Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02273 029615 23408862 na godz. na dobę w sumie
PHP, MySQL i Apache dla każdego. Wydanie II - książka
PHP, MySQL i Apache dla każdego. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 584
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-877-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> mysql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stwórz własną dynamiczną witrynę WWW.

Dynamiczne witryny WWW spotykamy w sieci coraz częściej. Po mechanizmy bazodanowe i technologie skryptowe działające po stronie serwera sięgają już nie tylko twórcy portali i sklepów internetowych, ale także ci, którym jeszcze do niedawna wystarczał zwykły, statyczny HTML. Wśród technologii wykorzystywanych do tworzenia dynamicznych stron WWW od dawna prym wiedzie duet PHP i MySQL, instalowany na serwerach WWW pracujących pod kontrolą Apache'a. Te właśnie narzędzia są najczęściej wykorzystywane do tworzenia galerii, forów dyskusyjnych, giełd ogłoszeniowych i wielu innych aplikacji WWW.

'PHP, MySQL i Apache dla każdego. Wydanie II' to podręcznik dla wszystkich, którzy chcą poznać zasady tworzenia dynamicznych witryn WWW z wykorzystaniem najpopularniejszych obecnie technologii. Książka opisuje proces instalacji i konfiguracji Apache'a, MySQL-a i PHP na serwerze oraz na stacji roboczej, elementy języka PHP oraz zasady stosowania języka SQL. Na praktycznych przykładach przedstawia możliwości wykorzystywania PHP i bazy danych do tworzenia elementów dynamicznych stron WWW oraz całych projektów. Czytając ją, nauczysz się zabezpieczać aplikacje WWW oraz poprawiać wydajność ich działania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl PHP, MySQL i Apache dla ka¿dego. Wydanie II Autor: Julie C. Meloni T³umaczenie: Adam Byrtek (wprowadzenie, rozdz. 1 – 14), Jaros³aw Dobrzañski (rozdz. 15 – 32) ISBN: 83-7361-877-5 Tytu³ orygina³u: Sams Teach Yourself PHP, MySQL and Apache All in One, 2nd Edition Format: B5, stron: 588 Stwórz w³asn¹ dynamiczn¹ witrynê WWW • Zainstaluj i skonfiguruj PHP oraz serwery Apache i MySQL • Naucz siê zasad programowania w PHP • Po³¹cz aplikacjê WWW z baz¹ danych • Poznaj sekrety zabezpieczania i optymalizowania aplikacji sieciowych Dynamiczne witryny WWW spotykamy w sieci coraz czêġciej. Po mechanizmy bazodanowe i technologie skryptowe dzia³aj¹ce po stronie serwera siêgaj¹ ju¿ nie tylko twórcy portali i sklepów internetowych, ale tak¿e ci, którym jeszcze do niedawna wystarcza³ zwyk³y, statyczny HTML. Wġród technologii wykorzystywanych do tworzenia dynamicznych stron WWW od dawna prym wiedzie duet PHP i MySQL, instalowany na serwerach WWW pracuj¹cych pod kontrol¹ Apache’a. Te w³aġnie narzêdzia s¹ najczêġciej wykorzystywane do tworzenia galerii, forów dyskusyjnych, gie³d og³oszeniowych i wielu innych aplikacji WWW. „PHP, MySQL i Apache dla ka¿dego. Wydanie II” to podrêcznik dla wszystkich, którzy chc¹ poznaæ zasady tworzenia dynamicznych witryn WWW z wykorzystaniem najpopularniejszych obecnie technologii. Ksi¹¿ka opisuje proces instalacji i konfiguracji Apache’a, MySQL-a i PHP na serwerze oraz na stacji roboczej, elementy jêzyka PHP oraz zasady stosowania jêzyka SQL. Na praktycznych przyk³adach przedstawia mo¿liwoġci wykorzystywania PHP i bazy danych do tworzenia elementów dynamicznych stron WWW oraz ca³ych projektów. Czytaj¹c j¹, nauczysz siê zabezpieczaæ aplikacje WWW oraz poprawiaæ wydajnoġæ ich dzia³ania. • Instalowanie i konfigurowanie narzêdzi • Programowanie w jêzyku PHP • Funkcje, tablice i obiekty • Przetwarzanie danych z formularzy • Obs³uga sesji oraz systemu plików • Dynamiczne generowanie grafiki • Integracja PHP z MySQL • Operacje na danych w tabelach i jêzyk SQL • Tworzenie prostych projektów aplikacji WWW • Monitorowanie pracy aplikacji • Mechanizmy bezpieczeñstwa i uwierzytelniania u¿ytkowników • Poprawa wydajnoġci aplikacji Spis treści O Autorach ...................................................h.................................. 15 Podziękowania ...................................................h............................. 17 Wprowadzenie ...................................................h............................. 19 Część I Podstawy ...................................................d...................23 Rozdział 1. Szybka instalacja ...................................................h......................... 25 Instalacja w systemie Linux/Unix ...................................................w............................... 25 Instalacja MySQL ...................................................w................................................. 26 Instalacja Apache ...................................................w.................................................. 27 Instalacja PHP ...................................................w...................................................w.... 27 Instalacja w systemie Windows ...................................................w................................... 29 Instalacja MySQL ...................................................w................................................. 29 Instalacja Apache ...................................................w.................................................. 30 Instalacja PHP ...................................................w...................................................w.... 32 Rozwiązywanie problemów ...................................................w........................................ 34 Rozdział 2. Instalacja i konfiguracja MySQL ...................................................h... 37 Wersja aktualna i przyszłe wersje MySQL ...................................................w................ 37 Jak zdobyć MySQL ...................................................w...................................................w.. 38 Instalacja MySQL w systemie Linux/Unix ...................................................w................. 38 Instalacja MySQL w systemie Windows ...................................................w..................... 39 Rozwiązywanie problemów instalacji ...................................................w......................... 43 Podstawy bezpieczeństwa ...................................................w........................................... 44 Uruchamianie MySQL ...................................................w.......................................... 45 Zabezpieczanie połączenia MySQL ...................................................w...................... 45 Wprowadzenie do systemu uprawnień MySQL ...................................................w.......... 46 Dwustopniowa autoryzacja ...................................................w................................... 47 Korzystanie z systemu uprawnień ...................................................w............................... 48 Dodawanie użytkowników ...................................................w.................................... 48 Usuwanie uprawnień ...................................................w............................................. 50 Podsumowanie ...................................................w...................................................w......... 51 Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w 51 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... ... 52 Test ...................................................w...................................................w.................... . 52 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w........ 52 Ćwiczenia ...................................................w...................................................w........... 52 4 PHP, MySQL i Apache dla każdego Rozdział 3. Instalacja i konfiguracja Apache ...................................................h.. 53 Wersja aktualna i przyszłe wersje Apache ..................................................w.................... 53 Wybór sposobu instalacji ...................................................w............................................ 54 Kompilacja kodu źródłowego ...................................................w............................... 54 Instalacja dystrybucji binarnej ...................................................w.............................. 54 Instalacja Apache w systemie Linux/Unix ...................................................w.................. 55 Pobieranie kodu źródłowego ...................................................w................................. 55 Rozpakowanie kodu źródłowego ...................................................w.......................... 55 Przygotowania do kompilacji Apache ...................................................w................... 56 Budowanie i instalacja Apache ...................................................w............................. 57 Instalacja Apache w systemie Windows ...................................................w...................... 57 Format pliku konfiguracyjnego Apache ...................................................w...................... 60 Dyrektywy ...................................................w...................................................w.......... 60 Pojemniki ...................................................w...................................................w........... 62 Instrukcje warunkowe ...................................................w........................................... 63 ServerRoot ...................................................w...................................................w......... 64 Pliki konfiguracyjne dla katalogów ...................................................w....................... 64 Pliki dziennika Apache ...................................................w................................................ 65 access_log ...................................................w...................................................w.......... 65 error_log ...................................................w...................................................w............. 66 Pozostałe pliki ...................................................w...................................................w.... 66 Polecenia związane z Apache ...................................................w...................................... 66 Serwer Apache ...................................................w...................................................w... 66 Skrypt kontrolny Apache ...................................................w...................................... 68 Pierwsze uruchomienie Apache ...................................................w................................... 68 Sprawdzanie pliku konfiguracyjnego ...................................................w.................... 68 Uruchamianie Apache ...................................................w........................................... 69 Rozwiązywanie problemów ...................................................w........................................ 69 Inny serwer WWW ...................................................w............................................... 69 Brak uprawnień do portu ...................................................w....................................... 70 Dostęp zabroniony ...................................................w................................................ 70 Złe parametry grupy ...................................................w.............................................. 71 Podsumowanie ...................................................w...................................................w......... 71 Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w 71 ... 72 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... Test ...................................................w...................................................w.................... . 72 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w........ 72 Ćwiczenia ...................................................w...................................................w........... 72 Rozdział 4. Instalacja i konfiguracja PHP ...................................................h....... 73 Wersja aktualna i przyszłe wersje PHP ...................................................w....................... 73 Kompilacja PHP w systemie Linux/Unix ...................................................w.................... 74 Dodatkowe opcje konfiguracyjne ...................................................w.......................... 75 Integracja PHP z Apache w systemie Linux/Unix ...................................................w 75 Instalacja PHP w systemie Windows ...................................................w.......................... 76 Integracja PHP z Apache w systemie Windows ...................................................w.... 76 Plik php.ini ...................................................w...................................................w............ ... 77 Testowanie ...................................................w...................................................w.............. . 78 Gdzie znaleźć pomoc ...................................................w...................................................w 78 Podstawy skryptów PHP ...................................................w............................................. 80 Początek i koniec bloku instrukcji PHP ...................................................w................ 81 Instrukcja echo i funkcja print() ...................................................w............................ 82 Łączenie HTML i PHP ..................................................w........................................... 83 Komentarze w kodzie PHP ...................................................w................................... 83 Podsumowanie ...................................................w...................................................w......... 85 Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w 85 Spis treści 5 ... 86 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... Test ...................................................w...................................................w.................... . 86 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w........ 86 Ćwiczenia ...................................................w...................................................w........... 86 Część II Struktura języka PHP ...................................................d.87 Rozdział 5. Podstawowe elementy języka PHP .................................................. 89 ... 89 Zmienne ...........................................w...................................................w......................... Zmienne globalne i superglobalne ...................................................w........................ 91 Typy danych ...................................................w...................................................w.............92 Zmiana typu za pomocą settype() ..................................................w........................... 94 Zmiana typu poprzez rzutowanie ...................................................w.......................... 95 Po co sprawdzać typ? ...................................................w............................................ 97 Operatory i wyrażenia ...................................................w................................................. 97 Operator przypisania ...................................................w............................................. 98 Operatory arytmetyczne ...................................................w........................................ 98 Operator konkatenacji ...................................................w........................................... 98 Złożony operator przypisania ...................................................w................................ 99 Inkrementacja i dekrementacja wartości zmiennej całkowitej ............................... 100 Operatory porównania ...................................................w......................................... 101 Tworzenie złożonych wyrażeń za pomocą operatorów logicznych ........................ 102 Kolejność operatorów ...................................................w......................................... 103 Stałe ...................................................w...................................................w................... ..... 104 Stałe predefiniowane ...................................................w........................................... 105 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 105 Pytania i odpowiedzi ...................................................w................................................. 105 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 106 Test ...................................................w...................................................w................... 106 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 107 Ćwiczenia ...................................................w...................................................w......... 107 Rozdział 6. Sterowanie przepływem w PHP ...................................................h... 109 Zmiana przepływu ...................................................w...................................................w.. 110 Instrukcja if ...................................................w...................................................w...... 110 Użycie klauzuli else w instrukcji if ...................................................w..................... 111 Użycie klauzuli else if w instrukcji if ...................................................w.................. 111 Instrukcja switch ...................................................w................................................. 113 Operator ? ..................................................w...................................................w.......... 114 Pętle ...................................................w...................................................w................... ..... 115 Instrukcja while ...................................................w...................................................w 115 Instrukcja do…while ...................................................w........................................... 116 Instrukcja for ...................................................w...................................................w.... 117 Przerywanie pętli za pomocą instrukcji break ...................................................w..... 118 Pomijanie iteracji za pomocą instrukcji continue ...................................................w 120 Zagnieżdżone pętle ...................................................w............................................. 121 Bloki kodu PHP ...................................................w...................................................w...... 122 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 124 Pytania i odpowiedzi ...................................................w................................................. 124 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 124 Test ...................................................w...................................................w................... 125 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 125 Ćwiczenie ...................................................w...................................................w......... 126 6 PHP, MySQL i Apache dla każdego Rozdział 7. Funkcje ...................................................h..................................... 127 Czym jest funkcja? ...................................................w...................................................w. 127 Wywoływanie funkcji ...................................................w............................................... 128 Definiowanie funkcji ...................................................w................................................. 129 Zwracanie wartości przez funkcje użytkownika ...................................................w........ 131 Zasięg zmiennych ...................................................w...................................................w... 132 Wywoływanie zmiennych za pomocą instrukcji global ......................................... 133 Przechowywanie wartości pomiędzy wywołaniami funkcji za pomocą instrukcji static .......135 Więcej o argumentach ...................................................w............................................... 137 Przypisywanie zmiennym wartości domyślnych ...................................................w. 137 Przekazywanie zmiennych przez referencję ...................................................w........ 139 Sprawdzanie istnienia funkcji ...................................................w.................................... 140 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 142 Pytania i odpowiedzi ...................................................w................................................. 142 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 142 Test ...................................................w...................................................w................... 142 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 143 Ćwiczenie ...................................................w...................................................w......... 143 Rozdział 8. Tablice i obiekty ...................................................h........................ 145 Czym jest tablica? ...................................................w...................................................w.. 145 Tworzenie tablic ...................................................w...................................................w..... 146 Tworzenie tablic asocjacyjnych ...................................................w.......................... 147 Tworzenie tablic wielowymiarowych ...................................................w................. 147 Niektóre funkcje operujące na tablicach ...................................................w....................... 149 Tworzenie obiektu ...................................................w...................................................w.. 151 Własności obiektów ...................................................w............................................ 152 Metody obiektów ...................................................w................................................ 153 Konstruktor ...................................................w...................................................w...... 155 Dziedziczenie ...................................................w...................................................w......... 155 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 157 Pytania i odpowiedzi ...................................................w................................................. 157 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 157 Test ...................................................w...................................................w................... 157 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 158 Ćwiczenia ...................................................w...................................................w......... 158 Część III Pierwsze kroki z kodem ...............................................159 Rozdział 9. Ciągi znaków, data i czas ...................................................h........... 161 Formatowanie ciągów znaków ...................................................w.................................. 162 Funkcja printf() ...................................................w...................................................w 162 Zamiana argumentów ...................................................w.......................................... 168 Przechowywanie sformatowanych ciągów znaków ............................................... 169 Analizowanie ciągów znaków ...................................................w................................... 170 Uwaga na temat indeksowania ciągów znaków ...................................................w.. 170 Sprawdzanie długości ciągu za pomocą funkcji strlen() ........................................ 170 Znajdowanie podciągu za pomocą strstr() ...................................................w........... 171 Określanie pozycji podciągu za pomocą funkcji strpos() ....................................... 171 Pobieranie części ciągu za pomocą funkcji substr() ............................................... 172 Podział ciągu na słowa za pomocą funkcji strtok() ................................................ 172 Operacje na ciągach znaków ...................................................w..................................... 174 Oczyszczanie ciągu za pomocą funkcji trim(), ltrim(), rtrim() i strip_tags() .......... 174 Zmiana fragmentu ciągu za pomocą funkcji substr_replace() ................................ 175 Zamiana podciągów za pomocą funkcji str_replace() ............................................ 176 Spis treści 7 Zmiana wielkości liter ...................................................w......................................... 176 Zawijanie tekstu za pomocą funkcji wordwrap() i nl2br() ..................................... 177 Dzielenie ciągów za pomocą funkcji explode() ..................................................w.... 179 Funkcje operujące na dacie i czasie ...................................................w........................... 179 Pobieranie bieżącej daty za pomocą funkcji time() ................................................ 179 Konwersja znacznika czasu za pomocą funkcji getdate() ....................................... 180 Formatowanie znacznika czasu za pomocą funkcji date() ...................................... 181 Tworzenie znacznika czasu za pomocą funkcji mktime() ...................................... 183 Weryfikacja daty za pomocą funkcji checkdate() ..................................................w. 184 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 185 Pytania i odpowiedzi ...................................................w................................................. 185 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 185 Test ...................................................w...................................................w................... 185 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 186 Ćwiczenia ...................................................w...................................................w......... 186 Rozdział 10. Formularze ...................................................h................................ 189 Tworzenie prostego formularza ...................................................w................................. 189 Przekazywanie informacji w tablicach ...................................................w...................... 191 Łączenie kodu HTML i PHP w jednym skrypcie ...................................................w...... 194 Zapisywanie informacji o stanie w ukrytym polu ...................................................w...... 196 Przekierowania ...................................................w...................................................w....... 197 Wysyłanie poczty elektronicznej ...................................................w............................... 199 Konfiguracja systemu ...................................................w.......................................... 199 Tworzenie formularza ...................................................w......................................... 200 Skrypt wysyłający wiadomość ...................................................w............................ 201 Formatowanie wiadomości za pomocą HTML ...................................................w... 202 Przesyłanie plików ...................................................w...................................................w. 204 Tworzenie formularza wysyłającego plik ...................................................w............ 204 Skrypt obsługujący przesłany plik ..................................................w........................ 206 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 207 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 208 Test ...................................................w...................................................w................... 208 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 208 Ćwiczenia ...................................................w...................................................w......... 208 Rozdział 11. Cookies i sesje ...................................................h.......................... 209 Wprowadzenie do cookies ...................................................w......................................... 209 Anatomia cookie ...................................................w................................................. 210 Tworzenie cookie ...................................................w...................................................w... 211 Usuwanie cookie ...................................................w................................................. 212 Wprowadzenie do sesji ...................................................w.............................................. 212 Otwieranie sesji ...................................................w...................................................w...... 213 Zmienne sesyjne ...................................................w...................................................w..... 214 Przekazywanie identyfikatora sesji w adresie ...................................................w............ 218 Niszczenie sesji i usuwanie zmiennych ...................................................w..................... 218 Zastosowania sesji ...................................................w...................................................w.. 219 Obsługa zarejestrowanych użytkowników ...................................................w.......... 219 Obsługa ustawień użytkownika ...................................................w........................... 219 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 220 Pytania i odpowiedzi ...................................................w................................................. 220 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 220 Test ...................................................w...................................................w................... 220 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 221 Ćwiczenie ...................................................w...................................................w......... 221 8 PHP, MySQL i Apache dla każdego Rozdział 12. Pliki i katalogi ...................................................h........................... 223 Dołączanie plików za pomocą funkcji include() ...................................................w....... 223 Zwracanie wartości z dołączonego dokumentu ...................................................w... 224 Instrukcja include() wewnątrz struktur sterujących ................................................ 225 Użycie include_once() ...................................................w........................................ 226 Dyrektywa include_path ...................................................w..................................... 226 Weryfikacja plików ...................................................w...................................................w 227 Sprawdzanie, czy dany plik istnieje, za pomocą funkcji file_exists() .................... 227 Plik czy katalog? ...................................................w................................................. 228 Sprawdzanie uprawnień pliku ...................................................w............................. 228 Sprawdzanie rozmiaru pliku za pomocą funkcji filesize() ..................................... 229 Pobieranie informacji o datach związanych z plikiem ........................................... 229 Funkcja wyświetlająca informacje o pliku ...................................................w.......... 230 Tworzenie i usuwanie plików ...................................................w.................................... 231 Otwieranie plików do zapisu, odczytu i dopisywania ...................................................w 232 Odczytywanie danych z pliku ...................................................w................................... 233 Odczytywanie wierszy za pomocą funkcji fgets() i feof() ...................................... 233 Odczytywanie określonej ilości danych za pomocą funkcji fread() ....................... 234 Odczytywanie kolejnych znaków za pomocą funkcji fgetc() ................................. 236 Zapisywanie i dopisywanie danych do pliku ...................................................w............. 237 Zapisywanie danych do pliku za pomocą funkcji fwrite() i fputs() ........................ 237 Blokowanie plików za pomocą funkcji flock() ...................................................w... 238 Operacje na katalogach ..................................................w............................................... 239 Tworzenie katalogów za pomocą funkcji mkdir() .................................................. 239 Usuwanie katalogu za pomocą rmdir() ...................................................w................ 240 Otwieranie katalogu za pomocą funkcji opendir() ................................................. 240 Odczytywanie zawartości katalogu za pomocą funkcji readdir() ........................... 240 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 242 Pytania i odpowiedzi ...................................................w................................................. 242 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 242 Test ...................................................w...................................................w................... 242 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 243 Ćwiczenia ...................................................w...................................................w......... 243 Rozdział 13. Środowisko serwera ...................................................h................... 245 Otwieranie potoku za pomocą funkcji popen() ...................................................w.......... 245 Przekazywanie poleceń do powłoki za pomocą funkcji exec() ..................................... 247 Wykonywanie poleceń za pomocą funkcji system() lub passthru() .............................. 249 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 250 Pytania i odpowiedzi ...................................................w................................................. 250 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 251 Test ...................................................w...................................................w................... 251 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 251 Rozdział 14. Obrazki ...................................................h...................................... 253 Proces powstawania obrazka ...................................................w..................................... 253 Kilka słów o kolorze ...................................................w........................................... 253 Konieczne zmiany w PHP ...................................................w......................................... 254 Pobieranie dodatkowych bibliotek ...................................................w...................... 254 Rysowanie nowego obrazka ...................................................w...................................... 255 Rysowanie kształtów i linii ...................................................w................................. 255 Wypełnianie kształtów kolorem ...................................................w.......................... 257 Rysowanie wykresów ...................................................w................................................ 258 Modyfikacja istniejących obrazków ...................................................w.......................... 262 Tworzenie obrazków na podstawie danych przesłanych przez użytkownika ............... 264 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 268 Spis treści 9 Pytania i odpowiedzi ...................................................w................................................. 268 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 268 Test ...................................................w...................................................w................... 269 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 269 Ćwiczenie ...................................................w...................................................w......... 269 Część IV Integracja PHP i MySQL ..............................................271 Rozdział 15. Tajniki procesu projektowania bazy danych .................................... 273 Rola dobrego projektu bazy danych ...................................................w.......................... 273 Typy relacji między tabelami ...................................................w.................................... 274 Relacje jeden do jednego ...................................................w.................................... 275 Relacje jeden do wielu ...................................................w........................................ 275 Relacje wiele do wielu ...................................................w........................................ 276 Normalizacja ...................................................w...................................................w.......... 277 Problemy z tabelą prostą ...................................................w..................................... 278 Pierwsza postać normalna ...................................................w................................... 278 Druga postać normalna ...................................................w....................................... 279 Trzecia postać normalna ..................................................w....................................... 280 Postępowanie zgodnie z procesem projektowania ...................................................w..... 280 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 281 Pytania i odpowiedzi ...................................................w................................................. 282 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 282 Test ...................................................w...................................................w................... 282 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 282 Ćwiczenie ...................................................w...................................................w......... 282 Rozdział 16. Podstawowe polecenia SQL ...................................................h....... 283 Typy danych w MySQL ...................................................w............................................ 284 Liczbowe typy danych ...................................................w........................................ 284 Typy czasu i daty ...................................................w................................................ 285 Typy łańcuchowe ...................................................w................................................ 286 Składnia tworzenia tabel ...................................................w........................................... 287 Używanie polecenia INSERT ...................................................w.................................... 288 Bliższe spojrzenie na INSERT ...................................................w............................ 288 Stosowanie polecenia SELECT ...................................................w................................. 290 Porządkowanie wyników zwracanych przez SELECT ........................................... 291 Ograniczanie wyników ...................................................w........................................ 291 Używanie WHERE w zapytaniach ...................................................w............................ 292 Stosowanie operatorów w klauzuli WHERE ...................................................w....... 293 Porównywanie łańcuchów za pomocą LIKE ...................................................w....... 294 Selekcja z kilku tabel ...................................................w................................................. 294 Używanie JOIN ...................................................w...................................................w 296 Modyfikowanie rekordów za pomocą polecenia UPDATE .......................................... 298 Warunkowe instrukcje UPDATE ...................................................w........................ 300 Stosowanie bieżących wartości kolumn z UPDATE .............................................. 300 Używanie polecenia REPLACE ...................................................w................................ 301 Stosowanie polecenia DELETE ...................................................w................................ 302 Warunkowa instrukcja DELETE ...................................................w......................... 303 Często stosowane funkcje MySQL operujące na ciągach tekstowych .......................... 304 Funkcje długości i konkatenacji ...................................................w.......................... 304 Funkcje przycinające i dopełniające ...................................................w.................... 306 Funkcje lokalizacji i pozycji ..................................................w................................. 308 Funkcje operujące na podciągach ...................................................w........................ 308 Funkcje modyfikujące ciągi ...................................................w................................ 309 10 PHP, MySQL i Apache dla każdego Korzystanie z funkcji daty i czasu w MySQL ...................................................w........... 310 Operowanie na dniach ...................................................w......................................... 311 Operowanie na miesiącach i latach ...................................................w..................... 313 Operowanie na tygodniach ...................................................w.................................. 314 Operowanie na godzinach, minutach i sekundach .................................................. 315 Formatowanie daty i czasu w MySQL ...................................................w................ 316 Działania arytmetyczne na datach w MySQL ...................................................w..... 318 Funkcje specjalne i możliwości w zakresie konwersji ........................................... 320 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 322 Pytania i odpowiedzi ...................................................w................................................. 323 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 324 Test ...................................................w...................................................w................... 324 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 325 Ćwiczenie ...................................................w...................................................w......... 325 Rozdział 17. Interakcja z MySQL z poziomu PHP ................................................ 327 Łączenie się z MySQL poprzez PHP ..................................................w.......................... 327 Używanie mysql_connect() ...................................................w................................. 328 Wykonywanie zapytań ...................................................w........................................ 329 Odbieranie komunikatów o błędach ...................................................w.................... 330 Operowanie na danych z bazy MySQL ...................................................w..................... 331 Wstawianie danych z poziomu PHP ...................................................w................... 331 Pobieranie danych z bazy w PHP ...................................................w........................ 335 Pozostałe funkcje MySQL w PHP ...................................................w...................... 336 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 337 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 337 Test ...................................................w...................................................w................... 337 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 337 Część V Proste projekty ...................................................d........339 Rozdział 18. Zarządzanie prostą listą mailingową .............................................. 341 Opracowywanie mechanizmu subskrypcji ...................................................w................ 341 Tworzenie tabeli subskrybentów ...................................................w......................... 342 Tworzenie formularza subskrypcji ...................................................w...................... 342 Budowa mechanizmu mailingu ...................................................w................................. 348 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 351 Pytania i odpowiedzi ...................................................w................................................. 352 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 352 Test ...................................................w...................................................w................... 352 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 352 Rozdział 19. Tworzenie internetowej książki adresowej ...................................... 353 Planowanie i tworzenie tabel w bazie danych ...................................................w........... 353 Tworzenie menu ...................................................w...................................................w..... 356 Tworzenie mechanizmu dodawania rekordów ...................................................w.......... 356 Przeglądanie rekordów ...................................................w.............................................. 361 Tworzenie mechanizmu usuwania rekordów ..................................................w.............. 367 Uzupełnianie istniejących rekordów ...................................................w.......................... 369 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 374 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 375 Test ...................................................w...................................................w................... 375 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 375 Ćwiczenia ...................................................w...................................................w......... 375 Spis treści 11 Rozdział 20. Tworzenie prostego forum dyskusyjnego ........................................ 377 Projektowanie tabel w bazie danych ...................................................w.......................... 377 Tworzenie formularzy wprowadzania danych i skryptów ............................................ 378 Wyświetlanie listy tematów ..................................................w........................................ 381 Wyświetlanie postów w temacie ...................................................w............................... 385 Dodawanie postu w wybranym temacie ...................................................w.................... 388 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 391 Pytania i odpowiedzi ...................................................w................................................. 392 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 392 Test ...................................................w...................................................w................... 392 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 392 Ćwiczenie ...................................................w...................................................w......... 393 Rozdział 21. Tworzenie witryny sklepu internetowego ........................................ 395 Planowanie i tworzenie tabel w bazie danych ...................................................w........... 395 Wstawianie rekordów do tabeli sklep_kategorie ...................................................w. 397 Wstawianie rekordów do tabeli sklep_artykuly ...................................................w.. 397 Wstawianie rekordów do tabeli sklep_art_rozmiar ................................................ 398 Wstawianie rekordów do tabeli sklep_art_kolor ...................................................w. 399 Wyświetlanie kategorii artykułów ...................................................w............................. 399 Wyświetlanie artykułów ...................................................w............................................ 402 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 405 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 405 Test ...................................................w...................................................w................... 405 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 406 Rozdział 22. Tworzenie mechanizmu koszyka z zakupami ................................... 407 Planowanie i tworzenie tabel ...................................................w..................................... 407 Integracja koszyka z witryną sklepową ...................................................w..................... 409 Dodawanie artykułów do koszyka ..................................................w........................ 412 Przeglądanie zawartości koszyka ...................................................w........................ 413 Usuwanie artykułów z koszyka ...................................................w........................... 416 Sposoby dokonywania płatności i sekwencja kasowa .................................................. 416 Tworzenie formularza kasowego ...................................................w........................ 417 Realizowanie czynności kasowych ...................................................w..................... 417 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 418 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 418 Test ...................................................w...................................................w................... 419 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 419 Rozdział 23. Tworzenie prostego kalendarza ...................................................h... 421 Tworzenie prostego kalendarza wyświetlanego na ekranie .......................................... 421 Sprawdzenie danych przesłanych przez użytkownika ............................................ 422 Tworzenie formularza HTML ...................................................w............................. 423 Tworzenie tabeli kalendarza ...................................................w................................ 425 Dodawanie terminów do kalendarza ...................................................w................... 428 Tworzenie biblioteki kalendarza ...................................................w............................... 435 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 440 Pytania i odpowiedzi ...................................................w................................................. 441 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 441 Test ...................................................w...................................................w................... 441 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 441 Ćwiczenie ...................................................w...................................................w......... 441 12 PHP, MySQL i Apache dla każdego Rozdział 24. Ograniczanie dostępu do aplikacji ................................................. 443 Istota uwierzytelniania ...................................................w.............................................. 443 Uwierzytelnianie klienta ...................................................w..................................... 444 Możliwości funkcjonalne modułu uwierzytelniającego serwera Apache ..................... 445 Uwierzytelnianie bazujące na plikach ...................................................w................. 446 Kontrola dostępu bazująca na pliku bazy danych ...................................................w 448 Apache jako narzędzie kontroli dostępu ...................................................w..................... 449 Wprowadzanie reguł dostępu ...................................................w.............................. 449 Interpretacja reguł dostępu ...................................................w.................................. 451 Wiązane zastosowanie metod kontroli dostępu ...................................................w......... 452 Ograniczenie dostępu na podstawie metod HTTP ...................................................w..... 453 Ograniczenie dostępu na podstawie wartości cookies .................................................. 454 Tworzenie tabeli uprawnionych użytkowników ...................................................w.. 454 Tworzenie formularza logowania i skryptu ...................................................w......... 455 Sprawdzanie cookie uwierzytelniającego ...................................................w............ 458 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 459 Pytania i odpowiedzi ...................................................w................................................. 459 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 460 Test ...................................................w...................................................w................... 460 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 460 Ćwiczenie ...................................................w...................................................w......... 460 Rozdział 25. Monitorowanie i prowadzenie dzienników aktywności serwera ........ 461 Standardowe odnotowywanie dostępu do serwera ...................................................w.... 461 Ustalanie treści dzienników ...................................................w................................ 462 Odnotowywanie dostępów w plikach ...................................................w.................. 465 Odnotowywanie dostępów w programie ...................................................w............. 466 Standardowy tryb odnotowywania błędów serwera Apache ........................................ 467 Odnotowywanie błędów w pliku ...................................................w......................... 467 Odnotowywanie błędów w programie ...................................................w................. 467 Demon syslog jako argument ...................................................w.............................. 467 Dyrektywa LogLevel ...................................................w.......................................... 468 Zarządzanie dziennikami serwera Apache ..................................................w.................. 468 Ustalanie nazw hostów ...................................................w........................................ 469 Rotacja dzienników ...................................................w............................................. 469 Łączenie i podział dzienników ...................................................w............................ 470 Analiza dzienników ...................................................w............................................. 470 Monitorowanie dzienników błędów ...................................................w.................... 470 Odnotowywanie informacji w bazie danych ..................................................w............... 471 Tworzenie tabeli w bazie danych ...................................................w........................ 471 Tworzenie skryptu PHP odnotowującego dane ...................................................w... 471 Tworzenie przykładowych raportów ...................................................w................... 472 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 475 Pytania i odpowiedzi ...................................................w................................................. 475 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 475 Test ...................................................w...................................................w................... 475 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 475 Rozdział 26. Lokalizacja aplikacji ...................................................h................... 477 Internacjonalizacja i lokalizacja ...................................................w................................ 477 Zestawy znaków ...................................................w...................................................w..... 478 Modyfikacje środowiska ...................................................w........................................... 479 Zmiany w konfiguracji serwera Apache ...................................................w.............. 479 Zmiany w konfiguracji PHP ...................................................w................................ 480 Zmiany w konfiguracji MySQL ...................................................w.......................... 480 Tworzenie zlokalizowanej struktury strony ...................................................w............... 481 Podsumowanie ...................................................w...................................................w....... 486 Spis treści 13 Pytania i odpowiedzi ...................................................w................................................. 487 Warsztaty ...................................................w...................................................w............... . 487 Test ...................................................w...................................................w................... 487 Odpowiedzi ...................................................w...................................................w...... 487 Część VI Administrowanie i dostrajanie ......................................489 Rozdział 27. Poprawianie wydajności i wirtualny hosting na serwerze Apache .... 491 Kwestie skalowalności ...................................................w.............................................. 492 Ograniczenia systemu operacyjnego ...................................................w................... 492 Ustawienia serwera Apache związane z wydajnością ............................................ 494 Testowanie serwera pod obciążeniem przy użyciu ApacheBench ................................ 495 Aktywne dostrajanie wydajności ...................................................w............................... 497 Odwzorowywanie plików w pamięci ...................................................w.................. 497 Rozkład obciążenia ...................................................w............................................. 498 Buforowanie ...................................................w...................................................w..... 498 Redukcja ilości transmitowanych danych ...................................................w........... 498 Ustawienia sieci ...................................................w.................................................. 499 Zapobieganie nadużyciom ...................................................w......................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP, MySQL i Apache dla każdego. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: