Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00143 003161 22417075 na godz. na dobę w sumie
Organy ochrony prawnej RP - ebook/pdf
Organy ochrony prawnej RP - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 539
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1249-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.

W podręczniku „Organy ochrony prawnej RP” przedstawione zostały zagadnienia dotyczące m.in.:

• kompetencji sadów powszechnych i Sadu Najwyższego,

• organizacji Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,

• ewolucji instytucji policji i prokuratury,

• funkcji Instytutu Pamięci Narodowej,

• adwokatury i radców prawnych.

Książka uwzględnia literaturę z omawianego przedmiotu, stanowiąc cenne kompendium wiedzy dla studentów prawa oraz innych osób zainteresowanych geneza, ustrojem i kompetencjami organów ochrony prawnej w Polsce.

Drugie wydanie zostało zaktualizowne, uzupełnione oraz wzbogacone o omówienie inspekcji kontroli legalności.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podręczniki Prawnicze Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zda- nia egzaminu. W podręczniku „Organy ochrony prawnej RP” przedstawione zostały zagad- nienia dotyczące m.in.:  kompetencji sądów powszechnych i Sądu Najwyższego,  organizacji Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,  ewolucji instytucji policji i prokuratury,  funkcji Instytutu Pamięci Narodowej,  adwokatury i radców prawnych. Książka uwzględnia literaturę z omawianego przedmiotu, stanowiąc cenne kom- pendium wiedzy dla studentów prawa oraz innych osób zainteresowanych gene- zą, ustrojem i kompetencjami organów ochrony prawnej w Polsce. Drugie wydanie zostało zaktualizowne, uzupełnione oraz wzbogacone o omó- wienie inspekcji kontroli legalności. Dr Sławomir Serafin – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubel- skiego Jana Pawła II. Doktor nauk prawnych (KUL). Autor wielu publikacji z za- kresu problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Dziedzinę zainteresowań autora stanowi prawo i postępowanie administracyjne. Dr hab. Bogumił Szmulik – profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń- skiego, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji tej uczelni. Odbył sta- że naukowe na Uniwersytecie w Kolonii i w Instytucie Maxa Planca we Freiburgu. Autor licznych publikacji z zakresu organów władzy sądowniczej. Dziedzinę zain- teresowań autora stanowi prawo konstytucyjne. www.sklep.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-1249-1 Podręczniki Prawnicze poleca i k i n z c ę r d o P e z c i n w a r P . d y w . 2 P R j e n w a r p y n o r h c o y n a g r O • k i l u m z S / n i f a r e S Podręczniki Prawnicze Organy ochrony prawnej RP Sławomir Serafin Bogumił Szmulik 2. wydanie Cena 45,00 zł C•H•BECK C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE S. Sera(cid:222) n/B. Szmulik (cid:149) Organy ochrony prawnej RP W sprzedaży: P. Sarnecki (red.) PRAWO KONSTYTUCYJNE RP, wyd. 8 Podręczniki Prawnicze B. Banaszak PRAWO KONSTYTUCYJNE RP, wyd. 5 Studia Prawnicze B. Banaszak KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Komentarze Becka A. Świczewska ORGANY OCHRONY PRAWNEJ Aplikacje Prawnicze A. Szmyt (red.) LEKSYKON PRAWA KONSTYTUCYJNEGO Encyklopedie i Leksykony KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, wyd. 10 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Organy ochrony prawnej RP Sławomir Sera(cid:222) n dr nauk prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Bogumił Szmulik dr hab. nauk prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2010 Poszczeg(cid:243)lne rozdziały opracowali: S. Sera(cid:222) n: V(cid:150)VI, IX, XIV, XVI(cid:150)XVII, XXI(cid:150)XXII, XXV(cid:150)XXXIII, XXXV(cid:150)XXXIX B. Szmulik: I(cid:150)IV, VII(cid:150)VIII, X(cid:150)XIII, XV, XVIII(cid:150)XX, XXIII(cid:150)XXIV, XXXIV Redakcja: Katarzyna Iwaniuk Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-1249-1 Przedmowa Problematyka organ(cid:243)w ochrony prawnej obejmuje szereg zagadnień będących przedmiotem zainteresowania licznych dyscyplin prawniczych. Dlatego też przed- stawienie ich całokształtu nie byłoby ani proste ze względu na rozmiar materii, ani tym bardziej celowe w związku z ideą podręcznika, będącego w tym wypadku ni- czym innym przecież jak tylko pewną formą wykładu, a więc przekazu ograniczo- nego do treści niezbędnych w procesie dydaktyki. Chociaż (cid:150) być może (cid:150) pewne za- mieszczone w nim fragmenty będą bardziej rozbudowane, np. zaopatrzone w część poświęconą kwestiom genezy i ewolucji instytucji. Zwykle kształt taki zawdzię- czają dłuższej swej historii. Dorobek np. Trybunału Konstytucyjnego jest bowiem z przyczyn oczywistych większy aniżeli Centralnego Biura Antykorupcyjnego, po- wołanego ustawą, kt(cid:243)ra weszła w życie 24.7.2006 r. Organy ochrony prawnej doczekały się już kilku podręcznik(cid:243)w i skrypt(cid:243)w, a jednak zainteresowanie nimi jest nadal żywe. Dlaczego? Ot(cid:243)ż nie stanowią one zamkniętego segmentu, ale ciągle rozwijają się, zar(cid:243)wno w przypadku instytucji istniejących, jak i tych, kt(cid:243)re pojawiają się co kilka lat jako organy nowe, czy wręcz dotąd nieznane. Wiele spośr(cid:243)d nich posiada bogatą historię, sięgającą II Rzeczy- pospolitej. Zapomniane w okresie ostatnich pięćdziesięciu lat obecnie powracają, stając się integralnym elementem wsp(cid:243)łczesnego życia prawnego. Rola organ(cid:243)w ochrony prawnej jest przy tym nie do przecenienia. Stoją one na straży ochrony prawnej obywatela, są integralną częścią każdego nowoczesnego pań- stwa prawnego. Stąd też znajomość zasad ich funkcjonowania oraz kompetencji, kt(cid:243)- rymi opatrzył je ustawodawca, staje się coraz bardziej nieodzowna dla normalnego funkcjonowania w nowoczesnym państwie, jakim ma ambicję być przecież Polska. Opisane w podręczniku instytucje uszeregowane zostały w oparciu o kryteria wypracowane przez prof. S. Włodykę. Pomimo upływu przeszło czterdziestu lat ak- tualność dokonanej w(cid:243)wczas klasy(cid:222) kacji nie uległa zmianie i z powodzeniem może być stosowana nadal. Autorzy mają nadzieję, że oddany do rąk Czytelnik(cid:243)w podręcznik sprosta ich oczekiwaniom. Lublin, czerwiec 2010 r. Autorzy Spis treści Przedmowa ................................................................................................................ V Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w ......................................................................................................... XV Str. Nb. Część I. Zagadnienia og(cid:243)lne ................................................................................. Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ................................................. § 1. Ochrona prawna i jej rodzaje ....................................................................... § 2. Klasy(cid:222) kacja organ(cid:243)w państwowych ............................................................ § 3. Organy ochrony prawnej .............................................................................. 1 3 3 5 6 Część II. Organy rozstrzygające .......................................................................... 9 Rozdział II. Sąd Najwyższy .................................................................................. 11 § 4. Wprowadzenie ............................................................................................. 12 I. Geneza ................................................................................................ 12 II. Dwudziestolecie międzywojenne ....................................................... 12 III. Okres Polski Ludowej ........................................................................ 14 § 5. Sąd Najwyższy w okresie przekształceń ustrojowych ................................ 17 I. Normatywne podstawy funkcjonowania Sądu Najwyższego ........... 17 II. Kompetencje Sądu Najwyższego....................................................... 17 III. Skład i organizacja Sądu Najwyższego ........................................... 18 IV. Obowiązki i prawa sędzi(cid:243)w Sądu Najwyższego............................... 24 V. Niezawisłość sędziowska i odpowiedzialność dyscyplinarna ........... 25 § 6. Sąd Najwyższy w świetle ustawy z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym.... 27 I. Uwagi wstępne ................................................................................... 27 II. Kompetencje Sądu Najwyższego....................................................... 27 III. Skład i organizacja Sądu Najwyższego ............................................. 28 IV. Obowiązki i prawa sędzi(cid:243)w Sądu Najwyższego ............................. 30 V. Niezawisłość sędziowska i odpowiedzialność dyscyplinarna ........... 31 1 1 9 11 19 19 19 20 24 33 33 34 36 57 61 63 63 64 65 73 76 Rozdział III. Sądy powszechne ............................................................................. 33 79 § 7. Uwagi wstępne .............................................................................................. 33 79 § 8. Organizacja i organy sąd(cid:243)w powszechnych ................................................ 35 84 § 9. Nadz(cid:243)r nad działalnością administracyjną sąd(cid:243)w ....................................... 44 104 § 10. Sędziowie i niezawisłość sędziowska ........................................................ 45 108 I. Spos(cid:243)b powoływania sędzi(cid:243)w ........................................................... 46 109 II. Opr(cid:243)żnianie stanowiska sędziego ...................................................... 49 116 III. Niedopuszczalność przeniesienia ....................................................... 51 121 Spis treści VIII Str. Nb. IV. Immunitet sędziowski ........................................................................ 53 125 V. Status materialny sędziego................................................................. 54 126 VI. Apolityczność i niepołączalność stanowiska sędziego ..................... 55 130 VII. Samorząd sędziowski ......................................................................... 55 131 § 11. Obowiązki i prawa sędzi(cid:243)w ........................................................................ 57 139 § 12. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędzi(cid:243)w ................................................. 61 149 § 13. Aplikanci .................................................................................................... 65 160 § 14. Referendarze sądowi ................................................................................... 67 166 § 15. Asystenci sędzi(cid:243)w ....................................................................................... 69 171 § 16. Ławnicy ....................................................................................................... 70 174 § 17. Finansowanie działalności sąd(cid:243)w powszechnych...................................... 74 188 Rozdział IV. Sądy administracyjne ...................................................................... 76 189 § 18. Wprowadzenie ............................................................................................. 76 189 I. Geneza sądownictwa administracyjnego ........................................... 76 189 II. Naczelny Sąd Administracyjny w świetle ustawy z 11.5.1995 r. ..... 79 198 III. Właściwość i zakres działania Naczelnego Sądu Administracyjnego 84 211 IV. Podmioty uprawnione i tryb wnoszenia skargi ................................. 88 218 V. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ........... 91 226 § 19. Sądy administracyjne w obowiązującym stanie prawnym ........................ 95 238 I. Uwagi wstępne ................................................................................... 95 238 II. Organizacja sąd(cid:243)w administracyjnych .............................................. 97 243 III. Postępowanie przed wojew(cid:243)dzkim sądem administracyjnym .......... 100 251 IV. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (cid:150) środki odwoławcze ........................................................................................ 102 256 Rozdział V. Sądy wojskowe ................................................................................... 104 261 § 20. Pozycja ustrojowa i organizacja sądownictwa wojskowego ..................... 104 261 § 21. Sędziowie sąd(cid:243)w wojskowych ................................................................... 107 271 Rozdział VI. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsument(cid:243)w ................................. 110 277 § 22. Geneza i ewolucja sądu antymonopolowego w Polsce ............................ 110 277 § 23. Właściwość sądu ......................................................................................... 114 283 § 24. Charakter i przedmiot postępowania .......................................................... 114 284 § 25. Tryb postępowania ...................................................................................... 116 287 § 26. Sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone .......... 118 291 § 27. Sprawy z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego .................................................................................................. 120 298 Rozdział VII. Krajowa Rada Sądownictwa ........................................................ 122 302 § 28. Wprowadzenie ............................................................................................. 122 302 § 29. Kompetencje ............................................................................................... 124 305 § 30. Skład i organizacja ...................................................................................... 127 310 Rozdział VIII. Trybunał Konstytucyjny .............................................................. 133 323 § 31. Wprowadzenie ............................................................................................. 134 323 Spis treści IX Str. Nb. I. Istota oraz początki kontroli konstytucyjności prawa ...................... 134 323 II. Geneza kontroli konstytucyjności prawa w Polsce ........................... 135 326 III. Kontrola konstytucyjności w Polsce w świetle ustawy z 29.4.1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym ............................................................. 138 338 1. Kompetencje ................................................................................. 138 338 1.1. Orzekanie o zgodności z Konstytucją RP akt(cid:243)w normatywnych........................................................................ 140 340 1.2. Ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw ....... 140 341 1.3. Funkcja sygnalizacyjna ......................................................... 140 342 1.4. Pytania prawne ...................................................................... 141 343 1.5. Orzekanie o sprzeczności cel(cid:243)w lub działalności partii politycznych z Konstytucją RP ............................................. 142 344 2. Organizacja ................................................................................... 142 345 § 32. Trybunał Konstytucyjny w obowiązującym stanie prawnym .................... 144 349 I. Uwagi wstępne ................................................................................... 144 349 II. Kompetencje ....................................................................................... 145 350 1. Kontrola konstytucyjności akt(cid:243)w prawnych ................................. 145 350 2. Kontrola legalności ustaw z raty(cid:222) kowanymi umowami międzynarodowymi........................................................................ 147 355 3. Badanie zgodności przepis(cid:243)w prawnych wydanych przez centralne organy państwa z Konstytucją RP, raty(cid:222) kowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami ................................... 149 357 4. Skarga konstytucyjna ..................................................................... 150 360 5. Pytania prawne ............................................................................... 154 372 6. Orzekanie Trybunału Konstytucyjnego w sprawach zgodności z Konstytucją RP cel(cid:243)w lub zasad działalności partii politycznych określonych w statucie lub programie partii .......... 156 384 7. Rozstrzyganie spor(cid:243)w kompetencyjnych ...................................... 157 387 8. Rozstrzyganie w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu Prezydenta RP ......................................... 158 392 9. Funkcja sygnalizacyjna Trybunału Konstytucyjnego ................... 159 393 III. Organizacja ......................................................................................... 159 394 Rozdział IX. Trybunał Stanu ................................................................................ 163 405 § 33. Istota, geneza i rozw(cid:243)j instytucji odpowiedzialności konstytucyjnej ...... 163 405 § 34. Pozycja ustrojowa, skład i organizacja Trybunału Stanu .......................... 170 421 § 35. Zakres odpowiedzialności konstytucyjnej .................................................. 173 427 § 36. Tryb postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej ............ 176 433 Rozdział X. Quasi-sądowe organy orzekające .................................................... 183 445 § 37. Wprowadzenie ............................................................................................. 183 445 § 38. Izby morskie ............................................................................................... 184 447 I. Kompetencje i właściwość izb morskich .......................................... 184 447 II. Ustr(cid:243)j izb morskich ............................................................................ 185 451 III. Postępowanie przed izbami morskimi ............................................... 187 457 § 39. Sądy polubowne .......................................................................................... 188 461 I. Istota i rodzaje sąd(cid:243)w polubownych ................................................. 188 461 § 40. Arbitraż społeczny ...................................................................................... 189 462 X Spis treści Str. Nb. I. Istota arbitrażu społecznego............................................................... 189 462 II. Właściwość i organizacja kolegium arbitrażu społecznego .............. 190 463 III. Postępowanie ...................................................................................... 190 465 § 41. Samorządowe Kolegia Odwoławcze .......................................................... 191 466 I. Istota i właściwość ............................................................................. 191 466 II. Organizacja ......................................................................................... 192 468 III. Odpowiedzialność dyscyplinarna ....................................................... 194 474 Część III. Organy kontroli legalności .................................................................. 197 Rozdział XI. Najwyższa Izba Kontroli ................................................................ 199 476 § 42. Pojęcie (cid:132)kontrola(cid:148) i (cid:132)nadz(cid:243)r(cid:148) ..................................................................... 200 476 § 43. Geneza instytucji Najwyższej Izby Kontroli ............................................. 201 480 § 44. Ewolucja kontroli państwowej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do 1976 r. ..................................................................................................... 203 481 § 45. Najwyższa Izba Kontroli w świetle ustawy z 8.10.1980 r. ....................... 206 484 § 46. Najwyższa Izba Kontroli w obowiązującym stanie prawnym .................. 209 490 I. Pozycja ustrojowa Najwyższej Izby Kontroli ................................. 209 490 II. Kryteria i zakres kontroli .................................................................. 210 491 III. Organizacja ........................................................................................ 213 496 IV. Postępowanie kontrolne ..................................................................... 218 502 Rozdział XII. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji .......................................... 222 507 § 47. Uwagi wstępne ............................................................................................ 222 507 § 48. Kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ................................ 225 510 § 49. Powoływanie, skład oraz organizacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji .................................................................................................... 228 517 Rozdział XIII. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa ................................ 232 523 § 50. Geneza ......................................................................................................... 232 523 § 51. Zakres działania .......................................................................................... 234 525 § 52. Organizacja .................................................................................................. 238 532 § 53. Radcowie i starsi radcowie ......................................................................... 240 537 § 54. Odpowiedzialność dyscyplinarna ............................................................... 244 546 Rozdział XIV. Prokuratura ................................................................................... 246 549 § 55. Ewolucja instytucji prokuratury w Polsce ................................................. 246 549 § 56. Struktura organizacyjna prokuratury .......................................................... 251 555 § 57. Zakres zadań i kompetencji prokuratury .................................................... 260 584 Rozdział XV. Instytut Pamięci Narodowej ......................................................... 263 588 § 58. Geneza ......................................................................................................... 263 588 § 59. Funkcje Instytutu Pamięci Narodowej ....................................................... 265 590 I. Gromadzenie dokument(cid:243)w ................................................................ 265 590 II. Udostępnianie dokument(cid:243)w ............................................................... 267 595 III. Funkcje śledcze .................................................................................. 268 597 Spis treści XI Str. Nb. IV. Funkcje lustracyjne ............................................................................ 269 599 V. Funkcje edukacyjne ............................................................................ 270 600 VI. Przepisy karne .................................................................................... 271 601 § 60. Organizacja Instytutu Pamięci Narodowej ............................................... 271 602 Rozdział XVI. Policja ............................................................................................ 275 607 § 61. Geneza i rozw(cid:243)j Policji w Polsce ............................................................... 275 607 § 62. Struktura organizacyjna Policji .................................................................. 278 611 I. Uwagi wstępne ................................................................................... 278 611 II. Komendant Gł(cid:243)wny Policji ............................................................... 281 616 III. Organy Policji w terenie .................................................................... 283 621 IV. Policja sądowa .................................................................................... 288 631 § 63. Zadania i kompetencje Policji .................................................................... 288 632 Rozdział XVII. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu . 294 638 § 64. Uwagi wstępne ............................................................................................ 294 638 § 65. Zakres zadań i kompetencji ........................................................................ 295 640 § 66. Organizacja .................................................................................................. 298 644 § 67. Kolegium do spraw Służb Specjalnych ..................................................... 299 647 Rozdział XVIII. Centralne Biuro Antykorupcyjne ............................................ 302 650 § 68. Wprowadzenie ............................................................................................. 302 650 § 69. Podstawowe zadania .................................................................................. 303 651 § 70. Organizacja .................................................................................................. 305 652 § 71. Uprawnienia funkcjonariuszy ..................................................................... 307 657 § 72. Czynności kontrolne ................................................................................... 309 659 § 73. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego ........................... 310 660 I. Służba w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym ............................. 310 660 II. Obowiązki i prawa funkcjonariuszy .................................................. 312 662 III. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy ........................... 313 666 Rozdział XIX. Straż Graniczna ............................................................................ 316 670 § 74. Geneza ......................................................................................................... 316 670 § 75. Straż Graniczna w obowiązującym stanie prawnym ................................. 318 676 I. Kompetencje Straży Granicznej ........................................................ 318 676 II. Zakres uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej ..................... 320 677 III. Organizacja ........................................................................................ 326 686 IV. Służba w Straży Granicznej ............................................................. 328 688 V. Korpusy i stopnie w Straży Granicznej ............................................. 331 691 VI. Obowiązki i prawa funkcjonariuszy ................................................. 332 692 VII. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna funkcjonariuszy ............... 334 700 Rozdział XX. Żandarmeria Wojskowa ................................................................ 339 706 § 76. Geneza ......................................................................................................... 339 706 I. Żandarmeria jako formacja w XIX w. .............................................. 339 706 II. Żandarmeria w II Rzeczypospolitej ................................................... 340 709 Spis treści XII Str. Nb. § 77. Żandarmeria Wojskowa po 1990 r. ........................................................... 341 710 I. Uwagi wstępne ................................................................................... 341 710 II. Zakres działania ................................................................................. 342 711 III. Organizacja ......................................................................................... 349 720 IV. Żołnierze zawodowi, żołnierze i pracownicy Żandarmerii Wojskowej .......................................................................................... 350 723 Rozdział XXI. Straże gminne (miejskie) ............................................................. 352 724 § 78. Uwagi wstępne ............................................................................................ 352 724 § 79. Struktura organizacyjna i zakres kompetencji .......................................... 354 727 § 80. Status prawny strażnika ............................................................................ 356 730 Rozdział XXII. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsument(cid:243)w .......... 359 734 § 81. Geneza i ewolucja ustawodawstwa antymonopolowego ........................... 359 734 § 82. Pozycja ustrojowa ....................................................................................... 363 740 § 83. Zadania i kompetencje ................................................................................ 365 744 § 84. Rodzaje postępowań przed Prezesem UOKiK ......................................... 369 745 I. Uwagi og(cid:243)lne ..................................................................................... 369 745 II. Postępowanie wyjaśniające ................................................................ 371 749 III. Postępowanie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję ... 371 750 IV. Postępowanie w sprawach kontroli koncentracji .............................. 374 751 V. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsument(cid:243)w ........................................................................ 376 752 Rozdział XXIII. Inspekcja Transportu Drogowego ........................................... 378 753 § 85. Geneza ....................................................................................................... 378 753 § 86. Kompetencje Inspekcji Transportu Drogowego ....................................... 379 754 § 87. Organizacja ................................................................................................ 380 755 § 88. Uprawnienia i obowiązki pracownik(cid:243)w Inspekcji Transportu Drogowego ................................................................................................. 385 764 Rozdział XXIV. Państwowa Inspekcja Sanitarna .............................................. 390 771 § 89. Geneza ....................................................................................................... 390 771 § 90. Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ....................................... 392 773 § 91. Organizacja ................................................................................................ 395 775 § 92. Uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej ........................................ 398 785 Rozdział XXV. Inspekcja Pracy ........................................................................... 401 789 Rozdział XXVI. Inspekcja Handlowa .................................................................. 404 795 Rozdział XXVII. Inspekcja Kontroli Skarbowej ................................................. 407 801 Rozdział XXVIII. Inspekcja Ochrony Środowiska ............................................. 410 808 Rozdział XXIX. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna .................................. 413 814 Spis treści XIII Str. Nb. Rozdział XXX. Inspekcja Weterynaryjna ........................................................... 416 822 Rozdział XXXI. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ............. 420 834 § 93. Uwagi og(cid:243)lne ............................................................................................. 420 834 § 94. Pozycja ustrojowa organu ochrony danych osobowych .......................... 421 836 § 95. Zakres zadań i kompetencji ...................................................................... 423 840 § 96. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ................. 425 842 Rozdział XXXII. Organy nadzoru budowlanego ............................................... 426 846 § 97. Geneza i rozw(cid:243)j instytucji nadzoru budowlanego .................................... 426 846 § 98. Struktura organizacyjna nadzoru budowlanego......................................... 429 848 § 99. Zakres kompetencji .................................................................................... 431 850 Część IV. Rzecznicy i organy obsługi prawnej .................................................... 435 Rozdział XXXIII. Rzecznik Praw Obywatelskich ............................................... 437 853 § 100. Geneza i rozw(cid:243)j instytucji ombudsmana ................................................ 437 853 § 101. Pozycja ustrojowa ..................................................................................... 440 856 Rozdział XXXIV. Rzecznik Praw Dziecka .......................................................... 444 863 § 102. Wprowadzenie ......................................................................................... 444 863 § 103. Kompetencje ............................................................................................ 445 865 § 104. Pozycja ustrojowa ................................................................................... 446 867 Rozdział XXXV. Rzecznicy patentowi ................................................................. 449 870 § 105. Zarys historii rzecznictwa patentowego w Polsce ................................. 449 870 § 106. Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego ...................................... 452 879 § 107. Samorząd zawodowy .............................................................................. 456 885 § 108. Odpowiedzialność dyscyplinarna ........................................................... 459 893 Rozdział XXXVI. Adwokatura ............................................................................. 462 898 § 109. Zarys historii adwokatury polskiej ......................................................... 462 898 § 110. Wykonywanie zawodu adwokata ............................................................ 465 904 § 111. Izby adwokackie ...................................................................................... 469 912 § 112. Organy adwokatury ................................................................................. 471 917 § 113. Odpowiedzialność dyscyplinarna ............................................................ 474 922 Rozdział XXXVII. Radcowie prawni ................................................................... 477 930 § 114. Powstanie korporacji radc(cid:243)w prawnych ................................................. 477 930 § 115. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego .................................... 479 935 § 116. Samorząd radc(cid:243)w prawnych ................................................................... 482 943 § 117. Odpowiedzialność dyscyplinarna ............................................................ 485 950 XIV Spis treści Str. Nb. Rozdział XXXVIII. Notariat ................................................................................. 489 960 § 118. Zarys historii notariatu ............................................................................ 489 960 § 119. Wykonywanie zawodu notariusza .......................................................... 493 969 § 120. Samorząd notarialny ............................................................................... 496 977 § 121. Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza .......................................... 498 982 Rozdział XXXIX. Doradcy podatkowi ................................................................ 501 992 § 122. Uwagi og(cid:243)lne .......................................................................................... 501 992 § 123. Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego ........................... 502 993 § 124. Samorząd zawodowy .............................................................................. 505 1000 § 125. Odpowiedzialność dyscyplinarna ........................................................... 507 1005 Indeks rzeczowy ..................................................................................................... 511 Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w 1. Akty normatywne ABWU .......................... ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. Nr 74, poz. 676 ze zm.) CBAU ........................... ustawa z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. DorPodU ....................... ustawa z 5.7.1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz.U. d.NIKU .......................... ustawa z 8.10.1980 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. Nr 22, d.SNU ............................ ustawa z 20.9.1984 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. Nr 104, poz. 708 ze zm.) z 2008 r. Nr 73, poz. 443 ze zm.) poz. 82 ze zm.) z 2002 r. Nr 101, poz. 924 ze zm.) d.TKU ........................... ustawa z 29.4.1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 104, poz. 470 ze zm.) EKPC ............................ Europejska Konwencja Praw Człowieka IHU ............................... ustawa z 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219) IPNU ............................. ustawa z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej (cid:150) Komi- sji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.) KC ................................. Kodeks cywilny KKS ............................... Kodeks karny skarbowy Konstytucja RP ............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej KPA ............................... Kodeks postępowania administracyjnego KPC ............................... Kodeks postępowania cywilnego KPK ............................... Kodeks postępowania karnego KRRiTU ........................ ustawa z 29.12.2001 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. KrRSU ........................... ustawa z 27.7.2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) Nr 100, poz. 1082 ze zm.) KSH ............................... Kodeks sp(cid:243)łek handlowych KW ................................ Kodeks wykroczeń NIKU ............................. ustawa z 3.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jedn. NSAU ............................ ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.) Nr 74, poz. 368 ze zm.) OchrDanychU ............... ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) XVI OchrKonkU ................... ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsument(cid:243)w (Dz.U. Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w PGU ............................... ustawa z 8.7.2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Nr 50, poz. 331 ze zm.) (Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze zm.) poz. 277 ze zm.) z 2009 r. Nr 148, poz. 1188 ze zm.) z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) Nr 7, poz. 39 ze zm.) Nr 153, poz. 1269 ze zm.) (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Nr 177, poz. 753 ze zm.) PolU .............................. ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, PrAdw ........................... ustawa z 26.5.1982 r. (cid:150) Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. PrNot ............................. ustawa z 14.2.1991 r. (cid:150) Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. ProkU ............................ ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. PrUSA ........................... ustawa z 25.7.2002 r. o ustroju sąd(cid:243)w administracyjnych (Dz.U. PrUSP ............................ ustawa z 27.7.2001 r. (cid:150) Prawo o ustroju sąd(cid:243)w powszechnych PrUSW .......................... ustawa z 21.8.1997 r. (cid:150) Prawo o ustroju sąd(cid:243)w wojskowych (Dz.U. RadPrU .......................... ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. RPDU ............................ ustawa z 6.1.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, Nr 10, poz. 65) poz. 69 ze zm.) ze zm.) poz. 643 ze zm.) SGU ............................... ustawa z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (tekst jedn. Dz.U. StrGmU ......................... ustawa z 29.8.1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 ze zm.) TKU .............................. ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, TransportDrogU ............ ustawa z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. TSU ............................... ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) Nr 101, poz. 925 ze zm.) ŻWU ............................. ustawa z 24.8.2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych or- ganach porządkowych (Dz.U. Nr 123, poz. 1353 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory AUMCS ........................ Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Dz.P.P.P. ......................... Dziennik Praw Państwa Polskiego Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. .......................... Dziennik Urzędowy GP .................................. Gazeta Prawna GS ................................. Gazeta Sądowa Jur. ................................. Jurysta MoP ............................... Monitor Prawniczy MoPod ........................... Monitor Podatkowy M.P. ............................... Monitor Polski Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w XVII NP .................................. Nowe Prawo OSNAPiUS ................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC ............................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSP ............................... Orzecznictwo Sąd(cid:243)w Polskich OTK-A .......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A Pal. ................................ Palestra PiP ................................. Państwo i Prawo PiŻ ................................. Prawo i Życie PP .................................. Przegląd Podatkowy Prok. i Pr. ....................... Prokuratura i Prawo Prz. Sejm. ....................... Przegląd Sejmowy PS .................................. Przegląd Sądowy PUG ............................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ................................ Rejent RzZN ............................. Rzeszowskie Zeszyty Naukowe SI ................................... Studia Iuridica WPP .............................. Wojskowy Przegląd Prawniczy 3. Organy ochrony prawnej i inne organy, organizacje i instytucje ABW .............................. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego AW ................................. Agencja Wywiadu BOR ............................... Biuro Ochrony Rządu CBA................................ Centralne Biuro Antykorupcyjne ETPCz ............................ Europejski Trybunał Praw Człowieka IP .................................... Inspekcja Pracy IPN ................................. Instytut Pamięci Narodowej KC .................................. Komitet Centralny KOP ................................ Korpus Ochrony Pogranicza KRdS .............................. Krajowa Rada Sądownictwa KRRiT ............................ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji MBP ............................... Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego MO ................................. Milicja Obywatelska MSW .............................. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych NBP ................................ Narodowy Bank Polski NIK ................................ Najwyższa Izba Kontroli NKWD ........................... Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych NSA ................................ Naczelny Sąd Administracyjny NTA ................................ Najwyższy Trybunał Administracyjny PG .................................. Prokuratura Generalna PKWN ............................ Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego PO .................................. Platforma Obywatelska PRL ................................ Polska Rzeczypospolita Ludowa PZPR .............................. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza RFN ................................ Republika Federalna Niemiec RP ................................... Rzeczypospolita Polska RPD ................................ Rzecznik Praw Dziecka Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w XVIII RPO ................................ Rzecznik Praw Obywatelskich SB ................................... Służba Bezpieczeństwa SD .................................. Stronnictwo Demokratyczne SG .................................. Straż Graniczna SLD ................................ Sojusz Lewicy Demokratycznej SN .................................. Sąd Najwyższy SP ................................... Skarb Państwa SS ................................... Eskadra Ochronna (niem. Waffen-Schutzstaffel) STASI ............................. policja polityczna w Niemieckiej Republice Demokratycznej (niem. Staatssicherheitsdienst) TK .................................. Trybunał Konstytucyjny TS ................................... Trybunał Stanu UB .................................. Urząd Bezpieczeństwa UBP ................................ Urząd Bezpieczeństwa Publicznego UE .................................. Unia Europejska UOKiK ........................... Urząd Ochrony Konkurencji i Konsument(cid:243)w UOP ................................ Urząd Ochrony Państwa WOP ............................... Wojska Ochrony Pogranicza WP .................................. Wojsko Polskie ZSL ................................. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe ŻW ................................. Żandarmeria Wojskowa 4. Inne skr(cid:243)ty art. ................................. artykuł franc. ............................. francuski (-a, -e) m.in. .............................. między innymi m.st. ............................... miasto stołeczne nast. ............................... następny (-a, -e) niepubl. .......................... niepublikowane (-a, -y) Nr .................................. numer orz. ................................ orzeczenie pkt ................................. punkt post. ............................... postanowienie rozdz. ............................. rozdział s. .................................... strona S.A. ............................... sp(cid:243)łka akcyjna t. .................................... tom tekst jedn. ...................... tekst jednolity tzn. ................................. to znaczy uchw. ............................. uchwała ust. ................................. ustęp wyd. ............................... wydanie wyr. ................................ wyrok z. .................................... zeszyt zd. .................................. zdanie ze zm. ............................ ze zmianami zob. ................................ zobacz Część I. Zagadnienia og(cid:243)lne
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Organy ochrony prawnej RP
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: