Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00103 006574 22559293 na godz. na dobę w sumie
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Praktyczny przewodnik dla szkół i przedszkoli - ebook/pdf
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Praktyczny przewodnik dla szkół i przedszkoli - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7314-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> psychologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej' to nieoceniona pomoc w pracy z uczniem z problemami. To praktyczny przewodnik, który przeprowadzi Cię krok po kroku po wszystkich zadaniach związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczna zarówno w przedszkolu, jak i w szkole.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marzenna Czarnocka ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Praktyczny przewodnik dla szkół i przedszkoli Autor: Marzenna Czarnocka Wydawca: Paulina Stanek Redaktor: Monika Fidler Korekta: zespół Projekt graficzny okładki: Magdalena Huta ISBN: 978-83-269-7314-7 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2018 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez przedszkole i szkołę mają prawo wszyscy uczniowie, którzy wymagają wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, a także ich rodzice oraz nauczyciele. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wy- chowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno- -pedagogicznej udzielanej uczniom (§ 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Zapewnieniu efektywnego wsparcia ma służyć również wspoma- ganie organizowane przez dyrektora przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedago- gicznej, polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicz- nej (§ 6 ust. 6 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-peda- gogicznej). 3 Skuteczność udzielanego uczniom wsparcia zależy również od jakości współpracy z rodzicami uczniów. Rodzice mogą występować z inicjatywą objęcia dziecka pomocą, są uczestnikami procesu rozpoznania potrzeb dokonywanego w szkole i planowania pomocy oraz adresatami działań wspomagających ich wychowawcze kompetencje. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszko- lu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne (§ 3 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Oznacza to, że rodzice mogą zrezygnować z korzystania ze wsparcia udzielanego przez szkołę. Jednak wykonywanie przez nich władzy rodzicielskiej powinno być rea- lizowane w interesie dziecka. Jeśli w ocenie szkoły rodzice niewłaściwie sprawują opiekę nad dzieckiem, nie biorą pod uwagę potrzeb dziecka i odmawiają współpracy ze szkołą, możliwe jest rozważenie skierowania wniosku do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka i sposób wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców. W odniesieniu do dzieci i uczniów pomoc udzielana w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywi- dualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym (§ 2 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wynikać: 1) z niepełnosprawności (dotyczy uczniów niesłyszących, słabosłyszą- cych, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lek- kim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi); 2) z niedostosowania społecznego; 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Praktyczny przewodnik dla szkół i przedszkoli
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: