Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00017 002802 21538142 na godz. na dobę w sumie
Ordynacja podatkowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2012 roku - ebook/pdf
Ordynacja podatkowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2012 roku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 271
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-760-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-10%), audiobook).

Ordynacja podatkowa uwzględniająca zmiany wprowadzone ustawami: 1) z dnia 25 marca 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 75, poz. 398), 2) z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1378), 3) z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1391), 4) z dnia 15 lipca 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2011 r., Nr 186, poz. 1100) wchodzące w życie dnia 7 marca 2012 roku. Uwzględnia także zmiany wchodzące w życie dnia 1 lipca 2013 roku. Przejrzysty układ, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy. W serii „Prawo na co dzień” dostępne również: Taryfikator mandatów i punktów karnych, Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny, Kodeks spółek handlowych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DZIAŁ III ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE elektronicznej oraz wzór zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa, uwzględniając zakres pełnomocnictwa i dane identyfikujące podatnika, płatnika lub inkasenta oraz pełno- mocnika. Art. 80b. [Skutki podpisania deklaracji przez pełnomoc nika] Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, podpisanie de- klaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji. Rozdział 10 Korekta deklaracji Art. 81. [Korekta deklaracji] § 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną de- klarację. § 1a. Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną de- klarację w zakresie wskazanym w art. 75 § 3a. § 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie kory- gującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnie- niem przyczyn korekty. Art. 81a. (uchylony). Art. 81b. [Uprawnienie do skorygowania deklaracji] § 1. Uprawnienie do skorygowania deklaracji: 1) ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podat- kowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą; 2) przysługuje nadal po zakończeniu: a) kontroli podatkowej, 96 Rozdział 11 Informacje podatkowe b) postępowania podatkowego – w zakresie nie objętym de- cyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. § 2. Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych. § 3. (uchylony). Art. 81c. (uchylony). Rozdział 11 Informacje podatkowe Art. 82. [Podmioty zobowiązane do przekazywania infor- macji podatkowych] § 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające oso- bowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji: 1) na pisemne żądanie organu podatkowego – o zdarzeniach wynikających ze stosunków cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku po- datkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub jednostek, z którymi zawarto umowę; 2) bez wezwania przez organ podatkowy – o umowach zawar- tych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa de- wizowego; 3) w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach. § 2. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są obowiązane do sporządzania i przekazywania ministrowi wła- ściwemu do spraw finansów publicznych, w formie dokumentu elektronicznego, w okresie sprawozdawczym – odpowiednio od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia mie- siąca – informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach 97 DZIAŁ III ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE bankowych związanych z prowadzeniem działalności go- spodarczej, w terminie do siódmego dnia następnego okresu sprawozdawczego. Obowiązek sporządzania i przekazywania informacji nie dotyczy rachunków bankowych założonych i zlikwidowanych w tym samym okresie sprawozdawczym. § 2a. Jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecz- nych na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub na- czelnika urzędu celnego obowiązane są do sporządzenia i prze- kazania informacji o składkach płatnika i ubezpieczo nego. § 2b. (uchylony). § 2c. Informacje, o których mowa w § 2, minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celnych, dyrektorom izb skarbowych, dyrektorom izb celnych oraz dyrektorom urzę- dów kontroli skarbowej. § 3. Banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz inne instytucje finansowe, na pisemne żądanie mi nistra właści wego do spraw finansów publicznych lub jego upoważ- nionego przedstawiciela, są obowiązane do udzielenia infor- macji w razie wystąpienia władz państw obcych – w zakresie i na zasadach określonych w rozdziale 2 działu VIIa oraz wy- nikających z ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatko wania i innych ratyfikowanych umów międzynarodo- wych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. § 4. Żądanie, o którym mowa w § 3, oznacza się klauzulą: „Tajemnica skarbowa”, a jego przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone”. § 5. Organ podatkowy określa zakres żądanych informacji, o których mowa w § 1 pkt 1 i § 2a, oraz termin ich przekaza- nia. 98 Rozdział 11 Informacje podatkowe § 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) przypadki oraz zakres informacji, o których mowa w § 1 pkt 2, a także szczegółowe zasady, termin oraz tryb ich sporządzania i przekazywania, ze szczególnym uwzględ- nieniem powiązań kapitałowych oraz nadzorczych pomię- dzy rezydentami i nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego oraz posiadania przez nierezydentów przedsiębiorstw, oddziałów i przedstawicielstw na teryto- rium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) organy administracji rządowej lub samorządowej obowią- zane do przekazywania informacji podatkowych bez wez- wania przez organ podatkowy, zakres tych informacji, a tak- że tryb ich sporządzania oraz terminy przekazywania. § 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych mając na uwadze usprawnienie przekazywania i przetwarzania informa- cji, o których mowa w § 2, określi, w drodze rozporządzenia: 1) format i tryb przekazywania dokumentu elektronicznego, uwzględniając jego zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem; 2) wzór informacji o założonych i zlikwidowanych rachun- kach bankowych oraz rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, o których mowa w § 2, uwzględniając numer rachunku, datę jego założenia albo li- kwidacji, dane identyfikujące posiadacza rachunku, w tym nazwisko i imię lub nazwę posiadacza, miejsce zamiesz- kania lub adres siedziby, rodzaj i numer identyfikatora po- siadacza rachunku, kod kraju posiadacza rachunku, numer identyfikacji podatkowej. § 8. Obowiązek określony w § 2 może być wykonany za po- średnictwem instytucji, o których mowa w art. 105 ust. 4 usta- wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 99
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ordynacja podatkowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2012 roku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: