Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00434 005778 20489138 na godz. na dobę w sumie
PHP. Programowanie obiektowe - książka
PHP. Programowanie obiektowe - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0697-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Język PHP od dawna cieszy się zasłużonym uznaniem wśród twórców witryn WWW i aplikacji internetowych. Prosta składnia, ogromne możliwości i dostęp na licencji open-source przysporzyły mu liczne grono zwolenników. W najnowszej wersji PHP, oznaczonej numerem 5, twórcy języka wprowadzili kolejną ciekawą i niezwykle użyteczną cechę -- programowanie obiektowe. Otwiera to przed programistami nowe możliwości tworzenia wydajnych i bezpiecznych aplikacji. Dla tych, którzy nie znają jeszcze zasad programowania obiektowego, PHP 5 jest idealnym narzędziem do nauki, bowiem stosowany w nim model obiektowy jest niezwykle prosty i czytelny.

'PHP. Programowanie obiektowe' to świetny podręcznik, dzięki któremu opanujesz możliwości i sekrety tej techniki. Czytając go, poznasz nie tylko język PHP 5, ale także ogólne zasady programowania obiektowego. Dowiesz się, czym są obiekt, klasa, konstruktor, destruktor, dziedziczenie, polimorfizm i interfejs. Nauczysz się tworzyć własne klasy i korzystać z nich w projektach. Przeczytasz także o komunikacji z bazą danych, stosowaniu języka XML, protokołu SOAP oraz zaznajomisz się z automatycznym tworzeniem dokumentacji kodu.

Jeśli chcesz poznać PHP 5 i zasady programowania obiektowego,
ta książka jest właśnie dla Ciebie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl PHP. Programowanie obiektowe Autor: Peter Lavin T³umaczenie: Julia Szajkowska ISBN: 83-246-0697-1 Tytu³ orygina³u: Object Oriented PHP Format: B5, stron: 232 Jêzyk PHP od dawna cieszy siê zas³u¿onym uznaniem wœród twórców witryn WWW i aplikacji internetowych. Prosta sk³adnia, ogromne mo¿liwoœci i dostêp na licencji open-source przysporzy³y mu liczne grono zwolenników. W najnowszej wersji PHP, oznaczonej numerem 5, twórcy jêzyka wprowadzili kolejn¹ ciekaw¹ i niezwykle u¿yteczn¹ cechê — programowanie obiektowe. Otwiera to przed programistami nowe mo¿liwoœci tworzenia wydajnych i bezpiecznych aplikacji. Dla tych, którzy nie znaj¹ jeszcze zasad programowania obiektowego, PHP 5 jest idealnym narzêdziem do nauki, bowiem stosowany w nim model obiektowy jest niezwykle prosty i czytelny. „PHP. Programowanie obiektowe” to œwietny podrêcznik, dziêki któremu opanujesz mo¿liwoœci i sekrety tej techniki. Czytaj¹c go, poznasz nie tylko jêzyk PHP 5, ale tak¿e ogólne zasady programowania obiektowego. Dowiesz siê, czym s¹ obiekt, klasa, konstruktor, destruktor, dziedziczenie, polimorfizm i interfejs. Nauczysz siê tworzyæ w³asne klasy i korzystaæ z nich w projektach. Przeczytasz tak¿e o komunikacji z baz¹ danych, stosowaniu jêzyka XML, protoko³u SOAP oraz zaznajomisz siê z automatycznym tworzeniem dokumentacji kodu. (cid:129) Podstawy programowania obiektowego (cid:129) Obiektowe cechy PHP 5 (cid:129) Tworzenie klas (cid:129) Po³¹czenia z bazami danych (cid:129) Dziedziczenie i interfejsy (cid:129) Przetwarzanie kana³ów RSS (cid:129) Korzystanie z protoko³u SOAP (cid:129) Generowanie dokumentacji za pomoc¹ klas Reflection (cid:129) Praca z SQLite Jeœli chcesz poznaæ PHP 5 i zasady programowania obiektowego, ta ksi¹¿ka jest w³aœnie dla Ciebie PODZIĘKOWANIA .................................................................................... 11 WSTĘP ....................................................................................................... 13 1 JAKĄŻ SPLĄTANĄ SIEĆ PLECIEMY .......................................................... 21 Czy naprawdę potrzebujemy obiektów? ...............................................................................22 Tylko język skryptowy .......................................................................................................22 Obiekty tylko dla wielkich ..................................................................................................23 Zostawcie go w spokoju ....................................................................................................24 Zwiększona złożoność .......................................................................................................24 Kultura PHP ...........................................................................................................................24 2 PODSTAWY PROGRAMOWANIA OBIEKTOWEGO .................................... 27 Klasa .......................................................................................................................................28 Klasy kontra rekordy ..........................................................................................................28 Spójna całość ......................................................................................................................28 Obiekty są instancjami ........................................................................................................29 Obiekty potrzebują modyfikatorów dostępu .........................................................................29 Ponowne wykorzystanie obiektu i dziedziczenie ...................................................................30 Dziedziczenie wielokrotne .................................................................................................30 Mieć ciastko i zjeść ciastko .................................................................................................30 Co dalej? .................................................................................................................................31 3 NOWE CECHY OBIEKTOWE W PHP 5 ........................................................33 Modyfikatory dostępu ........................................................................................................... 34 Klasy wbudowane .................................................................................................................. 34 Wyjątki ............................................................................................................................... 35 Klasy baz danych ................................................................................................................ 35 Usługi internetowe ............................................................................................................ 35 Klasy Reflection ................................................................................................................. 36 Iterator .............................................................................................................................. 36 Wsteczna kompatybilność ..................................................................................................... 36 Przekazany przez referencję ............................................................................................. 37 Prognozy ............................................................................................................................ 37 Co dalej? ................................................................................................................................ 38 Adaptacja PHP 5 ................................................................................................................ 38 Kompromis ........................................................................................................................ 39 4 POKAŻ ODROBINĘ KLASY .......................................................................41 Projekt ................................................................................................................................... 42 Definiowanie problemu ..................................................................................................... 42 Niekoniecznie kod Leonarda ................................................................................................. 43 Konstruktor ....................................................................................................................... 44 Odwoływanie się do zmiennych wystąpienia .................................................................... 44 Metody osłonowe .............................................................................................................. 45 Tworzenie egzemplarza ........................................................................................................ 46 Co osiągnęliśmy? .................................................................................................................... 47 Ale czy poleci? ....................................................................................................................... 48 5 ZMIEŃMY NASZĄ KLASĘ ..........................................................................49 Przejście do PHP 5 ................................................................................................................ 49 Modyfikatory dostępu ....................................................................................................... 50 Konstruktor ....................................................................................................................... 52 Modyfikowanie klasy ............................................................................................................. 53 Przebudowa konstruktora ................................................................................................. 53 Filtrowanie zawartości ....................................................................................................... 55 Przywrócenie pierwotnej postaci tablicy ........................................................................... 57 Podsumowanie zmian ............................................................................................................ 58 6 KLASA THUMBNAILIMAGE ......................................................................59 Zadania Projektanta ............................................................................................................... 60 Naśladowanie Projektanta ................................................................................................. 60 Pomoc ze strony funkcji PHP ............................................................................................ 60 4 S p i s t r e ś c i Klasa ThumbnailImage ............................................................................................................61 Dane składowe ...................................................................................................................61 Przebudowa konstruktora .................................................................................................61 Dwa sposoby skonstruowania obiektu ..............................................................................62 Zachowanie wewnętrzne — metody prywatne ................................................................63 Czy musi być prywatna? .....................................................................................................64 Metoda pomocnicza ...........................................................................................................64 Metody publiczne ...............................................................................................................65 Czyszczenie pamięci ..........................................................................................................65 Wyświetlanie obrazu ..........................................................................................................66 Metody „pobierz” i „ustaw” ...............................................................................................66 Jakość obrazu .....................................................................................................................67 Kiedy zmieniać jakość? .......................................................................................................68 Wyświetlanie miniaturki .........................................................................................................68 Zbierając to razem .................................................................................................................69 Co dalej? .................................................................................................................................70 7 BUDOWANIE KLASY PAGENAVIGATOR .................................................. 71 Jak zachowuje się nawigator? .................................................................................................72 Różne rodzaje wyszukiwań ................................................................................................72 Jak to będzie wyglądać? ..........................................................................................................72 Kod .........................................................................................................................................73 Konstruktor ........................................................................................................................76 Stop złemu zachowaniu .....................................................................................................76 Inne wywołania metod konstruktora .................................................................................77 Metoda getNavigator .............................................................................................................79 „Przejdź do pierwszej” i „Przejdź do poprzedniej” ...........................................................79 Ciało nawigatora ................................................................................................................80 „Przejdź do następnej” i „Przejdź do ostatniej” .................................................................81 Bieżący i ostatni numer strony ...........................................................................................81 Co dalej? .................................................................................................................................82 8 WYKORZYSTANIE KLASY PAGENAVIGATOR .......................................... 83 Zmiany w klasie DirectoryItems ............................................................................................84 CSS i możliwość ponownego wykorzystania .........................................................................84 Stronicowanie z klasą .............................................................................................................86 Wyświetlanie fragmentu tablicy .........................................................................................88 Tworzenie obiektu PageNavigator ....................................................................................89 Co dalej? .................................................................................................................................90 S p i s t r e ś c i 5 9 KLASY BAZY DANYCH .............................................................................91 Korzystając z tego, co znane ................................................................................................. 91 Jedną kostkę cukru czy dwie? ................................................................................................ 92 Klasa MySQLConnect ............................................................................................................ 92 Zmienne świadome klasy .................................................................................................. 93 Tworzenie kolejnych połączeń .......................................................................................... 94 Droga do celu rozpoczyna się tutaj ................................................................................... 95 Klasa MySQLResultSet ........................................................................................................... 95 Nawigator stron .................................................................................................................... 97 Sortowanie, filtrowanie i wydobywanie ............................................................................ 98 Przemierzanie zestawienia wyników ................................................................................. 99 Nawigator potrzebuje wskazówek ................................................................................... 99 Co po nawigatorze? ............................................................................................................. 101 10 Z DZIEDZICZENIEM LEPIEJ .....................................................................103 Standardowa biblioteka PHP — Standard PHP Library ...................................................... 104 Rozszerzenie klasy przez dziedziczenie .............................................................................. 104 Klasa wyjątków ................................................................................................................ 105 Słowo kluczowe protected .............................................................................................. 105 Słowo kluczowe final ....................................................................................................... 106 Więcej metod magicznych ............................................................................................... 106 Zamiana błędów na wyjątki ................................................................................................. 107 Klasa MySQLException ........................................................................................................ 108 Zmiany w klasie MySQLConnect ........................................................................................ 110 Pchnąć klasę do przodu ................................................................................................... 111 Przechwytywanie wyjątków ................................................................................................ 112 Implementacja interfejsu ...................................................................................................... 113 Kilka słów o interfejsie Iterator ....................................................................................... 114 Implementacja ................................................................................................................. 115 Zostawmy ją niezdefiniowaną ......................................................................................... 117 Implementacja i dostęp .................................................................................................... 118 Iteracja przez MySQLResultSet ....................................................................................... 119 Co dalej? .............................................................................................................................. 119 11 ZAAWANSOWANE POJĘCIA Z ZAKRESU PROGRAMOWANIA OBIEKTOWEGO ........................................................................................121 Klasy abstrakcyjne ................................................................................................................ 122 Metody prywatne nie mogą być abstrakcyjne ................................................................. 122 Interfejs czy klasa czysto abstrakcyjna? ............................................................................ 123 Polimorfizm ......................................................................................................................... 123 Kontrola nad użyciem funkcji .......................................................................................... 124 6 S p i s t r e ś c i Klasy statyczne .....................................................................................................................125 Statyczne klasy matematyczne .........................................................................................125 Instancje klas statycznych .................................................................................................126 Jak zapobiec tworzeniu instancji klasy statycznej? ............................................................127 Wzorce projektowe .............................................................................................................127 Wzorzec Singleton ...........................................................................................................127 Która implementacja? .......................................................................................................129 Co dalej? ...............................................................................................................................129 12 UTRZYMAJMY ŚWIEŻOŚĆ ...................................................................... 131 SimpleXML ...........................................................................................................................132 XML .................................................................................................................................132 RSS ...................................................................................................................................133 Budowa pliku RSS .............................................................................................................133 Odczyt wątku ...................................................................................................................135 Przeszukiwanie zawartości strony .......................................................................................136 Funkcje Google API ..........................................................................................................136 Technologia AJAX ............................................................................................................137 Instalacja protokołu SOAP ...............................................................................................137 Rozszerzenie SOAP .........................................................................................................137 Klient SOAP .....................................................................................................................138 Test działania ....................................................................................................................141 Technologia AJAX wykorzystana do przeglądania wyników ...........................................142 Uproszczenie złożonych zadań ............................................................................................143 A może proceduralnie? ........................................................................................................143 13 WIĘCEJ METOD MAGICZNYCH ............................................................... 145 Metody __get i __set ............................................................................................................146 Czy było warto? ...............................................................................................................147 Metody __isset i __unset .....................................................................................................148 Metoda __call .......................................................................................................................149 Metoda __autoload ..............................................................................................................150 Metody __sleep i __wakeup ................................................................................................151 Metoda __clone ...................................................................................................................152 Gdzie jest Włodek? ..........................................................................................................153 Operator clone ................................................................................................................154 Klasy agregowane .............................................................................................................154 Metoda pobierania dla danych składowych obiektu klasy złożonej ....................................157 Klonom wstęp wzbroniony ..............................................................................................158 Kilka słów o przeciążaniu .....................................................................................................158 S p i s t r e ś c i 7 14 TWORZENIE DOKUMENTACJI DZIĘKI KLASOM REFLECTION ...............161 Czym są klasy reflection? ..................................................................................................... 162 Grupa klas typu reflection ................................................................................................... 162 Klasa Reflection ................................................................................................................ 163 Klasa ReflectionClass ....................................................................................................... 164 Obiekty ReflectionMethod i ReflectionParameter ........................................................... 165 Funkcje wbudowane ........................................................................................................ 166 Jak sformatować tekst? ........................................................................................................ 166 Klasa Documenter ............................................................................................................... 166 Opis klasy Documenter ................................................................................................... 167 Opisywanie metod i danych składowych ......................................................................... 168 Konstruktor ..................................................................................................................... 169 Modyfikatory metod i danych składowych ...................................................................... 169 Używanie klasy Documenter ............................................................................................... 170 Tworzenie bocznego menu klas i interfejsów ................................................................. 171 Formatowanie szczegółów dokumentacji ....................................................................... 171 Formatowanie komentarzy dla klasy Documenter ......................................................... 173 Reflecting ............................................................................................................................. 174 15 ROZBUDOWA ROZSZERZENIA SQLITE ...................................................175 Krótki przegląd .................................................................................................................... 176 Struktura katalogu ............................................................................................................... 176 Jak się to robi? ...................................................................................................................... 177 Zaczynajmy .......................................................................................................................... 178 Tworzenie tabeli .................................................................................................................. 179 Widoki ................................................................................................................................. 180 Wyzwalacze ......................................................................................................................... 180 Implementacja SQLite w PHP ............................................................................................. 182 Rozbudowa klasy SQLiteDatabase ...................................................................................... 182 Przesłonięte metody zapytania ............................................................................................ 183 Komunikaty o błędach ..................................................................................................... 185 Metody zapytań ............................................................................................................... 185 Metody użytkowe ................................................................................................................ 189 Pobieranie metadanych ................................................................................................... 191 Używanie metadanych ..................................................................................................... 191 Funkcje zdefiniowane przez użytkownika ........................................................................... 193 Korzystanie z SQLite i jego ograniczenia ............................................................................. 195 16 UŻYWANIE PDO ......................................................................................197 Wady i zalety ....................................................................................................................... 198 Zmienianie aplikacji SQLite ................................................................................................. 198 Zmiany w kodzie ............................................................................................................. 198 8 S p i s t r e ś c i Dodatkowe możliwości PDO ..............................................................................................201 Klasa PDO ........................................................................................................................201 Klasa PDOStatement .......................................................................................................202 Ocena ...................................................................................................................................204 Czy to święty Graal? .........................................................................................................205 A KONFIGURACJA PHP 5 .......................................................................... 207 Ustawienia php.ini ................................................................................................................208 E_STRICT ........................................................................................................................209 Nie obcinamy dwa razy ....................................................................................................210 B TABELA KONWERSJI: PHP 4 I PHP 5 ..................................................... 211 SŁOWNICZEK .......................................................................................... 215 SKOROWIDZ ........................................................................................... 221 S p i s t r e ś c i 9 PHP 3 POJAWIŁO SIĘ W POŁOWIE 1998 ROKU, MAJĄC JUŻ, NIEJAKO MACHINALNIE, WBUDOWANE PEWNE PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI PRO- GRAMOWANIA OBIEKTOWEGO, KTÓRE „DAWAŁY NOWE MOŻLIWOŚCI dostępu do tablic”.1 W kolejnej, czwartej wersji, wypuszczonej w połowie 2000 roku, nie pojawiły się żadne znaczące zmiany. Nadal udostępniano podstawowe funkcje programowania obiektowego — tworzenie klas i dziedziczenie. Wraz z pojawieniem się wersji 5. w 2004 roku, okazało się, że wiele rzeczy można było ulepszyć. W tym samym czasie Java, najpopularniejszy język obiek- towy, był już obecny na rynku od prawie 10 lat. Dlaczego więc w przypadku PHP pełna obiektowość pojawiła się tak późno? Mówiąc zwięźle, powodem był fakt, że PHP to język do tworzenia stron internetowych, a potrzeba wprowadzenia obiektów w tego typu narzędziach pojawiła się stosunkowo niedawno. 1 Por. Zeev Suraski, „Object-oriented Evolution of PHP”, dostępny na http://www.devx.com/webdev/ Article/10007/0/page/1 (otwierany 3 sierpnia 2006 r.) — przyp. aut. Obsługa obiektów została doczepiona do istniejącego już języka. Dzięki temu można wybrać jedną z dwóch opcji — programowanie obiektowe lub procedu- ralne. Ta hybrydowość PHP powinna być postrzegana jako jego zaleta, a nie wada. Zdarzają się sytuacje, kiedy trzeba wstawić w kod strony krótki skrypt PHP, ale także takie, kiedy nieodzowne jest użycie obiektu. Jak już dowodziłem w rozdziale 1., często rozwiązanie obiektowe jest jedy- nym możliwym. PHP 5 jest przygotowane na taką sytuację i zapewnia w pełni rozwinięty model obiektu, umacniając tym czołową pozycję PHP wśród języ- ków skryptowych używanych po stronie serwera. Ten rozdział, podobnie jak poprzedni, poświęcony będzie ogólnym zagad- nieniom. Dokonam w nim przeglądu poprawek wprowadzonych w nowej wersji PHP, a bardziej szczegółowo, na przykładach, przedstawię te zagadnienia w ko- lejnych rozdziałach. Przy tej okazji poruszę problem kompatybilności ze star- szymi wersjami. Rozdział 2. określił modyfikatory dostępu jako zasadniczy element języka obiek- towego. PHP 5 dostarcza tu wszystkiego, czego moglibyśmy wymagać. Poprzed- nie wersje nie zapewniały ochrony danych, wszystkie elementy klasy były po- wszechnie dostępne. Brak modyfikatorów dostępu najprawdopodobniej najbardziej odstręczał od pracy z obiektami w starszych wersjach PHP. UWAGA Pojęciem ściśle związanym z ochroną danych jest ukrywanie informacji. Modyfi- katory dostępu pozwalają na taką operację, dzięki wprowadzeniu interfejsu (omó- wionego w rozdziale 2.). To samo odnosi się do hermetyzacji obiektu. Każdy język obiektowy posiada swoje wbudowane klasy i PHP nie jest tu wyjąt- kiem. PHP wprowadza bibliotekę Standard PHP Library (SPL), która jest źró- dłem wielu gotowych klas i interfejsów. Wersja 5.1, w zależności od konfiguracji PHP, posiada ponad 100 klas i interfejsów — całkiem rozsądny wzrost w stosunku do wersji 5.0. Gotowe obiekty znacznie przyspieszają tempo pracy nad stroną, a rdzenne klasy pisane w C dostarczają dodatkowych możliwości. Nawet jeśli nie odpowia- dają one dokładnie potrzebom programisty, to można je łatwo rozszerzyć, aż do uzyskania właściwego efektu. UWAGA Liczba klas nie pozwala omówić ich wszystkich w tej książce, szczególnie że nie wszystkie są dobrze udokumentowane. Skupimy się na tych, które są z jakichś względów wyjątkowo godne uwagi. 34 R o z d z i a ł 3 Wyjątki Wszystkie języki obiektowe mają wbudowaną obsługę wyjątków, co jest obiek- towym odpowiednikiem obsługi błędów. Aby skorzystać z tej funkcji, programista posługuje się słowami kluczowymi try, catch i throw. Blok instrukcji try zawiera kod, który może spowodować wystąpienie błędów. Jeśli takowy się pojawi, jest wyrzucany i przechwytywany przez blok catch. Przewaga wyjątków nad błęda- mi sprowadza się do możliwości ich centralnego obsłużenia, co nie zaśmieca tak kodu. Wyjątki znacznie zmniejszają ilość kodu odpowiedzialnego za wykrywanie i obsługę błędów. Dodatkowo gotowa, wbudowana klasa obsługująca wyjątki jest doskonałą podstawą do napisania własnej klasy obsługi wyjątków — oczywiście przez dziedziczenie. (Przejście z pułapkowania błędów do obsługi wyjątków zo- stanie szczegółowo opisane w dziale „Zamiana błędów na wyjątki”). Klasy baz danych Skoro PHP ma ułatwiać tworzenie dynamicznych stron WWW, to musi obsłu- giwać zagadnienia związane z bazami danych. W PHP pojawia się rozszerzenie mysqli (MySQL Improved), które pozwala wykorzystać właściwości MySQL 4.1 i późniejszych wersji. Teraz można już używać wcześniej przygotowanych dla MySQL instrukcji (dzięki wbudowanemu interfejsowi OO). W zasadzie wszystko, co może być zrobione w procedurach, może być napisane obiektowo dzięki temu interfejsowi. SQLite jest silnikiem bazy danych wbudowanym bezpośrednio w PHP. Nie jest to baza ogólnego użytku, jak MySQL, ale w niektórych przypadkach jest wręcz idealnym rozwiązaniem — często pozwala tworzyć szybsze, bardziej ela- styczne i wszechstronne aplikacje. Znów dostępny jest cały interfejs obiektowy. Wersja 5.1 i wyższe również zawierają obiekty PHP Data Objects (PDO). Jeśli zachodzi potrzeba łączenia się z zapleczem więcej niż jednej bazy danych, wtedy taki pakiet jest idealnym rozwiązaniem. Interfejs potrafiący współpraco- wać z różnymi systemami baz danych jest osiągalny jedynie dzięki nowemu mo- delowi obiektu. Ze względu na swoją wagę, bazy danych i zagadnienia z nimi związane zo- staną omówione szczegółowo w dalszej części książki. Praca z bazą MySQL roz- pocznie się w rozdziale 9. Rozdział 15. będzie poświęcony SQLite, a rozdział 16. — PDO. Usługi internetowe W PHP 5 obsługa XML (Extensible Markup Language) została powierzona ze- stawowi narzędzi libxml2 (http://www.xmlsoft.org/). Zmieniono kod leżący u pod- staw Simple API dla XML (SAX) i DOM. Dodatkowo obsługa DOM jest zgodna ze standardem wprowadzonym przez World Wide Web Consortioum. Unifikacja obsługi XML przez libxml2 jest skierowana na bardziej wydajną i prostszą w utrzymaniu implementację. Jest to o tyle ważne, że obsługa XML w PHP 4 jest słaba, a usługi internetowe powodują wystąpienie problemów, dla których jedynym rozwiązaniem jest programowanie obiektowe. N o w e c e c h y o b i e k t o w e w P H P 5 35 Stworzenie klienta SOAP i odczytanie wątku RSS w PHP 4 było poważnym wyzwaniem dla programisty. Wymagało utworzenia własnej klasy lub wykorzy- stania klas zewnętrznych, jak NuSOAP (http://sourceforge.net/projects/nusoap/). Pod- czas pracy z PHP 5 nie ma potrzeby wprowadzać zewnętrznych źródeł. Roz- dział 12. pokaże, jak łatwo sprostać tym zadaniom, używając wbudowanej klasy SOAPClient i SimpleXMLElement. Znów wszystko to jest możliwe dzięki ulepszone- mu modelowi obiektu. Klasy Reflection Klasy Reflection wbudowane w PHP 5 pozwalają dokonać introspekcji (udostęp- nić wraz ze skompilowanym komponentem informacje o jego metodach, właści- wościach itp.) obiektu i odtworzyć kod źródłowy. Przeciętny projektant może czuć pokusę, by zignorować te klasy, ale rozdział 14. udowodni ich użyteczność podczas automatyzacji wykonywania najmniej lubianego zadania — dokumentowania kodu. Iterator Poza wbudowanymi klasami, PHP 5 szczyci się również wbudowanymi interfej- sami. Iterator jest najważniejszym z nich, ponieważ wywodzi się z niego spora liczba klas i interfejsów. Szczegóły przedstawi rozdział 10. Wsteczna kompatybilność może być problemem, jeśli kod korzysta już z obiektów. PHP 5 wprowadza kilka „magicznych” metod. Nazwa magicznej metody rozpo- czyna się podwójnym podkreśleniem, a to pociąga za sobą zmianę nazw innych metod i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika, jeśli korzystają one z tej kon- wencji. Wszystkie one zostaną opisane w rozdziale 13. Najważniejsze z nich dotyczą zagadnienia tworzenia i niszczenia obiektu. Sposób tworzenia obiektu z PHP 4 jest nadal obsługiwany, ale lepiej jest używać nowej magicznej metody. PHP 5 neguje pewne istniejące już funkcje, związane z programowaniem obiektowym. Przykładem może być funkcja is_a, która została zastąpiona nowym operatorem isinstanceof (zob. rozdział 14.). Ta zmiana nie ma znaczącego wpły- wu na wykonanie kodu w PHP 5. Jeśli użyta zostanie niezalecana funkcja, PHP wyświetli komunikat (tylko jeżeli poziom informowania o błędach ma wartość E_STRICT) — użyteczna cecha, ponieważ pokazuje, w których miejscach kod wymaga aktualizacji; szczegóły znajdują się w dodatku A. Kolejnym przykładem są funkcje get_parent_class, get_class i get_class_methods, które w nowej wersji zwracają wyniki rozróżniające małe i wielkie litery (ale nie wymagają takiego rozróżnienia przy podawaniu ich parametrów). Oznacza to, że kod wykorzystu- jący wyniki ich działania w porównaniu uwzględniającym wielkość liter, będzie wymagał zmian. 36 R o z d z i a ł 3 Przekazany przez referencję Wcześniejsze przykłady pokazują niewielkie zmiany, których efekty wykrywa się względnie łatwo i równie prosto wprowadza się aktualizacje. Jednak wprowa- dzono też zmianę całkiem innego formatu. Główna różnica między wersją 5. PHP a poprzednimi może być opisana stwier- dzeniem, że obiekty są teraz przekazywane przez referencję. W zasadzie jest to prawdą, ale taki opis maskuje prawdziwy stan rzeczy: zmieniono sposób, w jaki operator przypisania pracuje z obiektami. Faktycznie operator przypisania jest często wywoływany pośrednio, podczas przekazywania obiektu do funkcji lub metody, ale obecnie obiekty są przekazy- wane przez referencję z powodu niejawnego przypisania. W wersjach wcześniej- szych niż PHP 5 domyślnym zachowaniem było przypisanie obiektów przez wartości i przekazanie ich do funkcji przez wartości. Takie rozwiązanie jest zu- pełnie odpowiednie dla funkcji pierwotnych, ale w przypadku obiektów staje się zupełnie nieopłacalne. Kopiowanie dużego obiektu, do czego w rezultacie spro- wadza się przekazywanie go przez wartość, powoduje przeciążenie pamięci. W większości przypadków potrzebne jest właśnie odwołanie do oryginalnego obiektu, a nie jego kopia. Zmiana zadania operatora odwołania jest naprawdę poważnym postępem. Co więcej, silnik Zend, który jest fundamentem PHP, został przepisany specjalnie na potrzeby PHP 5. UWAGA W PHP 4 również istnieje możliwość przekazywania obiektów przez referencję przy użyciu operatora i jest to uznawane za dobry zwyczaj programistyczny. Nie trzeba chyba dodawać, że taki sposób użycia operatora odwołania jest zupełnie zbędny w PHP 5. Konsekwencje wskazanej właśnie zmiany omówimy szerzej w rozdziale 13., w sekcji „Metoda __clone”. Prognozy Samo wymienienie kolejnych punktów wstecznej kompatybilności nie naświetla odpowiednio sprawy, która może powodować kontrowersje. Każda zmiana w usta- lonym już języku programowania powoduje konflikt interesów. Wprowadzenie zmian spotyka się z ogólnym potępieniem, ale ich brak również. Weźmy na przy- kład niespójności w nazewnictwie funkcji — ich pozostawienie zapewnia kom- patybilność ze starszymi wersjami, ale takie rozwiązanie spotka się ze słuszną krytyką za brak spójności języka. Oczywiście zerwanie wszelkich więzi z poprzednimi wersjami spowoduje, że część istniejących już kodów przestanie działać. Decyzja, kiedy i w których miej- scach przerwać ciągłość języka, nie należy do prostych, ale omawiane tu wpro- wadzenie przekazywania obiektów przez referencje, pomimo pewnych niedogod- ności, jakie powoduje, samo broni się przed krytyką. Pewnym można być tylko tego, że każda zmiana spowoduje podniesienie się głosów krytyki. Oczywiście komunikaty o pojawieniu się w kodzie niezalecanych funkcji są doskonałym spo- sobem na poinformowanie projektantów o nadchodzących zmianach. N o w e c e c h y o b i e k t o w e w P H P 5 37 Czytelnik, który kupił tę książkę i dotarł w lekturze aż tutaj, z pewnością jest zainteresowany technikami programowania obiektowego. Dla osób znających PHP nauka obiektowej odmiany tego języka nie będzie skomplikowana. Biorąc pod uwagę względną prostotę modelu obiektowego w PHP, takie zadanie z pewnością będzie wymagało mniejszego wysiłku niż przejście z C do C++. Jednakże zmiana języka, czy choćby jego wersji, zawsze wymaga poświęcenia pewnego czasu i na- kładu pracy, szczególnie jeśli wiąże się to ze zmianami w istniejących bibliotekach. Omówiliśmy część zagadnień związanych z kompatybilnością w odniesieniu do programowania obiektowego. Prawie każda procedura uruchomi się bez pro- blemu w PHP 5, nie wymagając przy tym przepisania jej na styl obiektowy. Inna sprawą jest sprawienie, by istniejąca aplikacja wykorzystała możliwości, jakie daje obecnie PHP 5. W przypadku dużych programów taka aktualizacja może wiązać się ze znacznym nakładem pracy. Wiele z nich skorzysta na zmianach. Czytelnik, który próbował już dostosowywać do własnych potrzeb oprogramowa- nie typu phpBB (popularne forum o otwartym dostępie do kodu źródłowego), wie, że takie zadanie byłoby znacznie prostsze, jeśli aplikacja należałaby do gatunku obiektowych. Niestety, aktualizacja niektórych programów, oznacza pracę u samych podstaw. Są też inne zagadnienia, poza kompatybilnością, które należałoby poruszyć. Czy samo poznanie niuansów programowania obiektowego w PHP 5 wystarczy, aby go używać? Czy w sieci działają serwery obsługujące PHP 5? Adaptacja PHP 5 Z tego, co dotąd napisałem, wynika, że PHP 5 jest dopiero na początku swojej drogi. Ale co o nim wiemy: istnieje od ponad roku, a już wykryto w nim i napra- wiono wiele błędów. Jest wersją stabilną. Wszędzie tam, gdzie projektanci mają kontrolę nad konfiguracją serwera WWW, przejście do PHP 5 będzie posunięciem korzystnym. Ale projektanci nie zawsze mają w tej kwestii wiele do powiedzenia. W sytuacji, kiedy nie mają kontroli nad hostem WWW, decyzja o aktualizacji po- zostaje poza ich zasięgiem. PHP padło ofiarą własnego sukcesu. Popularność i stabilność PHP 4 spowol- niły adaptację PHP 5. PHP 4 jest w pełni rozwiniętym językiem, o który oparto mnóstwo aplikacji — open source i komercyjnych. Oczywiście pewne środowiska (szczególnie te, które stosują hosting dzielony) pozostają niechętne zmienianiu ustalonego porządku rzeczy, co owocuje spowolnionym przechodzeniem do PHP 5. UWAGA Inne środowiska hostingowe znacznie szybciej przyswoiły sobie PHP 5. Różne prywatne serwery wirtualne oraz hosty dedykowane (Virtual Private Server) naj- częściej dopuszczają już PHP 5. VSP, będąc bezpieczniejszą i coraz tańszą usługą hostingową, zaczynają dominować na rynku. 38 R o z d z i a ł 3 Kompromis Powszechne korzystanie z PHP 5 jest tylko kwestią czasu. Jednak pisząc tę książ- kę, skłoniłem się ku poglądowi, że, przynajmniej na razie, wielu programistów zechce pisać swoje aplikacje zgodnie ze standardem PHP 4. Dlatego tam, gdzie to możliwe, obok kodu PHP 5 pojawia się wersja pisana w PHP 4. W pewnym sensie PHP 5 jedynie wprowadza formalny zapis funkcji dostęp- nych już w PHP 4. Na przykład, rozsądniej jest wpisać metody dostępowe do zmiennych klasy w PHP 4, niż nadawać im wartość lub odczytywać bezpośrednio (choć PHP 4 dopuszcza taką możliwość). Wymaga to samodyscypliny, ale zaowo- cuje, umożliwiając łatwiejsze dostosowanie do standardu PHP 5. Dodanie restryk- cyjnych modyfikatorów dostępu do kodu, który już posiada metody dostępowe, jest zadaniem stosunkowo prostym. Skutki założenia, że kod będzie kiedyś ak- tualizowany, jedynie poprawiają jego czytelność. To wszystko, jeśli chodzi o teorię programowania obiektowego. W kolejnych rozdziałach zajmiemy się praktyką. N o w e c e c h y o b i e k t o w e w P H P 5 39
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP. Programowanie obiektowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: