Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00139 002974 22422255 na godz. na dobę w sumie
PHP. Stwórz własną stronę internetową - książka
PHP. Stwórz własną stronę internetową - książka
Autor: Liczba stron: 496
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-665-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka 'PHP. Stwórz własną stronę internetową' to podręcznik przedstawiający zasady tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem języka PHP i bazy danych MySQL. Według założeń autora ma on pomóc nawet najmniej doświadczonym programistom w zdobyciu kwalifikacji niezbędnych do rozpoczęcia kariery zawodowej w świecie tworzenia aplikacji internetowych. Każde poruszone w nim zagadnienie ilustrowane jest starannie dobranymi przykładami metod programowania, które pomogą nauczyć się tworzenia wysokiej jakości aplikacji. Niemal we wszystkich rozdziałach książki prezentowane są najbardziej praktyczne i najczęściej wykorzystywane sztuczki programistyczne (mające związek nie tylko z językiem PHP).

Zawarte w tej książce wiadomości pomogą każdemu programiście stworzyć doskonałą aplikację internetową.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PHP. Stwórz w³asn¹ stronê internetow¹ Autor: Praca zbiorowa T³umaczenie: Rafa³ Joñca (rozdz. 22 – 26, 28 – 33), Marek Pa³czyñski (rozdz. 3, 7, 10 – 13, 15), Ewa S³awiñska (wprowadzenie, rozdz. 1, 2, 4 – 6, 8, 9, 14, 16 – 21, 27) ISBN: 83-7361-665-9 Tytu³ orygina³u: Creating Your Web Site with PHP Format: B5, stron: 496 Przyk³ady na ftp: 55 kB Ksi¹¿ka „PHP. Stwórz w³asn¹ stronê internetow¹” to podrêcznik przedstawiaj¹cy zasady tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem jêzyka PHP i bazy danych MySQL. Wed³ug za³o¿eñ autora ma on pomóc nawet najmniej doġwiadczonym programistom w zdobyciu kwalifikacji niezbêdnych do rozpoczêcia kariery zawodowej w ġwiecie tworzenia aplikacji internetowych. Ka¿de poruszone w nim zagadnienie ilustrowane jest starannie dobranymi przyk³adami metod programowania, które pomog¹ nauczyæ siê tworzenia wysokiej jakoġci aplikacji. Niemal we wszystkich rozdzia³ach ksi¹¿ki prezentowane s¹ najbardziej praktyczne i najczêġciej wykorzystywane sztuczki programistyczne (maj¹ce zwi¹zek nie tylko z jêzykiem PHP). • Podstawowe informacje o funkcjonowaniu internetu • Zasady dzia³ania skryptów uruchamianych po stronie serwera • Instalacja i konfiguracja serwera Apache, platformy PHP i bazy danych MySQL • Szczegó³owy opis jêzyka PHP • Korzystanie z bazy danych MySQL • Tworzenie aplikacji modu³owych • Programowanie obiektowe w jêzyku PHP Zawarte w tej ksi¹¿ce wiadomoġci pomog¹ ka¿demu programiġcie stworzyæ doskona³¹ aplikacjê internetow¹. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wprowadzenie ..............................................................................13 Część I Programowanie na potrzeby sieci — podstawy ................19 Rozdział 1. Podstawy funkcjonowania internetu................................................21 Protokoły transmisji danych ....................................................................................... 21 Rodzina TCP/IP......................................................................................................... 23 Adresowanie w sieci .................................................................................................. 24 Adresy IP............................................................................................................. 24 Nazwy domen ...................................................................................................... 26 Porty.................................................................................................................... 28 Terminologia ............................................................................................................. 30 Serwery ............................................................................................................... 30 Węzły .................................................................................................................. 30 Porty.................................................................................................................... 31 Demony sieciowe................................................................................................. 31 Usługodawcy ....................................................................................................... 31 Hosty................................................................................................................... 32 Hosty wirtualne.................................................................................................... 32 Dostawcy usług hostingowych.............................................................................. 32 Witryny internetowe............................................................................................. 33 Pliki HTML ......................................................................................................... 33 Strony internetowe (lub strony HTML) ................................................................. 33 Programowanie na potrzeby sieci.......................................................................... 33 Sieć WWW a adresy URL.......................................................................................... 34 Protokół transmisji danych ................................................................................... 34 Nazwa hosta ........................................................................................................ 35 Numer portu ........................................................................................................ 35 Ścieżka dostępu do strony .................................................................................... 35 Rozdział 2. Interfejs CGI .................................................................................37 Czym jest CGI? ......................................................................................................... 37 Tajemnice adresów URL............................................................................................ 38 Nagłówki a metoda GET............................................................................................ 39 GET .................................................................................................................... 41 POST................................................................................................................... 41 Content-Type....................................................................................................... 41 User-Agent .......................................................................................................... 42 4 PHP. Stwórz własną stronę internetową Referer................................................................................................................. 42 Content-length ..................................................................................................... 42 Cookie................................................................................................................. 43 Accept ................................................................................................................. 43 Imitowanie przeglądarki poprzez telnet................................................................. 43 Metoda POST............................................................................................................ 44 Kodowanie URL........................................................................................................ 45 Formularze oraz ich zastosowanie............................................................................... 45 Ręczne podstawianie parametrów ......................................................................... 46 Korzystanie z formularza...................................................................................... 46 Względne i bezwzględne ścieżki dostępu do skryptu ............................................. 47 Formularze a metoda POST.................................................................................. 48 Rozdział 3. Szczegóły działania skryptów CGI ...................................................51 Przesyłanie dokumentu do użytkownika...................................................................... 52 Nagłówki odpowiedzi........................................................................................... 53 Przykładowy skrypt CGI ...................................................................................... 55 Przekazywanie danych do skryptu CGI....................................................................... 56 Zmienne środowiskowe........................................................................................ 57 Przekazywanie parametrów za pomocą metody GET............................................. 59 Przekazywanie parametrów za pomocą metody POST........................................... 59 Dekodowanie danych zapisanych w formacie adresu URL..................................... 61 Formularze ................................................................................................................ 64 Określanie rodzajów pól danych za pomocą znacznika input ............................. 65 Tworzenie wieloliniowych pól tekstowych za pomocą znacznika textarea .......... 69 Tworzenie list za pomocą znacznika select ........................................................ 70 Przesyłanie plików..................................................................................................... 71 Format danych ..................................................................................................... 71 Znacznik przesłania pliku..................................................................................... 73 Czym są dane cookie i do czego służą? ....................................................................... 74 Zapis danych cookie............................................................................................. 76 Pobieranie danych cookie z przeglądarki............................................................... 78 Przykładowy program obsługi danych cookie........................................................ 78 Autoryzacja ............................................................................................................... 80 Część II Wybór i konfiguracja narzędzi — serwer Apache ..............83 Rozdział 4. Instalowanie serwera Apache.........................................................85 Po co komu serwer domowy....................................................................................... 85 Oprogramowanie i materiały referencyjne................................................................... 86 Instalacja serwera Apache .......................................................................................... 86 Etap 1. instalacja.................................................................................................. 87 Etap 2. edycja pliku konfiguracyjnego serwera Apache ......................................... 88 Etap 3. testowanie serwera Apache ....................................................................... 91 Hosty wirtualne serwera Apache................................................................................. 94 Rozdział 5. Instalowanie PHP i MySQL-a ..........................................................99 Instalowanie PHP..................................................................................................... 100 Konfiguracja serwera Apache pod kątem współpracy z PHP...................................... 101 Testowanie PHP....................................................................................................... 102 Instalowanie modułów dodatkowych ........................................................................ 103 Instalowanie MySQL-a ............................................................................................ 104 Testowanie MySQL-a .............................................................................................. 106 Spis treści 5 Część III Podstawy języka PHP ...................................................109 Rozdział 6. Cechy szczególne języka PHP....................................................... 111 Interpreter kontra kompilator.................................................................................... 112 Zalety i wady interpretera......................................................................................... 113 Przykładowy program w PHP................................................................................... 115 Korzystanie z PHP w sieci........................................................................................ 120 Rozdział 7. Zmienne, stałe i wyrażenia........................................................... 123 Zmienne .................................................................................................................. 123 Typy zmiennych ................................................................................................ 124 Stosowanie zmiennych ....................................................................................... 127 Ustalenie typu zmiennej ..................................................................................... 128 Nadawanie zmiennym typów.............................................................................. 129 Operator przypisania ................................................................................................ 129 Zmienne referencyjne............................................................................................... 130 Referencje stałe.................................................................................................. 130 Referencje znakowe ........................................................................................... 131 Konwencje............................................................................................................... 132 string ................................................................................................................. 132 int, long ............................................................................................................. 133 double, float....................................................................................................... 133 bool ................................................................................................................... 133 array .................................................................................................................. 133 list ..................................................................................................................... 133 object................................................................................................................. 133 void ................................................................................................................... 133 mixed ................................................................................................................ 134 Stałe ........................................................................................................................ 134 Stałe predefiniowane.......................................................................................... 134 Definiowanie stałych.......................................................................................... 135 Sprawdzenie istnienia stałej................................................................................ 136 Wyrażenia ............................................................................................................... 136 Wyrażenia logiczne............................................................................................ 137 Wyrażenia tekstowe ........................................................................................... 138 Operatory ................................................................................................................ 141 Operatory arytmetyczne ..................................................................................... 141 Operatory tekstowe ............................................................................................ 141 Operatory przypisania ........................................................................................ 141 Operatory inkrementacji i dekrementacji............................................................. 142 Operatory bitowe ............................................................................................... 143 Operatory porównania........................................................................................ 143 Operator identyczności....................................................................................... 144 Operatory logiczne............................................................................................. 145 Operator wyłączenia komunikatów..................................................................... 145 Rozdział 8. Przetwarzanie danych z formularzy ................................................ 147 Transmisja danych — linia poleceń .......................................................................... 147 Formularze .............................................................................................................. 149 Konwersja elementów kontrolnych formularza na zmienne.................................. 150 Konwersja zmiennych środowiskowych i plików cookie ........................................... 152 Konwersja list.......................................................................................................... 153 Konwersja tablic ...................................................................................................... 154 6 PHP. Stwórz własną stronę internetową Rozdział 9. Konstrukcje składniowe języka PHP.............................................. 157 Struktura kontrolna if-else........................................................................................ 157 Posługiwanie się składnią alternatywną........................................................................ 158 Przedwarunkowa pętla while .................................................................................... 159 Powarunkowa pętla do-while.................................................................................... 160 Pętla uniwersalna for................................................................................................ 160 Wyrażenia break oraz continue................................................................................. 161 Niezwykłe zastosowania wyrażeń do-while oraz break.............................................. 162 Pętla foreach............................................................................................................ 163 Struktura kontrolna switch-case................................................................................ 164 Wyrażenie require.................................................................................................... 165 Wyrażenie include ................................................................................................... 166 Translacja i problemy z użyciem wyrażenia include .................................................. 166 Wyrażenia typu _once.............................................................................................. 167 Rozdział 10. Tablice asocjacyjne..................................................................... 171 Dynamiczne tworzenie tablic.................................................................................... 172 Funkcja list()............................................................................................................ 173 Listy i tablice asocjacyjne......................................................................................... 174 Funkcja array() i tablice wielowymiarowe................................................................. 174 Przetwarzanie tablic ................................................................................................. 176 Dostęp za pomocą kluczy ................................................................................... 176 Funkcja count().................................................................................................. 176 Łączenie tablic................................................................................................... 177 Pośrednie przeszukiwanie tablic ......................................................................... 178 Bezpośrednie przeszukiwanie tablic.................................................................... 180 Tablice i ciągi znakowe............................................................................................ 181 Serializacja .............................................................................................................. 182 Rozdział 11. Funkcje i zakres widoczności zmiennych ....................................... 185 Przykład funkcji....................................................................................................... 186 Ogólna składnia definicji funkcji .............................................................................. 188 Instrukcja return................................................................................................. 188 Parametry domyślne........................................................................................... 189 Przekazywanie parametrów przez referencję ....................................................... 190 Zmienna liczba parametrów funkcji .................................................................... 191 Zmienne lokalne ...................................................................................................... 193 Zmienne globalne .................................................................................................... 193 Tablica $GLOBALS .......................................................................................... 194 Zmienne statyczne ................................................................................................... 196 Rekurencja............................................................................................................... 197 Funkcje zagnieżdżone .............................................................................................. 197 Warunkowa definicja funkcji.................................................................................... 199 Przekazywanie funkcji „przez referencję”................................................................. 200 Zwracanie referencji przez funkcję ........................................................................... 201 Przykład funkcji — Dump() ..................................................................................... 202 Kilka rad dotyczących wykorzystania funkcji............................................................ 203 Część IV Standardowe funkcje PHP ............................................205 Rozdział 12. Funkcje operujące na ciągach tekstowych .................................... 207 Konkatenacja ciągów tekstowych ............................................................................. 208 Porównywanie ciągów tekstowych — instrukcja if-else............................................. 208 Funkcja przetwarzania pojedynczych znaków ........................................................... 210 Spis treści 7 Funkcje usuwania znaków spacji .............................................................................. 211 Funkcje podstawowe................................................................................................ 212 Przetwarzanie bloków tekstu .................................................................................... 213 Funkcje konwersji znaków ....................................................................................... 215 Funkcje zmiany wielkości liter ................................................................................. 217 Ustawianie parametrów lokalizacyjnych ................................................................... 218 Funkcje formatujące................................................................................................. 219 Przetwarzanie danych binarnych............................................................................... 221 Funkcje mieszające .................................................................................................. 223 Opróżnianie bufora wyjściowego.............................................................................. 225 Rozdział 13. Wykorzystanie tablic ................................................................... 227 Sortowanie tablic ..................................................................................................... 227 Sortowanie względem wartości — funkcje asort() i arsort() ................................. 227 Sortowanie względem klucza — funkcje ksort() i krsort().................................... 228 Sortowanie względem klucza — funkcja uksort()................................................ 228 Sortowanie względem wartości — funkcja uasort() ............................................. 229 Odwrócenie kolejności elementów tablicy — funkcja array_reverse().................. 229 Sortowanie list — funkcje sort() i rsort()............................................................. 229 Sortowanie list — funkcja usort() ....................................................................... 230 Losowy rozkład elementów listy — funkcja shuffle().......................................... 230 Klucze i wartości ..................................................................................................... 230 Zastępowanie fragmentu ciągu tekstowego ............................................................... 231 Łączenie tablic......................................................................................................... 232 Dzielenie tablicy ...................................................................................................... 233 Wstawianie i usuwanie elementów ........................................................................... 233 Zmienne i tablice ..................................................................................................... 235 Tworzenie list o wartościach z określonego przedziału.............................................. 237 Rozdział 14. Funkcje matematyczne................................................................ 239 Wbudowane stałe..................................................................................................... 239 Funkcje zaokrąglające.............................................................................................. 239 Liczby losowe.......................................................................................................... 240 Konwersja pomiędzy różnymi systemami liczbowymi............................................... 242 Wartości minimalne i maksymalne ........................................................................... 243 Funkcje wykładnicze................................................................................................ 243 Funkcje trygonometryczne ....................................................................................... 244 Rozdział 15. Obsługa plików ........................................................................... 245 Pliki tekstowe i binarne ............................................................................................ 245 Otwieranie pliku ...................................................................................................... 246 Konstrukcja or die() ........................................................................................... 249 Tymczasowe pliki bez nazw ............................................................................... 250 Zamykanie pliku ...................................................................................................... 250 Odczytywanie i zapisywanie plików ......................................................................... 251 Odczyt i zapis bloków danych ............................................................................ 251 Odczyt i zapis pojedynczych linii tekstu.............................................................. 252 Odczyt pliku CSV.............................................................................................. 252 Wskaźnik pliku........................................................................................................ 253 Funkcje określające typy plików............................................................................... 254 Określenie typu pliku ......................................................................................... 254 Określanie dostępności pliku .............................................................................. 255 Określanie parametrów plików ................................................................................. 256 Funkcje specjalistyczne ...................................................................................... 257 8 PHP. Stwórz własną stronę internetową Obsługa nazw plików............................................................................................... 257 Funkcje przetwarzania całych plików........................................................................ 259 Inne funkcje............................................................................................................. 261 Blokowanie plików .................................................................................................. 262 Rodzaje blokad .................................................................................................. 263 Blokowanie bez wstrzymywania pracy programu ................................................ 266 Przykład licznika wizyt ............................................................................................ 266 Rozdział 16. Obsługa katalogów...................................................................... 269 Manipulowanie katalogami....................................................................................... 269 Obsługa rekordów.................................................................................................... 270 Przykład — wyświetlanie struktury katalogów.......................................................... 272 Rozdział 17. Potoki i dowiązania symboliczne................................................... 275 Potoki...................................................................................................................... 275 Dowiązania symboliczne.......................................................................................... 277 Dowiązania twarde................................................................................................... 278 Rozdział 18. Uruchamianie programów zewnętrznych ........................................ 279 Rozdział 19. Funkcje daty i czasu.................................................................... 283 Określanie czasu w formacie timestamp.................................................................... 283 Określanie daty ........................................................................................................ 284 Kalendarz gregoriański............................................................................................. 286 Rozdział 20. Przesyłanie wiadomości e-mail w PHP ........................................... 289 Funkcja przesyłania wiadomości e-mail.................................................................... 289 Zaawansowane przesyłanie wiadomości e-mail — tworzenie funkcji „inteligentnej”.. 290 Rozdział 21. Współpraca z siecią WWW............................................................ 291 Ustawianie nagłówków odpowiedzi.......................................................................... 291 Tworzenie nagłówków ....................................................................................... 291 Zakaz użycia pamięci podręcznej........................................................................ 292 Pozyskiwanie nagłówków zapytań............................................................................ 292 Obsługa cookie ........................................................................................................ 293 Założenia teoretyczne......................................................................................... 293 Ustawianie cookie.............................................................................................. 294 Pozyskiwanie cookie.......................................................................................... 296 SSI i funkcja virtual()............................................................................................... 296 Imitowanie funkcji virtual()................................................................................ 297 Rozdział 22. Podstawy wyrażeń regularnych w formacie RegEx.......................... 299 Zacznijmy od przykładów ........................................................................................ 299 Przykład pierwszy .............................................................................................. 299 Przykład drugi.................................................................................................... 300 Wnioski............................................................................................................. 300 Terminologia ........................................................................................................... 301 Korzystanie z wyrażeń regularnych w języku PHP .................................................... 301 Wyszukiwanie ................................................................................................... 301 Zastępowanie..................................................................................................... 301 Język RegEx............................................................................................................ 302 Proste znaki ....................................................................................................... 302 Grupy zanegowane............................................................................................. 304 Kwantyfikatory powtórzeń ................................................................................. 305 Znaki urojone..................................................................................................... 306 Spis treści 9 Operator alternatywy.......................................................................................... 307 Nawiasy grupujące............................................................................................. 307 Wydobywanie grup............................................................................................ 307 Funkcje pomocnicze................................................................................................. 310 Przykłady użycia wyrażeń regularnych ..................................................................... 311 Nazwy plików i rozszerzenia .............................................................................. 311 Nazwa pliku i katalogu....................................................................................... 311 Test identyfikatora ............................................................................................. 311 Modyfikacja znaczników.................................................................................... 312 Konwersja hiperłącza ......................................................................................... 312 Konwersja adresów e-mail.................................................................................. 312 Pobranie wszystkich unikatowych wyrazów tekstu.............................................. 313 Wnioski................................................................................................................... 314 Rozdział 23. Praca z obrazami......................................................................... 315 Uniwersalna funkcja GetImageSize()........................................................................ 316 Praca z obrazami i biblioteką GD.............................................................................. 316 Przykład .................................................................................................................. 317 Tworzenie obrazu .................................................................................................... 317 Pobranie atrybutów obrazu....................................................................................... 318 Zapis obrazu ............................................................................................................ 319 Korzystanie z kolorów w formacie RGB................................................................... 320 Utworzenie nowego koloru................................................................................. 320 Pobranie najbliższego koloru .............................................................................. 321 Przezroczystość.................................................................................................. 321 Pobranie komponentów RGB ............................................................................. 322 Prymitywy graficzne ................................................................................................ 322 Kopiowanie obrazów.......................................................................................... 322 Prostokąty.......................................................................................................... 323 Linie.................................................................................................................. 323 Łuki................................................................................................................... 324 Wypełnienie dowolnego obszaru ........................................................................ 324 Wieloboki.......................................................................................................... 324 Dostęp do poszczególnych pikseli....................................................................... 325 Czcionki o stałym rozmiarze .................................................................................... 325 Wczytywanie czcionek....................................................................................... 325 Parametry czcionek ............................................................................................ 326 Nałożenie tekstu na obraz................................................................................... 326 Korzystanie z czcionek TrueType............................................................................. 327 Nałożenie tekstu na obraz................................................................................... 327 Pobranie granic tekstu ........................................................................................ 328 Przykład ............................................................................................................ 328 Rozdział 24. Sterowanie interpreterem ............................................................ 331 Funkcje informacyjne............................................................................................... 331 Ustawianie parametrów PHP .................................................................................... 332 Parametr error_reporting .................................................................................... 333 Parametr magic_quotes_gpc on/off ..................................................................... 333 Parametr max_execution_time............................................................................ 334 Parametr track_vars on/off.................................................................................. 334 Sterowanie błędami.................................................................................................. 334 Operator wyłączania błędów............................................................................... 335 Przykład zastosowania operatora @.................................................................... 335 10 PHP. Stwórz własną stronę internetową Wymuszanie zakończenia programu ......................................................................... 336 Funkcje wyłączania skryptu...................................................................................... 336 Generowanie kodu w trakcie wykonywania skryptu .................................................. 337 Wykonywanie kodu ........................................................................................... 338 Generowanie funkcji .......................................................................................... 340 Sprawdzanie poprawności kodu.......................................................................... 341 Inne funkcje............................................................................................................. 342 Rozdział 25. Sesje ......................................................................................... 343 Do czego przydają się sesje?..................................................................................... 343 Sesje w praktyce ...................................................................................................... 344 Inicjalizacja sesji...................................................................................................... 345 Rejestracja zmiennych.............................................................................................. 345 Identyfikator sesji i nazwa grupy .............................................................................. 346 Nazwy grup sesji................................................................................................ 346 Identyfikator sesji............................................................................................... 347 Inne funkcje............................................................................................................. 348 Ustawienie procedur obsługi sesji............................................................................. 349 Omówienie procedur obsługi.............................................................................. 349 Rejestracja procedur obsługi............................................................................... 350 Przykład — redefinicja procedur obsługi sesji........................................................... 351 Sesje i cookies ......................................................................................................... 353 Jawne wykorzystanie stałej SID.......................................................................... 353 Niejawna zmiana łączy internetowych ................................................................ 354 Niejawna zmiana formularzy .............................................................................. 355 Czy cookies powinny być stosowane w sesjach? ................................................. 355 Rozdział 26. Praca z bazą danych MySQL ......................................................... 357 Wady stosowania plików.......................................................................................... 358 Podstawy MySQL-a................................................................................................. 359 Łączenie z bazą danych ...................................................................................... 360 Obsługa błędów ....................................................................................................... 360 Wysyłanie zapytań do bazy danych........................................................................... 361 Język SQL ............................................................................................................... 361 Tworzenie tabeli ................................................................................................ 362 Usunięcie tabeli ................................................................................................. 365 Wstawienie rekordu ........................................................................................... 365 Usunięcie rekordu .............................................................................................. 366 Wyszukiwanie rekordu....................................................................................... 366 Aktualizacja rekordu .......................................................................................... 366 Zliczenie rekordów spełniających wyrażenie....................................................... 366 Pobranie unikatowych wartości rekordów ........................................................... 367 Pobranie wyników ................................................................................................... 367 Atrybuty wyniku ................................................................................................ 367 Pobranie pola wyniku......................................................................................... 368 Pobranie wiersza wyniku.................................................................................... 368 Pobranie informacji o wyniku............................................................................. 369 Przykład wykorzystania funkcji MySQL............................................................. 371 Unikatowe identyfikatory w MySQL-u ..................................................................... 371 Praca z tabelami....................................................................................................... 372 Rozdział 27. Funkcje sieciowe ........................................................................ 375 Obsługa gniazd ........................................................................................................ 375 Funkcje obsługujące DNS ........................................................................................ 377 Konwersja adresów IP na nazwy domen i odwrotnie ........................................... 377 Prawidłowa konwersja adresu IP na nazwę domeny ............................................ 378 Spis treści 11 Część V Techniki programistyczne .............................................381 Rozdział 28. Umieszczanie plików na serwerze ................................................. 383 Formularze multipart................................................................................................ 383 Znacznik wyboru pliku............................................................................................. 384 Umieszczanie plików na serwerze a bezpieczeństwo ................................................. 384 Obsługa umieszczania plików w języku PHP ............................................................ 385 Proste nazwy dla elementów umieszczania plików .............................................. 385 Przykład — album zdjęć..................................................................................... 386 Złożone nazwy elementów ................................................................................. 388 Problemy związane z nazwami złożonymi .......................................................... 388 Rozdział 29. Programy modułowe — tworzenie bibliotekarza.............................. 391 Wymagania.............................................................................................................. 391 Bibliotekarz ............................................................................................................. 392 Korzystanie z bibliotekarza ...................................................................................... 396 Automatyczne dołączanie bibliotekarza ....................................................................... 398 Sposób pierwszy — wykorzystanie dyrektywy auto_prepend_file........................ 398 Sposób drugi — instalacja uchwytu serwera Apache ........................................... 399 Uchwyty serwera Apache......................................................................................... 399 Przechwytywanie dostępu do nieistniejących stron.............................................. 402 Powiązanie PHP z innymi rozszerzeniami........................................................... 403 Rozwiązanie problemu pętli nieskończonej ......................................................... 404 Rozdział 30. Kod i szablon strony WWW ............................................................. 405 Ideologia ................................................................................................................. 405 Podejście dwuwarstwowe......................................................................................... 406 Szablon strony ................................................................................................... 407 Generator danych ............................................................................................... 408 Interakcja między generatorem danych a szablonem............................................ 409 Ograniczenia...................................................................................................... 410 Podejście trójwarstwowe .......................................................................................... 411 Szablon strony ................................................................................................... 411 Schematy modeli dwu- i trójwarstwowych .......................................................... 413 Interfejs ............................................................................................................. 414 Jądro.................................................................................................................. 414 Walidacja wprowadzanych danych ..................................................................... 415 Zarządca szablonów................................................................................................. 416 Tworzenie stron WWW w sposób tradycyjny...................................................... 417 Rozdzielanie szablonu........................................................................................ 418 Czym jest zarządca szablonów?.......................................................................... 419 Opis zarządcy szablonów ................................................................................... 420 Uchwyt serwera Apache dla zarządcy szablonów ................................................ 426 Główny moduł zarządcy szablonów.................................................................... 426 Przechwytywanie strumienia wyjściowego................................................................ 431 Stos buforów...................................................................................................... 432 Problemy związane z debugowaniem.................................................................. 433 Rozdział 31. Programowanie obiektowe w PHP................................................. 435 Klasy i obiekty......................................................................................................... 436 Właściwości obiektów........................................................................................ 436 Metody .............................................................................................................. 437 Klasa tabeli bazy danych MySQL ....................................................................... 438 Dostęp do właściwości obiektu................................................................................. 440 Inicjalizacja obiektów — konstruktory...................................................................... 441 12 PHP. Stwórz własną stronę internetową Destruktory.............................................................................................................. 442 Dziedziczenie .......................................................................................................... 442 Polimorfizm............................................................................................................. 444 Klasa tabeli bazy danych MySQL............................................................................. 445 Kopiowanie obiektów .............................................................................................. 454 Referencje i interfejsy ........................................................................................ 455 Zwracanie referencji do obiektu.......................................................................... 456 Zwracanie interfejsu........................................................................................... 457 Rozdział 32. Szablony listów e-mail ................................................................. 461 Miniaturowy zarządca szablonów............................................................................. 461 Wysyłanie i kodowanie listów .................................................................................. 463 Przykład .................................................................................................................. 465 Rozdział 33. Różne rady i wskazówki............................................................... 469 Współdzielenie czasu............................................................................................... 469 Korzystanie z przekierowania do samego siebie ........................................................ 472 Zabronienie buforowania stron przez przeglądarki .................................................... 474 Kilka słów na temat opcji formularzy........................................................................ 475 Dodatki ......................................................................................477 Skorowidz................................................................................... 479 Rozdział 9. Konstrukcje składniowe języka PHP W niniejszym rozdziale omówimy konstrukcje składniowe języka PHP. O niektórych z nich, na przykład o wyrażeniu if, była już okazja wspomnieć wcześniej. Tym razem jednak zapoznamy się z pełnym wachlarzem konstrukcji. Nie jest ich zbyt wiele, co na pewno należy zaliczyć do plusów języka PHP. Jak pokazuje praktyka, im bardziej zwięzła składnia języka programowania, tym łatwiej się nim posługiwać. PHP jest doskonałym przykładem prawdziwości tej teorii. Struktura kontrolna if-else Zaczynamy od omówienia najprostszej konstrukcji, mianowicie wyrażenia warunko- wego. Jego składnia wygląda tak: if(wyrażenie_logiczne) wyrażenie_1; else wyrażenie_2; Konstrukcja ta funkcjonuje tak, że gdy spełniony jest warunek wyrazenie_logiczne, to następuje wykonanie wyrażenia wyrazenie_1. Gdy wspomniany warunek nie zostanie spełniony, wykonywane jest wyrażenie wyrazenie_2. Podobnie jak ma to miejsce w innych językach programowania, konstrukcję else można opuścić. Wówczas w przypadku niespełnienia warunku nie będzie podejmowana żadna akcja. Oto przykład: if($a =1 $b =10) echo Wszystko w porządku ; else echo Nieprawidłowa wartość! ; Gdy zachodzi potrzeba zagnieżdżenia kilku wyrażeń w obrębie jednego, używa się do tego celu nawiasów klamrowych, jak w poniższym przykładzie: 158 Część III ♦ Podstawy języka PHP if($a $b) { print a jest większe od b ; $c=$b; } elseif($a==$b) { print a jest równe b ; $c=$a: } else {print a jest mniejsze od b ; $c=$b; } Uwaga — w powyższym skrypcie nie błędu! Zamiast else if można równie dobrze pisać elseif (czyli bez spacji pomiędzy tymi dwoma poleceniami), ale prawdopodobnie więk- szość programistów uzna pierwszy sposób zapisu za bardziej czytelny. Konstrukcja if-else ma także składnię alternatywną: if(wyrażenie_logiczne): wyrażenia; elseif(inne_wyrażenie_logiczne): inne_wyrażenia; else: wyrażenia_alternatywne; endif Zwróćmy uwagę na dwukropek (:)! Jeśli zapomnimy umieścić go w skrypcie, wyge- nerowany zostanie komunikat o błędzie. Jak poprzednio, bloki elseif oraz else można pominąć. Posługiwanie się składnią alternatywną W poprzednich rozdziałach wielokrotnie rozpatrywaliśmy przykłady umieszczania kodu HTML w skryptach. W tym celu należy po prostu zamknąć skrypt znakiem ? , wstawić pożądany fragment kodu HTML, po czym kontynuować skrypt po uprzednim zasygna- lizowaniu jego początku znakiem ?. Co prawda taki sposób zapisu nie wygląda zbyt elegancko, ale przy odrobinie wysiłku można to zmienić. Wystarczy sięgnąć po składnię alternatywną oraz inne konstrukcje języka. Często zachodzi potrzeba umieszczenia kodu programu w obrębie dokumentu HTML, rzadziej dzieje się odwrotnie. Tak jest wygodniej, na przykład, dla projektanta grafiki strony, który jest odpowiedzialny za wygląd końcowego dzieła, a nie za pisanie skryptów. Dlatego właśnie powinno się dążyć do oddzielania kodu HTML od skryptu. Można to osiągnąć przez zapis kodu w odrębnym pliku, który będzie w odpowiednim momencie dołączany do skryptu w rezultacie użycia wyrażenia include (opis w dalszej części rozdziału). Do zagadnienia tego jeszcze powrócimy. Poniżej przedstawiamy alternatywny sposób zapisu skryptu powitalnego zaprezento- wanego w poprzednim rozdziale. Korzystamy z konstrukcji if-else (listing 9.1). Rozdział 9. ♦ Konstrukcje składniowe języka PHP 159 Listing 9.1. Konstrukcja if-else. Alternatywny sposób zapisu ?if(@$go) :? Cześć, ?=$name? ! ?else:? form action= ?=$REQUEST_URI? method=post Twoje imię: input type=text name=name br input type=submit name=go value= Prześlij! ?endif? Czytelnicy zapewne zgodzą się z tym, że skrypt w takiej postaci jest zrozumiały nawet dla osoby, która nie zna PHP, ale, na przykład, orientuje się w kodzie HTML. Przedwarunkowa pętla while Ta konstrukcja to kolejny spadek po języku C. Jej zadanie polega na wielokrotnym wykonywaniu wyrażeń zagnieżdżonych w pętli tak długo, jak długo spełniony będzie warunek wyrażony w sprawdzonym uprzednio wyrażeniu logicznym nagłówka pętli. W tym czasie konstrukcja wykonuje kolejne iteracje, ale natychmiast przerywa pracę, gdy tylko wyrażenie logiczne zwróci wartość false. Pętla ma następującą składnię: while(wyrażenie_logiczne) wyrażenie; Znaczenie powyższej definicji jest oczywiste; nazwa wyrażenie_logiczne mówi sama za siebie, natomiast wyrażenie to pojedyncze lub złożone wyrażenie wchodzące w skład pętli (oczywiście w celu niedopuszczenia do powstania pętli nieskończonej konieczne są pewne manipulacje mające na celu zmianę wartości wyrażenia — można w tym celu posłużyć się licznikiem). Jeśli wartością zwracaną przez wyrażenie będzie od początku false, to pętla nigdy nie zostanie wykonana. Oto przykład: $i=1; $p=1; while($i 32) { echo $p, ; $p=$p*2; // można by napisać $p*=2 $i=$i+1; // można by napisać $i+=1 lub nawet $i++ } Skrypt wyświetla liczby stanowiące wynik działania podnoszącego 2 do potęgi z za- kresu od 1 do 31. Gdy zmiennej $i przypiszemy wartość 32, żadna operacja nie zosta- nie wykonana. Podobnie jak wyrażenie if, także pętla while ma składnię alternatywną, która ułatwia łączenie skryptów z kodem HTML: while(wyrażenie_logiczne): wyrażenia; endwhile; 160 Część III ♦ Podstawy języka PHP Powarunkowa pętla do-while W przeciwieństwie do pętli while, pętla do-while sprawdza wyrażenie logiczne po wykonaniu każdej iteracji, a nie przed. Z tego wniosek, że pętla ta musi być wykonana przynajmniej raz. Składnia wyrażenia jest następująca: do { wyrażenia; } while(wyrażenie_logiczne); Po każdej iteracji sprawdzana jest prawdziwość wyrażenia logicznego — jeśli warunek jest spełniony, pętla wykonywana jest ponownie. W przeciwnym razie następuje prze- rwanie procesu. Tego rodzaju pętla nie ma składni alternatywnej, co wynika najprawdopodobniej stąd, że ma ona nieczęste zastosowanie w skryptach. Pętla uniwersalna for Określenie „uniwersalna” nie wzięło się z powietrza — pętla for w PHP pozwala programistom tworzyć konstrukcje znacznie mniej trywialne w porównaniu z jej odpo- wiednikami z języków Pascal oraz C (tam pętla for służy jedynie do przechodzenia przez kolejne wartości zliczane przez licznik). Składnia pętli wygląda następująco: for(wyrażenia_inicjujące; warunek_pętli; wyrażenia_po_iteracji) ciało_pętli; Sprawdźmy teraz, jak to działa. W momencie uruchomienia pętli wykonywane są wy- rażenia określone jako wyrażenia_inicjujące (w kolejności od lewej do prawej). Oddziela się je przecinkami, jak w poniższym przykładzie: for($i=0,$j=10,$k= Test! ; .....) Dalej rozpoczyna się iteracja. Najpierw sprawdzany jest warunek pętli (jak w konstrukcji while) i, w przypadku jego spełnienia (wartość true (prawda)), następuje wykonanie iteracji. Jeśli warunek nie zostanie spełniony, interpreter zakończy pętlę. Przykład: // dodaje kolejną kropkę for($i=0,$j=0,$k= Test ; $i 10; .....) $k.= . ; Załóżmy, że wykonana została jedna iteracja. W takim razie powinno dojść do wyko- nania wyrażeń po iteracji, których format jest identyczny jak wyrażeń inicjujących. Przykład: for($i=0,$j=0,$k= Punkty ; $i 100; $j++,$i+=$j) $k=$k. . ; W tym miejscu należy wspomnieć, że powyższy przykład (jak również dowolny inny) można zaimplementować także z wykorzystaniem pętli while. Taka konstrukcja nie będzie jednak wyglądać równie dobrze jak pętla for. Oto przykład: Rozdział 9. ♦ Konstrukcje składniowe języka PHP 161 $i=0;$j=0;$k= Punkty ; while($i 100) { $k.= . ; $j++;$i+=$j; } Cóż, to już chyba wszystko… Nie, chwileczkę! Spróbuj jeszcze zgadnąć, ile kropek zosta- nie dodanych do zmiennej $k po zakończeniu wykonywania pętli. Pętla for — podobnie jak większość pozostałych konstrukcji — ma składnię alternatywną: for(wyrażenia_inicjujące; warunek_pętli; wyrażenia_po_iteracji): wyrażenia; endfor; Wyrażenia break oraz continue Kontynuujemy dyskusję na temat pętli. Czasem zachodzi potrzeba przerwania bieżącej iteracji (na przykład gdy zostanie spełniony określony warunek). W tym celu zapro- jektowano wyrażenie break, które natychmiast kończy pracę pętli. Wyrażenie to może przyjmować parametr opcjonalny, służący do definiowania liczby zagnieżdżonych pę- tli, które należałoby przerwać. Domyślną wartością tego parametru jest 1 i wskazuje ona na pętlę bieżącą. Od czasu do czasu używa się jednak i innych wartości: for($i=0; $i 10; $i++) { for($j=0; $j 10; $j++) { if($A[$i]==$A[$j]) break(2); } } if ($i 10) echo W tablicy $A znaleziono pasujące elementy! ; W powyższym przykładzie wyrażenie break przerywa zarówno drugą, jak i pierwszą pętlę, ponieważ jego parametr ma wartość 2. Opisywaną tutaj funkcję wprowadzono po raz pierwszy w czwartej wersji PHP. Autor niniejszej książki przyznaje, że nigdy dotąd nie pracował z językiem o tak przejrzy- stej składni — podziękowania dla twórców PHP. Wyrażenie break przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy trzeba coś wyszukać. W momencie spełnienia warunku wyszukiwania przez którąkolwiek z iteracji następuje przerwanie wy- konywania pętli. Oto przykład pętli wyszukującej pierwszy zerowy element w tablicy $A: for($i=0; $i count($A); $i++) if($A[$i]==0) break; if ($i count($A)) echo Znaleziono element zerowy: i=$i ; Nowością jest tutaj standardowa funkcja count(); zwraca ona liczbę elementów w tablicy. Kolejne wyrażenie, continue, ma pewną cechę wspólną z wyrażeniem break — może być używane tylko „w kombinacji” z pętlą. Jego zadanie polega na natychmiastowym za- kończeniu bieżącej iteracji i w
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP. Stwórz własną stronę internetową
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: