Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00159 023204 23572039 na godz. na dobę w sumie
PHP5 i MySQL. Biblia - książka
PHP5 i MySQL. Biblia - książka
Autor: , , Liczba stron: 1080
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-940-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> mysql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wyczerpujące omówienie najpopularniejszego środowiska
do tworzenia dynamicznych witryn WWW

O PHP i MySQL słyszał już chyba każdy, kto zajmuje się projektowaniem witryn WWW. Skrypty napisane w języku PHP i korzystające z bazy danych MySQL 'napędzają' tysiące dynamicznych stron WWW -- sklepów, portali oraz aplikacji e-commerce. Duet PHP i MySQL to stabilne, wydajne i proste do opanowania środowisko o ogromnych możliwościach. Dostępne są nieodpłatnie, co jest jednym z głównych powodów ich popularności. Za ich pomocą można stworzyć zarówno proste wiadomości na stronie WWW, jak i rozbudowane systemy autoryzacji użytkowników, płatności elektronicznych, galerii i wiele innych aplikacji internetowych.

'PHP5 i MySQL. Biblia' to kompleksowe omówienie zagadnień związanych z tworzeniem witryn WWW z wykorzystaniem tych technologii. Przedstawia zasady programowania w języku PHP5 z uwzględnieniem reguł projektowania obiektowego. Opisuje bazę danych MySQL, język SQL oraz sposoby połączenia skryptów PHP z tabelami w bazie danych. Czytając ją, nauczysz się osadzać kod PHP w dokumentach HTML, korzystać z mechanizmów obsługi sesji oraz języka XML, korzystać z innych baz danych oraz zabezpieczać witryny WWW stworzone za pomocą PHP. Dowiesz się, jak zaimplementować obsługę wyjątków oraz jak usuwać błędy z kodu źródłowego. Napiszesz skrypty stanowiące komponenty rozbudowanego dynamicznego serwisu WWW, które z powodzeniem będziesz mógł wykorzystać w wielu swoich projektach.

W tej książce znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz
aby w pełni wykorzystać możliwości PHP i MySQL.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl PHP i MySQL. Biblia Autorzy: Tim Converse, Joyce Park, Clark Morgan T³umaczenie: Robert Górczyñski, Daniel Kaczmarek, Maja Królikowska, Marek Pa³czyñski ISBN: 83-7361-940-2 Tytu³ orygina³u: PHP5 and MySQL Bible Format: B5, stron: 1080 Wyczerpuj¹ce omówienie najpopularniejszego œrodowiska do tworzenia dynamicznych witryn WWW (cid:127) Poznaj zasady programowania w PHP5 i w pe³ni wykorzystaj jego nowe mo¿liwoœci (cid:129) Zastosuj bazê danych jako zaplecze dla stron WWW (cid:129) Zaprojektuj i stwórz dynamiczn¹ witrynê WWW za pomoc¹ PHP i MySQL O PHP i MySQL s³ysza³ ju¿ chyba ka¿dy, kto zajmuje siê projektowaniem witryn WWW. Skrypty napisane w jêzyku PHP i korzystaj¹ce z bazy danych MySQL „napêdzaj¹” tysi¹ce dynamicznych stron WWW — sklepów, portali oraz aplikacji e-commerce. Duet PHP i MySQL to stabilne, wydajne i proste do opanowania œrodowisko o ogromnych mo¿liwoœciach. Dostêpne s¹ nieodp³atnie, co jest jednym z g³ównych powodów ich popularnoœci. Za ich pomoc¹ mo¿na stworzyæ zarówno proste wiadomoœci na stronie WWW, jak i rozbudowane systemy autoryzacji u¿ytkowników, p³atnoœci elektronicznych, galerii i wiele innych aplikacji internetowych. „PHP5 i MySQL. Biblia” to kompleksowe omówienie zagadnieñ zwi¹zanych z tworzeniem witryn WWW z wykorzystaniem tych technologii. Przedstawia zasady programowania w jêzyku PHP5 z uwzglêdnieniem regu³ projektowania obiektowego. Opisuje bazê danych MySQL, jêzyk SQL oraz sposoby po³¹czenia skryptów PHP z tabelami w bazie danych. Czytaj¹c j¹, nauczysz siê osadzaæ kod PHP w dokumentach HTML, korzystaæ z mechanizmów obs³ugi sesji oraz jêzyka XML, korzystaæ z innych baz danych oraz zabezpieczaæ witryny WWW stworzone za pomoc¹ PHP. Dowiesz siê, jak zaimplementowaæ obs³ugê wyj¹tków oraz jak usuwaæ b³êdy z kodu Ÿród³owego. (cid:129) Typy danych, zmienne, polecenia i funkcje w PHP (cid:129) Operacje na tekstach, wartoœciach liczbowych i tablicach (cid:129) Administrowanie baz¹ MySQL (cid:129) £¹czenie skryptów PHP z baz¹ danych (cid:129) Tworzenie elementów generowanych dynamicznie (cid:129) Programowanie obiektowe w PHP (cid:129) Mechanizmy obs³ugi sesji i plików cookie (cid:129) Korzystanie z biblioteki PEAR (cid:129) Obs³uga wyj¹tków i usuwanie b³êdów z kodów Ÿród³owych (cid:129) Korzystanie z baz danych PostgreSQL oraz Oracle (cid:129) £¹czenie PHP z JavaScript i Jav¹ (cid:129) Przetwarzanie plików XML i tworzenie us³ug sieciowych (cid:129) Generowanie grafiki za pomoc¹ PHP (cid:129) Uwierzytelnianie u¿ytkowników W tej ksi¹¿ce znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz aby w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci PHP i MySQL Spis treści O autorach .......................................................................................................27 Przedmowa ......................................................................................................29 Część I Podstawy PHP ................................................................... 35 Rozdział 1. Dlaczego PHP i MySQL? ..................................................................37 Co to jest PHP? ...................................................................................................................................37 Co to jest MySQL? .............................................................................................................................38 Historia PHP .......................................................................................................................................39 Historia MySQL .................................................................................................................................40 Dlaczego kochamy PHP? ...................................................................................................................40 Koszt ............................................................................................................................................41 PHP jest łatwy ..............................................................................................................................43 PHP można wbudować .................................................................................................................44 PHP jest niezależny od platformy ................................................................................................46 PHP nie bazuje na znacznikach ....................................................................................................46 PHP jest stabilny ..........................................................................................................................46 PHP jest szybki ............................................................................................................................47 PHP jest otwarty ...........................................................................................................................48 PHP dobrze współpracuje z innymi produktami ..........................................................................49 Szybki rozwój języka ...................................................................................................................50 Popularność PHP rośnie ...............................................................................................................50 PHP nie jest niczyją własnością ...................................................................................................51 Społeczność PHP .......................................................................................................................... 52 Podsumowanie ....................................................................................................................................53 Rozdział 2. Skrypty wykonywane na serwerze WWW ...................................55 Statyczny HTML ................................................................................................................................55 Technologie wykonywane po stronie klienta .......................................................................................58 Skrypty wykonywane na serwerze .....................................................................................................62 Do czego przydają się skrypty serwera ...............................................................................................67 Podsumowanie ....................................................................................................................................68 Rozdział 3. Rozpoczynamy pracę z PHP ..........................................................69 Dzierżawa lub własny serwer .............................................................................................................69 Wariant z dostawcą Internetu .......................................................................................................69 Własny serwer — wady i zalety ................................................................................................... 73 Rozwiązania pośrednie .................................................................................................................73 8 PHP5 i MySQL. Biblia Instalowanie PHP ...............................................................................................................................74 Zanim zaczniesz ...........................................................................................................................74 Procedura instalacji ......................................................................................................................76 Narzędzia programistyczne .......................................................................................................... 83 Podsumowanie ....................................................................................................................................87 Rozdział 4. Dodajemy PHP do HTML ................................................................89 HTML jest gotowy na PHP ................................................................................................................89 Przełączanie się z HTML do PHP ......................................................................................................89 Kanoniczne znaczniki PHP ..........................................................................................................90 Krótkie znaczniki otwierające (w stylu SGML) ...........................................................................90 Witaj świecie ................................................................................................................................91 Wejście w tryb PHP i wyjście z niego ..........................................................................................92 Dołączanie plików ........................................................................................................................93 Podsumowanie ....................................................................................................................................95 Rozdział 5. Składnia i zmienne ........................................................................97 PHP wiele wybacza ............................................................................................................................97 HTML to nie PHP ..............................................................................................................................98 Składnia PHP bazuje na C ..................................................................................................................98 PHP nie przejmuje się odstępami .................................................................................................98 PHP jest czasami wrażliwy na wielkość liter ...............................................................................98 Instrukcje to wyrażenia zakończone średnikiem ..........................................................................99 Bloki ........................................................................................................................................... 102 Komentarze ...................................................................................................................................... 102 Komentarze wielowierszowe w stylu C ..................................................................................... 103 Komentarze jednowierszowe: # i // ............................................................................................ 103 Zmienne ............................................................................................................................................ 103 PHP przyjął styl zmiennych Perl ................................................................................................ 104 Deklarowanie zmiennych ........................................................................................................... 104 Przypisywanie zmiennym wartości ............................................................................................ 104 Zmiana wartości zmiennych ....................................................................................................... 105 Nieprzypisane zmienne .............................................................................................................. 105 Zasięg zmiennych ....................................................................................................................... 106 Możesz dowolnie zmieniać tryby pracy ..................................................................................... 107 Stałe ............................................................................................................................................ 108 Typy w PHP nie są źródłem zmartwień ............................................................................................ 108 Brak deklaracji typów zmiennych .............................................................................................. 109 Automatyczna konwersja typów ................................................................................................ 109 Typy nadawane poprzez kontekst .............................................................................................. 109 Typy w PHP ..................................................................................................................................... 109 Typy proste ....................................................................................................................................... 110 Integer ........................................................................................................................................ 110 Double ........................................................................................................................................ 111 Boolean ...................................................................................................................................... 113 NULL ......................................................................................................................................... 114 String .......................................................................................................................................... 115 Wyjście ............................................................................................................................................. 119 Echo i print ................................................................................................................................. 119 Zmienne i ciągi ........................................................................................................................... 120 Podsumowanie .................................................................................................................................. 121 Spis treści 9 Rozdział 6. Sterowanie i funkcje ..................................................................123 Wyrażenia logiczne .......................................................................................................................... 124 Stałe logiczne ............................................................................................................................. 124 Operatory logiczne ..................................................................................................................... 124 Operatory porównania ................................................................................................................ 126 Operator trójskładnikowy ........................................................................................................... 128 Instrukcje warunkowe ...................................................................................................................... 129 If-else ......................................................................................................................................... 129 Switch ........................................................................................................................................ 133 Pętle .................................................................................................................................................. 134 Pętle ograniczone i nieograniczone ............................................................................................ 134 While .......................................................................................................................................... 134 Do-while ..................................................................................................................................... 135 For .............................................................................................................................................. 136 Przykłady pętli ........................................................................................................................... 137 Break i continue ......................................................................................................................... 140 Pętle nieskończone ..................................................................................................................... 141 Składnia alternatywna ...................................................................................................................... 142 Przerywanie wykonania .................................................................................................................... 142 Użycie funkcji .................................................................................................................................. 145 Zwracane wartości a efekty uboczne .......................................................................................... 145 Dokumentacja funkcji ...................................................................................................................... 146 Nagłówki w dokumentacji .......................................................................................................... 147 Szukanie opisu funkcji ............................................................................................................... 147 Definiowanie własnych funkcji ........................................................................................................ 148 Czym jest funkcja? ..................................................................................................................... 148 Składnia definicji funkcji ........................................................................................................... 148 Przykład definicji funkcji ........................................................................................................... 149 Parametry formalne i parametry aktualne ................................................................................... 150 Nieprawidłowa liczba argumentów ............................................................................................ 151 Funkcje a zasięg zmiennych ............................................................................................................. 152 Zmienne globalne i lokalne ........................................................................................................ 153 Zmienne statyczne ...................................................................................................................... 154 Wyjątki ....................................................................................................................................... 155 Zasięg funkcji ................................................................................................................................... 156 Include oraz require .................................................................................................................... 157 Rekurencja ................................................................................................................................. 158 Podsumowanie .................................................................................................................................. 160 Rozdział 7. Przekazywanie danych pomiędzy stronami .............................161 HTTP jest protokołem bezstanowym ............................................................................................... 161 Argumenty GET ............................................................................................................................... 162 Inne zastosowania adresów URL w stylu GET ................................................................................ 164 Argumenty POST ............................................................................................................................. 166 Formatowanie zmiennych formularza .............................................................................................. 167 Konsolidacja formularzy i obsługujących je kodów ................................................................... 170 Używanie zmiennych tablicowych w połączeniu z formularzami .............................................. 171 Tablice superglobalne PHP .............................................................................................................. 174 Rozszerzony przykład: kalkulator do ćwiczeń .................................................................................. 176 Podsumowanie .................................................................................................................................. 178 10 PHP5 i MySQL. Biblia Rozdział 8. Ciągi .............................................................................................179 Ciągi w PHP ..................................................................................................................................... 179 Dołączanie ciągów przy użyciu nawiasów klamrowych ............................................................ 180 Znaki i indeksy ciągu ................................................................................................................. 181 Operatory dla ciągów ................................................................................................................. 181 Złączenie i przypisanie ............................................................................................................... 182 Składnia heredoc ........................................................................................................................ 182 Funkcje operujące na ciągach ........................................................................................................... 183 Sprawdzanie ciągów ................................................................................................................... 184 Szukanie znaków i podciągów ................................................................................................... 184 Porównywanie i przeszukiwanie ................................................................................................ 185 Przeszukiwanie ........................................................................................................................... 186 Wycinanie podciągu ................................................................................................................... 187 Funkcje porządkujące ................................................................................................................. 188 Zastępowanie ciągów ................................................................................................................. 189 Funkcje zmiany wielkości liter ................................................................................................... 191 Funkcje znaków sterujących ....................................................................................................... 192 Formatowanie danych ................................................................................................................ 193 Rozszerzony przykład: kalkulator do ćwiczeń ................................................................................... 195 Podsumowanie .................................................................................................................................. 198 Rozdział 9. Tablice i funkcje operujące na tablicach ...................................199 Użycie tablic ..................................................................................................................................... 199 Czym są tablice PHP? ...................................................................................................................... 200 Tworzenie tablic ............................................................................................................................... 202 Bezpośrednie przypisanie ........................................................................................................... 202 Konstrukcja array() .................................................................................................................... 202 Podawanie indeksów przy użyciu array() ................................................................................... 203 Funkcje zwracające tablice ......................................................................................................... 203 Odczytywanie wartości ..................................................................................................................... 204 Odczytywanie przy użyciu indeksu ............................................................................................ 204 Konstrukcja list() ........................................................................................................................ 204 Tablice wielowymiarowe ................................................................................................................. 205 Informacje o tablicach ...................................................................................................................... 206 Usuwanie z tablicy ........................................................................................................................... 207 Iteracje .............................................................................................................................................. 207 Obsługa iteracji .......................................................................................................................... 208 Użycie funkcji iteracyjnych ........................................................................................................ 209 Nasza ulubiona metoda iteracji: foreach ..................................................................................... 209 Iteracje za pomocą current() i next() .......................................................................................... 211 Powtórne przeglądanie za pomocą reset() .................................................................................. 212 Wypisywanie w odwrotnym porządku za pomocą end() i prev() ............................................... 213 Pobieranie wartości kluczy za pomocą key() ............................................................................. 213 Wartości puste i funkcja each() .................................................................................................. 214 Przeglądanie tablicy za pomocą array_walk() ............................................................................ 215 Rozszerzony przykład: kalkulator do ćwiczeń ................................................................................... 216 Podsumowanie .................................................................................................................................. 229 Spis treści 11 Rozdział 10. Liczby .........................................................................................231 Typy numeryczne ............................................................................................................................. 231 Operatory matematyczne .................................................................................................................. 232 Operatory arytmetyczne ............................................................................................................. 232 Operatory arytmetyczne i typy ................................................................................................... 232 Operator inkrementacji ............................................................................................................... 233 Operator przypisania .................................................................................................................. 234 Operatory porównania ................................................................................................................ 234 Kolejność operacji i nawiasy ...................................................................................................... 235 Proste funkcje matematyczne ........................................................................................................... 236 Liczby losowe ................................................................................................................................... 236 Inicjowanie generatora ............................................................................................................... 237 Przykład: losowy wybór ............................................................................................................. 238 Rozszerzony przykład: kalkulator do ćwiczeń ................................................................................... 240 Podsumowanie .................................................................................................................................. 245 Rozdział 11. Podstawowe pułapki PHP .........................................................247 Problemy związane z instalacją ........................................................................................................ 247 Źródło pliku wyświetlane w przeglądarce .................................................................................. 248 Blok PHP pokazuje się jako tekst lub przeglądarka chce zapisać plik ....................................... 248 Nieodnaleziony serwer lub niemożliwe wyświetlenie strony ....................................................... 248 Problemy z wyświetlaniem ............................................................................................................... 248 Całkowicie pusta strona .............................................................................................................. 249 Dokument nie zawiera żadnych danych ..................................................................................... 249 Niekompletna lub nieprawidłowa strona .................................................................................... 250 Kod PHP pokazuje się w przeglądarce ....................................................................................... 253 Niepowodzenie przy ładowaniu strony ............................................................................................. 254 Nieodnaleziona strona ................................................................................................................ 254 Nieudane otwarcie pliku do włączenia ....................................................................................... 254 Błędy analizy składni ....................................................................................................................... 254 Komunikat błędu składni ............................................................................................................ 254 Brakujący średnik ....................................................................................................................... 255 Brak znaku $ .............................................................................................................................. 255 Nieprawidłowa zmiana trybu ..................................................................................................... 256 Nieoznaczone apostrofy ............................................................................................................. 257 Niezakończone ciągi znaków ..................................................................................................... 257 Inne błędy składni ...................................................................................................................... 258 Uprawnienia do plików .................................................................................................................... 258 Błąd HTTP nr 403 ...................................................................................................................... 258 Brak dołączanych plików ................................................................................................................. 259 Ostrzeżenie przy włączaniu pliku ............................................................................................... 259 Nieprzypisane zmienne ..................................................................................................................... 260 Zmienna nie pokazuje się w wynikowym ciągu ......................................................................... 260 Zmienna liczbowa nieoczekiwanie przyjmuje wartość zero ....................................................... 260 Jak zachowują się niezainicjowane zmienne .............................................................................. 260 Nadpisane zmienne ........................................................................................................................... 262 Zmienna ma poprawną wartość, ale nie taką, jakiej oczekiwałeś ............................................... 262 Problemy z funkcjami ....................................................................................................................... 263 Wywołanie niezdefiniowanej funkcji moja_funkcja() ................................................................ 263 Wywołanie niezdefiniowanej funkcji ......................................................................................... 264 Wywołanie niezdefiniowanej funkcji array() ............................................................................. 264 12 PHP5 i MySQL. Biblia Nie można ponownie zadeklarować funkcji ............................................................................... 264 Nieprawidłowa liczba argumentów ............................................................................................ 265 Błędy matematyczne ........................................................................................................................ 265 Ostrzeżenie o dzieleniu przez zero ............................................................................................. 265 Niespodziewane wyniki działań ................................................................................................. 265 NaN (lub NAN) .......................................................................................................................... 265 Przekroczenie czasu oczekiwania ..................................................................................................... 266 Podsumowanie .................................................................................................................................. 267 Część II PHP i bazy danych ......................................................... 271 Rozdział 12. Wybór bazy danych dla PHP .....................................................273 Czym jest baza danych? ................................................................................................................... 273 Dlaczego używamy baz danych? ...................................................................................................... 274 Utrzymanie i skalowalność ........................................................................................................ 274 Przenośność ................................................................................................................................ 274 Unikanie nudnego programowania ............................................................................................. 274 Szukanie ..................................................................................................................................... 275 Bezpieczeństwo .......................................................................................................................... 275 Architektura wielowarstwowa .................................................................................................... 275 Potencjalna wada: wydajność ..................................................................................................... 276 Wybór bazy danych .......................................................................................................................... 276 Możesz nie mieć wyboru ............................................................................................................ 276 Plikowe, relacyjne i obiektowo-relacyjne bazy danych .............................................................. 277 ODBC/JDBC kontra własne API ............................................................................................... 278 Zmiana bazy danych ................................................................................................................... 278 Przegląd zaawansowanych funkcji ................................................................................................... 279 GUI ............................................................................................................................................ 279 Podzapytania .............................................................................................................................. 279 Zapytanie SELECT INTO .......................................................................................................... 279 Złożone złączenia ....................................................................................................................... 280 Wielowątkowość i blokowanie ................................................................................................... 280 Transakcje .................................................................................................................................. 280 Procedury i wyzwalacze ............................................................................................................. 281 Indeksy ....................................................................................................................................... 281 Klucze obce i więzy integralności .............................................................................................. 282 Replikacja bazy danych .............................................................................................................. 282 Bazy danych obsługiwane przez PHP .............................................................................................. 282 Warstwa abstrakcji bazy danych (lub jej brak) ..................................................................................... 284 Wybieramy MySQL ......................................................................................................................... 285 Podsumowanie .................................................................................................................................. 286 Rozdział 13. Samouczek SQL ..........................................................................287 Relacyjne bazy danych i SQL ........................................................................................................... 287 Standardy SQL ................................................................................................................................. 288 Podstawowe wyrażenia SQL ............................................................................................................ 288 SELECT ..................................................................................................................................... 289 INSERT ...................................................................................................................................... 293 UPDATE .................................................................................................................................... 294 DELETE ..................................................................................................................................... 294 Projekt bazy danych ......................................................................................................................... 294 Spis treści 13 Bezpieczeństwo i uprawnienia ......................................................................................................... 297 Ustawianie uprawnień ................................................................................................................ 297 Przechowywanie haseł w innym miejscu ................................................................................... 298 Użycie dwóch warstw ochrony haseł ......................................................................................... 299 Tworzenie kopii bezpieczeństwa ................................................................................................ 300 Podsumowanie .................................................................................................................................. 300 Rozdział 14. Administracja bazą danych MySQL ...........................................303 Licencje MySQL .............................................................................................................................. 304 Instalowanie MySQL — przejście do wersji 4. ................................................................................ 305 Czynności przed instalacją ......................................................................................................... 305 Pobieranie MySQL ..................................................................................................................... 307 Instalowanie MySQL w Windows ............................................................................................. 307 Instalowanie MySQL w systemie Unix ...................................................................................... 308 Instalowanie MySQL w systemie Mac OS X ............................................................................. 309 Czynności poinstalacyjne ........................................................................................................... 309 Podstawowe komendy klienta MySQL ...................................................................................... 310 Administracja użytkownika MySQL ................................................................................................ 311 Programowanie lokalne .............................................................................................................. 314 Samodzielna strona internetowa ................................................................................................. 314 Współdzielone utrzymywanie stron internetowych .................................................................... 315 PHPMyAdmin .................................................................................................................................. 315 Kopie zapasowe ................................................................................................................................ 319 Powielanie ........................................................................................................................................ 320 Odzyskiwanie ................................................................................................................................... 323 myisamchk ................................................................................................................................. 324 mysqlcheck ................................................................................................................................. 325 Podsumowanie .................................................................................................................................. 325 Rozdział 15. Funkcje PHP i MySQL .................................................................327 Łączenie z MySQL ........................................................................................................................... 328 Tworzenie zapytań w MySQL .......................................................................................................... 329 Pobieranie wyniku ............................................................................................................................ 330 Pobieranie opisu danych ................................................................................................................... 333 Korzystanie z wielokrotnych połączeń ............................................................................................. 334 Kontrola błędów ............................................................................................................................... 335 Tworzenie baz danych MySQL za pomocą PHP .............................................................................. 337 Typy danych MySQL ................................................................................................................. 338 Funkcje MySQL ............................................................................................................................... 340 Podsumowanie .................................................................................................................................. 342 Rozdział 16. Wyświetlanie zapytań w tabelach ...........................................345 Tabele HTML i tabele bazy danych ................................................................................................. 346 Przekształcenie jeden w jeden .................................................................................................... 346 Przykład: wyświetlanie jednej tabeli .......................................................................................... 346 Przykładowe tabele .................................................................................................................... 348 Ulepszanie wyświetlania ............................................................................................................ 349 Złożone odwzorowania ..................................................................................................................... 352 Wiele zapytań albo skomplikowane wyświetlanie ..................................................................... 352 Użycie kilku zapytań .................................................................................................................. 353 Przykład skomplikowanego wyświetlania .................................................................................. 355 Tworzenie przykładowych tabel ....................................................................................................... 356 Podsumowanie .................................................................................................................................. 358 14 PHP5 i MySQL. Biblia Rozdział 17. Tworzenie formularzy z zapytań .............................................359 Formularze HTML ........................................................................................................................... 359 Podstawowy formularz zatwierdzania danych do bazy danych ........................................................ 360 Samoprzetwarzanie ........................................................................................................................... 362 Edytowanie danych w formularzu HTML ........................................................................................ 369 TEXT i TEXTAREA ................................................................................................................. 369 CHECKBOX .............................................................................................................................. 371 RADIO ....................................................................................................................................... 373 SELECT ..................................................................................................................................... 377 Podsumowanie .................................................................................................................................. 379 Rozdział 18. Efektywność PHP i MySQL .........................................................381 Połączenia — ograniczanie i powtórne użycie ................................................................................. 381 Przykład nieprawidłowego użycia: jedno połączenie na wyrażenie ........................................... 382 Kilka wyników nie wymaga kilku połączeń ............................................................................... 383 Trwałe połączenia ...................................................................................................................... 383 Indeksy i projekt tabel ...................................................................................................................... 384 Indeksowanie .............................................................................................................................. 384 Indeksowanie wszystkich pól ..................................................................................................... 387 Inne rodzaje indeksów ................................................................................................................ 388 Projekt tabeli .............................................................................................................................. 390 Przenoszenie pracy na serwer bazy danych ...................................................................................... 390 Baza jest szybsza od Ciebie ........................................................................................................ 391 Przykład nieprawidłowego użycia: pętla zamiast warunku ........................................................ 391 Tworzenie pól daty i czasu ......................................................................................................... 393 Szukanie ostatnio wstawionego wiersza ..................................................................................... 394 Podsumowanie .................................................................................................................................. 395 Rozdział 19. Pułapki tandemu PHP-MySQL ....................................................397 Brak połączenia ................................................................................................................................ 397 Problemy z uprawnieniami ............................................................................................................... 399 Nieoznaczone apostrofy ................................................................................................................... 401 Nieprawidłowe zapytania SQL ......................................................................................................... 403 Pomyłki w nazwach ................................................................................................................... 405 Pomyłki przy przecinkach .......................................................................................................... 405 Ciągi nieotoczone apostrofami ................................................................................................... 405 Niezainicjowane zmienne ........................................................................................................... 406 Zbyt mało danych, zbyt dużo danych ............................................................................................... 406 Funkcje języka SQL ......................................................................................................................... 407 mysql_affected_rows() kontra mysql_num_rows() .................................................................... 407 mysql_result() ............................................................................................................................ 408 OCIFetch() ................................................................................................................................. 408 Kontrola poprawności ...................................................................................................................... 408 Podsumowanie .................................................................................................................................. 409 Część III Zaawansowane funkcje i techniki ............................... 411 Rozdział 20. Programowanie zorientowane obiektowo w PHP ..................413 Co to jest programowanie zorientowane obiektowo? ....................................................................... 414 Prosty pomysł ............................................................................................................................. 414 Opracowanie: obiekty jako typy danych .................................................................................... 416 Opracowanie: dziedziczenie ....................................................................................................... 416 Spis treści 15 Opracowanie: enkapsulacja ........................................................................................................ 417 Opracowanie: konstruktory i destruktory ................................................................................... 418 Terminologia .............................................................................................................................. 418 Podstawowe konstrukcje PHP dla OOP ........................................................................................... 420 Definiowanie klas ....................................................................................................................... 420 Dostęp do zmiennych składowych ............................................................................................. 421 Tworzenie egzemplarzy ............................................................................................................. 421 Funkcje konstruktora .................................................................................................................. 422 Dziedziczenie ............................................................................................................................. 423 Nadpisywanie funkcji ................................................................................................................. 424 Połączone podklasy .................................................................................................................... 424 Modyfikowanie i przypisywanie obiektów ................................................................................ 426 Kwestie zasięgu .......................................................................................................................... 426 Zaawansowane funkcje OOP ............................................................................................................ 427 Elementy publiczne, prywatne i chronione ................................................................................ 427 Interfejsy .................................................................................................................................... 429 Stałe ............................................................................................................................................ 429 Klasy abstrakcyjne ..................................................................................................................... 429 Symulowanie funkcji klas .......................................................................................................... 430 Wywoływanie funkcji rodzica .................................................................................................... 431 Automatyczne wywołanie konstruktorów rodzica ...................................................................... 432 Symulowanie metod przeciążenia .............................................................................................. 433 Serializacja ................................................................................................................................. 434 Funkcje introspekcji ......................................................................................................................... 436 Przegląd funkcji ......................................................................................................................... 437 Przykład: genealogia klas ........................................................................................................... 439 Przykład: dopasowywanie zmiennych i kolumn bazy danych ...................................................... 442 Przykład: uogólniony test metod ................................................................................................ 444 Rozszerzony przykład: formularze HTML ....................................................................................... 447 Rozwiązywanie problemów ............................................................................................................. 452 Symptom: zmienna składowa nie ma wartości w funkcji składowej .......................................... 452 Symptom: błąd analizatora składni, oczekuję T_VARIABLE … .............................................. 452 Style OOP w PHP ............................................................................................................................. 453 Konwencje nazywania ................................................................................................................ 453 Dodatki funkcji ........................................................................................................................... 453 Projektowanie dziedziczenia ...................................................................................................... 454 Podsumowanie .................................................................................................................................. 455 Rozdział 21. Zaawansowane funkcje operujące na tablicach .....................457 Przekształcenia tablic ....................................................................................................................... 457 Pobieranie kluczy i wartości ....................................................................................................... 458 Zamiana, odwracanie i mieszanie ...............................................................................................459 Łączenie, dopełnianie, wycinanie i zastępowanie ...................................................................... 460 Stosy i kolejki ................................................................................................................................... 461 Zamiana pomiędzy tablicą i zmiennymi ........................................................................................... 464 Sortowanie ........................................................................................................................................ 465 Funkcje wyświetlające tablice .......................................................................................................... 466 Podsumowanie .................................................................................................................................. 467 16 PHP5 i MySQL. Biblia Rozdział 22. Łańcuch i funkcje wyrażeń regularnych .................................469 Tokenizing i funkcje analizatora składni .......................................................................................... 470 Dlaczego wyrażenia regularne? ........................................................................................................ 472 Wyrażenia regularne w PHP ...................................................................................................... 473 Przykład wyrażeń stylu POSIX .................................................................................................. 473 Funkcje wyrażeń regularnych ..................................................................................................... 475 Wyrażenia regularne zgodne z Perl .................................................................................................. 476 Przykład: prosty program do wyodrębniania hiperłączy ................................................................... 479 Wyrażenie regularne .................................................................................................................. 479 Używanie wyrażenia w funkcji .................................................................................................. 481 Zaawansowane funkcje łańcuchów .................................................................................................. 483 Funkcje HTML ........................................................................................................................... 483 Mieszanie przy użyciu MD5 ...................................................................................................... 483 Łańcuchy jako zbiory znaków .................................................................................................... 485 Funkcje podobne do łańcuchów ................................................................................................. 487 Podsumowanie .................................................................................................................................. 487 Rozdział 23. Funkcje systemu operacyjnego i dostępu do plików .............489 Uprawnienia do plików PHP ............................................................................................................ 489 Funkcje czytania i zapisywania plików ............................................................................................ 490 Otwarcie pliku ............................................................................................................................ 491 Czytanie pliku ............................................................................................................................ 494 Tworzenie mechanizmu pobierania plików przy użyciu fpassthru() .......................................... 496 Zapis do pliku ............................................................................................................................. 497 Zamknięcie pliku ........................................................................................................................ 498 Funkcje systemu plików i katalogów ................................................................................................ 498 feof ............................................................................................................................................. 501 file_exists ................................................................................................................................... 501 filesize ........................................................................................................................................ 501 Funkcje sieciowe .............................................................................................................................. 501 Funkcje logu systemowego ........................................................................................................ 501 Funkcje DNS .............................................................................................................................. 502 Funkcje gniazd .......................................................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP5 i MySQL. Biblia
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: