Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 010516 22974707 na godz. na dobę w sumie
PHP, MySQL i Apache dla każdego. Wydanie III - książka
PHP, MySQL i Apache dla każdego. Wydanie III - książka
Autor: Liczba stron: 600
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0773-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> serwery internetowe >> apache
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Witryny WWW korzystające z baz danych i wyświetlające dynamicznie generowaną treść stają się coraz bardziej popularne. Technologie skryptowe działające po stronie serwera i mechanizmy bazodanowe przestały być cechą charakterystyczną portali i sklepów -- dziś wykorzystywane są również w firmowych i prywatnych stronach WWW, galeriach fotografii oraz blogach. Na rynku istnieje wiele technologii stosowanych do budowania dynamicznych witryn WWW, lecz największym uznaniem cieszy się duet PHP i MySQL uruchamiany na serwerze WWW Apache.

Książka 'PHP, MySQL i Apache dla każdego. Wydanie III' to wprowadzenie do tworzenia witryn WWW z wykorzystaniem tej właśnie technologii i najnowszych wersji wchodzących w jej skład narzędzi PHP 5 i MySQL 5. Przedstawiono w niej proces instalacji serwera Apache, bazy danych MySQL, interpretera PHP na serwerze i stacji roboczej oraz zasady programowania w PHP i pobierania danych z tabel. Znajdziesz tu informacje o operacjach na plikach, generowaniu grafiki, zarządzaniu sesjami, tworzeniu zapytań do bazy MySQL i optymalizowaniu wydajności aplikacji. Dzięki zawartym w książce i doskonale omówionym gotowym projektom poznasz technologie PHP i MySQL w praktyce.

Poznaj najnowsze wersje najpopularniejszych narzędzi
do tworzenia dynamicznych witryn WWW.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl PHP, MySQL i Apache dla ka¿dego. Wydanie III Autor: Julie C. Meloni T³umaczenie: Jaros³aw Dobrzañski na podstawie PHP, MySQL i Apache dla ka¿dego. Wydanie II w t³umaczeniu Adama Byrtka i Jaros³awa Dobrzañskiego ISBN: 83-246-0773-0 Tytu³ orygina³u: Sams Teach Yourself PHP, MySQL and Apache All in One (3rd Edition) Format: B5, stron: 600 Witryny WWW korzystaj¹ce z baz danych i wyœwietlaj¹ce dynamicznie generowan¹ treœæ staj¹ siê coraz bardziej popularne. Technologie skryptowe dzia³aj¹ce po stronie serwera i mechanizmy bazodanowe przesta³y byæ cech¹ charakterystyczn¹ portali i sklepów — dziœ wykorzystywane s¹ równie¿ w firmowych i prywatnych stronach WWW, galeriach fotografii oraz blogach. Na rynku istnieje wiele technologii stosowanych do budowania dynamicznych witryn WWW, lecz najwiêkszym uznaniem cieszy siê duet PHP i MySQL uruchamiany na serwerze WWW Apache. Ksi¹¿ka „PHP, MySQL i Apache dla ka¿dego. Wydanie III” to wprowadzenie do tworzenia witryn WWW z wykorzystaniem tej w³aœnie technologii i najnowszych wersji wchodz¹cych w jej sk³ad narzêdzi PHP 5 i MySQL 5. Przedstawiono w niej proces instalacji serwera Apache, bazy danych MySQL, interpretera PHP na serwerze i stacji roboczej oraz zasady programowania w PHP i pobierania danych z tabel. Znajdziesz tu informacje o operacjach na plikach, generowaniu grafiki, zarz¹dzaniu sesjami, tworzeniu zapytañ do bazy MySQL i optymalizowaniu wydajnoœci aplikacji. Dziêki zawartym w ksi¹¿ce i doskonale omówionym gotowym projektom poznasz technologie PHP i MySQL w praktyce. (cid:129) Instalacja i konfiguracja PHP, MySQL i Apache w Windows i Linux (cid:129) Struktura jêzyka PHP (cid:129) Programowanie obiektowe (cid:129) Przetwarzanie danych z formularzy HTML (cid:129) Operacje na plikach i katalogach (cid:129) Projektowanie baz danych i tabel (cid:129) Po³¹czenie skryptów PHP z baz¹ danych MySQL (cid:129) Uwierzytelnianie u¿ytkowników (cid:129) Korzystanie z plików XML (cid:129) Zabezpieczanie aplikacji sieciowych Poznaj najnowsze wersje najpopularniejszych narzêdzi do tworzenia dynamicznych witryn WWW O autorach ..................................................................................... 17 Wprowadzenie ................................................................................ 19 Część I Podstawy ..................................................................... 23 Rozdział 1. Szybka instalacja ........................................................................... 25 Instalacja w systemie Linux/Unix ................................................................................... 25 Instalacja MySQL ..................................................................................................... 26 Instalacja Apache ...................................................................................................... 26 Instalacja PHP ........................................................................................................... 28 Instalacja w systemie Windows ....................................................................................... 29 Instalacja MySQL ..................................................................................................... 29 Instalacja Apache ...................................................................................................... 30 Instalacja PHP ........................................................................................................... 32 Rozwiązywanie problemów ............................................................................................ 34 Rozdział 2. Instalacja i konfiguracja MySQL ...................................................... 35 Wersja aktualna i przyszłe wersje MySQL .................................................................... 35 Jak zdobyć MySQL? ....................................................................................................... 36 Instalacja MySQL w systemie Linux/Unix ..................................................................... 36 Instalacja MySQL w systemie Windows ......................................................................... 37 Rozwiązywanie problemów instalacji ............................................................................. 44 Podstawy bezpieczeństwa ................................................................................................ 44 Uruchamianie MySQL .............................................................................................. 45 Zabezpieczanie połączenia MySQL .......................................................................... 45 Wprowadzenie do systemu uprawnień MySQL .............................................................. 46 Dwustopniowa autoryzacja ....................................................................................... 47 Korzystanie z systemu uprawnień ................................................................................... 48 Dodawanie użytkowników ........................................................................................ 48 Usuwanie uprawnień ................................................................................................. 50 Podsumowanie ................................................................................................................. 50 Pytania i odpowiedzi ....................................................................................................... 51 Warsztaty ......................................................................................................................... 51 Test ............................................................................................................................ 52 Odpowiedzi ............................................................................................................... 52 Ćwiczenia .................................................................................................................. 52 4 Rozdział 3. Rozdział 4. PHP, MySQL i Apache dla każdego Instalacja i konfiguracja Apache ..................................................... 53 Wersja aktualna i przyszłe wersje Apache ...................................................................... 53 Wybór sposobu instalacji ................................................................................................. 54 Kompilacja kodu źródłowego ................................................................................... 54 Instalacja dystrybucji binarnej .................................................................................. 54 Instalacja Apache w systemie Linux/Unix ...................................................................... 55 Pobieranie kodu źródłowego ..................................................................................... 55 Rozpakowanie kodu źródłowego .............................................................................. 55 Przygotowania do kompilacji Apache ....................................................................... 56 Budowanie i instalacja Apache ................................................................................. 56 Instalacja Apache w systemie Windows ........................................................................... 57 Format pliku konfiguracyjnego Apache .......................................................................... 60 Dyrektywy ................................................................................................................. 60 Pojemniki .................................................................................................................. 61 Instrukcje warunkowe ............................................................................................... 62 Dyrektywa ServerRoot .............................................................................................. 63 Pliki konfiguracyjne dla katalogów ........................................................................... 64 Pliki dziennika Apache .................................................................................................... 65 access_log .................................................................................................................. 65 error_log .................................................................................................................... 65 Pozostałe pliki ........................................................................................................... 66 Polecenia związane z Apache .......................................................................................... 66 Serwer Apache .......................................................................................................... 66 Skrypt kontrolny Apache .......................................................................................... 67 Pierwsze uruchomienie Apache ....................................................................................... 68 Sprawdzanie pliku konfiguracyjnego ........................................................................ 68 Uruchamianie Apache ............................................................................................... 69 Rozwiązywanie problemów ............................................................................................ 70 Inny serwer WWW .................................................................................................... 70 Brak uprawnień do portu ........................................................................................... 70 Dostęp zabroniony ..................................................................................................... 70 Złe parametry grupy .................................................................................................. 70 Podsumowanie ................................................................................................................. 71 Pytania i odpowiedzi ....................................................................................................... 71 Warsztaty ......................................................................................................................... 71 Test ............................................................................................................................ 72 Odpowiedzi ............................................................................................................... 72 Ćwiczenia .................................................................................................................. 72 Instalacja i konfiguracja PHP .......................................................... 73 Wersja aktualna i przyszłe wersje PHP ........................................................................... 73 Kompilacja PHP w systemie Linux/Unix ......................................................................... 74 Dodatkowe opcje konfiguracyjne w systemie Linux/Unix ....................................... 76 Integracja PHP z Apache w systemie Linux/Unix .................................................... 76 Instalacja PHP w systemie Windows .............................................................................. 77 Integracja PHP z Apache w systemie Windows ....................................................... 77 Plik php.ini ....................................................................................................................... 78 Testowanie ....................................................................................................................... 79 Gdzie znaleźć pomoc ....................................................................................................... 80 Podstawy skryptów PHP ................................................................................................. 81 Początek i koniec bloku instrukcji PHP .................................................................... 81 Instrukcja echo i funkcja print() ................................................................................ 83 Łączenie HTML i PHP .............................................................................................. 84 Komentarze w kodzie PHP ....................................................................................... 85 Spis treści 5 Podsumowanie ................................................................................................................. 86 Pytania i odpowiedzi ....................................................................................................... 86 Warsztaty ......................................................................................................................... 87 Test ............................................................................................................................ 87 Odpowiedzi ............................................................................................................... 87 Ćwiczenia .................................................................................................................. 87 Część II Struktura języka PHP ................................................... 89 Rozdział 5. Podstawowe elementy języka PHP .................................................. 91 Zmienne ........................................................................................................................... 92 Zmienne globalne i superglobalne ............................................................................ 93 Typy danych .................................................................................................................... 94 Zmiana typu za pomocą settype() ............................................................................. 96 Zmiana typu poprzez rzutowanie .............................................................................. 97 Po co sprawdzać typ? ................................................................................................ 99 Operatory i wyrażenia ..................................................................................................... 99 Operator przypisania ............................................................................................... 100 Operatory arytmetyczne .......................................................................................... 101 Operator konkatenacji ............................................................................................. 101 Złożony operator przypisania .................................................................................. 102 Inkrementacja i dekrementacja wartości zmiennej całkowitej ................................ 103 Operatory porównania ............................................................................................. 104 Tworzenie złożonych wyrażeń za pomocą operatorów logicznych ........................ 105 Kolejność operatorów ............................................................................................. 106 Stałe ............................................................................................................................... 107 Stałe predefiniowane ............................................................................................... 108 Podsumowanie ............................................................................................................... 108 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 108 Warsztaty ....................................................................................................................... 109 Test .......................................................................................................................... 109 Odpowiedzi ............................................................................................................. 110 Ćwiczenia ................................................................................................................ 110 Rozdział 6. Sterowanie przepływem w PHP ..................................................... 111 Zmiana przepływu ......................................................................................................... 112 Instrukcja if ............................................................................................................. 112 Użycie klauzuli else w instrukcji if ......................................................................... 113 Użycie klauzuli elseif w instrukcji if ....................................................................... 113 Instrukcja switch ..................................................................................................... 115 Operator ? ................................................................................................................ 116 Pętle ............................................................................................................................... 117 Instrukcja while ....................................................................................................... 117 Instrukcja do…while ............................................................................................... 118 Instrukcja for ........................................................................................................... 119 Przerywanie pętli za pomocą instrukcji break ......................................................... 120 Pomijanie iteracji za pomocą instrukcji continue ................................................... 122 Zagnieżdżone pętle .................................................................................................. 123 Bloki kodu PHP ............................................................................................................. 125 Podsumowanie ............................................................................................................... 125 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 127 Warsztaty ....................................................................................................................... 127 Test .......................................................................................................................... 127 Odpowiedzi ............................................................................................................. 127 Ćwiczenie ................................................................................................................ 128 6 PHP, MySQL i Apache dla każdego Rozdział 7. Funkcje ....................................................................................... 129 Czym jest funkcja? ........................................................................................................ 129 Wywoływanie funkcji .................................................................................................... 130 Definiowanie funkcji ..................................................................................................... 131 Zwracanie wartości przez funkcje użytkownika ........................................................... 134 Zasięg zmiennych .......................................................................................................... 135 Wywoływanie zmiennych za pomocą instrukcji global .......................................... 136 Przechowywanie wartości pomiędzy wywołaniami funkcji za pomocą instrukcji static .......................................................................................... 138 Więcej o argumentach ................................................................................................... 140 Przypisywanie zmiennym wartości domyślnych .................................................... 140 Przekazywanie zmiennych przez referencję ............................................................ 142 Sprawdzanie istnienia funkcji ........................................................................................ 143 Podsumowanie ............................................................................................................... 145 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 145 Warsztaty ....................................................................................................................... 146 Test .......................................................................................................................... 146 Odpowiedzi ............................................................................................................. 146 Ćwiczenie ................................................................................................................ 147 Rozdział 8. Tablice ......................................................................................... 149 Czym jest tablica? .......................................................................................................... 149 Tworzenie tablic ............................................................................................................ 150 Tworzenie tablic asocjacyjnych .............................................................................. 151 Tworzenie tablic wielowymiarowych ..................................................................... 151 Niektóre funkcje operujące na tablicach ........................................................................... 153 Podsumowanie ............................................................................................................... 155 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 155 Warsztaty ....................................................................................................................... 155 Test .......................................................................................................................... 155 Odpowiedzi ............................................................................................................. 155 Ćwiczenia ................................................................................................................ 156 Rozdział 9. Obiekty ........................................................................................ 157 Tworzenie obiektu ......................................................................................................... 157 Własności obiektów ................................................................................................ 159 Metody obiektów ..................................................................................................... 160 Konstruktor .............................................................................................................. 162 Dziedziczenie ................................................................................................................. 162 Podsumowanie ............................................................................................................... 164 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 164 Warsztaty ....................................................................................................................... 164 Test .......................................................................................................................... 164 Odpowiedzi ............................................................................................................. 165 Ćwiczenia ................................................................................................................ 165 Część III Pierwsze kroki z kodem .............................................. 167 Rozdział 10. Ciągi znaków, data i czas ............................................................. 169 Formatowanie ciągów znaków ...................................................................................... 170 Funkcja printf() ....................................................................................................... 170 Zamiana argumentów .............................................................................................. 176 Przechowywanie sformatowanych ciągów znaków ................................................ 178 Spis treści 7 Analizowanie ciągów znaków ....................................................................................... 178 Uwaga na temat indeksowania ciągów znaków ...................................................... 179 Sprawdzanie długości ciągu za pomocą funkcji strlen() ......................................... 179 Znajdowanie podciągu za pomocą strstr() .............................................................. 179 Określanie pozycji podciągu za pomocą funkcji strpos() ....................................... 180 Pobieranie części ciągu za pomocą funkcji substr() ................................................ 181 Podział ciągu na słowa za pomocą funkcji strtok() ................................................. 181 Operacje na ciągach znaków ......................................................................................... 183 Oczyszczanie ciągu za pomocą funkcji trim(), ltrim(), rtrim() i strip_tags() .......... 183 Zmiana fragmentu ciągu za pomocą funkcji substr_replace() ................................ 184 Zamiana podciągów za pomocą funkcji str_replace() ............................................. 185 Zmiana wielkości liter ............................................................................................. 185 Zawijanie tekstu za pomocą funkcji wordwrap() i nl2br() ...................................... 187 Dzielenie ciągów za pomocą funkcji explode() ...................................................... 188 Funkcje operujące na dacie i czasie ............................................................................... 189 Pobieranie bieżącej daty za pomocą funkcji time() ................................................ 189 Konwersja znacznika czasu za pomocą funkcji getdate() ....................................... 189 Formatowanie znacznika czasu za pomocą funkcji date() ...................................... 190 Tworzenie znacznika czasu za pomocą funkcji mktime() ....................................... 193 Weryfikacja daty za pomocą funkcji checkdate() ................................................... 194 Inne funkcje operujące na ciągach znaków, datach i czasie .......................................... 194 Podsumowanie ............................................................................................................... 194 Warsztaty ....................................................................................................................... 195 Pytania i odpowiedzi ............................................................................................... 195 Test .......................................................................................................................... 195 Odpowiedzi ............................................................................................................. 196 Ćwiczenia ................................................................................................................ 196 Rozdział 11. Formularze ................................................................................... 197 Tworzenie prostego formularza ..................................................................................... 197 Przekazywanie informacji w tablicach .......................................................................... 199 Łączenie kodu HTML i PHP w jednym skrypcie .......................................................... 202 Zapisywanie informacji o stanie w ukrytym polu ......................................................... 204 Przekierowania .............................................................................................................. 206 Wysyłanie poczty elektronicznej ................................................................................... 207 Konfiguracja systemu .............................................................................................. 207 Tworzenie formularza ............................................................................................. 208 Skrypt wysyłający wiadomość ................................................................................ 209 Formatowanie wiadomości za pomocą HTML ....................................................... 211 Przesyłanie plików ......................................................................................................... 213 Tworzenie formularza wysyłającego plik ............................................................... 213 Skrypt obsługujący przesłany plik .......................................................................... 214 Podsumowanie ............................................................................................................... 217 Warsztaty ....................................................................................................................... 217 Test .......................................................................................................................... 217 Odpowiedzi ............................................................................................................. 217 Ćwiczenia ................................................................................................................ 218 Rozdział 12. Cookies i sesje ............................................................................ 219 Wprowadzenie do cookies ............................................................................................. 219 Anatomia cookie ..................................................................................................... 220 Tworzenie cookie .......................................................................................................... 221 Usuwanie cookie ..................................................................................................... 222 8 PHP, MySQL i Apache dla każdego Wprowadzenie do sesji .................................................................................................. 223 Otwieranie sesji ............................................................................................................. 223 Zmienne sesyjne ............................................................................................................ 224 Przekazywanie identyfikatora sesji w adresie ............................................................... 228 Niszczenie sesji i usuwanie zmiennych ......................................................................... 229 Zastosowania sesji ......................................................................................................... 229 Obsługa zarejestrowanych użytkowników .............................................................. 230 Obsługa ustawień użytkownika ............................................................................... 230 Podsumowanie ............................................................................................................... 230 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 231 Warsztaty ....................................................................................................................... 231 Test .......................................................................................................................... 231 Odpowiedzi ............................................................................................................. 231 Ćwiczenie ................................................................................................................ 232 Rozdział 13. Pliki i katalogi .............................................................................. 233 Dołączanie plików za pomocą funkcji include() ........................................................... 233 Zwracanie wartości z dołączonego dokumentu ...................................................... 235 Instrukcja include() wewnątrz struktur sterujących ................................................ 235 Użycie include_once() ............................................................................................. 236 Dyrektywa include_path ......................................................................................... 237 Weryfikacja plików ....................................................................................................... 238 Sprawdzanie, czy dany plik istnieje, za pomocą funkcji file_exists() .................... 238 Plik czy katalog? ..................................................................................................... 238 Sprawdzanie uprawnień pliku ................................................................................. 238 Sprawdzanie rozmiaru pliku za pomocą funkcji filesize() ...................................... 239 Pobieranie informacji o datach związanych z plikiem ............................................ 239 Funkcja wyświetlająca informacje o pliku .............................................................. 240 Tworzenie i usuwanie plików ........................................................................................ 242 Otwieranie plików do zapisu, odczytu i dopisywania ................................................... 242 Odczytywanie danych z pliku ........................................................................................ 243 Odczytywanie wierszy za pomocą funkcji fgets() i feof() ...................................... 243 Odczytywanie określonej ilości danych za pomocą funkcji fread() ....................... 245 Odczytywanie kolejnych znaków za pomocą funkcji fgetc() ................................. 247 Zapisywanie i dopisywanie danych do pliku ................................................................. 247 Zapisywanie danych do pliku za pomocą funkcji fwrite() i fputs() ........................ 248 Blokowanie plików za pomocą funkcji flock() ....................................................... 249 Operacje na katalogach .................................................................................................. 250 Tworzenie katalogów za pomocą funkcji mkdir() .................................................. 250 Usuwanie katalogu za pomocą rmdir() ................................................................... 250 Otwieranie katalogu za pomocą funkcji opendir() .................................................. 251 Odczytywanie zawartości katalogu za pomocą funkcji readdir() ........................... 251 Otwieranie potoków do i z procesów za pomocą funkcji popen() ................................ 253 Uruchamianie poleceń za pomocą funkcji exec() .......................................................... 255 Uruchamianie poleceń funkcjami system() i passthru() ................................................ 256 Podsumowanie ............................................................................................................... 258 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 259 Warsztaty ....................................................................................................................... 259 Test .......................................................................................................................... 259 Odpowiedzi ............................................................................................................. 260 Ćwiczenia ................................................................................................................ 260 Spis treści 9 Rozdział 14. Obrazki ........................................................................................ 261 Proces powstawania obrazka ......................................................................................... 261 Kilka słów o kolorze ............................................................................................... 261 Konieczne zmiany w PHP ............................................................................................. 262 Pobieranie dodatkowych bibliotek .......................................................................... 262 Rysowanie nowego obrazka .......................................................................................... 263 Rysowanie kształtów i linii ..................................................................................... 263 Wypełnianie kształtów kolorem .............................................................................. 265 Rysowanie wykresów .................................................................................................... 266 Modyfikacja istniejących obrazków .............................................................................. 270 Tworzenie obrazków na podstawie danych przesłanych przez użytkownika ............... 273 Podsumowanie ............................................................................................................... 276 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 277 Warsztaty ....................................................................................................................... 277 Test .......................................................................................................................... 278 Odpowiedzi ............................................................................................................. 278 Ćwiczenie ................................................................................................................ 278 Część IV Integracja PHP i MySQL ............................................. 279 Rozdział 15. Tajniki procesu projektowania bazy danych ................................... 281 Rola dobrego projektu bazy danych .............................................................................. 281 Typy relacji między tabelami ........................................................................................ 282 Relacje jeden do jednego ......................................................................................... 283 Relacje jeden do wielu ............................................................................................ 283 Relacje wiele do wielu ............................................................................................ 284 Normalizacja .................................................................................................................. 285 Problemy z tabelą prostą ......................................................................................... 286 Pierwsza postać normalna ....................................................................................... 286 Druga postać normalna ............................................................................................ 287 Trzecia postać normalna .......................................................................................... 287 Postępowanie zgodnie z procesem projektowania ........................................................ 288 Podsumowanie ............................................................................................................... 289 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 290 Warsztaty ....................................................................................................................... 290 Test .......................................................................................................................... 290 Odpowiedzi ............................................................................................................. 290 Ćwiczenie ................................................................................................................ 290 Rozdział 16. Podstawowe polecenia SQL .......................................................... 291 Typy danych w MySQL ................................................................................................ 292 Liczbowe typy danych ............................................................................................ 292 Typy czasu i daty ..................................................................................................... 293 Typy łańcuchowe .................................................................................................... 294 Składnia tworzenia tabel ................................................................................................ 295 Używanie polecenia INSERT ........................................................................................ 296 Bliższe spojrzenie na INSERT ................................................................................ 296 Stosowanie polecenia SELECT ..................................................................................... 298 Porządkowanie wyników zwracanych przez SELECT ........................................... 299 Ograniczanie wyników ............................................................................................ 300 Używanie WHERE w zapytaniach ................................................................................ 300 Stosowanie operatorów w klauzuli WHERE .......................................................... 301 Porównywanie łańcuchów za pomocą LIKE .......................................................... 302 10 PHP, MySQL i Apache dla każdego Selekcja z kilku tabel ..................................................................................................... 302 Używanie JOIN ....................................................................................................... 304 Stosowanie podselekcji ........................................................................................... 306 Modyfikowanie rekordów za pomocą polecenia UPDATE .......................................... 307 Warunkowe instrukcje UPDATE ............................................................................ 309 Stosowanie bieżących wartości kolumn z UPDATE .............................................. 309 Używanie polecenia REPLACE .................................................................................... 310 Stosowanie polecenia DELETE .................................................................................... 311 Warunkowa instrukcja DELETE ............................................................................ 312 Często stosowane funkcje MySQL operujące na ciągach tekstowych .......................... 313 Funkcje długości i konkatenacji .............................................................................. 314 Funkcje przycinające i dopełniające ....................................................................... 316 Funkcje lokalizacji i pozycji ................................................................................... 317 Funkcje operujące na podciągach ........................................................................... 318 Funkcje modyfikujące ciągi .................................................................................... 319 Korzystanie z funkcji daty i czasu w MySQL ............................................................... 320 Operowanie na dniach ............................................................................................. 320 Operowanie na miesiącach i latach ......................................................................... 323 Operowanie na tygodniach ...................................................................................... 324 Operowanie na godzinach, minutach i sekundach .................................................. 325 Formatowanie daty i czasu w MySQL .................................................................... 326 Działania arytmetyczne na datach w MySQL ......................................................... 328 Funkcje specjalne i możliwości w zakresie konwersji ............................................ 330 Podsumowanie ............................................................................................................... 332 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 333 Warsztaty ....................................................................................................................... 334 Test .......................................................................................................................... 334 Odpowiedzi ............................................................................................................. 335 Ćwiczenie ................................................................................................................ 335 Rozdział 17. Transakcje i procedury składowane w MySQL ................................ 337 Czym są transakcje? ...................................................................................................... 337 Podstawowe elementy składni ................................................................................ 338 Praktyczny przykład zastosowania transakcji ......................................................... 339 Czym są procedury składowane? .................................................................................. 341 Podstawowa składnia procedur składowanych ....................................................... 341 Podsumowanie ............................................................................................................... 343 Warsztaty ....................................................................................................................... 343 Test .......................................................................................................................... 343 Odpowiedzi ............................................................................................................. 343 Rozdział 18. Interakcja z MySQL z poziomu PHP ............................................... 345 Funkcje MySQL a funkcje MySQLi ............................................................................. 345 Łączenie się z MySQL poprzez PHP ............................................................................ 345 Nawiązywanie połączenia ....................................................................................... 346 Wykonywanie zapytań ............................................................................................ 347 Odbieranie komunikatów o błędach ........................................................................ 348 Operowanie na danych z bazy MySQL ......................................................................... 349 Wstawianie danych z poziomu PHP ....................................................................... 349 Pobieranie danych z bazy w PHP ............................................................................ 353 Pozostałe funkcje MySQL w PHP .......................................................................... 354 Podsumowanie ............................................................................................................... 355 Warsztaty ....................................................................................................................... 355 Test .......................................................................................................................... 356 Odpowiedzi ............................................................................................................. 356 Spis treści 11 Część V Proste projekty .......................................................... 357 Rozdział 19. Zarządzanie prostą listą mailingową ............................................. 359 Opracowywanie mechanizmu subskrypcji .................................................................... 359 Tworzenie tabeli subskrybentów ............................................................................. 360 Tworzenie formularza subskrypcji .......................................................................... 360 Budowa mechanizmu mailingu ..................................................................................... 367 Podsumowanie ............................................................................................................... 371 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 371 Warsztaty ....................................................................................................................... 372 Test .......................................................................................................................... 372 Odpowiedzi ............................................................................................................. 372 Rozdział 20. Tworzenie internetowej książki adresowej ..................................... 373 Planowanie i tworzenie tabel w bazie danych ............................................................... 373 Tworzenie menu ............................................................................................................ 376 Tworzenie mechanizmu dodawania rekordów .............................................................. 376 Przeglądanie rekordów .................................................................................................. 381 Tworzenie mechanizmu usuwania rekordów ................................................................ 389 Uzupełnianie istniejących rekordów ............................................................................. 391 Podsumowanie ............................................................................................................... 396 Warsztaty ....................................................................................................................... 396 Test .......................................................................................................................... 397 Odpowiedzi ............................................................................................................. 397 Ćwiczenia ................................................................................................................ 398 Rozdział 21. Tworzenie prostego forum dyskusyjnego ....................................... 399 Projektowanie tabel w bazie danych ............................................................................. 399 Tworzenie formularzy wprowadzania danych i skryptów ............................................ 400 Wyświetlanie listy tematów ........................................................................................... 404 Wyświetlanie postów w temacie ................................................................................... 407 Dodawanie postu w wybranym temacie ........................................................................ 412 Podsumowanie ............................................................................................................... 415 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 415 Warsztaty ....................................................................................................................... 416 Test .......................................................................................................................... 416 Odpowiedzi ............................................................................................................. 416 Ćwiczenie ................................................................................................................ 416 Rozdział 22. Tworzenie witryny sklepu internetowego ....................................... 417 Planowanie i tworzenie tabel w bazie danych ............................................................... 417 Wstawianie rekordów do tabeli sklep_kategorie .................................................... 419 Wstawianie rekordów do tabeli sklep_artykuly ...................................................... 420 Wstawianie rekordów do tabeli sklep_art_rozmiar ................................................. 420 Wstawianie rekordów do tabeli sklep_art_kolor ..................................................... 421 Wyświetlanie kategorii artykułów ................................................................................. 421 Wyświetlanie artykułów ................................................................................................ 424 Podsumowanie ............................................................................................................... 427 Warsztaty ....................................................................................................................... 428 Test .......................................................................................................................... 428 Odpowiedzi ............................................................................................................. 428 12 PHP, MySQL i Apache dla każdego Rozdział 23. Tworzenie mechanizmu koszyka z zakupami .................................. 429 Planowanie i tworzenie tabel ......................................................................................... 429 Integracja koszyka z witryną sklepową ......................................................................... 431 Dodawanie artykułów do koszyka .......................................................................... 434 Przeglądanie zawartości koszyka ............................................................................ 436 Usuwanie artykułów z koszyka ............................................................................... 438 Sposoby dokonywania płatności i sekwencja kasowa ................................................... 439 Tworzenie formularza kasowego ............................................................................ 440 Realizowanie czynności kasowych ......................................................................... 440 Podsumowanie ............................................................................................................... 441 Warsztaty ....................................................................................................................... 441 Test .......................................................................................................................... 442 Odpowiedzi ............................................................................................................. 442 Rozdział 24. Tworzenie prostego kalendarza ..................................................... 443 Tworzenie prostego kalendarza wyświetlanego na ekranie .......................................... 443 Sprawdzenie danych przesłanych przez użytkownika ............................................ 444 Tworzenie formularza HTML ................................................................................. 445 Tworzenie tabeli kalendarza .................................................................................... 446 Dodawanie terminów do kalendarza ....................................................................... 450 Tworzenie biblioteki kalendarza ................................................................................... 458 Podsumowanie ............................................................................................................... 463 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 464 Warsztaty ....................................................................................................................... 464 Test .......................................................................................................................... 464 Odpowiedzi ............................................................................................................. 464 Ćwiczenie ................................................................................................................ 464 Rozdział 25. Ograniczanie dostępu do aplikacji ................................................. 465 Istota uwierzytelniania ................................................................................................... 465 Uwierzytelnianie klienta ......................................................................................... 466 Możliwości funkcjonalne modułu uwierzytelniającego serwera Apache ..................... 467 Uwierzytelnianie bazujące na plikach ..................................................................... 468 Kontrola dostępu bazująca na pliku bazy danych ................................................... 470 Apache jako narzędzie kontroli dostępu ......................................................................... 471 Wprowadzanie reguł dostępu .................................................................................. 471 Interpretacja reguł dostępu ...................................................................................... 473 Wiązane zastosowanie metod kontroli dostępu ............................................................. 474 Ograniczenie dostępu na podstawie metod HTTP ........................................................ 475 Ograniczenie dostępu na podstawie wartości cookies ................................................... 476 Tworzenie tabeli uprawnionych użytkowników ..................................................... 476 Tworzenie formularza logowania i skryptu ............................................................ 477 Sprawdzanie cookie uwierzytelniającego ............................................................... 479 Podsumowanie ............................................................................................................... 481 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 481 Warsztaty ....................................................................................................................... 482 Test .......................................................................................................................... 482 Odpowiedzi ............................................................................................................. 482 Ćwiczenie ................................................................................................................ 483 Rozdział 26. Monitorowanie i prowadzenie dzienników aktywności serwera ....... 485 Standardowe odnotowywanie dostępu do serwera ........................................................ 485 Ustalanie treści dzienników .................................................................................... 486 Odnotowywanie dostępów w plikach ..................................................................... 489 Odnotowywanie dostępów w programie ................................................................. 490 Spis treści 13 Standardowy tryb odnotowywania błędów serwera Apache ......................................... 491 Odnotowywanie błędów w pliku ............................................................................. 491 Odnotowywanie błędów w programie .................................................................... 491 Demon syslog jako argument .................................................................................. 491 Dyrektywa LogLevel ............................................................................................... 492 Zarządzanie dziennikami serwera Apache .................................................................... 492 Ustalanie nazw hostów ............................................................................................ 493 Rotacja dzienników ................................................................................................. 493 Łączenie i podział dzienników ................................................................................ 494 Analiza dzienników ................................................................................................. 494 Monitorowanie dzienników błędów ........................................................................ 494 Odnotowywanie informacji w bazie danych ................................................................. 495 Tworzenie tabeli w bazie danych ............................................................................ 495 Tworzenie skryptu PHP odnotowującego dane ...................................................... 495 Tworzenie przykładowych raportów ....................................................................... 496 Podsumowanie ............................................................................................................... 499 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 500 Warsztaty ....................................................................................................................... 500 Test .......................................................................................................................... 500 Odpowiedzi ............................................................................................................. 500 Rozdział 27. Lokalizacja aplikacji ..................................................................... 501 Internacjonalizacja i lokalizacja .................................................................................... 501 Zestawy znaków ............................................................................................................ 502 Modyfikacje środowiska ................................................................................................ 503 Zmiany w konfiguracji serwera Apache ................................................................. 503 Zmiany w konfiguracji PHP .................................................................................... 504 Zmiany w konfiguracji MySQL .............................................................................. 504 Tworzenie zlokalizowanej struktury strony .................................................................. 505 Podsumowanie ............................................................................................................... 510 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 511 Warsztaty ....................................................................................................................... 511 Test .......................................................................................................................... 511 Rozdział 28. Korzystanie z XML ........................................................................ 513 Co to jest XML? ............................................................................................................ 513 Podstawowa struktura dokumentu XML ................................................................. 51
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP, MySQL i Apache dla każdego. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: