Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00215 005959 20489989 na godz. na dobę w sumie
PHP5. Kompendium webmastera - książka
PHP5. Kompendium webmastera - książka
Autor: Liczba stron: 576
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-697-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Języka PHP nie trzeba już chyba przedstawiać żadnej osobie związanej z branżą internetową. Jeden z najpopularniejszych języków wykorzystywanych do tworzenia aplikacji internetowych rozwija się bardzo dynamicznie. W kolejnej jego wersji, oznaczonej numerem 5, pojawiło się wiele udoskonaleń rozszerzających bogate możliwości tej platformy. PHP5 jest językiem obiektowym, zawiera obsługę wyjątków i rozbudowane mechanizmy przetwarzania plików w formacie XML. Dzięki tym funkcjom znacznie zwiększył się zakres zastosowań PHP.

'PHP5. Kompendium webmastera' to książka opisująca najnowszą wersję tego środowiska. Przedstawia wszystko, co jest niezbędne do tworzenia aplikacji internetowych. Czytając ją, dowiesz się, jak zainstalować PHP na serwerze i stacji roboczej, poznasz elementy języka i zasady programowania obiektowego. Nauczysz się korzystać z baz danych i wykorzystywać w swoich aplikacjach pliki XML i mechanizmy szablonów Smarty. Stworzysz także przykładową aplikację internetową -- tablicę ogłoszeń.

Jeśli chcesz poznać język PHP i napisać swoją pierwszą aplikację internetową, sięgnij po tę książkę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl PHP5. Kompendium webmastera Autor: Daniel Bargie³ ISBN: 83-7361-697-7 Format: B5, stron: 576 Jêzyka PHP nie trzeba ju¿ chyba przedstawiaæ ¿adnej osobie zwi¹zanej z bran¿¹ internetow¹. Jeden z najpopularniejszych jêzyków wykorzystywanych do tworzenia aplikacji internetowych rozwija siê bardzo dynamicznie. W kolejnej jego wersji, oznaczonej numerem 5, pojawi³o siê wiele udoskonaleñ rozszerzaj¹cych bogate mo¿liwoġci tej platformy. PHP5 jest jêzykiem obiektowym, zawiera obs³ugê wyj¹tków i rozbudowane mechanizmy przetwarzania plików w formacie XML. Dziêki tym funkcjom znacznie zwiêkszy³ siê zakres zastosowañ PHP. „PHP5. Kompendium webmastera” to ksi¹¿ka opisuj¹ca najnowsz¹ wersjê tego ġrodowiska. Przedstawia wszystko, co jest niezbêdne do tworzenia aplikacji internetowych. Czytaj¹c j¹, dowiesz siê, jak zainstalowaæ PHP na serwerze i stacji roboczej, poznasz elementy jêzyka i zasady programowania obiektowego. Nauczysz siê korzystaæ z baz danych i wykorzystywaæ w swoich aplikacjach pliki XML i mechanizmy szablonów Smarty. Stworzysz tak¿e przyk³adow¹ aplikacjê internetow¹ — tablicê og³oszeñ. • Instalacja i konfiguracja PHP w Windows i Linuksie • Zmienne, operatory i wyra¿enia • Tablice • Konstrukcje warunkowe i pêtle • Elementy programowania obiektowego — klasy, obiekty, w³aġciwoġci i metody • Wspó³praca aplikacji PHP z bazami danych • Obs³uga formularzy i stosowanie wyra¿eñ regularnych • Operacje na plikach i katalogach • Wykorzystywanie plików w formacie XML • Mechanizmy obs³ugi wyj¹tków • Sesje, cookies i nag³ówki HTTP • Szablony Smarty Jeġli chcesz poznaæ jêzyk PHP i napisaæ swoj¹ pierwsz¹ aplikacjê internetow¹, siêgnij po tê ksi¹¿kê. Spis treści Rozdział 1. Rozdział 2. Wstęp...................................................z...................................................z.............................................................9 Czym jest PHP?...................................................P...................................................P...........9 Jak to działa? ...................................................P...................................................P........... .. 11 Dla kogo jest ta książka...................................................P................................................ 12 Co można znaleźć w książce ...................................................P........................................ 12 Instalacja i konfiguracja PHP ...................................................z.............................................................. 15 Instalacja w systemie Windows...................................................P.................................... 15 Instalacja PHP dla serwera IIS ...................................................P............................... 16 Instalacja PHP5 dla serwera Apache...................................................P...................... 17 Instalacja w systemie Linux ...................................................P......................................... 19 Konfigurowanie PHP ...................................................P...................................................P 22 Podstawy programowania w PHP...............................z...................................................z......................25 Składnia...................................................P...................................................P................. .... 25 Zmienne i stałe w języku PHP...................................................P...................................... 30 Nazwy zmiennych...................................................P.................................................. 30 Przypisywanie oraz odczytywanie wartości zmiennych............................................ 31 Typy proste zmiennych ...................................................P.......................................... 35 Definiowanie stałych...................................................P.............................................. 41 Predefiniowane stałe PHP ...................................................P...................................... 42 Operatory i wyrażenia ...................................................P.................................................. 43 Operatory i wyrażenia arytmetyczne...................................................P...................... 44 Operator tekstowy ...................................................P.................................................. 47 Operatory binarne ...................................................P.................................................. 48 Operatory i wyrażenia porównania ...................................................P........................ 49 Operatory logiczne ...................................................P................................................. 50 Konwersja typów ...................................................P...................................................P 51 Sterowanie przepływem programu ...................................................P............................... 54 Instrukcje if, else oraz else if...................................................P.................................. 55 Pętla warunkowa while ...................................................P.......................................... 58 Pętla warunkowa do ... while ...................................................P................................. 59 Pętla for...................................................P...................................................P............... 59 4 PHP5. Kompendium webmastera Instrukcja switch ...................................................P...................................................P. 61 Instrukcje pomocnicze ...................................................P........................................... 63 Tablice...................................................P...................................................P.................. ..... 64 Tablice jednowymiarowe ...................................................P....................................... 65 Tablice wielowymiarowe ...................................................P....................................... 67 Pętla foreach...................................................P...................................................P........ 69 Konwersja tablic do zmiennych typów prostych...................................................P.... 70 Funkcje...................................................P...................................................P.................. .... 71 Argumenty funkcji ...................................................P................................................. 72 Zwracanie wartości przez funkcję ...................................................P.......................... 75 Złożone definiowanie funkcji...................................................P................................. 76 Funkcje wbudowane w PHP ...................................................P.................................. 78 Zagnieżdżanie skryptów PHP...................................................P..................................... 108 Zasięg zmiennych...................................................P...................................................P.... 112 Predefiniowane zmienne PHP ...................................................P.................................... 115 Zmienna $_SERVER ...................................................P........................................... 116 Zmienna $_GET...................................................P...................................................P 118 Referencje i ich zastosowanie...................................................P..................................... 120 Programowanie obiektowe ...................................................z..................................................................123 Klasa, obiekt, właściwości i metody...................................................P........................... 123 Metody oraz właściwości klasy...................................................P............................ 126 Konstruktory i destruktory ...................................................P......................................... 134 Konstruktor klasy ...................................................P................................................. 134 Destruktor klasy ...................................................P...................................................P 143 Dziedziczenie ...................................................P...................................................P.......... 146 Dostęp do metod i właściwości obiektu ...................................................P..................... 151 Dostęp publiczny...................................................P.................................................. 151 Dostęp prywatny ...................................................P.................................................. 152 Dostęp chroniony ...................................................P................................................. 154 Klasy i metody abstrakcyjne...................................................P....................................... 159 Metody typu final...................................................P................................................. 162 Rdzeń aplikacji...................................................P...................................................P.. 162 Korzystanie z interfejsów ...................................................P........................................... 166 Powielanie obiektów ...................................................P.................................................. 171 Funkcja __autoload ...................................................P...................................................P. 175 Komunikacja z bazą danych...................................................z...............................................................177 Konfigurowanie PHP ...................................................P................................................. 177 System Windows...................................................P.................................................. 178 System Linux ...................................................P...................................................P.... 179 Klienci baz danych ...................................................P...................................................P.. 182 Query Analyzer dla MS SQL Server...................................................P.................... 182 DBManager dla MySQL oraz PostgreSQL ...................................................P.......... 187 Podstawy SQL...................................................P...................................................P......... 193 Tworzenie i usuwanie bazy danych...................................................P...................... 194 Tworzenie i usuwanie tabel w bazie danych ...................................................P........ 196 Wprowadzanie informacji do tabeli oraz pobieranie informacji z tabeli ................. 197 Aktualizacja informacji oraz usuwanie informacji z tabeli ..................................... 201 Tworzenie połączenia z bazą danych z poziomu PHP...................................................P 202 MySQL ...................................................P...................................................P............. 202 PostgreSQL 7 ...................................................P...................................................P.... 227 MS SQL Server 2000 ...................................................P........................................... 240 Rdzeń aplikacji...................................................P...................................................P........ 250 Rozdział 3. Rozdział 4. Spis treści Rozdział 5. Rozdział 6. 5 Obsługa formularzy ...................................................z............................................................................... 257 Kod HTML formularza ...................................................P.............................................. 258 Pola formularza ...................................................P...................................................P. 259 Odbieranie danych przesyłanych przez formularz HTML............................................. 265 Metody GET oraz POST przesyłania danych...................................................P....... 265 Odbieranie danych z formularza ...................................................P.......................... 266 Walidacja danych z formularza z wykorzystaniem wyrażeń regularnych ..................... 271 Czym są wyrażenia regularne?...................................................P............................. 271 Wyrażenia regularne w PHP ...................................................P................................ 271 Metaznaki wyrażeń regularnych ...................................................P.......................... 272 Wyrażenia regularne walidujące adresy WWW oraz adresy e-mail ........................ 278 Wydajność...................................................P...................................................P......... 279 Funkcje PHP do obsługi wyrażeń regularnych...................................................P........... 281 Odszukiwanie dopasowań. Funkcja preg_match() .................................................. 282 Dzielenie ciągu przeszukiwanego. Funkcja preg_split() ......................................... 282 Tworzenie formularza walidującego gromadzone dane ................................................ 284 Operacje na plikach...................................................z...............................................................................287 Otwarcie i zamknięcie pliku — funkcje fopen() oraz fclose()....................................... 287 Odczytywanie zawartości pliku...................................................P.................................. 290 Czytanie pliku wiersz po wierszu...................................................P......................... 290 Czytanie pojedynczych znaków — funkcja fgetc()................................................. 300 Czytanie określonej liczby znaków — funkcja fread() ........................................... 301 Czytanie całego pliku...................................................P........................................... 302 Zapisywanie informacji do pliku...................................................P................................ 306 Funkcja fwrite()...................................................P...................................................P. 306 Funkcja file_put_contents()...................................................P.................................. 309 Poruszanie się po pliku...................................................P............................................... 310 Funkcja rewind() ...................................................P.................................................. 310 Funkcja fseek()...................................................P...................................................P.. 311 Funkcja ftell()...................................................P...................................................P.... 313 Usuwanie plików...................................................P...................................................P..... 313 Zbieranie informacji o plikach ...................................................P................................... 314 Sprawdzanie, czy plik istnieje — funkcja file_exists() ........................................... 314 Plik czy katalog? — funkcje is_file() oraz is_dir() ................................................. 315 Statystyki plików...................................................P.................................................. 316 Sprawdzanie i modyfikacja uprawnień do plików i katalogów ............................... 319 Funkcja is_readable() ...................................................P........................................... 319 Funkcja is_writable() ...................................................P........................................... 320 Funkcja is_executable() ...................................................P....................................... 320 Zmiana nazwy plików i katalogów oraz kopiowanie plików......................................... 322 Zmiana nazwy plików i katalogów — funkcja rename()......................................... 323 Kopiowanie plików — funkcja copy() ...................................................P................. 323 Operacje na katalogach...................................................P............................................... 324 Otwieranie i zamykanie katalogów ...................................................P...................... 324 Odczytywanie zawartości katalogu ...................................................P...................... 325 Tworzenie i usuwanie katalogów ...................................................P......................... 331 Sprawdzanie ilości wykorzystanego miejsca na dysku ........................................... 332 Rdzeń aplikacji — klasa Debuger ...................................................P.............................. 335 Przesyłanie plików za pomocą formularzy ...................................................P................. 338 Formularz wysyłania plików ...................................................P................................ 338 Zmienna $_FILES...................................................P................................................ 339 Kopiowanie przesłanych plików ...................................................P.......................... 340 Buforowanie informacji o plikach...................................................P.............................. 344 6 Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. PHP5. Kompendium webmastera Programowanie wykorzystujące standard XML...................................................z..................... 345 Czym są dokumenty XML ...................................................P......................................... 345 Obiektowy model dokumentu XML (DOM XML) ...................................................P.... 349 Przetwarzanie dokumentów XML za pomocą rozszerzenia PHP o nazwie SimpleXML...................................................P........................................ 350 Przetwarzanie dokumentów XML za pomocą klasy DOMDocument..................... 361 Wyrażenia XPath...................................................P...................................................P..... 396 Tworzenie wyrażeń XPath w PHP ...................................................P....................... 397 Składnia XPath...................................................P...................................................P.. 397 Obsługa błędów...................................................z...................................................z....................................403 Grupy i typy błędów w PHP...................................................P....................................... 404 Błędy inicjacji PHP...................................................P.............................................. 405 Błędy kompilacji ...................................................P.................................................. 406 Błędy czasu wykonania...................................................P........................................ 407 Błędy użytkownika...................................................P............................................... 408 Kolejność zgłaszania błędów ...................................................P............................... 409 Raportowanie i wyświetlanie błędów w PHP...................................................P............. 410 Raportowanie błędów...................................................P........................................... 410 Wyświetlanie błędów ...................................................P........................................... 412 Zapisywanie błędów do pliku dziennika zdarzeń...................................................P. 413 Przechwytywanie błędów z poziomu PHP ...................................................P................. 414 Operator kontroli błędów — operator @ ...................................................P............. 417 Wyjątki...................................................P...................................................P.................. .. 417 Klasa Exception ...................................................P...................................................P 418 Zgłaszanie i przechwytywanie wyjątków...................................................P............. 420 Klasy potomne klasy Exception ...................................................P........................... 424 Rdzeń aplikacji...................................................P...................................................P........ 425 Sesje, cookies oraz obsługa nagłówków HTTP...................................................z........................... 435 Czym jest sesja ...................................................P...................................................P........ 436 Jak działa mechanizm sesji ...................................................P.................................. 436 Tworzenie skryptów korzystających z mechanizmu sesji ............................................. 437 Uruchamianie sesji ...................................................P............................................... 437 Uzyskiwanie identyfikatora sesji po stronie klienta ................................................ 439 Tworzenie zmiennych sesji ...................................................P.................................. 439 Niszczenie zmiennych sesyjnych i niszczenie sesji................................................. 441 Czas trwania sesji...................................................P................................................. 441 Pliki sesji...................................................P...................................................P........... 443 Prosty skrypt autoryzacji...................................................P...................................... 444 Cookies...................................................P...................................................P.................. .. 446 Tworzenie cookies ...................................................P............................................... 446 Usuwanie cookie ...................................................P.................................................. 449 Nagłówki HTTP ...................................................P...................................................P...... 449 Rdzeń aplikacji...................................................P...................................................P........ 451 Rozdział 10. System szablonów Smarty ...................................................z..................................................................459 Instalacja systemu szablonów Smarty ...................................................P........................ 459 Struktura katalogowa ...................................................P........................................... 462 Parametry konfiguracyjne ...................................................P.................................... 463 Spis treści 7 Metody obiektów klasy Smarty ...................................................P.................................. 467 Tworzenie zmiennych w szablonach TPL — metody assign() oraz assign_ by_ref() .....467 Usuwanie utworzonych zmiennych z szablonów TPL — metody clear_all_assign() oraz clear_assign() ...................................................P............................................. 469 Metoda clear_compiled_tpl() ...................................................P............................... 469 Tworzenie szablonów...................................................P................................................. 470 Zasady tworzenia szablonów TPL..................................................P......................... 470 Zmienne ...................................................P...................................................P............ 471 Zarezerwowana zmienna $smarty ...................................................P........................ 473 Modyfikatory zmiennych ...................................................P..................................... 476 Funkcje wbudowane...................................................P............................................. 486 Rozdział 11. Aplikacja internetowa — Tablica ogłoszeń ...................................................z.................................493 Funkcjonalność aplikacji ...................................................P............................................ 493 Projekt aplikacji...................................................P...................................................P....... 494 Projekt bazy danych ...................................................P............................................. 494 Struktura katalogowa ...................................................P........................................... 497 Interfejs programowy aplikacji ...................................................P............................ 497 Interfejs graficzny aplikacji...................................................P.................................. 505 Co można poprawić...................................................P.............................................. 510 Instalacja i uruchomienie aplikacji ...................................................P............................. 512 Instalacja bazy danych ...................................................P......................................... 512 Instalacja plików bazy danych i konfiguracja aplikacji........................................... 513 Problemy ...................................................P...................................................P........... 514 Użytkownicy i dane aplikacji ...................................................P............................... 515 Dodatek A Instalacja i konfiguracja serwerów WWW...................................................z..................................517 Instalacja i konfiguracja serwerów IIS i Apache w systemie Windows ........................ 517 Instalacja i konfiguracja serwera IIS ...................................................P.................... 517 Instalacja i konfiguracja serwera Apache...................................................P............. 523 Instalacja i konfiguracja serwera Apache 2 w systemie Linux ...................................... 527 Dodatek B Instalacja i konfiguracja wybranych baz danych...................................................z......................531 Instalacja i konfiguracja bazy danych MySQL...................................................P........... 531 Instalacja MySQL w środowisku Windows ...................................................P......... 532 Użytkownicy bazy danych MySQL ...................................................P..................... 535 Instalacja MySQL w środowisku Linux...................................................P............... 536 Instalacja i konfiguracja bazy danych PostgreSQL ...................................................P.... 537 Instalacja bazy danych PostgreSQL w systemie Windows ..................................... 537 Konfiguracja bazy danych PostgreSQL ...................................................P............... 539 Instalacja bazy danych PostgreSQL w systemie Linux ........................................... 540 Instalacja serwera Microsoft SQL Server 2000 ...................................................P.......... 543 Dodatek C Dyrektywy konfiguracyjne................................................z..................................................................547 Funkcje operujące na wartościach dyrektyw ...................................................P.............. 547 Dyrektywy ogólne ...................................................P...................................................P... 550 Obsługa plików ...................................................P...................................................P....... 551 Obsługa i raportowanie błędów...................................................P.................................. 551 Obsługa sesji ...................................................P...................................................P........... 552 Skorowidz ...................................................z...................................................z................................................555 4. Komunikacja z bazą danych Niemal w każdej większej aplikacji internetowej istnieje komunikacja pomiędzy wykonywanymi skryptami oraz bazą danych, która zawiera informacje wykorzystywane przez aplikację WWW. PHP5 daje programiście możliwość komunikowania się z wieloma typami baz danych. W tym rozdziale skupimy się jednak na trzech z nich: MySQL w wersji 4, PostgreSQL w wersji 7 oraz Microsoft SQL Server (MS SQL Server) w wersji 2000. Wszystkie wymienione bazy danych można zainstalować w systemie Windows, natomiast w systemie Linux mogą zostać zainstalowane bazy MySQL oraz PostgreSQL. Uwaga W rozdziale zakładamy, że serwery wspomnianych baz danych zostały zainstalowane i skonfigurowane. Informacja o tym, jak zainstalować oraz skonfigurować każde ze wspomnianych środowisk bazodanowych, znajduje się w dodatku B „Instalacja i konfiguracja wybranych baz danych”. Konfigurowanie PHP PHP5 w przeciwieństwie do PHP4 nie posiada wbudowanych funkcji obsługujących połącze- nia z bazami danych, dlatego też musimy sprawić, aby interpreter PHP dołączył odpowiednie moduły. Omawiane w tym podrozdziale procedury konfiguracyjne zakładają, że serwery baz danych zostały zainstalowane zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dodatku B „Instalacja i kon- figuracja wybranych baz danych”. 178 PHP5. Kompendium webmastera System Windows MySQL Aby interpreter PHP zainstalowany w systemie Windows mógł komunikować się z bazą da- nych MySQL, w pliku php.ini należy ustawić dyrektywę GZVGPUKQPRJRAO[USNFNN. Uruchomienie tego rozszerzenia powoduje, że interpreter poszukuje biblioteki libmysql.dll, która stanowi interfejs klienta bazy danych MySQL, oraz biblioteki php_mysql.dll. Biblioteki te znajdują się na CD-ROM-ie dołączonym do książki, w katalogu Instalacja. Powinny one się znaleźć w katalogu, na który wskazuje dyrektywa GZVGPUKQPAFKT w pliku php.ini. Uwaga Więcej o pliku php.ini można przeczytać w dodatku C „Dyrektywy konfiguracyjne”. Aby przekonać się, czy interpreter PHP załadował rozszerzenie pozwalające na komunikację z serwerem MySQL, wystarczy uruchomić skrypt: !RJR O[USNAEQPPGEV  ! Jeżeli wynikiem wykonania skryptu będzie komunikat: (CVCNGTTQT CNNVQWPFGHKPGFHWPEVKQPO[USNAEQPPGEV KPUMT[RVRJRQPNKPG oznacza to, że rozszerzenie nie zostało załadowane, ponieważ interpreter nie rozpoznaje funk- cji O[USNAEQPPGEV . PostgreSQL Aby interpreter PHP zainstalowany w systemie Windows mógł komunikować się z bazą danych PostgreSQL, w pliku php.ini należy uaktywnić dyrektywę GZVGPUKQPRJRARIUSNFNN. Biblioteka php_pgsql.dll, która jest ładowanym rozszerzeniem, znajduje się na CD-ROM-ie do- łączonym do książki, w katalogu Instalacja. Powinna ona znaleźć się w katalogu wskazywa- nym przez dyrektywę GZVGPUKQPAFKT z pliku php.ini. Uwaga Więcej o pliku php.ini można przeczytać w dodatku C „Dyrektywy konfiguracyjne”. Aby przekonać się, czy interpreter PHP załadował rozszerzenie pozwalające na komunikację z serwerem PostgreSQL, wystarczy uruchomić skrypt: !RJR RIAEQPPGEV Ŏŏ  ! Rozdział 4. G Komunikacja z bazą danych 179 Jeżeli wynikiem wykonania skryptu będzie tekst: (CVCNGTTQT CNNVQWPFGHKPGFHWPEVKQPRIAEQPPGEV KPUMT[RVRJRQPNKPG oznacza to, że rozszerzenie nie zostało załadowane, ponieważ interpreter nie rozpoznaje funk- cji RIAEQPPGEV . MS SQL Server Aby interpreter PHP zainstalowany w systemie Windows mógł komunikować się z bazą danych MS SQL Server, w pliku php.ini należy uaktywnić dyrektywę GZVGPUKQPRJRAOUUSNFNN. Niezbędne są dwie biblioteki obecne w systemie: ntwdblib.dll oraz php_mssql.dll. Obie znajdują się na CD-ROM-ie dołączonym do książki, w katalogu Instalacja. Biblioteka ntwdblib.dl powinna znaleźć się w katalogu /winnt/system32/ (jeżeli jeszcze jej tam nie ma), natomiast biblioteka php_mssql.dll powinna znaleźć się w katalogu wskazywanym przez dyrektywę GZVGPUKQPAFKT z pliku php.ini. Uwaga Więcej o pliku php.ini można przeczytać w dodatku C „Dyrektywy konfiguracyjne”. Aby przekonać się, czy interpreter PHP załadował rozszerzenie pozwalające na komunikację z serwerem MS SQL Server, wystarczy uruchomić skrypt: !RJR OUUSNAEQPPGEV  ! Jeżeli wynikiem wykonania skryptu będzie tekst: (CVCNGTTQT CNNVQWPFGHKPGFHWPEVKQPOUUSNAEQPPGEV KPUMT[RVRJRQPNKPG oznacza to, że rozszerzenie nie zostało załadowane, ponieważ interpreter nie rozpoznaje funkcji OUUSNAEQPPGEV . System Linux Konfiguracja PHP 5.0.2 pracującego w systemie Linux do współpracy z serwerami baz danych MySQL, PostgreSQL oraz MS SQL Server jest nieco bardziej skomplikowana niż w systemie Windows, ponieważ wymaga odpowiedniej kompilacji PHP. MySQL Aby interpreter PHP stanowiący moduł serwera Apache 2 w systemie Linux mógł komunikować się z serwerem bazy danych MySQL, PHP musi zostać skompilowany z opcją YKVJO[USN. 180 PHP5. Kompendium webmastera Jeżeli w systemie Linux zainstalowaliśmy serwer bazy danych MySQL zgodnie z instrukcją za- wartą w dodatku B „Instalacja i konfiguracja wybranych baz danych”, to PHP 5.0.2 dla serwe- ra Apache 2 powinniśmy skompilować w następujący sposób: UJGNN EQPHKIWTGYKVJCRZUWUTNQECNCRCEJGDKPCRZU YKVJO[USNWUTNQECNO[USN YKVJO[USNUQEMVORO[USNUQEM UJGNN OCMG UJGNN OCMGKPUVCNN Aby sprawdzić, czy proces instalacji PHP z obsługą bazy danych MySQL powiódł się, wystarczy wykonać prosty skrypt: !RJR O[USNAEQPPGEV  ! Uwaga Więcej o procesie kompilacji i instalacji PHP w systemie Linux można przeczytać w rozdziale 1. „Instalacja i konfiguracja PHP”. Jeżeli wynikiem wykonania skryptu będzie komunikat (CVCNGTTQT CNNVQWPFGHKPGFHWPEVKQPO[USNAEQPPGEV KPUMT[RVRJRQPNKPG oznacza to, że rozszerzenie nie zostało załadowane, ponieważ interpreter nie rozpoznaje funk- cji O[USNAEQPPGEV . PostgreSQL Aby interpreter PHP stanowiący moduł serwera Apache 2 w systemie Linux mógł komunikować się z serwerem bazy danych PostgreSQL, PHP musi zostać skompilowany z opcją YKVJRIUSN. Jeżeli w systemie Linux zainstalowaliśmy serwer bazy danych PostgreSQL zgodnie z instrukcją zawartą w dodatku B „Instalacja i konfiguracja wybranych baz danych”, to PHP 5.0.2 dla serwera Apache 2 powinniśmy skompilować w następujący sposób: UJGNN EQPHKIWTGYKVJCRZUWUTNQECNCRCEJGDKPCRZU YKVJRIUSNWUTNQECNRIUSN UJGNN OCMG UJGNN OCMGKPUVCNN Aby sprawdzić, czy proces instalacji PHP z obsługą bazy danych PostgreSQL powiódł się, wystarczy wykonać prosty skrypt: !RJR RIAEQPPGEV  ! Uwaga Więcej o procesie kompilacji i instalacji PHP w systemie Linux można przeczytać w rozdziale 1. „Instalacja i konfiguracja PHP”. Rozdział 4. G Komunikacja z bazą danych 181 Jeżeli wynikiem wykonania skryptu będzie komunikat: (CVCNGTTQT CNNVQWPFGHKPGFHWPEVKQPRIAEQPPGEV KPUMT[RVRJRQPNKPG oznacza to, że rozszerzenie nie zostało załadowane, ponieważ interpreter nie rozpoznaje funk- cji RIAEQPPGEV . MS SQL Server Aby interpreter PHP stanowiący moduł serwera Apache 2 w systemie Linux mógł komuniko- wać się z serwerem MS SQL Server (który musi być zainstalowany na jakiejś stacji z systemem Windows), należy wykonać dwupoziomową procedurę instalacyjną. Po pierwsze, należy zainstalować w systemie bibliotekę FreeTDS, której pliki źródłowe znaj- dują się na CD-ROM-ie dołączonym do książki, w katalogu Instalacja/freetds-0.62.4 Po przejściu do katalogu, w którym znajdują się pliki źródłowe, należy skonfigurować proces kompilacji, skompilować bibliotekę oraz zainstalować ją w systemie: UJGNN EQPHKIWTGRTGHKZWUTNQECNHTGGVFUGPCDNGOUFDNKD UJGNN OCMG UJGNN OCMGKPUVCNN Po zainstalowaniu biblioteki FreeTDS możemy przystąpić do drugiej fazy, a mianowicie do kompilacji PHP, tak aby posiadał obsługę komunikacji z bazą danych MS SQL Server: UJGNN EQPHKIWTGYKVJCRZUWUTNQECNCRCEJGDKPCRZUYKVJOUUSNWUTNQECNHTGGVFU UJGNN OCMG UJGNN OCMGKPUVCNN Dyrektywa YKVJOUUSN musi wskazywać na katalog, w którym została zainstalowana bibliote- ka FreeTDS. Od tej pory możemy tworzyć skrypty PHP, które będą komunikować się z serwerem bazy da- nych MS SQL Server z poziomu Linuksa. Aby przekonać się, czy interpreter PHP załadował rozszerzenie pozwalające na komunikację z serwerem MS SQL Server, wystarczy uruchomić skrypt: !RJR OUUSNAEQPPGEV  ! Jeżeli wynikiem wykonania skryptu będzie tekst: (CVCNGTTQT CNNVQWPFGHKPGFHWPEVKQPOUUSNAEQPPGEV KPUMT[RVRJRQPNKPG oznacza to, że rozszerzenie nie zostało załadowane, ponieważ interpreter nie rozpoznaje funkcji OUUSNAEQPPGEV .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP5. Kompendium webmastera
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: