Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 000496 24505119 na godz. na dobę w sumie
Organizacja kształcenia specjalnego w szkole i przedszkolu. Praktyczny poradnik - ebook/pdf
Organizacja kształcenia specjalnego w szkole i przedszkolu. Praktyczny poradnik - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7315-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja 'Organizacja kształcenia specjalnego w szkole i przedszkolu' to praktyczny przewodnik po najnowszych przepisach, a przede wszystkim o ich zastosowaniu w praktyce szkolnej i przedszkolnej. Dowiedz się, jak prawidłowo zorganizować pracę z uczniem w orzeczeniem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marzenna Czarnocka ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE I PRZEDSZKOLU Praktyczny poradnik Autor: Marzenna Czarnocka Wydawca: Paulina Stanek Redaktor: Monika Fidler Korekta: zespół Projekt graficzny okładki: Magdalena Huta ISBN: 978-83-269-7315-4 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2018 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy o systemie oświaty kształceniem spe- cjalnym obejmuje się dzieci i młodzież wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Prawo do specjalnej organizacji kształcenia przysługuje dzieciom i młodzieży posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal- nego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną z uwagi na: z niepełnosprawność, tj. dla uczniów: – niesłyszących, słabosłyszących, – niewidomych, słabowidzących, – z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarko- wanym lub znacznym, – z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, – z niepełnosprawnościami sprzężonymi; z zagrożenie niedostosowaniem społecznym, z niedostosowanie społeczne. 3 Podstawą organizacji kształcenia specjalnego w przedszkolu i szkole nie może być orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Kształcenie dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształ- cenia specjalnego może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w: z przedszkolach: ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami spe- cjalnymi, specjalnych; z oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych; z innych formach wychowania przedszkolnego; z szkołach: ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integra- cyjnymi, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, specjalnych, w tym szkołach specjalnych przysposabiających do pracy; z ośrodkach: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; młodzieżo- wych ośrodkach socjoterapii; specjalnych ośrodkach szkolno-wycho- wawczych; specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. Przy czym: z dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie organizuje się przedszkoli specjalnych i oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, z w szkołach ogólnodostępnych nie organizuje się oddziałów specjal- nych dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedo- stosowaniem społecznym. Prawo do kształcenia specjalnego uczniowie ci mogą realizować na każdym etapie edukacji: – uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym – we wszyst- kich typach szkół oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ośrodkach i specjalnych ośrodkach wychowawczych, – uczniowie posiadający orzeczenie z uwagi na niedostosowanie spo- łeczne – we wszystkich typach szkół i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. z szkoły specjalne przysposabiające do pracy są przeznaczone wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiar- 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Organizacja kształcenia specjalnego w szkole i przedszkolu. Praktyczny poradnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: