Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01077 022014 21101895 na godz. na dobę w sumie
PDOF i PKPiR 2017 - ebook/pdf
PDOF i PKPiR 2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374409889 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać liczne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczą one m.in.:

• wyłączenia z kosztów wydatków powyżej 15 000 zł opłaconych w całości gotówką

• sposobu ustalania przychodu z tytułu objęcia akcji (udziałów) w zamian za wkład niepieniężny,

• wprowadzenia nowych zwolnień z PIT

• wprowadzenia nowych zasad korzystania z tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową

Przygotowana publikacja zawiera:

• ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględniający zmiany które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r. oraz zmiany, które wejdą w życie w trakcie 2017r., oraz

tekst rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, uwzględniający zmiany które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r. oraz zmiany, które wejdą w życie w trakcie 2017r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

USTAWA O PDOF art. 1–2 5 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, zm.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2048)1 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji]2 ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowymdochodówosóbfizycznych. Art. 2. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy] 1) 2) 3) 4) 5) 1.Przepisówustawyniestosujesiędo: przychodów z działalności rolniczej, z wy- jątkiem przychodów z działów specjalnych produkcjirolnej; przychodówzgospodarkileśnejwrozumie- niuustawyolasach; przychodówpodlegającychprzepisomopo- datkuodspadkówidarowizn; przychodówwynikającychzczynności,któ- reniemogąbyćprzedmiotemprawniesku- tecznejumowy; przychodów z tytułu podziału wspólne- go majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólno- ści majątkowej oraz przychodów z tytułu 6) wyrównaniadorobkówpoustaniurozdziel- ności majątkowej małżonków lub śmierci jednegoznich; przychodów (dochodów) przedsiębior- cy żeglugowego opodatkowanych na za- sadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz.u.z2014r.poz.511,z2015r.poz.211 oraz z 2016 r. poz. 1948), z zastrzeżeniem art.24aust.1a; 7) 6a) przychodów opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i prze­ mysłów komplementarnych (Dz.U. poz. 1206 i 1948), z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1a; świadczeńnazaspokojeniepotrzebrodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzin- negoiopiekuńczego,objętychwspólnością majątkowąmałżeńską. 2.Działalnościąrolniczą,wrozumieniuust.1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarza- niuproduktówroślinnychlubzwierzęcychwsta- nie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych 1           wujednoliconymprzezredakcjętekścieuwzględnionowszystkieobowiązującezmiany.wtreściustawypogrubioną czcionkąwyróżnionozmianywprowadzonezdniem1stycznia2017r. – ustawąz9października2015r.ozmianieustawyopodatkudochodowymodosóbfizycznych,ustawyopodatku dochodowymodosóbprawnychorazniektórychinnychustaw(Dz.u.poz.1932) – ustawą z13 kwietnia 2016 r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy opodatku dochodowymodosóbprawnychorazustawyoswobodziedziałalnościgospodarczej(Dz.u.poz.780) – ustawąz20maja2016r.ozmianieustawyopublicznejsłużbiekrwiorazniektórychinnychustaw(Dz.u.poz.823), – ustawąz23czerwca2016r.ozmianieustawyosystemieoświatyorazniektórychinnychustaw(Dz.u.poz.1010), – ustawąz6lipca2016r.oaktywizacjiprzemysłuokrętowegoiprzemysłówkomplementarnych(Dz.u.poz.1206), – ustawąz5września2016r.ozmianieustawyopodatkudochodowymodosóbfizycznychorazustawyopodatku dochodowymodosóbprawnych(Dz.u.poz.1550), – ustawąz4listopada2016r.owsparciukobietwciążyirodzin„Zażyciem”(Dz.u.poz.1860), – ustawąz29listopada2016r.ozmianieustawyopodatkudochodowymodosóbfizycznych,ustawyopodatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy ozmianie ustawy –Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw(Dz.u.poz.1926), – ustawąz4listopada2016r.ozmianieniektórychustawokreślającychwarunkiprowadzeniadziałalnościinnowacyjnej – ustawąz16listopada2016r.ozmianieniektórychustawwceluułatwieniasprzedażyżywnościprzezrolników(Dz.u. (Dz.u.poz.1933), poz.1961),  Przepisy,którewejdąwżyciewtrakcie2017r.zostanąprzytoczone wramkach zpodaniemichdatywejściawżycie. 2 Hasławklamrachpochodząodredakcji.  KODEKSksięgowego IFK 6 art. 3 USTAWA O PDOF upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów upraw- nych i sadownicza, hodowla i produkcja mate- riału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu prze- mysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność,wktórejminimalneokresyprzetrzy- mywaniazakupionychzwierzątiroślin,wtrakcie którychnastępujeichbiologicznywzrost,wyno- sząconajmniej: 1) 2) miesiąc–wprzypadkuroślin, 16dni–wprzypadkuwysokointensywnego tuczuspecjalizowanegogęsilubkaczek, 6tygodni–wprzypadkupozostałegodrobiu rzeźnego, 2miesiące–wprzypadkupozostałychzwie- rząt 3) 4) –liczącoddnianabycia. 3. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych,uprawygrzybówiichgrzybni,uprawy roślin„invitro”,fermowahodowlaichówdrobiu rzeźnegoinieśnego,wylęgarniedrobiu,hodow- laichówzwierzątfuterkowychilaboratoryjnych, hodowladżdżownic,hodowlaentomofagów,ho- dowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowlaichówinnychzwierzątpozagospodar- stwemrolnym. 3a.niestanowiądziałówspecjalnychproduk- cjirolnejuprawy,hodowlaichówzwierzątwroz- miarach nieprzekraczających wielkości określo- nychwzałącznikunr2doustawy,zwanym„za- łącznikiemnr2”. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodar- stwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rol- nym. 5.(uchylony) 6. wprzypadku braku przeciwnego dowodu przyjmujesię,żeprzychodypochodzązczynno- ści, które mogą być przedmiotem prawnie sku- tecznejumowy. Art. 3. [Nieograniczony obowiązek podatkowy] 1.Osobyfizyczne,jeżelimająmiejscezamiesz- kania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegająobowiązkowipodatkowemuodcałości swoichdochodów(przychodów)bezwzględuna styczeń2017 miejscepołożeniaźródełprzychodów(nieograni- czonyobowiązekpodatkowy). 2) 1a.Zaosobęmającąmiejscezamieszkaniana terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobęfizyczną,która: 1) posiadanaterytoriumRzeczypospolitejPol- skiejcentruminteresówosobistychlubgo- spodarczych(ośrodekinteresówżyciowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejdłużejniż183dniwrokupodatko- wym. 2.(uchylony) 2a.Osobyfizyczne,jeżeliniemająnateryto- riumRzeczypospolitejPolskiejmiejscazamiesz- kania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylkooddochodów(przychodów)osiąganychna terytoriumRzeczypospolitejPolskiej(ograniczo- nyobowiązekpodatkowy). 2b. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez po­ datników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z: 1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczy- pospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego,stosunkupracy,pracynakład- czej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagro- dzenia; działalnościwykonywanejosobiścienatery- toriumRzeczypospolitejPolskiej,bezwzglę- dunamiejscewypłatywynagrodzenia; działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rze­ czypospolitej Polskiej zagraniczny zakład; położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w cało­ ści albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości; papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących pa­ pierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczy­ pospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zby­ cia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających; tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków 2) 3) 4) 5) 6) IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PDOF i PKPiR 2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: