Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00178 004479 20651421 na godz. na dobę w sumie
Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem - ebook/pdf
Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8107-466-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W recenzowanej pracy przedstawiono 340 wzorów pism z zakresu prawa podatkowego. Są one zaprezentowane w układzie odpowiadającym przepisom ordynacji podatkowej, co na pewno ułatwia dotarcie do właściwego wzoru. Warto podkreślić, że zaprezentowano pisma dotyczące wszystkich istotnych spraw uregulowanych w ordynacji. (...)

Autorzy przyzwyczajają czytelnika do pewnego wzorca, który ułatwia zapoznanie się ze wszystkimi istotnymi elementami pisma i uniemożliwia ich pominięcie, nawet w pismach przygotowywanych samodzielnie przez pracownika organu podatkowego czy też podatnika. Jest to bardzo dobry sposób nauczenia wszystkich zainteresowanych właściwego projektowania pism podatkowych. (...)

W analizowanej książce jest zawarty autentyczny komentarz do problemów interpretacyjnych związanych ze sprawą, której pismo dotyczy. W istocie rzeczy recenzowana publikacja to komentarz do ordynacji podatkowej ze wzorami pism. W każdym przypadku komentarz jest obszernym i kompleksowym wyjaśnieniem wszystkich występujących w doktrynie i orzecznictwie problemów dotyczących stosowania przepisów ordynacji, na podstawie których przygotowywane jest pismo podatkowe. (...)

W związku z tym warto zauważyć, że wzory pism podatkowych są przydatne nie tylko organom podatkowym, ale także podatnikom i innym osobom, których dotyczą przepisy prawa podatkowego. Ich stosowanie na pewno usprawnia prowadzenie postępowań podatkowych, a może także spowodować, że nie będą one wszczynane. (...)

Upowszechnienie tej publikacji jestem o tym głęboko przekonany przyczyni się do tego, że łatwiej, przyjemniej i szybciej będzie się załatwiało sprawy podatkowe .
Prof. dr hab. Leonard Etel
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ordynacja podatkowa Wzory pism z komentarzem ordynacja podatkowa Wzory pism z komentarzem redakcja naukowa Andrzej Melezini Michał Ciecierski, Tomasz Kaczyński, Andrzej Melezini Tomasz Nowak, Krzysztof Teszner, Dariusz Zalewski WZORY PISM 2. WYDANIE WARSZAWA 2017 Stan prawny na 31 stycznia 2017 r. z uwzględnieniem ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947), która wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. Recenzent Prof. dr hab. Leonard Etel Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Kinga Zając Opracowanie redakcyjne i łamanie Justluk Układ typografi czny Krystyna Szych Poszczególne rozdziały opracowali: Michał Ciecierski – 3, 4, 13, 14, 28, 30, 37 Andrzej Melezini – 18, 20, 23, 25, 32, 34 Tomasz Kaczyński – 11, 16, 17, 19, 31, 35 Tomasz Nowak – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 36, 38 Krzysztof Teszner – 1, 2, 26, 39, 40, 42, 43, 44 Dariusz Zalewski – 21, 22, 24, 27, 29, 33, 41 Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2017 ISBN: 978-83-8092-887-9 2. wydanie Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści SpiS treści Wykaz SkrótóW WproWadzenie i interpretacje przepiSów prawa podatkowego 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zaistniałym stanie faktycznym 2. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przy zdarzeniu przyszłym 3. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 4. Wezwanie do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 5. Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej 6. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej 7. 8. 9. załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej orG-oG/a postanowienie w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia zażalenie na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia 10. postanowienie w sprawie uchylenia postanowienia w sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji bez rozpatrzenia interpretacja indywidualna dyrektora izby skarbowej interpretacja indywidualna prezydenta miasta interpretacja indywidualna wójta interpretacja ogólna interpretacja zmieniająca indywidualną interpretację 11. 12. 13. 14. 15. 16. zawiadomienie o zmianie wydanej interpretacji indywidualnej 17. zawiadomienie o zmianie wydanej interpretacji ogólnej 21 25 27 29 44 55 65 70 81 91 94 99 103 106 119 127 131 138 146 152 5 Spis treści ii porozumienia w Sprawach uStalenia cen tranSakcyjnych 18. Wniosek o uznanie porównywalności istotnych warunków ustalonych między podmiotami powiązanymi oraz potwierdzenie prawidłowości wyboru metody ustalenia ceny transakcyjnej 19. Wniosek w sprawie wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących zawierania porozumienia w indywidualnej sprawie 20. Wniosek podmiotu powiązanego w sprawie odnowienia decyzji w sprawie porozumienia na kolejne 5-letnie okresy 21. decyzja w sprawie porozumienia 22. zmiana decyzji w sprawie porozumienia 23. Uchylenie decyzji w sprawie porozumienia 24. decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji w sprawie porozumienia 25. decyzja odnawiająca decyzję w sprawie porozumienia 26. postanowienie w sprawie opłaty uzupełniającej iii zobowiązania podatkowe 27. decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego 28. decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego 29. decyzja w sprawie określenia wysokości straty podatkowej 30. Wniosek o przeprowadzenie postępowania podatkowego w celu stwierdzenia braku zaległości podatkowej 31. decyzja w sprawie braku zaległości podatkowej 32. Wniosek podatnika o zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku 33. decyzja w sprawie zwolnienia płatnika z obowiązku pobrania zaliczki 34. Wniosek podatnika o ograniczenie poboru zaliczek 35. decyzja w sprawie ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy 36. Wniosek podatnika o odstąpienie od oszacowania 37. Wniosek podatnika o przyjęcie określonej metody oszacowania 38. decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego z szacowaniem podstawy opodatkowania 39. decyzja określająca wysokość odsetek od zaliczek w związku z oszacowaniem podstawy opodatkowania 157 159 172 175 178 186 191 194 198 202 205 207 224 231 241 245 251 254 260 263 270 273 276 286 iV odpowiedzialność podatnika, płatnika, inkaSenta 40. postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie 295 odpowiedzialności płatnika 297 6 Spis treści 41. pismo w sprawie naliczenia i potrącenia wynagrodzenia płatnika za wcześniejsze okresy rozliczeniowe 42. decyzja określająca wysokość zaległości podatkowej z tytułu nienależnie pobranego przez płatnika wynagrodzenia 43. decyzja w sprawie odpowiedzialności podatkowej płatnika 44. zgłoszenie osoby do reprezentowania płatnika 45. zawiadomienie o miejscu przechowywania dokumentów związanych z poborem lub inkasem podatków V zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych 46. decyzja o zabezpieczeniu na majątku podatnika (kontrolowanego) 47. Wniosek o przyjęcie zabezpieczenia wykonania decyzji 48. postanowienie o przyjęciu zabezpieczenia wykonania decyzji 49. Wniosek o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej 50. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości 51. Wezwanie do wyjawienia majątku 52. Wniosek o wpis do rejestru zastawów skarbowych 53. zawiadomienie o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów skarbowych 54. Wniosek o wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych Vi terminy płatności 55. Wniosek o odroczenie terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego 56. decyzja o odroczeniu terminu złożenia informacji o nabytej nieruchomości Vii odSetki za zwłokę i opłata prolongacyjna 57. decyzja określająca wysokość odsetek za zwłokę od niezapłaconych zaliczek na podatek 58. Wniosek o odstąpienie od ustalenia opłaty prolongacyjnej 59. decyzja o umorzeniu postępowania w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowej i odstąpieniu od ustalenia opłaty prolongacyjnej Viii wygaśnięcie zobowiązań podatkowych 60. Wniosek o potrącenie wierzytelności wobec Skarbu państwa 61. Wniosek o zaliczenie wierzytelności na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych 300 304 311 320 325 327 329 342 344 347 354 359 363 373 377 379 381 384 387 389 404 409 413 415 418 7 Spis treści 62. decyzja o odmowie potrącenia wierzytelności 63. postanowienie o potrąceniu zobowiązania podatkowego (wierzytelności) 64. Wniosek o przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych 65. decyzja stwierdzająca wygaśnięcie zobowiązania podatkowego 66. postanowienie o zaliczeniu wierzytelności na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych 67. postanowienie o wyrażeniu zgody na przeniesienie własności rzeczy iX ulgi w Spłacie zobowiązań podatkowych 68. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku 69. decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku 70. Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku na raty 71. decyzja o rozłożeniu podatku na raty 72. Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 73. decyzja o odroczeniu zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami 74. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 75. decyzja o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami 76. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami 77. decyzja o umorzeniu w części zaległości podatkowej wraz z odsetkami 78. Wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (pomoc de minimis) 79. decyzja o udzieleniu ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (pomoc de minimis) X nadpłata 80. Wniosek o zwrot wysokości nadpłaty podatku 81. decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego oraz stwierdzająca wysokość nadpłaty podatku (tzw. decyzja cząstkowa) 82. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku 83. postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych 421 424 428 431 435 438 441 443 445 450 452 457 459 464 466 473 475 479 482 501 503 506 515 519 8 Spis treści Xi podpiSywanie deklaracji 84. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej udzielone przez osobę fizyczną (UpL-1p) 85. zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej udzielonego przez osobę fizyczną (opL-1p) 86. zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej udzielonego przez osobę fizyczną (opL-1p) 87. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej udzielone przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 88. zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej udzielonego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 89. zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej udzielonego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 90. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielone przez osobę fizyczną (UpL-1) 91. zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielonego przez osobę fizyczną (opL-1) 92. zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielonego przez osobę fizyczną 93. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielone przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 94. zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielonego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 95. zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielonego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 525 527 536 540 544 549 553 557 561 564 567 570 573 9 Spis treści Xii informacje podatkowe 96. Wezwanie do udzielenia informacji podatkowej 97. informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób 98. zawiadomienie o miejscu przechowywania ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z ich prowadzeniem Xiii prawa i obowiązki naStępców prawnych 99. decyzja w sprawie zakresu odpowiedzialności spadkobierców 100. zawiadomienie spadkobiercy o złożonym przez spadkodawcę odwołaniu od decyzji 101. zawiadomienie spadkobiercy o wszczęciu kontroli podatkowej 102. zawiadomienie spadkobiercy o postępowaniach wszczętych z urzędu wobec spadkodawcy 103. decyzja ustalająca spadkobiercom wysokość zobowiązania podatkowego 104. oświadczenie o dziale spadku wraz z umową o dziale spadku XiV odpowiedzialność podatkowa oSób trzecich 105. postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 577 579 585 588 591 593 608 612 615 618 628 633 635 106. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej 640 643 107. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości 108. decyzja o odpowiedzialności podatkowej członka rodziny podatnika 647 109. decyzja o odpowiedzialności podatkowej nabywcy przedsiębiorstwa 657 110. decyzja o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 111. decyzja o odpowiedzialności podatkowej firmującego za zaległości podatkowe firmanta 112. decyzja o odpowiedzialności podatkowej wspólników spółki jawnej za zaległości podatkowe spółki XV wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego 113. Wniosek o wyłączenie pracownika organu podatkowego 114. Wniosek o wyłączenie funkcjonariusza służby celno-skarbowej (2) 669 685 697 711 713 718 10 Spis treści 115. Wniosek funkcjonariusza służby celno-skarbowej o wyłączenie od udziału w postępowaniu 116. postanowienie o wyłączeniu pracownika organu podatkowego 117. postanowienie o wyznaczeniu innego organu podatkowego 118. postanowienie o wyznaczeniu przez samorządowe kolegium odwoławcze organu właściwego do załatwienia sprawy XVi Strona 119. Żądanie organizacji społecznej wszczęcia postępowania 120. Żądanie organizacji społecznej dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu 121. postanowienie o wszczęciu postępowania na żądanie organizacji społecznej 122. postanowienie o dopuszczeniu udziału organizacji społecznej w postępowaniu 123. postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania na żądanie organizacji społecznej 124. postanowienie w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału organizacji społecznej w postępowaniu 125. Wniosek o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnej 126. Wniosek o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej 127. Wniosek o wyznaczenie kuratora dla osoby prawnej, która nie może prowadzić swoich spraw wskutek braku powołanych do tego organów XVii pełnomocnictwa 128. pełnomocnictwo ogólne 129. zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa ogólnego 130. zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa ogólnego 131. zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego 132. pełnomocnictwo szczególne 133. zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa szczególnego 134. zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa szczególnego 135. zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego 136. pełnomocnictwo do doręczeń 137. zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do doręczeń 138. zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do doręczeń 139. zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń 140. pełnomocnictwo ogólne w formie dokumentu elektronicznego 141. pełnomocnictwo w kontroli podatkowej 720 722 724 730 733 735 739 741 745 749 752 755 758 760 763 765 776 781 786 791 796 799 802 805 808 811 814 817 822 11 Spis treści 142. pełnomocnictwo do określonej czynności w postępowaniu 143. pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami celno- skarbowymi 144. pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika czasowo 145. informacja do szefa krajowej administracji skarbowej o treści postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora 146. Uwierzytelnienie odpisu udzielonego pełnomocnictwa adwokatowi, radcy prawnemu i doradcy podatkowemu 147. postanowienie w sprawie wyznaczenia tymczasowego pełnomocnika szczególnego dla osoby fizycznej 148. Wniosek w sprawie wyznaczenia tymczasowego pełnomocnika szczególnego dla osoby fizycznej 149. Wniosek w sprawie wyznaczenia tymczasowego pełnomocnika szczególnego dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej XViii załatwianie Spraw 150. zawiadomienie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania podatkowego 151. ponaglenie w związku z niezałatwieniem sprawy we właściwym terminie 152. ponaglenie w związku z niezakończeniem postępowania podatkowego we właściwym terminie 153. postanowienie o uznaniu ponaglenia za uzasadnione 154. Skarga na bezczynność organu podatkowego 155. Upoważnienie funkcjonariusza celno-skarbowego do załatwienia sprawy w imieniu organu podatkowego 156. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności w toku postępowania podatkowego 157. Upoważnienie do wydawania zaświadczeń XiX doręczenia 158. Wniosek o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej 159. zawiadomienie o zmianie adresu 160. zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu 161. adnotacja o pozostawieniu pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia 162. Wniosek o doręczanie pism na adres skrytki pocztowej 825 828 831 836 838 841 845 847 849 851 856 860 863 865 870 872 873 875 877 879 882 885 887 12 Spis treści XX wezwania 163. Wezwanie osoby fizycznej do złożenia wyjaśnień 164. Wezwanie prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do złożenia zeznań 165. Wezwanie osoby fizycznej do przedłożenia dowodów w sprawie 166. Wezwanie osoby prawnej do udzielenia wyjaśnień w sprawie korekty deklaracji 167. Wniosek o pomoc prawną XXi przywrócenie terminu 168. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zastrzeżeń do protokołu badania ksiąg podatkowych w postępowaniu podatkowym 169. Wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania 170. postanowienie o przywróceniu terminu 171. postanowienie o odmowie przywrócenia terminu na wniesienie sprzeciwu 172. zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu na wniesienie sprzeciwu 173. postanowienie o pozostawieniu podania o przywrócenie terminu bez rozpatrzenia XXii wSzczęcie poStępowania 174. postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego 175. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego 176. postanowienie w sprawie połączenia postępowań 177. zażalenie na postanowienie o połączeniu postępowań 178. Wezwanie do usunięcia braków formalnych podania 179. zażalenie na postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 180. postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia XXiii metryka, protokoły i adnotacja 181. Metryka sprawy 182. protokół przesłuchania świadka 183. protokół przesłuchania strony 184. protokół przyjęcia podania wniesionego ustnie 185. protokół oględzin 186. protokół zabezpieczenia zebranych dowodów 187. protokół wydania dokumentów 188. adnotacja 13 889 891 896 899 901 903 905 907 912 915 917 921 924 927 929 932 935 938 940 942 945 947 949 951 956 959 962 964 966 968 Spis treści XXiV udoStępnianie akt 189. Żądanie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów 190. postanowienie o odmowie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów 191. postanowienie o odmowie umożliwienia stronie zapoznania się z dokumentami z akt sprawy 192. zażalenie na postanowienie o odmowie umożliwienia sporządzenia kopii akt postępowania podatkowego XXV dowody 193. Wniosek o dopuszczenie dowodu 194. Wniosek o przeprowadzenie dowodu 195. postanowienie o odmowie przeprowadzenia dowodu 196. postanowienie o wyznaczeniu terminu do przedstawienia dowodu 197. zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków w toku kontroli podatkowej 198. zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków w toku postępowania podatkowego 199. zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania biegłego 200. Wniosek o zmianę terminu przeprowadzenia dowodu 201. Wniosek w sprawie udzielenia asysty 202. Wezwanie do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym 203. protokół badania ksiąg 204. zastrzeżenia do protokołu badania ksiąg 205. postanowienie o powołaniu biegłego 206. pozew o ustalenie stosunku prawnego 207. zawiadomienie o wyznaczeniu stronie 7-dniowego terminu 969 971 974 976 978 981 983 987 989 992 995 998 1000 1001 1002 1005 1007 1015 1017 1020 wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego 1026 XXVi rozprawa 208. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy 209. postanowienie o odmowie przeprowadzenia rozprawy 210. postanowienie o powołaniu na świadka w toku rozprawy 211. protokół rozprawy XXVii zawieSzenie poStępowania 212. postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego 213. zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego 1029 1031 1037 1040 1043 1047 1049 1052 14 Spis treści 214. Wniosek o zawieszenie postępowania podatkowego 215. postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania podatkowego 216. postanowienie o wezwaniu strony do wystąpienia o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego 217. postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego prowadzonego przez urząd celny 218. Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania 219. postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania podatkowego 220. postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania podatkowego 221. Wniosek do sądu o wyznaczenie kuratora spadku XXViii decyzje 222. Wniosek o umorzenie postępowania 223. decyzja o umorzeniu postępowania 224. postanowienie o zajęciu stanowiska przez inny organ 225. decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego 226. decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego 227. Wniosek o uzupełnienie decyzji 228. Wniosek o sprostowanie decyzji 229. decyzja o uzupełnieniu decyzji 230. decyzja o sprostowaniu decyzji 231. postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji 232. postanowienie o odmowie sprostowania decyzji 233. zażalenie na postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji 234. zażalenie na postanowienie o odmowie sprostowania decyzji 235. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu rachunkowego 236. postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki 237. Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji 238. postanowienie o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji XXiX poStanowienia 239. postanowienie o włączeniu dokumentów do akt sprawy 240. postanowienie o wyłączeniu dokumentów z akt sprawy XXX odwołania 241. odwołanie od decyzji organu podatkowego 242. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych odwołania 243. Wniosek o przywrócenie terminu wniesienia odwołania 15 1055 1058 1060 1062 1065 1067 1070 1072 1075 1077 1080 1088 1096 1101 1108 1111 1113 1117 1120 1123 1126 1129 1132 1134 1139 1141 1145 1147 1150 1155 1157 1171 1174 Spis treści 244. decyzja uwzględniająca odwołanie (samokontrolna) 245. Stanowisko do odwołania 246. postanowienie o niedopuszczalności odwołania 247. postanowienie o uchybieniu terminowi do wniesienia odwołania 248. postanowienie o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia 249. postanowienie o zleceniu przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego 250. Wniosek – cofnięcie odwołania 251. postanowienie o odmowie uwzględnienia cofnięcia odwołania 252. decyzja utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji 253. decyzja w całości uchylająca decyzję organu pierwszej instancji i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia 254. decyzja w części uchylająca decyzję organu pierwszej instancji 255. decyzja umarzająca postępowanie odwoławcze XXXi Skarga i Skarga kaSacyjna do Sądu adminiStracyjnego 256. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję podatkową 257. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku 258. Skarga kasacyjna do naczelnego Sądu administracyjnego na decyzję podatkową 259. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez organ podatkowy 260. Skarga na indywidualną interpretację prawa podatkowego 261. Skarga kasacyjna od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego XXXii wykonanie decyzji 262. postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej 263. zażalenie na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej 264. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji 265. postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji 266. zażalenie na postanowienie w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji XXXiii wznowienie poStępowania 267. Żądanie wznowienia postępowania podatkowego 268. postanowienie o wznowieniu postępowania podatkowego 1177 1181 1185 1191 1196 1200 1204 1206 1210 1216 1223 1233 1239 1241 1255 1257 1270 1274 1279 1287 1289 1293 1295 1298 1300 1303 1305 1309 16 Spis treści 269. decyzja o odmowie wznowienia postępowania podatkowego 270. decyzja uchylająca w całości decyzję dotychczasową 271. decyzja odmawiająca uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części XXXiV Stwierdzenie nieważności decyzji 272. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji 273. decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji 274. decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej 275. decyzja stwierdzająca nieważność decyzji XXXV uchylenie lub zmiana decyzji oStatecznej 276. Wniosek o uchylenie decyzji ostatecznej, na mocy której strona nie nabyła praw 277. Wniosek o zmianę decyzji ostatecznej, na mocy której strona nie nabyła praw 278. decyzja uchylająca decyzję ostateczną, na mocy której strona nie nabyła praw 279. decyzja zmieniająca decyzję ostateczną, na mocy której strona nie nabyła praw 280. decyzja zmieniająca wymiarową decyzję ostateczną 281. decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w zakresie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej XXXVi wygaśnięcie decyzji 282. decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji XXXVii odpowiedzialność odSzkodowawcza 283. Wniosek o wypłatę odszkodowania z powodu stwierdzenia nieważności decyzji 284. powództwo do sądu powszechnego o odszkodowanie 1310 1313 1316 1319 1321 1326 1328 1330 1333 1335 1340 1342 1345 1348 1352 1355 1357 1363 1365 1368 XXXViii kary porządkowe 1379 285. postanowienie o nałożeniu kary porządkowej 1381 286. zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary porządkowej 1389 287. Wniosek o uchylenie postanowienia o nałożeniu kary porządkowej 1393 288. postanowienie o uchyleniu postanowienia o nałożeniu kary porządkowej 1395 17 Spis treści 289. postanowienie o odmowie uchylenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej 290. zażalenie na postanowienie o odmowie uchylenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej XXXiX koSzty poStępowania 291. Żądanie zwrotu kosztów postępowania 292. Żądanie zwrotu poniesionych kosztów podróży 293. postanowienie o zwrocie kosztów postępowania 294. postanowienie o zwrocie kosztów podróży 295. postanowienie o odmowie zwrotu kosztów postępowania 296. postanowienie o odmowie zwrotu kosztów podróży 297. zażalenie na postanowienie o odmowie zwrotu kosztów postępowania 298. zażalenie na postanowienie o odmowie zwrotu kosztów podróży 299. postanowienie o obciążeniu dodatkowymi kosztami 300. zażalenie na postanowienie o obciążeniu dodatkowymi kosztami 301. postanowienie o ustaleniu wysokości kosztów postępowania oraz terminu i sposobu ich uiszczenia 302. Wniosek o umorzenie kosztów postępowania 303. Wniosek o rozłożenie kosztów postępowania na raty 304. postanowienie o umorzeniu kosztów postępowania 305. postanowienie o rozłożeniu kosztów postępowania na raty 306. postanowienie o odmowie umorzenia kosztów postępowania 307. postanowienie o odmowie rozłożenia kosztów postępowania na raty 308. zażalenie na postanowienie o odmowie umorzenia kosztów postępowania 309. zażalenie na postanowienie o odmowie rozłożenia kosztów postępowania na raty Xl czynności Sprawdzające 310. Wezwanie do złożenia korekty deklaracji 311. informacja o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku, lub wysokości straty bądź informacja o braku takich zmian 312. Sprzeciw na korektę deklaracji 313. Żądanie złożenia wyjaśnień 314. Żądanie złożenia deklaracji 315. Wezwanie do udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji 1398 1401 1405 1407 1412 1415 1417 1420 1423 1425 1427 1429 1433 1436 1441 1445 1447 1450 1453 1456 1459 1463 1467 1469 1476 1481 1483 1486 1489 18 Spis treści 316. postanowienie o przedłużeniu terminu przeprowadzenia czynności sprawdzających 317. zażalenie na postanowienie o przedłużeniu terminu przeprowadzenia czynności sprawdzających 318. Żądanie przedstawienia dokumentów od kontrahenta podatnika 319. zlecenie przedstawienia dokumentów od kontrahenta podatnika 1493 1497 1500 przez organ właściwy miejscowo 1505 320. protokół z czynności sprawdzających 1508 321. protokół oględzin lokalu mieszkalnego podatnika 1510 322. Wezwanie do udzielenia wyjaśnień odnośnie do złożonej deklaracji 1513 Xli kontrola podatkowa 323. zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej 324. zawiadomienie o przyczynach odstąpienia od uprzedzenia 1515 1517 o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej wobec przedsiębiorcy 1519 325. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej formularz kon-W 326. zawiadomienie o przedłużeniu czasu trwania kontroli podatkowej 327. postanowienie w zakresie rozszerzenia zakresu przedmiotowego kontroli podatkowej 328. oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestnictwa w czynnościach kontrolnych 329. Wniosek o udzielenie asysty przez funkcjonariuszy policji 330. postanowienie o zatwierdzeniu przez prokuratora czynności przeszukania i zatrzymania 331. Wezwanie do udostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia oględzin 332. zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków 333. protokół kontroli 334. zastrzeżenia do protokołu kontroli Xlii tajemnica Skarbowa 335. postanowienie o odmowie udostępnienia akt sprawy z uwagi na tajemnicę skarbową Xliii wymiana informacji podatkowych z innymi pańStwami 336. Wniosek do obcej władzy o udzielenie informacji 337. odmowa udzielenia informacji 338. Udzielenie informacji obcym władzom 1521 1526 1529 1531 1533 1536 1538 1541 1544 1554 1559 1561 1567 1569 1575 1580 19 Spis treści XliV zaświadczenia 339. Wniosek o wydanie zaświadczenia 340. postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia BiBLioGrafia aUtorzy 1585 1587 1592 1597 1605 20 Wykaz skrótów wykaz Skrótów akty prawne Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia – dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego sytemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1, z późn. zm.) – dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w spra- wie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowa- nia i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 11.03.2011, s. 1, z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.) – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2137 z późn. zm.) 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania kar- nego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1749 z późn. zm.) – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) dyrektywa 2006/112/WE dyrektywa 2011/16/UE k.c. k.k. k.k.s. k.p.a. k.p.c. k.p.k. k.r.o. k.s.h. o.p. p.p.s.a. pr. bud. 21 pr. cel. pr. restr. pr. upad. p.w. ustawę o KAS r.i.p. r.n.o.z. Wykaz skrótów – ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadza- jące ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 68) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolon- gacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawar- te w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.) rozporządzenie – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1156/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasa- nr 1156/2012 dy wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dzie- dzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 335 z 7.12.2012, s. 42, z późn. zm.) rozporządzenie – rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grud- nia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu nr 1407/2013 o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) r.p.p.k. r.u.p.a. r.u.w.p. r.w.o.p. TFUE – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przy- chodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1037 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini- stracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub or- gany wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych (Dz. U. Nr 65, poz. 611) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o po- zostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpre- tacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności zwią- zanych ze złożonymi wnioskami (Dz. U. Nr 296, poz. 1757) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 122) – Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skon- solidowana: Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 47, ze sprost.) 22 u.a.p.f.d. u.c.p.g. u.d.j.s.t. u.k.s. u.k.s.w. u.o.s. u.p.a. u.p.c.c. u.p.d.o.f. u.p.d.o.p. u.p.e.a. u.p.o.l. u.p.s.d. u.p.t.u. u.r. u.s.d.g. u.s.m. ustawa o KAS u.z.p.d. Wykaz skrótów – ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płat- nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 641 z późn. zm.) – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) – ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jedno- stek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 720 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 790 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm.) – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 223 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzeku- cyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.) – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo- kalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i daro- wizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 205 z późn. zm.) – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo- darczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszka- niowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym po- datku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2180 z późn. zm.) 23 Adm. Pub. FK Jur. Podat. KPPod. M. Pod. M. Praw. ONSA ONSAiWSA OSNC OSNP OTK-A PiP POP PPLiFS Pr. Bank. Pr. i Pod. Prz. Pod. PS ZNSA KRS NIP NSA SA SN TK UE WSA Wykaz skrótów czasopisma i publikatory – Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe – Finanse Komunalne – Jurysdykcja Podatkowa – Kwartalnik Prawa Podatkowego – Monitor Podatkowy – Monitor Prawniczy – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i woje- wódzkich sądów administracyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A – Państwo i Prawo – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego – Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych – Prawo Bankowe – Prawo i Podatki – Przegląd Podatkowy – Przegląd Sądowy – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego inne – Krajowy Rejestr Sądowy – numer identyfikacji podatkowej – Naczelny Sąd Administracyjny – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – Unia Europejska – wojewódzki sąd administracyjny 24 Wprowadzenie wprowadzenie Oddajemy do Państwa rąk II wydanie „Ordynacji podatkowej. Wzo- rów pism z komentarzem”. Od ostatniego wydania minęły dwa lata, które owocowały przede wszystkim kolejnymi nowelizacjami ustawy – a było ich prawie 30. O wszystkich piszemy w publikacji. W tym czasie zbiera- liśmy również od Państwa różnego rodzaju uwagi dotyczące pierwsze- go wydania książki, za które bardzo dziękujemy, a które w sposób prak- tyczny przyczyniły się do dokonania zmian i pogłębienia komentarza do wzorów w drugim wydaniu. Nowości jest znacznie więcej. Przede wszystkim do zespołu współau- torów – składającego się z samych praktyków – sędziów sądów admini- stracyjnych, radcy prawnego, doktora nauk prawnych specjalizującego się w obsłudze prawnopodatkowej spółek sektora energetycznego i funkcjo- nariusza celnego dołączył przedstawiciel doradców podatkowych, który ze swojej perspektywy przygotował dla Państwa szereg wzorów w tym m.in. związanych z reprezentacją i pełnomocnictwem oraz wzory skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję podatkową i indy- widualną interpretację przepisów prawa podatkowego oraz wzory skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na oba ww. akty wraz z obszernym komentarzem. Samych wzorów jest w drugim wydaniu książki 340, czyli aż o 39 wzo- rów więcej niż było to w pierwszym wydaniu, co widoczne jest również po zwiększonej objętości książki. Wiąże się to przede wszystkim z uszcze- gółowieniem opracowania i przygotowaniem wzorów związanych niemal ze wszystkimi przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa. Każdy ze wzorów, tak jak miało to miejsce w pierwszym wydaniu książki zawiera wnikliwy i praktyczny komentarz, który w drugim wy- daniu dodatkowo został pogłębiony i zaktualizowany o najnowsze orzecz- nictwo sądów administracyjnych oraz aktualną literaturę przedmiotu. Na koniec najważniejsze – książka będzie pierwszą publikacją na ryn- ku wydawniczym – komentarzem do ustawy – Ordynacja podatkowa, któ- ra będzie uwzględniała wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej 25 Wprowadzenie i będzie dostosowywała obowiązujące wzory do stanu prawnego, w któ- rym funkcjonować będzie nowa organizacja aparatu celno-skarbowego. Przy czym należy pamiętać, że część wzorów będzie dotyczyło okresu przejściowego (od stycznia do marca 2017 r.), a część z nich będzie oparta na różnego rodzaju wnioskach składanych przed wejściem w życie usta- wy, czyli przed 1 marca 2017 r. Jako Autorzy mamy nadzieję, że oddawana do rąk Czytelników książ- ka spełni oczekiwania wszystkich tych, którzy będą chcieli skorzystać z owoców naszej pracy, a sama publikacja przysłuży się do łatwiejszej obsługi spraw podatkowych zarówno przez podatników i ich pełnomoc- ników jak i pracowników organów nowo utworzonej Krajowej Admini- stracji Skarbowej. W imieniu autorów Andrzej Melezini Białystok, luty 2017 26 i interpretacje przepiSów prawa podatkowego 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zaistniałym stanie faktycznym 1. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zaistniałym stanie faktycznym POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy1) 2. Nr dokumentu 3. Status 5 5 5 4 ORD-IN 1 1 3 1 2 2 WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ2) Art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). 2 Podstawa prawna: A. ZAKRES, MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1. RODZAJ SPRAWY3) w z ó r 1 Dotyczy (zaznaczyć właściwy kwadrat): 4. Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek akcyzowy Ordynacja podatkowa 7. 10. 12. 5. 8. 11. Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od czynności cywilnoprawnych 6. 9. Podatek od towarów i usług Podatek od spadków i darowizn Podatek od wydobycia niektórych kopalin, specjalny podatek węglowodorowy Inne (np. podatek od gier, zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników) A.2. ORGAN, DO KTÓREGO JEST KIEROWANY WNIOSEK4) (zaznaczyć właściwy kwadrat): Organ upoważniony przez Ministra Finansów do wydania interpretacji indywidualnej 13. 14. 15. 16. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 17. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie A.3. CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU adres do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń. adres do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała. adres do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski. adres do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno. adres do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock. 18. Cel złożenia wniosku (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. złożenie wniosku 2. uzupełnienie wniosku * - dotyczy wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi ** - dotyczy wnioskodawców będących osobami fizycznymi B. DANE WNIOSKODAWCY B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 19. Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 20. Nazwisko, pierwsze imię* / Nazwa pełna** Trans-Energo Sp. z o.o. 3. jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej 4. podatkowa grupa kapitałowa 5. inny 21. Numer i seria dokumentu stwierdzającego tożsamość*5) 22. Zagraniczny numer identyfikacyjny5, 6) 23. Rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość (numeru identyfikacyjnego)5) 25. REGON ** 2442228712 B.2. STATUS WNIOSKODAWCY 27. Status (zaznaczyć właściwy kwadrat): 24. Kraj wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość (numeru identyfikacyjnego)5) 26. Numer KRS ** 13299 1. podatnik 2. płatnik 3. inkasent 4. osoba trzecia w rozumieniu art. 110-117B ustawy – Ordynacja podatkowa 5. zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 5. inny B.3. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 28. Kraj Polska 31. Gmina Katowice 35. Miejscowość Katowice 29. Województwo śląskie 32. Ulica Wiertnicza 30. Powiat Katowice 33. Nr domu 223 34. Nr lokalu - 36. Kod pocztowy 43-211 37. Poczta Katowice 4 B.4. ADRES DO KORESPONDENCJI WNIOSKODAWCY 39. Województwo Pozycje od 38 do 47 należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby. 38. Kraj 41. Gmina 45. Miejscowość 46. Kod pocztowy 40. Powiat 42. Ulica 47. Poczta 43. Nr domu 44. Nr lokalu 29 ORD-IN(7) 1/8 1 r ó z w i. interpretacje przepisów prawa podatkowego POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. B.5. WNIOSEK O DORĘCZENIE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Wypełnienie poz. 48 nie jest obowiązkowe. Wypełnienie tej pozycji oraz złożenie podpisu(ów) w części J oznacza złożenie wniosku o doręczanie pism, w sprawie będącej przedmiotem wniosku, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 144a § 1 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku wystąpienia problemów technicznych, uniemożliwiających organowi podatkowemu doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pisma będą doręczane pocztą tradycyjną na adres wskazany w części B.4, a jeżeli takowy nie został wskazany na adres wskazany w części B.3 (art.144 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa). 48. Adres elektroniczny do doręczeń7) C. ORGANY PODATKOWE WŁAŚCIWE DLA WNIOSKODAWCY ZE WZGLĘDU NA SPRAWĘ BĘDĄCĄ PRZEDMIOTEM INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 49. Nazwa i adres organów podatkowych (Naczelnik Urzędu Skarbowego, Naczelnik Urzędu Celnego) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach D. PEŁNOMOCNICY I PRZEDSTAWICIELE WNIOSKODAWCY D.1. INFORMACJA O PEŁNOMOCNIKU DO DORĘCZEŃ LUB DANE PRZEDSTAWICIELA8) Poz. od 50 do 56 należy wypełnić tylko wówczas, gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika do doręczeń lub działa przez przedstawiciela, o którym mowa w art. 145 ustawy – Ordynacja podatkowa (np. opiekuna prawnego, kuratora). 50. Pierwsze imię 52. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) pełnomocnika do doręczeń lub przedstawiciela9) 51. Nazwisko 53. Numer i seria dokumentu stwierdzającego tożsamość10) 54. Zagraniczny numer identyfikacyjny10, 11) 55. Rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość (numeru identyfikacyjnego)10) D.2. ADRES DO DORĘCZEŃ PRZEDSTAWICIELA 56. Kraj wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość (numeru identyfikacyjnego)10) 58. Województwo Poz. od 57 do 67 należy wypełnić tylko wówczas, gdy zainteresowany działa przez przedstawiciela, o którym mowa w art. 145 ustawy – Ordynacja podatkowa (np. opiekuna prawnego, kuratora). 57. Kraj 60. Gmina 64. Miejscowość 67. Inne informacje ułatwiające kontakt z przedstawicielem (nr telefonu, faksu, adres e-mail)12) 65. Kod pocztowy 66. Poczta 59. Powiat 62. Nr domu 63. Nr lokalu 61. Ulica D.3. WNIOSEK PRZEDSTAWICIELA O DORĘCZENIE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Wypełnienie poz. 68 nie jest obowiązkowe. Wypełnienie tej pozycji oraz złożenie podpisu(ów) w części J oznacza złożenie wniosku o doręczanie pism, w sprawie będącej przedmiotem wniosku, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 144a § 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa). W przypadku wystąpienia problemów technicznych, uniemożliwiających organowi podatkowemu doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pisma będą doręczane pocztą tradycyjną na adres wskazany w części D.2 (art. 144 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa). 68. Adres elektroniczny do doręczeń13) D.4. INFORMACJA O PEŁNOMOCNIKU SZCZEGÓLNYM 14) Poz. 69 należy wypełnić tylko wówczas, gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika szczególnego (pełnomocników szczególnych). 69. Liczba pełnomocników szczególnych E. PRZEDMIOT WNIOSKU Rodzaj (zaznaczyć właściwe kwadraty): 70. zaistniały stan faktyczny 71. zdarzenie przyszłe 72. Liczba zaistniałych stanów faktycznych 1 74. Przepisy prawa podatkowego (należy wskazać oznaczenie przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego z przedstawionych we wniosku stanowisk Art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888) – dalej jako u.p.d.o.p. odnośnie do zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, bez przytaczania treści przepisów) 73. Liczba zdarzeń przyszłych 0 F. WYSOKOŚĆ, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OPŁATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 75. Wysokość opłaty (iloczyn ustawowej opłaty i sumy liczb z poz. 72 i 73) 40 zł 76. Dowód uiszczenia opłaty (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. został dołączony do wniosku 2. zostanie dostarczony do organu w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku ORD-IN(7) 2/8 30 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zaistniałym stanie faktycznym POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 77. Numer rachunku bieżącego, na który uiszcza się opłatę (zaznaczyć właściwy kwadrat): Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Izba Skarbowa w Katowicach, Izba Skarbowa w Łodzi, Izba Skarbowa w Poznaniu, Izba Skarbowa w Warszawie, nr konta bankowego 52 1010 1078 0040 6622 3100 0000 nr konta bankowego 68 1010 1212 0010 3622 3100 0000 nr konta bankowego 87 1010 1371 0005 2122 3100 0000 nr konta bankowego 29 1010 1469 0032 6122 3100 0000 nr konta bankowego 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 78. Sposób zwrotu nienależnej opłaty (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1.zwrot na rachunek bankowy 2. zwrot przekazem pocztowym na adres wskazany w części B.3 3. zwrot przekazem pocztowym na adres wskazany w części B.4 4. zwrot przekazem pocztowym na adres pełnomocnika do doręczeń wskazany w załączonym pełnomocnictwie 5. zwrot przekazem pocztowym na adres pełnomocnika szczególnego wskazany w załączonym pełnomocnictwie 6. zwrot przekazem pocztowym na adres przedstawiciela wskazany w części D.2 79. Numer rachunku bieżącego (wypełnić, jeżeli w poz. 78 zaznaczono kwadrat nr 1): w z ó r 1 G. WYCZERPUJĄCE PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH) I PYTANIA (PYTAŃ) Jeżeli obszerność stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) lub pytania (pytań) nie pozwala na ich opisanie na formularzu ORD-IN, należy je opisać w załączniku ORD-IN/A do wniosku. 80. Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) Trans-Energo Sp. z o.o. (dalej jako Spółka) jest przedsiębiorstwem zajmującym się, na podstawie udzielonej koncesji, dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za stabilne i o odpowiedniej jakości dostawy energii elektrycznej do odbiorców finalnych. W celu zapewnienia ciągłej i niezakłóconej dostawy energii elektrycznej swoim odbiorcom oraz umożliwienia przyłączenia nowych odbiorców Spółka dysponuje urządzeniami służącymi do doprowadzania energii elektrycznej. Prowadzi także budowę nowych urządzeń, które w większości przypadków nie są i nie mogą być zlokalizowane na gruntach stanowiących własność Spółki. Na podstawie przepisów art. 3051−3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 − dalej jako k.c.) Spółka zawiera umowy ustanawiające na nieruchomościach nienależących do Spółki tzw. służebność przesyłu. Spółka zmuszona jest do korzystania z nieruchomości innych podmiotów w celu: − wybudowania na tych nieruchomościach urządzeń służących do doprowadzania energii elektrycznej, tj. stacji transformatorowych, słupów napowietrznych linii energetycznych, linii energetycznych napowietrznych, linii energetycznych kablowych; Umowy o ustanowienie służebności przesyłu zawierane są w formie aktów notarialnych. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego służebności mają charakter zarówno nieodpłatny, jak i odpłatny. Umowa nie określa daty końcowej służebności przesyłu, gdyż ta − stosownie do postanowień kodeksu cywilnego − wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa i przechodzi na każdorazowego właściciela przedsiębiorstwa lub urządzeń. Urządzenia znajdujące się już na obcych nieruchomościach lub które Spółka zamierza dopiero wybudować na takich nieruchomościach, faktycznie służą doprowadzaniu energii elektrycznej właścicielom tych nieruchomości, jak i mogą służyć do doprowadzania energii innym odbiorcom. − zapewnienia sobie ewentualnego prawa dojścia istniejących urządzeń stanowiących własność Spółki, a zlokalizowanych na obcym gruncie, celem dokonywania napraw, usuwania awarii, konserwacji czy remontu. i dostępu do ORD-IN(7) 3/8 31 i. interpretacje przepisów prawa podatkowego POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1 r ó z w ORD-IN(7) 4/8 32 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zaistniałym stanie faktycznym POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 81. Pytanie (pytania) przyporządkowane do stanu faktycznego (stanów faktycznych) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) przedstawionego w poz. 80 Czy zawarcie umowy służebności przesyłu bez wynagrodzenia (nieodpłatna służebność), w celu wybudowania przez Spółkę na obcym gruncie urządzeń służących do doprowadzenia energii elektrycznej linii energetycznych napowietrznych i kablowych) lub w celu zapewnienia sobie ewentualnej konieczności dojścia do już istniejących lub planowanych do wybudowania urządzeń, wiąże się dla Spółki z wystąpieniem nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.? transformatorowych, słupów napowietrznych linii energetycznych, (stacji w z ó r 1 H. WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO STANU jest ograniczonym prawem rzeczowym FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO Jeżeli obszerność stanowiska wnioskodawcy nie pozwala na jego przedstawienie na formularzu ORD-IN, należy dalszą część tego stanowiska opisać w załączniku ORD-IN/A do wniosku. 82. Stanowisko wnioskodawcy przyporządkowane do pytania (pytań) przedstawionego w poz. 81 Zdaniem Spółki ustanowienie na podstawie art. 3051−3054 k.c. służebności przesyłu bez wynagrodzenia nie stanowi dla Spółki nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Uzasadnienie stanowiska Spółki Zgodnie z treścią art. 3051 k.c., nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Służebność przesyłu i przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń. Umowa ustanowienia służebności nie powoduje zatem powstania relacji o charakterze zobowiązaniowym. W szczególności żadna ze stron umowy nie będzie wykonywała na rzecz drugiej strony jakichkolwiek świadczeń, których skutkiem będzie powstanie przysporzenia majątkowego dla jednej z nich, kosztem majątku drugiej z nich. Przedsiębiorca, na rzecz którego jest ustanawiana służebność, w żaden sposób nie korzysta z nieruchomości innego podmiotu w prowadzonej działalności w taki sposób, że w następstwie tego korzystania uzyskiwane są korzyści majątkowe – tj. pojawiają się dodatkowe przysporzenia lub nie są ponoszone wydatki. Ponieważ zaś kodeks cywilny nie czyni odpłatności jedną z essentialia negotii umowy służebności przesyłu, to ustanowienia służebności bez wynagrodzenia nie można uznać za odstąpienie przez właściciela nieruchomości od żądania wynagrodzenia (nie oznacza to zwolnienia uprawnionego ze służebności z zapłaty wynagrodzenia). Podkreślić w tym miejscu należy, że pojęcie nieodpłatnego świadczenia nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W piśmiennictwie i orzecznictwie sądowym przyjmuje się jednak, że przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne (tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu) przysporzenie w majątku określonego podmiotu mające konkretny wymiar. Jak stwierdził NSA w swoich uchwałach, pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. ORD-IN(7) 5/8 33 i. interpretacje przepisów prawa podatkowego 1 r ó z w POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, C
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: