Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00112 005267 22570341 na godz. na dobę w sumie
Oracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowy - książka
Oracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-826-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> oracle - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręczna pomoc dla administratorów bazy danych i autorów aplikacji

Instancja Oracle'a to nie tylko tabele, ale także wiele procesów działających w tle i sterujących bazą. Dostarczane wraz z Oraclem narzędzia administracyjne pozwalają na monitorowanie tych procesów, kontrolowanie ich pracy i zarządzanie tabelami znajdującymi się w bazie. Każde z nich jest niezbędne administratorowi aplikacji lub serwera bazy danych. Wszystkie narzędzia działają w trybie tekstowym, więc konieczna jest znajomość składni i parametrów poleceń.

'Oracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowy' to podręczne zestawienie opisów wszystkich narzędzi dołączanych do bazy danych Oracle. W książce opisuje się składnię i zastosowanie programów działających w linii poleceń, dostarczanych z najnowszą wersją bazy -- Oracle 10g. Niektóre z przedstawianych narzędzi są dobrze znane i udokumentowane, tymczasem o innych praktycznie mało kto słyszał. Część z nich jest rozwijana od pierwszych wersji Oracle'a, a niektóre narzędzia zostały dołączone do jego najnowszej wersji. Wszystkie jednak mogą okazać się przydatne, dlatego warto mieć tę książkę w swojej biblioteczce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK Oracle. Narzêdzia. Leksykon kieszonkowy Autor: Sanjay Mishra T³umaczenie: Zbigniew Banach ISBN: 83-7361-826-0 Tytu³ orygina³u: Oracle Utilities Pocket Reference Format: B5, stron: 144 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Podrêczna pomoc dla administratorów bazy danych i autorów aplikacji CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Instancja Oracle’a to nie tylko tabele, ale tak¿e wiele procesów dzia³aj¹cych w tle i steruj¹cych baz¹. Dostarczane wraz z Oraclem narzêdzia administracyjne pozwalaj¹ na monitorowanie tych procesów, kontrolowanie ich pracy i zarz¹dzanie tabelami znajduj¹cymi siê w bazie. Ka¿de z nich jest niezbêdne administratorowi aplikacji lub serwera bazy danych. Wszystkie narzêdzia dzia³aj¹ w trybie tekstowym, wiêc konieczna jest znajomoġæ sk³adni i parametrów poleceñ. „Oracle. Narzêdzia. Leksykon kieszonkowy” to podrêczne zestawienie opisów wszystkich narzêdzi do³¹czanych do bazy danych Oracle. W ksi¹¿ce opisuje siê sk³adniê i zastosowanie programów dzia³aj¹cych w linii poleceñ, dostarczanych z najnowsz¹ wersj¹ bazy — Oracle 10g. Niektóre z przedstawianych narzêdzi s¹ dobrze znane i udokumentowane, tymczasem o innych praktycznie ma³o kto s³ysza³. Czêġæ z nich jest rozwijana od pierwszych wersji Oracle’a, a niektóre narzêdzia zosta³y do³¹czone do jego najnowszej wersji. Wszystkie jednak mog¹ okazaæ siê przydatne, dlatego warto mieæ tê ksi¹¿kê w swojej biblioteczce. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ...................................................r......................................... 7 Narzędzia ...................................................r................................... 9 csscan dbfsize dbhome dbshut dbstart dbv dropjava emctl exp expdp imp impdp isqlplusctl loadjava lsnrctl maxmem nid oerr oradebug orakill 12 19 20 21 22 24 29 31 33 42 50 55 60 61 68 72 73 77 78 84 5 orapwd relink sqlldr sqlplus tkprof tnsping trcroute tstshm wrap 85 87 88 122 125 130 131 132 133 Skorowidz...................................................r................................137 6 | Spis treści Tabela 1. Narzędzia Oracle — ciąg dalszy Nazwa narzędzia Opis oradebug tstshm csscan Włącza i wyłącza śledzenie sesji użytkownika, usypia i budzi procesy, pozwala modyfikować i zrzucać do pliku struktury SGA itd. Sprawdza bieżącą konfigurację pamięci współdzielonej. Narzędzie csscan (Character Set Scanner) pozwala ustalić wpływ, jaki na bazę danych miałoby przejście na inny zestaw znaków. Na- rzędzie to skanuje dane w bazie i generuje raport przedstawiający ewentualne problemy związane ze zmianą zestawu znaków. Składnia csscan [konto_użytkownika] [wartparam [wartparam...] konto_użytkownika ::= nazwa_użytkownika[/hasło][@usługa_sieciowa] wartparam ::= {parametr=pojedyncza_wartość |parametr=(wartość1[,wartość2...])} parametr ::= { userid=nazwa_użytkownika/hasło[@usługa_sieciowa] |full={y|n} |user=właściciel_tabel |table=tabela1[,tabela2[,tabela3...]] |exclude=tabela1[,tabela2[,tabela3...]] |tochar=nowy_zestaw_znaków |fromchar=obecny_zestaw_znaków |tonchar=nowy_zestaw_znaków_narodowych |fromnchar=obecny_zestaw_znaków_narodowych |array=[rozmiar_w_bajtach] |process=p |maxblocks=maks_ilość_bloków |capture={y|n} 12 | Oracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowy 12 15 lut 05 D:PDFOracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowysklad-popr.doc |supress=s |feedback=f |boundaries=granica1[,granica2[,granica3...]] |lastrpt={y|n} |log=plik_raportu |parfile=plik_parametrów |preserve={y|n} |lcsd={y|n} |lcsdata={lossy|truncation|convertible|changeless|all} |help={y|n} } Parametry Wykonanie skanowania zestawu znaków wymaga określenia, czy skanowana ma być cała baza (full=y), tabele należące do konkretnego użytkownika (user=właściciel_tabel) czy też wskazane tabele (table=nazwa_tabeli...). Wskazówka Przed przeniesieniem bazy danych na nowy zestaw znaków wskazane jest wykonanie pełnego skanowania. Oto opisy poszczególnych parametrów: userid=nazwa_użytkownika/hasło[@usługa_sieciowa] Wskazuje nazwę i hasło użytkownika wykonującego skano- wanie. Opcjonalnie można też podać nazwę usługi sieciowej. full={y|n} Określa, czy skanowana ma być cała baza (łącznie ze słowni- kiem danych). user=właściciel_tabel Wskazuje użytkownika, którego tabele będą skanowane. table=tabela1[,tabela2[,tabela3...]] Lista tabel do skanowania. Opcjonalnie można podać wła- ściciela każdej z tabel. csscan | 13 D:PDFOracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowysklad-popr.doc 15 lut 05 13 exclude=tabela1[,tabela2[,tabela3...]] Lista tabel, które nie będą objęte skanowaniem. Opcjonal- nie można podać właściciela każdej z tabel. Wskazówka Parametry table i exclude wykluczają się nawzajem. tochar=nowy_zestaw_znaków Nazwa docelowego zestawu znaków dla danych typu CHAR, VARCHAR2, LONG i CLOB. fromchar=obecny_zestaw_znaków Nazwa bieżącego zestawu znaków dla danych typu CHAR, VARCHAR2, LONG i CLOB. Wartością domyślną jest ze- staw znaków ustawiony dla bazy danych. tonchar=nowy_zestaw_znaków_narodowych Nazwa docelowego zestawu znaków dla danych typu NCHAR, NVARCHAR2 i NCLOB. fromnchar=obecny_zestaw_znaków_narodowych Nazwa bieżącego zestawu znaków dla danych typu NCHAR, NVARCHAR2 i NCLOB. Wartością domyślną jest zestaw znaków narodowych ustawiony dla bazy danych. array=rozmiar_w_bajtach Rozmiar bufora pamięciowego używanego do przecho- wywania pobieranych wierszy. Rozmiar bufora ogranicza ilość wierszy tabeli, jakie może pobrać csscan. Wartością domyślną jest 102 400 bajtów. process=p Ilość współbieżnych procesów skanujących (od 1 do 32). Wartością domyślną jest 1. maxblocks=maks_ilość_bloków Maksymalna ilość bloków tabeli. Większe tabele będą dzielo- ne na części o rozmiarze maks_ilość_bloków i skanowane 14 | Oracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowy 14 15 lut 05 D:PDFOracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowysklad-popr.doc jednocześnie przez kilka procesów skanujących (pod wa- runkiem odpowiedniego ustawienia wartości parametru process). capture={y|n} Określa, czy przechwytywane mają być informacje o po- szczególnych wierszach. Ustawienie capture=y powoduje zapisywanie informacji o problematycznych wierszach w tabeli CSM$ERRORS, co pozwala ustalić, które wiersze trzeba będzie przenosić przy wykorzystaniu operacji eksportu i importu. Wskazówka Skanowanie z opcją capture=y wymaga dodatkowego czasu i przestrzeni dyskowej. supress=s Określa maksymalną ilość wyjątków, jakie mają być zapi- sane dla każdej tabeli. Po przekroczeniu podanej wartości kolejne wyjątki są ignorowane. feedback=f Powoduje wyświetlenie wskaźnika postępu składającego się z kropek. Każda kropka będzie odpowiadać f przeska- nowanym wierszom (od 100 do 100 000). boundaries=granica1[,granica2[,granica3...]] Wartości graniczne długości kolumn dla raportu podsu- mowującego. lastrpt={y|n} Nakazuje wygenerowanie raportu na podstawie poprzed- niego skanowania, bez wykonywania bieżącego skanu. log=plik_raportu Nazwa dla plików raportu: podsumowania, błędów i wyj- ścia ekranowego. Narzędzie csscan generuje trzy pliki ra- portu o takiej samej nazwie, ale z różnymi rozszerzeniami: csscan | 15 D:PDFOracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowysklad-popr.doc 15 lut 05 15 .txt dla raportu podsumowania, .err dla raportu błędów i .out dla raportu wyjścia ekranowego. Domyślną nazwą pliku jest scan. parfile=plik_parametrów Nazwa pliku parametrów dla narzędzia csscan. Szczegó- łowy opis korzystania z tego parametru podany został w przykładach. preserve={y|n} Powoduje zachowanie (wartość y) lub nadpisanie (wartość n) statystyk zebranych podczas poprzedniego skanowania bazy. lcsd={y|n} Określa, czy do danych ma być stosowane automatyczne wykrywanie języka i zestawu znaków w zakresie wskaza- nym przez parametr lcsdata. lcsdata={lossy|truncation|convertible|changeless|all} Określa zakres automatycznego wykrywania języka i ze- stawu znaków: stratny (lossy), odcięcie (truncation), z konwersją (convertible), bez zmian (changless) lub wszystkie (all). help={y|n} Wyświetla listę parametrów polecenia csscan bez wykona- nia skanowania. Wymagania Przed skorzystaniem z narzędzia csscan należy zalogować się do bazy jako SYS i uruchomić skrypt $ORACLE_HOME/rdbms admincsminst.sq. Skrypt ten tworzy użytkownika bazy danych CSMIG oraz tabele systemowe wymagane przez csscan. 16 | Oracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowy 16 15 lut 05 D:PDFOracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowysklad-popr.doc Wskazówka Domyślną przestrzenią tabel dla użytkownika CSMIG jest SYSTEM. Oracle zaleca zmianę domyślnej przestrzeni tabel tego użytkownika w skrypcie csminst.sql przed jego uru- chomieniem. Przykłady Poniższy przykład pokazuje wywołanie polecenia csscan powo- dujące skanowanie tabeli emp ze schematu użytkownika scott. Celem skanowania jest ustalenie, czy możliwa jest konwersja zestawu znaków z WE8MSWIN1252 na UTF8. C: csscan system/manager tabel=scott.emp fromchar=WE8MSWIN1252 tochar=UTF8 log=scan_emp array=102400 process=1 Character Set Scanner v2.0 : Release 10.1.0.2.0 – Production on Tue Aug 31 21:45:39 2004 Copyright (c) 1982, 2004, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.1.0.2.0 – Production With the Partitioning, OLAP, and Data Mining options Enumerating table to scan... . process 1 scanning SCOTT.EMP[AAAMVBAAEAAAAAZAAA] Creating Database Scan Summary Report... Creating Individual Exception Report... Scanner terminated successfully. Narzędzie csscan tworzy trzy pliki wyjściowe: raport podsumo- wujący (z rozszerzeniem .txt), raport błędów (z rozszerzeniem .err) i zapis wyjścia ekranowego (z rozszerzeniem .out). Wszyst- kie pliki mają taką samą nazwę (podaną jako wartość parame- tru log), ale różnią się rozszerzeniami. csscan | 17 D:PDFOracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowysklad-popr.doc 15 lut 05 17 Pliki parametrów i tryb interaktywny Parametry dla narzędzia csscan można podawać na jeden z trzech sposobów: w linii poleceń, w pliku parametrów lub w trybie interaktywnym. Poprzedni przykład pokazał sposób podawa- nia parametrów w linii poleceń. Inną możliwością jest podanie pożądanych wartości w tekstowym pliku parametrów, a następnie wskazanie tego pliku w parametrze parfile polecenia csscan, zgodnie z następującym przykładem: csscan parfile=csscan.par Aby osiągnąć taki sam efekt, jak w poprzednim przykładzie z linią poleceń, plik parametrów powinien zawierać następujące wpisy: userid=system/manager table=scott.emp fromchar=WE8MSWIN1252 tochar=UTF8 log=scan_emp array=102400 process=1 Trzecią możliwością jest skorzystanie z trybu interaktywnego poprzez wywołanie narzędzia csscan bez żadnych parametrów. Program poprosi wtedy o podanie nazwy użytkownika, trybu skanowania (pełne, dla użytkownika lub dla tabeli) oraz wartości parametrów tochar, array i process. Wskazówka Podanie niedostatecznej ilości parametrów w linii poleceń lub w pliku parametrów sprawi, że program zażąda uzu- pełnienia brakujących wartości w trybie interaktywnym. 18 | Oracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowy 18 15 lut 05 D:PDFOracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowysklad-popr.doc dbfsize Narzędzie dbfsize pozwala określić rozmiar bloku i ilość bloków we wskazanym pliku bazy danych. dbfsize można używać dla pli- ków danych, plików dziennika powtórzeń i plików kontrolnych. Narzędzie dbfsize nie jest dostępne na platformach Windows. Wskazówka Składnia dbfsize nazwa_pliku_bazy_danych Parametry nazwa_pliku_bazy_danych Nazwa pliku, która ma być poddany analizie. Przykłady $ dbfsize control01.ctl Database file: control01.ctl Database file type: file system Database file size: 184 16384 byte blocks $ dbfsize redo01.log Database file: redo01.log Database file type: file system Database file size: 20480 512 byte blocks $ dbfsize users01.dbf Database file: users01.dbf Database file type: file system Database file size: 768 8192 byte blocks W wyniku działania dbfsize zwracane są trzy wartości. Pierwszą z nich jest nazwa pliku podana jako parametr. Drugą wartością jest rodzaj pliku: file system (system plików) lub raw (surowe dbfsize | 19 D:PDFOracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowysklad-popr.doc 15 lut 05 19 dane). Trzecią częścią wyniku są dwie liczby odpowiadające ilości bloków w pliku i wielkości jednego bloku. Wielkości i ilo- ści bloków mogą być różne dla różnych plików. dbhome Narzędzie dbhome zwraca katalog Oracle Home używany przez sesję o podanym identyfikatorze SID. Jego działanie polega na odczytaniu wartości parametru ORACLE_HOME z pliku oratab. Narzędzie dbhome nie jest dostępne na platformach Windows. Wskazówka Składnia dbhome [SID] Parametry SID Identyfikator sesji Oracle. Parametr ten jest opcjonalny. Wywołanie dbhome bez jego podania spowoduje zwrócenie katalogu Oracle Home odpowiadającego bieżącej wartości zmiennej systemowej ORACLE_SID. Przykłady Poniższe przykłady ilustrują sposób korzystania z dbhome z pa- rametrem i bez niego. $ echo $ORACLE_SID TEST9I $ dbhome /u01/app/oracle/product/9.2.0 $ dbhome TEST10G1 /u01/app/oracle/product/10.1.0 20 | Oracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowy 20 15 lut 05 D:PDFOracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowysklad-popr.doc dbshut Narzędzie dbshut zamyka instancje bazy danych Oracle. Zamknię- cie instancji w taki sposób wymaga istnienia odpowiadających im wpisów w pliku oratab, przy czym ostatnią wartością wpisu każdej instancji powinno być Y. Polecenie dbshut zamyka wszystkie instancje posiadające takie wpisy. Narzędzie dbshut nie jest dostępne na platformach Windows. Wskazówka Składnia dbshut Przykłady Przed zamknięciem instancji za pomocą dbshut należy się upewnić, że instancja posiada odpowiedni wpis w pliku oratab na serwe- rze obsługującym bazę danych. W systemach Unix i Linux plik ten znajduje się najczęściej w katalogu /etc lub /var/opt/oracle. $ echo $ORACLE_SID TEST10G1 $ grep $ORACLE_SID /etc/oratab TEST10G1:/u01/app/oracle/product/10.1.0:Y Linia pobrana z pliku oratab zawiera trzy różne pola: identyfi- kator sesji dla instancji, katalog ORACLE_HOME oraz wartość Y lub N. Jeśli ostatnie pole zawiera Y, narzędzie dbshut (i omawiane w dal- szej części książki dbstart) uwzględni daną instancję w swych działaniach. Wartość N spowoduje pominięcie instancji przez dbshut i dbstart. dbshut | 21 D:PDFOracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowysklad-popr.doc 15 lut 05 21 $ dbshut SQL*Plus: Release 10.1.0.2.0 – Production on Wed Aug 25 18:45:44 2004 Copyright (c) 1982, 2004, Oracle. All rights reserved. SQL Connected. SQL Database closed. Database dismounted. ORACLE instance shut down. SQL Disconnected from Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.1.0.2.0 – Production With the Partitioning, OLAP and Data Mining options Database TEST10G1 shut down. Wskazówka Narzędzie dbshut dokonuje zamknięcia instancji poleceniem shutdown immediate. Powyższy przykład pokazuje wykorzystanie polecenia dbshut w linii poleceń, ale jest ono najczęściej stosowane do automa- tycznego zamykania instancji Oracle podczas zamykania sys- temu operacyjnego. Informacje o dokładnym sposobie zastoso- wania automatycznego zamykania instancji Oracle znajdują się w dokumentacji Oracle dla konkretnej platformy. 22 | Oracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowy 22 15 lut 05 D:PDFOracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowysklad-popr.doc
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oracle. Narzędzia. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: