Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00325 008073 21304051 na godz. na dobę w sumie
Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Scenariusz aplikacyjny - ebook/pdf
Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Scenariusz aplikacyjny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2506-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Przedsiębiorstwa małe, średnie oraz mikro, tworzące sektor MŚP, są bardzo dynamicznie rozwijającymi się firmami i mają coraz większe znaczenie dla poszczególnych państw (generowanie stanowisk pracy oraz udział w PKB Polski). Wśród metod i koncepcji, które stabilizują funkcjonowanie tego sektora oraz rozwijają go, wymienić należy tytułowy outsourcing, który w niniejszej publikacji stanowi główny obszar zainteresowania.
Książka składa się z rozdziałów traktujących kolejno o: identyfikacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw MŚP; identyfikacji outsourcingu; outsourcingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora MŚP; scenariuszach aplikacji zastosowania outsourcingu w przedsiębiorstwach sektora MŚP.
Warto wspomnieć, że prezentowane w publikacji wyniki analiz opracowano na podstawie badań nad zastosowaniem outsourcingu w losowo wybranych przedsiębiorstwach sektora MŚP w województwach: śląskim, małopolskim oraz dolnośląskim. Badania przeprowadzono na terenach: industrialnym, postindustrialnym, ale także rolniczym oraz turystyczno-uzdrowiskowym.
Wykorzystanie zawartych w opracowaniu analiz oraz wniosków co do charakterystyki przedsiębiorstw sektora MŚP, a przede wszystkim co do zastosowania w ich funkcjonowaniu projektów outsourcingowych, pozwoli na wypracowanie zachowań innowacyjnych (pracowników oraz przedsiębiorstw), zwiększenie kapitału intelektualnego przedsiębiorstw sektora (tworzenie grup outsourcingowych) oraz zwiększenie ich odpowiedzialności społecznej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP Scenariusz aplikacyjny NR 2928 Joachim Foltys Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP Scenariusz aplikacyjny Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2012 Redaktor serii: Zarządzanie i Technologie Informacyjne Barbara Kożusznik Recenzent Maria Smejda Wstęp Przedsiębiorstwa małe, średnie oraz mikro, wchodzące w skład sektora MŚP, pozostają bardzo dynamicznie rozwijającymi się firmami i mają co- raz większe znaczenie dla poszczególnych państw. Wskazuje na to przede wszystkim liczba istniejących i powstających przedsiębiorstw sektora, związana z tym liczba istniejących i generowanych stanowisk pracy oraz udział sektora w PKB Polski. Przedsiębiorstwa sektora MŚP wyróżnia podstawowa cecha, miano- wicie wysoki stopień dostosowania do turbulentnego otoczenia, zarów- no w sensie produktowym, jak i procesowym. Funkcjonują one w wielu obszarach, w tym: w handlu, usługach, produkcji i innych, wiele z nich teleinformatycznych. Przedsię- w sferze najnowszych technologii, np. biorstwa sektora MŚP realizują swoje usługi i produkty także w po- wstałej na bazie zastosowania Internetu wirtualnej przestrzeni gospo- darczej. Wybrane firmy funkcjonują jako podmioty w tej przestrzeni, chociaż na rynku polskim liczba przedsiębiorstw sektora MŚP, w sto- sunku do całości działających w wirtualnej przestrzeni gospodarczej, jest niska. Bardzo interesująca pozostaje ta część omawianych przedsiębiorstw, których produkty charakteryzują się dużą wartością dodaną, realizowaną na podstawie własnego (często unikatowego lub wysoko specjalistycznego) wkładu pracy, opartego na wiedzy pracowników i właścicieli przedsię- biorstw. Można tutaj wskazać na firmy realizujące projekty, między inny- mi z obszaru kultury, usług autorskich — osobistych i innych. „Istnienie i rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP uwarunkowane jest funkcjonowaniem przedsiębiorczości, rozumianej jako postawa, której ce- chą charakterystyczną jest podejmowanie inicjatyw, dynamizm w dzia- łaniu, kreatywność, innowacyjność, a nawet skłonność do podejmowania ryzykownych decyzji, elastyczność w dopasowaniu do rynku” (WOŹNIAK, 2006, s. 44). 6 Wstęp Rozwój sektora MŚP implikuje rozwój zarówno poszczególnych regio- nów, jak i poszczególnych państw. Wśród metod i koncepcji, które stabilizu- ją funkcjonowanie oraz rozwijają ten sektor, wymienić należy outsourcing. W niniejszym opracowaniu przyjęto następującą definicję outsourcin- gu: outsourcing to wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębior- stwa wybranych obszarów, funkcji, procesów, projektów lub korzystanie ze źródeł zewnętrznych (istniejących w bliższym lub dalszym otoczeniu przedsiębiorstwa) w relacji do przedsiębiorstwa. Podana definicja szczególnie wskazuje na przyszłościowe obszary dla przedsiębiorstw sektora MŚP, które w chwili obecnej nie występują w strukturze organizacyjnej, jednakże w najbliższym czasie mogą stać się niezbędne (przy uwzględnieniu różnych kryteriów, np. jakościowych) dla funkcjonowania, rozwoju bądź przetrwania przedsiębiorstw sektora. W opracowaniu identyfikowano następujące obszary badawcze: — charakterystyka przedsiębiorstw sektora MŚP, — identyfikacja stosowanych rodzajów outsourcingu w przedsiębiorstwach sektora MŚP, sektora MŚP, — rozpoznanie przyczyn stosowania outsourcingu w przedsiębiorstwach — charakterystyka przyczyn powodzenia i niepowodzenia projektów out- sourcingowych w przedsiębiorstwach sektora MŚP, — identyfikacja rodzajów obszarów, funkcji, procesów, projektów wydzie- lanych ze struktur przedsiębiorstw sektora MŚP, — rozpoznanie wykorzystania współczesnych technologii komunikacji, w tym Internetu w projektach outsourcingowych, — rozpoznanie możliwości realizacji projektów outsourcingowych w wir- tualnej przestrzeni gospodarczej, — rozpoznanie znaczenia wybranych składowych kulturowych w projek- tach outsourcingowych w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Analiza zaprezentowanych problemów badawczych pozwala na kompe- tentną (realizującą założone cele) aplikację projektów outsourcingowych w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Zastosowanie outsourcingu w przedsiębiorstwach sektora MŚP kreuje innowacyjne sposoby (konstrukcja — struktur organizacyjnych, przedsię- biorstw sektora MŚP na podstawie „łańcuchowej” koncepcji outsourcingu) ich zachowania. Wśród barier rozwoju przedsiębiorstw sektora, które można wyelimi- nować, stosując outsourcing, można między innymi wymienić: — niskie kompetencje pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP, — ograniczone kompetencje przedsiębiorstw sektora MŚP, — ograniczony dostęp do informacji, wiedzy np. o nowoczesnych technolo- giach, know-how, Wstęp 7 — finansowanie poszczególnych projektów przedsiębiorstw sektora MŚP (wykorzystanie zleceniobiorcy jako współfinansującego zleceniodawcę np. przez środki obrotowe, maszyny i urządzenia, know-how i inne), — możliwość optymalnej zgodności z interesariuszami przedsiębiorstw. Wśród przesłanek dla realizacji opracowania można wyróżnić: — identyfikację zastosowania outsourcingu w przedsiębiorstwach sektora MŚP, szczególnie w aspektach: rodzajów outsourcingu, obszarów, funk- cji i procesów, w których został zastosowany outsourcing, przyczyn po- wodzenia i niepowodzenia projektów outsourcingowych oraz procesu monitorowania i wdrażania projektów outsourcingowych, — identyfikację wybranych kategorii dla strategii przedsiębiorstw sektora MŚP stosujących outsourcing, z uwzględnieniem wirtualnej przestrzeni gospodarczej, — wskazanie scenariuszy aplikacji outsourcingu w funkcjonowaniu przed- siębiorstw sektora na rynku polskim. Tak zdefiniowane cele opracowania, oprócz walorów naukowych, posia- dają zdecydowane odniesienie do praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw sektora MŚP, nadając im aplikacyjny charakter. Pozwalają na kreowanie projektów outsourcingowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora. Wyniki analiz prezentowane w pracy zostały opracowane na podstawie badań nad zastosowaniem outsourcingu w losowo wybranych przedsiębior- stwach sektora MŚP w województwach: śląskim, małopolskim oraz dolno- śląskim. Obszar ten obejmuje tereny: industrialne, postindustrialne, ale także rolnicze oraz turystyczno-uzdrowiskowe. Publikacja składa się z rozdziałów, traktujących kolejno o: — identyfikacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw MŚP. W roz- dziale przedstawiono następujące obszary: charakterystyka przedsię- biorstw sektora MŚP; sektor MŚP w strategiach na różnych poziomach; wybrane aspekty globalizacji w funkcjonowaniu sektora MŚP; identyfi- kacja wirtualnej przestrzeni gospodarczej w funkcjonowaniu przedsię- biorstw sektora MŚP; przesłanki rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP; uwarunkowania kulturowe w funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora MŚP; — identyfikacji outsourcingu w organizacjach profitowych. W rozdziale zaprezentowano następujące obszary: koncepcje oraz rodzaje outsour- cingu; przyczyny zastosowania outsourcingu; obszary zastosowania outsourcingu; proces wdrażania i monitorowania projektów outsourcin- gowych; przyczyny powodzenia i niepowodzenia projektów outsourcin- gowych; outsourcing w wirtualnej przestrzeni; — outsourcingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora MŚP. W roz- dziale przedstawiono następujące obszary: identyfikację rodzajów out- sourcingu w przedsiębiorstwach sektora; przyczyny zastosowania out- 8 Wstęp sourcingu w przedsiębiorstwach sektora MŚP; obszary przedsiębiorstw sektora, w których zastosowano outsourcing; przyczyny powodzenia i niepowodzenia projektów outsourcingowych w przedsiębiorstwach sektora MŚP; — scenariuszach aplikacji zastosowania outsourcingu w przedsiębior- stwach sektora MŚP. W rozdziale zaprezentowano: wybrane kategorie dla tworzenia scenariuszy zastosowania outsourcingu w przedsiębior- stwach sektora; zastosowanie controllingu dla opracowania kryteriów zastosowania outsourcingu; scenariusze wdrażania projektów outsour- cingowych w przedsiębiorstwach sektora. Wykorzystanie zawartych w opracowaniu analiz oraz wniosków, co do charakterystyki przedsiębiorstw sektora MŚP, w tym do zastosowania w ich funkcjonowaniu projektów outsourcingowych, pozwoli na wypra- cowanie zachowań innowacyjnych (pracowników oraz przedsiębiorstw), zwiększenie kapitału intelektualnego przedsiębiorstw sektora oraz zwięk- szenie ich odpowiedzialności społecznej. Szczególnego znaczenia nabierają podane postulaty dla kreowania i rozwoju mikro przedsiębiorstw. Joachim Foltys Outsourcing in companies of the SME sector Application scenario S u m m a r y Small, medium and micro enterprises constituting the SME sector are dyna- mically developing companies with a growing importance for particular countries. It is most of all showed by the number of already functioning businesses in this sector, as well as their job-generating abilities and GDP participation of this sector in Poland. Companies of the SME sector have basic and essential feature, that is high level of ability to adjust to the turbulent surrounding, in terms of both a product and a process. They function in numerous areas, including trade, services, pro- duction, etc. Many of them function in the field of new technologies, for example information and communication technology (ICT). Companies of the SME sector offer their products and provide clients with their services also in Internet-based virtual economic space. Many of the enterprises in question offer what is called value-added products that are developed basing on the companies’ own, unique and highly specialized, input of work that is based on employees and owners knowledge. For instance, there are enterprises carrying out project from the field of culture, author services and other. The development of the SME sector triggers the development of particular re- gions as well as particular countries. Outsourcing is definitely among the methods and concepts that develop the sector and stabilize its functioning. In the present work the following definition of outsourcing has been adopted: outsourcing is sectioning off the selected areas, functions, processes, projects of a given enterprise’s organizational structure, or using sources that are outside (functioning in near or far surrounding of a company) to the enterprise. The definition especially indicates areas for the companies of the SME sector to explore in the future. Those areas are currently not inside the organizational structures, but soon they will become indispensable (taking different criteria into account, for example quality) for them to function, develop or simply survive. Applying outsourcing (according to all of its generations and kinds) in com- panies of the SME sector creates innovative ways (constructing — organizational structures, companies of the SME sector, basing on the chain outsourcing) to maintain them. 164 Summary The research findings presented in the book have been worked out on the ba- sis of the study regarding the application of outsourcing in randomly selected companies of the SME sector in the following voivodeships: śląskie, małopolskie and dolnośląskie. The area in question embraces regions that are: industrial, post- industrial but also farming as well as tourist and health resort. Consecutive chapters of the book describe: — identifying small and medium enterprises (SME) sector. The following areas have been presented in the chapter: characteristics of companies of the SME sector; the SME sector in strategies and on various levels; selected aspects of globalization in the functioning of the SME sector; identifying virtual economic space in functioning of companies of the SME sector; conditions for develop- ment of companies of the SME sector; cultural circumstances in functioning of companies of the SME sector; — identifying outsourcing. The following areas have been presented in the chap- ter: concepts and kinds of outsourcing; reasons for applying outsourcing; fields of applying outsourcing; the process of introducing and monitoring outsourcing projects; outsourcing in the virtual space; — outsourcing in functioning of the companies of the SME sector. The following areas have been presented in the chapter: identifying the fields of outsourcing in the companies of the SME sector; reasons for applying outsourcing in the companies of the SME sector; the fields of the companies of the SME sector where outsourcing was applied; the reasons for success and failure of the out- sourcing projects in the companies of the SME sector; selected categories in strategies of the companies of the SME sector applying outsourcing; — application scenarios for introducing outsourcing in the companies of the SME sector. The chapter presents selected methods of using outsourcing in functio- ning of the companies of the SME sector, including characteristics of applying capital budgeting and controlling. Using the analyses included in the book as well as conclusions regarding the characteristics of the companies of the SME sector, and most of all referring to ap- plying outsourcing projects in their functioning, enables the readers to working out the innovative behaviors (of employees as well as entrepreneurs), increasing the intellectual capital of the SME sector companies (outsourcing group creating), and giving them more social responsibility. A demand to create and develop micro enterprises is of a special significance. Joachim Foltys Das Outsourcing in den Unternehmen des Sektors der kleinen u. mittleren Firmen (MŚP) Applikationsszenarium Z u s a m m e n f a s s u n g Die den Sektor der kleinen und mittleren Firmen bildenden kleinen, mittle- ren und Mikrounternehmen sind Firmen mit dynamischem Entwicklungstempo, die in den einzelnen Ländern immer mehr an Bedeutung gewinnen. Ein Beweis dafür sind vor allem die Anzahl der schon funktionierenden und gerade entste- henden Unternehmen des genannten Sektors, die Anzahl der von ihnen generier- ten Arbeitsstellen und deren Anteil am BIP Polens. Die zum genannten Sektor gehörenden Unternehmen werden vor allem da- durch gekennzeichnet, dass sie an turbulente Umgebung im Bereich der Produkte und Prozesse hochangepasst sind. Sie funktionieren in vielen Wirtschaftsberei- chen, darunter im Handel, in Dienstleistungen, in der Produktion und im Bereich der neuesten, beispielsweise teleinformatischen Technologien, als auch — dank dem Internet — im virtuellen Wirtschaftsraum. Viele von den Unternehmen des MŚP haben Produkte mit hohem Mehrwert, der dank dem Aufwand von der auf Kenntnissen ihrer Arbeiter und Inhaber beru- henden (oft einzigartigen oder hochspezialisierten) Arbeit erarbeitet wird. Es sind z.B. Firmen, die Projekte aus dem Bereich der Kultur, der Urheber-u. Personal- dienstleistungen u.a. verwirklichen. Die Entwicklung des MŚP-Sektors zieht nach sich die Entwicklung von den einzelnen Regionen und Ländern. Zu den dazu beitragenden Methoden gehört das Outsourcing. In vorliegender Monografie gilt folgende Definition des Outsourcings: Out- sourcing bedeutet, aus der Unternehmensstruktur ausgewählte Firmenbereiche, Funktionen, Prozesse, Projekte auszusondern oder äußere, in der näheren oder weiteren Umgebung funktionierende Dienstleistungsunternehmen auszunutzen. Diese Definition hebt die für Unternehmen des MŚP Sektors zukunftsorien- tierten und heutzutage zum Kernbereich der Firmen nicht gehörenden Bereiche hervor, welche binnen kürzester Zeit für Entwicklung oder Überstehen des Unter- nehmens unerlässlich werden können. Die Anwendung des Outsourcings (nach allen Generationen und einzelnen Arten) in den Unternehmen des MŚP Sektors hilft, die der Firmenbewahrung die- nenden innovativen Methoden anzuwenden. Diese Methoden beruhen darauf, 166 Zusammenfassung dass bestimmte Organisationsstrukturen anhand der „Kettenkonzeption“ des Out- sourcings konstruiert werden. Die in der Monografie präsentierten Daten sind Ergebnis der Forschungen an der Anwendung des Outsourcings in den ausgelosten Firmen des MŚP Sektors, welche in den: schlesischen, kleinpolnischen und niederschlesischen Woiwod- schaften durchgeführt wurden. Das Gebiet umfasst industrielle und postindu- strielle Gelände, aber auch landwirtschaftliche Gebiete und Touristik-u. Kurortge- biete. Die Publikation besteht aus den Kapiteln, in denen folgende Themen behan- delt werden: — Die Identifizierung des Sektors der kleinen und mittleren Firmen. Charakteris- tik von den Firmen des MŚP Sektors; MŚP Sektor in den verschiedene Bereiche betreffenden Strategien; ausgewählte Globalisierungsaspekte in der Tätigkeit des MŚP Sektors; die Identifizierung des virtuellen Wirtschaftsraumes in der Tätigkeit von den Firmen des MŚP Sektors; die Entwicklungsvoraussetzungen für Unternehmen des MŚP Sektors; die Kulturbedingungen in der Tätigkeit von den Firmen des MŚP Sektors; — Die Identifizierung des Outsourcings. Konzeptionen und Arten des Outsour- cings; die Ursachen für die Anwendung des Outsourcings; Anwendungsgebiete; Einführen und Überwachung von Outsourcingsprojekten; die Ursachen für Er- folg und Misserfolg von den Projekten; das Outsourcing im virtuellen Raum; — Das Outsourcing in der Tätigkeit von den Firmen des MŚP Sektors. Die Identi- fizierung von verschiedenen Outsourcingsarten in den Firmen des MŚP Sek- tors; die Ursachen für die Anwendung des Outsourcings in den Firmen des MŚP Sektors; die Bereiche von den Firmen des MŚP Sektors, in denen das Out- sourcing angewandt wurde; die Ursachen für Erfolg und Misserfolg von Out- sourcingsprojekten in den Firmen des MŚP Sektors; ausgewählte Kategorien in den Strategien von den das Outsourcing verwendeten Unternehmen des MŚP Sektors; — Die Applikationsszenarien von der Anwendung des Outsourcings in den Fir- men des MŚP Sektors. Einige Ausnutzungsmethoden des Outsourcings in der Tätigkeit von den Firmen; die Charakteristik von Controlling und Finanzpla- nung. Die in der vorliegenden Monografie enthaltenen Analysen und Schlussfolge- rungen ermöglichen, innovative Methoden zu erarbeiten, intellektuelles Kapital von den kleinen und mittleren Firmen zu verstärken (Gründung von Outsour- cingsgruppen) und deren soziale Verantwortung zu vergrößern. Genannte Postula- te werden für Mikrounternehmen von besonderer Bedeutung. Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w 2007 roku . siębiorstw MŚP) . w latach 2003—2007. ra MŚP w latach 2003—2007 . klas wielkości w latach 2003—2007 . 1. Definicja MŚP obowiązująca w krajach Unii Europejskiej od 2005 roku 2. Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON w latach 2003—2007 . 3. Liczba przedsiębiorstw aktywnych w latach 2003—2007 . 4. Struktura liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON według . 5. Struktura liczby przedsiębiorstw aktywnych według klas ich wielkości . . 6. Udział MŚP w tworzeniu PKB w latach 2003—2007 . . 7. Struktura PKB w latach 2006 i 2007 (z uwzględnieniem sektora przed- . 8. Udział MŚP (sektora prywatnego) w PKB (ceny bieżące w mln zł) . 9. Liczba pracujących w przedsiębiorstwach i w przedsiębiorstwach sekto- . 10. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw według klas wiel- . 11. Przychody ogółem i koszty ogółem w sektorze przedsiębiorstw w po- . 12. Wskaźniki rentowności obrotu sektora przedsiębiorstw według klas . 13. Wskaźniki płynności finansowej I i II stopnia sektora przedsiębiorstw . i długoterminowe w sektorze przedsiębiorstw . 15. Poziom korzystania przez Polaków z podstawowych funkcji Internetu . 16. Przedsiębiorca jako wzór do naśladowania . 17. Wizerunek prywatnego przedsiębiorcy wśród zatrudnionych w sektorze . szczególnych grupach wielkości w latach 2003—2007 według klas wielkości w latach 2003—2007 według klas wielkości w latach 2003—2007 prywatnym i państwowym/publicznym . wielkości w latach 2003—2007 kości w latach 2003—2007 . 14. Zobowiązania krótko- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 13 13 14 14 15 16 17 17 18 19 20 22 22 37 40 41 168 Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skim . ku polskim . ku polskim . siębiorstw na rynku polskim . rodzajów przedsiębiorstw na rynku polskim . siębiorstwach mikro, małych i średnich na rynku polskim. 18. Zbiór definicji organizacji wirtualnej . 19. Struktura dochodów przedsiębiorstw mikro, małych i średnich na ryn- . 20. Struktura dochodów według rodzajów przedsiębiorstw na rynku pol- . 21. Przedział wiekowy właścicieli posiadających najwięcej udziałów w przed- . 22. Przedział wiekowy właścicieli posiadających najwięcej udziałów według . 23. Płeć właścicieli (dominujących udziałowców) według rodzajów przed- . 24. Rodzaje usług w przedsiębiorstwach mikro, małych i średnich na ryn- . . . 25. Rodzaje usług w przedsiębiorstwach mikro na rynku polskim . . 26. Rodzaje usług w przedsiębiorstwach małych na rynku polskim . . 27. Rodzaje usług w przedsiębiorstwach średnich na rynku polskim. . . 28. Rodzaje produkcji przedsiębiorstw mikro na rynku polskim . . 29. Rodzaje produkcji przedsiębiorstw małych na rynku polskim. . 30. Rodzaje produkcji przedsiębiorstw średnich na rynku polskim . . 31. Rodzaje outsourcingu w przedsiębiorstwach mikro, małych i średnich . 32. Rodzaje outsourcingu w przedsiębiorstwach mikro na rynku polskim . 33. Rodzaje outsourcingu w przedsiębiorstwach małych na rynku polskim . 34. Rodzaje outsourcingu w przedsiębiorstwach średnich na rynku polskim . 35. Przyczyny zastosowania outsourcingu w przedsiębiorstwach mikro, ma- . 36. Przyczyny zastosowania outsourcingu w przedsiębiorstwach mikro na . 37. Przyczyny zastosowania outsourcingu w przedsiębiorstwach małych na . 38. Przyczyny zastosowania outsourcingu w przedsiębiorstwach średnich . 39. Obszary, w których zastosowano outsourcing, w przedsiębiorstwach . 40. Obszary, w których zastosowano outsourcing, w przedsiębiorstwach . 41. Obszary, w których zastosowano outsourcing, w przedsiębiorstwach . 42. Obszary, w których zastosowano outsourcing, w przedsiębiorstwach . mikro, małych i średnich na rynku polskim . łych i średnich na rynku polskim . średnich na rynku polskim . mikro na rynku polskim . małych na rynku polskim . na rynku polskim . na rynku polskim . rynku polskim . rynku polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 88 88 89 90 91 92 94 94 95 96 97 97 100 103 103 104 107 108 109 109 113 115 116 116 Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mikro, małych i średnich . stwach mikro na rynku polskim . stwach średnich na rynku polskim . stwach małych na rynku polskim . stwach mikro, małych i średnich na rynku polskim . 43. Obszary, w których zastosowano outsourcing, w przedsiębiorstwach . 44. Przyczyny powodzenia projektów outsourcingowych w przedsiębior- . 45. Przyczyny powodzenia projektów outsourcingowych w przedsiębior- . 46. Przyczyny powodzenia projektów outsourcingowych w przedsiębior- . 47. Przyczyny powodzenia projektów outsourcingowych w przedsiębior- . 48. Wpływ przyczyn powodzenia projektów outsourcingowych w przedsię- . 49. Przyczyny niepowodzenia projektów outsourcingowych według rodza- . 50. Wpływ przyczyn niepowodzenia projektów outsourcingowych w przed- . 51. Wybrane kategorie dla scenariuszy zastosowania outsourcingu dla przed- . 52. Koszty funkcjonowania obszarów przed i po zastosowaniu outsour- cingu w wybranych przedsiębiorstwach mikro, małych i średnich na rynku polskim . . biorstwach mikro, małych i średnich na rynku polskim . siębiorstwach mikro, małych i średnich na rynku polskim. jów przedsiębiorstw na rynku polskim . siębiorstw sektora MŚP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 117 121 123 123 124 125 130 132 138 148 Spis rysunków 1. Struktura klasyczna organizacji 2. Struktura z zastosowaniem outsourcingu wewnętrznego 3. Rodzaje outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 50 55 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i średnich przedsiębiorstw . 1. Identyfikacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw . . . 1.1. Charakterystyka mikro, małych i średnich przedsiębiorstw . . 1.2. Wybrane aspekty globalizacji w funkcjonowaniu mikro, małych . 1.3. Uwarunkowania kulturowe w funkcjonowaniu przedsiębiorstw sek- . 1.4. Identyfikacja wirtualnej przestrzeni gospodarczej w funkcjonowaniu . 1.5. Wybrane przesłanki rozwoju mikro, małych i średnich przedsię- . mikro, małych i średnich przedsiębiorstw . tora MŚP . biorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Identyfikacja outsourcingu . . . . . 2.1. Koncepcje i rodzaje outsourcingu . . . 2.2. Przyczyny zastosowania outsourcingu . . 2.3. Obszary zastosowania outsourcingu . 2.4. Proces wdrażania i monitorowania projektów outsourcingowych . 2.5. Przyczyny powodzenia i niepowodzenia projektów outsourcingowych . 2.6. Outsourcing w wirtualnej przestrzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przedsiębiorstwach . 3. Outsourcing w funkcjonowaniu mikro, małych i średnich przed- siębiorstw . . 3.1. Identyfikacja rodzajów outsourcingu w mikro, małych i średnich . 3.2. Przyczyny zastosowania outsourcingu w mikro, małych i średnich . 3.3. Obszary mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w których za- . 3.4. Przyczyny powodzenia i niepowodzenia projektów outsourcingo- . wych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach . stosowano outsourcing przedsiębiorstwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 9 23 27 34 40 45 45 57 61 66 72 80 87 87 104 110 118 174 Spis treści . . . . 4. Scenariusze aplikacji zastosowania outsourcingu w przedsiębior- stwach sektora MŚP . . 4.1. Wybrane kategorie dla tworzenia scenariuszy zastosowania outsour- . 4.2. Controlling jako narzędzie zdefiniowania kryteriów zastosowania . 4.3. Scenariusz wdrażania projektów outsourcingowych w przedsiębior- . outsourcingu w przedsiębiorstwach sektora MŚP stwach sektora MŚP na rynku polskim . cingu w przedsiębiorstwach sektora MŚP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakończenie . Literatura . . . . . Summary Zusammenfassung . . . Spis tabel . . . Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 135 143 147 151 157 163 165 167 171 Redaktor Agnieszka Plutecka Projektant okładki Paulina Dubiel Redaktor techniczny Barbara Arenhövel Korektor Lidia Szumigała Skład i łamanie Edward Wilk Copyright © 2012 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-2078-6 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-506-3 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 11,0. Ark. wyd. 10,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 14 zł (+VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Scenariusz aplikacyjny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: