Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00406 013184 21070138 na godz. na dobę w sumie
PHP5. Księga eksperta - książka
PHP5. Księga eksperta - książka
Autor: Liczba stron: 744
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-889-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompendium wiedzy dla programistów
dynamicznych witryn WWW i aplikacji internetowych

PHP jest najpopularniejszym obecnie językiem skryptowym, wykorzystywanym do tworzenia dynamicznych witryn WWW i aplikacji internetowych. W połączeniu z bazą danych MySQL tworzy potężną platformę, której zalety docenili twórcy ponad 14 milionów witryn WWW. Stabilność, wydajność i szybkość działania, a przede wszystkim -- nieodpłatny dostęp na zasadach licencji open-source, to cechy, które zadecydowały o ogromnej popularności tej technologii. Każda kolejna wersja języka PHP pozwala na tworzenie coraz bardziej zaawansowanych i rozbudowanych aplikacji. Najnowsza wersja -- PHP5 to w pełni obiektowy język programowania umożliwiający stosowanie najnowszych technologii takich, jak XML i SOAP.

Książka 'PHP5. Księga eksperta' zawiera opis wszystkich zagadnień związanych z tworzeniem aplikacji w języku PHP. Czytając ją poznasz zasady programowania w PHP5 zarówno te podstawowe jak i bardziej zaawansowane. Dowiesz się, w jaki sposób łączyć aplikację WWW z bazą danych i jak zapewnić jej bezpieczeństwo. Nauczysz się wykorzystywać mechanizmy sesji i cookies do zapamiętywania danych użytkowników i napiszesz skrypty generujące elementy graficzne i dokumenty przeznaczone do wydruku. Przeczytasz także o tworzeniu stron WWW przeznaczonych do wyświetlania na wyświetlaczach urządzeń mobilnych oraz o stosowaniu języka XML w aplikacjach.

Po przeczytaniu tej książki zostaniesz prawdziwym ekspertem w dziedzinie tworzenia aplikacji internetowych w PHP5.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE PHP5. Ksiêga eksperta Autor: John Coggeshall T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Piotr Rajca ISBN: 83-7361-889-9 Tytu³ orygina³u: PHP 5 Unleashed Format: B5, stron: 744 Kompendium wiedzy dla programistów dynamicznych witryn WWW i aplikacji internetowych • Szczegó³owy opis zasad programowania w PHP5 • Komunikacja z bazami danych, stosowanie jêzyka XML i szablonów Smarty • Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem mo¿liwoġci najnowszej wersji PHP PHP jest najpopularniejszym obecnie jêzykiem skryptowym, wykorzystywanym do tworzenia dynamicznych witryn WWW i aplikacji internetowych. W po³¹czeniu z baz¹ danych MySQL tworzy potê¿n¹ platformê, której zalety docenili twórcy ponad 14 milionów witryn WWW. Stabilnoġæ, wydajnoġæ i szybkoġæ dzia³ania, a przede wszystkim — nieodp³atny dostêp na zasadach licencji open-source, to cechy, które zadecydowa³y o ogromnej popularnoġci tej technologii. Ka¿da kolejna wersja jêzyka PHP pozwala na tworzenie coraz bardziej zaawansowanych i rozbudowanych aplikacji. Najnowsza wersja — PHP5 to w pe³ni obiektowy jêzyk programowania umo¿liwiaj¹cy stosowanie najnowszych technologii takich, jak XML i SOAP. Ksi¹¿ka „PHP5. Ksiêga eksperta” zawiera opis wszystkich zagadnieñ zwi¹zanych z tworzeniem aplikacji w jêzyku PHP. Czytaj¹c j¹ poznasz zasady programowania w PHP5 zarówno te podstawowe jak i bardziej zaawansowane. Dowiesz siê, w jaki sposób ³¹czyæ aplikacjê WWW z baz¹ danych i jak zapewniæ jej bezpieczeñstwo. Nauczysz siê wykorzystywaæ mechanizmy sesji i cookies do zapamiêtywania danych u¿ytkowników i napiszesz skrypty generuj¹ce elementy graficzne i dokumenty przeznaczone do wydruku. Przeczytasz tak¿e o tworzeniu stron WWW przeznaczonych do wyġwietlania na wyġwietlaczach urz¹dzeñ mobilnych oraz o stosowaniu jêzyka XML w aplikacjach. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl • Podstawy programowania w PHP • Stosowanie wyra¿eñ regularnych • Obs³uga formularzy • Mechanizmy obs³ugi sesji i plików cookies • Szablony Smarty i biblioteka PEAR • Korzystanie z XML i XSLT • Uwierzytelnianie u¿ytkowników • Komunikacja z bazami danych • Operacje wejġcia/wyjġcia • Generowanie grafiki i dokumentów PDF Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki zostaniem prawdziwym ekspertem w dziedzinie tworzenia aplikacji internetowych w PHP5. 5RKUVTGħEK #WVQTRTQYCFæE[ F 9RTQYCFGPKG F úħè+ CUVQUQYCPKG2*2FQQIÎNP[EJRTCE YKæCP[EJVYQTGPKGOCRNKMCELKKPVGTPGVQY[EJ 4QFKCđ2QFUVCY[CUVQUQYCPKC2*2  Sposób działania skryptów PHP ...................................................i...................................................... 23 Podstawowa składnia PHP ...................................................i...................................................i........... 24 Proste typy danych PHP ...................................................i...................................................i............... 26 Stosowanie zmiennych ...................................................i...................................................i................. 28 Struktury sterujące ...................................................i...................................................i........................ 31 Logiczne struktury sterujące ...................................................i...................................................... 31 Powtarzające struktury sterujące ...................................................i............................................... 37 Osadzanie kodu HTML w skryptach ...................................................i......................................... 39 Definiowanie funkcji ...................................................i...................................................i.................... 40 Zmienne i funkcje dynamiczne ...................................................i........................................................ 44 Zmienne dynamiczne ...................................................i...................................................i............. 44 Dynamiczne funkcje ...................................................i...................................................i............... 45 Skrypty zapisane w wielu plikach ...................................................i................................................... 46 Referencje ...................................................i...................................................i..................................... 48 Referencje zmiennych ...................................................i...................................................i............ 48 Referencje używane w funkcjach ...................................................i.............................................. 50 Łańcuchy znaków w PHP ...................................................i...................................................i............. 52 Szybkość i wydajność wyrażeń łańcuchowych ...................................................i......................... 52 Porównywanie łańcuchów znaków ...................................................i.................................................. 52 Zaawansowane porównywanie łańcuchów znaków ...................................................i......................... 54 Porównywanie fraz ...................................................i...................................................i................. 55 Wyszukiwanie i zastępowanie ...................................................i......................................................... 56 Zastępowanie łańcuchów znaków ...................................................i............................................. 58 Formatowanie łańcuchów znaków ...................................................i................................................... 59 Alternatywy dla funkcji printf() ...................................................i................................................ 61 Łańcuchy znaków i ustawienia lokalne ...................................................i........................................... 62 Formatowanie wartości walutowych ...................................................i......................................... 63 Formatowanie dat i godzin ...................................................i.............................................................. 66 Podsumowanie ...................................................i...................................................i.............................. 67 6 PHP5. Księga eksperta 4QFKCđ6CDNKEG F Proste tablice ...................................................i...................................................i................................ 69 Składnia tablic ...................................................i...................................................i........................ 70 Posługiwanie się tablicami ...................................................i........................................................ 73 Implementacja tablic ..................................................i...................................................i...................... 78 Zastosowanie tablic jako list ...................................................i..................................................... 78 Zastosowanie tablic jako dających się sortować tabel ...................................................i............... 79 Tworzenie tabel przeglądowych przy użyciu tablic ...................................................i................... 82 Konwersja łańcucha znaków na tablicę i na odwrót ...................................................i.................. 85 Więcej informacji o tablicach ...................................................i.......................................................... 87 4QFKCđ9[TCľGPKCTGIWNCTPG F Podstawy wyrażeń regularnych ...................................................i....................................................... 89 Ograniczenia podstawowej składni ...................................................i................................................. 91 Wyrażenia regularne standardu POSIX ...................................................i........................................... 94 Wyrażenia regularne zgodne z wyrażeniami języka Perl (PCRE) ...................................................i... 97 Wzorce nazwane ...................................................i...................................................i.................. 102 Modyfikatory PCRE ...................................................i...................................................i................... 103 Kilka uwag na zakończenie ...................................................i........................................................... 105 4QFKCđ1DUđWICHQTOWNCT[F Kompendium wiedzy o formularzach HTML ..................................................i................................. 107 Sposoby tworzenia formularzy HTML ...................................................i.................................... 108 Elementy formularzy ...................................................i...................................................i............ 108 Obsługa formularzy w PHP ...................................................i...................................................i........ 114 Odczytywanie zawartości formularza ...................................................i...................................... 114 Zastosowanie tablic w nazwach pól formularzy ...................................................i...................... 117 Obsługa przesyłania plików na serwer ...................................................i.................................... 118 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 120 4QFKCđ CCYCPUQYCPGVGEJPKMKQDUđWIKHQTOWNCT[  Operacje na danych oraz ich konwersja ...................................................i......................................... 121 Magiczne cudzysłowy ...................................................i...................................................i.......... 121 Konwersja i kodowanie danych ...................................................i...............................................123 Serializacja ...................................................i...................................................i........................... 125 Integralność danych formularzy ...................................................i.................................................... 127 Zabezpieczanie wartości pól ukrytych ..................................................i...................................... 128 Funkcja protect() ...................................................i...................................................i.................. 129 Funkcja validate() ...................................................i...................................................i................. 130 Praktyczne zastosowanie funkcji protect() i validate() ...................................................i............ 133 Przetwarzanie formularzy ...................................................i...................................................i........... 135 Proste metody przetwarzania i weryfikacji formularzy ...................................................i........... 135 Mechanizm weryfikacji formularzy ogólnego przeznaczenia ...................................................i. 136 Oddzielenie prezentacji danych od ich weryfikacji ...................................................i................. 144 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 145 Spis treści 7 4QFKCđ CRGYPKCPKGVTYCđQħEKFCP[EJRT[Wľ[EKWUGULKKEQQMKGU Cookies ...................................................i...................................................i....................................... 147 Cechy cookies oraz ich ograniczenia ...................................................i....................................... 148 Sposoby implementacji cookies ...................................................i..............................................149 Stosowanie cookies w skryptach PHP ...................................................i..................................... 151 Sesje PHP ...................................................i...................................................i................................... 154 Podstawowe sposoby stosowania sesji ...................................................i.................................... 154 Propagacja sesji ...................................................i...................................................i.................... 158 Zaawansowane sposoby obsługi sesji ...................................................i............................................ 160 Niestandardowa obsługa sesji ........................i...................................................i.......................... 160 Dostosowywanie obsługi sesji do własnych potrzeb ...................................................i............... 161 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 162 4QFKCđ5VQUQYCPKGUCDNQPÎY F Czym są szablony i dlaczego warto je stosować? ...................................................i.......................... 163 Separacja najczęściej używanych elementów ...................................................i.......................... 163 Prosty przykład systemu szablonów ...................................................i........................................ 165 Mechanizm obsługi szablonów Smarty ...................................................i.........................................171 Instalacja pakietu Smarty ...................................................i........................................................ 172 Podstawy działania mechanizmu Smarty: zmienne i modyfikatory ........................................... 174 Pliki i funkcje konfiguracyjne ...................................................i................................................. 179 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 189 úħè++ CCYCPUQYCPGRTQITCOQYCPKGFNC999 4QFKCđ2 #4 F Co to jest PEAR? ...................................................i...................................................i........................ 193 Biblioteka kodu ...................................................i...................................................i.................... 194 Standard kodowania ...................................................i...................................................i............. 194 System dystrybucji i utrzymania ...................................................i............................................. 194 Podstawowe klasy PHP ...................................................i...................................................i........ 194 PEAR Package Manager ...................................................i...................................................i...... 195 Różnorodna społeczność ...................................................i...................................................i...... 195 Pobieranie i instalowanie PEAR ...................................................i.................................................... 195 Systemy *NIX ...................................................i...................................................i...................... 196 Systemy Windows ...................................................i...................................................i................ 196 Przeglądarka WWW ...................................................i...................................................i............. 197 Użycie PEAR Package Manager ...................................................i................................................... 197 Wyświetlanie listy pakietów ...................................................i.................................................... 197 Wyszukiwanie pakietów ...................................................i...................................................i....... 198 Instalowanie i aktualizacja pakietów ...................................................i.......................................199 Usuwanie pakietów ...................................................i...................................................i.............. 200 Alternatywne metody instalacji ...................................................i............................................... 200 Użycie strony WWW PEAR ...................................................i...................................................i...... 201 Przeglądanie listy pakietów ...................................................i..................................................... 202 Wyszukiwanie pakietu ...................................................i...................................................i......... 202 Pobieranie i instalowanie pakietów ...................................................i.........................................202 8 PHP5. Księga eksperta Zastosowanie pakietów PEAR w aplikacjach ...................................................i................................ 203 Konfiguracja php.ini ..................................................i...................................................i.............. 204 Dołączanie pakietów ...................................................i...................................................i............ 204 Stosowanie pakietów nieinstalowanych poprzez pear ...................................................i............. 204 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 206 Informator ...................................................i...................................................i................................... 206 Listy wysyłkowe i dyskusyjne ...................................................i................................................. 207 WWW ...................................................i...................................................i.................................. 207 Pozostałe ...................................................i...................................................i.............................. 207 4QFKCđ:5.6QTCKPPGOGEJCPKO[YKæCPG:/.  Związki XML z HTML ...................................................i...................................................i.............. 210 Zastosowanie XSLT do opisywania danych wyjściowych HTML na podstawie wejściowych danych XML ...................................................i.................................... 210 Arkusze stylu XSL ...................................................i...................................................i............... 211 Podstawy formatu plików XSLT ...................................................i............................................. 211 Często wykorzystywane instrukcje XSLT ...................................................i............................... 212 Użycie elementów instrukcji XSLT z wzorcami XSLT ...................................................i.......... 214 Przykładowa transformacja XML na HTML z zastosowaniem XSLT ....................................... 215 Wykorzystanie XSLT w PHP za pomocą modułu DOM XML ...................................................i..... 220 Przykładowe transformacje przy użyciu PHP 4 oraz DOM XML .............................................. 220 Funkcje i właściwości DOM XML przydatne dla użytkowników XSLT ................................... 221 Dołączanie do PHP 4 obsługi XSLT za pomocą DOM XML ...................................................i. 222 Wykorzystanie XSLT w PHP za pomocą modułu XSLT ...................................................i.............. 223 Przykładowa transformacja z wykorzystaniem PHP 4 i XSLT .................................................. 223 Funkcje oraz właściwości XSLT ...................................................i............................................. 224 Dołączanie do PHP 4 obsługi XSLT za pomocą XSLT ...................................................i.......... 225 PHP 5 i XSLT ...................................................i...................................................i............................. 225 Przykładowa transformacja w PHP 5 ...................................................i...................................... 225 Funkcje i właściwości PHP 5 przydatne dla użytkowników XSLT ............................................ 227 Dołączanie obsługi XSL w PHP 5 ...................................................i........................................... 228 Korzystanie z danych XML z użyciem SimpleXML ...................................................i..................... 228 Użycie SimpleXML w skryptach PHP ...................................................i.................................... 229 Dodatkowe informacje na temat wykorzystania SimpleXML w skryptach PHP ....................... 230 Generowanie dokumentów XML przy użyciu PHP ..................................................i........................ 230 Funkcje i właściwości służące do zapisywania obiektów XML w plikach ................................ 231 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 231 Odnośniki ...................................................i...................................................i................................... 232 4QFKCđ GDWIQYCPKGKQRV[OCNKCELC  Debugowanie skryptów PHP ...................................................i...................................................i...... 233 Błędy składniowe ...................................................i...................................................i................. 234 Błędy logiczne ...................................................i...................................................i...................... 234 Optymalizacja skryptów PHP ...................................................i........................................................ 240 Sekret dobrej optymalizacji — profilowanie ...................................................i........................... 240 Najczęstsze wąskie gardła w PHP i ich usuwanie ...................................................i................... 242 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 250 Spis treści 9 4QFKCđ7YKGT[VGNPKCPKGWľ[VMQYPKMÎY  Uwierzytelnianie użytkowników w PHP ...................................................i....................................... 251 Dlaczego? ...................................................i...................................................i............................. 252 Wykorzystanie autoryzacji HTTP w Apache ...................................................i.......................... 252 Zastosowanie uwierzytelniania HTTP ...................................................i..................................... 255 Wykorzystanie sesji PHP ...................................................i...................................................i..... 263 Zabezpieczanie kodu PHP ...................................................i...................................................i.......... 270 Register_Globals ...................................................i...................................................i.................. 270 Maksymalny poziom raportowania błędów ...................................................i............................. 271 Nie ufaj nikomu ...................................................i...................................................i.................... 272 Wyświetlanie danych użytkownika ...................................................i......................................... 273 Operacje na plikach ...................................................i...................................................i.............. 273 Operacje na bazie danych ...................................................i...................................................i..... 274 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 275 4QFKCđ5[HTQYCPKGFCP[EJ F Tajne hasło kontra klucz publiczny ...................................................i............................................... 277 Algorytmy tajnego hasła ...................................................i...................................................i............. 278 Podstawianie frazy ...................................................i...................................................i............... 278 Podstawianie znaków ...................................................i...................................................i........... 279 Rozszerzanie algorytmu ...................................................i...................................................i....... 279 Silniejsze algorytmy szyfrowania ...................................................i............................................ 280 Kryptografia klucza publicznego ...................................................i................................................... 281 Algorytm RSA ..................................................i...................................................i....................... 282 Podpisywanie a zabezpieczanie ...................................................i............................................... 284 Problem pośrednika ...................................................i...................................................i.............. 285 Zastosowanie kluczy publicznych w PHP ...................................................i..................................... 286 Strumienie SSL ...................................................i...................................................i.................... 287 Generowanie certyfikatu klucza publicznego i klucza prywatnego ............................................ 287 Szyfrowanie i odszyfrowywanie danych ...................................................i................................. 288 Szyfrowanie i wysyłanie bezpiecznych przesyłek e-mail z użyciem S/MIME ........................... 289 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 290 4QFKCđ2TQITCOQYCPKGQDKGMVQYGY2*2  Dlaczego obiekty? ...................................................i...................................................i...................... 291 Tworzenie prostych klas ...................................................i...................................................i............. 291 Modyfikatory private, protected i public ...................................................i................................. 292 Konstruktory i destruktory ...................................................i...................................................... 297 Stałe klasowe ...................................................i...................................................i........................ 298 Metody statyczne ...................................................i...................................................i.................. 298 Dziedziczenie klas ...................................................i...................................................i................ 299 Zaawansowane klasy ...................................................i...................................................i.................. 301 Klasy i metody abstrakcyjne ...................................................i................................................... 301 Interfejsy ...................................................i...................................................i.............................. 302 Klasy i metody finalne ...................................................i...................................................i......... 304 Metody specjalne ...................................................i...................................................i........................ 305 Metody odczytujące i zapisujące ...................................................i............................................. 305 10 PHP5. Księga eksperta Metoda __call() ...................................................i...................................................i.................... 306 Metoda __toString() ...................................................i...................................................i............. 307 Automatyczne ładowanie klas ...................................................i....................................................... 307 Serializacja obiektów ...................................................i...................................................i.................. 308 Wyjątki ...................................................i...................................................i....................................... 309 Przedstawiamy stos wywołań ...................................................i.................................................. 310 Klasa Exception ...................................................i...................................................i................... 310 Zgłaszanie i przechwytywanie wyjątków ...................................................i................................ 311 Iteratory ...................................................i...................................................i...................................... 314 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 316 4QFKCđ1DUđWICDđúFÎYF Model obsługi błędów w PHP ...................................................i....................................................... 317 Typy błędów ...................................................i...................................................i......................... 317 Co robić w przypadku błędu ...................................................i.......................................................... 319 Domyślna obsługa błędów ...................................................i...................................................i.......... 319 Zapobieganie powstawaniu błędów ...................................................i............................................... 323 Własny moduł obsługi błędów ...................................................i...................................................... 323 Powodowanie błędów ...................................................i...................................................i................. 326 Łączymy wszystko ...................................................i...................................................i..................... 326 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 329 4QFKCđ1RGTCELGPC*6/.K:*6/.Wľ[EKGO6KF[ Wstęp ...................................................i...................................................i.......................................... 331 Podstawowe zastosowania Tidy ...................................................i.................................................... 331 Analizowanie danych wejściowych i odczytywanie danych wyjściowych ................................ 331 Naprawa i czyszczenie dokumentów ...................................................i....................................... 333 Identyfikowanie problemów w dokumentach ...................................................i.......................... 334 Opcje konfiguracji Tidy ...................................................i...................................................i.............. 334 Zmiana opcji Tidy w czasie działania skryptu ...................................................i......................... 335 Pliki konfiguracyjne Tidy ...................................................i........................................................ 336 Użycie parsera Tidy ...................................................i...................................................i.................... 337 Sposób przechowywania dokumentów przez Tidy ...................................................i.................. 337 Węzeł Tidy ...................................................i...................................................i........................... 338 Zastosowania Tidy ...................................................i...................................................i...................... 341 Tidy jako bufor danych wyjściowych ..................................................i....................................... 341 Konwersja dokumentów na CSS ...................................................i............................................. 341 Zmniejszenie wykorzystania pasma ...................................................i........................................ 342 Upiększanie dokumentów ...................................................i...................................................i.... 343 Wycinanie adresów URL z dokumentów ...................................................i................................ 343 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 344 4QFKCđ6YQTGPKGRQEV[GNGMVTQPKEPGLY2*2  Protokół MIME ...................................................i...................................................i.......................... 345 Tworzenie poczty elektronicznej MIME w PHP ...................................................i........................... 350 Klasy MIMEContainer oraz MIMESubcontainer ...................................................i.................... 352 Klasy MIMEAttachment, MIMEContent oraz MIMEMessage .................................................. 355 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 359 Spis treści 11 úħè+++6YQTGPKGCRNKMCELKY2*2 4QFKCđ CUVQUQYCPKG2*2YUMT[RVCEJMQPUQNK Podstawowe różnice między standardowym PHP a wersją CLI ...................................................i.... 363 Wykorzystanie PHP w wersji CLI ...................................................i................................................. 365 Argumenty wiersza poleceń oraz zwracane wartości ...................................................i.............. 366 Narzędzia i rozszerzenia wersji CLI ...................................................i.............................................. 367 Rozszerzenie Readline ...................................................i...................................................i......... 367 Tworzenie interfejsu użytkownika ...................................................i.......................................... 371 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 376 4QFKCđ51#2K2*2 F Czym są usługi sieciowe? ...................................................i...................................................i........... 379 Transport z użyciem SOAP ...................................................i...................................................i.. 380 Opis za pomocą WSDL ...................................................i...................................................i........ 381 Przeszukiwanie katalogu za pomocą UDDI ...................................................i............................ 383 Instalacja ...................................................i...................................................i..................................... 384 Tworzenie usług sieciowych ...................................................i.......................................................... 385 Korzystanie z usług sieciowych ...................................................i..................................................... 386 Wyszukiwanie usług sieciowych ...................................................i................................................... 388 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 390 4QFKCđ6YQTGPKGYKVT[PFNC9#2F Czym jest WAP? ...................................................i...................................................i........................ 391 Wymagania systemowe ...................................................i...................................................i.............. 392 Nokia Mobile Internet Toolkit ..................................................i.................................................. 392 Ericsson ...................................................i...................................................i................................ 393 Openwave SDK ...................................................i...................................................i.................... 393 Motorola Wireless IDE/SDK ...................................................i..................................................394 Wprowadzenie do WML ...................................................i...................................................i............ 395 Struktura WML ...................................................i...................................................i.................... 396 Tekst ...................................................i...................................................i..................................... 397 Łącza ...................................................i...................................................i.................................... 399 Grafika ...................................................i...................................................i................................. 401 Formularze WML ...................................................i...................................................i................. 403 Udostępnianie treści WAP ...................................................i...................................................i.......... 412 Typy MIME ...................................................i...................................................i......................... 412 Konfiguracja serwera WWW ...................................................i.................................................. 412 Ustawianie typu MIME z PHP ...................................................i................................................ 414 Rozpoznawanie klienta ..............................i...................................................i.............................. 414 Wyświetlanie grafiki ...................................................i...................................................i............ 416 Przykładowe zastosowania ...................................................i...................................................i......... 416 Przetwarzanie danych formularza w serwerze ...................................................i......................... 417 Kinowy system rezerwacji biletów ...................................................i.......................................... 418 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 425 12 PHP5. Księga eksperta úħè+89GLħEKGY[LħEKGY[YQđCPKCU[UVGOQYGK2*2 4QFKCđ1RGTCELGPCU[UVGOKGRNKMÎY  Operacje na systemie plików w PHP ...................................................i............................................. 429 Odczyt i zapis plików tekstowych ...................................................i...........................................431 Odczyt i zapis plików binarnych ...................................................i............................................. 436 Operacje na katalogach ...................................................i...................................................i........ 440 Prawa dostępu do plików ...................................................i...................................................i............ 442 Działanie praw dostępu do plików w systemie Unix ...................................................i............... 443 Określanie praw dostępu w skryptach PHP ...................................................i............................. 446 Funkcje wspomagające operacje na plikach ...................................................i.................................. 448 Funkcje logiczne ...................................................i...................................................i.................. 448 Operacje na plikach ...................................................i...................................................i.............. 449 Specjalizowane operacje dostępu do plików ...................................................i........................... 451 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 454 4QFKCđ5KGEKQYGQRGTCELGYGLħEKCY[LħEKC Przeszukania i wsteczne przeszukania DNS ...................................................i.................................. 455 Pobieranie rekordu DNS na podstawie adresu IP ...................................................i.................... 455 Pobieranie adresu IP na podstawie nazwy komputera ...................................................i............. 456 Pobieranie informacji z rekordów DNS ...................................................i.................................. 457 Programowanie gniazd ...................................................i...................................................i............... 460 Podstawy stosowania gniazd ...................................................i................................................... 460 Tworzenie nowego gniazda ...................................................i...................................................i.. 461 Obsługa błędów w przypadku stosowania gniazd ...................................................i................... 462 Tworzenie gniazd klienta ...................................................i...................................................i..... 463 Tworzenie gniazd serwera ...................................................i...................................................i.... 464 Jednoczesne korzystanie z wielu gniazd ...................................................i.................................. 466 Funkcje pomocnicze związane z operacjami sieciowymi ...................................................i.............. 468 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 470 4QFKCđ-QT[UVCPKGOQľNKYQħEKU[UVGOWQRGTCE[LPGIQ YUMT[RVCEJ2*2F Wprowadzenie ...................................................i...................................................i............................ 471 Możliwości funkcjonalne charakterystyczne dla systemów Unix ...................................................i.. 471 Bezpośrednie wejście-wyjście ...................................................i................................................. 472 Funkcje standardu POSIX ...................................................i...................................................i.... 478 Kontrola procesów w systemie Unix ...................................................i....................................... 485 Funkcje niezależne od używanego systemu operacyjnego ...................................................i............ 493 Wykonywanie aplikacji z poziomu PHP ...................................................i................................. 493 Podstawowe sposoby wykonywania aplikacji ...................................................i......................... 493 Jednokierunkowe potoki poleceń zewnętrznych ...................................................i..................... 495 Operacje związane ze środowiskiem systemowym ...................................................i................. 496 Krótkie informacje na temat bezpieczeństwa ...................................................i................................ 496 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 498 Spis treści 13 úħè85VQUQYCPKGDCFCP[EJY2*2 4QFKCđ9RTQYCFGPKGFQCICFPKGēDCFCP[EJ  Korzystanie z klienta MySQL ...................................................i....................................................... 501 Podstawy zastosowania MySQL ...................................................i................................................... 502 Podstawowe informacje o systemach RDBMS ...................................................i....................... 502 Wykonywanie zapytań przy użyciu języka SQL ...................................................i..................... 503 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 516 4QFKCđ5VQUQYCPKGDC[FCP[EJ/[53.YUMT[RVCEJ2*2  Wykonywanie zapytań w skryptach PHP ...................................................i...................................... 519 Podstawy MySQLi ...................................................i...................................................i............... 519 Wykonywanie wielu zapytań ...................................................i..................................................525 Tworzenie systemu śledzenia odwiedzin ...................................................i................................. 527 Polecenia przygotowane ...................................................i...................................................i....... 534 Transakcje ...................................................i...................................................i............................ 540 Zastosowanie funkcji MySQLi do obsługi sesji ...................................................i............................ 542 Czym są niestandardowe procedury obsługi sesji? ...................................................i........................ 542 Definiowanie własnej procedury obsługi sesji ...................................................i........................ 542 Procedura obsługi sesji wykorzystująca funkcje MySQLi ...................................................i...... 544 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 552 4QFKCđ5VQUQYCPKGDC[FCP[EJ53.KVGYUMT[RVCEJ2*2 Co sprawia, że baza SQLite jest tak unikalna? ...................................................i..............................553 Ogólne różnice pomiędzy SQLite oraz MySQL ...................................................i...................... 554 W jaki sposób SQLite obsługuje tekstowe i liczbowe typy danych? .......................................... 555 Sposób obsługi wartości NULL w SQLite ...................................................i.............................. 556 Dostęp do bazy danych z wielu procesów ...................................................i............................... 556 Podstawowe możliwości bazy SQLite ...................................................i........................................... 557 Otwieranie i zamykanie baz danych ...................................................i........................................ 558 Wykonywanie poleceń SQL ...................................................i...................................................i.559 Pobieranie wyników ...................................................i...................................................i............. 561 Obsługa błędów ...................................................i...................................................i.................... 565 Poruszanie się po zbiorze wyników ...................................................i......................................... 566 Stosowanie funkcji definiowanych przez użytkownika ...................................................i................. 568 Wywoływanie funkcji PHP w poleceniach SQL ...................................................i..................... 572 Pozostałe zagadnienia ...................................................i...................................................i................. 573 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 574 4QFKCđ(WPMELGFDC F Przygotowania i ustawienia ...................................................i........................................................... 575 Tworzenie bazy danych działającej w oparciu o pliki ...................................................i................... 577 Zapis danych ...................................................i...................................................i............................... 578 Odczyt danych ...................................................i...................................................i............................ 580 Przykładowa aplikacja ...................................................i...................................................i................ 582 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 586 14 PHP5. Księga eksperta úħè8+6YQTGPKGITCHKMKY2*2 4QFKCđ1RGTCELGPCT[UWPMCEJ F Podstawy tworzenia rysunków z użyciem GD ..................................................i................................ 589 Odczytywanie informacji o rysunku ...................................................i........................................ 591 Użycie funkcji rysunkowych PHP i GD ...................................................i........................................593 Rysowanie figur składających się z linii ...................................................i................................. 593 Rysowanie linii zakrzywionych ..................................................i................................................ 595 Rysowanie wypełnionych figur oraz funkcje rysunków ...................................................i.......... 597 Operacje na kolorach i pędzlach ...................................................i.................................................... 602 Operacje na palecie kolorów ...................................................i................................................... 602 Rysowanie z wykorzystaniem pędzli ...................................................i...................................... 607 Zastosowanie czcionek i drukowanie ciągów ...................................................i................................ 613 Zastosowanie wbudowanych czcionek GD ...................................................i............................. 614 Użycie czcionek TrueType ...................................................i...................................................i... 616 Użycie czcionek Postscript Type 1 ...................................................i..........................................619 Manipulacje obrazem ...................................................i...................................................i................. 623 Kopiowanie jednego rysunku na drugi ...................................................i.................................... 623 Inne funkcje graficzne ...................................................i...................................................i................ 627 Funkcje EXIF ...................................................i...................................................i....................... 629 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 630 4QFKCđ)GPGTQYCPKGFQMWOGPVÎYFTWMQYCP[EJ  Uwaga dotycząca przykładów w tym rozdziale ..................................................i........................ 632 Dynamiczne generowanie dokumentów RTF ...................................................i................................ 632 Dynamiczne generowanie dokumentów PDF ...................................................i................................ 636 System współrzędnych PDFLib ...................................................i.............................................. 636 Użycie parametrów konfiguracyjnych PDFLib ...................................................i....................... 637 Generowanie dokumentów PDF od podstaw ..................................................i............................ 637 Zasoby dodatkowe ...................................................i...................................................i...................... 653 QFCVMK QFCVGM#+PUVCNQYCPKG2*2QTC/[53. Instalowanie PHP 5 ...................................................i...................................................i.................... 657 Linux ...................................................i...................................................i.................................... 658 Windows ...................................................i...................................................i.............................. 660 Mac OS X ............................................i...................................................i.................................... 663 Instalowanie MySQL oraz modułów PHP ...................................................i..................................... 664 Linux ...................................................i...................................................i.................................... 664 Windows ...................................................i...................................................i.............................. 668 Instalowanie PEAR ...................................................i...................................................i.................... 670 QFCVGM$2TQVQMÎđ*662ōMQORGPFKWO  Czym jest HTTP? ...................................................i...................................................i....................... 673 Biblioteki PHP przeznaczone do pracy z HTTP ...................................................i............................ 673 Poznajemy transakcje HTTP ...................................................i......................................................... 674 Metody klienckie HTTP ...................................................i...................................................i............. 676 Spis treści 15 To, co wraca: kody odpowiedzi serwera ...................................................i........................................ 677 Nagłówki HTTP ...................................................i...................................................i......................... 678 Kodowanie .........................................i...................................................i............................................ 679 Identyfikacja klientów i serwerów ...................................................i................................................. 679 Nagłówek Referer ...................................................i...................................................i....................... 680 Pobieranie danych ze źródła HTTP ...................................................i............................................... 681 Typy mediów ...................................................i...................................................i.............................. 681 Cookies — zapamiętywanie stanu ...................................................i................................................. 682 Bezpieczeństwo i autoryzacja ...................................................i........................................................ 684 Buforowanie treści HTTP po stronie klienta ...................................................i.................................685 QFCVGM /KITCELCCRNKMCELK2*2FQ2*2  Konfiguracja ...................................................i...................................................i............................... 687 Programowanie obiektowe ...................................................i...................................................i......... 689 Nowe działanie funkcji ...................................................i...................................................i............... 690 Propozycje dalszych lektur ...................................................i............................................................ 690 QFCVGM QDTGVGEJPKMKRTQITCOQYCPKC KCICFPKGPKCY[FCLPQħEKF Częste błędy stylu ...................................................i...................................................i....................... 693 Dyrektywy konfiguracji ...................................................i...................................................i....... 693 PHP wiele wybacza, również błędy ..................................................i.......................................... 694 Ponowne wynajdywanie koła ...................................................i..................................................695 Zmienne — używaj ich, ale nie nadużywaj ...................................................i............................. 696 Najczęstsze problemy z bezpieczeństwem ...................................................i.................................... 698 Nieoczekiwane konsekwencje ...................................................i.................................................698 Wywołania systemowe ...................................................i...................................................i......... 700 Zabezpieczanie przed atakami na wywołania systemowe ...................................................i....... 702 Zabezpieczanie przesyłania plików ...................................................i......................................... 703 Styl i bezpieczeństwo — rejestracja ...................................................i.............................................. 704 Rejestrowanie własnych komunikatów błędów ...................................................i....................... 705 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............................ 706 QFCVGM CUQD[KNKUV[F[UMWU[LPGF Ważne witryny ...................................................i...................................................i............................ 707 Listy wysyłkowe i dyskusyjne ...................................................i....................................................... 708 5MQTQYKF F 4QFKCđ 5VQUQYCPKGUCDNQPÎY Gdy PHP w coraz to większym stopniu stawał się centralnym komponentem witryn in- ternetowych, rosło także znaczenie odpowiedniego zarządzania jego kodem. Zagadnie- nie to jest szczególnie istotne w sytuacjach, gdy nad witryną jednocześnie pracuje większa ilość osób. Jednym z najlepszych sposobów ułatwienia zarządzania witryną jest od- dzielenie kodu HTML stron od kodu PHP, który obsługuje te strony. Rozwiązanie takie nosi nazwę separacji prezentacji oraz logiki aplikacji. W niniejszym rozdziale przedstawię niektóre spośród najczęściej stosowanych metod takiej separacji, w tym także pakiet obsługi szablonów o nazwie Smarty. [OUæUCDNQP[ KFNCEGIQYCTVQLGUVQUQYCè! W aplikacjach PHP najczęściej stosowanym sposobem separacji prezentacji od logiki aplikacji jest zastosowanie szablonów. Ogólnie rzecz biorąc, szablon jest dokumentem HTML zawierającym specjalne znaczniki i (lub) struktury sterujące. W rzeczywistości w początkowym okresie swojego rozwoju PHP został zaprojektowany jako prosty język makr działający podobnie do mechanizmów obsługi szablonów. 5GRCTCELCPCLEúħEKGLWľ[YCP[EJGNGOGPVÎY Kiedy język PHP zyskał nieco na popularności, ze względu na swoją prostotę i łatwość bardzo szybko zaczął być stosowany przez programistów aplikacji internetowych. Ta właśnie dzięki t
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP5. Księga eksperta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: