Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 003380 22432523 na godz. na dobę w sumie
Organizacja prawna administracji publicznej - ebook/pdf
Organizacja prawna administracji publicznej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 352
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2220-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> konstytucyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).
Niniejsza publikacja zawiera pogłębioną analizę teoretyczną organizacji prawnej administracji publicznej. Jej autorzy nie tylko prezentują rozwiązania normatywne, ale dokonują także ich głębokiej analizy, czyniąc przy tym słuszne uwagi krytyczne. Ujęcie tematu pozwala na prześledzenie zmian prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, ze wskazaniem wzorców wynikających z zasad demokratycznego państwa prawa. Autorzy uznali za niezbędne przedstawienie kolejnych etapów wyznaczonych reformami ustrojowymi w państwie, tj. zmian w ustroju samorządu terytorialnego, prawne wyodrębnienie działów administracji rządowej, które umożliwiło precyzyjne określenie zakresu działalności administracji rządowej i wzmocnienie pozycji prawnej Prezesa Rady Ministrów, czy zmian w statusie prawnym wojewody i terenowych organów administracji rządowej. Według założeń twórców nowej konstrukcji ustrojowej, nowy kształt administracji publicznej w terenie w części rządowej miał przede wszystkim zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego, za co odpowiedzialność ponosi w świetle nowych regulacji prawnych w tym zakresie wojewoda jako zwierzchnik zespolonych służb, straży i inspekcji, odpowiadając za rezultat ich działań. Administracja publiczna jest sprawowana nie tylko przez państwo, ale i związki publicznoprawne, jak również inne podmioty administracji. Administrację publiczną należy traktować jako pewną całość z punktu widzenia prawnego, organizacyjnego i funkcjonalnego. Niniejsza książka, z uwagi na oryginalność opracowania w zakresie zagadnień organizacji prawnej administracji publicznej, może okazać się niezwykle przydatna zarówno dla teoretyków, jak i pracowników szeroko rozumianej administracji, a także studentów, których programy nauczania obejmują problematykę ustroju administracji publicznej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Cena 40 zł (+ VAT) Organizacja prawna administracji publicznej pod redakcją Lidii Zacharko Bogdan Dolnicki Jadwiga Glumiñska-Pawlic Adam Go³uch Anna Gronkiewicz Marcin Janik Barbara Wartenberg-Kempka Lidia Zacharko Agnieszka Zió³kowska Ewa ¯o³nierczyk O r g a n i z a c j a p r a w n a a d m n i s t r a c j i i p u b l i c z n e j ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-220-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiesgo Katowice 2013 ORGANIZACJA PRAWNA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NR 3076 ORGANIZACJA PRAWNA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ pod redakcją Lidii Zacharko Bogdan Dolnicki Jadwiga Glumińska-Pawlic Adam Gołuch Anna Gronkiewicz Marcin Janik Barbara Wartenberg -Kempka Lidia Zacharko Agnieszka Ziółkowska Ewa Żołnierczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Prawo Andrzej Matan Recenzent Jan Łukasiewicz Spis treści Zagadnienia wprowadzające (Lidia Zacharko) 1. Desygnaty administracji w założeniach państwa prawnego 1.1. Państwo prawne a państwo policyjne 1.2. Modele państwa prawnego 1.2.1. Model państwa ustaw 1.2.2. Model państwa sędziowskiego 1.2.3. Model państwa personalistycznego 1.3. Współczesne rozumienie państwa prawa 1.4. Standardy demokratycznego państwa prawa 2. Działy administracji rządowej 2.1. Pojęcie działu 2.2. Resorty administracyjne a działy administracji rządowej 2.3. Konsekwencje wyodrębnienia działów administracji rządowej 3. Konstrukcja uprawnień Prezydenta RP ze szczególnym uwzględnie‑ niem uprawnień o charakterze administracyjnoprawnym 3.1. Pozycja ustrojowa Prezydenta w Konstytucji RP 3.2. Prezydent jako organ administracji 3.3. Klasyfikacja uprawnień Prezydenta RP 3.4. Prezydent a władza ustawodawcza 3.5. Prezydent a władza wykonawcza 3.6. Prezydent a władza sądowa 3.7. Uprawnienia Prezydenta RP w zakresie stosunków międzynarodo- 3.8. Uprawnienia Prezydenta w zakresie bezpieczeństwa i obronności wych państwa 3.9. Akty stanowione przez Prezydenta RP 3.10. Administracyjne uprawnienia Prezydenta RP 3.11. Organ pomocniczy Prezydenta RP 9 11 12 15 15 16 19 21 25 43 43 46 48 51 53 55 60 62 66 69 71 73 76 78 93 6 Spis treści 4. Rada Ministrów 4.1. Tryb powoływania rządu 4.1.1. Skład i powołanie ministrów 4.1.2. Struktura po wyborach 4.1.3. Wotum nieufności dla wybranego rządu 4.2. Organy wewnętrzne i tryb funkcjonowania 4.2.1. Kompetencje Rady Ministrów 4.2.2. Składanie sprawozdań i informacji 4.2.3. Sposób ustanawiania aktów prawnych 4.2.4. Organizacja prac Rady Ministrów 4.2.5. Reprezentacja rządu 4.2.6. Pełnomocnicy rządu 4.2.7. Organy wewnętrzne Rady Ministrów 4.2.8. Rada Legislacyjna 4.2.9. Rządowe Centrum Legislacji Ministrów 4.4. Wiceprezesi Rady Ministrów 4.5. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 4.6. Ministrowie 4.3. Premier jako naczelny organ administracji publicznej a Prezes Rady 4.6.1. Minister kierujący działem administracji rządowej (minister działowy) 4.6.2. Minister wykonujący zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów (minister „bez teki”) 4.6.3. Sekretarze i podsekretarze stanu oraz ministerstwo 4.7. Kontrola i nadzór nad organami Rady Ministrów 4.7.1. Kontrola parlamentarna 4.8. Odpowiedzialność Rady Ministrów 4.8.1. Odpowiedzialność polityczna 4.8.2. Absolutorium 5. Centralne organy administracji publicznej (urzędy centralne) 5.1. Status prawny agencji w systemie administracji publicznej 5.2. Prawotwórstwo organów administracji publicznej 5.2.1. Rozporządzenia 5.2.2. Akty prawa miejscowego 5.2.3. Prawo wewnętrzne 6. Terenowe organy administracji rządowej 6.1. Organizacja terenowej administracji rządowej 6.2. Wojewoda 6.3. Administracja zespolona i niezespolona w województwie 6.4. Ogólna charakterystyka prawnych form działania wojewody 6.5. Nadzór oraz zlecanie zadań administracji rządowej 97 100 100 102 103 105 105 108 110 112 112 113 114 115 116 118 121 122 123 124 125 127 130 130 132 134 138 143 150 157 157 160 162 165 165 173 201 209 212 Spis treści 7 7. Samorząd terytorialny 7.1. Struktura organizacyjna gminy 7.1.1. Organy gminy 7.2. Ustrój powiatu 7.2.1. Organy powiatu 7.3. Struktura organizacyjna województwa samorządowego 7.3.1. Organy samorządu województwa 7.4. Nadzór nad samorządem terytorialnym 8. Kontrola i nadzór nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego 8.1. Pojęcie kontroli finansowej i kontroli zarządczej 8.2. Kryteria kontroli finansowej 8.3. Rodzaje kontroli finansowej 8.4. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialne- go sprawowana przez regionalne izby obrachunkowe jako organy kontroli 8.5. Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych 8.6. Regionalne izby obrachunkowe jako organy nadzoru 8.7. Wszczęcie i przebieg postępowania nadzorczego 9. Odpowiedzialność prawna administracji publicznej 9.1. Budowanie definicji odpowiedzialności 9.2. Możliwe perspektywy ujęcia problematyki odpowiedzialności 227 233 238 249 252 259 263 270 281 281 283 285 286 290 292 293 299 300 304 305 309 314 318 321 325 327 327 329 330 332 9.3. Odpowiedzialność za działania legalne i za działania nielegalne 9.4. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych 9.5. Przesłanki odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych 9.6. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności funkcjonariusza pub- prawnej administracji licznego 9.7. Odpowiedzialność za bezczynność organu administracyjnego w po- stępowaniu administracyjnym 9.7.1. Bezczynność organu administracji w orzecznictwie 9.7.2. Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie wnoszone 9.7.3. Skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu na podstawie art. 37 k.p.a. administracji publicznej 9.8. Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej według art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 9.8.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy art. 77 ust. 1 Konsty- tucji RP 9.8.2. Związek przyczynowy między działaniem organu władzy publicznej niezgodnym z prawem a szkodą 8 Spis treści 9.8.3. Problem bezpośredniego stosowania art. 77 ust. 1 Konstytu- cji RP 9.8.4. Konstytucyjne prawo do odszkodowania Literatura Summary Zusammenfassung 332 333 335 349 350 Zagadnienia wprowadzające Zarówno model administracji publicznej, jak i rozwiązania prawne przyjęte w polskiej administracji podlegały w ciągu ostatnich lat wielu zmianom. Zmiany te podyktowane zostały koniecznością podniesienia sprawności działania administracji publicznej, w szczególności po wej- ściu Polski do struktury Unii Europejskiej administracja musi odpowie- dzieć na wyzwania globalizacji. Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza zmian ustroju i funkcjo- nowania administracji publicznej ukazuje, że zmianie uległ każdy aspekt jej działalności, tj. struktury organizacyjno prawne, formy prawne działa- nia, metody i techniki działania (informatyzacja). Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod- miotów realizujących zadania publiczne określiła standardy i minimalne wymagania stawiane systemom informatycznym służącym wykonywaniu zadań publicznych. Podstawowym instrumentem osiągnięcia celu stał się Plan Informatyzacji Państwa, jako swoiste źródło prawa stanowiący pro- gram działania w zakresie rozwoju społeczeństwa informatycznego. Na uwagę zasługują zmiany w organizacji i funkcjonowaniu central- nych organów administracji rządowej, na przykład w zakresie reformy służb specjalnych, dzielące ich kompetencje na sferę bezpieczeństwa ze- wnętrznego i wewnętrznego. Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjo- nowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz zmianie niektórych ustaw dokonała likwidacji wielu urzędów i instytucji centralnych lub też w wyniku połączenia do- tychczasowych organów utworzono nowe struktury organizacyjnopraw- ne. Jednakże wydaje się, że winna nastąpić dalsza konsolidacja urzędów centralnych, tzw. resortowych. Oceniając zmiany w ustroju administracji publicznej, należy wskazać, że w szerszym zakresie dotyczą one administracji terenowej i samorządu terytorialnego, na przykład zniesienie kolegialnego organu wykonawcze- 10 Zagadnienia wprowadzające go gminy i ustanowienie organów monokratycznych, których zalety to bardziej operatywne działanie i łatwiejsza do ustalenia odpowiedzialność. Również nowa ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i admi- nistracji terenowej w województwie przyniosła dalsze zmiany w statu- sie terenowych organów administracji rządowej, mianowicie rozszerzo- no kompetencje kontrolne wojewody, wskazano wojewodę jako organ właściwy w zakresie zarządzania kryzysowego czy poddano go ściślejszej kontroli i nadzorowi Prezesa Rady Ministrów. Z treści prezentowanych opracowań, które są wyrazem indywidual- nych koncepcji i ocen poszczególnych Autorów, a składają się na całość publikacji, wyłania się potrzeba dalszych zmian w prawie, które by peł- niej realizowały model sprawnej administracji publicznej. Autorzy pracy zapewne przyczynią się do zbudowania zwartego logicznie i nowoczesne- go systemu prawa publicznego (administracyjnego). Lidia Zacharko Legal organization of the public administration edited by Lidia Zacharko Summary The very book contains a deepened theoretical analysis of the legal organi- zation of the public organization. The authors do not only present normative solutions, which happens in books to be found on the publishing market from time to time, but thoroughly analyse these solutions, making justified critical comments at the same time. What should also be underlined is the fact that the very perspective allows for tracing legal changes concerning the organization and functioning of the public administration, pointing to the standards deriving from the rules of a democratic country of the law. What is very accurate is the fact that the what the authors considered essen- tial was a presentation of subsequent stages determined by the system reforms in the country, that is, changes in the system of the territorial self-government, a legal separation of the departments of the government administration that gave the possibility of precisely defining the scope of the government administration and consolidating a legal position of the prime minister or changes in the legal status of a voivode and local bodies of the government administration. According to the authors of a new system construction, a new shape of the public administration in the field in the government part was to above all guar- antee keeping safety, peace, and public order, for which responsibility in the light of new law regulations in this respect, is held by a voivode as a head of united services, guard and inspection, being liable for the result of their actions. The public administration is exercised not only by the country, but also public and legal unions, as well as other subjects of administration. It should be treated as a whole from the legal, organizational and functional point of view. The book, due to the originality of its contents within the scope of the legal organization of the public administration may appear incredibly useful for both theoreticians and employers of a broadly-understood administration, as well as students whose teaching programmes cover the aspects of the system of the public administration. Die Rechtsorganisation von der öffentlichen Verwaltung unter der Redaktion von Lidia Zacharko Zusammenfassung Die vorliegende Monografie ist eine vertiefte theoretische Analyse der Rechts- organisation von der öffentlichen Verwaltung. Die Verfasser bemühen sich, nicht nur die manchmal auch in der vorhandenen Fachliteratur erörterten normativen Lösungen darzustellen, sondern sie genau zu untersuchen und auch kritisch zu kommentieren. Das Thema wird von ihnen auf solche Weise behandelt, dass sie die Rechtsformänderungen im Bereich der Organisation und der Tätigkeit von der öffentlichen Verwaltung untersuchen, und auf die aus den Prinzipien des demokratischen Rechtsstaates resultierenden Vorbilder hinweisen können. Es ist richtig, dass die Verfasser als notwendig betrachtet haben, die einzel- nen Stufen der systempolitischen Reformen darzustellen, d.i. die Änderungen des territorialen Selbstverwaltungssystems und die rechtliche Ausgliederung von den einzelnen Abteilungen der Regierungsverwaltung, in deren Folge der Zustän- digkeitsbereich der Staatsverwaltung präzise bestimmt und die Rechtslage des Premierministers verstärkt werden konnten, und die Änderungen der Rechtslage des Wojewoden und der Regionalbehörden. Die Urheber von der neuen Staatsform setzten voraus, dass die neue Form der öffentlichen Regionalverwaltung lässt, dass die Regierung vor allem Sicher- heit, Ruhe und öffentliche Ordnung gewährleisten wird und der Wojewode, als der Vorgesetzte von vereinigten Diensten, Wachmannschaften und Inspektion im Lichte der neuen gesetzlichen Bestimmungen für die Resultate deren Bemü- hungen verantwortlich wird. Die öffentliche Verwaltung fällt nicht nur in den Geschäftsbereich des Staa- tes, sondern auch der öffentlich-rechtlichen Organisationen und anderer Verwal- tungssubjekte. Hinsichtlich des Rechtes, der Organisation und der Funktion ist die öffentliche Verwaltung als ein gewisses Ganzes zu betrachten. Dank origineller Auffassung des Themas kann das Buch sowohl für Theo- retiker wie auch für die Verwaltungsangestellten und für Studenten, deren Lehr- pläne die Problematik der Form von der öffentlichen Verwaltung umfassen, sehr behilflich sein. Redaktor Barbara Todos-Burny Projektant okładki Małgorzata Pleśniar Redaktor techniczny Barbara Arenhövel Korektor Lidia Szumigała Łamanie Alicja Załęcka Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978‑83‑226‑2187‑5 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑8012‑220‑8 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e -mail:wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 22,0. Ark. wyd. 25,5. Papier offset 90 g Cena 40 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Cena 40 zł (+ VAT) Organizacja prawna administracji publicznej pod redakcją Lidii Zacharko Bogdan Dolnicki Jadwiga Glumiñska-Pawlic Adam Go³uch Anna Gronkiewicz Marcin Janik Barbara Wartenberg-Kempka Lidia Zacharko Agnieszka Zió³kowska Ewa ¯o³nierczyk O r g a n i z a c j a p r a w n a a d m n i s t r a c j i i p u b l i c z n e j ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-220-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiesgo Katowice 2013
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Organizacja prawna administracji publicznej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: