Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00188 005080 22958248 na godz. na dobę w sumie
PHP i MySQL. 8 komponentów dla kreatywnych webmasterów - książka
PHP i MySQL. 8 komponentów dla kreatywnych webmasterów - książka
Autor: Liczba stron: 528
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0957-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Osiem kompletnych przykładów zastosowania
najpopularniejszych narzędzi open Source do budowy
profesjonalnych witryn internetowych przy użyciu PHP i MySQL

Czas stron statycznych się skończył! Blogi, fora dyskusyjne, sklepy internetowe, serwisy aukcyjne i informacyjne -- dziś o popularności danej strony decydują przede wszystkim aplikacje dynamiczne pozwalające użytkownikom na komunikację z witryną. Większość stron bazuje na dającej ogromne możliwości platformie obejmującej język PHP i bazy danych MySQL. Bezpłatny dostęp do tej technologii, jej potencjał i wydajność przyczyniły się do niesamowitej popularności wśród webmasterów.

'PHP i MySQL. 8 komponentów dla kreatywnych webmasterów' to wprowadzenie w świat popularnej platformy do tworzenia aplikacji sieciowych od strony praktycznej. Krótka część teoretyczna, dzięki której dowiesz się, jak zainstalować PHP i MySQL, oraz poznasz podstawy korzystania z tych narzędzi, to jedynie wstęp do książki. W części głównej przedstawiono techniki stosowania PHP i MySQL na przykładzie ośmiu kompletnych, funkcjonalnych aplikacji, które decydują o atrakcyjności witryny. Pracując na tych przykładach nauczysz się sprawnie zarządzać bazami danych, dynamicznie aktualizować informacje na stronach, obsługiwać rejestrację i logowanie, stosować pakiety z repozytorium PEAR oraz wykonywać wiele innych operacji przydatnych na profesjonalnych stronach internetowych.

Bądź kreatywnym webmasterem i buduj dynamiczne strony internetowe!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PHP i MySQL. 8 komponent(cid:243)w dla kreatywnych webmaster(cid:243)w Autor: Jono Bacon T‡umaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-0957-4 Tytu‡ orygina‡u: Practical PHP and MySQL(R): Building Eight Dynamic Web Applications Format: B5, stron: 528 Osiem kompletnych przyk‡ad(cid:243)w zastosowania najpopularniejszych narzŒdzi open Source do budowy profesjonalnych witryn internetowych przy u¿yciu PHP i MySQL (cid:149) Jak stosowa(cid:230) PHP do sprawnego generowania stron? (cid:149) Jak zarz„dza(cid:230) danymi, wykorzystuj„c serwer MySQL? (cid:149) Jak szybko tworzy(cid:230) kompletne, dynamiczne aplikacje internetowe? Czas stron statycznych siŒ skoæczy‡! Blogi, fora dyskusyjne, sklepy internetowe, serwisy aukcyjne i informacyjne (cid:150) dzi(cid:156) o popularno(cid:156)ci danej strony decyduj„ przede wszystkim aplikacje dynamiczne pozwalaj„ce u¿ytkownikom na komunikacjŒ z witryn„. WiŒkszo(cid:156)(cid:230) stron bazuje na daj„cej ogromne mo¿liwo(cid:156)ci platformie obejmuj„cej jŒzyk PHP i bazy danych MySQL. Bezp‡atny dostŒp do tej technologii, jej potencja‡ i wydajno(cid:156)(cid:230) przyczyni‡y siŒ do niesamowitej popularno(cid:156)ci w(cid:156)r(cid:243)d webmaster(cid:243)w. (cid:132)PHP i MySQL. 8 komponent(cid:243)w dla kreatywnych webmaster(cid:243)w(cid:148) to wprowadzenie w (cid:156)wiat popularnej platformy do tworzenia aplikacji sieciowych od strony praktycznej. Kr(cid:243)tka czŒ(cid:156)(cid:230) teoretyczna, dziŒki kt(cid:243)rej dowiesz siŒ, jak zainstalowa(cid:230) PHP i MySQL, oraz poznasz podstawy korzystania z tych narzŒdzi, to jedynie wstŒp do ksi„¿ki. W czŒ(cid:156)ci g‡(cid:243)wnej przedstawiono techniki stosowania PHP i MySQL na przyk‡adzie o(cid:156)miu kompletnych, funkcjonalnych aplikacji, kt(cid:243)re decyduj„ o atrakcyjno(cid:156)ci witryny. Pracuj„c na tych przyk‡adach nauczysz siŒ sprawnie zarz„dza(cid:230) bazami danych, dynamicznie aktualizowa(cid:230) informacje na stronach, obs‡ugiwa(cid:230) rejestracjŒ i logowanie, stosowa(cid:230) pakiety z repozytorium PEAR oraz wykonywa(cid:230) wiele innych operacji przydatnych na profesjonalnych stronach internetowych. (cid:149) Wprowadzenie do jŒzyka PHP i serwera MySQL (cid:149) Tworzenie dynamicznych aplikacji sieciowych (cid:149) Projektowanie interfejsu u¿ytkownika (cid:149) Zarz„dzanie bazami danych (cid:149) Obs‡uga rejestracji i uwierzytelniania (cid:149) Administrowanie witrynami (cid:149) Stosowanie technologii Ajax (cid:149) Zarz„dzanie tre(cid:156)ci„ witryn (cid:149) U¿ywanie pakiet(cid:243)w z repozytorium PEAR B„d(cid:159) kreatywnym webmasterem i buduj dynamiczne strony internetowe! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorze .....................................................................................9 Przedmowa ................................................................................11 Wprowadzenie ..........................................................................13 Rozdział 1. Nowa metodyka ........................................................................19 Technologia ........................................................................................................20 Działanie dynamicznej aplikacji internetowej ..................................................23 Podsumowanie ...................................................................................................27 Rozdział 2. Język PHP i serwer MySQL — wprowadzenie ...........................29 Konfigurowanie interpretera języka PHP i serwera MySQL ..........................30 Rozpoczęcie korzystania z języka PHP .............................................................32 Instalowanie serwera MySQL ...........................................................................50 Łączenie się z serwerem MySQL za pomocą skryptu PHP .............................59 Podsumowanie ...................................................................................................65 Rozdział 3. Uruchamianie projektów ..........................................................67 Zastosowanie środowiska XAMPP ....................................................................67 Podsumowanie ...................................................................................................70 Rozdział 4. Dziennik internetowy ...............................................................71 Przegląd projektu — przypadek użycia dziennika Blogtastic ..........................72 Definiowanie bazy danych .................................................................................73 Rozpoczęcie pisania kodu ..................................................................................76 Przeglądanie wybranych wpisów ...................................................................... 90 Tworzenie przeglądarki kategorii ................................................................... 100 Decydowanie, kto może się zalogować ........................................................... 103 Definiowanie własnych kategorii .................................................................... 109 Tworzenie nowych wpisów blogu ................................................................... 111 Aktualizowanie wpisu blogu ........................................................................... 114 Podsumowanie ................................................................................................. 119 Rozdział 5. Fora dyskusyjne ......................................................................121 Co jest pod maską? .......................................................................................... 121 Tworzenie własnego forum ............................................................................. 124 Zanim rozpocznie się realizację projektu ....................................................... 124 Tworzenie bazy danych ................................................................................... 125 Projektowanie wyglądu witryny ...................................................................... 131 Wyświetlanie forów ......................................................................................... 133 Zarządzanie logowaniem użytkowników ........................................................ 143 Wiadomości i odpowiadanie na nie ................................................................ 161 Tworzenie stron administracyjnych ................................................................ 169 Podsumowanie ................................................................................................. 178 Rozdział 6. Koszyk zakupów ......................................................................181 Przegląd projektu ............................................................................................ 181 Tworzenie bazy danych ................................................................................... 182 Rozpoczęcie pisania kodu ............................................................................... 187 Zarządzanie logowaniem użytkowników ........................................................ 192 Wyświetlanie i wybieranie produktów ........................................................... 196 Płacenie za produkty ....................................................................................... 208 Strony administracyjne .................................................................................... 219 Podsumowanie ................................................................................................. 227 Rozdział 7. Witryna aukcji internetowych ................................................229 Przegląd projektu ............................................................................................ 230 Tworzenie bazy danych ................................................................................... 230 Rozpoczęcie pisania kodu ............................................................................... 233 Wyświetlanie pozycji aukcji ............................................................................ 236 Obsługa użytkowników ................................................................................... 252 Dodawanie pozycji .......................................................................................... 255 Obsługa licytacji .............................................................................................. 271 Planowanie wczytywania strony ..................................................................... 275 Podsumowanie ................................................................................................. 276 Rozdział 8. Kalendarz internetowy ...........................................................277 Przegląd projektu ............................................................................................ 277 Tworzenie bazy danych ................................................................................... 278 Rozpoczęcie pisania kodu ............................................................................... 280 Przeglądanie wydarzeń .................................................................................... 288 Podsumowanie ................................................................................................. 314 6 PHP i MySQL. 8 komponentów dla kreatywnych webmasterów Rozdział 9. System zarządzający treścią pytań i odpowiedzi ..................315 Przegląd projektu .............................................................................................316 Projektowanie bazy danych .............................................................................317 Rozpoczęcie tworzenia kodu ...........................................................................322 Wyświetlanie pytań ..........................................................................................333 Obsługa logowania ...........................................................................................343 Dodawanie i ocenianie pytań ..........................................................................354 Zarządzanie tematami ......................................................................................369 Zarządzanie wątkami ........................................................................................374 Prawo własności do tematu ..............................................................................378 Podsumowanie .................................................................................................391 Rozdział 10. Projekt wielokrotnego użycia ................................................393 Przegląd projektu .............................................................................................394 Projektowanie bazy danych .............................................................................396 Inteligentne używanie katalogów ....................................................................399 Rozpoczęcie pisania kodu — tworzenie szkieletu ..........................................400 Pobieranie dystrybucji .....................................................................................408 Przeglądanie zrzutów ekranu ..........................................................................410 Przeglądarka dostępnych projektów ...............................................................411 Zarządzanie projektami ....................................................................................413 Modyfikowanie ogólnych ustawień .................................................................420 Zarządzanie plikami do pobrania .....................................................................422 Usuwanie dystrybucji .......................................................................................428 Zarządzanie zrzutami ekranu ...........................................................................430 Usuwanie obrazów ...........................................................................................434 Dodawanie nowego projektu ...........................................................................435 Wdrażanie projektu w obrębie aplikacji .........................................................436 Podsumowanie .................................................................................................438 Rozdział 11. Witryna informacyjna .............................................................441 Przegląd projektu .............................................................................................442 Instalowanie modułów PEAR .........................................................................442 Projektowanie bazy danych .............................................................................445 Rozpoczęcie tworzenia kodu ...........................................................................448 Obsługa logowania użytkowników ..................................................................456 Przeglądanie i ocenianie informacji ................................................................462 Zarządzanie informacjami ................................................................................468 Zarządzanie kategoriami ..................................................................................475 Tworzenie mechanizmu wyszukiwania ...........................................................479 Podsumowanie .................................................................................................485 Dodatek A Projektowanie witryny WWW .................................................487 Skorowidz ................................................................................517 S p i s t r e ś c i 7 Nowa metodyka O panowanie umiejętności programowania zawsze było trudną sztuką. Pomimo zadziwiająco dużej dostępności dokumentacji, podręczników, stron internetowych, materiałów wideo, książek i innych zasobów w grun- cie rzeczy nauka programowania w dalszym ciągu nie jest prosta, zwłaszcza gdy nie jest się studentem wydziału informatycznego. Jedną z głównych przyczyn jest to, że zwykle analizowanie kodu źródłowego przebiega w nienaturalny sposób. Większość książek i podręczników wydaje się podążać ścieżką dokładnego objaśniania mniej istotnych szczegółów języka, a następnie przedstawiania na ich podstawie bardziej złożonych zagadnień. Taka metoda przypomina przygotowywanie się do egzaminów. Ciężko zapamiętać w odpowiedniej kolejności poszczególne kawałki informacji i wiedzieć, jak są ze sobą powiązane. Ta książka jest inna. Choć większość książek korzysta z wyżej omówionej meto- dyki, ta pokazuje diametralne zmiany w sposobie przekazywania wiedzy. Zamiast zawierać 300 stron przytłaczającej teorii, książka przede wszystkim koncentruje się na kilku praktycznych projektach, które Czytelnik zrealizuje we własnym zakresie. Projekty te dotyczą aplikacji internetowych. Ponadto, zdobywając wiedzę o tworzeniu różnych aplikacji, Czytelnik nie tylko lepiej zrozumie język PHP i serwer MySQL, lecz również w większym stopniu nabędzie umiejętność projek- towania rzeczywistych aplikacji. Projekty, które będą realizowane w książce, dotyczą następujących zastosowań internetowych: ■ zwykła witryna internetowa, ■ dziennik internetowy, ■ witryna aukcyjna, ■ koszyk zakupów, ■ fora dyskusyjne, ■ witryna zarządzająca listą często zadawanych pytań FAQ (Frequently Asked Questions), ■ witryna informacyjna, ■ niezależna aplikacja PHP, ■ prosty kalendarz w technologii AJAX. Każdy projekt daje możliwość opanowania nowych umiejętności i koncen- truje się na konkretnych wyzwaniach. Technologia Nie powinno być zaskoczeniem, że technologia wykorzystana w książce do two- rzenia aplikacji internetowych to język PHP i serwer MySQL. Jeśli Czytelnik znalazł książkę w dziale księgarni dotyczącym technologii ASP (Active Server Pages), obawiam się, że ktoś sobie w niemiły sposób zażartował. Gdy język PHP i serwer MySQL połączy się ze sobą, uzyska się solidny szkielet pozwalający projektować elastyczne aplikacje internetowe o dużych możliwościach. Powodem dobrej współpracy obu technologii jest to, że każda zapewnia rozbu- dowany zestaw internetowych narzędzi programistycznych. W przypadku pro- jektowania dowolnej aplikacji internetowej przede wszystkim trzeba mieć odpo- wiednie środowisko umożliwiające tworzenie dynamicznych stron oraz funkcji obsługujących i przetwarzających dane, łączących się z zasobami, zarządzających użytkownikami i wykonujących inne zadania. Język PHP spełnia te wymagania. Jest to wyjątkowo elastyczny język oferujący pokaźny wachlarz funkcji radzących sobie z typowymi wyzwaniami towarzyszącymi projektowaniu aplikacji inter- netowych, z których wiele przedstawiono w ramach projektów zamieszczonych w książce. Następnie trzeba mieć rozwiązanie pozwalające magazynować spore ilości danych, które będą wyświetlane, aktualizowane, usuwane, modyfikowane i w inny sposób przetwarzane. W tym celu należy skorzystać z bazy danych. MySQL jest niezawodnym, elastycznym i łatwym w obsłudze serwerem bazodanowym. Zanim przyjrzymy się modelowi działania aplikacji internetowych, w niniejszym rozdziale bardziej szczegółowo zostaną przedstawione niezbędne narzędzia pracy. 20 R o z d z i a ł 1 Język PHP PHP jest popularnym językiem skryptowym wysokiego poziomu wykorzysty- wanym przez wiele organizacji i projektantów. Pierwotnie język PHP, stworzony w ramach niewielkiego projektu opartego na języku Perl pod koniec 1995 r. przez Rasmusa Lerdorfa, miał ułatwić swojemu twórcy zaprojektowanie własnej strony internetowej. W związku z tym Lerdorf nadał językowi nazwę PHP (ang. Personal Home Page — osobista strona domowa). Gdy Lerdorf zaczął pracować dla uczelni University of Toronto i projektować system obsługujący połączenia telefoniczne dające studentom dostępu do interne- tu, nie dysponował żadnymi środkami pozwalającymi łączyć strony internetowe z bazami danych. Dlatego Lerdorf zastąpił kod języka Perl interfejsem napisanym w języku C, który oferował możliwość nawiązania połączenia między stronami internetowymi a serwerem bazodanowym MySQL. Gdy początkowo niewielki projekt Lerdorfa zaczął się rozrastać, autor udostępnił go w internecie w wersji open source, licząc na udoskonalenia dokonywane przez innych programistów zainteresowanych językiem PHP. W późniejszym czasie skrót PHP przyjął aktu- alne rekurencyjne rozwinięcie, czyli PHP Hypertext Preprocessor (ukute przez Zeeva Suraskiego i Andiego Gutmansa, którzy w 1997 r. ponownie napisali ana- lizator składni). Oprogramowanie cały czas było rozwijane i obecnie ma postać rozbudowanej platformy. PHP jest solidnym i dobrze zdefiniowanym językiem uwzględniającym między innymi obsługę programowania zorientowanego obiektowo, warunków, plików i operacji arytmetycznych. Pod względem semantycznym język PHP przypomina język skryptowy powłoki rozbudowany o prostsze elementy języka C. Język PHP wpisuje się w filozofię języków programowania, które oferują rozbudowaną i uniwersalną standardową bibliotekę. Ponadto język ten w dużym zakresie obsługuje mnóstwo rozwiązań, takich jak pliki cookies, formularze, sesje, pliki nagłówkowe, gniazda sieciowe, poczta elektroniczna oraz protokoły LDAP, IRC i inne. Obsługa baz danych uwzględnia nie tylko serwer MySQL, ale rów- nież wiele innych, między innymi PostgreSQL, Oracle, MS SQL, dBase, Sybase i DB2. Tak rozbudowana obsługa baz danych okaże się przydatna, gdy kiedy- kolwiek trzeba będzie przystosować aplikację do współpracy z inną bazą. PHP można zastosować nie tylko do tworzenia aplikacji internetowych, ale także w roli języka skryptowego powłoki. Oznacza to, że za pomocą jednego języka można projektować aplikacje internetowe i pisać skrypty powłoki zarządzające pracą komputerów. Możliwe jest nawet użycie języka PHP do tworzenia aplikacji przeznaczonych dla stacji roboczych. Choć to zastosowanie zwykle jest związane z bardziej ekscentryczną częścią entuzjastów języka PHP, coraz więcej progra- mistów się do niego przekonuje. Język PHP nie ogranicza się do własnych funkcji i obsługuje zewnętrzne funk- cje za pośrednictwem biblioteki PEAR (PHP Extension and Application Repo- sitory). Biblioteka ta działa podobnie do modułów CPAN języka Perl i zapewnia dodatkową funkcjonalność, która jest łatwo dostępna za pomocą kilku wbudo- wanych niezależnych modułów rozwiązujących określone problemy. Te specjalne moduły można dodać do własnej aplikacji i uzyskać dostęp do oferowanych przez N o w a m e t o d y k a 21 nie możliwości. Jeśli na przykład za pomocą aplikacji internetowej trzeba wysłać wiadomość pocztową, można użyć specjalnej funkcji pocztowej biblioteki PEAR, która rozbudowuje obsługę poczty elektronicznej przez język PHP. Dzięki temu język PHP lepiej obsługuje zewnętrzne rozszerzenia. W efekcie pojawiła się ogromna liczba darmowych modułów PEAR. Serwer MySQL MySQL jest rozbudowanym relacyjnym serwerem bazodanowym o dużych możliwościach, w pierwotnej wersji stworzonym przez Davida Axmarka, Allana Larssona i Michaela „Monty” Wideniusa. Założona przez nich komercyjna orga- nizacja MySQL AB zajmuje się rozwijaniem i sprzedażą serwera MySQL, a także towarzyszących mu produktów. Choć początkowo projekt serwera MySQL był realizowany na zasadach open source, jego twórcy byli przeświadczeni, że mogą rozpocząć działalność biznesową opartą na tym produkcie. Dzięki firmie pro- jektanci mogą w pełnym zakresie zajmować się oprogramowaniem, co przynosi korzyści zarówno społeczności open source, jak i komercyjnym użytkownikom serwera MySQL. Pod względem funkcjonalnym darmowe i komercyjne wersje serwera MySQL są jednakowe. Jedyna różnica tkwi w sposobie licencjonowania (firmy muszą nabyć licencję, jeśli zamierzają zastosować serwer MySQL w celach komercyjnych). Serwer MySQL zyskał ogromną popularność. Korzystają z niego takie firmy, jak Yahoo! Finance, MP3.com, Motorola, NASA, Silicon Graphics i Texas Instruments. MySQL jest w pełni funkcjonalnym serwerem bazodanowym wykorzystującym otwarte standardy, takie jak ANSI SQL 99 (umożliwia komunikację z bazami danych za pomocą języka SQL — Structured Query Language). Standard ten zapewnia środki pozwalające wstawiać, aktualizować i pobierać informacje z bazy danych przy użyciu języka będącego standardem przemysłowym. Język SQL jest stosowany zarówno w przypadku produktów bazodanowych, jak i innych. Serwer MySQL obsługuje kilka dodatkowych instrukcji języka SQL. Serwer MySQL nie tylko ma status standardu, jest też wieloplatformowy. Oznacza to, że można go uruchomić nie tylko na Linuksie, ale także na innych systemach operacyjnych, takich jak Windows, Mac OS X, BSD lub inne warianty Uniksa. Sam serwer bazodanowy uwzględnia interaktywnego klienta trybu wiersza poleceń, który umożliwia komunikowanie się z nim. Choć klient jest przydatny, może wywołać obawy u początkujących użytkowników, niezaznajomionych z wier- szem poleceń. Na szczęście istnieje kilka graficznych klientów bazujących na przeglądarce internetowej, dzięki którym można uniknąć kontaktu z wierszem poleceń (w książce intensywnie wykorzystuje się jednego z takich klientów o nazwie phpMyAdmin). Serwer MySQL obsługuje też kilka języków programowania pozwalających uzyskać dostęp do bazy danych i pobrać z niej informacje. Spośród tych języków wymieńmy: PHP, Pythona, Perla, C, C++ i Javę. Choć na początku w celu wysyłania zapytań bazodanowych można korzystać wyłącznie z języka PHP, obsługa wielu języków będzie przydatna, gdy konieczne okaże się utworzenie modułów i aplikacji za pomocą innych języków. 22 R o z d z i a ł 1 Działanie dynamicznej aplikacji internetowej Na najbardziej podstawowym poziomie język PHP i serwer MySQL zapewniają środki umożliwiające dystrybucję dynamicznej treści do urządzenia sieciowego. Można tu przytoczyć przykłady komputera wujka Janka łączącego się ze stroną internetową, usługi dostarczania łączącej się bezprzewodowo ze swoją siecią śle- dzącą lub użytkownika uzyskującego dostęp do skrzynki pocztowej za pośred- nictwem witryny WWW. Każde z tych różnych zastosowań w zasadzie korzysta z takich samych składników programowych, które komunikują się ze sobą ponad podziałami sprzętowymi. Projektowanie klient-serwer jest technicznym określe- niem typu programowania, który stosuje się w przypadku języka PHP i serwera MySQL. Aby Czytelnik w pełni zrozumiał to zagadnienie, w rozdziale przedsta- wiono kilka przykładów i objaśniono, jak informacja jest przekazywana między składnikami internetu. Można sobie wyobrazić dowolną stronę internetową. Niech Czytelnik trochę pofantazjuje i pomyśli, że jest tajnym szpiegiem i tak się składa, że dysponuje witryną WWW z ulubionymi „zabawkami” szpiegowskimi. Załóżmy, że witryna wyświetla podstawowy kod HTML zrozumiały dla przeglądarki internetowej i nic ponadto. Strona internetowa zawiera wyłącznie listę uwzględniającą szpiegowski materiał i nie oferuje interaktywności. Po prostu należy nawiązać połączenie z witryną WWW o adresie www.adres.com. W efekcie zostanie wyświetlona jej zawartość. Na rysunku 1.1 pokazano typ interakcji występujący w przypadku tego przykładu. Rysunek 1.1. Metoda łączenia się przeglądarki internetowej z witryną WWW W przykładzie klient łączy się z serwerem WWW (w tym przypadku z ser- werem Apache) i żąda strony HTML. Po nawiązaniu połączenia serwer Apache zwraca klientowi żądaną stronę. Serwer Apache pełni rolę pośrednika odbiera- jącego żądania i wysyłającego odpowiedzi klientowi. Rysunek 1.2 przedstawia trochę bardziej złożony przykład tego, jak funkcjo- nuje formularz HTML pobierający dane. Jeśli analizę diagramu rozpocząć od jego prawego górnego narożnika, można zauważyć, że w pierwszej kolejności przeglądarka internetowa żąda formularza HTML. Serwer Apache odpowiada i odsyła jej formularz. Użytkownik następnie wypełnia formularz i przekazuje go z powrotem serwerowi Apache, który wysyła klientowi stronę potwierdzającą. Kierując się wskazówkami, można zorientować się, jak przebiega proces przekazywania informacji między klientem i serwerem. N o w a m e t o d y k a 23 Rysunek 1.2. Obsługa formularza HTML przez klienta i serwer Następny przykład, przedstawiony na rysunku 1.3, demonstruje, co się stanie, gdy poprzedni przykład zostanie rozbudowany o serwer bazodanowy. W tym przypadku nie tylko użytkownik wypełni formularz, ale również jego zawartość zostanie zapisana w bazie danych. Aby tak było, po pobraniu przez witrynę WWW zawartości formularza trzeba będzie uwzględnić dodatkowy krok. Witryna musi wysłać stronę potwierdzającą i umieścić dane w bazie. Ponieważ druga z wymie- nionych operacji jest jednokierunkowa, na rysunku nie ma widocznej strzałki z dwoma grotami. Rysunek 1.3. Po dodaniu bazy danych przepływ informacji jest trochę inny Model widoczny na rysunku 1.3 jest niemal taki sam jak pokazany na rysun- ku 1.2. Różni się tym, że dodano dodatkowy etap. Poza umieszczeniem informacji w bazie danych trzeba też mieć możliwość ich pobrania w celu wyświetlenia wy- ników. Na rysunku 1.4 widać klienta żądającego formularza (na przykład wyszu- kującego), a następnie wysyłającego go z wprowadzonymi szczegółami. Wyniki zwrócone w odpowiedzi na zapytanie skierowane do bazy danych są przekazy- wane klientowi. 24 R o z d z i a ł 1 Rysunek 1.4. Typowy przypadek: użytkownik wypełnia formularz i uzyskuje dane z bazy W tym przykładzie najpierw od serwera żądany jest formularz. Serwer prze- kazuje formularz przeglądarce, a następnie użytkownik umieszcza w nim wyma- gane informacje i wysyła go. W dalszej kolejności serwer odbiera szukany ciąg i żąda od bazy danych pobrania pozycji, które zawierają szukane dane. Serwer bazodanowy wyszukuje odpowiednie dane i przekazuje je serwerowi Apache, który przesyła je klientowi. Przedstawione przykłady modelu klient-serwer korzystają z dość luźnych de- finicji różnych składników (baza danych, serwer WWW i przeglądarka) wchodzą- cych w ich skład. Chodzi o to, aby można było skupić się na tym, w jaki sposób dane są przekazywane między różnymi podstawowymi elementami architektury klient-serwer. Ostatni przykład (rysunek 1.5) szczegółowo wyjaśnia, jak każdy krok przebiega w każdym z wyżej wymienionych składników. Rysunek 1.5. Każdy numer odnosi się do niżej zamieszczonego punktu N o w a m e t o d y k a 25 1. Użytkownik wprowadza adres w oknie przeglądarki internetowej (klient), aby uzyskać dostęp do witryny WWW. W ramach nawiązywanego połączenia jest też żądana strona HTML zawierająca formularz. 2. Przeglądarka łączy się z serwerem Apache, który przechowuje pliki HTML i PHP tworzące witrynę WWW. Apache obsługuje żądanie (zgodnie z regułami zdefiniowanymi w jego pliku konfiguracyjnym, które umożliwiają zlokalizowanie odpowiedniej strony i jej wysłanie) i odsyła klientowi stronę internetową uwzględniającą formularz HTML. 3. Użytkownik wypełnia formularz wyświetlony w oknie przeglądarki, a następnie przesyła go serwerowi. 4. Serwer Apache odbiera wypełniony formularz i otwiera odpowiedni plik w celu dostarczenia formularza. Plik zawiera kod języka PHP realizujący połączenie z bazą danych. Kod ten jest przekazywany przez serwer Apache interpreterowi języka PHP, który go wykonuje. Kod łączy się z serwerem MySQL (może znajdować się na tym samym lub innym komputerze; nie jest to istotne). Po połączeniu się za pomocą języka SQL (służy do komunikowania się z bazami danych) jest tworzone żądanie pobrania informacji. 5. Serwer bazodanowy MySQL otrzymuje żądanie SQL i szuka danych. Po ich zlokalizowaniu wynik jest przekazywany skryptowi PHP, który wygenerował żądanie. 6. Skrypt PHP otrzymuje od serwera MySQL wynik i zanim wyśle go przeglądarce internetowej (klient), tworzy stronę HTML zawierającą rezultat. 7. Przeglądarka odbiera wynik zapytania w postaci strony HTML, którą wyświetla użytkownikowi. W związku z tym procesem należy zapamiętać kilka istotnych rzeczy. Warto zapoznać się z poniższymi kluczowymi uwagami, a następnie ponownie prze- analizować proces w celu wyeliminowania wszelkich niejasności. Przede wszystkim należy podkreślić, że dla przeglądarki internetowej zrozu- miały jest język HTML, lecz nie PHP (oczywiście przyjęto, że przykład uwzględnia wszystkie przeglądarki, choć niektóre z nich mogą obsługiwać języki skryptowe, takie jak JavaScript; w przykładzie nie wzięto tego pod uwagę). Komunikacja realizowana przez przeglądarkę internetową bazuje na języku HTML (stąd w kroku 6. wyniki zapytania wysłanego do serwera MySQL zostały zamienione na hipertekst). Następną kwestią jest ścisłe powiązanie języka PHP z serwerem Apache. Wszystkie połączenia i zapytania bazodanowe są umieszczane w skrypcie PHP. Tak silna integracja ma na celu uzyskanie wysokiej wydajności. Język PHP można potraktować jak pośrednika przy uzyskiwaniu dostępu do baz danych, plików, danych XML itp. Pośrednik ten wysyła wszystko z komputera, korzystając z serwera Apache. Serwer MySQL powinien być uważany wyłącznie za urządzenie magazynujące dane, które będzie przydatne tylko wtedy, gdy zostanie nawiązane z nim połączenie w celu dodania, usunięcia, aktualizacji lub pobrania informacji. 26 R o z d z i a ł 1 Serwer MySQL może być odpowiednikiem dysku twardego komputera, który okaże się przydatny, tylko jeśli oprogramowanie uzyska do niego dostęp i zapisze dane. Język PHP można przyrównać do takiego oprogramowania. Podsumowanie Podobnie jak w przypadku dowolnego materiału, również nauka projektowania przy wykorzystaniu języka PHP i serwera MySQL wiąże się z koniecznością zrozumienia kilku zasadniczych zagadnień, zanim przejdzie się do konkretów. W celu zapewnienia solidnych podstaw w niniejszym rozdziale przedstawiono główne zagadnienia. W następnym rozdziale zostaną zaprezentowane podstawy języka PHP i ser- wera MySQL. Czytelnik zapozna się z fundamentalnymi składnikami języka, a następnie od razu zacznie tworzyć aplikację. Każda aplikacja pozwoli zdobyć nowe umiejętności, pogłębić wiedzę i poznać nowe pojęcia. N o w a m e t o d y k a 27
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP i MySQL. 8 komponentów dla kreatywnych webmasterów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: