Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00597 004939 22932730 na godz. na dobę w sumie
PHP, MySQL i Apache. Intensywny trening - książka
PHP, MySQL i Apache. Intensywny trening - książka
Autor: Liczba stron: 704
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2108-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj możliwości najpopularniejszego trio na świecie!

PHP, MySQL i Apache -- to informatyczne trio znają chyba wszyscy. W całej historii oprogramowania tak zgrane narzędzia spotykane są niezmiernie rzadko! Co sprawiło, że zdobyły one taką popularność? Odpowiedź jest krótka -- cena, jakość i wydajność. Jeżeli dodać do tego gigantyczną wręcz społeczność, nic dziwnego, że jest to wiodące rozwiązanie, służące do tworzenia stron oraz aplikacji internetowych.

Dzięki tej książce dowiesz się, w jaki sposób rozpocząć pracę z tymi narzędziami oraz jak skonfigurować każde z nich. Po przygotowaniu środowiska pracy rozpoczniesz naukę PHP, tak aby pętle, tablice, funkcje i inne konstrukcje tego języka nie miały więcej dla Ciebie tajemnic. W kolejnych rozdziałach nauczysz się integrować PHP z MySQL. Poznasz tajniki procesu projektowania bazy danych, podstawowe polecenia SQL oraz sposoby operowania na danych z poziomu PHP. Ponadto zdobędziesz wiedzę na temat zaawansowanej konfiguracji serwera Apache, monitorowania jego pracy oraz sposobów wykorzystania protokołu SSL. Niewątpliwie ogromnym atutem książki są liczne przykłady, które pozwolą Ci szybko przyswoić wiedzę. Możesz również wykorzystać je bezpośrednio na Twoich stronach!

Twórz atrakcyjne rozwiązania, oparte o PHP, MySQL i Apache!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PHP, MySQL i Apache. Intensywny trening Autor: Julie C. Meloni T³umaczenie: Jaros³aw Dobrzañski ISBN: 978-83-246-2108-8 Tytu³ orygina³u: Sams Teach Yourself PHP, MySQL and Apache All in One Format: 170×230, stron: 704 Wykorzystaj mo¿liwoœci najpopularniejszego trio na œwiecie! (cid:129) Jak zainstalowaæ Apache, PHP i MySQL? (cid:129) Jak zintegrowaæ PHP i MySQL? (cid:129) Jak zapewniæ bezpieczeñstwo aplikacjom i witrynom internetowym? PHP, MySQL i Apache – to informatyczne trio znaj¹ chyba wszyscy. W ca³ej historii oprogramowania tak zgrane narzêdzia spotykane s¹ niezmiernie rzadko! Co sprawi³o, ¿e zdoby³y one tak¹ popularnoœæ? OdpowiedŸ jest krótka – cena, jakoœæ i wydajnoœæ. Je¿eli dodaæ do tego gigantyczn¹ wrêcz spo³ecznoœæ, nic dziwnego, ¿e jest to wiod¹ce rozwi¹zanie, s³u¿¹ce do tworzenia stron oraz aplikacji internetowych. Dziêki tej ksi¹¿ce dowiesz siê, w jaki sposób rozpocz¹æ pracê z tymi narzêdziami oraz jak skonfigurowaæ ka¿de z nich. Po przygotowaniu œrodowiska pracy rozpoczniesz naukê PHP, tak aby pêtle, tablice, funkcje i inne konstrukcje tego jêzyka nie mia³y wiêcej dla Ciebie tajemnic. W kolejnych rozdzia³ach nauczysz siê integrowaæ PHP z MySQL. Poznasz tajniki procesu projektowania bazy danych, podstawowe polecenia SQL oraz sposoby operowania na danych z poziomu PHP. Ponadto zdobêdziesz wiedzê na temat zaawansowanej konfiguracji serwera Apache, monitorowania jego pracy oraz sposobów wykorzystania protoko³u SSL. Niew¹tpliwie ogromnym atutem ksi¹¿ki s¹ liczne przyk³ady, które pozwol¹ Ci szybko przyswoiæ wiedzê. Mo¿esz równie¿ wykorzystaæ je bezpoœrednio na Twoich stronach! (cid:129) Instalacja MySQL, Apache i PHP w systemach Linux/Unix, Windows, MacOS X (cid:129) Typy danych w PHP (cid:129) Operatory, tablice i funkcje w PHP (cid:129) Sterowanie przep³ywem (cid:129) Wykorzystanie obiektów w PHP (cid:129) Dzia³ania na ci¹gach znaków, czasie i datach (cid:129) Tworzenie formularzy (cid:129) Wykorzystanie cookies i sesji (cid:129) Integracja PHP i MySQL (cid:129) Projektowanie bazy danych (cid:129) Podstawowe polecenia MySQL (cid:129) Dostêp do danych zawartych w bazie z poziomu MySQL (cid:129) Wykorzystanie transakcji i procedur sk³adowanych (cid:129) Przyk³adowe projekty: lista mailingowa, ksi¹¿ka adresowa, forum dyskusyjne (cid:129) Ograniczanie dostêpu do aplikacji (cid:129) Monitorowanie pracy serwera Apache (cid:129) Zaawansowana konfiguracja serwera Apache Twórz atrakcyjne rozwi¹zania, oparte o PHP, MySQL i Apache! Spis treści Wprowadzenie 15 Część I Instalacja i konfiguracja Rozdział 1. Szybka instalacja Rozdział 2. Instalacja i konfiguracja MySQL 21 Instalacja w systemie Linux/Unix  .............................................................................21 Instalacja w systemie Windows  .................................................................................25 Instalacja w systemie Mac OS X ..................................................................................31 Rozwiązywanie problemów .........................................................................................35 37 Wersja aktualna i przyszłe wersje MySQL .............................................................37 Jak zdobyć MySQL .............................................................................................................38 Instalacja MySQL w systemie Linux/Unix ..............................................................39 Instalacja MySQL w systemie Mac OS X  ..................................................................40 Instalacja MySQL w systemie Windows ..................................................................42 Rozwiązywanie problemów instalacji .....................................................................50 Podstawy bezpieczeństwa ............................................................................................50 Wprowadzenie do systemu uprawnień MySQL  ..................................................52 Korzystanie z systemu uprawnień ............................................................................54 Podsumowanie ...................................................................................................................57 Pytania i odpowiedzi .......................................................................................................58 Warsztat ................................................................................................................................58 61 Wersja aktualna i przyszłe wersje Apache ............................................................61 Wybór sposobu instalacji ..............................................................................................62 Instalacja Apache w systemie Linux/Unix .............................................................63 Instalacja Apache w systemie Mac OS X ..................................................................66 Instalacja Apache w systemie Windows .................................................................66 Format pliku konfiguracyjnego Apache ..................................................................69 Pliki dziennika Apache  ...................................................................................................75 Rozdział 3. Instalacja i konfiguracja Apache 4 PHP, MySQL i Apache. Intensywny trening Rozdział 4. Instalacja i konfiguracja PHP Polecenia związane z Apache ...................................................................................... 76 Pierwsze uruchomienie Apache ................................................................................. 78 Rozwiązywanie problemów  ........................................................................................ 80 Podsumowanie  .................................................................................................................. 81 Pytania i odpowiedzi ....................................................................................................... 82 Warsztat  ............................................................................................................................... 82 85 Wersja aktualna i przyszłe wersje PHP .................................................................. 85 Kompilacja PHP w systemie Linux/Unix ................................................................ 86 Instalacja PHP w systemie Mac OS X ........................................................................ 89 Instalacja PHP w systemie Windows ....................................................................... 91 Plik php.ini ........................................................................................................................... 94 Testowanie .......................................................................................................................... 94 Gdzie znaleźć pomoc ....................................................................................................... 95 Podstawy skryptów PHP ............................................................................................... 97 Podsumowanie  ................................................................................................................102 Pytania i odpowiedzi .....................................................................................................103 Warsztat  .............................................................................................................................103 Część II Struktura języka PHP Rozdział 5. Podstawowe elementy języka PHP 107 Zmienne  ..............................................................................................................................107 Typy danych ......................................................................................................................110 Operatory i wyrażenia ..................................................................................................117 Stałe ......................................................................................................................................126 Podsumowanie  ................................................................................................................127 Pytania i odpowiedzi .....................................................................................................128 Warsztat  .............................................................................................................................128 131 Zmiana przepływu  .........................................................................................................132 Pętle ......................................................................................................................................138 Bloki kodu PHP ................................................................................................................146 Podsumowanie  ................................................................................................................149 Pytania i odpowiedzi .....................................................................................................149 Warsztat  .............................................................................................................................150 Rozdział 6. Sterowanie przepływem w PHP (cid:31) (cid:31)(cid:31)Spis treści 5 Rozdział 7. Funkcje Rozdział 8. Tablice 153 Czym jest funkcja?  ......................................................................................................... 153 Wywoływanie funkcji  .................................................................................................. 154 Definiowanie funkcji ..................................................................................................... 156 Zwracanie wartości przez funkcje użytkownika  ............................................. 158 Zasięg zmiennych ........................................................................................................... 159 Przechowywanie wartości pomiędzy wywołaniami funkcji… ................... 163 Więcej o argumentach  ................................................................................................. 166 Sprawdzanie istnienia funkcji .................................................................................. 169 Podsumowanie ................................................................................................................ 171 Pytania i odpowiedzi .................................................................................................... 172 Warsztat ............................................................................................................................. 172 175 Czym jest tablica? ........................................................................................................... 175 Tworzenie tablic ............................................................................................................. 176 Niektóre funkcje operujące na tablicach  ............................................................. 180 Podsumowanie ................................................................................................................ 182 Pytania i odpowiedzi .................................................................................................... 182 Warsztat ............................................................................................................................. 182 185 Tworzenie obiektu  ........................................................................................................ 185 Dziedziczenie ................................................................................................................... 191 Podsumowanie ................................................................................................................ 193 Pytania i odpowiedzi .................................................................................................... 193 Warsztat ............................................................................................................................. 194 Rozdział 9. Obiekty Część III Pierwsze kroki z kodem Rozdział 10. Ciągi znaków, data i czas 197 Formatowanie ciągów znaków ................................................................................ 198 Analizowanie ciągów znaków  .................................................................................. 208 Operacje na ciągach znaków ..................................................................................... 213 Funkcje operujące na dacie i czasie  ....................................................................... 220 Inne funkcje operujące na ciągach znaków, datach i czasie ........................ 226 Podsumowanie ................................................................................................................ 227 Warsztat ............................................................................................................................. 227 6 PHP, MySQL i Apache. Intensywny trening Rozdział 11. Formularze Rozdział 13. Pliki i katalogi Rozdział 12. Cookies i sesje 231 Tworzenie prostego formularza ..............................................................................231 Przekazywanie informacji w tablicach  .................................................................234 Łączenie kodu HTML i PHP w jednym skrypcie  ...............................................237 Zapisywanie informacji o stanie w ukrytym polu ............................................239 Przekierowania  ...............................................................................................................241 Wysyłanie poczty elektronicznej .............................................................................243 Przesyłanie plików .........................................................................................................249 Podsumowanie  ................................................................................................................253 Warsztat  .............................................................................................................................254 257 Wprowadzenie do cookies  .........................................................................................257 Tworzenie cookie  ...........................................................................................................259 Usuwanie cookie .............................................................................................................261 Wprowadzenie do sesji ................................................................................................262 Otwieranie sesji ...............................................................................................................262 Zmienne sesyjne ..............................................................................................................263 Przekazywanie identyfikatora sesji w adresie ..................................................268 Niszczenie sesji i usuwanie zmiennych  ................................................................269 Zastosowania sesji  .........................................................................................................269 Podsumowanie  ................................................................................................................270 Pytania i odpowiedzi .....................................................................................................271 Warsztat  .............................................................................................................................272 273 Dołączanie plików za pomocą funkcji include() ...............................................274 Weryfikacja plików ........................................................................................................279 Tworzenie i usuwanie plików ...................................................................................283 Otwieranie plików do zapisu, odczytu i dopisywania ....................................284 Odczytywanie danych z pliku ....................................................................................285 Zapisywanie i dopisywanie danych do pliku  .....................................................290 Operacje na katalogach ................................................................................................293 Otwieranie potoków do i z procesów za pomocą funkcji popen() ...........296 Uruchamianie poleceń za pomocą funkcji exec() .............................................298 Uruchamianie poleceń funkcjami system() i passthru()  ..............................300 Podsumowanie  ................................................................................................................302 Pytania i odpowiedzi .....................................................................................................303 Warsztat  .............................................................................................................................303 (cid:31) (cid:31)(cid:31)Spis treści 7 Rozdział 14. Obrazki 307 Proces powstawania obrazka ................................................................................... 307 Konieczne zmiany w PHP ........................................................................................... 308 Rysowanie nowego obrazka  ..................................................................................... 309 Rysowanie wykresów  .................................................................................................. 313 Modyfikacja istniejących obrazków ....................................................................... 317 Tworzenie obrazków na podstawie danych przesłanych przez użytkownika  ..................................................................................................... 321 Zastosowanie obrazków tworzonych skryptami ............................................. 324 Podsumowanie ................................................................................................................ 328 Pytania i odpowiedzi .................................................................................................... 329 Warsztat ............................................................................................................................. 329 Część IV Integracja PHP i MySQL Rozdział 15. Tajniki procesu projektowania bazy danych Rozdział 16. Podstawowe polecenia SQL 333 Rola dobrego projektu bazy danych ...................................................................... 333 Typy relacji między tabelami .................................................................................... 334 Normalizacja  .................................................................................................................... 338 Postępowanie zgodnie z procesem projektowania  ........................................ 341 Podsumowanie ................................................................................................................ 343 Pytania i odpowiedzi .................................................................................................... 343 Warsztat ............................................................................................................................. 343 345 Typy danych w MySQL  ................................................................................................ 346 Składnia tworzenia tabel ............................................................................................ 350 Używanie polecenia INSERT ..................................................................................... 351 Stosowanie polecenia SELECT  ................................................................................. 353 Używanie WHERE w zapytaniach  .......................................................................... 356 Selekcja z kilku tabel  .................................................................................................... 358 Modyfikowanie rekordów za pomocą polecenia UPDATE .......................... 364 Używanie polecenia REPLACE  ................................................................................. 368 Stosowanie polecenia DELETE  ................................................................................ 369 Często stosowane funkcje MySQL operujące na ciągach tekstowych ........ 371 Korzystanie z funkcji daty i czasu w MySQL ...................................................... 379 Podsumowanie ................................................................................................................ 393 Pytania i odpowiedzi .................................................................................................... 395 Warsztat ............................................................................................................................. 396 8 PHP, MySQL i Apache. Intensywny trening Rozdział 17. Transakcje i procedury składowane w MySQL 399 Czym są transakcje?  ......................................................................................................399 Czym są procedury składowane? ............................................................................403 Podsumowanie  ................................................................................................................405 Pytania i odpowiedzi .....................................................................................................405 Warsztat  .............................................................................................................................406 407 Funkcje MySQL a funkcje MySQLi ...........................................................................407 Łączenie się z MySQL poprzez PHP ........................................................................407 Operowanie na danych z bazy MySQL  ..................................................................411 Podsumowanie  ................................................................................................................419 Pytania i odpowiedzi .....................................................................................................419 Warsztat  .............................................................................................................................420 Rozdział 18. Interakcja z MySQL z poziomu PHP Część V Proste projekty Rozdział 19. Zarządzanie prostą listą mailingową Rozdział 20. Tworzenie internetowej książki adresowej 423 Opracowywanie mechanizmu subskrypcji  .........................................................423 Budowa mechanizmu mailingu ................................................................................433 Podsumowanie  ................................................................................................................436 Pytania i odpowiedzi .....................................................................................................437 Warsztat  .............................................................................................................................437 439 Planowanie i tworzenie tabel w bazie danych  ..................................................439 Tworzenie pliku dołączanego ze wspólnymi funkcjami ...............................442 Tworzenie menu .............................................................................................................443 Tworzenie mechanizmu dodawania rekordów ................................................444 Przeglądanie rekordów  ...............................................................................................450 Tworzenie mechanizmu usuwania rekordów ...................................................458 Uzupełnianie istniejących rekordów .....................................................................460 Podsumowanie  ................................................................................................................467 Pytania i odpowiedzi .....................................................................................................468 Warsztat  .............................................................................................................................468 471 Projektowanie tabel w bazie danych .....................................................................471 Tworzenie pliku dołączanego ze wspólnymi funkcjami ...............................472 Rozdział 21. Tworzenie prostego forum dyskusyjnego (cid:31) (cid:31)(cid:31)Spis treści 9 Rozdział 22. Tworzenie witryny sklepu internetowego Rozdział 23. Tworzenie mechanizmu koszyka z zakupami Tworzenie formularzy wprowadzania danych i skryptów ......................... 473 Wyświetlanie listy tematów ...................................................................................... 477 Wyświetlanie postów w temacie  ............................................................................ 481 Dodawanie postu w wybranym temacie  ............................................................. 485 Podsumowanie ................................................................................................................ 489 Pytania i odpowiedzi .................................................................................................... 490 Warsztat ............................................................................................................................. 491 493 Planowanie i tworzenie tabel w bazie danych .................................................. 493 Wyświetlanie kategorii artykułów ......................................................................... 499 Wyświetlanie artykułów ............................................................................................. 503 Podsumowanie ................................................................................................................ 506 Warsztat ............................................................................................................................. 506 Pytania i odpowiedzi .................................................................................................... 507 509 Planowanie i tworzenie tabel  ................................................................................... 509 Integracja koszyka z witryną sklepową ............................................................... 512 Sposoby dokonywania płatności i sekwencja kasowa  .................................. 521 Podsumowanie ................................................................................................................ 524 Warsztat ............................................................................................................................. 524 525 Tworzenie prostego kalendarza wyświetlanego na ekranie ...................... 525 Tworzenie biblioteki kalendarza ............................................................................ 541 Podsumowanie ................................................................................................................ 549 Pytania i odpowiedzi .................................................................................................... 550 Warsztat ............................................................................................................................. 550 551 Istota uwierzytelniania  ............................................................................................... 551 Możliwości funkcjonalne modułu uwierzytelniającego serwera Apache  ... 554 Apache jako narzędzie kontroli dostępu ............................................................. 559 Wiązane zastosowanie metod kontroli dostępu .............................................. 562 Ograniczenie dostępu na podstawie metod HTTP .......................................... 563 Ograniczenie dostępu na podstawie wartości cookies  ................................. 564 Podsumowanie ................................................................................................................ 570 Pytania i odpowiedzi .................................................................................................... 571 Warsztat ............................................................................................................................. 572 Rozdział 24. Tworzenie prostego kalendarza Rozdział 25. Ograniczanie dostępu do aplikacji 10 PHP, MySQL i Apache. Intensywny trening Rozdział 26. Monitorowanie i prowadzenie dzienników aktywności serwera 573 Standardowe odnotowywanie dostępu do serwera .......................................573 Standardowy tryb odnotowywania błędów serwera Apache  ....................580 Zarządzanie dziennikami serwera Apache  .........................................................582 Odnotowywanie informacji w bazie danych  ......................................................585 Podsumowanie  ................................................................................................................590 Pytania i odpowiedzi .....................................................................................................590 Warsztat  .............................................................................................................................590 593 Internacjonalizacja i lokalizacja ...............................................................................593 Zestawy znaków ..............................................................................................................594 Modyfikacje środowiska ..............................................................................................596 Tworzenie zlokalizowanej struktury strony ......................................................597 Podsumowanie  ................................................................................................................604 Pytania i odpowiedzi .....................................................................................................604 Warsztat  .............................................................................................................................605 607 Co to jest XML? .................................................................................................................607 Dostęp do dokumentów XML z poziomu PHP za pomocą funkcji modelu DOM ............................................................................610 Dostęp do danych XML z poziomu PHP za pomocą funkcji SimpleXML ... 613 Podsumowanie  ................................................................................................................617 Pytania i odpowiedzi .....................................................................................................617 Warsztat  .............................................................................................................................618 Rozdział 27. Lokalizacja aplikacji Rozdział 28. Korzystanie z XML Część VI Administrowanie i dostrajanie Rozdział 29. Poprawianie wydajności i wirtualny hosting na serwerze Apache 621 Kwestie skalowalności .................................................................................................622 Testowanie serwera pod obciążeniem przy użyciu ApacheBench ...........626 Aktywne dostrajanie wydajności  ............................................................................629 Zapobieganie nadużyciom ..........................................................................................631 Implementacja wirtualnego hostingu  ...................................................................632 Podsumowanie  ................................................................................................................637 Pytania i odpowiedzi .....................................................................................................638 Warsztat  .............................................................................................................................639 (cid:31) (cid:31)(cid:31)Spis treści 11 Rozdział 30. Bezpieczny serwer WWW Skorowidz Rozdział 31. Optymalizacja i dostrajanie MySQL 641 Potrzeba bezpieczeństwa ........................................................................................... 641 Protokół SSL ..................................................................................................................... 642 Uzyskiwanie i instalacja narzędzi SSL  .................................................................. 648 Zarządzanie certyfikatami  ......................................................................................... 651 Konfiguracja SSL ............................................................................................................. 654 Podsumowanie ................................................................................................................ 655 Pytania i odpowiedzi .................................................................................................... 656 Warsztat ............................................................................................................................. 656 657 Tworzenie zoptymalizowanej platformy  ............................................................ 658 Opcje inicjalizacyjne MySQL ...................................................................................... 659 Optymalizacja struktury tabel .................................................................................. 662 Optymalizacja zapytań  ................................................................................................ 662 Korzystanie z polecenia FLUSH ............................................................................... 664 Korzystanie z polecenia SHOW ................................................................................ 665 Podsumowanie ................................................................................................................ 671 Pytania i odpowiedzi .................................................................................................... 672 Warsztat ............................................................................................................................. 672 675 Trzymanie ręki na pulsie ............................................................................................ 675 Aktualizacja MySQL ....................................................................................................... 677 Aktualizacja Apache ...................................................................................................... 678 Aktualizacja PHP  ............................................................................................................ 679 Podsumowanie ................................................................................................................ 680 Warsztat ............................................................................................................................. 681 683 Rozdział 32. Aktualizacja oprogramowania (cid:31) (cid:31)(cid:31)Rola dobrego projektu bazy danych 333 Rozdział 15 Tajniki procesu projektowania bazy danych W tym rozdziale poznamy tok rozumowania prowadzący do stworzenia relacyjnej bazy danych. Po tym skoncentrowanym na teorii rozdziale od razu zagłębimy się w naukę podstawowych poleceń MySQL w ramach przygotowań do zintegrowania bazy MySQL z naszymi aplikacjami. Zagadnienia omówione w tym rozdziale to: (cid:88) Niektóre zalety dobrego projektu bazy danych (cid:88) Trzy typy relacji między tabelami (cid:88) Jak znormalizować bazę danych (cid:88) Jak wdrożyć proces właściwego projektowania baz danych Rola dobrego projektu bazy danych Dobry projekt bazy danych jest kluczowym składnikiem wydajnej aplikacji, tak jak opływowa karoseria jest ważną częścią samochodu wyścigowego. Jeżeli samochód nie ma opływowych kształtów, będzie stawiał opór i wolniej jechał. Jeżeli nie zoptymalizujemy relacji, nasza baza nie będzie działać tak wydajnie, jak by mogła. Myślenie o relacjach i wydajności bazy jest elementem normalizacji. Normalizacja to proces tworzenia takiej struktury danych, w której zminimalizowano powtarzanie i niespójności. 334 Rozdział 15. Tajniki procesu projektowania bazy danych Poza wydajnością istnieje jeszcze kwestia utrzymania — nasza baza powinna być łatwa w utrzymaniu. Sprowadza się to do przechowywania jak najmniejszej ilości powtarzanych danych (albo całkowitej eliminacji powtórzeń). Jeżeli mamy dużo powtarzających się danych i nagle zachodzi zmiana w jednym z wystąpień takich danych (na przykład zmiana nazwiska), to trzeba zmienić wszystkie wystąpienia tej danej. Aby wyeliminować powtarzanie i ułatwić utrzymanie danych, można stworzyć tabelę możliwych wartości i odnosić się do tych wartości poprzez klucz. W ten sposób, jeżeli wartość ulegnie zmianie, to zmianę tę wystarczy wprowadzić tylko raz — w głównej tabeli. Odwołania występujące w innych tabelach pozostają bez zmian. Przypuśćmy, że jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie bazy danych studentów oraz przedmiotów, na które się zapisali. Jeżeli 35 studentów zapisało się na ten sam przedmiot, niech to będzie „wyższa matematyka”, to nazwa tego przedmiotu wystąpi w tabeli 35 razy. Jeżeli wykładowca stwierdzi, że trzeba zmienić nazwę przedmiotu na „matematyka zaawansowana”, to musimy wprowadzić zmiany w 35 rekordach. Gdyby baza zbudowana została tak, że nazwy przedmiotów występowałyby w jednej tabeli, a w rekordach studentów występowałby tylko identyfikator przedmiotu, to aby zmienić nazwę przedmiotu, wystarczyłoby dokonać modyfikacji w jednym rekordzie, a nie w 35. Korzyści z posiadania dobrze zaplanowanej i zaprojektowanej bazy danych są niezliczone. Im więcej pracy włożymy w bazę na początku, tym mniej będziemy mieli do zrobienia później. Przeprojektowywanie bazy danych po publicznym wdrożeniu aplikacji nie jest zbyt dobrym pomysłem (chociaż to się zdarza), a rezultaty są kosztowne. Tak więc zanim w ogóle zabierzemy się do pisania kodu aplikacji, poświęćmy stosowny czas na zaprojektowanie bazy danych. Reszta tego rozdziału poświęcona jest relacjom i normalizacji — dwóm ważnym elementom bazodanowej układanki. Typy relacji między tabelami Relacje między tabelami można podzielić na: (cid:88) Relacje jeden do jednego (cid:88) Relacje jeden do wielu (cid:88) Relacje wiele do wielu (cid:31) (cid:31)(cid:31)Typy relacji między tabelami 335 Przypuśćmy, że mamy tabelę o nazwie pracownicy, która zawiera numer PESEL każdej osoby, jej nazwisko oraz wydział, w którym pracuje. Powiedzmy, że mamy też odrębną tabelę zwaną wydzialy, która zawiera listę wszystkich wydziałów składającą się z identyfikatora wydziału i jego nazwy. Pole zawierające identyfikator wydziału w tabeli pracownicy odpowiada identyfikatorowi z tabeli wydzialy. Tego rodzaju relację przedstawia rysunek 15.1. Oznaczenie KG tuż przy nazwie pola oznacza klucz główny. RYSUNEK 15.1. Tabele „pracownicy” i „wydzialy” powiązane poprzez klucz „IDwydzialu” RYSUNEK 15.2. Każdemu pracownikowi przypisany jest jeden komputer W kolejnych punktach opisano dokładniej każdy z typów relacji. Relacje jeden do jednego W relacji jeden do jednego klucz pojawia się tylko raz w powiązanej tabeli. Tabel pracownicy i wydzialy nie łączy relacja jeden do jednego, ponieważ do jednego wydziału niewątpliwie należy wielu pracowników. Relacja jeden do jednego istnieje na przykład wtedy, gdy każdemu pracownikowi jest przypisany jeden komputer. Taką relację pokazuje rysunek 15.2. Tabele pracownicy i komputery w naszej bazie wyglądałyby tak, jak przedstawia to rysunek 15.3, który reprezentuje relację jeden do jednego. 336 Rozdział 15. Tajniki procesu projektowania bazy danych RYSUNEK 15.3. Relacja jeden do jednego w modelu danych RYSUNEK 15.4. Jeden wydział zawiera wielu pracowników Relacje jeden do wielu W relacji jeden do wielu klucze z jednej tabeli występują wielokrotnie w tabeli powiązanej. Relację jeden do wielu ilustruje przykład z rysunku 15.1, gdzie powiązani są pracownicy z wydziałami. Praktycznym przykładem takiej relacji jest struktura organizacyjna wydziałów (rysunek 15.4). Relacja jeden do wielu jest relacją najczęściej występującą. Innym praktycznym przykładem jest zastosowanie skrótów nazw krajów. Każdy kraj na świecie ma swój niepowtarzalny identyfikator (Polska ma PL, Irlandia IE itd.). Jeżeli mamy ośmiu klientów w Polsce i pięciu w Irlandii, to w tabeli użyjemy jedynie dwóch różnych skrótów. Jeden skrót (PL) reprezentuje relację jeden do ośmiu, a drugi (IE), relację jeden do pięciu. Relacje wiele do wielu Relacje wiele do wielu często są przyczyną problemów w praktycznych przykładach znormalizowanych baz danych — powszechne jest rozbijanie relacji wiele do wielu na kilka relacji jeden do wielu. W relacjach wiele do wielu wartość klucza z jednej tabeli może występować wielokrotnie w powiązanej tabeli. Na razie brzmi to jak opis relacji jeden do wielu. Sęk w tym, że działa to w obie strony, co oznacza, że klucz główny z drugiej tabeli może również wielokrotnie występować w pierwszej tabeli. (cid:31) (cid:31)(cid:31)Typy relacji między tabelami 337 Relację tego typu spróbujemy wyjaśnić, posługując się wcześniejszym przykładem ze studentami i przedmiotami. Student ma identyfikator i nazwisko. Przedmiot ma identyfikator i nazwę. Student zwykle zapisuje się na więcej niż jeden przedmiot, a na dany przedmiot jest zapisanych więcej studentów niż jeden, co widać na rysunku 15.5. RYSUNEK 15.5. Student zapisuje się na przedmioty, a na przedmiot zapisani są studenci RYSUNEK 15.6. Tabela studentów i tabela przedmiotów, niepowiązane z sobą RYSUNEK 15.7. Tabela studenci_ przedmioty_ odwz służy jako element pośredniczący Jak widać, tego rodzaju relacja nie jest łatwą metodą kojarzenia tabel. Nasze tabele wyglądają tak jak na rysunku 15.6 — na pozór nie są ze sobą w relacji. Aby stworzyć teoretyczną relację wiele do wielu, konieczne byłoby stworzenie tabeli przejściowej, która stanowi pomost między dwiema tabelami i opisuje ich wzajemne odwzorowania. Może ona wyglądać tak jak na rysunku 15.7. Jeżeli wykorzystamy informacje z rysunku 15.5 i wstawimy je do tabeli przejściowej, otrzymamy tabelę widoczną na rysunku 15.8. Jak widać, wielu studentów i wiele przedmiotów może z powodzeniem współistnieć z sobą w tabeli studenci_przedmioty_odwz. Po takim wprowadzeniu do typów relacji normalizacja powinna być błahostką. 338 Rozdział 15. Tajniki procesu projektowania bazy danych RYSUNEK 15.8. Tabela studenci_ przedmioty_odw z wypełniona danymi Normalizacja Normalizacja jest po prostu zbiorem reguł, które ostatecznie mają ułatwić nam życie, jeżeli pełnimy funkcję administratora bazy. Jest to sztuka organizacji bazy danych w taki sposób, by tabele były powiązane tam, gdzie jest to stosowne, i by była możliwość ich łatwej rozbudowy. Zbiory reguł stosowane w normalizacji są nazywane postaciami normalnymi. Jeżeli nasz projekt bazy jest zgodny z pierwszym zbiorem reguł, jest uważany za pierwszą postać normalną bazy. Jeżeli nasz projekt jest zgodny z pierwszymi trzema zbiorami reguł normalizacyjnych, to bazę możemy uznać za trzecią postać normalną. W tym rozdziale poznamy wszystkie reguły pierwszej, drugiej i trzeciej postaci normalnej, aby móc się ich trzymać przy tworzeniu własnych aplikacji. Zastosujemy przykładowy zbiór tabel z bazy studentów i przedmiotów i doprowadzimy go do trzeciej postaci normalnej. Problemy z tabelą prostą Zanim przejdziemy do pierwszej postaci normalnej, musimy wyjść od czegoś, co można poddać normalizacji. W przypadku baz danych jest to tabela prosta. Tabela prosta jest jak arkusz kalkulacyjny — ma nieokreśloną liczbę kolumn. Nie istnieją relacje między odrębnymi tabelami — wszystkie potrzebne dane zostały zgromadzone w jednej dużej tabeli. Takie rozwiązanie jest nieefektywne i zajmuje więcej miejsca na dysku niż baza znormalizowana. (cid:31) (cid:31)(cid:31)Normalizacja 339 Przyjmijmy, że w bazie studentów i przedmiotów występują następujące pola: (cid:88) NazwiskoStudenta — imię i nazwisko studenta. (cid:88) IDprzedmiotu1 — identyfikator pierwszego przedmiotu wybranego przez studenta. (cid:88) OpisPrzedmiotu1 — opis pierwszego przedmiotu wybranego przez studenta. (cid:88) WykladowcaPrzedmiotu1 — wykładowca pierwszego przedmiotu wybranego przez studenta. (cid:88) IDprzedmiotu2 — identyfikator drugiego przedmiotu wybranego przez studenta. (cid:88) OpisPrzedmiotu2 — opis drugiego przedmiotu wybranego przez studenta. (cid:88) WykladowcaPrzedmiotu2 — wykładowca drugiego przedmiotu wybranego przez studenta. (cid:88) Kolumny IDPrzedmiotu, OpisPrzedmiotu i WykladowcaPrzedmiotu powtarzają się wielokrotnie, aż ujęte zostaną wszystkie przedmioty wybrane przez studenta w trakcie jego studiów. Wiedząc to, co już wiemy, powinniśmy być w stanie zidentyfikować pierwszy obszar problemów: kolumny IDPrzedmiotu, OpisPrzedmiotu i WykladowcaPrzedmiotu to powtarzające się grupy. Eliminacja powtórzeń to pierwszy krok normalizacji, więc za chwilę doprowadzimy naszą tabelę do pierwszej postaci normalnej. Gdyby tabela pozostała w swojej płaskiej postaci, otrzymalibyśmy wiele pustej przestrzeni i wiele przestrzeni zajętej niepotrzebnie — nie jest to efektywna struktura tabel. Pierwsza postać normalna Reguły pierwszej postaci normalnej są następujące: (cid:88) Wyeliminować powtarzające się informacje. (cid:88) Stworzyć odrębne tabele dla powiązanych z sobą danych. Zastanówmy się nad strukturą tabeli prostej z wieloma powtórzonymi grupami kolumn z bazy danych studentów i przedmiotów; może w niej zidentyfikować dwa odrębne tematy: studenci i zajęcia? Doprowadzenie naszej bazy do pierwszej postaci normalnej wymagałoby stworzenia dwóch tabel: jednej dla studentów, a drugiej dla przedmiotów, co widać na rysunku 15.9. 340 Rozdział 15. Tajniki procesu projektowania bazy danych RYSUNEK 15.9. Podział tabeli prostej na dwie tabele RYSUNEK 15.10. Doprowadzenie tabel do drugiej postaci normalnej Dwie otrzymane tabele reprezentują teraz relację jeden do wielu jednego studenta z wieloma przedmiotami. Studenci mogą wybierać tyle przedmiotów, ile chcą, i nie są ograniczeni liczbą grup kolumn IDPrzedmiotu, OpisPrzedmiotu i WykladowcaPrzedmiotu występujących w tabeli prostej. Następny krok to doprowadzenie tabel do drugiej postaci normalnej. Druga postać normalna Zasada drugiej postaci normalnej brzmi tak: (cid:88) Żaden atrybut niebędący kluczem nie zależy od części klucza głównego. Mówiąc prościej — oznacza to, że jeżeli pola naszej tabeli nie są w całości powiązane z kluczem głównym, to mamy jeszcze coś do zrobienia. W przykładzie ze studentami i przedmiotami musimy zebrać przedmioty w oddzielnej tabeli i zmodyfikować tabelę studenci_przedmioty. Kolumny IDPrzedmiotu, OpisPrzedmiotu i WykladowcaPrzedmiotu mogą stać się tabelą zwaną przedmioty z kolumną IDprzedmiotu w roli klucza głównego. Tabela studenci_przedmioty powinna wówczas zawierać tylko dwa pola: IDStudenta i IDPrzedmiotu. Nową strukturę przedstawiono na rysunku 15.10. Struktura ta powinna wyglądać znajomo, jako relacja wiele do wielu z zastosowaniem pośredniczącej tabeli odwzorowującej. Trzecia postać normalna to ostatnia postać, jaka nas interesuje. Jak się zaraz okaże, zasada nią rządząca jest równie prosta, jak w przypadku pierwszych dwóch postaci. (cid:31) (cid:31)(cid:31)Postępowanie zgodnie z procesem projektowania 341 Trzecia postać normalna Zasada trzeciej postaci normalnej brzmi: (cid:88) Żaden atrybut nie zależy od innych atrybutów, które nie są kluczami. Reguła ta oznacza po prostu, że musimy przyjrzeć się naszym tabelom i sprawdzić, czy istnieją jeszcze jakieś pola, które można rozbić i które nie będą zależne od klucza. Szukajmy powtarzających się danych, a szybko znajdziemy odpowiedź — wykładowcy. Jeden wykładowca z pewnością będzie wykładał więcej niż jeden przedmiot. Jednakże WykladowcaPrzedmiotu nie jest kluczem żadnego typu. Jeżeli więc rozbijemy te dane i stworzymy odrębną tabelę tylko po to, by zwiększyć efektywność i ułatwić utrzymanie bazy, to otrzymamy trzecią postać normalną (rysunek 15.11). RYSUNEK 15.11. Doprowadzanie tabel do trzeciej postaci normalnej Trzecia postać normalna zwykle wystarczy, by usunąć powtórzenia i zapewnić elastyczność oraz łatwość rozbudowy. W następnym podrozdziale otrzymamy kilka wskazówek co do procesu myślowego prowadzącego do zaprojektowania struktury bazy oraz jego powiązania z procesem tworzenia całej aplikacji. Postępowanie zgodnie z procesem projektowania Największym problemem przy projektowaniu aplikacji jest brak jej wcześniejszego przemyślenia. W odniesieniu do aplikacji bazodanowych proces projektowania musi uwzględniać wnikliwą analizę bazy danych — co powinna przechowywać, jakie relacje występują między danymi i, co najważniejsze, czy jest skalowalna. Ogólne kroki procesu projektowania to: (cid:88) Definiowanie celów. (cid:88) Projektowanie struktur danych (tabele, pola). (cid:88) Rozpoznanie relacji. 342 Rozdział 15. Tajniki procesu projektowania bazy danych (cid:88) Zdefiniowanie i implementacja reguł obszaru zastosowania. (cid:88) Stworzenie aplikacji. Tworzenie aplikacji jest krokiem ostatnim, a nie pierwszym! Wielu programistów wymyśla aplikację, po czym pisze ją, a następnie próbuje wpasować w nią zbiór pól bazy danych. Takie podejście to zaczynanie od końca, jest nieefektywne i będzie nas kosztować czas oraz pieniądze. Zanim zaczniemy jakikolwiek proces projektowania aplikacji, warto usiąść i go przedyskutować. Jeżeli nie potrafimy opisać tworzonej aplikacji pod kątem celów, odbiorców i rynku docelowego, to znaczy, że nie jesteśmy gotowi do jej budowy, nie mówiąc już o modelowaniu bazy danych. Po opisaniu innym, co będzie robić nasza aplikacja, i uzyskaniu ich aprobaty możemy zacząć myśleć o tabelach, jakie chcemy stworzyć. Zacznijmy od wielkich tabel prostych, ponieważ kiedy już je narysujemy, będziemy mogli zastosować właśnie zdobyte umiejętności normalizacyjne. W ten sposób znajdziemy powtórzenia i zwizualizujemy relacje. Następnym krokiem jest normalizacja. Przejdźmy od tabeli prostej do pierwszej postaci normalnej, i po kolei aż do trzeciej, jeżeli to możliwe. Posługujmy się kartkami papieru, ołówkiem, fiszkami samoprzylepnymi i czymkolwiek, co pomoże zwizualizować tabele i relacje między nimi. To żaden wstyd modelować dane z pomocą fiszek, zanim będziemy gotowi do stworzenia samych tabel. Poza tym jest to o wiele tańsze niż kupowanie oprogramowania, które zrobi to za nas. Programy modelujące kosztują od pięciuset do kilku tysięcy złotych! Kiedy już mamy wstępny model danych, spójrzmy na niego z perspektywy aplikacji. Albo spójrzmy na niego z perspektywy osoby, która będzie z aplikacji korzystać. W tym miejscu definiujemy reguły obszaru zastosowania i sprawdzamy, czy nasz model się sprawdza. Przykładem takiej reguły dla aplikacji rejestracji internetowej może być „każdy użytkownik musi mieć jeden adres e‐mail, który nie może należeć do żadnego innego użytkownika”. Jeżeli pole AdresEmail nie było polem z niepowtarzalnymi wartościami w naszym modelu, znaczy to, że model nie spełnia reguł obszaru zastosowania. Dopiero po zastosowaniu wszystkich reguł obszaru zastosowania na naszym modelu danych może się rozpocząć programowanie aplikacji. Możemy być spokojni o to, że nasz model danych jest spójny i że programując, nie zamalujemy się w kącie pokoju. A to zdarza się dość często. (cid:31) (cid:31)(cid:31)Podsumowanie 343 Podsumowanie Trzymanie się prawidłowego procesu projektowania bazy danych to jedyny sposób na stworzenie efektywnej, elastycznej i łatwej do utrzymania aplikacji. Ważnym aspektem projektowania bazy danych jest wykorzystanie relacji między tabelami zamiast wrzucania wszystkich danych do jednej prostej tabeli. Relacje mogą być jeden do jednego, jeden do wielu i wiele do wielu. Stosowanie relacji w celu prawidłowej organizacji danych jest nazywane normalizacją. Istnieje wiele poziomów normalizacji, ale podstawowe to pierwsza, druga i trzecia postać normalna. Z każdym poziomem wiąże się reguła lub reguły, którym trzeba sprostać. Trzymanie się tych reguł pomaga w stworzeniu dobrze zorganizowanej i elastycznej bazy danych. Aby przeprowadzić pomysł od jego narodzin do realizacji, należy trzymać się procesu projektowania. Proces ten sprowadza się do tego, by pomyśleć, zanim zaczniemy działać. Przedyskutujmy reguły, wymogi i cele, a dopiero potem twórzmy ostateczną wersję znormalizowanych tabel. Pytania i odpowiedzi P:  Czy istnieją tylko trzy postaci normalne? O:  Nie. Postaci normalnych jest więcej. Dodatkowe postacie to postać normalna Boyce‐Codda, czwarta postać normalna, piąta postać normalna, zwana też postacią chroniącą złączenia. Dość rzadko doprowadza się bazę do tych postaci, ponieważ koszty pracy i utrata efektywności przeważają nad ewentualnymi korzyściami. Warsztat Warsztaty mają na celu utrwalenie i sprawdzenie zdobytej wiedzy, powinny też pokazać, jak zastosować ją w praktyce. Test 1. Wymień trzy typy relacji między danymi. 2. Jak należy radzić sobie z trudnościami w reprezentacji relacji wiele do wielu w efektywnej bazie danych? 344 Rozdział 15. Tajniki procesu projektowania bazy danych Odpowiedzi 1. Jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do wielu. 2. Zbudować szereg relacji jeden do wielu poprzez stworzenie pośredniczącej tabeli odwzorowującej. Ćwiczenie Objaśnij każdą z trzech postaci normalnych osobie, która pracuje z arkuszami kalkulacyjnymi i tabelami prostymi.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP, MySQL i Apache. Intensywny trening
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: