Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00343 003796 21524984 na godz. na dobę w sumie
Osobista reputacja. Jak budować markę w dobrym stylu - książka
Osobista reputacja. Jak budować markę w dobrym stylu - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6086-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Listen to 'RODK #047 Ewa Wilmanowicz - Marka i reputacja osobista' on Spreaker.

Ty - brand klasy premium

Reputacja to rezultat tego, kim jesteś i co osiągnąłeś. Suma wszystkich decyzji podejmowanych od początku kariery aż do dzisiaj. Nawet tej, czy kupić tę książkę. Dobre decyzje przynoszą dobre rezultaty, a dopiero one, osiągane przez pewien czas, składają się na osobistą reputację.

Dzisiejszy świat pozorami stoi. Można mieć najlepsze wykształcenie, prestiżowy zawód, miliony na koncie i... pozostać w strefie cienia. Nigdy nie zyskać autorytetu, uznania i szacunku wpływowych ludzi. Reputacja często broni się sama, pozwala osiągać zyski, a także cele prywatne i towarzyskie, jakiekolwiek by one były.

W tej książce zabieram Cię w podróż, która prowadzi do bycia człowiekiem z dobrą reputacją. Pokazuję światowe trendy, które czynią reputację kapitałem przyszłości, demaskuję triki kreowania sztucznego wizerunku, byś przestał kierować się wyidealizowanym światem wirtualnym i skupił się na rzetelnej pracy. Uczę, jak zbudować własną wartość i wewnętrzną siłę, a następnie przełożyć to na relacje z najważniejszymi dla Ciebie ludźmi, w imię Twoich wartości. Zwieńczeniem jest zestaw wskazówek, które możesz od razu wykorzystać - zarówno w świecie biznesu, jak i w życiu prywatnym - by zbudować własną wiarygodność, autorytet, uznanie... Krótko mówiąc: stać się człowiekiem z dobrą reputacją.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Grzegorz Krzystek Projekt okładki: Maciej Grzegorek Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/osorep Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-6086-0 Copyright © Helion 2019 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci PRZEDMOWA WST(cid:265)P 5 9 ROZDZIA(cid:224) 1. WSPÓ(cid:224)CZESNY WYMIAR REPUTACJI Czynniki wzmacniaj(cid:261)ce znaczenie reputacji 13 19 Demokratyzacja wizerunku ........................................................19 Bezpo(cid:286)rednia nieformalna komunikacja ...................................21 Ci(cid:261)g(cid:225)a mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) wyboru ........................................................... 22 Globalizacja ................................................................................ 23 (cid:285)cis(cid:225)a korelacja mi(cid:266)dzy nazwiskiem prezesa a reputacj(cid:261) firmy ........................................................................24 Szybsze tempo (cid:298)ycia i konieczno(cid:286)(cid:252) podejmowania szybkich decyzji ................................................. 26 Fake newsy .................................................................................29 Kryzys zaufania ...........................................................................31 Kryzys autorytetów .................................................................... 32 35 40 Korzy(cid:286)ci z budowania kapita(cid:225)u reputacji Reputacja a wizerunek ROZDZIA(cid:224) 2. 63 REPUTACJA W (cid:297)YCIU Pocz(cid:261)tkowy kapita(cid:225) reputacji Kluczowe grupy interesariuszy 63 65 72 Najbli(cid:298)sza rodzina .......................................................................75 Dalsza rodzina ............................................................................80 Wspó(cid:225)pracownicy .......................................................................84 Przyjaciele ................................................................................... 87 Znajomi ........................................................................................91 Dalsze otoczenie .........................................................................92 94 98 Budowanie zaanga(cid:298)owania interesariuszy Osobiste warto(cid:286)ci Poleć książkęKup książkę 4 | O S O B I S T A R E P U T A C J A ROZDZIA(cid:224) 3. REPUTACJA W BIZNESIE Kluczowe grupy interesariuszy 109 111 Klienci ........................................................................................ 119 Pracownicy ................................................................................125 Dostawcy ...................................................................................130 Partnerzy biznesowi ..................................................................133 Ambasadorzy .............................................................................137 Liderzy opinii ............................................................................143 Grupa wsparcia .........................................................................148 151 Samowystarczalne (cid:296)ród(cid:225)o si(cid:225)y ...................................................158 Warto(cid:286)ci racjonalne ..................................................................168 Warto(cid:286)ci emocjonalne .............................................................. 175 Projektowanie warto(cid:286)ci dodanej ROZDZIA(cid:224) 4. NARZ(cid:265)DZIA BUDOWANIA OSOBISTEJ REPUTACJI Spotkania rodzinne Spotkania towarzyskie Spotkania biznesowe Korespondencja mailowa Media spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowe Rozmowy telefoniczne (cid:285)wi(cid:266)ta i jubileusze Dzia(cid:225)alno(cid:286)(cid:252) charytatywna Komunikacja z otoczeniem 181 182 184 187 190 193 194 197 201 204 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 1. WSPÓ(cid:146)CZESNY WYMIAR REPUTACJI Nie mo(cid:298)esz zbudowa(cid:252) reputacji na tym, co dopiero zamierzasz zrobi(cid:252). — Henry Ford Us(cid:225)ysza(cid:225)am kiedy(cid:286), (cid:298)e zarz(cid:261)dzanie reputacj(cid:261) to w du(cid:298)ej mierze (cid:298)y- cie w zgodzie z dawnymi zasadami dobrego wychowania, które to przekazywane z pokolenia na pokolenie sprawia(cid:225)y, (cid:298)e ludzie oceniali post(cid:266)puj(cid:261)c(cid:261) w ten sposób osob(cid:266) pozytywnie, wyra(cid:298)ali ch(cid:266)(cid:252) sp(cid:266)dza- nia z ni(cid:261) czasu, powierzenia jej w(cid:225)asnych, szeroko rozumianych interesów, a nawet za(cid:225)o(cid:298)enia wspólnego biznesu czy rodziny. Rze- czywi(cid:286)cie reputacja to kapita(cid:225), który jest doskonale znany od wie- ków, jednak dzi(cid:286), jak nigdy wcze(cid:286)niej, potrzebny jest w(cid:225)a(cid:286)ciwie ka(cid:298)demu. W poprzednich epokach problem uzyskiwania odpowied- niej oceny siebie dotyczy(cid:225) jedynie osób wp(cid:225)ywowych, zajmuj(cid:261)cych eksponowane stanowiska lub sprawuj(cid:261)cych w(cid:225)adz(cid:266). O odpowied- ni(cid:261) ocen(cid:266) zabiega(cid:252) musieli wybierani przez naród prezydenci, lo- kalni samorz(cid:261)dowcy albo osoby przejmuj(cid:261)ce okre(cid:286)lone stanowi- sko, jak cho(cid:252)by rol(cid:266) w(cid:225)a(cid:286)ciciela fabryki, du(cid:298)ego przedsi(cid:266)biorstwa czy rodzinnego maj(cid:261)tku. Jednocze(cid:286)nie walka o posiadanie w(cid:225)adzy i wp(cid:225)ywu by(cid:225)a znacznie mniejsza, cho(cid:252) mniej sprawiedliwa. Z uwagi na mniejszy dost(cid:266)p do edukacji i zamkni(cid:266)te grupy spo(cid:225)eczne w Polsce Poleć książkęKup książkę 1 4 | O S O B I S T A R E P U T A C J A ju(cid:298) samo pochodzenie ogranicza(cid:225)o wybór (cid:286)cie(cid:298)ek (cid:298)yciowych. Mo(cid:298)na powiedzie(cid:252), (cid:298)e odpowiednie nazwisko, uko(cid:276)czona wy(cid:298)sza uczelnia albo odpowiedni zawód, jak prawnik, lekarz, nauczyciel czy ksi(cid:261)dz, dawa(cid:225)y uznanie, autorytet i powszechny szacunek. Na przestrzeni lat wiele si(cid:266) w tej materii zmieni(cid:225)o. Przede wszystkim zamkni(cid:266)te grupy spo(cid:225)eczne skoncentrowane wokó(cid:225) za- wodów czy poszczególnych rodów zmieni(cid:225)y si(cid:266) w subkultury i grupy konsumenckie, do których mo(cid:298)e do(cid:225)(cid:261)czy(cid:252) w(cid:225)a(cid:286)ciwie ka(cid:298)dy. Nie trzeba urodzi(cid:252) si(cid:266) w wysoko sytuowanej rodzinie, aby uko(cid:276)czy(cid:252) studia, zdoby(cid:252) zawód prawnika czy lekarza, tak samo jak nie trze- ba znanego nazwiska, aby odnie(cid:286)(cid:252) sukces w biznesie i dorobi(cid:252) si(cid:266) imponuj(cid:261)cego maj(cid:261)tku. Zatem z jednej strony w(cid:225)a(cid:286)ciwie ka(cid:298)dy, kto wyka(cid:298)e si(cid:266) odpo- wiednim uporem i determinacj(cid:261), przy odrobinie szcz(cid:266)(cid:286)cia mo(cid:298)e „wybi(cid:252) si(cid:266)” i zdoby(cid:252) uznanie, zrobi(cid:252) karier(cid:266), zyska(cid:252) popularno(cid:286)(cid:252). Z jednej strony wspó(cid:225)czesny nastolatek, wykorzystuj(cid:261)c media spo- (cid:225)eczno(cid:286)ciowe, dost(cid:266)p do internetu i kamer(cid:266) w swoim smartfonie, mo(cid:298)e zyska(cid:252) wi(cid:266)ksze uznanie i autorytet ni(cid:298) niejeden w(cid:225)a(cid:286)ciciel pr(cid:266)(cid:298)nie dzia(cid:225)aj(cid:261)cej firmy. Z drugiej strony nie wystarczy by(cid:252) sy- nem czy córk(cid:261) wp(cid:225)ywowych rodziców albo by(cid:252) absolwentem pre- sti(cid:298)owego uniwersytetu, aby cieszy(cid:252) si(cid:266) do(cid:298)ywotnim szacunkiem i uznaniem ze strony otoczenia. Nowe mo(cid:298)liwo(cid:286)ci, rozwój nowoczesnych technologii, globali- zacja i dost(cid:266)p do wiedzy to tylko kilka czynników, które sprawiaj(cid:261), (cid:298)e reputacja i odpowiednie zarz(cid:261)dzanie tym kapita(cid:225)em staje si(cid:266) wspó(cid:225)cze(cid:286)nie niezwykle istotne. W(cid:225)a(cid:286)nie dlatego, zanim przepro- wadz(cid:266) Ci(cid:266) przez g(cid:225)ówne procesy oraz globalne zmiany, które do- prowadzi(cid:225)y do tego, (cid:298)e umiej(cid:266)tno(cid:286)(cid:252) zarz(cid:261)dzania reputacj(cid:261) to jedna z kluczowych kompetencji przysz(cid:225)o(cid:286)ci, odpowiedzmy sobie na pyta- nie, czym owa reputacja jest. Kiedy zacz(cid:266)(cid:225)am zajmowa(cid:252) si(cid:266) t(cid:261) tematyk(cid:261) i poszerza(cid:225)am swoj(cid:261) wiedz(cid:266), korzystaj(cid:261)c g(cid:225)ównie z angloj(cid:266)zycznych (cid:296)róde(cid:225), zauwa(cid:298)y(cid:225)am, Poleć książkęKup książkę W S P Ó (cid:146) C Z E S N Y W Y M I A R R E P U T A C J I | 1 5 (cid:298)e o ile w krajach zachodnich s(cid:225)owo „reputacja” ma wyd(cid:296)wi(cid:266)k po- zytywny, o tyle w Polsce najcz(cid:266)(cid:286)ciej mówi si(cid:266) o „z(cid:225)ej reputacji”, zatem u(cid:298)ywa si(cid:266) tego okre(cid:286)lenia, by zwróci(cid:252) uwag(cid:266), (cid:298)e kto(cid:286) np. (cid:296)le si(cid:266) prowadzi, jego zachowanie odbiega od ogólnie przyj(cid:266)tych norm i zasad. Krótko mówi(cid:261)c, w polskim rozumieniu „reputacja” cz(cid:266)sto uto(cid:298)samiana by(cid:225)a ze z(cid:225)(cid:261) s(cid:225)aw(cid:261), a pozytywny wyd(cid:296)wi(cid:266)k mia(cid:225)o okre- (cid:286)lenie „renoma”. Dzi(cid:286) nawet w potocznych rozmowach mówi si(cid:266) o renomowanej firmie, hotelu czy renomowanej marce jakiego(cid:286) produktu lub us(cid:225)ugi. Pomy(cid:286)lmy zatem przez chwil(cid:266), z czego mo(cid:298)e wynika(cid:252) status renomy lub dobrej reputacji? Co sprawia, (cid:298)e dana osoba cieszy si(cid:266) renom(cid:261)? Czy jest to warto(cid:286)(cid:252) wypracowana z dnia na dzie(cid:276), czy mo(cid:298)e intuicyjnie kojarzy nam si(cid:266) ona z d(cid:225)ugoletni(cid:261) tradycj(cid:261), wy- sok(cid:261) jako(cid:286)ci(cid:261), sukcesami i uzyskanym sumienn(cid:261) prac(cid:261) efektem? Pewnie zgodzisz si(cid:266) ze mn(cid:261), (cid:298)e s(cid:225)owo „reputacja” bardziej b(cid:266)dzie pasowa(cid:225)o do uznanego lekarza, który przej(cid:261)(cid:225) fach po dziadku i ojcu, od lat przyjmuje pacjentów z ca(cid:225)ego kraju i ma du(cid:298)(cid:261) skuteczno(cid:286)(cid:252) leczenia, ni(cid:298) do YouTubera, który w(cid:225)a(cid:286)nie zas(cid:225)yn(cid:261)(cid:225) (cid:286)miesznym fil- mikiem w sieci i zyska(cid:225) popularno(cid:286)(cid:252) w(cid:286)ród milionów nastolatków. Pozosta(cid:276)my przy wspomnianym lekarzu: z pewno(cid:286)ci(cid:261) na jego pozycj(cid:266) wp(cid:225)ywa to, (cid:298)e wiele osób pozytywnie go ocenia, pacjenci s(cid:261) zadowoleni z obs(cid:225)ugi, przebiegu leczenia i uzyskiwanych efek- tów, (cid:286)rodowisko bran(cid:298)owe liczy si(cid:266) z jego zdaniem, otrzymuje on nagrody uznanych organizacji bran(cid:298)owych. Reputacja to kapita(cid:225) niematerialny, a co za tym idzie, trudny do zmierzenia i porówna- nia. Nie(cid:225)atwo jest jednoznacznie okre(cid:286)li(cid:252), w którym momencie kapita(cid:225) reputacji zaczyna rosn(cid:261)(cid:252) ani jaki ma obecnie rozmiar, po- niewa(cid:298) najpro(cid:286)ciej ujmuj(cid:261)c, reputacja to (cid:286)rednia ocen naszych dotychczasowych dzia(cid:225)a(cid:276), dokona(cid:276) i uzyskiwanych efektów, przy- znawanych przez osoby szczególnie dla nas wa(cid:298)ne. W tej definicji zawieraj(cid:261) si(cid:266) dwa bardzo istotne elementy. Po pierwsze, reputacja wypracowywana jest na bazie przesz(cid:225)o(cid:286)ci i tego, co ju(cid:298) zosta(cid:225)o Poleć książkęKup książkę 1 6 | O S O B I S T A R E P U T A C J A dokonane, a nie obietnic dotycz(cid:261)cych przysz(cid:225)o(cid:286)ci. Henry Ford, ameryka(cid:276)ski przedsi(cid:266)biorca i twórca Ford Motor Company, trafnie powiedzia(cid:225), (cid:298)e „Nie da si(cid:266) zbudowa(cid:252) reputacji na tym, co dopiero zamierzasz zrobi(cid:252)”. Rzeczywi(cid:286)cie, nawet najwspanialsza kampania wyborcza czy reklamowa nie prze(cid:225)o(cid:298)y si(cid:266) na reputacj(cid:266) dopóty, do- póki nie zmieni si(cid:266) w czyn i realn(cid:261) warto(cid:286)(cid:252). Po drugie — otoczenie. Je(cid:286)li masz wi(cid:266)cej ni(cid:298) 7 lat, z pewno(cid:286)ci(cid:261) nie raz ju(cid:298) przekona(cid:225)e(cid:286) si(cid:266), (cid:298)e nie da si(cid:266) spe(cid:225)ni(cid:252) oczekiwa(cid:276) wszystkich woko(cid:225)o. Ju(cid:298) na sa- mym pocz(cid:261)tku dobrze jest pogodzi(cid:252) si(cid:266) z faktem, (cid:298)e ludzie maj(cid:261) ró(cid:298)ne punkty widzenia, potrzeby, problemy i systemy warto(cid:286)ci i dogodzenie wszystkim jest po prostu nierealne, dlatego w budo- waniu kapita(cid:225)u reputacji nale(cid:298)y skupi(cid:252) si(cid:266) na pozytywnej ocenie ze strony tych, których opinia z ró(cid:298)nych wzgl(cid:266)dów jest dla nas szczególnie wa(cid:298)na. B(cid:266)d(cid:266) nazywa(cid:252) ich interesariuszami. Oczywi- (cid:286)cie ju(cid:298) na tym etapie warto zauwa(cid:298)y(cid:252), (cid:298)e tak jak w przypadku firmy, tak i w (cid:298)yciu osobistym interesariusze mog(cid:261) mie(cid:252) ró(cid:298)ne, a nawet sprzeczne wzgl(cid:266)dem siebie oczekiwania i potrzeby doty- cz(cid:261)ce Twojej osoby. Je(cid:286)li jeste(cid:286) dyrektorem sprzeda(cid:298)y, mi(cid:225)o(cid:286)ni- kiem sportów walki, przyjacielem, m(cid:266)(cid:298)em i ojcem, wa(cid:298)n(cid:261) rol(cid:266) w Twoim (cid:298)yciu odgrywaj(cid:261) zarówno (cid:298)ona, córka, przyjaciele, jak i szef oraz wspó(cid:225)pracownicy. Mo(cid:298)e okaza(cid:252) si(cid:266), (cid:298)e ich oczekiwania co do tego, jak sp(cid:266)dzisz pi(cid:261)tkowy wieczór, b(cid:266)d(cid:261) zupe(cid:225)nie ró(cid:298)ne. Prezes oczekuje, (cid:298)e do pó(cid:225)nocy prze(cid:286)lesz zestawienia, koledzy, (cid:298)e wyjdziesz z nimi na trening, a potem na piwo, (cid:298)ona od dawna ma- rzy o romantycznej kolacji we dwoje, a córka ma tego dnia wyst(cid:266)p w teatrze i bardzo chcia(cid:225)aby, (cid:298)eby(cid:286) by(cid:225). Cokolwiek zrobisz w tej sytuacji, Twoje zachowanie wp(cid:225)ynie pozytywnie na Twoj(cid:261) ocen(cid:266) w(cid:286)ród cz(cid:266)(cid:286)ci interesariuszy, ale obni(cid:298)y j(cid:261) w(cid:286)ród innych. Na przyk(cid:225)ad je(cid:286)li wybierzesz si(cid:266) na wyst(cid:266)p córki, oka(cid:298)esz si(cid:266) zaanga(cid:298)owanym i kochaj(cid:261)cym ojcem, ale mo(cid:298)esz zosta(cid:252) oceniony jako niesumienny pracownik i nies(cid:225)owny kolega. A zwró(cid:252) uwag(cid:266), (cid:298)e bierzemy w tym przypadku pod uwag(cid:266) tylko jedno popo(cid:225)udnie i najwa(cid:298)niejsze dla Poleć książkęKup książkę W S P Ó (cid:146) C Z E S N Y W Y M I A R R E P U T A C J I | 1 7 Ciebie osoby, nie obchodzi nas zatem, co my(cid:286)l(cid:261) w tym momencie znajomi z Facebooka, te(cid:286)ciowa, szwagierka albo rodzice innych dzieci, które równie(cid:298) wyst(cid:266)puj(cid:261) w przedstawieniu. W prawdziwym (cid:298)yciu cz(cid:266)sto liczymy si(cid:266) z opini(cid:261) zbyt du(cid:298)ej liczby osób i nieustan- nie musimy dokonywa(cid:252) wyboru mi(cid:266)dzy ró(cid:298)nymi oczekiwaniami. Kolejnym wa(cid:298)nym elementem kapita(cid:225)u reputacji jest to, (cid:298)e na ogóln(cid:261) ocen(cid:266) sk(cid:225)ada si(cid:266) wiele ró(cid:298)nych do(cid:286)wiadcze(cid:276) z przesz(cid:225)o(cid:286)ci oraz (cid:298)e jest to zarówno ocena racjonalna, jak i emocjonalna. Wró(cid:252)- my wi(cid:266)c na chwil(cid:266) do przyk(cid:225)adu pi(cid:261)tkowego wieczoru i Twojej (cid:298)o- ny. Na poziomie racjonalnym mo(cid:298)e uzna(cid:252), (cid:298)e wyst(cid:266)p córki by(cid:225) w tym momencie wa(cid:298)niejszy, i cudownie, (cid:298)e okaza(cid:225)e(cid:286) si(cid:266) tak ko- chaj(cid:261)cym, czu(cid:225)ym ojcem, ale na poziomie emocjonalnym mo(cid:298)e mie(cid:252) pretensje, bo marzy(cid:225)a o tej randce od tygodni, kupi(cid:225)a na t(cid:266) okazj(cid:266) now(cid:261) sukienk(cid:266) i pochwali(cid:225)a si(cid:266) ju(cid:298) kole(cid:298)ankom, a Ty obie- ca(cid:225)e(cid:286) córce wspólne wyj(cid:286)cie na lody po wyst(cid:266)pie. Podobnie b(cid:266)dzie z innymi interesariuszami. Im bardziej istotne s(cid:261) w relacji aspekty emocjonalne, w tym mniejszym stopniu na Twoj(cid:261) ocen(cid:266) b(cid:266)d(cid:261) wp(cid:225)ywa(cid:252) aspekty racjonalne. Prawdopodobnie Twoja (cid:298)ona i córka sp(cid:266)dzaj(cid:261) z Tob(cid:261) czas, bo Ci(cid:266) kochaj(cid:261), s(cid:261) z tym z zwi(cid:261)zane okre(cid:286)lo- ne emocje, ale prezes, nawet je(cid:286)li bardzo Ci(cid:266) lubi, zatrudnia Ci(cid:266) z uwagi na Twoje kompetencje i wypracowywane wyniki. Na jego ocen(cid:266) Ciebie jako pracownika z pewno(cid:286)ci(cid:261) b(cid:266)dzie sk(cid:225)ada(cid:225)o si(cid:266) znacznie wi(cid:266)cej czynników racjonalnych ni(cid:298) emocjonalnych. Bywa jednak tak, (cid:298)e czynniki emocjonalne rzutuj(cid:261) na racjonalne i od- wrotnie. Spójrzmy na chwil(cid:266) na Twój zespó(cid:225) sprzeda(cid:298)owy. Jako prze(cid:225)o- (cid:298)onemu zale(cid:298)y Ci, aby na koniec ka(cid:298)dego kwarta(cid:225)u wynik by(cid:225) wy(cid:298)- szy od poprzedniego, a doskonale zdajesz sobie spraw(cid:266), (cid:298)e nie da si(cid:266) zrobi(cid:252) ca(cid:225)ej sprzeda(cid:298)y w ostatnim tygodniu, dlatego na bie(cid:298)(cid:261)co kontrolujesz wyniki poszczególnych handlowców, sprawdzasz, jakie podejmuj(cid:261) dzia(cid:225)ania, i motywujesz ich do jeszcze wi(cid:266)kszej efek- tywno(cid:286)ci. Aby mie(cid:252) nadzór nad poziomem realizacji za(cid:225)o(cid:298)onych Poleć książkęKup książkę 1 8 | O S O B I S T A R E P U T A C J A celów, oczekujesz cotygodniowych raportów, a w razie potrzeby przeprowadzasz rozmowy dyscyplinuj(cid:261)ce. Dzi(cid:266)ki Twojemu zaan- ga(cid:298)owaniu zespó(cid:225) ju(cid:298) od kilku lat notuje ci(cid:261)g(cid:225)y wzrost sprzeda(cid:298)y, a pracownicy otrzymuj(cid:261) wysokie premie, na co dzie(cid:276) czuj(cid:261) si(cid:266) oni jednak nieustannie sprawdzani i kontrolowani, co wi(cid:266)cej, maj(cid:261) poczucie, (cid:298)e musz(cid:261) pracowa(cid:252) na Ciebie, a Ty ci(cid:261)gle jeste(cid:286) nieza- dowolony z wyników. Na poziomie racjonalnym ich ocena Ciebie mo(cid:298)e by(cid:252) pozytywna, bo dzi(cid:266)ki Tobie uzyskuj(cid:261) wysokie przychody, jednak na poziomie emocjonalnym odczuwaj(cid:261) Twoj(cid:261) wy(cid:298)szo(cid:286)(cid:252) i ne- gatywnie oceniaj(cid:261) ch(cid:266)(cid:252) kontrolowania wszystkiego. Na przestrzeni lat pracy z prezesami, w(cid:225)a(cid:286)cicielami firm czy wysok(cid:261) kadr(cid:261) mana- gersk(cid:261) wielokrotnie spotyka(cid:225)am si(cid:266) z problemem niedoceniania przez pracowników pracy i zaanga(cid:298)owania prze(cid:225)o(cid:298)onego, przez co aspekty emocjonalne przek(cid:225)adaj(cid:261) si(cid:266) na nisk(cid:261) ocen(cid:266) jego jako szefa. Mam nadziej(cid:266), (cid:298)e widzisz teraz, jak z(cid:225)o(cid:298)onym i wieloaspekto- wym procesem jest budowanie osobistej reputacji w ocenie ró(cid:298)nych grup odbiorców. Zanim przejdziemy dalej, czuj(cid:266) si(cid:266) w obowi(cid:261)zku poinformo- wa(cid:252) Ci(cid:266) równie(cid:298), (cid:298)e reputacja to kapita(cid:225) nie tylko trudny do zbu- dowania, ale te(cid:298) niezwykle kruchy i bardzo (cid:225)atwo go straci(cid:252). Mo(cid:298)e si(cid:266) to wydawa(cid:252) niesprawiedliwe, ale cho(cid:252) reputacj(cid:266) buduje si(cid:266) la- tami, wystarczy jeden fa(cid:225)szywy ruch, aby lata nieposzlakowanej opinii posz(cid:225)y w niepami(cid:266)(cid:252). Pracownik, który przez dziesi(cid:261)tki lat z zaanga(cid:298)owaniem pracowa(cid:225) na rzecz jednej firmy i nagle zostaje z(cid:225)apany na kradzie(cid:298)y albo udost(cid:266)pnianiu danych konkurencji, w jednej chwili staje si(cid:266) z(cid:225)odziejem i nikt nie zwraca uwagi na jego wcze(cid:286)niejsze zas(cid:225)ugi. Firma, która od lat wytwarza(cid:225)a produkty spo(cid:298)ywcze, zostaje nagle z(cid:225)apana na dodawaniu szkodliwych sub- stancji konserwuj(cid:261)cych i z dnia na dzie(cid:276) traci zaufanie swoich klientów, a Ci bez wi(cid:266)kszego zastanowienia przechodz(cid:261) do konku- rencji. To samo dotyczy (cid:298)ycia rodzinnego i prywatnego… czy liczy Poleć książkęKup książkę W S P Ó (cid:146) C Z E S N Y W Y M I A R R E P U T A C J I | 1 9 si(cid:266) to, jak dobrym by(cid:225)o si(cid:266) m(cid:266)(cid:298)em lub jak wspania(cid:225)(cid:261) by(cid:225)o si(cid:266) (cid:298)on(cid:261) przez ostatnie 15 lat, kiedy tu i teraz ma(cid:225)(cid:298)onek przy(cid:225)apuje Ci(cid:266) na zdradzie? Szczerze w(cid:261)tpi(cid:266). Podsumowuj(cid:261)c, reputacja to zagregowana ocena Twojej osoby dokonana na bazie Twoich dotychczasowych zachowa(cid:276) i zdarze(cid:276) przez istotnych dla Ciebie interesariuszy, w odniesieniu do ich oso- bistych potrzeb i oczekiwa(cid:276). Jest to kapita(cid:225) niezwykle trudny do zmierzenia i zarz(cid:261)dzania nim, za to (cid:225)atwy do stracenia, poniewa(cid:298) dotyczy subiektywnych opinii. Powtórz(cid:266): cho(cid:252) poj(cid:266)cie reputacji nie jest niczym nowym, bu- dowanie jej nigdy nie by(cid:225)o tak wa(cid:298)ne i cenne jak obecnie, co wi(cid:266)- cej, nigdy nie dotyczy(cid:225)o tak wielu osób. Pracuj(cid:261)c zarówno indywi- dualnie, jak i podczas mentoringu grupowego z moimi klientami, zauwa(cid:298)y(cid:225)am wiele globalnych procesów, które zwi(cid:266)kszaj(cid:261) znacze- nie osobistej reputacji. Przedstawi(cid:266) Ci tutaj najwa(cid:298)niejsze z nich. CZYNNIKI WZMACNIAJ(cid:107)CE ZNACZENIE REPUTACJI Demokratyzacja wizerunku Powstanie i upowszechnienie mediów spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowych to drugi najwi(cid:266)kszy prze(cid:225)om w historii osobistego wizerunku zaraz po wy- nalezieniu aparatu fotograficznego i rozpowszechnieniu si(cid:266) portre- tów. Dzi(cid:266)ki aparatowi ludzie mogli masowo uwiecznia(cid:252) swój wize- runek i rozpowszechnia(cid:252) go w ograniczonych ilo(cid:286)ciach. Dzi(cid:286) za spraw(cid:261) mediów spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowych te mo(cid:298)liwo(cid:286)ci s(cid:261) absolutnie nieograniczone, w przestrzeni wirtualnej za po(cid:286)rednictwem w(cid:225)asne- go profilu jeste(cid:286)my w stanie nawi(cid:261)zywa(cid:252) relacje z lud(cid:296)mi z drugie- go ko(cid:276)ca (cid:286)wiata, publikowa(cid:252) informacje o sobie, zajmowa(cid:252) stanowi- sko w wa(cid:298)nych sprawach (cid:298)ycia spo(cid:225)ecznego. Mo(cid:298)na powiedzie(cid:252), (cid:298)e wizerunek, a co za tym idzie, to(cid:298)samo(cid:286)(cid:252) ka(cid:298)dego z nas, uzyska(cid:225) wymiar masowy. Je(cid:286)li wstawiasz zdj(cid:266)cie z obiadu, spaceru z psem Poleć książkęKup książkę 2 0 | O S O B I S T A R E P U T A C J A czy wycieczki rowerowej, natychmiast dowiaduj(cid:261) si(cid:266) o tym setki, a nawet tysi(cid:261)ce Twoich bli(cid:298)szych lub dalszych znajomych. Ch(cid:266)(cid:252) bycia na bie(cid:298)(cid:261)co i uczestniczenia w (cid:298)yciu innych staje si(cid:266) natural- n(cid:261) potrzeb(cid:261) wszystkich u(cid:298)ytkowników mediów spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowych, jednocze(cid:286)nie z potrzeb(cid:261) uzyskania aprobaty i uznania dla prezen- towanych zdj(cid:266)(cid:252). Z pewno(cid:286)ci(cid:261) nie raz s(cid:225)ysza(cid:225)e(cid:286), (cid:298)e je(cid:286)li nie ma Ci(cid:266) w mediach spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowych, to nie istniejesz. Nie chc(cid:266) tu po- wiedzie(cid:252), (cid:298)e ka(cid:298)dy ma teraz nieustannie dzieli(cid:252) si(cid:266) wszystkimi szczegó(cid:225)ami swojego (cid:298)ycia (do tego tematu jeszcze wróc(cid:266)). Chodzi o to, (cid:298)e sprawdzanie to(cid:298)samo(cid:286)ci nowo poznanej osoby w mediach spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowych czy kontynuowanie online znajomo(cid:286)ci zawar- tych w (cid:286)wiecie rzeczywistym sta(cid:225)o si(cid:266) dla nas naturalnym proce- sem i nie dotyczy ju(cid:298) tylko nastolatków. Masowa dost(cid:266)pno(cid:286)(cid:252) oso- bistego wizerunku da(cid:225)a nam mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) bli(cid:298)szego poznania ludzi, którzy stoj(cid:261) tak za (cid:286)wiatowymi koncernami, jak i za ma(cid:225)ymi fir- mami. Zmniejszy(cid:225) si(cid:266) dystans wynikaj(cid:261)cy z w(cid:225)adzy i zajmowanego stanowiska. Dzi(cid:286) na portalach spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowych aktywni s(cid:261) pre- zydenci krajów, czo(cid:225)owi dyplomaci, znani biznesmeni oraz gwiaz- dy (cid:286)wiatowego formatu. To sprawia, (cid:298)e coraz bardziej chcemy po- zna(cid:252) cz(cid:225)owieka, który stoi za dan(cid:261) firm(cid:261). Jeszcze dwie – trzy dekady temu uwaga konsumentów skupia(cid:225)a si(cid:266) wokó(cid:225) marki firmy lub produktu i to, kto zasiada w zarz(cid:261)dzie firmy, nie by(cid:225)o istotn(cid:261) kwesti(cid:261). Znane powszechnie by(cid:225)y marki takie jak Mercedes, Coca- Cola, BMW, IKEA czy Toyota, a nie ich twórcy albo prezesi. Dzi(cid:286) sytuacja diametralnie si(cid:266) zmienia i marka prezesa czy za(cid:225)o(cid:298)yciela staje si(cid:266) równie wa(cid:298)na jak marka firmy. Wida(cid:252) to szczególnie w (cid:286)wiecie nowoczesnych technologii. Dzi(cid:286) nieroz(cid:225)(cid:261)czne wydaj(cid:261) si(cid:266) „duety” Mark Zuckerberg i Facebook, Bill Gates i Microsoft, Elon Musk i TESLA czy nie(cid:298)yj(cid:261)cy ju(cid:298) Steve Jobs i Apple. Podobny trend pojawia si(cid:266) równie(cid:298) w Polsce. Coraz wi(cid:266)cej prezesów firm wyst(cid:266)- puje pod w(cid:225)asnym nazwiskiem i osobi(cid:286)cie zajmuje stanowisko w kluczowych sprawach, coraz cz(cid:266)(cid:286)ciej pojawiaj(cid:261) si(cid:266) oni w rankin- Poleć książkęKup książkę W S P Ó (cid:146) C Z E S N Y W Y M I A R R E P U T A C J I | 2 1 gach, plebiscytach i wyst(cid:266)puj(cid:261) na scenie. Najbardziej znanym przyk(cid:225)adem jest przedsi(cid:266)biorca i twórca paczkomatów Rafa(cid:225) Brzoska i firma Inpost oraz Lech Kaniuk, wspó(cid:225)twórca m.in. PizzaPortal.pl, SunRoof czy iTaxi. Coraz bli(cid:298)sza relacja mi(cid:266)dzy przedsi(cid:266)biorc(cid:261) a jego biznesem sprawia, (cid:298)e w ci(cid:261)gu najbli(cid:298)szych lat wzro(cid:286)nie wp(cid:225)yw reputacji prezesa na reputacj(cid:266) i pozycj(cid:266) rynkow(cid:261) przedsi(cid:266)bior- stwa, zw(cid:225)aszcza (cid:298)e osoba bezpo(cid:286)redniego prze(cid:225)o(cid:298)onego to dzi(cid:286) wa(cid:298)- ny czynnik przy wyborze pracodawcy. Nic dziwnego, (cid:298)e coraz wi(cid:266)- cej firm wykorzystuje mark(cid:266) osobist(cid:261) prezesów firm i wysok(cid:261) kadr(cid:266) managersk(cid:261) do budowania marki pracodawcy. Bezpo(cid:258)rednia nieformalna komunikacja Media spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowe pozwalaj(cid:261) nie tylko na upowszechnienie marki osobistej ka(cid:298)dego z nas, ale oferuj(cid:261) tak(cid:298)e znacznie wi(cid:266)ksze mo(cid:298)liwo(cid:286)ci nawi(cid:261)zania kontaktu. Jeszcze dwie dekady temu od- niesienie si(cid:266) bezpo(cid:286)rednio do s(cid:225)ów g(cid:225)owy pa(cid:276)stwa czy wa(cid:298)nego przedsi(cid:266)biorcy by(cid:225)o mo(cid:298)liwe jedynie listownie b(cid:261)d(cid:296) za po(cid:286)red- nictwem tradycyjnych mediów. Wspó(cid:225)cze(cid:286)nie wystarczy smartfon i dost(cid:266)p do internetu, by w czasie rzeczywistym skomentowa(cid:252) wpis, odnie(cid:286)(cid:252) si(cid:266) do wypowiedzi i przedstawi(cid:252) w(cid:225)asny punkt wi- dzenia. Portale spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowe nie tylko znacz(cid:261)co zmniejszy(cid:225)y dystans mi(cid:266)dzy lud(cid:296)mi, ale tak(cid:298)e pozwoli(cid:225)y na mniej formaln(cid:261) komunikacj(cid:266). Coraz wi(cid:266)cej znanych osób, równie(cid:298) ze (cid:286)rodowiska biznesowego i politycznego, dzieli si(cid:266) informacjami z (cid:298)ycia pry- watnego. Na portalach pojawiaj(cid:261) si(cid:266) zdj(cid:266)cia z wakacji, rodzinnie sp(cid:266)dzanych (cid:286)wi(cid:261)t, spacerów z dzie(cid:252)mi. To sprawia, (cid:298)e zaciera si(cid:266) granica mi(cid:266)dzy sfer(cid:261) prywatn(cid:261) i zawodow(cid:261), a otoczenie poddaje nas ocenie 360 stopni. Maj(cid:261)c dost(cid:266)p do publikowanych prywat- nych relacji, oceniamy cz(cid:225)owieka nie tylko przez pryzmat tego, ja- kim jest prezesem lub prze(cid:225)o(cid:298)onym, ale tak(cid:298)e tego, (cid:298)e lubi podobny sport, wspiera akcje charytatywne, anga(cid:298)uje si(cid:266) w przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cia prospo(cid:225)eczne i lubi sp(cid:266)dza(cid:252) czas z rodzin(cid:261). Agencje rekrutacyjne i dzia(cid:225)y HR przed podj(cid:266)ciem decyzji o zatrudnieniu pracownika Poleć książkęKup książkę 2 2 | O S O B I S T A R E P U T A C J A sprawdzaj(cid:261), co publikuje na portalach spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowych, jaki prowadzi tryb (cid:298)ycia, w jaki sposób si(cid:266) wypowiada i jak rozwija swoje zainteresowania. W relacjach prywatnych podobnie, ju(cid:298) na wst(cid:266)pnym etapie znajomo(cid:286)ci dostajemy zaproszenie do znajo- mych, a to, co mamy opublikowane na profilu, mo(cid:298)e rzutowa(cid:252) na dalszy rozwój relacji. Oczywi(cid:286)cie istniej(cid:261) mo(cid:298)liwo(cid:286)ci sztucznego kreowania wizerunku w sieci i to, co tam widzimy, nale(cid:298)y trakto- wa(cid:252) z przymru(cid:298)eniem oka, ale nie ulega w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci, (cid:298)e media spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowe sprawi(cid:225)y, i(cid:298) nasi interesariusze oceniaj(cid:261) nas bar- dziej kompleksowo. Na relacje s(cid:225)u(cid:298)bowe maj(cid:261) wp(cid:225)yw zdarzenia i jako(cid:286)(cid:252) (cid:298)ycia prywatnego i odwrotnie — ocena w oczach przyja- ció(cid:225), rodziny i znajomych mo(cid:298)e obejmowa(cid:252) dokonania zawodowe. Coraz cz(cid:266)(cid:286)ciej mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy sprawy ro- dzinne, jak rozwód, nowy zwi(cid:261)zek, choroba, wp(cid:225)ywaj(cid:261) na to, jak jeste(cid:286)my oceniani przez najbli(cid:298)szych wspó(cid:225)pracowników, i mog(cid:261) decydowa(cid:252) o naszym autorytecie czy szacunku do nas, a w konse- kwencji prze(cid:225)o(cid:298)y(cid:252) si(cid:266) na jako(cid:286)(cid:252) funkcjonowania naszej organizacji. Mówi(cid:261)c wprost, do budowania warto(cid:286)ciowych relacji biznesowych nie wystarczy by(cid:252) dobrym przedsi(cid:266)biorc(cid:261) czy kontrahentem, trze- ba by(cid:252) równie(cid:298) dobrze ocenianym jako cz(cid:225)owiek w odniesieniu do systemu warto(cid:286)ci osoby oceniaj(cid:261)cej. Je(cid:286)li jeste(cid:286) w fazie negocjo- wania intratnego kontraktu, a w(cid:225)a(cid:286)nie si(cid:266) rozwodzisz, mo(cid:298)e to mie(cid:252) wp(cid:225)yw na wynik negocjacji. Dla osoby, która sama jest po dwóch rozwodach albo stawia karier(cid:266) ponad rodzin(cid:261), Twoje (cid:298)ycie osobiste mo(cid:298)e by(cid:252) bez znaczenia, jednak je(cid:286)li potencjalnym kontrahentem jest osoba wysoko ceni(cid:261)ca warto(cid:286)ci rodzinne, mo(cid:298)e ona uzna(cid:252) rozwód za czynnik rzutuj(cid:261)cy na przysz(cid:225)o(cid:286)(cid:252) Waszej wspó(cid:225)pracy. Ci(cid:200)g(cid:239)a mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) wyboru Szerokie mo(cid:298)liwo(cid:286)ci wyboru i powszechne przyzwolenie na zmia- ny to kolejny powód, dla którego warto dba(cid:252) o osobisty kapita(cid:225) reputacji. Pokolenie naszych dziadków czy rodziców nie by(cid:225)o tak oswojone ze zmian(cid:261) jak my obecnie. Norm(cid:261) by(cid:225)a praca w jednym Poleć książkęKup książkę W S P Ó (cid:146) C Z E S N Y W Y M I A R R E P U T A C J I | 2 3 zak(cid:225)adzie przez ca(cid:225)e (cid:298)ycie, posiadanie jednego przyjaciela i jedne- go wspó(cid:225)ma(cid:225)(cid:298)onka do ko(cid:276)ca (cid:298)ycia. Powiedzmy zatem, (cid:298)e kiedy ju(cid:298) dosta(cid:225)o si(cid:266) prac(cid:266), znalaz(cid:225)o przyja(cid:296)(cid:276) i zawar(cid:225)o zwi(cid:261)zek ma(cid:225)(cid:298)e(cid:276)ski, nie trzeba by(cid:225)o si(cid:266) jako(cid:286) szczególnie stara(cid:252), poniewa(cid:298) zmiana by(cid:225)a niemal(cid:298)e niemo(cid:298)liwa i mog(cid:225)a wynika(cid:252) jedynie z naprawd(cid:266) powa(cid:298)- nych przewinie(cid:276). Jeszcze dwie – trzy dekady temu rozwód czy zmiana pracy by(cid:225)y zjawiskiem ma(cid:225)o powszechnym i zdecydowanie nie by(cid:225)o si(cid:266) czym chwali(cid:252). Dzisiaj zmiana w ka(cid:298)dym obszarze (cid:298)ycia staje si(cid:266) rzecz(cid:261) coraz bardziej naturaln(cid:261), nikogo nie dziwi ju(cid:298) nowa firma po dwóch latach pracy, drugi m(cid:261)(cid:298) albo (cid:298)ona czy coraz to nowe znajomo(cid:286)ci i przyja(cid:296)nie. Ta mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) zmiany staje si(cid:266) jednocze(cid:286)nie sposobem radzenia sobie z problemami i omijania trudno(cid:286)ci. Kiedy(cid:286) problemy w pracy by(cid:225)y rozwi(cid:261)zywane, dzi(cid:286) roz- wi(cid:261)zaniem staje si(cid:266) zmiana pracy, wybór nowej bran(cid:298)y lub nowe- go pracodawcy, rozwi(cid:261)zaniem problemów w zwi(cid:261)zku okazuje si(cid:266) rozstanie i poszukiwania nowego partnera, a kiedy drogi (cid:298)yciowe z przyjacielem lub przyjació(cid:225)k(cid:261) si(cid:266) rozchodz(cid:261), to mo(cid:298)e najwy(cid:298)sza pora poszuka(cid:252) sobie nowego. Ta wszechobecna zmiana i moc mo(cid:298)liwo(cid:286)ci w dokonywaniu coraz to nowych wyborów sprawiaj(cid:261), (cid:298)e nic nie jest dzi(cid:286) dane raz na zawsze, (cid:298)adna relacja nie jest nam zagwarantowana do ko(cid:276)ca (cid:298)ycia i zarówno na szacunek, zaufanie, jak i pozytywn(cid:261) ocen(cid:266) musimy nieustannie pracowa(cid:252). Globalizacja Kolejnym czynnikiem, który ma wp(cid:225)yw na rosn(cid:261)ce znaczenie repu- tacji, jest globalizacja. Kiedy(cid:286) (cid:298)ycie cz(cid:225)owieka praktycznie w ca(cid:225)o- (cid:286)ci przebiega(cid:225)o w jednej spo(cid:225)eczno(cid:286)ci. Szko(cid:225)a podstawowa, szko(cid:225)a (cid:286)rednia, uczelnia wy(cid:298)sza, praca, rodzina, (cid:298)ycie towarzyskie — to wszystko wielokrotnie zamyka(cid:225)o si(cid:266) w obr(cid:266)bie jednego regionu, wszyscy doskonale si(cid:266) znali, wspólnie dorastali, darzyli mniejszym lub wi(cid:266)kszym zaufaniem. Nie by(cid:225)o potrzeby budowania kapita(cid:225)u reputacji, bo nikt nie musia(cid:225) jej weryfikowa(cid:252), ocen(cid:266) drugiego cz(cid:225)o- Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Osobista reputacja. Jak budować markę w dobrym stylu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: