Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00024 003634 21320537 na godz. na dobę w sumie
PHP 5. Leksykon kieszonkowy - książka
PHP 5. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3394-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praktyczna pomoc na co dzień - sięgnij po świetną ściągawkę z PHP!

Język skryptowy PHP od lat wciąż na nowo udowadnia swoją elastyczność i niezawodność. Wykorzystywany do tworzenia dynamicznych serwisów internetowych, a także samodzielnych aplikacji, szczególnie dobrze sprawdza się wtedy, gdy chcemy zapewnić możliwość współdziałania naszej witryny z różnymi formatami danych oraz skomplikowanymi bazami. Ponadto jego opanowanie nie nastręcza wielu trudności, a efekty pracy nawet początkujących webmasterów bywają wręcz spektakularne. Jeśli masz już za sobą pierwsze kroki w dziedzinie programowania w PHP5, w codziennej pracy z pewnością przyda Ci się poręczna ściąga, w której zawarto najważniejsze informacje i sposoby wykonywania podstawowych zadań programistycznych. Właśnie trzymasz ją w ręku!

'PHP5. Leksykon kieszonkowy' powstał po to, by ułatwić Ci szybkie przypomnienie sobie wybranych zagadnień związanych z tą tematyką. Znajdziesz tu informacje o instalacji oraz konfiguracji środowiska w systemach Linux i Windows, strukturze języka, instrukcjach sterujących czy funkcjach. Przeczytasz o operacjach na danych, a także o obsłudze ciągu znaków daty i czasu. Przypomnisz sobie, jak używać tablic, współpracować z serwerem i przeglądarką, obsługiwać wyjątki. W leksykonie odszukasz także wiadomości dotyczące systemu plików i programowania obiektowego. Wszystko to wydatnie skróci Twoją pracę i pomoże Ci uniknąć wielu potencjalnych błędów.

Dobra podpowiedź zawsze pod ręką!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PHP 5. Leksykon kieszonkowy Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-3394-4 Format: 122×194, stron: 168 Praktyczna pomoc na co dzień – sięgnij po świetną ściągawkę z PHP! • Struktura języka, czyli znaczniki, typy danych, operatory i inne elementy • Instrukcje sterujące oraz funkcje, czyli wydawanie różnych poleceń • Programowanie obiektowe, czyli najkrótsza droga do celu Język skryptowy PHP od lat wciąż na nowo udowadnia swoją elastyczność i niezawodność. Wykorzystywany do tworzenia dynamicznych serwisów internetowych, a także samodzielnych aplikacji, szczególnie dobrze sprawdza się wtedy, gdy chcemy zapewnić możliwość współdziałania naszej witryny z różnymi formatami danych oraz skomplikowanymi bazami. Ponadto jego opanowanie nie nastręcza wielu trudności, a efekty pracy nawet początkujących webmasterów bywają wręcz spektakularne. Jeśli masz już za sobą pierwsze kroki w dziedzinie programowania w PHP5, w codziennej pracy z pewnością przyda Ci się poręczna ściąga, w której zawarto najważniejsze informacje i sposoby wykonywania podstawowych zadań programistycznych. Właśnie trzymasz ją w ręku! „PHP5. Leksykon kieszonkowy” powstał po to, by ułatwić Ci szybkie przypomnienie sobie wybranych zagadnień związanych z tą tematyką. Znajdziesz tu informacje o instalacji oraz konfiguracji środowiska w systemach Linux i Windows, strukturze języka, instrukcjach sterujących czy funkcjach. Przeczytasz o operacjach na danych, a także o obsłudze ciągu znaków daty i czasu. Przypomnisz sobie, jak używać tablic, współpracować z serwerem i przeglądarką, obsługiwać wyjątki. W leksykonie odszukasz także wiadomości dotyczące systemu plików i programowania obiektowego. Wszystko to wydatnie skróci Twoją pracę i pomoże Ci uniknąć wielu potencjalnych błędów. • Instalacja i konfiguracja • Struktura języka • Instrukcje sterujące • Funkcje • Operacje na danych i obsługa ciągu znaków • Tablice • Obsługa daty i czasu • Współpraca z serwerem i przeglądarką • Programowanie obiektowe • Wyjątki • Obsługa systemu plików Dobra podpowiedź zawsze pod ręką! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział • Skorowidz Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Spis treļci Wstýp .....................................................................................................7 1. Instalacja i konfiguracja ........................................................................9 9 Linux 11 Windows 13 Plik konfiguracyjny php.ini PHP w wierszu poleceþ 14 2. Struktura jýzyka .................................................................................. 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 19 22 25 25 26 27 28 30 36 40 54 Struktura skryptów Znaczniki skryptów PHP Znaczniki kanoniczne Znaczniki skryptów HTML Znaczniki typu SGML Znaczniki typu ASP Osadzanie skryptów w kodzie (X)HTML Przeplatanie kodu (X)HTML i PHP Komentowanie kodu Typy danych Literaäy Identyfikatory Säowa kluczowe (zarezerwowane) Zmienne Zmienne nazwy zmiennych Zmienne superglobalne Automatyczne i wymuszone konwersje typów Staäe Operatory Przetwarzanie wyraĔeþ 3 3. Instrukcje sterujéce .............................................................................57 57 Instrukcje warunkowe 59 Pötle 62 Instrukcje break i continue 65 Instrukcja goto Skäadnia alternatywna 66 69 ãñczenie skryptów 4. Funkcje ................................................................................................. 71 71 71 72 72 75 77 78 78 Deklaracje Zwracanie wartoĈci Wywoäywanie funkcji Sposoby przekazywania argumentów Zasiög zmiennych WartoĈè zmiennej jako nazwa funkcji Definiowanie funkcji wewnñtrz funkcji Funkcje anonimowe 5. Wyprowadzanie danych i obsĥuga ciégów znaków ......................... 80 80 81 81 82 83 83 Obsäuga standardowego wyjĈcia Wyprowadzanie znaczników HTML RóĔnice miödzy typami ciñgów znaków Znaki specjalne Dostöp do pojedynczych znaków ciñgu Funkcje przetwarzajñce ciñgi znaków 6. Tablice ................................................................................................104 104 105 106 107 108 109 Tablice indeksowane numerycznie Tablice asocjacyjne Tablice wielowymiarowe Rozmiar tablicy Odczyt danych za pomocñ pötli Funkcje wspomagajñce przetwarzanie tablic 7. Obsĥuga daty i czasu ...........................................................................116 116 116 Funkcja checkdate (dostöpna od PHP 3) Funkcja date (dostöpna od PHP 3) 4 _ PHP 5. Leksykon kieszonkowy 8. Wspóĥpraca z serwerem i przeglédarké ........................................... 125 125 126 126 127 129 131 133 Odbieranie danych wysäanych metodñ GET Odbieranie danych wysäanych metodñ POST Wysyäanie plików do serwera WWW Odbiór plików przesäanych do serwera Obsäuga cookies Obsäuga sesji Opcje konfiguracyjne sesji 9. Programowanie obiektowe ..............................................................136 136 136 137 137 138 138 140 141 142 142 143 143 Definiowanie klasy Skäadowe klasy Specyfikatory dostöpu Tworzenie obiektów Odwoäania do skäadowych Konstruktory i destruktory PrzeciñĔanie metod Dziedziczenie Przesäanianie skäadowych Metody finalne Klasy finalne Skäadowe statyczne 10. Wyjétki ...............................................................................................145 145 145 146 147 147 Zgäaszanie wyjñtków Klasa Exception Sekcja try…catch Wyjñtki predefiniowane Tworzenie wyjñtków 11. Obsĥuga systemu plików ...................................................................148 148 149 150 150 152 153 Odczyt zawartoĈci katalogu Tworzenie i usuwanie katalogów Tworzenie i usuwanie plików Otwieranie i zamykanie plików Odczyt plików Zapis danych w plikach Skorowidz .......................................................................................... 157 Spis treļci _ 5 Rozdziaĥ 4. Funkcje Deklaracje W celu utworzenia funkcji naleĔy uĔyè säowa kluczowego function. Taka konstrukcja ma schematycznñ postaè: function nazwa_funkcji() { //instrukcje wnĊtrza funkcji } Przy nazywaniu funkcji obowiñzujñ takie same zasady jak przy in- nych identyfikatorach. JeĔeli funkcja ma przyjmowaè argumenty, ich listö naleĔy umieĈciè w nawiasie okrñgäym wystöpujñcym za nazwñ: function nazwa_funkcji($argument1, $argument2,…,$argumentN) { //instrukcje wnĊtrza funkcji } W ciele (we wnötrzu) funkcji moĔna zawrzeè dowolny, poprawny skäadniowo, kod PHP, wäñcznie z definicjami innych funkcji i klas. Oto przykäad funkcji wyĈwietlajñcej napis: function wyŁwietl() { echo Tekst generowany przez funkcjĂ wyŁwietl. ; } Zwracanie wartoļci Zwracanie wartoĈci przez funkcjö jest realizowane za pomocñ instrukcji return. JeĈli wystñpi ona wewnñtrz funkcji, ta jest przerywana i zwraca wartoĈè wystöpujñcñ po return. Schematycznie tego typu konstrukcja wyglñda nastöpujñco: function nazwa_funkcji(argumenty) { //instrukcje wnĊtrza funkcji return wartoŁð; } W miejscu wywoäania takiej funkcji zostanie wstawiona zwrócona przez niñ wartoĈè, która bödzie mogäa byè wykorzystana w dalszej czöĈci Rozdziaĥ 4. Funkcje _ 71 skryptu. JeĔeli zostanie uĔyta instrukcja return bez wskazanej wartoĈci, funkcja jest przerywana i zwracana wartoĈè null. JeĈli funkcja nie za- wiera instrukcji return, zwracanñ wartoĈciñ jest równieĔ null. Oto przykäad funkcji zwracajñcej wartoĈè arytmetycznñ caäkowitolicz- bowñ (integer) 12: function func() { return 12; } A to przykäad funkcji przyjmujñcej dwa argumenty i zwracajñcej wynik ich dodawania: function dodaj($arg1, $arg2) { return $arg1 + $arg2; } Wywoĥywanie funkcji Aby wywoäaè funkcjö, naleĔy podaè jej nazwö zakoþczonñ nawiasem okrñgäym. JeĔeli funkcja przyjmuje argumenty, naleĔy je umieĈciè w tym nawiasie. W miejscu wywoäania funkcji podstawiana jest zwró- cona przez niñ wartoĈè. Przykäadowa instrukcja: $wynik = func(); spowoduje wywoäanie funkcji o nazwie func i przypisanie wyniku jej dziaäania zmiennej $wynik. Oto przykäad wywoäania funkcji z dwoma argumentami: $wynik = dodaj(12, 24); Sposoby przekazywania argumentów Funkcja moĔe mieè dowolnñ liczbö argumentów oddzielonych od siebie znakiem przecinka. Argumenty przekazywane sñ na dwa sposoby: x przez wartoĈè (z ang. by value), x przez referencjö (z ang. by reference), Argumenty mogñ mieè teĔ wartoĈci domyĈlne. Standardowo przeka- zywanie odbywa siö przez wartoĈè, podobnie jak w innych jözykach programowania. 72 _ PHP 5. Leksykon kieszonkowy Przekazywanie przez wartoļë Przekazywanie przez wartoĈè oznacza, Ĕe funkcja otrzymuje kopie ar- gumentów Ēródäowych i wszelkie operacje wykonuje na tych kopiach. Nie jest zatem w stanie dokonaè Ĕadnej modyfikacji oryginaäu. JeĔeli wiöc jako argument zostaäa przekazana zmienna, to jej stan nie zmieni siö, niezaleĔnie od tego, co zostanie wykonane wewnñtrz funkcji: ?php function f($arg){ //modyfikacja jedynie kopii danych //nie ma wpáywu na wartoĞü zmiennej $zmienna $arg = dwa ; } $zmienna = jeden ; echo $zmienna, \n ; f($zmienna); //zmienna ma wartoĞü jeden echo $zmienna; ? Przekazywanie przez referencjý Przekazywanie przez referencjö oznacza przekazanie do funkcji ory- ginalnych danych. JeĔeli funkcja zmieni ich wartoĈè (wartoĈci), pozo- stanie ona zmieniona równieĔ po zakoþczeniu dziaäania funkcji. Aby skorzystaè z tego sposobu przekazywania argumentów, dany argument naleĔy poprzedziè znakiem (ampersand), schematycznie: function funkcja( argument); np.: ?php function f( $arg){ //tutaj nastĊpuje modyfikacja //wartoĞci zmiennej $zmienna $arg = dwa ; } $zmienna = jeden ; echo $zmienna, \n ; f($zmienna); //zmienna ma wartoĞü dwa echo $zmienna; ? Domyļlne wartoļci argumentów Argumenty domyĈlne sñ definiowane podobnie jak w innych jözykach programowania. NaleĔy skorzystaè z konstrukcji o schematycznej postaci: Rozdziaĥ 4. Funkcje _ 73 function nazwa_funkcji ($argument1 = wartoŁð, $argument2 = ´wartoŁð2, ..., $argumentN = wartoŁðN) { //treĞü funkcji } WartoĈè domyĈlna musi byè wyraĔeniem staäym (o staäej wartoĈci, z ang. constant expression), nie moĔe wiöc to byè np. zmienna. NaleĔy równieĔ pamiötaè, Ĕe konieczne jest podanie wszystkich domyĈlnych argumen- tów z prawej strony listy argumentów przed wszystkimi argumentami zwykäymi, np.: function show($arg1, $arg2 = abc , $arg3 = def ) { echo $arg1. .$arg2. .$arg3; } Po takiej deklaracji funkcja show mogäaby byè wywoäana na jeden z trzech poniĔszych sposób: show( 123 ); show( 123 , 456 ); show( 123 , 456 , 789 ); Zmienna liczba argumentów W funkcjach moĔna stosowaè zmiennñ liczbö argumentów. Nie ma do tego Ĕadnych specjalnych konstrukcji. Funkcja moĔe byè wywoäana z dowolnñ liczbñ argumentów, wiökszñ niĔ liczba podana w deklaracji. Do obsäugi zmiennej listy argumentów wykorzystywane sñ trzy funkcje: x func_num_args — zwraca liczbö argumentów funkcji, x func_get_arg — zwraca argument o podanym numerze, x func_get_args — zwraca listö argumentów w postaci tablicy. Oto przykäad skryptu zawierajñcego funkcjö o zadeklarowanej zerowej liczbie argumentów, która dokonuje äñczenia äaþcuchów znakowych przekazanych jej w postaci argumentów: ?php function poĪîcz(){ $val = ; $count = func_num_args(); for($i = 0; $i $count; $i++){ $val .= func_get_arg($i); } return $val; } $str = poĪîcz( To , jest , test ); echo $str; ? 74 _ PHP 5. Leksykon kieszonkowy A to ten sam skrypt wykorzystujñcy funkcjö func_get_args i pötlö foreach: ?php function poĪîcz(){ $val = ; $tab = func_get_args(); foreach($tab as $v){ $val .= $v; } return $val; } $str = poĪîcz( To , jest , test ); echo $str; ? Zasiýg zmiennych W PHP zasiög zmiennej jest ograniczony do kontekstu, w którym zostaäa zdefiniowana. W tym znaczeniu zmienne moĔna podzieliè na: x globalne, x lokalne. Zmienne globalne Zmienna zadeklarowana w skrypcie poza ciaäem funkcji lub klasy jest zmiennñ globalnñ, tzn. dostöpnñ bezpoĈrednio w kaĔdym miejscu skryptu poza wnötrzami funkcji. W przykäadowym kodzie: ?php $liczba = 100; function f() { echo $liczba; } f(); ? zmienna $liczba jest globalna i nie ma do niej dostöpu w funkcji f. Dlatego teĔ po wywoäaniu funkcji wartoĈè nie zostanie wyĈwietlona, wygenerowane zostanie natomiast ostrzeĔenie (poziom notice) o nie- zdefiniowanej zmiennej $liczba. Aby w funkcji uzyskaè dostöp do zmiennych o zasiögu globalnym, na- leĔy uĔyè säowa kluczowego global lub tablicy $GLOBALS. W pierw- szym przypadku przed odwoäaniem (najlepiej na poczñtku kodu funkcji) naleĔy uĔyè konstrukcji o schematycznej postaci: global $zmienna1, $zmienna2,…,$zmiennaN; Rozdziaĥ 4. Funkcje _ 75 Po wykonaniu takiej instrukcji bödzie moĔna siö odwoäywaè do wszyst- kich zmiennych globalnych wymienionych po global, np.: ?php $liczba = 100; function f() { global $liczba; echo $liczba; } f(); ? W drugim przypadku, poniewaĔ tablica $GLOBALS zawiera odwoäania do wszystkich zmiennych globalnych skryptu, naleĔy skorzystaè z odwoäania typu: $GLOBALS[ nazwa_zmiennej ] np.: ?php $liczba = 100; function f() { echo $GLOBALS[ liczba ]; } f(); ? Zmienne lokalne Zasiög zmiennych lokalnych jest ograniczony wyäñcznie do wnötrza funkcji, w której zostaäy zdefiniowane. Odwoäania w innym miejscu skryptu nie sñ moĔliwe, np.: ?php function f() { $liczba = 100; echo Wewnîtrz funkcji f: $liczba\n ; } f(); echo Poza funkcjî f: $liczba ; ? Zmienne statyczne Zmienne statyczne to zmienne lokalne funkcji, które zachowujñ swojñ wartoĈè pomiödzy jej wywoäaniami. Aby zadeklarowaè takñ zmiennñ, naleĔy uĔyè säowa static, schematycznie: static $nazwa_zmiennej = wartoŁð; 76 _ PHP 5. Leksykon kieszonkowy Po takiej deklaracji (we wnötrzu funkcji) pierwsze wywoäanie funkcji spowoduje utworzenie zmiennej statycznej i zapamiötanie jej ostatniej wartoĈci, natomiast w kaĔdym kolejnym wywoäaniu instrukcja przy- pisujñca pierwotnñ wartoĈè zmiennej bödzie ignorowana, a uĔyta zosta- nie wartoĈè z poprzedniego wywoäania, np.: ?php function f($val) { static $liczba = 100; $liczba += $val; echo Wartosð zmiennej : $liczba\n ; } f(10); f(20); ? Wartoļë zmiennej jako nazwa funkcji W PHP wartoĈè zmiennej moĔe byè potraktowana jako nazwa funkcji do wywoäania. Aby skorzystaè z takiej techniki, naleĔy za nazwñ zmien- nej umieĈciè nawias okrñgäy, schematycznie: $nazwa_zmiennej(); JeĔeli zatem zmiennej $nazwa zostanie przypisany ciñg znaków za- wierajñcy nazwö istniejñcej funkcji wyŁwietl, to po uĔyciu instrukcji: $nazwa(); funkcja wyŁwietl zostanie wywoäana: ?php function wyŁwietl() { echo To jest funkcja wyŁwietl. ; } $nazwa = wyŁwietl ; $nazwa(); ? W ten sam sposób mogñ byè wywoäywane metody obiektów. JeĔeli funkcja lub metoda wymaga podania argumentów, naleĔy je podaè w nawiasie okrñgäym wystöpujñcym za nazwñ zmiennej, np.: ?php function dodaj($arg1, $arg2) { return $arg1 + $arg2; } Rozdziaĥ 4. Funkcje _ 77 $nazwa = dodaj ; $wynik = $nazwa(2, 3); echo $wynik; ? Definiowanie funkcji wewnétrz funkcji W PHP moĔna definiowaè funkcje wewnñtrz innych funkcji. Powstajñ wtedy funkcje wewnötrzne dostöpne tylko w obröbie (w zasiögu) funkcji zewnötrznej (gäównej). Nie ma limitu poziomu zagnieĔdĔenia funkcji wewnötrznych (tzn. jedna funkcja wewnötrzna moĔe zawieraè kolejnñ funkcjö wewnötrznñ). Schematycznie konstrukcja funkcji wewnötrznej wyglñda nastöpujñco: function nazwa_funkcji_zewnĂtrznej(argumenty){ function nazwa_funkcji_wewnĂtrznej(argumenty){ //treĞü funkcji wewnĊtrznej } //dalsza treĞü funkcji zewnĊtrznej } Oto przykäad uĔycia funkcji wewnötrznych: ?php function dziaĪanie($val1, $val2, $op) { function dodaj($arg1, $arg2){ return $arg1 + $arg2; } function odejmij($arg1, $arg2){ return $arg1 - $arg2; } switch($op){ case + : return dodaj($val1, $val2); case - : return odejmij($val1, $val2); default: return null; } } $wynik = dziaĪanie(2, 3, + ); echo $wynik; ? Funkcje anonimowe Od PHP 5.3.0 dostöpne sñ funkcje anonimowe, czyli takie, które nie posiadajñ nazwy. NajczöĈciej uĔywane sñ podczas stosowania funkcji zwrotnych (z ang. callback functions). Definicja funkcji anonimowej wyglñda podobnie jak definicja funkcji zwykäej, schematycznie: 78 _ PHP 5. Leksykon kieszonkowy function (argument1, argument2,…, argumentN) { //treĞü funkcji } Oto przykäad uĔycia funkcji anonimowej jako funkcji zwrotnej: ?php function dziaĪanie($val1, $val2, $func) { return $func($val1, $val2); } $wynik = dziaĪanie(2, 3, function($arg1, $arg2){ return $arg1 + $arg2; } ); echo $wynik; ? W tym przypadku trzecim argumentem funkcji dziaĪanie jest funkcja anonimowa przyjmujñca dwa argumenty ($arg1 i $arg2) i zwracajñca wynik ich dodawania. Funkcja anonimowa jest wywoäywana w funkcji dziaĪanie przez zastosowanie skäadni opisanej w podrozdziale „War- toĈè zmiennej jako nazwa funkcji”. Funkcja anonimowa moĔe byè równieĔ przypisana bezpoĈrednio zmien- nej, np.: ?php $zmienna = function($arg1){ return $arg1 * 2; }; $wynik = $zmienna(12); echo $wynik; ? Rozdziaĥ 4. Funkcje _ 79 Skorowidz , 82 array , 32 bool , 32 boolean , 32 double , 32 float , 32 int , 32 integer , 32 null , 32 object , 32 string , 32 $, 82 $_COOKIE, 28, 29 $_ENV, 29 $_FILES, 29 $_GET, 28, 29 $_POST, 28, 29, 126 $_REQUEST, 29 $_SERVER, 28 $_SESSION, 29 $argc, 30 $argv, 30 $GLOBALS, 28 $HTTP_RAW_POST_DATA, 29 $http_response_header, 29 $php_errormsg, 29 (array), 31 (bool), 30 (boolean), 30 (double), 30 (float), 30 (int), 30 (integer), 30 (object), 31 (real), 30 (string), 31 (unset), 31 (X)HTML, 17, 18 \, 82 __CLASS__, 40 __DIR__, 40 __FILE__, 40 __FUNCTION__, 40 __LINE__, 40 __METHOD__, 40 __NAMESPACE__, 40 div , 18 script , 16 A addcslashes, 83 addslashes, 84 apostrof, 21, 23 array array_slice, 112 array array_splice, 112 array str_getcsv, 95 array_count_values, 109 array_diff, 110 array_diff_key, 109 array_fill, 110 array_key_exists, 110 array_keys, 110 array_pop, 111 array_push, 111 array_replace, 111 array_reverse, 111 array_search, 111 array_shift, 111 array_sum, 112 array_unique, 112 array_unshift, 113 arsort, 113 asort, 113 157 B BIG5, 87 BIG5-HKSCS, 87 bin2hex, 84 bitowa róĔnica symetryczna, 43 boolean, 30 C charset, 87 checkdate, 116 chop, 84 chr, 84 chunk_split, 84 closedir, 148 Content-Disposition, 126, 127 Content-Length, 126 Content-Type, 126 convert_cyr_string, 84 convert_uudecode, 85 cookies, 129 obsäuga, 129 odczyt, 131 usuwanie, 131 zapis, 129 count_chars, 85 cp1251, 87 cp1252, 87 cp866, 87 crc32, 85 crypt, 86 cudzysäów, 21, 23 D date, 116 delimiter, 95 destruktory, 138 tworzenie, 139 disk_free_space, 154 disk_total_space, 154 dostöp chroniony, 137 private, 137 protected, 137 prywatny, 137 158 _ PHP 5. Leksykon kieszonkowy public, 137 publiczny, 137 double, 20 doubleval, 31 dsttime, 119 dziedziczenie, 141 E enclosure, 95 ENT_COMPAT, 86 ENT_NOQUOTES, 86 ENT_QUOTES, 86 escape, 95 EUCJP, 87 EUC-JP, 87 explode, 86 extension_dir, 13 F false, 20, 25 feof, 155 fgetc, 152 fgets, 152 fgetss, 152 file, 153 file_exists, 155 file_get_contents, 152 FILE_IGNORE_NEW_LINES, 153 file_put_contents, 154 FILE_SKIP_EMPTY_LINES, 153 FILE_USE_INCLUDE_PATH, 153 fileatime, 155 filectime, 155 filemtime, 155 filesize, 155 float, 20 floatval, 31 fopen, 150 fpassthru, 153 fprintf, 86 fprintf, 86 fputs, 154 fscanf, 153 fseek, 156 ftell, 156 func_get_arg, 74 func_get_args, 74 func_num_args, 74 function, 71 funkcja addcslashes, 83 addslashes, 84 array array_slice, 112 array array_splice, 112 array str_getcsv, 95 array_count_values, 109 array_diff, 110 array_diff_key, 109 array_fill, 110 array_key_exists, 110 array_keys, 110 array_pop, 111 array_push, 111 array_replace, 111 array_reverse, 111 array_search, 111 array_shift, 111 array_sum, 112 array_unique, 112 array_unshift, 113 arsort, 113 asort, 113 bin2hex, 84 checkdate, 116 chop, 84 chr, 84 chunk_split, 84 closedir, 148 convert_cyr_string, 84 convert_uudecode, 85 count_chars, 85 crc32, 85 crypt, 86 date, 116 disk_free_space, 154 disk_total_space, 154 explode, 86 feof, 155 fgetc, 152 fgets, 152 fgetss, 152 file, 153 file_exists, 155 file_get_contents, 152 file_put_contents, 154 fileatime, 155 filectime, 155 filemtime, 155 filesize, 155 fopen, 150 fpassthru, 153 fprintf, 86 fputs, 154 fscanf, 153 fseek, 156 ftell, 156 fwrite, 154 getdate, 118 gettimeofday, 119 gmdate, 119 gmmktime, 119 gmstrftime, 119 html_entity_decode, 86 htmlentities, 87 htmlspecialchars, 88 htmlspecialchars_decode, 87 idate, 119 implode, 88 in_array, 113 join, 88 krsort, 113 ksort, 114 lcfirst, 88 levenshtein, 88 localeconv, 89 localtime, 120 ltrim, 89 md5, 89 md5_file, 89 metaphone, 89 microtime, 120 mktime, 121 money_format, 90 natcasesort, 114 natsort, 114 nl2br, 90 number_format, 90 opendir, 148 ord, 91 Skorowidz _ 159 funkcja parse_str, 91 printf, 91 quoted_printable_decode, 91 quoted_printable_encode, 91 quotemeta, 91 range, 114 readdir, 148 readfile, 153 rsort, 114 rtrim, 91 setlocale, 92 sha1, 93 sha1_file, 92 shuffle, 115 similar_text, 93 sort, 115 soundex, 93 sprintf, 93 sscanf, 95 str_ireplace, 95 str_pad, 96 str_repeat, 96 str_replace, 96 str_rot13, 96 str_shuffle, 96 str_split, 96 str_word_count, 97 strcasecmp, 97 strchr, 97 strcmp, 97 strcoll, 97 strcspn, 98 strftime, 121 string convert_uuencode, 85 strip_tags, 98 stripcslashes, 98 stripos, 98 stripslashes, 98 stristr, 98 strlen, 98 strnatcasecmp, 99 strnatcmp, 99 strncasecmp, 99 strncmp, 99 strpbrk, 99 strpos, 99 160 _ PHP 5. Leksykon kieszonkowy strptime, 123 strrchr, 99 strrev, 100 strripos, 100 strrpos, 100 strspn, 100 strstr, 100 strtok, 101 strtolower, 101 strtotime, 124 strtoupper, 101 strtr, 101 substr, 102 substr_compare, 101 substr_count, 102 substr_replace, 102 time, 124 trim, 102 uasort, 115 ucfirst, 102 ucwords, 103 uksort, 115 usort, 115 vfprintf, 103 vprintf, 103 vsprintf, 103 wordwrap, 103 funkcje, 71 anonimowe, 78 deklaracja, 71 domyĈlne wartoĈci argumentów, 73 operujñca na systemie plików, 154 przekazywanie argumentów przez referencjö, 73 przekazywanie argumentów przez wartoĈè, 73 przekazywanie argumentów, 72 wracanie wartoĈci, 71 wywoäanie, 72 zmienna liczba argumentów, 74 fwrite, 154 G GB2312, 87 getdate, 118 gettimeofday, 119 gettype(), 35 gmdate, 119 gmmktime, 119 gmstrftime, 119 H heredoc, 21 hours, 118 HTML 4.01 Strict, 17 html_entity_decode, 86 htmlentities, 87 htmlspecialchars, 88 htmlspecialchars_decode, 87 httpd.conf, 11, 12 I ibm866, 87 idate, 119 identyfikatory, 25 if, 20 iloczyn bitowy, 42 implode, 88 in_array, 113 include, 69, 70 include_once, 69, 70 include_path, 13, 70 index.php, 11, 14 instalacja Linux, 9 integracja z serwerem Apache, 11 za pomocñ gotowych pakietów, 9 ze Ēródeä, 10 Windows, 11 instalator, 12 integracja z serwerem Apache, 12 röczna, 12 instrukcja break, 62 continue, 64 goto, 65 if...else if, 57, 67 if…else, 57, 66 wyboru switch, 58 sterujñca, 57 warunkowa, 57 int, 20 integer, 20 intval, 31 is_array(), 35 is_bool(), 35 is_double(), 35 is_float(), 35 is_int(), 35 is_integer(), 35 is_long(), 35 is_null(), 35 is_numeric, 35 is_object(), 35 is_real(), 35 is_resource, 35 is_scalar, 35 is_string(), 35 ISO-8859-1, 87 ISO-8859-15, 87 ISO-8859-2, 17 join, 88 katalog J K odczytywanie, 148 otwieranie, 148 tworzenie, 149 usuwanie, 149 zamykanie, 148 klasa definiowanie, 136 Exception, 145 finalna, 143 wyjñtków, 147 klonowanie obiektów, 53 kod ASCII 0x00, 89 0x09, 89 0x0A, 89 Skorowidz _ 161 kod ASCII 0x0B, 89 0x0D, 89 0x32, 89 koi8r, 87 koi8-ru, 87 komentarz blokowy, 18 jednowierszowy, 18 uniksowy, 18, 19 zwykäy, 19 konstruktory, 138 argumenty, 139 tworzenie, 138 kontrola typów danych, 34 konwersja typów, 30 automatyczna, 30 do typu caäkowitego (integer), 33 do typu logicznego (boolean), 32 do typu äaþcuchowego (string), 34 do typu zmiennoprzecinkowego (double), 33 wymuszona, 30 zasady, 32 krsort, 113 ksort, 114 L LC_ALL, 92 LC_COLLATE, 92 LC_CTYPE, 92 LC_MESSAGES, 92 LC_MONETARY, 92 LC_NUMERIC, 92 LC_TIME, 92 lcfirst, 88 levenshtein, 88 lewy ukoĈnik, 82 liczby zmiennopozycyjne, 20 liczby zmiennoprzecinkowe, 20 literaäy, 22 null, 22, 25 caäkowite, 22 logiczne, 22, 25 äaþcuchowe, 22, 23 162 _ PHP 5. Leksykon kieszonkowy rzeczywiste, 22 zmiennopozycyjne, 22 zmiennoprzecinkowe, 22 localeconv, 89 localtime, 120 ltrim, 89 M max_execution_time, 13 md5, 89 md5_file, 89 mday, 118 memory_limit, 13 metaphone, 89 metoda, 136 finalna, 142 GET, 125 getCode, 145 getFile, 145 getLine, 145 getMessage, 145 getPrevious, 145 getTrace, 146 getTraceAsString, 146 POST, 126 przeciñĔanie, 140 microtime, 120 minutes, 118 minuteswest, 119 mktime, 121 modyfikatory dostöpu, 137 mon, 118 money_format, 90 month, 118 N n, 82 natcasesort, 114 natsort, 114 negacja bitowa, 42, 43 nl2br, 90 nnn, 82 nowa linia, 82 nowdoc, 21 number_format, 90 O obiekty klonowanie, 53 tworzenie, 52, 137 obsäuga standardowego wyjĈcia, 80 odwoäania do staäych, 37 okreĈlenie wersji PHP, 41 opendir, 148 operatory, 40 arytmetyczne, 40, 42 dodawanie, 42 dzielenie, 42 dzielenie modulo, 42 mnoĔenie, 42 odejmowanie, 42 reszta z dzielenia, 42 bitowe, 40, 42 alternatywa wykluczajñca, 42 bitowa róĔnica symetryczna, 42 iloczyn, 42 negacja bitowa, 42 operacja AND, 42 operacja NOT, 42 operacja OR, 42 operacja XOR, 42 przesuniöcie bitowe w lewo, 42 przesuniöcie bitowe w prawo, 42 suma bitowa, 42 dekremetacji, 40, 48 indeksowania tablic, 49 inkrementacji, 40, 48 kontroli bäödów, 51 kontroli typów, 51 logiczne, 40, 45 alternatywa logiczna, 46 iloczyn logiczny, 45 logiczna alternatywa wykluczajñca, 46 negacja logiczna, 46 róĔnica symetryczna, 46 suma logiczna, 46 äaþcuchowe, 40, 50 äñczenia tablic, 49 porównywania, 40, 47, 49 pozostaäe, 40 priorytety, 53 przypisania, 40, 47 relacyjne, 40, 47 rzutowania typów, 52 tablicowe, 48 warunkowe, 40, 50 ord, 91 P parse_str, 91 pötla, 59 do…while, 59, 60 for, 59, 67 foreach, 59, 61, 68 instrukcja break, 62 instrukcja continue, 64 instrukcja goto, 65 instrukcja switch, 68 while, 59, 60, 68 zagnieĔdĔanie, 62 PHP, 7 Personal HomePage Toolkit, 7 Personal HomePage Tools, 7 PHP Hypertext Preprocesor, 7 php.ini, 10, 12, 13, 16, 126, 127, 133 PHP5. Praktyczny kurs. Wydanie II, 8 plik odczyt, 152 otwieranie, 150 tworzenie, 150 zapis danych, 153 usuwanie, 150 zamykanie, 150 plik konfiguracyjny, 13 Patrz teĔ php.ini pola, 136 polecenie zewnötrzne, 52 post_max_size, 13 powrót karetki, 82 printf, 91, 94 private, 137 protected, 137 przeciñĔanie, 140 metod, 140 przesäanianie skäadowych, 142 Skorowidz _ 163 przesuniöcie bitowe w lewo, 42, 44 bitowe w prawo, 42, 44 strony, 82 wysuniöcie, 82 przypisanie wartoĈci do zmiennej, 26 public, 137 Q quot_style, 86 quoted_printable_decode, 91 quoted_printable_encode, 91 quotemeta, 91 R range, 114 readdir, 148 readfile, 153 require, 69, 70 require_once, 69, 70 return, 71 róĔnica bitowa, 42 rsort, 114 rtrim, 91 rzutowanie, 52 S sec, 119 seconds, 118 sekcja try…catch, 146 sesja identyfikator, 131 koþczenie, 132 obsäuga, 131 rozpoczynanie, 132 zmienne, 132 session entropy_length, 134 session.entropy_file, 134 session.serialize_handler, 135 session.auto_start, 133 session.cache_expire, 133 session.cookie_domain, 133 session.cookie_httponly, 133 164 _ PHP 5. Leksykon kieszonkowy session.cookie_lifetime, 134 session.cookie_path, 134 session.cookie_secure, 134 session.gc_divisor, 134 session.gc_maxlifetime, 134 session.gc_probability, 134 session.hash_bits_per_character, 134 session.hash_function, 134 session.name, 134 session.referer_check, 135 session.save_handler, 135 session.save_path, 135 session.use_cookies, 135 session.use_only_cookies, 135 session.use_trans_sid, 135 setcookie, 129 setlocale, 92 settype, 31 sha1, 93 sha1_file, 92 Shift_JIS, 87 shuffle, 115 similar_text, 93 SJIS, 87 skäadnia heredoc, 21, 23, 24, 81 nowdoc, 21, 23, 24, 81 skäadowe klasy, 136 statyczne, 143 skrypt, 15, 17 äñczenie, 69 säowa kluczowe, 25 abstract, 26 and, 26 array, 26 as, 26 break, 26 case, 26 catch, 26 cfunction, 26 class, 26 clone, 26 const, 26 continue, 26 declare, 26 default, 26 do, 26 else, 26 elseif, 26 enddeclare, 26 endfor, 26 endforeach, 26 endif, 26 endswitch, 26 endwhile, 26 extends, 26 final, 26 for, 26 foreach, 26 function, 26 global, 26 goto, 26 if, 26 implements, 26 instanceof, 26 interface, 26 namespace, 26 new, 26 old_function, 26 or, 26 private, 26 protected, 26 public, 26 static, 26 switch, 26 throw, 26 try, 26 use, 26 var, 26 while, 26 xor, 26 sort, 115 SORT_LOCALE_STRING, 112 SORT_NUMERIC, 112 SORT_REGULAR, 112 SORT_STRING, 112 soundex, 93 specyfikatory dostöpu, 137 sprintf, 93, 94 sscanf, 95 staäa, 36 definiowanie, 36 magiczna, 40 napisowa, 22 odwoäania, 37 predefiniowana, 40, 41 DEFAULT_INCLUDE_PATH, 41 PHP_CONFIG_FILE_PATH, 41 PHP_EOL, 41 PHP_EXTENSION_DIR, 41 PHP_INT_MAX, 41 PHP_INT_SIZE, 41 PHP_MAJOR_VERSION, 41 PHP_MINOR_VERSION, 41 PHP_OS, 41 PHP_RELEASE_VERSION, 41 PHP_VERSION, 41 PHP_VERSION_ID, 41 PHP_WINDOWS_VERSION_ BUILD, 41 PHP_WINDOWS_VERSION_ MAJOR, 41 PHP_WINDOWS_VERSION_ MINOR, 41 standardowe wyjĈcie, 80 str_ireplace, 95 str_pad, 96 STR_PAD_BOTH, 96 STR_PAD_LEFT, 96 STR_PAD_RIGHT, 96 str_repeat, 96 str_replace, 96 str_rot13, 96 str_shuffle, 96 str_split, 96 str_word_count, 97 strcasecmp, 97 strchr, 97 strcmp, 97 strcoll, 97 strcspn, 98 strftime, 121 string convert_uuencode, 85 strip_tags, 98 stripcslashes, 98 stripos, 98 stripslashes, 98 stristr, 98 strlen, 98 strnatcasecmp, 99 strnatcmp, 99 Skorowidz _ 165 strncasecmp, 99 strncmp, 99 strpbrk, 99 strpos, 99 strptime, 123 strrchr, 99 strrev, 100 strripos, 100 strrpos, 100 strspn, 100 strstr, 100 strtok, 101 strtolower, 101 strtotime, 124 strtoupper, 101 strtr, 101 strval, 31 substr, 102 substr_compare, 101 substr_count, 102 substr_replace, 102 suma bitowa, 42, 43 T tablice, 104 asocjacyjne, 105 indeksowane numerycznie, 104 rozmiar, 107 wielowymiarowe, 106 tabulator, 82 pionowy, 82 poziomy, 82 time, 124 tm_hour, 120, 123 tm_isdst, 120 tm_mday, 120, 123 tm_min, 120, 123 tm_mon, 120, 123 tm_sec, 120, 123 tm_wday, 120, 123 tm_yday, 120, 123 tm_year, 120, 123 trim, 102 true, 20, 25 try…catch, 146 tworzenie obiektów, 52 166 _ PHP 5. Leksykon kieszonkowy tworzenie wyjñtków, 147 typ danych, 19 boolean, 19, 20 boolowski, 32 caäkowitoliczbowy, 20, 30, 32 double, 19, 20, 31 float, 19, 20 integer, 19, 20, 31 kontrola, 34 äaþcuchowy, 20, 31, 32 NULL, 21, 31, 32 obiektowy, 21, 31, 32 prosty, 19 resource, 21 skalarny, 19 specjalny, 19, 21 string, 19, 20, 31 tablicowy, 31, 32 zäoĔony, 19, 21 zmiennoprzecinkowy, 30, 32 U uasort, 115 ucfirst, 102 ucwords, 103 uksort, 115 unparsed, 123 upload_max_filesize, 13 usec, 119 usort, 115 UTF-8, 17, 87 uuencode, 85 vfprintf, 103 vprintf, 94, 103 vsprintf, 103 V W wday, 118 weekday, 118 wiersz poleceþ, 14 Windows-1251, 87 Windows-1252, 87 wäaĈciwoĈci, 136 wordwrap, 103 wyjñtki predefiniowane, 147 wyraĔenia, 54 X Y XHTML 1.0, 17 xNN, 82 yday, 118 year, 118 Z zgäaszanie wyjñtków, 145 zmienne, 26 autoglobalne, 28 globalne, 28, 75 lokalne, 76 przypisanie wartoĈci, 26 statyczne, 76 superglobalne, 28 typ, 26 znaczniki, 15 (X)HTML, 81 kanoniczne, 15, 16 skryptów HTML, 15, 16 typu ASP, 15, 16 typu SGML, 15, 16 znak cudzysäowu, 82 znak dolara, 82 znaki specjalne, 82 Skorowidz _ 167
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP 5. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: