Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00215 005180 22936428 na godz. na dobę w sumie
Oswoić tekst.Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomu B2 i C1. - ebook/pdf
Oswoić tekst.Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomu B2 i C1. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 158
Wydawca: UNIVERSITAS Język publikacji: polski
ISBN: 97883–242–1471–6 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik pt. Oswoić tekst jest cyklem praktycznych lekcji i ćwiczeń z zakresu pisania oraz redagowania tekstów użytkowych dla obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym (B2/C1). Może stanowić także pomoc dla rodzimych użytkowników języka, którzy stają przed koniecznością konstruowania różnych gatunków tekstu. Oswoić tekst jest zaproszeniem ucznia do twórczej, a zarazem przyjemnej wędrówki po krainie tekstów, której celem jest ich „oswojenie', czyli ich przybliżenie i zrozumienie zasad tworzenia wypowiedzi pisemnej. Stawia on uczniowi wyzwania tworzenia i redagowania tekstów użytkowych i artystycznych, jak i oferuje szereg wskazówek pomocnych w ich komponowaniu. Systematycznie i ciekawie wprowadza ucznia w zakamarki retoryki, odsłaniając przed nim tajemnice skutecznej argumentacji.

Oswajanie z tekstem codziennym zostało ujęte w cykl 13 lekcji, którym odpowiadają określone gatunki, najczęściej używane, najbardziej popularne, najbardziej praktyczne, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Obok gatunków mających ugruntowaną tradycję, takich jak: recenzja, opis przedmiotu, opis relacji przestrzennych, list, wypowiedź monologowa, zaproszenie, apel, skarga, zażalenie, reklamacja, pojawiają się nowe gatunki, obecne w cyberprzestrzeni, takie jak: blog, wypowiedź na forum internetowym, komentarz, minirecenzja, e-mail. Podręcznik jest praktycznym kompendium wiedzy na temat ważnych i użytecznych gatunków tekstu i retoryki oraz źródłem ćwiczeń oswajających uczącego się języka polskiego jako obcego z procesem ich tworzenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

jêzyk polski dla cudzoziemców Andrzej Ruszer Oswoić tekst Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomów B2 i C1 universitas Oswoić tekst Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomów B2 i C1 JÊZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW SERIA POD REDAKCJ¥ W£ADYS£AWA MIODUNKI KATEDRA JÊZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOÑSKIEGO Andrzej Ruszer Oswoić tekst Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomów B2 i C1 poziom B2 i C1 Kraków Książka dofinansowana przez Ambasadę RP w Pekinie ze środków przeznaczonych na działalność w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej © Copyright by Andrzej Ruszer and Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2011 ISBN 97883–242–1471–6 TAiWPN UNIVERSITAS Redakcja H.A. Gruszka Rysunki Sepielak Projekt okładki i stron tytułowych Sepielak www.universitas.com.pl Zawartość Od redaktora serii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lekcja 1 Podziękowania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Lekcja 2 Wywiad, wypowiedź na forum internetowym, apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Lekcja 3 Skarga, reklamacja, zgłoszenie wypadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Lekcja 4 Wypowiedź argumentacyjna (przesłanki i konkluzje). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Lekcja 5 Slogan reklamowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Lekcja 6 Wypowiedź argumentacyjna w dłuższym tekście, opis reklamowy, slogan  . . . . . . . . . . . . . 55 Lekcja 7 Recenzja fi lmu, sztuki teatralnej, wystawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Lekcja 8 Minirecenzja i recenzja książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Lekcja 9 Przekład, nota biografi czna, zaproszenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Lekcja 10 Opis przedmiotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Lekcja 11 Opis wnętrza i relacji przestrzennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Lekcja 12 Argumentacja w wypowiedzi monologowej (cechy monologu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Lekcja 13 Charakterystyka osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Test  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 ZAWARTOŚĆ 5 Od redaktora serii Nauczanie pisania nigdy nie należało do ulubionych zajęć lektorów języka polskiego jako obcego. Jeśli takie uogólnienie w odniesieniu do lektorów może się wydawać przesadzone, to przeniesienie rozwa- żań na płaszczyznę materiałów dydaktycznych do nauczania pisania od razu te rozważania uprawdopo- dobni. Wystarczy sobie uświadomić, że dotychczas wydano tylko trzy podręczniki do nauczania pisania po polsku. Pierwszym z nich była książka Jak to napisać? Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne dla studentów polonijnych Urszuli Awdiejew, Elżbiety Dąmbskiej i Ewy Lipińskiej (1986), drugim – praca Marka Wój- cikiewicza Piszę, więc jestem. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów (1993), trzecim – podręcznik Ewy Lipińskiej Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortografi czne dla cudzoziemców (1999). Pierwsza z wymienionych prac jest nie tylko pierwszym podręcznikiem pisania po polsku dla cudzo- ziemców, ale – co ważniejsze – jest podręcznikiem pokazującym, na czym powinno polegać pisanie do- stosowane do podejścia komunikacyjnego w nauczaniu języków obcych. O sukcesie tego podręcznika świadczy fakt, że w roku 1992 doczekał się on wydania drugiego. Znaczenie podręcznika Piszę, więc jestem polega na tym, że autor dokonał w nim przeniesienia ame- rykańskiego podejścia do nauczania pisania na grunt polski, traktując pisanie jako wieloetapowy pro- ces, zaczynający się od poziomu zdania i dochodzący przez poziom akapitu do poziomu tekstu. Na tych poziomach autor pokazuje funkcjonowanie takich form wypowiedzi pisemnej, jak opis, klasyfi kacja, po- równanie, argumentacja i narracja, proponując użytkownikom podręcznika ponad sto ćwiczeń. Ćwiczenia ortografi czne Ewy Lipińskiej były używane jako uzupełniająca pomoc dydaktyczna dla cu- dzoziemców uczących się polskiego na poziomie średnio zaawansowanym. Nie osiągnęły one dużej popu- larności, ale doczekały roku 2004, kiedy stały się właściwie jedyną pomocą na rynku księgarskim do na- uczania ortografi i polskiej. Tymczasem nauczanie ortografi i zyskało na znaczeniu wraz z wprowadzeniem egzaminów certyfi katowych, gdyż częścią tych egzaminów jest obowiązkowy sprawdzian z pisania po pol- sku. Dlatego podręcznik Nie ma róży bez kolców ukazał się w 2009 roku w nowym, poprawionym i uzupeł- nionym wydaniu, uzyskując dodatkowo większy format. Na uwagę zasługuje fakt, że należał on do najle- piej sprzedających się podręczników z serii Język polski dla cudzoziemców w 2009 roku. W systemie certyfi kacji języka polskiego jako obcego, który zaczął funkcjonować w roku 2004, zwró- cono uwagę na pisanie – twórcy system certyfi kacji traktują pisanie jako sprawność równie ważną jak inne sprawności: rozumienie za słuchu, rozumienie tekstów pisanych czy mówienie w monologu i w dia- logu. O równorzędnym traktowaniu sprawności świadczy fakt, że za każdą z nich można uzyskać na po- ziomach B1, B2 i C2 40 punktów. Znaczenie umiejętności pisania nabiera szczególnego znaczenia, kie- dy sobie uświadomimy, że niezdanie egzaminu z jednej sprawności oznacza niezdanie całego egzaminu, a umiejętność pisania po polsku należy do sprawności defi cytowych, to znaczy takich, z których najwię- cej zdających dostaje oceny niedostateczne. Znaczenie sprawności pisania jest widoczne w zbiorach ćwiczeń przygotowujących do zdawania eg- zaminów certyfi katowych na poziomach B1, B2 i C2. Skoro pisanie jest sprawnością testowaną obo- wiązkowo, wydawane zbiory ćwiczeń nie mogą nie uwzględniać ćwiczeń w pisaniu. Świadczą o tym takie OD REDAKTORA SERII 7 zbiory zadań, jak Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców Anny Dąbrow- skiej, Anny Burzyńskiej-Kamienieckiej, Urszuli Dobesz i Małgorzaty Pasieki (2008) czy Wokół Lublina. Zadania testowe z języka polskiego dla obcokrajowców Anny Butcher, Bartłomieja Maliszewskiego, Graży- ny Przechodzkiej, Małgorzaty Rzeszutko-Iwan i Anny Trębskiej-Kerntopf (2009). W roku 2009 wydawnictwo Universitas wydało trzy zbiory ćwiczeń dla osób pragnących zdawać eg- zaminy certyfi katowe z języka polskiego na poziomach B1, B2 i C2: Bądź na B1. Zbiór zadań z języka pol- skiego oraz przykładowe testy certyfi katowe dla poziomu B1 Aleksandry Achtelik, Wioletty Hajduk-Gawron, Agnieszki Madei i Magdaleny Świątek; Umiesz? Zdasz! Materiały przygotowujące do egzaminu certyfi kato- wego z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 Ewy Lipińskiej; Celuję w C2. Zbiór zadań do egzaminu cer- tyfi katowego z języka polskiego jako obcego na poziomie C2 Anny Butcher, Iwony Janowskiej, Grażyny Prze- chodzkiej i Grażyny Zarzyckiej. Ponieważ jedną z pięciu części egzaminu certyfi katowego jest sprawdzenie opanowania pisania po polsku, autorki wszystkich zbiorów zadań uwzględniają tę sprawność. I tak na przykład autorki Celuję w C2 omawiają standardy wymagań z pisania na poziomie zaawansowanym, pre- zentują rodzaje tekstów, które muszą znać zdający na tym poziomie, po czym przechodzą do opisu form wypowiedzi pisemnych dla zaawansowanych. Każdy rozdział kończą wskazówki dla przygotowujących się do egzaminu certyfi katowego oraz przykładowe tematy prac pisemnych z poziomu C2. Wspomniane tu zbiory zadań powinny odegrać znaczącą rolę na rynku edukacyjnym, gdyż uwspółcześniają wymagania w zakresie opanowania sprawności językowych, pokazują też rodzaje ćwiczeń używanych do sprawdzania znajomości języka polskiego jako obcego na trzech poziomach zaawansowania. Publikowany obecnie podręcznik do nauczania cudzoziemców kompozycji i redakcji tekstów użyt- kowych po polsku stanowi nową propozycję. O jej nowości świadczy przede wszystkim to, że autor, dr Andrzej Ruszer uwzględnia w nim propozycje retoryki związane ze sposobami argumentacji oraz two- rzeniem różnego rodzaju tekstów, zarówno tych tradycyjnych, jak na przykład recenzja, opis, list, zapro- szenie, apel, skarga, zażalenie, reklamacja, jak i tych spotykanych w cyberprzestrzeni, jak na przykład blog, wypowiedź na forum internetowym, komentarz, minirecenzja, reklama czy e-mail. Z drugiej strony dr Ruszer nawiązuje do wcześniejszych ujęć pracowników Instytutu Polonijnego UJ, traktujących pisanie jako wieloetapowy proces, w którym trzeba uczyć się tworzenia poszczególnych jednostek i budowania z nich ostatecznej wersji tekstu. To różni go zdecydowanie od autorów podręczników ogólnych, którzy traktują tekst pisany jako prymitywny zapis tego, co cudzoziemiec mógłby powiedzieć na dany temat. Autor jest absolwentem polonistyki UJ. Magisterium uzyskał w 2002 roku. Zainteresowany retory- ką, kontynuował badania naukowe, pracując równocześnie jako nauczyciel w liceum w Krakowie. W roku 2008 obronił na Wydziale Polonistyki UJ pracę doktorską poświęconą mowom sądowym jako retorycz- nemu gatunkowi tekstu. W tym samym roku podjął studia podyplomowe w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i tu zainteresował się szcze- gólnie sprawnością pisania na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Jak więc widać, Andrzej Ruszer należy do nowej generacji w glottodydaktyce polonistycznej, ale spośród innych człon- ków tej generacji korzystnie wyróżnia go posiadany tytuł doktora. Należy mieć nadzieję, że podręcznik Oswoić tekst Andrzeja Ruszera będzie oznaczał w glottodydak- tyce polonistycznej powrót do tradycji nauczania pisania jako wieloetapowego procesu tworzenia teks- tów. Że stanie się zachętą dla innych autorów do przygotowania podręcznika pisania dla cudzoziemców uczących się naszego języka na poziomach A1 i A2, bo tego dziś najbardziej potrzebujemy. Kraków, styczeń 2010 roku Prof. dr hab. Władysław T. Miodunka Redaktor serii 8 OD REDAKTORA SERII Wprowadzenie Główną intencją autora podręcznika jest przeprowadzenie studenta uczącego się języka polskiego jako obcego przez nie zawsze znaną mu przestrzeń tekstową, w której spotyka różnorodne gatunki teks- tów, bez których funkcjonowanie w społeczeństwie jest utrudnione, a nawet niemożliwe. Współcześnie generowane teksty użytkowe podlegają określonym zasadom, które prezentuje w tym podręczniku prze- wodnik prowadzący studenta za rękę po przestrzeni tekstów i doradzający mu wybór określonej formy, rodzaju kontaktu (ofi cjalnego lub nieofi cjalnego), stylu i kompozycji. Przewodnik dostarcza ponadto uczącym się języka polskiego jako obcego gotowych wzorów i przykładów tekstów obecnych w życiu co- dziennym. Oswaja czytelnika z elementami tych tekstów, wychodząc od formuł rozpoczęcia i zakończe- nia, wprowadzając kolejno najważniejsze jego składniki obecne w rozwinięciu. Szczególnie ważnym eta- pem pracy nad tekstem jest zebranie i wprowadzenie nowej leksyki, dzięki której studenci mogą czuć się pewniej w trakcie tworzenia tekstów na określony temat, w określonej sytuacji komunikacyjnej. Prze- wodnik po przestrzeni tekstowej zaprasza czytelnika do utrwalania nowo poznanych gatunków teks- tów, prezentując mu różnorodne ćwiczenia zgodne z technikami nauczania języka obcego. W trakcie wędrówki przez przestrzeń tekstów nie może zabraknąć uwag związanych z retoryką wy- powiedzi pisemnej. Dlatego też autor przedstawia uczącym się wpływ retoryki na budowanie wielu ga- tunków tekstów, takich jak reklama, recenzja, apel, wypowiedź monologowa. W tym celu przedstawia sukcesywnie, niemal w każdej lekcji, zasady formułowania wypowiedzi argumentacyjnej (przesłanek i konkluzji), za sprawą których tekst nabiera mocy perswazyjnej. Ćwiczenia w konstruowaniu argumen- tów stanowią ważną część tego podręcznika, są z punktu widzenia użyteczności i wymagań egzamina- cyjnych niezbędnym dopełnieniem procesu tworzenia tekstów. Oswajanie z tekstem codziennym (użytkowym) zostało ujęte w cykl 13 lekcji, którym odpowiadają określone gatunki – najczęściej używane, najbardziej popularne, najbardziej praktyczne, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Wybór gatunków tekstów podyktowany był zarówno wzglę- dami merytorycznymi i metodycznymi, czyli wymaganiami związanymi z egzaminami certyfi katowy- mi i standardami ujętymi w Europejskim Systemie Kształcenia Językowego (ESOKJ), jak i postępującą technologizacją i informatyzacją życia. Dlatego też obok tradycyjnych gatunków, takich jak recenzja, opis przedmiotu, opis relacji przestrzennych, list, wypowiedź monologowa, zaproszenie, apel, skarga, zażale- nie, reklamacja, pojawiają się nowe gatunki, które generowane są w cyberprzestrzeni. Znajomość takich gatunków jak blog, wypowiedź na forum internetowym, komentarz, minirecenzja, e-mail, reklama okazu- je się niezbędna, by zgodnie z duchem czasów uczestniczyć we współczesnej przestrzeni tekstowej. Oswajanie tekstów zaproponowane w tym podręczniku ma także wymiar kulturowy. Jest on zwią- zany z funkcjonowaniem określonych reguł, etykiety językowej, stereotypów w danym dyskursie kul- turowym. Dlatego też autor prowokuje do dyskusji na tematy popularyzowane przez reklamy, zawarte w nich stereotypy i uproszczenia. W cyklu lekcji można spotkać się ponadto z przekładem literackim, WPROWADZENIE 9 poznać jego rolę w kształtowaniu gustu czytelniczego, a przede wszystkim zapoznać studentów nie- znających kultury polskiej ze współczesnym rynkiem wydawniczym. Z tego powodu autor przedstawia twórczość wybranych pisarzy, takich jak Ryszard Kapuściński, Stanisław Lem i Stefan Chwin. Tego typu lekcja przybliża studentom niektóre sylwetki pisarzy współczesnych, stając się pretekstem do szerszej dyskusji na ten temat. Podręcznik jest adresowany dla uczących się na poziomach B2 i C1 ze względu na stopień trudności ćwiczeń i załączonych do nich tekstów. Jest praktycznym kompendium wiedzy na temat ważnych i uży- tecznych gatunków tekstu oraz źródłem ćwiczeń oswajających uczącego się języka polskiego jako obcego z procesem ich tworzenia. Jest w końcu mocno związany z nową retoryką, która zajmuje ważne miejsce w dydaktyce na zagranicznych uczelniach, a powoli jest doceniania także i w Polsce. 10 WPROWADZENIE Lekcja 1 Podziękowania 1. Proszę nazwać działania językowe za pomocą odpowiednich wyrazów z ramki. a) e) h) b) c) d) rozmowa kwalifi kacyjna ............................ ............................................... ............................ f) g) ................................................. ............................................... .............................................. i) j) .............................................. ............................................... ................................................. kazanie • negocjacje • wykład • rozmowa kwalifi kacyjna • doradztwo fi nansowe • kampania wyborcza • przemówienie sejmowe • reklama • proces sądowy • egzamin maturalny (prezentacja maturalna) Lekcja 1. PODZIĘKOWANIA 11 2. Proszę nazwać instytucje, w których pojawiają się podane osoby. a) sędzia, prokurator, świadek, obrońca, oskarżony, biegły b) poseł, minister, marszałek c) dyrektor, nauczyciel, uczeń d) ksiądz, wierni 3. Proszę dopasować teksty do sytuacji komunikacyjnej (instytucji). Sąd uznał, że obaj oskarżeni mieli świadomość niebezpiecznego charakteru czynu? Drodzy bracia i siostry, jak widzimy, post ostatecznie pomaga każdemu z nas w czynieniu z siebie całkowitego daru dla Boga? a) b) Szanowni Państwo, mam zaszczyt wygłosić dzisiaj wykład pt. Jak argumentować, by nie nużyć – jak zostać przekonanym, by uwierzyć? Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! W tegorocznym budżecie państwa na skutek oszczędności została znacznie zmniejszona kwota wydatków na potrzeby policji. c) d) 12 Lekcja 1. PODZIĘKOWANIA 4. Proszę określić, w jakich sytuacjach i gdzie używamy poniższych zwrotów. a) Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze… b) Drodzy Parafi anie! Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie Panu! Drodzy Bracia i Siostry! .………............………................... .………............………................... .………............………................... .………............………................... .………............………................... .………............………................... c) Wasza Magnifi cencjo, Wysoki Senacie, Wasza Ekscelencjo, Szanowni Goście, Szanowni Państwo! .………............………................... .………............………................... d) Drogi, Szanowny Solenizancie, w tym tak uroczystym dniu z całego serca życzymy Ci… e) Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie! f) Wysoki Sądzie! .………............………................... .………............………................... .………............………................... .………............………................... .………............………................... .………............………................... 5. Proszę ułożyć zwroty adresatywne, które można zastosować w podanych sytuacjach. .……………………………………………………………………………………………………………………………..... .……………………………………………………………………………………………………………………………..... .……………………………………………………………………………………………………………………………..... .……………………………………………………………………………………………………………………………..... .……………………………………………………………………………………………………………………………..... .……………………………………………………………………………………………………………………………..... a) apel do środowiska dziennikarskiego b) powitanie uczestników konkursu ekologicznego c) apel do słuchaczy Programu 2 Polskiego Radia d) apel do wyborców danej partii e) odezwa do zgromadzonych na placu ludzi .……………………………………………………………………………………………………………………………..... .……………………………………………………………………………………………………………………………..... .……………………………………………………………………………………………………………………………..... .……………………………………………………………………………………………………………………………..... .……………………………………………………………………………………………………………………………..... .……………………………………………………………………………………………………………………………..... .……………………………………………………………………………………………………………………………..... .……………………………………………………………………………………………………………………………..... .……………………………………………………………………………………………………………………………..... Lekcja 1. PODZIĘKOWANIA 13 6. Proszę ułożyć zdania z rozsypanych elementów. świadek minister oskarżony zeznaje składa opinię wyrok sąd wydaje wyjaśnia biegły w sejmie na interpelację w sprawie w polskich szkołach i nietolerancji odpowiada dyskryminacji posła X wygłasza które porusza z ambony wznosi na weselu toast ksiądz ojciec nauczyciel do dyrekcji o przyjęcie składa w kościele zebranych kazanie wszystkich panny młodej go jako pierwszy do pracy podanie a) Biegły składa opinię. Świadek zeznaje ........................................................................................................ b) .…………………………………………………………………….....………………………………………………………..... .…………………………………………………….....………………………………………………………………………..... c) .………………………………………………………………….....…………………………………………………………..... .…………………………………………………….....………………………………………………………………………..... d) .………………………………………………………………….....…………………………………………………………..... .…………………………………………………….....………………………………………………………………………..... e) .…………………………………………………….....………………………………………………………………………..... .…………………………………………………….....………………………………………………………………………..... 7. Proszę określić miejsce podanych formuł w kompozycji tekstu. a) Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę, życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń. b) Jeszcze raz dziękujemy za współpracę przy XVII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nigdy nie ścigamy się z rekordami, ale wszystko wskazuje na to, że kolejny Finał takim może się stać, co jednoznacznie mówi, jak całe to przedsięwzięcie traktują rodacy, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Z serdecznościami, Sie ma!!! Jurek Ekipa OTV. c) Jednocześnie raz jeszcze dziękuję Panu Ordynatorowi oraz całemu personelowi medycznemu, życząc wszelkiej satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości w trudnych chwilach oraz powo- dzenia w realizacji wszystkich celów i zamierzeń. Z wyrazami szacunku i poważania. d) Jeszcze raz bardzo dziękujemy, bo to właśnie dzięki Wam udało nam się tak szeroko nagłośnić „Godzinę dla Ziemi” i dotrzeć z tematem ochrony klimatu do tak wielu osób. .…………………………………………………….....………………………………………………………………………..... 14 Lekcja 1. PODZIĘKOWANIA
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oswoić tekst.Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomu B2 i C1.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: