacji, odtworzenia lub odzyskania danych. Autorzy założyli, że Czytelnik jest zaznajomiony z podstawami obsługi baz danych Oracle oraz z zagadnieniami związanymi z tworzeniem kopii zapasowej i odzyskiwaniem danych. Wszystkie zamieszczone w niniejszej książce przykłady skryptów trybu wsadowego zostały utworzone w języku skryptowym systemu Unix. Wiele z tych przykładów zawiera ścieżki dostępu odpowiadające środowisku pracy stosowanemu przez Autorów. Jeśli Czytelnik będzie opracowywał własne skrypty, musi je dostosować do środowiska pracy swojej aplikacji.

Pisząc niniejszą książkę Autorzy starali się stosować do prawa Pareto dlatego położono szczególny nacisk na opisanie tych zagadnień, z którymi użytkownik najprawdopodobniej zetknie się podczas wykorzystywania pakietu RMAN. Nie omówiono tu wszystkich rodzajów środowiska pracy ani wszystkich scenariuszy archiwizowania i odzyskiwania danych, jakie stosować może administrator baz danych Oracle.

W niniejszej książce opisano niektóre z najczęściej spotykanych scenariuszy, jednakże trzeba pamiętać, że sprawą o fundamentalnym znaczeniu jest dogłębne poznanie własnej implementacji pakietu RMAN. Jest to warunek zapewnienia sobie możliwości odzyskania każdej bazy danych, bez względu na rodzaj ewentualnej awarii. Nie można przecenić ważności regularnego testowania pakietu jako formy przygotowania do usuwania skutków nieprzewidywalnych awarii.

Dzięki poprawnie skonfigurowanej implementacji pakietu oraz jego regularnemu testowaniu administrator bazy danych zyskuje pewność, że niezależnie od okoliczności zdoła on opanować sytuację.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Oracle RMAN. Leksykon kieszonkowy Autorzy: Darl Kubn, Scott Schulze T‡umaczenie: Bart‡omiej Garbacz ISBN: 83-7197-673-9 Tytu‡ orygina‡u: Format: B6, stron: 152 Oracle RMAN. Pocket Reference Niniejsza ksi„¿ka jest leksykonem kieszonkowym pakietu Recovery Manager (RMAN) -- narzŒdzia s‡u¿„cego do przeprowadzania wszelkich czynno(cid:156)ci zwi„zanych z(cid:160) archiwizowaniem i odzyskiwaniem danych w bazach danych Oracle. Nie stanowi ona jednak wyczerpuj„cego kompendium wiedzy na temat archiwizowania i odzyskiwania danych. Zawarto tu natomiast przegl„d architektury pakietu RMAN, w skr(cid:243)cie opisano metody archiwizowania i odzyskiwania danych za pomoc„ tego pakietu, przedstawiono zagadnienia zwi„zane z obs‡ug„ katalogu odzyskiwania (recovery catalog), a tak¿e zamieszczono diagramy sk‡adniowe poleceæ pakietu RMAN. Zadaniem niniejszego Leksykonu jest umo¿liwienie szybkiego odnalezienia opisu sk‡adni i(cid:160) odpowiedniego przyk‡adu zastosowania potrzebnego polecenia pakietu RMAN w celu archiwizacji, odtworzenia lub odzyskania danych. Autorzy za‡o¿yli, ¿e Czytelnik jest zaznajomiony z podstawami obs‡ugi baz danych Oracle oraz z zagadnieniami zwi„zanymi z(cid:160) tworzeniem kopii zapasowej i odzyskiwaniem danych. Wszystkie zamieszczone w(cid:160) niniejszej ksi„¿ce przyk‡ady skrypt(cid:243)w trybu wsadowego zosta‡y utworzone w jŒzyku skryptowym systemu Unix. Wiele z tych przyk‡ad(cid:243)w zawiera (cid:156)cie¿ki dostŒpu odpowiadaj„ce (cid:156)rodowisku pracy stosowanemu przez Autor(cid:243)w. Je(cid:156)li Czytelnik bŒdzie opracowywa‡ w‡asne skrypty, musi je dostosowa(cid:230) do (cid:156)rodowiska pracy swojej aplikacji. Pisz„c niniejsz„ ksi„¿kŒ Autorzy starali siŒ stosowa(cid:230) do prawa Pareto dlatego po‡o¿ono szczeg(cid:243)lny nacisk na opisanie tych zagadnieæ, z kt(cid:243)rymi u¿ytkownik najprawdopodobniej zetknie siŒ podczas wykorzystywania pakietu RMAN. Nie om(cid:243)wiono tu wszystkich rodzaj(cid:243)w (cid:156)rodowiska pracy ani wszystkich scenariuszy archiwizowania i odzyskiwania danych, jakie stosowa(cid:230) mo¿e administrator baz danych Oracle. W niniejszej ksi„¿ce opisano niekt(cid:243)re z najczŒ(cid:156)ciej spotykanych scenariuszy, jednak¿e trzeba pamiŒta(cid:230), ¿e spraw„ o fundamentalnym znaczeniu jest dog‡Œbne poznanie w‡asnej implementacji pakietu RMAN. Jest to warunek zapewnienia sobie mo¿liwo(cid:156)ci odzyskania ka¿dej bazy danych, bez wzglŒdu na rodzaj ewentualnej awarii. Nie mo¿na przeceni(cid:230) wa¿no(cid:156)ci regularnego testowania pakietu jako formy przygotowania do usuwania skutk(cid:243)w nieprzewidywalnych awarii. DziŒki poprawnie skonfigurowanej implementacji pakietu oraz jego regularnemu testowaniu administrator bazy danych zyskuje pewno(cid:156)(cid:230), ¿e niezale¿nie od okoliczno(cid:156)ci zdo‡a on opanowa(cid:230) sytuacjŒ. Wstęp ...................................................c....................................... 7 Architektura pakietu RMAN ...................................................c. 10 Program wykonywalny RMAN.......................................... 11 Procesy serwera ...................................................c............... 12 Kanały...................................................c.............................. 12 Docelowa baza danych ...................................................c.... 13 Baza danych katalogu odzyskiwania .................................. 13 Warstwa obsługi nośników danych .................................... 16 Kopie zapasowe, zbiory kopii zapasowych i elementy kopii zapasowych.............................................. 17 Uruchamianie pakietu RMAN.................................................. 18 Wymagania dotyczące docelowej bazy danych ................. 19 Wywoływanie programu wykonywalnego pakietu RMAN.. 23 Łączenie z docelową bazą danych bez wykorzystania bazy danych katalogu odzyskiwania ... 24 Łączenie z docelową bazą danych oraz bazą danych katalogu odzyskiwania.............................. 27 Wykonywanie poleceń ...................................................c.......... 29 Wykonywanie komend wywoływanych z wiersza poleceń RMAN...................................................c.. 29 Wykonywanie komend pakietu RMAN zapisanych w pliku ...................................................c.......... 32 Wykonywanie poleceń języka SQL i systemu operacyjnego z poziomu programu RMAN ....... 34 Uruchamianie programu RMAN z poziomu skryptów systemowych..................................... 35 Wykorzystywanie katalogu odzyskiwania ............................... 39 Istota katalogu odzyskiwania.............................................. 39 Strategie tworzenia kopii zapasowej bazy katalogu ........... 43 Zagadnienia związane z katalogiem odzyskiwania ............ 46 Tworzenie katalogu ...................................................c......... 49 Rejestrowanie docelowej bazy danych............................... 52 Skrypty składowane w katalogu............................................... 53 Przechowywanie skryptu ...................................................c. 53 Uruchamianie skryptu składowanego................................. 54 Przeglądanie skryptu składowanego................................... 56 Usuwanie skryptu składowanego ....................................... 57 Kopie zapasowe...................................................c..................... 58 Pełna kopia zapasowa zamkniętych plików danych........... 58 Pełna kopia zapasowa otwartych plików danych ............... 60 Tworzenie kopii zapasowej przestrzeni tabel..................... 61 Tworzenie kopii zapasowej plików danych........................ 61 Tworzenie kopii zapasowej plików kontrolnych................ 62 Tworzenie kopii zapasowej archiwalnych plików dziennika powtórzeń ...................................................c.......... 64 Przyrostowe kopie zapasowe.............................................. 66 Porady dotyczące tworzenia kopii zapasowych ................. 70 Odtwarzanie plików ...................................................c.............. 73 Odtwarzanie i odzyskiwanie wszystkich plików danych ... 74 Odtwarzanie konkretnych przestrzeni tabel lub plików danych...................................................c............ 76 Odtwarzanie przestrzeni tabel zapisanych w trybie tylko do odczytu ...................................................c 77 Odtwarzanie do określonego momentu w czasie ............... 78 Odtwarzanie plików kontrolnych ....................................... 79 Odtwarzanie archiwalnych plików dziennika powtórzeń... 80 Lista poleceń pakietu RMAN...................................................c 81 Powtarzające się słowa kluczowe....................................... 81 Powtarzające się wyrażenia ................................................ 84 Składnia poleceń wywoływanych z wiersza poleceń ......... 84 @...................................................c...................................... 87 @@ ...................................................c.................................. 87 ALLOCATE CHANNEL ...................................................c 88 ALLOCATE CHANNEL FOR MAINTENANCE............ 90 ALTER DATABASE ...................................................c...... 90 BACKUP ...................................................c......................... 91 BLOCKRECOVER (dotyczy tylko Oracle9i).................... 97 CATALOG ...................................................c...................... 98 CHANGE...................................................c....................... 100 CONFIGURE (dotyczy tylko Oracle9i) ........................... 102 CONNECT...................................................c..................... 105 COPY...................................................c............................. 106 CREATE CATALOG...................................................c.... 108 CREATE SCRIPT ...................................................c......... 109 CROSSCHECK ...................................................c............. 110 DELETE ...................................................c........................ 111 DELETE SCRIPT...................................................c.......... 114 DROP CATALOG...................................................c......... 114 DUPLICATE ...................................................c................. 115 EXECUTE SCRIPT...................................................c....... 117 EXIT ...................................................c.............................. 117 HOST ...................................................c............................. 117 LIST ...................................................c............................... 118 listaObiektów ...................................................c................. 121 opcjeKonserwacji (dotyczy tylko Oracle9i) ..................... 121 opcjeZachowywania (dotyczy tylko Oracle9i)................. 122 operandPrzydziału ...................................................c......... 123 PRINT SCRIPT ...................................................c............. 125 przestKopieBezp (dotyczy tylko Oracle9i) ...................... 125 o. .39/2-/2/+8/789343.+2789 o. .39/2-/2/+8/789343.+2789 QUIT (dotyczy tylko Oracle9i) ........................................ 126 RECOVER...................................................c..................... 126 REGISTER ...................................................c.................... 128 RELEASE CHANNEL...................................................c.. 129 releasePoKonserwacji...................................................c.... 129 REPLACE SCRIPT ...................................................c....... 130 REPLICATE...................................................c.................. 132 REPORT ...................................................c........................ 132 RESET DATABASE...................................................c..... 135 RESTORE...................................................c...................... 135 RESYNC...................................................c........................ 138 RUN ...................................................c............................... 138 SEND ...................................................c............................. 139 SET ...................................................c................................ 139 SHOW (dotyczy tylko Oracle9i) ...................................... 141 SHUTDOWN ...................................................c................ 142 specArchDzienPowt ...................................................c...... 142 specCzasuUtworz ...................................................c.......... 144 specŁańcuchaPołączenia .................................................. 144 specObiektówKonserwacji (dotyczy tylko Oracle9i)....... 145 specPlikuDanych ...................................................c........... 146 specUrządzenia ...................................................c.............. 146 SPOOL (dotyczy tylko Oracle9i) ..................................... 147 SQL ...................................................c................................ 147 STARTUP...................................................c...................... 148 SWITCH ...................................................c........................ 148 UPGRADE CATALOG ...................................................c 150 VALIDATE ...................................................c................... 150 wyrażenieUntil...................................................c............... 151 34/+4+73;/ W niniejszym rozdziale zaprezentowano serię skryptów pakietu RMAN oraz skryptów systemowych (korn), które służą do tworzenia kopii zapasowych bazy danych oraz jej poszczególnych komponentów. Pakiet RMAN może archiwizować pliki danych (datafiles), pliki kontrolne (control files), archiwalne pliki dzienni- ka powtórzeń (archived redo files) oraz elementy kopii zapasowej (backup pieces). Pakiet RMAN nie tworzy kopii zapasowych ak- tywnych plików dziennika powtórzeń (online redo logs). Częścią standardowego działania pakietu RMAN w odniesieniu do archiwizacji danych jest odczytywanie wszystkich bloków plików danych, sprawdzenie ich poprawności, a w końcu zapisanie infor- macji o wszelkich wykrytych nieprawidłowościach. Informacje dotyczące potencjalnych uszkodzeń są dostępne w widokach V$BACKUP_CORRUPTION oraz V$COPY_ CORRUPTION. Przed utworzeniem kopii zapasowej bazy danych musi być ona zamontowana (tryb mount) lub otwarta. Wymóg, by baza da- nych była przynajmniej w trybie mount, jest spowodowany koniecznością zapewnienia dostępu programowi RMAN do plików kontrolnych docelowej bazy danych przed przeprowa- dzeniem procesu archiwizacji danych. /o2+34++4+73;+ +2(cid:15)8-4(cid:21);.+2- Przed utworzeniem kopii zapasowej zamkniętych plików da- nych (offline backup) należy zamknąć bazę danych, a następnie uruchomić ją ponownie w trybie mount. Baza danych nie musi znajdować się w trybie archivelog. 6+-/ /732/7323; Poniższy skrypt (dla wersji Oracle9i*) zamyka bazę danych, montuje ją (tryb mount), tworzy jej kopię zapasową, a w końcu ponownie ją otwiera: #!/bin/ksh rman target / EOF shutdown immediate; startup mount; backup database format /d99/rmanback/brdstn/rman_ d_ t_ U.bus ; alter database open; EOF exit Poniższy skrypt systemowy dla wersji Oracle8i tworzy pełną kopię zapasową bazy danych. Należy zwrócić uwagę, że skład- nia poleceń jest tu nieco bardziej złożona w porównaniu z wer- sją Oracle9i. Dla wersji Oracle8i polecenia allocate oraz backup muszą znajdować się wewnątrz polecenia run{}. #!/bin/ksh rman target / nocatalog EOF shutdown immediate; startup mount; run { allocate channel d1 type disk; backup database format /d99/rmanback/brdstn/rman_ d_ t_ U.bus ; } alter database open; EOF Exit ___________________________ * Wyznacznikiem nie jest wersja serwera Oracle, ale programu Recovery Manager. Np. dla wydania RMAN 8.1.7.0.0 z serwerem w wersji e9i należy zastosować wersję skryptu dla Oracle8i — przyp. red. 34/+4+73;/  W obu przykładach zastosowano parametr format w celu podania określonej lokalizacji oraz niepowtarzalnej nazwy dla elemen- tów kopii zapasowej. Pominięcie tego parametru powoduje, że elementy kopii zapasowej kierowane są do katalogu $ORACLE_ HOME/dbs. Więcej szczegółów na temat tego zagadnienia znaj- duje się w tabeli 1.1 w rozdziale „Lista poleceń pakiettu RMAN”. /o2+34++4+73;+ 38;+68-4(cid:21);.+2- Przed utworzeniem kopii zapasowej otwartych plików danych (online backup) baza danych musi być otwarta oraz znajdować się w trybie archivelog. Jeśli wykorzystywanym systemem jest Oracle9i, składnia odpowiedniego polecenia jest bardzom prosta: RMAN backup database format 2 /d99/rmanback/brdstn/rman_ d_ t_ U.bus ; W przeciwieństwie do standardowego sposobu tworzenia kopii zapasowych otwartych plików danych (gorących kopii zapa- sowych) pakiet RMAN nie przełącza przestrzeni tabel w tryb backup. Nie są zatem generowane żadne dodatkowe dzienniki powtórzeń. W przypadku baz danych o wysokiej aktywności może to dawać znaczące korzyści związane z lepszym wyko- rzystaniem zasobów systemowych. W przypadku wersji Oracle8i należy zastosować polecenie run{}: RMAN run { 2 allocate channel d1 type disk; 6+-/ /732/7323; 3 backup database format 4 /d99/rmanback/brdstn/rman_ d_ t_ U.bus ; 5 } $;36/2/34+4+73;/ 46/786/28+,/ Możliwość podawania jedynie podzbioru przestrzeni tabel pod- czas procesu archiwizacji danych zwiększa zakres możliwych strategii tworzenia kopii zapasowych. W przypadku wersji Oracle9i składnia polecenia jest bardzo prosta: RMAN backup tablespace system, users format 2 /d99/rmanback/brdstn/rman_bckup_ d_ t_ U.bus ; W przypadku wersji Oracle8i należy ponownie zastosować polecenie run{}: RMAN run { 2 allocate channel d1 type disk; 3 backup format 4 /d99/rmanback/brdstn/rman_bckup_ d_ t_ U.bus 5 tablespace system, users include current controlfile; 6 } $;36/2/34+4+73;/ 4(cid:21);.+2- Pliki danych można archiwizować przez podanie ich numerów lub nazw. Dla wersji Oracle9i składnia polecenia jest prosta. W przypadku tworzenia kopii zapasowej na dysku i jeśli nume- ry plików archiwizowanych danych są znane, stosuje się nastę- pujące polecenie: RMAN backup datafile 1,2; 34/+4+73;/ W analogicznej sytuacji dla wersji Oracle8i składnia takiego polecenia wygląda następująco: RMAN run { 2 allocate channel d1 type disk; 3 backup format 4 /d99/rmanback/brdstn/rman_bckup_ d_ t_ U.bus 5 datafile 1, 2; 6 } Można także podać nazwę konkretnego pliku danych przezna- czonego do archiwizacji: RMAN run { 2 allocate channel d1 type disk; 3 backup format 4 /d99/rmanback/brdstn/rman_bckup_ d_ t_ U.bus 5 /d01/oradata/workprd/users_01.dbf ; 6 } Jeżeli archiwizacji poddaje się więcej plików, ich nazwy należy oddzielić przecinkami. $;36/2/34+4+73;/ 4(cid:21);328632- Przydatną właściwością systemu Oracle9i jest możliwość auto- matycznej archiwizacji plików kontrolnych po każdorazowym wydaniu polecenia backup lub copy. Można to osiągnąć za pomocą polecenia configure w następujący sposób: RMAN configure controlfile autobackup on; Samodzielnie archiwizację pliku kontrolnego w systemie Orac- le9i przeprowadza się za pomocą polecenia: RMAN backup current controlfile; 6+-/ /732/7323; Poniżej przedstawiono przykład archiwizacji pliku kontrolnego za pomocą skryptu systemowego. Jest on poprawny dla wersji Oracle9i i Oracle8i: #!/bin/ksh # Plik: kopia_bezp_kontrol.ksh #---------------------------------------------- export ORACLE_HOME=/d00/app/oracle/product/9.0.0 export ORACLE_SID=brdstn export PATH=/usr/sbin:/usr/bin:$ORACLE_HOME/bin export MAILX= /usr/ucb/Mail export MAIL_LIST= chaya@garam.com #---------------------------------------------- BOX=`uname -a | awk {print$2} ` #---------------------------------------------- date #---------------------------------------------- rman nocatalog log=rman_kopia_kontrol.log EOF connect target / run { allocate channel d1 type disk; setlimit channel d1 kbytes 1900000; backup format /d99/rmanback/brdstn/ rman_cntl_ d_ t_ U.bct (current controlfile); release channel d1; } EOF # if [ $? -ne 0 ]; then $MAILX -s RMAN napotkał problem z $ORACLE_SID w $BOX $MAIL_LIST EOF Sprawdź kopię bezpieczeństwa RMAN pliku kontrolnego... EOF # else print Kopia bezpieczeństwa RMAN pliku kontrolnego została poprawnie utworzona... fi 34/+4+73;/ #---------------------------------------------- date #---------------------------------------------- $;36/2/34+4+73;/ +6-;+2-4(cid:21); ./22+43;8(cid:21)6/q W przypadku wersji Oracle9i składnia polecenia tworzącego kopię zapasową archiwalnych plików dziennika powtórzeń (archived redo log files) jest bardzo prosta: RMAN backup archivelog all; Inną techniką, możliwą do zastosowania w systemie Oracle9i, jest zastosowanie w poleceniu backup wyrażenia plus archivelog, dzięki czemu archiwalne pliki dziennika powtórzeń wchodzą w skład kopii zapasowej. Wydanie poniższej instrukcji powoduje utworzenie co najmniej dwóch elementów kopii zapasowej — dla plików danych i dla archiwalnych plików dziennika pmowtórzeń: RMAN backup database format 2 /d00/backup/rman_ U.bus plus archivelog; Znajdujący się poniżej prosty skrypt działa poprawnie zarówno w przypadku wersji Oracle8i, jak i Oracle9i. Wykonanie skryptu powoduje utworzenie kopii zapasowej wszystkich archiwalnych plików dziennika powtórzeń docelowej bazy danych: RMAN run { 2 allocate channel t1 type sbt_tape ; 3 backup filesperset 5 format 4 /d0100/backup/ar_ d_ t.bus (archivelog all ); 5 } 6+-/ /732/7323; Przydatną właściwością pakietu RMAN jest jego zdolność od- różniania tych archiwalnych plików dziennika powtórzeń, któ- rych zapis na dysku jest zakończony. Dzięki temu pakiet RMAN nigdy nie podejmuje próby archiwizacji częściowo zapisanych archiwalnych plików dziennika powtórzeń. Poniżej przedstawiono kolejny przykład skryptu systemowego, który za pomocą poleceń pakietu RMAN tworzy kopię zapaso- wą archiwalnych plików dziennika powtórzeń. Po jego uru- chomieniu, w zbiorze kopii zapasowej znajdą się wszystkie archiwalne pliki dziennika powtórzeń utworzone w ciągu ostat- nich trzech dni. #!/bin/ksh # Plik: kopia_bezp_arch.ksh #---------------------------------------------- export ORACLE_HOME=/d00/app/oracle/product/9.0.0 export ORACLE_SID=brdstn export PATH=/usr/sbin:/usr/bin:$ORACLE_HOME/bin export MAILX= /usr/ucb/Mail export MAIL_LIST= heeraa@chamak.com #---------------------------------------------- BOX=`uname -a | awk {print$2} ` #---------------------------------------------- date #---------------------------------------------- rman nocatalog log=rman_kopia_arch.log EOF connect target sys/pwd run { allocate channel d1 type disk; setlimit channel d1 kbytes 1900000; backup format /d99/backup/brdstn/arch_ d_ t.bus filesperset=50 archivelog from time sysdate-3 ; release channel d1; } 34/+4+73;/ EOF # if [ $? -ne 0 ]; then $MAILX -s RMAN napotkał problem z $ORACLE_SID w $BOX $MAIL_LIST EOF Sprawdź kopię bezpieczeństwa RMAN archiwalnego dziennika powtórzeń... EOF # else print Kopia bezpieczeństwa RMAN archiwalnego dziennika powtórzeń została poprawnie utworzona... fi #---------------------------------------------- date #---------------------------------------------- Jeżeli jakiś proces nie związany z programem RMAN usunie pliki dziennika powtórzeń, to ani w plikach kontrolnych, ani w opcjonalnym katalogu odzyskiwania nie zostanie zapisana żadna informacja o tym, że te pliki nie są już dostępne. Dlatego też należy okresowo wydawać polecenie: RMAN change archivelog all validate; Z tego względu warto, aby program RMAN usuwał te pliki z systemu w momencie, gdy nie są one już potrzebne. 663783;/34/+4+73;/ Jedną z najbardziej spektakularnych cech pakietu RMAN jest możliwość tworzenia przyrostowych kopii zapasowych (incre- mental backups). W przypadku standardowej, opartej na powiela- niu plików, procedury tworzenia kopii zapasowych (na przykład 6+-/ /732/7323; tworzenia gorących lub zimnych kopii zapasowych) kopiowane są wszystkie bloki plików danych bazy docelowej, bez względu na to, czy były one używane, czy nie. Program RMAN posiada możliwość sprawdzenia, które bloki plików danych zostały zmie- nione od ostatniej archiwizacji. Dzięki temu kopiowaniu podle- gają tylko bloki zmodyfikowane. Jeśli podczas archiwizacji program RMAN kopiuje tylko zmo- dyfikowane bloki, proces ten nazywa się kompresją (compres- sion). Nieużywane lub niezmodyfikowane bloki w pliku da- nych zostają pominięte. Pomijanie nie zmienionych bloków daje ogromne korzyści poprzez zmniejszenie wymagań co do zasobów systemowych. Oznacza to także, że czas wykonania kopii zapasowej oraz ilość potrzeb- nego do jej przechowania miejsca na taśmie lub dysku mzależą od ilości dokonanych w bazie danych zmian, nie zaś od jej rozmiaru. W przypadku bardzo dużych baz danych już tylko ten jeden argu- ment może uczynić zasadnym korzystanie z pakietu RMAmN. Wiele zagadnień dotyczących kopii przyrostowych związanych jest z pojęciem poziomu (level). Podstawą idei tworzenia przez pakiet RMAN wielopoziomowych kopii zapasowych jest zało- żenie, że archiwizować należy tylko te bloki, które zostały zmodyfikowane od czasu poprzedniej archiwizacji. Tworzenie kopii przyrostowych można stosować w odniesieniu do całej bazy danych, jak również danych przestrzeni tabel lub plików danych. Posługiwanie się poziomami określane jest w przypad- ku systemów Oracle jako tworzenie wielopoziomowej przyro- stowej kopii zapasowej (multilevel incremental backup). Istnieje pięć poziomów kopii zapasowej w przedziale od 0 do 4 (level 0 – level 4). 34/+4+73;/ Istnieją dwa rodzaje przyrostowych kopii zapasowych — różni- cowe (differential) oraz kumulacyjne (cumulative). Tworzenie różnicowej kopii przyrostowej polega na tym, że pakiet RMAN archiwizuje tylko te bloki, które zostały zmienione od czasu utworzenia kopii poziomu n lub niższego. Przykładowo, jeśli tworzy się różnicową kopię przyrostową poziomu 1, archiwiza- cji podlegają bloki, które zostały zmodyfikowane od czasu poprzedniej archiwizacji na poziomie 1. W przypadku pakietu RMAN tworzenie kopii różnicowych jest domyślnym trybem przeprowadzania archiwizacji przyrostowej. W razie tworzenia przyrostowej kopii zapasowej o poziomie wyższym od 0, jeśli nie wykonano wcześniej żadnej archiwiza- cji na tym poziomie, pakiet RMAN automatycznie tworzy ko- pię poziomu 0. Tworzenie kumulacyjnej kopii przyrostowej polega na tym, że pakiet RMAN archiwizuje tylko te bloki, które zostały zmie- nione od czasu utworzenia kopii poziomu n-1 lub niższego. Przykładowo, jeśli tworzy się kumulacyjną kopię przyrostową poziomu 1, nastąpi archiwizacja bloków, które zostały zmody- fikowane od czasu ostatniej archiwizacji na poziomime 0. Udostępnienie tych wszystkich możliwości pozwala na wybór najodpowiedniejszej w danej sytuacji strategii archiwizacji da- nych. Różnicowa kopia bezpieczeństwa zajmuje mniej miejsca i jej utworzenie trwa krócej, ale odtworzenie danych na podsta- wie tej kopii zabiera więcej czasu. Z kolei kopia kumulacyjna zajmuje więcej miejsca i więcej czasu trwa jej utworzenie, ale odtworzenie danych na jej podstawie jest szybsze. Zatem w zależności od specyficznych cech aplikacji należy podjąć decy- zję, czy ważniejsze jest zminimalizowanie czasu tworzenia kopii 6+-/ /732/7323; zapasowych danych, czy też czasu odtwarzania danych. W przy- padku małych baz danych zaleca się wykorzystanie pakietu RMAN do codziennego wykonywania kopii zapasowej pozmiomu 0. Pełna archiwizacja (full backup) polega na tworzeniu kopii za- pasowej dokładnie tych samych bloków, co w przypadku ar- chiwizacji na poziomie 0. Różnica między tymi procesami wynika z tego, że kolejne procesy archiwizacji przyrostowej zachodzą w sposób całkowicie niezależny od istnienia pełnej kopii bezpieczeństwa. Dlatego też pełne kopie nie mogą zostać zastosowane w celu odtwarzania danych z kopii przyrosto- wych. Tworzenie pełnej kopii zapasowej jest domyślnym try- bem archiwizacji w przypadku, gdy nie podano żadnego poziomu przyrostu. Poniżej znajduje się przykład utworzenia kopii kumulacyjnej (dla systemu Oracle9i), gdzie program RMAN archiwizuje wszystkie bloki, które zostały zmodyfikowane od czasu ostat- niej archiwizacji na poziomie 3 lub niższym, oraz pomija prze- strzenie tabel przeznaczone tylko do odczytu (read only): RMAN backup incremental level 4 cumulative database 2 skip readonly; Poniżej przedstawiono przykład utworzenia różnicowej kopii bezpieczeństwa w przypadku systemu Oracle8i. Archiwizacji podlegają wszystkie bloki, które zostały zmodyfikowane od czasu ostatniej archiwizacji na poziomie 1 lub niższymm: RMAN run {allocate channel d1 type disk; 2 backup incremental level 1 format 3 /d0101/backup/rman_ U.bus database;} 34/+4+73;/ 36+..38--/ 8;36/2+34+4+73;- Powyżej omówiono różne scenariusze archiwizacji danych. W dalszej części niniejszego rozdziału przedstawiono polecenia służące do informowania o spójności kopii zapasowych lub zwiększania wydajności procesu ich tworzenia. #46+;.+2/78+2934+4+73;/ Jedną z pożytecznych cech pakietu RMAN jest możliwość kontrolowania stanu kopii zapasowej. Najprostszym sposobem zapoznania się z tymi informacjami jest wydanie polecenia list backup. RMAN list backup; Efektem wykonania polecenia list backup jest wyświetle- nie informacji o nazwie, poziomie, czasie utworzenia oraz sta- nie każdej z kopii zapasowych. Ponadto pakiet RMAN ma możliwość prostego sprawdzenia odtwarzalności plików danej kopii zapasowej. Do tego celu służy polecenie restore da- tabase validate. Efektem wykonania tej komendy nie jest przeprowadzenie samego procesu odtwarzania, lecz jedynie sprawdzenie, czy zawartość zbiorów kopii zapasowej może zo- stać w razie potrzeby odtworzona. Poniżej przedstawiono przy- kład zastosowania tego polecenia dla aplikacji działającej w systemie Oracle8i i Oracle9i: RMAN run { 2 allocate channel d1 type disk; 3 restore database validate; 4 } 6+-/ /732/7323; 3201963;+2/+2+o(cid:22); Przydatną cechą systemu Oracle9i jest możliwość zmiany domyślnych właściwości kanału. Po zmianie właściwości te zostają zapisane w pliku kontrolnym i są zachowywane na po- trzeby kolejnych sesji programu RMAN. Poniżej przedstawiono przykład zmiany domyślnej wartości parametru rate (maksy- malna liczba danych czytanych przez kanał) urządzenia dysko- wego oraz wartości łańcucha formatującego: RMAN configure channel device type disk 2 rate 1000000 format /d99/rmanback/rman_ U.bus ; Przeglądanie wszystkich ustawień konfiguracyjnych jest moż- liwe po wydaniu dostępnego w wersji Oracle 9i polecenia show all: RMAN show all; RMAN configuration parameters are: CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1; # default CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF; # default CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP OFF; # default CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO F ; # default CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1; # default CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK RATE 1000000 FORMAT /d99/rmanback/rman_ U.bus ; CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO /d00/ app/oracle product/9.0.0/dbs/snapcf_dev900.f ; # default 34/+4+73;/ Warto zauważyć, że pozycje, dla których ustawienia domyślne nie zostały zmienione, są oznaczone przez # default. Aby skasować ustawienia właściwości kanału, wydaje się pole- cenie configure clear. Poniżej przedstawiono przykład polecenia, którego wydanie przywraca domyślne ustawienia właściwości urządzenia: RMAN configure default device type clear; (cid:22);23/1o38;36/2+34+4+73;- W celu zwiększenia wydajności pracy aplikacji program RMAN może rozdzielić wykonanie pewnych poleceń na kilka równole- głych procesów. Nie oznacza to, że w razie wywołania kilku poleceń będą one wszystkie wykonywane równocześnie, ale że wykonanie każdego z nich oddzielnie zostanie rozbite na rów- noległe procesy. Dobrym przykładem przetwarzania równoległego (paralleliza- tion) jest wykonanie polecenia backup. Jeśli przydzielonych jest kilka kanałów, program RMAN jednocześnie korzysta z kilku procesów w celu wykonania tego polecenia. Dane zapi- sywane są jednocześnie przez wszystkie kanały: RMAN configure device type disk parallelism 3; RMAN backup database format /d99/rmanback/ rman_ U.bus ; W efekcie podczas archiwizacji bazy danych wykorzystywane są trzy równoległe procesy. 6+-/ /732/7323; 2+-+2/34+4+73;- Pakiet RMAN udostępnia możliwość nadawania zbiorom kopii zapasowych nazw odpowiadających wymaganiom użytkownika. Przykładowo, pozwala to na łatwe rozróżnianie kopii zapaso- wych tworzonych codziennie i co tydzień, lub też na rozróżnia- nie przyrostowych kopii zapasowych tworzonych na różnych poziomach. W celu nadania odpowiedniej nazwy stosuje się słowo kluczowe tag w poleceniu backup. Poniżej przedstawiono przy- kład oznaczenia kopii zapasowej poziomu 3 jako inc_level_3: RMAN backup incremental level 3 tag inc_level_3 format 2 /d99/rmanback/rman_ U.bus ; Znaczniki (tags) mogą być stosowane w poleceniu list w celu szybkiego zlokalizowania zbiorów kopii zapasowych, a także w poleceniach restore oraz switch. Ta sama wartość znacznika może być wykorzystana dla wielu różnych zbiorów kopii zapasowych, zatem nie musi być ona niepowtarzamlna. Jeśli wartość danego znacznika jest niejednoznaczna, zostanie ona zastosowana do opisania ostatnio utworzonego zbioru kopii zapasowych o podanej w znaczniku wartości. W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie polece- nia list wyświetlającego informacje o istniejącej kopii zapa- sowej, którą oznaczono jako inc_level_3: RMAN list backuppiece tag=inc_level_3; .8;+6+2/4(cid:18); W zasadzie odtwarzanie plików składa się z trzech istotnych etapów: .8;+6+2/4$; 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oracle RMAN. Leksykon kieszonkowy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: