Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00480 003820 24079120 na godz. na dobę w sumie
PHP5. Obiekty, wzorce, narzędzia - książka
PHP5. Obiekty, wzorce, narzędzia - książka
Autor: Liczba stron: 464
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-868-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Profesjonalne techniki programowania obiektowego w PHP5

Wraz z rosnącą popularnością języka PHP zwiększa się również zakres jego zastosowań. Za pomocą PHP tworzy się już nie tylko proste dynamiczne witryny WWW i fora dyskusyjne, ale również rozbudowane aplikacje sieciowe, wykorzystywane często w dużych przedsiębiorstwach. Już w PHP4 zaimplementowano pewne mechanizmy ułatwiające tworzenie rozbudowanych systemów, jednak dopiero PHP5 stał się w pełni obiektowym językiem programowania pozwalającym na korzystanie z wszystkich wynikających z tego możliwości.

'PHP5. Obiekty, wzorce i narzędzia' stanowi dokładne omówienie wszystkich technik obiektowych w kontekście zastosowania ich podczas tworzenia aplikacji w PHP5. Zawiera przegląd podstawowych i zaawansowanych cech PHP5 związanych z obiektowością. Przedstawia przykłady najczęściej wykorzystywanych wzorców projektowych i zasady ich stosowania. Książka opisuje również narzędzia, które mogą okazać się bardzo przydatne podczas tworzenia rozbudowanych aplikacji, służące do tworzenia dokumentacji i kontroli wersji plików.

Przekonaj się, jak potężnym narzędziem jest najnowsza wersja języka PHP.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl PHP5. Obiekty, wzorce, narzêdzia Autor: Matt Zandstra T³umaczenie: Przemys³aw Szeremiota ISBN: 83-7361-868-6 Tytu³ orygina³u: PHP 5 Objects, Patterns, and Practice Format: B5, stron: 464 Profesjonalne techniki programowania obiektowego w PHP5 • Poznaj zasady projektowania i programowania obiektowego • Zastosuj wzorce projektowe podczas tworzenia aplikacji • Wykorzystaj narzêdzia wspomagaj¹ce pracê programisty PHP5 Wraz z rosn¹c¹ popularnoġci¹ jêzyka PHP zwiêksza siê równie¿ zakres jego zastosowañ. Za pomoc¹ PHP tworzy siê ju¿ nie tylko proste dynamiczne witryny WWW i fora dyskusyjne, ale równie¿ rozbudowane aplikacje sieciowe, wykorzystywane czêsto w du¿ych przedsiêbiorstwach. Ju¿ w PHP4 zaimplementowano pewne mechanizmy u³atwiaj¹ce tworzenie rozbudowanych systemów, jednak dopiero PHP5 sta³ siê w pe³ni obiektowym jêzykiem programowania pozwalaj¹cym na korzystanie z wszystkich wynikaj¹cych z tego mo¿liwoġci. „PHP5. Obiekty, wzorce i narzêdzia” stanowi dok³adne omówienie wszystkich technik obiektowych w kontekġcie zastosowania ich podczas tworzenia aplikacji w PHP5. Zawiera przegl¹d podstawowych i zaawansowanych cech PHP5 zwi¹zanych z obiektowoġci¹. Przedstawia przyk³ady najczêġciej wykorzystywanych wzorców projektowych i zasady ich stosowania. Ksi¹¿ka opisuje równie¿ narzêdzia, które mog¹ okazaæ siê bardzo przydatne podczas tworzenia rozbudowanych aplikacji, s³u¿¹ce do tworzenia dokumentacji i kontroli wersji plików. • Podstawowe pojêcia z dziedziny obiektowoġci • Obs³uga obiektów • Wyj¹tki i obs³uga b³êdów • Projektowanie obiektowe • Modelowanie obiektów w jêzyku UML • Wzorce projektowe • Stosowanie pakietu PEAR • Generowanie dokumentacji za pomoc¹ PHPDocumentor • Zarz¹dzanie wersjami plików w systemie CVS • Tworzenie pakietów instalacyjnych Przekonaj siê, jak potê¿nym narzêdziem jest najnowsza wersja jêzyka PHP Spis treści O Autorze .......................................................................................... 9 O Recenzencie Technicznym ............................................................ 10 Przedmowa ...................................................................................... 11 Część I Wprowadzenie ...................................................r............13 Rozdział 1. PHP — projektowanie i zarządzanie ................................................. 15 Problem ...................................................1...................................................1.................... 15 PHP a inne języki programowania ...................................................1.............................. 17 O książce ...................................................1...................................................1.................. 19 Podsumowanie ...................................................1...................................................1......... 21 Część II Obiekty ...................................................r......................23 Rozdział 2. PHP a obiekty ................................................................................. 25 Nieoczekiwany sukces obiektów w PHP ...................................................1..................... 25 Debata obiektowa — za czy przeciw? ...................................................1......................... 28 Podsumowanie ...................................................1...................................................1......... 29 Rozdział 3. Obiektowy elementarz ...................................................................... 31 Klasy i obiekty ...................................................1...................................................1.........31 Definiowanie składowych klasy ...................................................1.................................. 33 Metody ...................................................1...................................................1..................... 36 Typy argumentów metod ...................................................1............................................. 39 Dziedziczenie ...................................................1...................................................1...........44 Podsumowanie ...................................................1...................................................1......... 58 Rozdział 4. Zaawansowana obsługa obiektów .................................................... 59 Metody i składowe statyczne ...................................................1....................................... 59 Składowe stałe ...................................................1...................................................1..........63 Klasy abstrakcyjne ...................................................1...................................................1... 63 Interfejsy ...................................................1...................................................1.................. 66 Obsługa błędów ...................................................1...................................................1........ 68 Klasy i metody finalne ...................................................1................................................ 75 Przechwytywanie chybionych wywołań ...................................................1...................... 76 Definiowanie destruktorów ...................................................1......................................... 80 6 PHP5. Obiekty, wzorce, narzędzia Wykonywanie kopii obiektów ...................................................1..................................... 81 Reprezentacja obiektu w ciągach znaków ...................................................1................... 84 Podsumowanie ...................................................1...................................................1......... 85 Rozdział 5. Narzędzia obiektowe ........................................................................ 87 PHP a pakiety ...................................................1...................................................1...........87 Klasy i funkcje pomocnicze ...................................................1........................................ 92 Reflection API ...................................................1...................................................1..........99 Podsumowanie ...................................................1...................................................1....... 110 Rozdział 6. Obiekty a projektowanie ................................................................ 111 Jak rozumieć projektowanie? ...................................................1.................................... 111 Programowanie obiektowe i proceduralne ...................................................1................ 112 Zasięg klas ...................................................1...................................................1.............. 117 Polimorfizm ...................................................1...................................................1............ 119 Hermetyzacja ...................................................1...................................................1.......... 120 Nieważne jak ...................................................1...................................................1.......... 122 Cztery drogowskazy ...................................................1.................................................. 123 Język UML ...................................................1...................................................1............. 124 Podsumowanie ...................................................1...................................................1....... 133 Część III Wzorce ...................................................r....................135 Rozdział 7. Czym są wzorce projektowe? Do czego się przydają? ..................... 137 Czym są wzorce projektowe? ...................................................1.................................... 137 Wzorzec projektowy ...................................................1.................................................. 139 Format wzorca według Bandy Czworga ...................................................1.................... 141 Po co nam wzorce projektowe? ...................................................1................................. 142 Wzorce projektowe a PHP ..................................................1.......................................... 144 Podsumowanie ...................................................1...................................................1....... 145 Rozdział 8. Wybrane prawidła wzorców ............................................................ 147 Olśnienie wzorcami ...................................................1...................................................1 147 Kompozycja i dziedziczenie ...................................................1...................................... 148 Rozprzęganie ...................................................1...................................................1.......... 153 Kod ma używać interfejsów, nie implementacji ...................................................1........ 156 Zmienne koncepcje ..................................................1...................................................1.. 157 Nadmiar wzorców ...................................................1...................................................1.. 158 Wzorce ...................................................1...................................................1................... 159 Podsumowanie ...................................................1...................................................1....... 160 Rozdział 9. Generowanie obiektów ................................................................... 161 Generowanie obiektów — problemy i rozwiązania ...................................................1... 161 Wzorzec Singleton ...................................................1...................................................1. 165 Wzorzec Factory Method ...................................................1.......................................... 169 Wzorzec Abstract Factory ...................................................1......................................... 174 Prototyp ...................................................1...................................................1.................. 179 Ależ to oszustwo! ...................................................1...................................................1... 183 Podsumowanie ...................................................1...................................................1....... 185 Rozdział 10. Relacje między obiektami .............................................................. 187 Strukturalizacja klas pod kątem elastyczności obiektów .............................................. 187 Wzorzec Composite ...................................................1.................................................. 188 Wzorzec Decorator ...................................................1...................................................1. 198 Wzorzec Facade ...................................................1...................................................1..... 205 Podsumowanie ...................................................1...................................................1....... 208 Spis treści 7 Rozdział 11. Reprezentacja i realizacja zadań .................................................... 209 Wzorzec Interpreter ...................................................1...................................................1 209 Wzorzec Strategy ...................................................1...................................................1... 219 Wzorzec Observer ...................................................1...................................................1.. 224 Wzorzec Visitor ..................................................1...................................................1....... 231 Wzorzec Command ...................................................1...................................................1 238 Podsumowanie ...................................................1...................................................1....... 242 Rozdział 12. Wzorce korporacyjne ..................................................................... 245 Wprowadzenie ...................................................1...................................................1........ 245 Małe oszustwo na samym początku ...................................................1.......................... 248 Warstwa prezentacji ...................................................1.................................................. 257 Warstwa logiki biznesowej ...................................................1........................................ 287 Warstwa danych ...................................................1...................................................1..... 295 Podsumowanie ...................................................1...................................................1....... 317 Część IV Narzędzia ...................................................r.................319 Rozdział 13. Dobre (i złe) praktyki ..................................................................... 321 Nie tylko kod ...................................................1...................................................1.......... 321 Pukanie do otwartych drzwi ...................................................1...................................... 322 Jak to zgrać? ...................................................1...................................................1...........324 Uskrzydlanie kodu ...................................................1...................................................1.. 325 Dokumentacja ...................................................1...................................................1......... 326 Testowanie ...................................................1...................................................1............. 328 Podsumowanie ...................................................1...................................................1....... 336 Rozdział 14. PEAR ............................................................................................ 337 Czym jest PEAR? ...................................................1...................................................1... 338 Instalowanie pakietu z repozytorium PEAR ...................................................1.............. 338 Korzystanie z pakietu PEAR ...................................................1..................................... 340 Instalator pakietu PEAR ...................................................1............................................ 343 Podsumowanie ...................................................1...................................................1....... 352 Rozdział 15. Generowanie dokumentacji — phpDocumentor .............................. 353 Po co nam dokumentacja? ...................................................1......................................... 354 Instalacja ...................................................1...................................................1................ 355 Generowanie dokumentacji ...................................................1....................................... 355 Komentarze DocBlock ...................................................1.............................................. 357 Dokumentowanie klas ...................................................1............................................... 358 Dokumentowanie plików ..................................................1............................................ 360 Dokumentowanie składowych ...................................................1................................... 360 Dokumentowanie metod ...................................................1............................................ 361 Tworzenie odnośników w dokumentacji ...................................................1................... 363 Podsumowanie ...................................................1...................................................1....... 365 Rozdział 16. Zarządzanie wersjami projektu z CVS ............................................ 367 Po co nam CVS? ...................................................1...................................................1.... 367 Skąd wziąć CVS? ...................................................1...................................................1... 368 Konfigurowanie repozytorium CVS ...................................................1.......................... 369 Rozpoczynamy projekt ...................................................1.............................................. 372 Aktualizacja i zatwierdzanie ...................................................1...................................... 374 Dodawanie i usuwanie plików i katalogów ...................................................1............... 377 Etykietowanie i eksportowanie wydania ...................................................1..................... 381 Rozgałęzianie projektu ...................................................1.............................................. 383 Podsumowanie ...................................................1...................................................1....... 386 8 PHP5. Obiekty, wzorce, narzędzia Rozdział 17. Automatyzacja instalacji z Phing .................................................... 389 Czym jest Phing? ...................................................1...................................................1.... 390 Pobieranie i instalacja pakietu Phing ...................................................1......................... 391 Plik kompilacji — build.xml ...................................................1..................................... 391 Podsumowanie ...................................................1...................................................1....... 409 Część V Konkluzje ...................................................r.................411 Rozdział 18. Obiekty, wzorce, narzędzia ............................................................. 413 Obiekty ...................................................1...................................................1................... 413 Wzorce ...................................................1...................................................1................... 417 Narzędzia ...................................................1...................................................1................ 420 Podsumowanie ...................................................1...................................................1....... 424 Dodatki ...................................................r...................................425 Dodatek A Bibliografia .................................................................................... 427 Książki ...........................................1...................................................1............................ 427 Publikacje ...................................................1...................................................1............... 428 Witryny WWW ...................................................1...................................................1...... 428 Dodatek B Prosty analizator leksykalny ........................................................... 429 Skaner ...................................................1...................................................1..................... 429 Analizator leksykalny ...................................................1................................................ 433 Skorowidz ...................................................................................... 445 Rozdział 11. Reprezentacja i realizacja zadań W niniejszym rozdziale zaczniemy wreszcie działać i przyjrzymy się wzorcom projek- towym, które są pomocne w wykonywaniu zadań — od interpretacji minijęzyków po hermetyzacje algorytmów. Rozdział poświęcony będzie:   Wzorcowi Interpreter — umożliwiającemu konstruowanie interpreterów minijęzyków nadające się do wbudowywania w aplikacje interfejsów skryptowych. Wzorcowi Strategy — zakładającemu identyfikowanie algorytmów stosowanych w systemie i ich hermetyzację do postaci osobnych, własnych typów. Wzorcowi Observer — tworzącemu zaczepy umożliwiające powiadamianie obiektów o zdarzeniach zachodzących w systemie. Wzorcowi Visitor — rozwiązującemu problem aplikacji operacji do wszystkich węzłów drzewa obiektów. Wzorcowi Command — obiektom poleceń przekazywanym pomiędzy częściami systemu. Wzorzec Interpreter Języki programowania powstają i są rozwijane (przynajmniej z początku) w innych językach programowania. PHP został na przykład „spisany” w języku C. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, abyśmy, posługując się PHP, zdefiniowali i wykorzystywali wła- sny język programowania. Oczywiście każdy utworzony tak język będzie powolny i dość ograniczony, ale nie oznacza to, że będzie bezużyteczny — minijęzyki są całkiem przy- datne, co postaram się zademonstrować w tym rozdziale. 210 Część III ♦ Wzorce Tworząc interfejsy WWW (ale również interfejsy wiersza poleceń) w języku PHP, da- jemy użytkownikowi dostęp do pewnego zestawu funkcji. Zawsze w takim przypadku stajemy przed wyborem pomiędzy prostotą korzystania z interfejsu a zakresem moż- liwości oddawanych w ręce użytkownika. Im więcej możliwości dla użytkownika, tym z reguły bardziej złożony i rozdrobniony interfejs. Bardzo pomocne jest tu staranne zaprojektowanie interfejsu i rozpoznanie potrzeb użytkowników — jeśli 90 procent z nich wykorzystuje jedynie 30 procent (tych samych) funkcji systemu, koszt udostęp- niania maksimum funkcjonalności może okazać się za wysoki w stosunku do efektów. Można wtedy rozważyć uproszczenie systemu pod kątem „przeciętnego” użytkownika. Ale co wtedy z owymi 10 procentami użytkowników zaawansowanych korzystających z kompletu zaawansowanych funkcji systemu? Ich potrzeby można by zaspokoić ina- czej, na przykład udostępniając im wewnętrzny język programowania, w którym będą mogli odwoływać się do wszystkich funkcji systemu. Mamy już co prawda pod ręką jeden język programowania. Chodzi o PHP. Moglibyśmy więc udostępnić go użytkownikom i pozwolić im na tworzenie własnych skryptów: HQTOAKPRWVRTKPVHKNGAIGVAEQPVGPVU GVERCUUYF GXCN HQTOAKPRWV Jednakże takie rozszerzenie dostępności systemu wydaje się szaleństwem. Jeśli Czytel- nik nie jest przekonany co do nonsensowności tego pomysłu, powinien przypomnieć sobie o dwóch kwestiach: bezpieczeństwie i złożoności. Kwestia bezpieczeństwa jest dobrze ilustrowana w naszym przykładzie — umożliwiając użytkownikom uzupełnia- nie systemu o ich własny kod w języku PHP, dajemy im w rzeczy samej pełny dostęp do serwera, na którym działa nasza aplikacja. Równie dużym problemem jest jednak złożoność — niezależnie od przejrzystości kodu aplikacji przeciętny użytkownik będzie miał problemy z jej rozszerzeniem, zwłaszcza, jeśli ma z nią kontakt jednie za pośred- nictwem okna przeglądarki. Problemy te można wyeliminować, opracowując i udostępniając użytkownikom własny minijęzyk. Można w nim połączyć elastyczność, zredukować możliwość wyrządzania szkód przez użytkowników i równocześnie zadbać o zwartość całości. Wyobraźmy sobie aplikację do tworzenia quizów. Autorzy mieliby układać pytania i ustalać reguły oznaczania poprawności odpowiedzi udzielanych przez uczestników quizu. Chodziłoby o to, żeby quizy toczyły się bez interwencji operatora, choć część odpowiedzi miała by być wprowadzana przez uczestników w polach tekstowych. Oto przykładowe pytanie: +NWE\đQPMÎYNKE\[DCPFC GUKIP2CVVGTPU! Poprawnymi odpowiedziami są „cztery” albo „4”. Możemy utworzyć interfejs WWW, który pozwala twórcy quizu angażować do rozpoznawania poprawnych odpowiedzi wyrażenia regularne: @^E\VGT[ Jednak od twórców quizów rzadko wymaga się biegłości w konstruowaniu wyrażeń regularnych — są oni cenieni raczej ze względu na wiedzę ogólną. Aby uprościć im życie, można więc zaimplementować przyjaźniejszy mechanizm rozpoznawania po- prawnych odpowiedzi: Rozdział 11. ♦ Reprezentacja i realizacja zadań 211 KPRWVGSWCNUQTKPRWVGSWCNUE\VGT[ Mamy tu propozycję języka programowania obsługującego zmienne, operator o nazwie GSWCNU oraz operacje logiczne (QT czy CPF). Programiści uwielbiają nadawać nazwy swoim dziełom, nadajmy więc językowi jego miano — MarkLogic. Język miałby być łatwo rozszerzalny, bo już oczyma wyobraźni widzimy postulaty zwiększenia jego możliwości. Odłóżmy chwilowo na bok kwestię analizy leksykalnej, skupiając się na mechanizmie wykorzystania języka w czasie wykonania do generowania ocen odpo- wiedzi. Tu właśnie zastosowanie znajdzie wzorzec Interpreter. Implementacja Nasz język składa się z wyrażeń (to znaczy elementów, dla których da się obliczyć wartości). Z tabeli 11.1 wynika jasno, że nawet tak prosty język jak MarkLogic musi uwzględniać wiele elementów. Tabela 11.1. Elementy gramatyki języka MarkLogic Opis Zmienna Literał łańcuchowy Logiczne i Logiczne lub Nazwa w notacji EBNF Nazwa klasy Przykład XCTKCDNG 8CTKCDNG ZRTGUUKQP KPRWV UVTKPI.KVGTCN .KVGTCN ZRTGUUKQP E\VGT[ CPF ZRT QT ZRT $QQNGCP#PF ZRTGUUKQP $QQNGCP1T ZRTGUUKQP Test równości GSWCNU ZRT SWCNU ZRTGUUKQP KPRWVGSWCNU CPFQVJGTGSWCNU KPRWVGSWCNU QTQVJGTGSWCNU KPRWVGSWCNU W tabeli 11.1 mamy między innymi kolumnę nazw EBNF. Cóż to za nazwy? To nota- cja wykorzystywana do opisu gramatyki języka. EBNF to skrót od Extended Backu- sNaur Form (rozszerzona notacja Backusa-Naura). Notacja ta składa się z szeregu wierszy (zwanych regułami produkcyjnymi), w których znajduje się nazwa i opis przyjmujący postać odniesień do innych reguł produkcyjnych (ang. productions) i symboli końco- wych (ang. terminals), których nie da się już wyrazić odwołaniami do kolejnych reguł produkcyjnych. Naszą gramatykę w notacji EBNF można by zapisać następująco: GZRTQRGTCPF QT ZRT^CPF ZRT QRGTCPF GZRT ^UVTKPI.KVGTCN ^XCTKCDNG GS ZRT QT ZRT QT QRGTCPF CPF ZRT CPF QRGTCPF GSWCNU ZRT GSWCNU QRGTCPF XCTKCDNG YQTF Niektóre z symboli mają znaczenie specjalne (znane z notacji wyrażeń regularnych): na przykład gwiazdka ( ) oznacza zero lub więcej wystąpień, a pionowa kreska (^) to to samo co w języku naturalnym „lub”. Elementy grupujemy za pośrednictwem nawia- sów. W powyższym przykładzie wyrażenie (GZRT) składa się z operandu (QRGTCPF), z którym występuje zero lub więcej wyrażeń logicznej sumy (QT ZRT) bądź logicznego iloczynu (CPF ZRT). Operand może być wyrażeniem ujętym w nawiasy, ciągiem ogra- niczonym znakami cudzysłowu (tej reguły produkcyjnej nie ma co prawda w powyż- szym przykładzie) albo zmienną (XCTKCDNG). Jeśli przyzwyczaić się do ciągłego odsyła- nia od jednej reguły produkcyjnej do kolejnej, notacja EBNF staje się całkiem poręczna. 212 Część III ♦ Wzorce Na rysunku 11.1 mamy prezentację elementów gramatyki w postaci klas. Rysunek 11.1. Klasy wzorca Interpreter obsługujące język MarkLogic Jak widać, klasa $QQNGCP#PF ZRTGUUKQP i jej „rodzeństwo” dziedziczą po klasie 1RGTCVQ T ZRTGUUKQP. Wszystkie te klasy realizują bowiem operacje na obiektach wyrażeń (obiektach klasy ZRTGUUKQP). Klasy 8CTKCDNG ZRTGUUKQP i .KVGTCN ZRTGUUKQP operują wprost na wartościach. Wszystkie obiekty hierarchii ZRTGUUKQP implementują metodę KPVGTRTGV zdefiniowa- ną w abstrakcyjnej klasie bazowej hierarchii, czyli właśnie w klasie ZRTGUUKQP. Me- toda ta oczekuje przekazania w wywołaniu obiektu klasy QPVGZV wykorzystywanego w roli wspólnego repozytorium danych. Każdy obiekt klasy ZRTGUUKQP może składo- wać dane w obiekcie klasy QPVGZV, który jest przekazywany pomiędzy obiektami hierarchii ZRTGUUKQP. Aby dało się w prosty sposób wyodrębniać dane z obiektu QPVGZV, klasa bazowa ZRTGUUKQP implementuje metodę IGV-G[ zwracającą unikalny uchwyt. Zobaczmy, jak całość działa w praktyce z implementacjami abstrakcji ZRTGUUKQP: CDUVTCEVENCUU ZRTGUUKQP] CDUVTCEVHWPEVKQPKPVGTRTGV QPVGZVEQPVGZV HWPEVKQPIGV-G[ ] TGVWTP UVTKPI VJKU _ _ ENCUU.KVGTCN ZRTGUUKQPGZVGPFU ZRTGUUKQP] RTKXCVGXCNWG HWPEVKQPAAEQPUVTWEV XCNWG ] VJKU XCNWGXCNWG _ HWPEVKQPKPVGTRTGV QPVGZVEQPVGZV ] EQPVGZV TGRNCEG VJKUVJKU XCNWG _ _ Rozdział 11. ♦ Reprezentacja i realizacja zadań 213 ENCUU QPVGZV] RTKXCVGGZRTGUUKQPUVQTGCTTC[ HWPEVKQPTGRNCEG ZRTGUUKQPGZRXCNWG ] VJKU GZRTGUUKQPUVQTG=GUR IGV-G[ ?XCNWG _ HWPEVKQPNQQMWR ZRTGUUKQPGZR ] TGVWTPVJKU GZRTGUUKQPUVQTG=GZR IGV-G[ ? _ _ EQPVGZVPGY QPVGZV NKVGTCNPGY.KVGTCN ZRTGUUKQP E\VGT[ NKVGTCN KPVGTRTGV EQPVGZV RTKPVEQPVGZV NQQMWR NKVGTCN Zacznijmy od klasy QPVGZV. Jak widać, jest ona w istocie jedynie fasadą tablicy aso- cjacyjnej reprezentowanej składową GZRTGUUKQPUVQTG i służącej do przechowywania danych. Metoda TGRNCEG klasy QPVGZV przyjmuje na wejście obiekt klasy ZRTGUUKQP, który występuje w roli klucza tablicy asocjacyjnej, oraz wartość dowolnego typu lądu- jącą w tablicy asocjacyjnej w parze z przekazanym kluczem. Klasa udostępnia również metodę NQQMWR umożliwiającą odczyt zapisanych w tablicy danych. Klasa ZRTGUUKQP definiuje abstrakcyjną metodę KPVGTRTGV i konkretną metodę IGV-G[ , która na podstawie bieżącego obiektu (VJKU) generuje unikalną w obrębie hierarchii etykietę. Etykieta powstaje w wyniku rzutowania wartości VJKU na typ UVTKPI. Domyślny wynik konwersji obiektu na kontekst ciągu znaków to ciąg zawierający zna- kową reprezentację identyfikatora obiektu. ENCUU2TKPV/G]_ VGUVPGY2TKPV/G RTKPVVGUV wydruk: 1DLGEVKF Metoda IGV-G[ czyni z tej cechy języka narzędzie generowania klucza do tabeli aso- cjacyjnej. Metoda ta jest wykorzystywana w kontekście wywołań QPVGZVNQQMWR i QPVGZVTGRNCEG , konwertując argumenty typu ZRTGUUKQP na ich reprezentację znakową. Rzutowanie obiektów na ciągi na potrzeby tablic asocjacyjnych jest użyteczne, ale nie zawsze bezpieczne. W czasie pisania tej książki język PHP5 zawsze przy okazji takiego rzutowania generował ciąg z identyfikatorem obiektu. Zdaje się jed- nak, że docelowo konwersja ta ma uwzględniać implementację metody specjalnej AAVQ5VTKPI . Oparcie wyniku konwersji na wywołaniu tej metody oznaczać będzie unieważnienie gwarancji wygenerowania unikalnego ciągu. Gwarancję tę będzie można przywrócić, jawnie implementując w klasie bazowej wykorzystywanej hierarchii metodę AAVQ5VTKPI jako metodę finalną, uniemożliwiając jej przesłanianie w kla- sach pochodnych: HKPCNHWPEVKQPAAVQ5VTKPI ] TGVWTP UVTKPI VJKU _ 214 Część III ♦ Wzorce Klasa .KVGTCN ZRTGUUKQP definiuje konstruktor przyjmujący wartość dowolnego ty- pu zapisywaną w składowej XCNWG. Metoda KPVGTRTGV klasy wymaga zaś przekaza- nia obiektu klasy QPVGZV. Jej implementacja sprowadza się do wywołania metody QPVGZVTGRNCEG z przekazaniem w wywołaniu wartości zwracanej przez metodę IGV-G[ i wartością składowej XCNWG. Schemat taki będziemy obserwować w pozo- stałych klasach wyrażeń. Metoda KPVGTRTGV zawsze wypisuje wyniki swojego dzia- łania za pośrednictwem obiektu QPVGZV. W prezentowanym kodzie nie zabrakło przykładowego kodu użytkującego klasy kon- kretyzującego obiekty klas QPVGZV i .KVGTCN ZRTGUUKQP (z wartością „cztery”), a na- stępnie przekazującego obiekt QPVGZV do wywołania .KVGTCN ZRTGUUKQPKPVGTRTGV . Metoda ta zapisuje parę klucz-wartość w obiekcie QPVGZV, z którego można ją później wyodrębnić wywołaniem NQQMWR . Zdefiniujmy pozostałe klasy symboli końcowych naszej gramatyki. Klasa 8CTKC DNG ZRTGUUKQP jest już nieco bardziej złożona: ENCUU8CTKCDNG ZRTGUUKQPGZVGPFU ZRTGUUKQP] RTKXCVGPCOG RTKXCVGXCN HWPEVKQPAAEQPUVTWEV PCOGXCNPWNN ] VJKU PCOGPCOG VJKU XCNXCN _ HWPEVKQPKPVGTRTGV QPVGZVEQPVGZV ] KH KUAPWNN VJKU XCN ] EQPVGZV TGRNCEG VJKUVJKU XCN VJKU XCNPWNN _ _ HWPEVKQPUGV8CNWG XCNWG ] VJKU XCNXCNWG _ HWPEVKQPIGV-G[ ] TGVWTPVJKU PCOG _ _ EQPVGZVPGY QPVGZV O[XCTPGY8CTKCDNG ZRTGUUKQP KPRWV E\VGT[ O[XCT KPVGTRTGV EQPVGZV RTKPVEQPVGZV NQQMWR O[XCT wydruk: E\VGT[ PGYXCTPGY8CTKCDNG ZRTGUUKQP KPRWV PGYXCT KPVGTRTGV EQPVGZV RTKPVEQPVGZV NQQMWR PGYXCT wydruk: E\VGT[ O[XCT UGV8CNWG RKúè Rozdział 11. ♦ Reprezentacja i realizacja zadań 215 O[XCT KPVGTRTGV EQPVGZV RTKPVEQPVGZV NQQMWR O[XCT wydruk: RKúè RTKPVEQPVGZV NQQMWR PGYXCT wydruk: RKúè Klasa 8CTKCDNG ZRTGUUKQP przyjmuje przy konstrukcji parę wartości: nazwę zmiennej i jej wartość. Udostępnia też metodę UGV8CNWG , aby użytkownicy mogli przypisywać do zmiennych nowe wartości. Metoda KPVGTRTGV sprawdza przede wszystkim, czy składowa XCN obiektu ma war- tość niepustą. Jeśli tak, wartość ta jest zapisywana w kontekście, po czym do składowej XCN przypisywana jest wartość pusta, na wypadek, gdyby metoda KPVGTRTGV została ponownie wywołana po tym, jak inny egzemplarz 8CTKCDNG ZRTGUUKQP o tej samej na- zwie zmienił wartość zapisaną w kontekście. W rozszerzeniach języka trzeba by prze- widzieć operowanie na obiektach ZRTGUUKQP, tak aby zmienna mogła zawierać wyniki testów i operacji. Na razie jednak taka implementacja 8CTKCDNG ZRTGUUKQP jest wystar- czająca. Zauważmy, że przesłoniliśmy w niej implementację IGV-G[ , tak aby wartość klucza konstytuowana była nie identyfikatorem egzemplarza klasy, a ciągiem zapisa- nym w składowej PCOG. Wyrażenia operatorów w naszym języku każdorazowo operują na dwóch obiektach ZRTGUUKQP (obsługujemy bowiem wyłącznie operatory dwuargumentowe). Zasadne jest więc wyprowadzenie ich ze wspólnej klasy bazowej. Oto klasa 1RGTCVQT ZRTGUUKQP: CDUVTCEVENCUUQRGTCVQT ZRTGUUKQPGZVGPFU ZRTGUUKQP] RTQVGEVGFNAQR RTQVGEVGFTAQR HWPEVKQPAAEQPUVTWEV ZRTGUUKQPNAQR ZRTGUUKQPTAQR ] VJKU NAQRNAQR VJKU TAQRTAQR _ HWPEVKQPKPVGTRTGV QPVGZVEQPVGZV ] VJKU NAQR KPVGTRTGV EQPVGZV VJKU TAQR KPVGTRTGV EQPVGZV TGUWNVANEQPVGZV NQQMWR VJKU NAQR TGUWNVATEQPVGZV NQQMWR VJKU TAQR VJKU FQ1RGTCVKQP EQPVGZVTGUWNVANTGUWNVAT _ RTQVGEVGFCDUVTCEVHWPEVKQPFQ1RGTCVKQP QPVGZVEQPVGZV TGUWNVAN TGUWNVAT _ Klasa 1RGTCVQT ZRTGUUKQP to klasa abstrakcyjna. Implementuje co prawda metodę KPVGTRTGV , ale definiuje również abstrakcyjną metodę FQ+PVGTRTGV . Konstruktor oczekuje przekazania dwóch obiektów klasy ZRTGUUKQP: NAQR i TAQR, do których referencje zapisywane są w zabezpieczonych składowych obiektu. 216 Część III ♦ Wzorce Implementacja metody KPVGTRTGV rozpoczyna się od wywołania KPVGTRTGV na rzecz obu operandów (jeśli pamiętasz poprzedni rozdział, zauważysz tu zapewne za- stosowanie wzorca Composite). Po ewaluacji operandów metoda KPVGTRTGV musi pozyskać zwracane przez nie wartości. Odwołuje się do niech za pośrednictwem me- tody QPVGZVNQQMWR wywoływanej dla obu składowych. Dalej następuje wywołanie FQ+PVGTRTGV , o którego wyniku decyduje jednak implementacja w klasach pochodnych. Spójrzmy na jej implementację w klasie SWCNU ZRTGUUKQP, porównującej dwa obiekty klasy ZRTGUUKQP: ENCUU SWCNU ZRTGUUKQPGZVGPFU1RGTCVQT ZRTGUUKQP] RTQVGEVGFHWPEVKQPFQ1RGTCVKQP QPVGZVEQPVGZVTGUWNVANTGUWNVAT ] EQPVGZV TGRNCEG VJKUTGUWNVANTGUWNVAT _ _ Klasa SWCNU ZRTGUUKQP implementuje jedynie metodę FQ1RGTCVKQP , w ramach której porównuje wartości operandów przekazanych z metody KPVGTRTGV klasy nadrzędnej, a wynik porównania umieszcza w przekazanym obiekcie QPVGZV. Implementację klas wyrażeń wieńczą klasy wyrażeń logicznych — $QQNGCP1T ZRTGUUKQP i $QQNGCP#PF ZRTGUUKQP: ENCUU$QQNGCP1T ZRTGUUKQPGZVGPFU1RGTCVQT ZRTGUUKQP] RTQVGEVGFHWPEVKQPFQ1RGTCVKQP QPVGZVTGUWNVANTGUWNVAT ] EQPVGZV TGRNCEG VJKUTGUWNVAN^^TGUWNVAT _ _ ENCUU$QQNGCP#PF ZRTGUUKQPGZVGPFU1RGTCVQT ZRTGUUKQP] RTQVGEVGFHWPEVKQPFQ1RGTCVKQP QPVGZVTGUWNVANTGUWNVAT ] EQPVGZV TGRNCEG VJKUTGUWNVANTGUWNVAT _ _ Zamiast sprawdzania równości aplikujemy tu operatory operacji logicznej sumy (w $QQNGCP1T ZRTGUUKQP) bądź logicznego iloczynu ($QQNGCP#PF ZRTGUUKQP). Wynik operacji jest przekazywany do metody QPVGZVTGRNCEG . Mamy już bazę kodu wystarczającą do wykonania prezentowanego wcześniej fragmentu kodu naszego minijęzyka. Oto on: KPRWVGSWCNUQTKPRWVGSWCNUE\VGT[ Powyższe wyrażenie możemy odwzorować w hierarchii ZRTGUUKQP w sposób nastę- pujący: EQPVGZVPGY QPVGZV KPRWVPGY8CTKCDNG ZRTGUUKQP KPRWV UVCVGOGPVPGY$QQNGCP1T ZRTGUUKQP PGY SWCNU ZRTGUUKQP KPRWVPGY.KVGTCN ZRTGUUKQP E\VGT[ PGY SWCNU ZRTGUUKQP KPRWVPGY.KVGTCN ZRTGUUKQP  Rozdział 11. ♦ Reprezentacja i realizacja zadań 217 Konkretyzujemy tu zmienną o nazwie KPRWV, ale wstrzymujemy się z przypisaniem jej wartości. Następnie tworzymy obiekt wyrażenia sumy logicznej $QQNGCP ZRTGUUKQP operującego na wynikach dwóch porównań realizowanych obiektami SWCNU ZRTGUUKQP. W pierwszym porównaniu uczestniczą: obiekt wyrażenia wartości (8CNWG ZRTGUUKQP) przechowywanej w KPRWV z obiektem ciągu znaków (.KVGTCN ZRTGUUKQP) zawierają- cym ciąg „cztery”; w drugim porównywany jest ten sam obiekt wartości KPRWV z cią- giem znaków „4”. Po takim rozpracowaniu wyrażenia z przykładowego wiersza kodu możemy przystąpić do obliczenia wartości zmiennej KPRWV i uruchomienia mechanizmu oceny: HQTGCEJ CTTC[ E\VGT[ CUXCN ] KPRWV UGV8CNWG XCN RTKPVXCN P UVCVGOGPV KPVGTRTGV EQPVGZV KH EQPVGZV NQQMWR UVCVGOGPV ] RTKPV PCMQOKVCQFRQYKGFļ P P _GNUG] RTKPV QQħNGLđCYMK P P _ _ Mamy tu trzykrotne uruchomienie tego samego kodu, dla trzech różnych wartości zmiennej wejściowej. Za pierwszym razem ustawiamy tymczasową zmienną XCN na „cztery”, przypisując ją następnie do obiektu 8CTKCDNG ZRTGUUKQP za pośrednictwem metody UGV8CNWG . Dalej wywołujemy metodę KPVGTRTGV na rzecz szczytowego obiektu ZRTGUUKQP (obiektu $QQNGCP1T ZRTGUUKQP zawierającego referencję do pozo- stałych obiektów wyrażeń uczestniczących w instrukcji). Spójrzmy na sposób realiza- cji tego wywołania: Obiekt UVCVGOGPV wywołuje metodę KPVGRTGV na rzecz składowej NAQR (pierwszego obiektu klasy SWCNU ZRTGUUKQP). Pierwszy z obiektów SWCNU ZRTGUUKQP wywołuje z kolei metodę KPVGTRTGV na rzecz swojej składowej NAQR (referencji do obiektu 8CTKCDNG ZRTGUUKQP przechowującego wartość „cztery”). Obiekt 8CTKCDNG ZRTGUUKQP zapisuje swoją bieżącą wartość do wskazanego obiektu klasy QPVGZV (wywołaniem QPVGZVTGRNCEG ). Pierwszy z obiektów SWCNU ZRTGUUKQP wywołuje metodę KPVGTRTGV na rzecz swojej składowej TAQR (referencji do obiektu .KVGTCN ZRTGUUKQP inicjowanego wartością „cztery”). Obiekt .KVGTCN ZRTGUUKQP rejestruje właściwą dla siebie parę klucz-wartość w obiekcie kontekstu. Pierwszy z obiektów SWCNU ZRTGUUKQP odczytuje wartości NAQR („cztery”) i TAQR („cztery”) z obiektu kontekstu. Pierwszy z obiektów SWCNU ZRTGUUKQP porównuje odczytane w poprzednim kroku wartości i rejestruje wynik porównania (VTWG) wraz z właściwym sobie kluczem w obiekcie kontekstu. 218 Część III ♦ Wzorce Po powrocie w górę drzewa obiektów następuje wywołanie metody KPVGTRTGV na rzecz składowej TAQR obiektu UVCVGOGPV. Wartość tego wywołania (tym razem HCNUG) obliczana jest identycznie jak dla pierwszego obiektu NAQR. Obiekt UVCVGOGPV odczytuje wartości swoich operandów z obiektu kontekstu i porównuje je za pośrednictwem operatora ^^. Suma logiczna wartości VTWG i HCNUG daje VTWG i taka wartość jest ostatecznie składowana w obiekcie kontekstu. Cały ten proces to zaledwie pierwsza iteracja pętli. Oto wynik wykonania wszystkich trzech przebiegów: E\VGT[ PCMQOKVCQFRQYKGFļ PCMQOKVCQFRQYKGFļ QQħNGLđCYMK Być może zrozumienie tego, co dzieje się w powyższym kodzie, wymagać będzie kil- kukrotnej lektury opisu — znów mamy bowiem do czynienia z pomieszaniem pomiędzy drzewami klas a hierarchiami obiektów. Klasy wyrażeń tworzą hierarchię dziedzicze- nia ZRTGUUKQP, ale równocześnie obiekty tych klas są w czasie wykonania formowane w strukturę drzewiastą. Należy jednak pamiętać o rozróżnieniu obu hierarchii. Kompletny diagram klas dla tego przykładu prezentowany jest na rysunku 11.2. Ciemne strony wzorca Interpreter Po ułożeniu rdzenia hierarchii klas wzorca Interpreter jego rozbudowa jest już dość pro- sta, odbywa się jednak przez tworzenie coraz to nowych klas. Z tego względu wzorzec Interpreter najlepiej stosować do implementacji języków stosukowo uproszczonych. W obliczu potrzeby pełnoprawnego języka programowania należałoby raczej skorzy- stać z gotowych narzędzi przeznaczonych do analizy leksykalnej i implementacji wła- snej gramatyki. Dalej, klasy wzorca Interpreter często realizują bardzo podobne zadania, warto więc pilnować, aby nie dochodziło w nich do niepotrzebnego powielania kodu. Wiele osób, przymierzając się do pierwszego w swoim wykonaniu wdrożenia wzorca Interpreter, rozczarowuje się odkryciem faktu, że wzorzec ten nie obejmuje analizy leksykalnej. Oznacza to, że nie wystarczy on do implementacji gotowego mechanizmu skryptowego rozszerzania aplikacji. Przykładowa implementacja analizy leksykalnej mocno uproszczonego języka prezentowana jest w dodatku B. Rozdział 11. ♦ Reprezentacja i realizacja zadań 219 Rysunek 11.2. Wdrożenie wzorca Interpreter Wzorzec Strategy Klasy często obciążane są nadmierną liczbą zadań. To zrozumiałe: niemal zawsze two- rzymy je z myślą o kilku podstawowych funkcjach. W trakcie kodowania okazuje się, że niektóre z tych funkcji trzeba zmieniać w zależności od okoliczności. Oznacza to konieczność podziału klasy na podklasy. I zanim się ktokolwiek obejrzy, projekt zostaje rozdarty przeciwnymi nurtami. Problem Ponieważ zdołaliśmy ostatnio opracować implementację miniaturowego języka oceny, trzymajmy się przykładu z quizami. Quizy nie mogą się obejść bez pytań, skonstruujemy więc klasę 3WGUVKQP (pytanie) i wyposażymy ją w metodę oceny — OCTM . Wszystko w porządku, dopóki nie pojawi się potrzeba obsługiwania różnych mechanizmów oceniania. Załóżmy, że mamy zaimplementować ocenę wedle języka MarkLogic, ocenę na pod- stawie prostego dopasowania odpowiedzi i ocenę z dopasowaniem przy użyciu wyrażeń regularnych. W pierwszym podejściu moglibyśmy zróżnicować projekt pod kątem tych mechanizmów oceny, jak na rysunku 11.3. 220 Rysunek 11.3. Definiowanie klas pochodnych wedle strategii oceny Część III ♦ Wzorce Całość będzie się sprawdzać dopóty, dopóki ocena pozostanie jedynym zmiennym aspektem hierarchii. Wyobraźmy sobie jednak, że zażądano od nas dodatkowo obsłu- gi różnego rodzaju pytań: czysto tekstowych i opartych na materiale audiowizualnym. Powstaje problem uwzględnienia dwóch kierunków zmian w jednym drzewie dziedzi- czenia — patrz rysunek 11.4. Rysunek 11.4. Wyróżnianie klas pochodnych według dwóch kryteriów podziału Nie tylko doszło do podwojenia (niemal) liczby klas w hierarchii, ale i do powielenia kodu. Nasza logika oceniania jest bowiem powielona w obu podgałęziach hierarchii dziedziczenia. Jeśli kiedykolwiek staniesz w obliczu powielania algorytmu w równoległych gałęziach hierarchii dziedziczenia (powielania tak przez wydzielanie klas pochodnych, jak i roz- budowywanie instrukcji warunkowych), powinieneś rozważyć wyodrębnienie algorytmu do jego własnego typu. Rozdział 11. ♦ Reprezentacja i realizacja zadań 221 Implementacja Wzorzec Strategy (strategia), podobnie jak cała gama najlepszych wzorców, łączy prostotę z wielkimi możliwościami. Kiedy klasy muszą obsługiwać wielorakie imple- mentacje interfejsu (u nas są to wielorakie mechanizmy oceny), wzorzec ten zakłada zaniechanie rozbudowywania oryginalnej hierarchii klas, zalecając wyodrębnienie owych implementacji do osobnego typu. Odnosząc to do naszego przykładu, powiedzielibyśmy, że najlepiej byłoby wyod- rębnić osobny typ mechanizmu oceny — /CTMGT. Nową strukturę projektu ilustruje ry- sunek 11.5. Rysunek 11.5. Wyodrębnienie algorytmów do osobnego typu To kolejny znakomity przykład wdrożenia jednej z podstawowych zasad projektowych promowanych przez Bandę Czworga (i nie tylko), a mówiącej o wyższości kompozy- cji nad dziedziczeniem. Definiując i hermetyzując algorytmy oceny, redukujemy licz- bę pochodnych w hierarchii dziedziczenia i zwiększamy równocześnie elastyczność systemu. Możemy go bowiem w dogodnych momentach uzupełniać o następne stra- tegie oceny bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w klasach hierarchii 3WGUVKQP. Wszystkie klasy tej hierarchii mają do swojej dyspozycji egzemplarz klasy /CTMGT, a interfejs klas udostępnia metodę oceny OCTM . Szczegóły implementacji są dla wywołującego tę metodę zupełnie nieistotne. Oto hierarchia 3WGUVKQP wyrażona kodem źródłowym: CDUVTCEVENCUU3WGUVKQP] RTQVGEVGFRTQORV RTQVGEVGFOCTMGT HWPEVKQPAAEQPUVTWEV RTQORV/CTMGTOCTMGT ] VJKU OCTMGTOCTMGT VJKU RTQORVRTQORV _ HWPEVKQPOCTM TGURQPUG ] 222 Część III ♦ Wzorce TGVWTPVJKU OCTMGT OCTM TGURQPUG _ _ ENCUU6GZV3WGUVKQPGZVGPFU3WGUVKQP] operacje charakterystyczne dla prezentacji pytań w formie tekstowej… _ ENCUU#83WGUVKQPGZVGPFU3WGUVKQP] operacje charakterystyczne dla prezentacji pytania z materiałem audiowizualnym… _ Szczegóły implementacyjne rozróżniające klasy 6GZV3WGUVKQP i #83WGUVKQP pozosta- wiłem wyobraźni Czytelnika. Najważniejsze z naszego punktu widzenia funkcje tych klas zdefiniowane zostały bowiem w klasie bazowej 3WGUVKQP, która ponadto przecho- wuje w składowej OCTMGT obiekt oceny (obiekt klasy /CTMGT). Kiedy następuje wywo- łanie metody 3WGUVKQPOCTM z argumentem reprezentującym odpowiedź uczestnika quizu, realizacja wywołania w klasie 3WGUVKQP polega na oddelegowaniu wywołania do odpowiedniej metody obiektu /CTMGT. Zdefiniujmy klasę obiektów /CTMGT: CDUVTCEVENCUU/CTMGT] RTQVGEVGFVGUV HWPEVKQPAAEQPUVTWEV VGUV ] VJKU VGUVVGUV _ CDUVTCEVHWPEVKQPOCTM TGURQPUG _ ENCUU/CTM.QIKE/CTMGTGZVGPFU/CTMGT] RTKXCVGGPIKPG HWPEVKQPAAEQPUVTWEV VGUV RCTGPVEQPUVTWEV VGUV $this- engine = new MarkParse($test); _ HWPEVKQPOCTM TGURQPUG ] return $this- engine- evaluate($response); na razie działa na niby : TGVWTPVTWG _ _ ENCUU/CVEJ/CTMGTGZVGPFU/CTMGT] HWPEVKQPOCTM TGURQPUG ] TGVWTP VJKU VGUVTGURQPUG _ _ ENCUU4GIGZR/CTMGTGZVGPFU/CTMGT] HWPEVKQPOCTM TGURQPUG ] TGVWTP RTGIAOCVEJ VJKU VGUVTGURQPUG _ _ Rozdział 11. ♦ Reprezentacja i realizacja zadań 223 W implementacji klas hierarchii /CTMGT niewiele jest elementów zaskakujących — w rzeczy samej niewiele z nich wymaga w ogóle jakiegokolwiek komentarza. Zauważ- my jedynie, że obiekty klasy /CTM.QIKE/CTMGT są przystosowane do korzystania z ana- lizatora leksykalnego, którego kod jest prezentowany w dodatku B. Jednak na potrzeby tego przykładu możemy ten aspekt klasy pominąć, więc metoda /CTM.QIKE/CTMGTOCTM realizuje na razie ocenę „na pół gwizdka”, zwracając za każdym razem VTWG. Najważ- niejsza w tej hierarchii jest definiowana nią struktura, nie zaś szczegóły implementacji poszczególnych strategii ocen. Struktura ta ma zaś umożliwiać przełączanie mechani- zmu oceny pomiędzy obiektami hierarchii /CTMGT bez uszczerbku dla klasy 3WGUVKQP, która się do tego mechanizmu odwołuje. Wciąż pozostaje oczywiście kwestia podjęcia decyzji co do zastosowania jednego z konkretnych obiektów hierarchii /CTMGT. Problem ten rozwiązuje się w praktyce na dwa sposoby. Pierwszy polega na wyborze strategii oceny na etapie układania quizu przez jego autora, a wybór sprowadza się do zaznaczenia odpowiedniego pola w for- mularzu. Drugi sposób to rozróżnianie mechanizmu oceny na podstawie struktury cią- gu określającego bazę oceny. Jeśli baza wyrażona jest prostą odpowiedzią, wybierany jest mechanizm prostego porównania-dopasowania (/CVEJ/CTMGT): RKúè Wybór mechanizmu MarkLogic sygnalizowany jest znakiem dwukropka poprzedzają- cego wyrażenie oceny: KPRWVGSWCNU RKúè Z kolei ocena na podstawie dopasowania wyrażenia regularnego wybierana jest w przy- padku rozpoznania w ciągu wzorca odpowiedzi znaków ukośników ograniczających wyrażenie: RK Oto kod ilustrujący stosowanie poszczególnych klas: OCTMGTUCTTC[ PGY4GIGZR/CTMGT RK PGY/CVEJ/CTMGT RKúè PGY/CTM.QIKE/CTMGT KPRWVGSWCNURKúè HQTGCEJ OCTMGTUCUOCTMGT ] RTKPVIGVAENCUU OCTMGT P SWGUVKQPPGY6GZV3WGUVKQP +NGDQMÎYOCRKúEKQDQM!OCTMGT HQTGCEJ CTTC[ RKúèE\VGT[ CUTGURQPUG ] RTKPV VQFRQYKGFļTGURQPUG KH SWGUVKQP OCTM TGURQPUG ] RTKPVY[ħOKGPKVCQFRQYKGFļ P _GNUG] RTKPVRQO[đMC P _ _ _ Konstruujemy powyżej trzy obiekty strategii oceny, z których każdy jest następnie wy- korzystywany do konstrukcji obiektu pytania 6GZV3WGUVKQP. Następnie każdy z takich obiektów jest konfrontowany z dwoma przykładowymi odpowiedziami. 224 Część III ♦ Wzorce Klasa /CTM.QIKE/CTM jest w swej obecnej postaci jedynie makietą, a jej metoda OCTM każdorazowo zwraca wartość VTWG. Oznaczony komentarzem kod da się jednak uruchomić w połączeniu z przykładową implementacją analizatora leksykalnego prezentowaną w dodatku B; można też ją przystosować do współpracy z analiza- torami autorstwa osób trzecich. Oto wynik wykonania powyższego kodu: 4GIGZR/CTMGT QFRQYKGFļRKúèY[ħOKGPKVCQFRQYKGFļ QFRQYKGFļE\VGT[RQO[đMC /CVEJ/CTMGT QFRQYKGFļRKúèY[ħOKGPKVCQFRQYKGFļ QFRQYKGFļE\VGT[RQO[đMC /CTM.QIKE/CTMGT QFRQYKGFļRKúèY[ħOKGPKVCQFRQYKGFļ QFRQYKGFļE\VGT[Y[ħOKGPKVCQFRQYKGFļ Klasa /CTM.QIKE/CTMGT jest w tej chwili jedynie atrapą. Jej metoda oceny daje zawsze wartość VTWG, przez co w powyższym kodzie obie udzielone odpowiedzi są rozpozna- wane jako poprawne. W tym przykładzie obserwowaliśmy przekazywanie konkretnych danych od użytkow- nika (podającego na wejście wartość zmiennej TGURQPUG) do obiektu strategii oceny; przekazanie odbywało się za pośrednictwem metody 3WGUVKQPOCTM . W pewnych sytuacjach nie zawsze znana z góry jest ilość informacji wymaganych przez obiekt, na rzecz którego wywoływana jest operacja. Decyzję co do ilości i rodzaju pozyskiwanych danych można więc oddelegować, przekazując do obiektu strategii egzemplarz obiektu reprezentującego użytkownika. Wtedy obiekt strategii może wywoływać na rzecz obiektu użytkownika metody zwracające wymagane dane. Wzorzec Observer Znamy już pojęcie ortogonalności jako jednej z cnót projektu. Jednym z naszych (pro- gramistów) celów powinno być konstruowanie komponentów, które można swobodnie zmieniać albo przenosić, a których modyfikacje nie przenoszą się na pozostałe kom- ponenty. Jeśli każda zmiana jednego z komponentów systemu prowokuje szereg zmian w innej części systemu, programowanie zmienia się w wyszukiwanie i poprawianie błędów wprowadzanych w coraz większej liczbie. Rzecz jasna nie zawsze da się osiągnąć pożądaną ortogonalność projektu. Elementy systemu muszą przecież dysponować referencjami do pozostałych części systemu. Można jednak minimalizować zawiązywane w ten sposób zależności. Obserwowali- śmy już choćby różne przykłady zastosowań polimorfizmu, dzięki któremu użytkownik musi jedynie poznać i korzysta wyłącznie z interfejsu komponentu, zaś jego właściwa implementacja pozostaje poza zakresem jego zainteresowań. Rozdział 11. ♦ Reprezentacja i realizacja zadań 225 W pewnych okolicznościach komponenty można oddalić od siebie jeszcze bardziej. Weźmy jako przykład klasę odpowiedzialną za pośredniczenie w dostępie użytkownika do systemu: ENCUU.QIKP] EQPUV.1)+0A75 4A70-0190 EQPUV.1)+0A9410)A2#55 EQPUV.1)+0A# 55 RTKXCVGUVCVWUCTTC[ HWPEVKQPJCPFNG.QIKP WUGTRCUUKR ] UYKVEJ TCPF ] ECUG VJKU UGV5VCVWU UGNH.1)+0A# 55WUGTKR TGVVTWGDTGCM ECUG VJKU UGV5VCVWU UGNH.1)+0A9410)A2#55WUGTKR TGVHCNUGDTGCM ECUG VJKU UGV5VCVWU UGNH.1)+0A75 4A70-0190WUGTKR TGVHCNUGDTGCM _ TGVWTPTGV _ RTKXCVGHWPEVKQPUGV5VCVWU UVCVWUWUGTKR ] VJKU UVCVWUCTTC[ UVCVWUWUGTKR _ HWPEVKQPIGV5VCVWU ] TGVWTPVJKU UVCVWU _ _ Klasa ta imituje proces logowania się użytkownika w systemie — wynik logowania określany jest losowo, na podstawie wartości wywołania funkcji TCPF . Znacznik sta- tusu użytkownika może w wyniku „logowania” przyjąć wartość .1)+0A# 55 (przyznany dostęp do systemu), .1)+0A9410)A2#55 (niepoprawne hasło) bądź .1)+0A75 4A70-0190 (niepoprawne konto). Ponieważ klasa .QIKP to strażnik systemowych skarbów, będzie cieszyć się w czasie implementacji projektu (i zapewne również później) szczególną uwagą. Może się oka- zać, że w przyszłości kierownictwo działu marketingu zażąda utrzymywania w reje- strze logowania nazw domenowych użytkowników. Łatwo będzie wprowadzić żądane uzupełnienie: HWPEVKQPJCPFNG.QIKP WUGTRCUUKR ] UYKVEJ TCPF ] ECUG VJKU UGV5VCVWU UGNH.1)+0A# 55WUGTKR TGVVTWGDTGCM ECUG VJKU UGV5VCVWU UGNH.1)+0A9410)A2#55WUGTKR TGVHCNUGDTGCM ECUG 226 Część III ♦ Wzorce VJKU UGV5VCVWU UGNH.1)+0A75 4A70-0190WUGTKR TGVHCNUGDTGCM _ .QIIGTNQI+2 WUGTKRVJKU IGV5VCVWU TGVWTPTGV _ Nieustający w trosce o bezpieczeństwo administratorzy mogą z kolei zażądać powia- damiania o nieudanych próbach logowania. Trzeba będzie ponownie wrócić do imple- mentacji metody JCPFNG.QIKP i umieścić w jej ciele dodatkowe wywołanie: KH TGV ] 0QVKHKGTOCKN9CTPKPI WUGTKRVJKU IGV5VCVWU _ Nie można wykluczyć, że w nieokreślonej przyszłości sekcja rozwoju ogłosi strategicz- ne połączenie działalności z pewnym dostawcą usług internetowych i zażąda ustawiania dla pewnej grupy użytkowników wyróżniających ich ciasteczek. I tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te żądania z osobna są proste do spełnienia, ale zawsze ich realizacja odby- wa się kosztem projektu. Klasa .QIKP niechybnie stanie się w ich wyniku klasą głębo- ko osadzoną w konkretnym systemie. Nie da się jej potem łatwo wyciągnąć z projektu i zastosować w kolejnym — trzeba będzie „obrać” jej kod z wszystkich naleciałości charakterystycznych dla systemu, w którym była osadzona. Jeśli nawet okaże się to nieskomplikowane, powrócimy do programowania opartego nie na projekcie, a na umiejętnym na wycinaniu i wklejaniu kodu. W efekcie otrzymamy zaś w dwóch róż- nych systemach dwie niepodobne już do siebie klasy .QIKP, a ulepszenia jednej z nich będziemy próbować niezależnie wprowadzić w drugiej, aż synchronizacja taka stanie się niemożliwa z powodu zbyt wielkiej ich odmienności. Cóż możemy zrobić, aby zachować klasę .QIKP? Możemy wdrożyć wzorzec Observer. Implementacja Sedno wzorca Observer (obserwator) polega na rozdzieleniu elementów użytkujących (obserwatorów) od klasy centralnej (podmiotu obserwacji). Obserwatory muszą być informowane o zdarzeniach zachodzących w podmiocie obserwacji. Równocześnie nie chcemy wprowadzać trwałych i sztywnych zależności pomiędzy podmiotem obserwa- cji a klasami obserwatorów. Możemy więc umożliwić obserwatorom rejestrowanie się w klasie podmiotu. W tym celu powinniśmy uzupełnić klasę .QIKP o trzy nowe metody: rejestracji (CVVCEJ ), re- zygnacji (FGVCEJ ) i powiadomienia (PQVKH[ ), przystosowując klasę do wymogów wyróżniających podmioty obserwacji interfejsu (tutaj ma on nazwę 1DUGTXCDNG): KPVGTHCEG1DUGTXCDNG] HWPEVKQPCVVCEJ 1DUGTXGTQDUGTXGT HWPEVKQPFGVCEJ 1DUGTXGTQDUGTXGT HWPEVKQPPQVKH[ _ Rozdział 11. ♦ Reprezentacja i realizacja zadań 227 Klasa Login… RTKXCVGQDUGTXGTU … HWPEVKQPCVVCEJ 1DUGTXGTQDUGTXGT ] VJKU QDUGTXGTU=?QDUGTXGT _ HWPEVKQPFGVCEJ 1DUGTXGTQDUGTXGT ] VJKU QDUGTXGTUCTTC[AFKHH VJKU QDUGTXGTUCTTC[ QDUGTXGT _ HWPEVKQPPQVKH[ ] HQTGCEJ VJKU QDUGTXGTUCUQDU ] QDU WRFCVG VJKU _ _ … Mamy więc klasę podmiotu utrzymującą listę obiektów-obserwatorów. Obiekty te są dodawane do listy z zewnątrz poprzez wywołanie metody CVVCEJ . Rezygnacja z ob- serwacji i usunięcie z listy następuje w wyniku wywołania metody FGVCEJ . Z kolei wywołanie metody PQVKH[ służy jako powiadomienie obiektów obserwatorów o po- tencjalnie interesujących ich zdarzeniach. Implementacja tej metody sprowadza się do przejrzenia tablicy obiektów obserwatorów i wywołania na rzecz każdego z nich me- tody WRFCVG . Wywołanie metody rozsyłającej powiadomienia następuje we wnętrzu klasy .QIKP, w ciele metody JCPFNG.QIKP : HWPEVKQPJCPFNG.QIKP WUGTRCUUKR ] UYKVEJ TCPF ] ECUG VJKU UGV5VCVWU UGNH.1)+0A# 55WUGTKR TGVVTWGDTGCM ECUG VJKU UGV5VCVWU UGNH.1)+0A9410)A2#55WUGTKR TGVHCNUGDTGCM ECUG VJKU UGV5VCVWU UGNH.1)+0A75 4A70-0190WUGTKR TGVHCNUGDTGCM _ VJKU PQVKH[ TGVWTPTGV _ Zdefiniujmy interfejs klas-obserwatorów: KPVGTHCEG1DUGTXGT] HWPEVKQPWRFCVG 1DUGTXCDNGQDUGTXCDNG _ Do listy obserwatorów można dodawać (za pośrednictwem metody CVVCEJ klasy pod- miotu obserwacji) dowolne obiekty, które implementują interfejs 1DUGTXCDNG. Utwórzmy kilka takich obiektów: ENCUU5GEWTKV[/QPKVQTGZVGPFU1DUGTXGT] HWPEVKQPWRFCVG 1DUGTXCDNGQDUGTXCDNG ] UVCVWUQDUGTXCDNG IGV5VCVWU 228 Część III ♦ Wzorce KH UVCVWU=?.QIKP.1)+0A9410)A2#55 ] wyślij wiadomość do administratora… RTKPVAA .#55AA VY[U[đCOYKCFQOQħEKGOCKNFQCFOKPKUVTCVQTC P _ _ _ ENCUU)GPGTCN.QIIGTGZVGPFU1DUGTXGT] HWPEVKQPWRFCVG 1DUGTXCDNGQDUGTXCDNG ] UVCVWUQDUGTXCDNG IGV5VCVWU dodaj dane sesji logowania do rejestru… RTKPVAA .#55AA VFQFCLúYRKUFQTGLGUVTWNQIQYCPKC P _ _ ENCUU2CTVPGTUJKR6QQNGZVGPFU1DUGTXGT] HWPEVKQPWRFCVG 1DUGTXCDNGQDUGTXCDNG ] UVCVWUQDUGTXCDNG IGV5VCVWU sprawdź adres IP… jeśli adres rozpoznany, ustaw plik cookie… RTKPVAA .#55AA VWUVCYKCORNKMEQQMKGFNCTQ\RQ\PCPGIQCFTGUW+2 P _ _ Zauważmy, że obiekty-obserwatory mogą korzystać z przekazanego egzemplarza 1DUGTXCDNG celem pozyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu. Klasa podmiotu ob- serwacji powinna więc przewidywać stosowne metody udostępniające dane interesu- jące obserwatorów. U nas rolę tego interfejsu pełni metoda IGV5VCVWU , za pośred- nictwem której powiadamiane obiekty-obserwatory otrzymują migawkę bieżącego stanu logowania. W obiekcie klasy .QIKP można rejestrować dowolne obiekty, byle tylko implementowały interfejs 1DUGTXGT: NQIKPPGY.QIKP NQIKP CVVCEJ PGY5GEWTKV[/QPKVQT NQIKP CVVCEJ PGY)GPGTCN.QIIGT NQIKP CVVCEJ PGY2CTVPGTUJKR6QQN Otrzymaliśmy więc elastyczne powiązanie pomiędzy klasą-podmiotem obserwacji a klasami-obserwatorami. Diagram klas odpowiedni dla omawianego przykładu pre- zentowany jest na rysunku 11.6. Poznaliśmy już najważniejsze elementy kodu implementującego wzorzec Observer. Dla większej przejrzystości możemy zebrać je na wspólnym listingu: KPVGTHCEG1DUGTXCDNG] HWPEVKQPCVVCEJ 1DUGTXGTQDUGTXGT HWPEVKQPFGVCEJ 1DUGTXGTQDUGTXGT HWPEVKQPPQVKH[ _ ENCUU.QIKPKORNGOGPVU1DUGTXCDNG] RTKXCVGQDUGTXGTUCTTC[ EQPUV.1)+0A75 4A70-0190 Rozdział 11. ♦ Reprezentacja i realizacja zadań 229 Rysunek 11.6. Klasy wzorca Observer EQPUV.1)+0A9410)A2#55 EQPUV.1)+0A# 55 RTKXCVGUVCVWUCTTC[ HWPEVKQPCVVCEJ 1DUGTXGTQDUGTXGT ] VJKU QDUGTXGTU=?QDUGTXGT _ HWPEVKQPFGVCEJ 1DUGTXGTQDUGTXGT ] VJKU QDUGTXGTUCTTC[AFKHH VJKU QDUGTXGTUCTTC[ QDUGTXGT _ HWPEVKQPPQVKH[ ] HQTGCEJ VJKU QDUGTXGTUCUQDU ] QDU WRFCVG VJKU _ _ HWPEVKQPJCPFNG.QIKP WUGTRCUUKR ] UYKVEJ TCPF ] ECUG VJKU UGV5VCVWU UGNH.1)+0A# 55WUGTKR TGVVTWGDTGCM ECUG VJKU UGV5VCVWU UGNH.1)+0A9410)A2#55WUGTKR TGVHCNUGDTGCM ECUG VJKU UGV5VCVWU UGNH.1)+0A75 4A70-0190WUGTKR TGVHCNUGDTGCM _ VJKU PQVKH[ TGVWTPTGV _ 230 Część III ♦ Wzorce RTKXCVGHWPEVKQPUGV5VCVWU UVCVWUWUGTKR ] VJKU UVCVWUCTTC[ UVCVWUWUGTKR _ HWPEVKQPIGV5VCVWU ] TGVWTPVJKU UVCVWU _ _ KPVGTHCEG1DUGTXGT] HWPEVKQPWRFCVG 1DUGTXCDNGQDUGTXCDNG _ ENCUU5GEWTKV[/QPKVQTGZVGPFU1DUGTXGT] HWPEVKQPWRFCVG 1DUGTXCDNGQDUGTXCDNG ] UVCVWUQDUGTXCDNG IGV5VCVWU KH UVCVWU=?.QIKP.1)+0A9410)A2#55 ] wyślij wiadomość do administratora… RTKPVAA .#55AA VY[U[đCOYKCFQOQħE
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP5. Obiekty, wzorce, narzędzia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: