Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00009 002776 23546815 na godz. na dobę w sumie
PHP i MySQL. Dla każdego - książka
PHP i MySQL. Dla każdego - książka
Autor: Liczba stron: 592
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-694-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> mysql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Szybki rozwój technologii informatycznych wywarł wyjątkowo silny wpływ na Internet. Zmieniła się nie tylko szybkość transmisji danych i sposoby ich zabezpieczania, ale również metody tworzenia witryn WWW. Statyczne strony WWW są stopniowo wypierane przez dynamiczne witryny, pełne elementów interaktywnych i artykułów generowanych w oparciu o bazy danych. Wśród narzędzi i technologii stosowanych do tworzenia tego typu witryn największą popularnością cieszą się język programowania PHP oraz baza danych MySQL. Skrypty stworzone za pomocą PHP i korzystające z danych zapisanych w tabelach MySQL-a 'napędzają' zdecydowaną większość dynamicznych witryn WWW.

'PHP i MySQL dla każdego' to podręcznik opisujący zasady wykorzystywania tych dostępnych bezpłatnie technologii do tworzenia stron i serwisów WWW. Czytając go, nauczysz się instalować interpreter PHP i bazę danych MySQL w różnych systemach operacyjnych, tworzyć skrypty w PHP i łączyć je z bazą danych. Poznasz zasady programowania w języku PHP i sposoby osadzania skryptów w kodzie strony WWW. Dowiesz się, jak projektować bazy danych i w jaki sposób wykorzystywać język SQL do manipulowania zawartymi w nich informacjami. W oparciu o te wiadomości stworzysz elementy dynamicznej witryny WWW -- licznik, mechanizmy autoryzacji użytkowników i generowania statystyk, wiadomości, ankiety, koszyk na zakupy i wiele innych, w oparciu o które będziesz mógł zbudować własny serwis WWW oparty na bazie danych i skryptach PHP.

Dołącz do grona twórców witryn WWW korzystających z PHP i MySQL-a.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl PHP i MySQL. Dla ka¿dego Autor: Marcin Lis ISBN: 83-7361-694-2 Format: B5, stron: 592 Szybki rozwój technologii informatycznych wywar³ wyj¹tkowo silny wp³yw na Internet. Zmieni³a siê nie tylko szybkoœæ transmisji danych i sposoby ich zabezpieczania, ale równie¿ metody tworzenia witryn WWW. Statyczne strony WWW s¹ stopniowo wypierane przez dynamiczne witryny, pe³ne elementów interaktywnych i artyku³ów generowanych w oparciu o bazy danych. Wœród narzêdzi i technologii stosowanych do tworzenia tego typu witryn najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê jêzyk programowania PHP oraz baza danych MySQL. Skrypty stworzone za pomoc¹ PHP i korzystaj¹ce z danych zapisanych w tabelach MySQL-a „napêdzaj¹” zdecydowan¹ wiêkszoœæ dynamicznych witryn WWW. „PHP i MySQL dla ka¿dego” to podrêcznik opisuj¹cy zasady wykorzystywania tych dostêpnych bezp³atnie technologii do tworzenia stron i serwisów WWW. Czytaj¹c go, nauczysz siê instalowaæ interpreter PHP i bazê danych MySQL w ró¿nych systemach operacyjnych, tworzyæ skrypty w PHP i ³¹czyæ je z baz¹ danych. Poznasz zasady programowania w jêzyku PHP i sposoby osadzania skryptów w kodzie strony WWW. Dowiesz siê, jak projektowaæ bazy danych i w jaki sposób wykorzystywaæ jêzyk SQL do manipulowania zawartymi w nich informacjami. W oparciu o te wiadomoœci stworzysz elementy dynamicznej witryny WWW — licznik, mechanizmy autoryzacji u¿ytkowników i generowania statystyk, wiadomoœci, ankiety, koszyk na zakupy i wiele innych, w oparciu o które bêdziesz móg³ zbudowaæ w³asny serwis WWW oparty na bazie danych i skryptach PHP. (cid:129) Instalacja PHP w Windows i Linuksie (cid:129) Podstawowe wiadomoœci o PHP (cid:129) Instrukcje jêzyka PHP (cid:129) Przetwarzanie danych z przegl¹darki WWW (cid:129) Operacje na systemie plików (cid:129) Obs³uga sesji i plików cookies (cid:129) Instalacja i uruchomienie MySQL-a (cid:129) Tworzenie tabel (cid:129) Operacje na danych (cid:129) £¹czenie skryptów z baz¹ danych (cid:129) Uwierzytelnianie u¿ytkowników (cid:129) Tworzenie modu³u statystyk (cid:129) Komponenty dynamicznych witryn WWW Do³¹cz do grona twórców witryn WWW korzystaj¹cych z PHP i MySQL-a Spis treści Wstęp .............................................................................................. 9 Rozdział 1. Podstawy ....................................................................................... 11 Czym jest PHP? .............................................................................................................. 11 Krótka historia PHP ........................................................................................................ 11 Instalacja ........................................................................................................................ 12 Linux ........................................................................................................................ 13 Windows .................................................................................................................. 15 Konfiguracja ................................................................................................................... 18 Pierwszy skrypt .............................................................................................................. 19 Jak to działa? .................................................................................................................. 20 Rozdział 2. Znaczniki, zmienne i typy danych .................................................... 23 Umieszczanie skryptów w kodzie HTML ...................................................................... 23 Znaczniki kanoniczne (klasyczne) ........................................................................... 23 Znaczniki typu SGML .............................................................................................. 24 Znaczniki typu ASP ................................................................................................. 24 Znaczniki skryptów HTML ...................................................................................... 24 Skrypty zewnętrzne ........................................................................................................ 25 Instrukcja include ..................................................................................................... 25 Instrukcja require ..................................................................................................... 26 Więcej o dołączaniu plików ..................................................................................... 27 Komentarze w skryptach ................................................................................................ 28 Komentarz blokowy ................................................................................................. 29 Komentarz jednowierszowy ..................................................................................... 30 Komentarz jednowierszowy uniksowy ..................................................................... 30 Typy danych ................................................................................................................... 30 Typy skalarne ........................................................................................................... 31 Typy złożone ............................................................................................................ 35 Typy specjalne ......................................................................................................... 35 Zmienne ......................................................................................................................... 36 Zmienne w PHP ....................................................................................................... 36 Tworzenie zmiennych .............................................................................................. 36 Jak wykryć typ zmiennej? ........................................................................................ 38 Zmienne globalne (superglobalne) ........................................................................... 40 Stałe ................................................................................................................................ 42 Stałe w PHP ............................................................................................................. 42 Stałe predefiniowane ................................................................................................ 42 4 PHP i MySQL dla każdego Operatory ....................................................................................................................... 42 Operatory arytmetyczne ........................................................................................... 43 Operatory inkrementacji i dekrementacji ................................................................. 44 Operatory bitowe ...................................................................................................... 47 Operatory logiczne ................................................................................................... 49 Operatory relacyjne .................................................................................................. 51 Operator łańcuchowy ............................................................................................... 51 Operatory przypisania .............................................................................................. 52 Operatory tablicowe ................................................................................................. 53 Pozostałe operatory .................................................................................................. 55 Priorytet operatorów ................................................................................................ 57 Konwersje typów ............................................................................................................ 58 Zmiana typu zmiennej .............................................................................................. 58 Rzutowanie typów .................................................................................................... 59 Funkcje konwersji .................................................................................................... 60 Zasady konwersji ..................................................................................................... 62 Rozdział 3. Instrukcje sterujące i funkcje .......................................................... 65 Instrukcje warunkowe .................................................................................................... 65 Instrukcja if...else ..................................................................................................... 65 Instrukcja if...else if .................................................................................................. 66 Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych ................................................................... 67 Operator warunkowy ...................................................................................................... 71 Instrukcja wyboru switch ............................................................................................... 72 Pętle ................................................................................................................................ 76 Pętla typu for ............................................................................................................ 76 Pętla typu while ........................................................................................................ 80 Pętla typu do...while ................................................................................................. 81 Pętla typu foreach ..................................................................................................... 82 Składnia alternatywna .................................................................................................... 84 Instrukcje warunkowe .............................................................................................. 84 Instrukcja switch ...................................................................................................... 86 Pętle ......................................................................................................................... 86 Instrukcje break i continue ............................................................................................. 87 Instrukcja break ........................................................................................................ 87 Instrukcja continue ................................................................................................... 89 Funkcje ........................................................................................................................... 91 Budowa funkcji ........................................................................................................ 91 Argumenty funkcji ................................................................................................... 91 Zwracanie wartości .................................................................................................. 93 Zasięg zmiennych .................................................................................................... 94 Argumenty funkcji raz jeszcze ................................................................................. 98 Rozdział 4. Tablice i obiekty ............................................................................. 103 Tablice .......................................................................................................................... 103 Tablice zwykłe ....................................................................................................... 103 Tablice asocjacyjne ................................................................................................ 106 Tablice wielowymiarowe ....................................................................................... 110 Operacje na tablicach ............................................................................................. 116 Obiekty ......................................................................................................................... 126 Odwołania do składowych ..................................................................................... 127 Odwołanie this ....................................................................................................... 128 Konstruktory .......................................................................................................... 129 Dziedziczenie ......................................................................................................... 130 Przesłanianie składowych ...................................................................................... 132 Spis treści 5 Rozdział 5. Przetwarzanie danych z przeglądarki .............................................. 135 Metoda GET ................................................................................................................. 136 Metoda POST ............................................................................................................... 140 Wysyłanie plików (upload) .......................................................................................... 141 Odbieranie plików (download) ..................................................................................... 145 Wysłanie pojedynczego pliku ................................................................................ 145 Wysyłanie pliku wybieranego z listy ..................................................................... 147 Automatyczne generowanie listy plików ............................................................... 150 Lista plików przechowywana w pliku tekstowym .................................................. 152 Rozdział 6. Ciągi znaków, data i czas ............................................................. 157 Ciągi znaków ................................................................................................................ 157 Formatowanie ciągów ............................................................................................ 159 Porównywanie ciągów ........................................................................................... 167 Przeszukiwanie ciągów .......................................................................................... 169 Przetwarzanie ciągów ............................................................................................. 170 Data i czas .................................................................................................................... 175 Funkcja checkdate .................................................................................................. 175 Funkcja date ........................................................................................................... 175 Funkcja getdate ...................................................................................................... 177 Funkcja gmdate ...................................................................................................... 178 Funkcja localtime ................................................................................................... 179 Funkcja microtime ................................................................................................. 180 Funkcja mktime ...................................................................................................... 180 Funkcja strftime ..................................................................................................... 181 Funkcja strtotime .................................................................................................... 183 Funkcja time ........................................................................................................... 183 Rozdział 7. System plików .............................................................................. 185 Obsługa struktury plików i katalogów .......................................................................... 185 Odczyt zawartości katalogu ................................................................................... 185 Tworzenie i usuwanie katalogów ........................................................................... 189 Zmiana katalogu bieżącego .................................................................................... 189 Odczytywanie informacji o plikach ....................................................................... 190 Miejsce na dysku .................................................................................................... 191 Usuwanie zawartości katalogu ............................................................................... 193 Nawigacja po katalogach ....................................................................................... 193 Obsługa plików ............................................................................................................ 195 Otwieranie i zamykanie plików .............................................................................. 195 Odczyt danych ....................................................................................................... 197 Zapis danych .......................................................................................................... 203 Poruszanie się po danych w pliku .......................................................................... 205 Synchronizacja dostępu .......................................................................................... 206 Wykorzystanie plików do przechowywania danych ..................................................... 208 Licznik zwykły ....................................................................................................... 208 Licznik graficzny ................................................................................................... 209 Ankieta ................................................................................................................... 211 Logowanie .............................................................................................................. 217 Generowanie listy odnośników .............................................................................. 219 Rozdział 8. Cookies i sesje ............................................................................. 223 Cookies ......................................................................................................................... 223 Czym są cookies? ................................................................................................... 223 Jak zapisać cookie? ................................................................................................ 223 Jak odczytać cookie? .............................................................................................. 225 Wykorzystanie cookies .......................................................................................... 226 6 PHP i MySQL dla każdego Obsługa sesji ................................................................................................................ 228 Mechanizm sesji ..................................................................................................... 228 Obsługa sesji .......................................................................................................... 229 Uwierzytelnianie z wykorzystaniem mechanizmu sesji ........................................... 236 Śledzenie użytkownika ........................................................................................... 241 Rozdział 9. Podstawy MySQL .......................................................................... 243 Czym jest MySQL? ...................................................................................................... 243 Instalacja i konfiguracja ............................................................................................... 244 Instalacja w systemie Windows ............................................................................. 244 Konfiguracja w systemie Windows ........................................................................ 247 Instalacja w systemie Linux ................................................................................... 250 Zarządzanie serwerem .................................................................................................. 251 Uruchamianie serwera ............................................................................................ 251 Kończenie pracy serwera ....................................................................................... 253 Narzędzia dodatkowe ................................................................................................... 254 Koncepcja relacyjnych baz danych .............................................................................. 256 Tabele ..................................................................................................................... 256 Klucze .................................................................................................................... 257 Relacje ................................................................................................................... 258 Jak projektować tabele bazy? ................................................................................. 261 Tworzenie i obsługa baz ............................................................................................... 265 Łączenie z serwerem .............................................................................................. 265 Tworzenie i usuwanie baz ...................................................................................... 266 Zarządzanie kontami użytkowników ...................................................................... 267 Praca z wieloma bazami ......................................................................................... 273 Pobieranie listy baz i tabel ..................................................................................... 273 Kodowanie znaków ................................................................................................ 274 Wczytywanie poleceń z plików zewnętrznych ....................................................... 277 Rozdział 10. Podstawy SQL .............................................................................. 279 Czym jest SQL? ........................................................................................................... 279 Tabele ........................................................................................................................... 280 Tworzenie tabel ...................................................................................................... 280 Typy danych w kolumnach .................................................................................... 282 Pobranie struktury tabeli ........................................................................................ 289 Modyfikacja tabel .................................................................................................. 290 Usuwanie tabel ....................................................................................................... 292 Zapytania wprowadzające dane .................................................................................... 293 Pierwsza postać instrukcji INSERT ....................................................................... 293 Druga postać instrukcji INSERT ............................................................................ 295 Wstawianie wielu wierszy ...................................................................................... 295 Zapytania pobierające dane .......................................................................................... 296 Pobieranie zawartości całej tabeli .......................................................................... 297 Sortowanie wyników .............................................................................................. 297 Pobieranie zawartości wybranych kolumn ............................................................. 299 Zmiana nazw kolumn w wynikach zapytania ......................................................... 299 Selektywne pobieranie danych ............................................................................... 300 Ograniczanie liczby wierszy w wynikach zapytania .............................................. 304 Zapytania modyfikujące dane ....................................................................................... 305 Zapytania usuwające dane ............................................................................................ 306 Wstawianie specjalne ................................................................................................... 307 Spis treści 7 Rozdział 11. Więcej o SQL ................................................................................ 309 Pobieranie danych z wielu tabel ................................................................................... 309 Złączenia ................................................................................................................ 309 Typy złączeń .......................................................................................................... 311 Agregacja (grupowanie) danych ................................................................................... 314 Funkcje statystyczne .............................................................................................. 314 Grupowanie wyników zapytań ............................................................................... 318 Warunki grupowania .............................................................................................. 320 Funkcje agregujące w złączeniach ......................................................................... 320 Typy tabel ..................................................................................................................... 323 Indeksy ......................................................................................................................... 325 Więzy integralności — klucze obce ............................................................................. 327 Tworzenie ograniczeń ............................................................................................ 327 Dodawanie i usuwanie ograniczeń w istniejących tabelach ................................... 329 Podzapytania ................................................................................................................ 330 Podzapytania proste ............................................................................................... 330 Podzapytania skorelowane ..................................................................................... 332 Podzapytania w klauzuli FROM ............................................................................ 333 Podzapytania w instrukcjach INSERT, UPDATE, DELETE ................................. 334 Rozdział 12. Tworzenie bazy w praktyce ............................................................ 337 Założenia ...................................................................................................................... 337 Diagramy tabel ............................................................................................................. 338 Tworzenie tabel ............................................................................................................ 341 Indeksy i więzy integralności ....................................................................................... 348 Baza w praktyce ........................................................................................................... 353 Rozdział 13. Współpraca PHP i MySQL ............................................................. 359 Konfiguracja PHP ........................................................................................................ 360 Łączenie z bazą danych ................................................................................................ 361 Kończenie połączenia z bazą danych ........................................................................... 362 Wybór bazy .................................................................................................................. 362 Problem polskich liter .................................................................................................. 364 Obsługa zapytań ........................................................................................................... 365 Zapytania typu SELECT ........................................................................................ 366 Zapytania typu INSERT, UPDATE, DELETE ...................................................... 372 Rozdział 14. Autoryzacje .................................................................................. 377 Proste uwierzytelnianie ................................................................................................ 377 Uwierzytelnianie z wykorzystaniem sesji ..................................................................... 381 Rejestracja nowych użytkowników .............................................................................. 386 Rozdział 15. Generowanie statystyk ................................................................. 397 Wstępne założenia i struktura danych .......................................................................... 397 Funkcje pomocnicze ..................................................................................................... 399 Część główna ............................................................................................................... 407 Generowanie statystyk ................................................................................................. 413 Rozdział 16. Zarządzanie kontami użytkowników ............................................... 427 Rozdział 17. System news ................................................................................ 447 Rozdział 18. System zbierania opinii ................................................................. 473 Rozdział 19. Subskrypcje .................................................................................. 487 8 PHP i MySQL dla każdego Rozdział 20. Forum .......................................................................................... 505 Rozdział 21. Tworzenie sklepu internetowego ................................................... 527 Główna część serwisu .................................................................................................. 527 Logowanie i rejestracja użytkowników ........................................................................ 535 Funkcje obsługi sklepu ................................................................................................. 544 Wyszukiwanie danych ........................................................................................... 545 Prezentacja szczegółowych danych książki ........................................................... 550 Obsługa koszyka .................................................................................................... 552 Obsługa zamówień ................................................................................................. 558 Skorowidz ..................................................................................... 565 Rozdział 4. Tablice i obiekty Tablice Tablice to występujące w większości języków programowania struktury, pozwalające na przechowywanie zbioru danych określonego typu. Tablicę można sobie wyobrazić jako wektor elementów, taki jak zaprezentowany na rysunku 4.1. Zawartością pojedyn- czej komórki tablicy może być wartość dowolnego typu danych. W PHP dostępne są dwa rodzaje tablic: klasyczne (indeksowane numerycznie) oraz asocjacyjne. Dostęp do poszczególnych danych zawartych w tablicy uzyskuje się poprzez podanie indeksu (in- aczej klucza), pod którym dana wartość została zapisana. Rysunek 4.1. Struktura typowej tablicy Tablice zwykłe Aby utworzyć prostą tablicę indeksowaną numerycznie, należy użyć słowa kluczowego array w schematycznej postaci: $tablica = array( wartość1 , wartość2 ,..., wartośćn ); gdzie: tablica to nazwa zmiennej tablicowej, dzięki której będziemy mogli się do tej tablicy odwoływać, natomiast wart1, wart2 itd. to wartości kolejnych komórek. W przy- padku dużej liczby wartości w celu zwiększania czytelności można również zastoso- wać zapis w postaci: $tablica = array( wartość1 , wartość2 , ..., wartośćn ); 104 PHP i MySQL dla każdego Zobaczmy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Obrazuje to skrypt widoczny na li- stingu 4.1. Listing 4.1. Deklaracja prostej tablicy ?php $kolory = array( czerwony , zielony , niebieski ); echo( kolory[0] = $kolory[0] br ); echo( kolory[1] = $kolory[1] br ); echo( kolory[2] = $kolory[2] br ); ? Powstała tutaj tablica o nazwie kolory, której kolejnym komórkom zostały przypisane ciągi znaków określające kolory: czerwony, zielony i niebieski. Aby uzyskać dostęp do wartości zapisanej w danej komórce, należy podać jej numer (indeks) w nawiasach kwa- dratowych występujących za nazwą tablicy. Należy przy tym pamiętać, że indekso- wanie tablicy zaczyna się od zera, co oznacza że indeksem pierwszej komórki jest 0, a NIE 1. Aby zatem odczytać zawartość pierwszej komórki, piszemy $kolory[0], dru- giej komórki — $kolory[1], a trzeciej komórki — $kolory[2]. Dzięki temu po urucho- mieniu skryptu na ekranie ukaże się widok przedstawiony na rysunku 4.2. Rysunek 4.2. Wyświetlenie zawartości tablicy kolory Do odczytu zawartości tablicy można wykorzystać również pętle. Są one przydatne w szczególności wtedy, gdy tablica ma duże rozmiary. Na listingu 4.2 został przed- stawiony skrypt realizujący takie samo zadanie, jak skrypt z listingu 4.1 (czyli utworze- nie tablicy i wyświetlenie jej zawartości), wykorzystujący jednak pętlę typu for. Listing 4.2. Wykorzystanie pętli for do wyświetlenia zawartości tablicy ?php $kolory = array( czerwony , zielony , niebieski ); for($i = 0; $i 3; $i++){ echo( kolory[$i] = $kolory[$i] br ); } ? Tablica może zostać również utworzona poprzez bezpośrednie przypisywanie warto- ści jej komórkom. Przykładowo zamiast pisać: $kolory = array( czerwony , zielony , niebieski ); Rozdział 4. ♦ Tablice i obiekty 105 można wykorzystać serię instrukcji w postaci: $kolory[0] = czerwony ; $kolory[1] = zielony ; $kolory[2] = niebieski ; W ten sam sposób można również zmieniać zawartość poszczególnych komórek. Taką technikę obrazuje skrypt przedstawiony na listingu 4.3. Listing 4.3. Modyfikacja komórek tablicy ?php $kolory[0] = czerwony ; $kolory[1] = zielony ; $kolory[2] = niebieski ; echo( Pierwotna zawartość tablicy: br ); for($i = 0; $i 3; $i++){ $kolor = $kolory[$i]; echo( kolory[$i] = $kolor br ); } $kolory[0] = żółty ; $kolory[1] = fioletowy ; $kolory[2] = czarny ; echo( br Zawartość tablicy po zmianach: br ); for($i = 0; $i 3; $i++){ $kolor = $kolory[$i]; echo( kolory[$i] = $kolor br ); } ? W pierwszej części skryptu powstała tablica kolory, której kolejnym indeksom zostały przypisane wartości czerwony, zielony i niebieski. Ściślej rzecz ujmując tablica po- wstała po wykonaniu instrukcji $kolory[0] = czerwony ;. PHP po napotkaniu tej in- strukcji i stwierdzeniu, że w skrypcie nie ma tablicy o nazwie kolory, tworzy ją i przy- pisuje komórce o indeksie 0 wartość występującą między cudzysłowami. Kolejne dwie instrukcje to nic innego jak utworzenie kolejnych dwóch komórek w tablicy kolory i przypisanie im wskazanych wartości. Po przeprowadzeniu wymienionych operacji jest wykonywana pętla for, która wyświetla zawartość całej tablicy w przeglądarce. Za pętlą znajduje się instrukcja $kolory[0] = żółty ;. Ponieważ istnieje już tablica o nazwie kolory, powoduje ona przypisanie komórce o indeksie 0 ciągu znaków żółty. W tym momencie zostaje również utracona poprzednia zawartość tej komórki, czyli ciąg czerwony. Podobnie działają dwie kolejne instrukcje. Zamieniają występujące w tablicy wartości z komórek 1 i 2 na ciągi znaków fioletowy i czarny. Po przeprowadzeniu tych operacji jest wykonywana druga pętla for, która wysyła do przeglądarki aktualną za- wartość tablicy. Tym samym po wykonaniu skryptu na ekranie zobaczymy widok za- prezentowany na rysunku 4.3. D:PDFPHP i MySQL dla każdego4.doc (05-09-12) 105 106 Rysunek 4.3. Ilustracja działania skryptu z listingu 4.3 PHP i MySQL dla każdego Tablice asocjacyjne Oprócz tablic indeksowanych numerycznie w PHP istnieją również tablice asocjacyjne. W tablicach tego typu każdemu indeksowi można nadać unikalną nazwę, czyli zamiast indeksów 0, 1, 2 itd. mogą występować indeksy: kolor, autor, procesor itp. Najczę- ściej też zamiast terminu indeks stosuje się inny termin — klucz. Mówimy zatem, że w tablicy asocjacyjnej występują pary klucz-wartość, w których każdy klucz jedno- znacznie identyfikuje przypisaną mu wartość. Tablicę tego typu tworzy się — podobnie jak w przypadku tablic klasycznych indeksowanych numerycznie — za pomocą słowa kluczowego array; konstrukcja ta ma jednak nieco inną postać. Schematycznie wygląda to następująco: array( klucz1 = wartość1, klucz2 = wartość2, ... kluczn = wartośćn ); Na listingu 4.4 został przedstawiony krótki skrypt, który pokazuje, w jaki sposób utwo- rzyć tablicę asocjacyjną i odczytać zapisane w niej wartości. Listing 4.4. Utworzenie tablicy asocjacyjnej ?php $kolory = array( kolor1 = czerwony , kolor2 = zielony , kolor3 = niebieski ); echo( Zawartość tablicy: br ); echo( kolory[ kolor1 ] = ); echo($kolory[ kolor1 ]); Rozdział 4. ♦ Tablice i obiekty 107 echo( br kolory[ kolor2 ] = ); echo($kolory[ kolor2 ]); echo( br kolory[ kolor3 ] = ); echo($kolory[ kolor3 ]); ? W skrypcie została utworzona tablica kolory, zawierająca trzy klucze o nazwach: kolor1, kolor2 i kolor3. Kluczowi kolor1 został przypisany ciąg znaków czerwony, kluczowi kolor2 — ciąg znaków zielony, a kluczowi kolor3 — ciąg znaków niebieski. Dzięki temu po zastosowaniu konstrukcji w schematycznej postaci: nazwa_tablicy[ nazwa_klucza ] otrzymamy wartość odpowiadającą danemu kluczowi. Ten fakt został wykorzystany do wyświetlenia zawartości poszczególnych kluczy tablicy w przeglądarce. Instrukcja echo ($kolory[ kolor1 ]); wyświetla zawartość klucza kolor1, instrukcja echo($kolory [ kolor3 ]) — klucza kolor2, a instrukcja echo($kolory[ kolor3 ]) — klucza kolor3. Tym samym na ekranie zobaczymy widok zaprezentowany na rysunku 4.4. Rysunek 4.4. Efekt działania skryptu z listingu 4.4 Drugim ze sposobów tworzenia tablicy asocjacyjnej jest użycie składni z nawiasami kwadratowymi, podobnie jak miało to miejsce w przypadku tablic indeksowanych nu- merycznie. Schematycznie taka konstrukcja ma postać: nazwa_tablicy[ nazwa_klucza ] = wartość_klucza; Na listingu 4.5 został przedstawiony skrypt, który realizuje takie samo zadanie jak skrypt 4.4, czyli utworzenie tablicy asocjacyjnej i wyświetlenie jej zawartości, ale wy- korzystujący zaprezentowaną powyżej składnię. Listing 4.5. Drugi sposób tworzenia tablic asocjacyjnych ?php $kolory[ kolor1 ] = czerwony ; $kolory[ kolor2 ] = zielony ; $kolory[ kolor3 ] = niebieski ; echo( Zawartość tablicy: br ); echo( kolory[ kolor1 ] = ); echo($kolory[ kolor1 ]); D:PDFPHP i MySQL dla każdego4.doc (05-09-12) 107 108 PHP i MySQL dla każdego echo( br kolory[ kolor2 ] = ); echo($kolory[ kolor2 ]); echo( br kolory[ kolor3 ] = ); echo($kolory[ kolor3 ]); ? Pierwsza instrukcja tego skryptu powoduje utworzenie tablicy asocjacyjnej o nazwie kolory oraz umieszczenie w niej klucza o nazwie kolor1, powiązanego z ciągiem zna- ków czerwony. Kolejne dwie instrukcje powodują umieszczenie w istniejącej już tablicy dwóch kolejnych kluczy: kolor2 i kolor3 oraz przypisanie do nich odpowiadającym im wartości. Zawartość poszczególnych kluczy tak utworzonej tablicy jest następnie wy- syłana do przeglądarki za pomocą serii instrukcji echo. Do odczytu tablic asocjacyjnych można, podobnie jak w przypadku tablic klasycznych, użyć pętli. Nie może być to jednak pętla typu for, gdyż nie zdoła ona stwierdzić, jakie są wartości kluczy. Dlatego też tablice asocjacyjne są obsługiwane przez pętle typu foreach (por. rozdział 3., sekcja „Pętla typu foreach”). Taka pętla potrafi pobrać kolejne wartości kluczy; jak to zrobić, obrazuje skrypt z listingu 4.6. Listing 4.6. Wykorzystanie pętli typu foreach ?php $kolory[ kolor1 ] = czerwony ; $kolory[ kolor2 ] = zielony ; $kolory[ kolor3 ] = niebieski ; echo( Zawartość tablicy: br ); foreach($kolory as $kolor){ echo($kolor); echo( br ); } ? Konstrukcja tego typu pętli oznacza, że w każdym jej przebiegu pod zmienną kolor będzie podstawiana wartość kolejnego klucza. A zatem zmienna kolor w pierwszym przebiegu pętli będzie zawierała ciąg znaków czerwony, w drugim przebiegu — ciąg znaków zielony, a w trzecim przebiegu — ciąg znaków niebieski. W momencie kiedy zostaną odczytane wartości wszystkich kluczy, pętla zakończy działanie. W ten sposób uzyskamy jednak jedynie wartości kluczy, nie zaś nazwy kluczy. Jeśli również ta infor- macja jest nam potrzebna, trzeba zastosować drugą wersję pętli foreach. Przykład tej konstrukcji został zaprezentowany na listingu 4.7. Listing 4.7. Inna wersja pętli foreach ?php $kolory[ kolor1 ] = czerwony ; $kolory[ kolor2 ] = zielony ; $kolory[ kolor3 ] = niebieski ; echo( Zawartość tablicy: br ); Rozdział 4. ♦ Tablice i obiekty 109 foreach($kolory as $klucz = $kolor){ echo( kolory[ $klucz ] = $kolor ); echo( br ); } ? Tym razem, w każdym przebiegu pętli, pod zmienną klucz podstawiana jest nazwa ko- lejnego klucza, a pod zmienną kolor — wartość przypisana temu kluczowi. Dzięki temu, za pomocą instrukcji echo, możemy wysłać do przeglądarki wszystkie istotne in- formacje o zawartości tablicy. Efekt działania kodu będzie taki sam jak skryptu z listin- gu 4.4 (rysunek 4.4). Modyfikacji zawartości tablic asocjacyjnych dokonuje się analogicznie do zmian w przy- padku tablic klasycznych. Oczywiście zamiast indeksów numerycznych trzeba zastoso- wać wartości kluczy. Aby zatem przypisać nową wartość już istniejącemu kluczowi, trzeba skorzystać z konstrukcji, której schematyczna postać jest następująca: nazwa_tablicy[ nazwa_klucza ] = wartość; Na listingu 4.8 pokazany został przykładowy skrypt, który wykonuje modyfikację za- wartości tablicy asocjacyjnej kolory. Listing 4.8. Modyfikacja zawartości tablicy asocjacyjnej ?php $kolory[ kolor1 ] = czerwony ; $kolory[ kolor2 ] = zielony ; $kolory[ kolor3 ] = niebieski ; echo( Zawartość tablicy po utworzeniu: br ); foreach($kolory as $klucz = $kolor){ echo( kolory[ $klucz ] = $kolor ); echo( br ); } $kolory[ kolor1 ] = żółty ; $kolory[ kolor2 ] = fioletowy ; $kolory[ kolor3 ] = czarny ; echo( br Zawartość tablicy po modyfikacji: br ); foreach($kolory as $klucz = $kolor){ echo( kolory[ $klucz ] = $kolor ); echo( br ); } Tablica kolory jest tu tworzona w sposób analogiczny do przedstawionego w poprzed- nim przykładzie. Tak samo jest również wyświetlana jej pierwotna zawartość. Klu- czowi kolor1 został przypisany ciąg znaków czerwony, kluczowi kolor2 — ciąg zna- ków zielony, a kluczowi kolor3 — ciąg znaków niebieski. Po wykonaniu pętli for wyświetlającej te dane na ekranie wykonywana jest instrukcja $kolory[ kolor1 ] = żółty ;. Ponieważ tablica kolory już istnieje i jest w niej zawarty klucz kolor1, na- stępuje modyfikacja przypisanej do niego wartości, z czerwony na żółty. Analogiczne D:PDFPHP i MySQL dla każdego4.doc (05-09-12) 109 110 PHP i MySQL dla każdego operacje wykonywane są z wartościami kluczy kolor2 i kolor3. Po wykonaniu tych modyfikacji zawartość tablicy jest ponownie wysyłana do przeglądarki. Tym samym po uruchomieniu skryptu na ekranie zobaczymy widok zaprezentowany na rysunku 4.5. Rysunek 4.5. Zawartość tablicy została zmodyfikowana Tablice wielowymiarowe Do tej pory omawialiśmy tablice jednowymiarowe, czyli takie, które są wektorami ele- mentów, o strukturze przedstawionej na rysunku 4.1. Aby odczytać dane z pojedyn- czej komórki, wystarczyło podać jej indeks lub, w przypadku tablic asocjacyjnych, nazwę klucza. PHP umożliwia jednak budowanie bardziej skomplikowanych struktur — tablic wielowymiarowych. Przykładowa struktura prostej tablicy dwuwymiarowej została przedstawiona na rysunku 4.6. Jak widać, aby otrzymać wartość danej komórki, trzeba znać dwie liczby określające jej położenie: numer rzędu i numer kolumny. Na przykład komórka zawierająca wartość 8 znajduje się w rzędzie o indeksie 1 i kolum- nie o indeksie 2. Rysunek 4.6. Struktura przykładowej tablicy dwuwymiarowej Tworzenie tablic wielowymiarowych Do tworzenia tablic wielowymiarowych w PHP wykorzystuje się fakt, że pojedyncza komórka zwykłej tablicy jednowymiarowej może zawierać dane dowolnego typu, a zatem również inną tablicę. Wynika z tego, że tablica dwuwymiarowa to nic innego jak tablica jednowymiarowa, w której komórkach zawarte zostały inne tablice jednowymiarowe. Rozdział 4. ♦ Tablice i obiekty 111 Spróbujmy wykonać prosty przykład. Na listingu 4.9 został zaprezentowany kod two- rzący tablicę dwuwymiarową, w której komórkach zostały zawarte kolejne liczby od 1 do 6, i wyświetlający jej zawartość na ekranie. Listing 4.9. Tworzenie tablicy dwuwymiarowej ?php $tablica = array( array(1, 2, 3), array(4, 5, 6) ); echo( tablica[0][0] = . $tablica[0][0] . br ); echo( tablica[0][1] = . $tablica[0][1] . br ); echo( tablica[0][2] = . $tablica[0][2] . br ); echo( tablica[1][0] = . $tablica[1][0] . br ); echo( tablica[1][1] = . $tablica[1][1] . br ); echo( tablica[1][2] = . $tablica[1][2] . br ); ? Konstrukcja tworząca tablicę tablica dosyć dokładnie odzwierciedla sposób, w jaki ona powstaje. W pierwszej komórce (o indeksie 0) została umieszczona tablica trójelemen- towa zawierająca liczby 1, 2, 3, natomiast w komórce drugiej (o indeksie 1) została umieszczona, również trójelementowa, tablica zawierająca liczby 4, 5, 6. Utworzyliśmy więc w ten sposób strukturę o dwóch rzędach i trzech kolumnach. Dostęp do poszcze- gólnych komórek wymaga zatem podania numeru wiersza i kolumny, schematycznie: $tablica[wiersz][kolumna] Ten sposób odwoływania się do komórek tablicy jest wykorzystywany w instrukcjach echo do wyświetlenia wszystkich zawartych w niej wartości w przeglądarce (rysunek 4.7). Rysunek 4.7. Wyświetlenie zwartości tablicy dwuwymiarowej Do odczytu zawartości takiej tablicy można również wykorzystać dwie zagnieżdżone pętle for. Taki sposób jest szczególnie przydatny wówczas, gdy tablica ma dużą licz- bę wierszy i kolumn. Kod z listingu 4.10 obrazuje, jak wykonać takie zadanie dla tablicy powstałej w poprzednim przykładzie. D:PDFPHP i MySQL dla każdego4.doc (05-09-12) 111 112 PHP i MySQL dla każdego Listing 4.10. Wykorzystanie pętli for do odczytu tablicy ?php $tablica = array( array(1, 2, 3), array(4, 5, 6) ); for($i = 0; $i 2; $i++){ for($j = 0; $j 3; $j++){ $wart = $tablica[$i][$j]; echo( tablica[$i][$j] = $wart ); echo( br ); } echo( br ); } ? Zewnętrzna pętla for, ze zmienną iteracyjną i, kontroluje numer aktualnie odczytywa- nego wiersza tablicy, natomiast wewnętrzna pętla for, ze zmienną iteracyjną j, kon- troluje numer aktualnie odczytywanej kolumny tablicy. Wartości kolejnych komórek są po odczytaniu zapisywane w zmiennej pomocniczej wart, która jest następnie wy- korzystywana jako parametr instrukcji echo. Tablice wielowymiarowe nie muszą być indeksowane numerycznie; mogą być również strukturami asocjacyjnymi. Każdemu indeksowi można przypisać jego własną nazwę. Spróbujmy więc utworzyć i taką tablicę. Załóżmy, że mają być w niej przechowywa- ne dane dotyczące książek w bibliotece. Pojedynczy wiersz przechowywał będzie dane dotyczące tytułu, autora i numeru katalogowego. Podstawowa tablica będzie mogła prze- chowywać wiele takich wierszy, a więc opisywać wiele książek. Jej struktura będzie zatem następująca: $tablica = array( array( Autor = Autor1 , Tytuł = Tytuł1 , Numer = Numer1 ), array( Autor = Autor2 , Tytuł = Tytuł2 , Numer = Numer2 ), array( Autor = Autor3 , Tytuł = Tytuł3 , Numer = Numer3 ) ); W ten sposób otrzymalibyśmy sam zbiór książek. Książki w bibliotece zazwyczaj stoją jednak na regałach. Moglibyśmy wprowadzić więc dodatkową tablicę opisującą regały. Jej zawartością byłyby tablice opisujące książki. Powstałaby w ten sposób struktura trójwymiarowa, schematycznie przedstawiona na rysunku 4.8. Spróbujmy zbudować ta- ką tablicę, wprowadzając do niej przykładowe dane, i wyświetlić jej zawartość na ekranie. To zadanie realizuje skrypt widoczny na listingu 4.11. Rozdział 4. ♦ Tablice i obiekty 113 Rysunek 4.8. Schematyczna struktura tablicy trójwymiarowej Listing 4.11. Skrypt obsługujący tablicę trójwymiarową ?php $biblioteka = array( regał1 = array ( array( Autor = Autor1 , Tytuł = Tytuł1 , Numer = Numer1 ), array( Autor = Autor2 , Tytuł = Tytuł2 , Numer = Numer2 ), array( Autor = Autor3 , Tytuł = Tytuł3 , Numer = Numer3 ) ), regał2 = array ( array( Autor = Autor4 , Tytuł = Tytuł4 , Numer = Numer4 ), array( Autor = Autor5 , Tytuł = Tytuł5 , Numer = Numer6 ), array( Autor = Autor6 , Tytuł = Tytuł6 , Numer = Numer6 ) ), regał3 = array ( array( Autor = Autor7 , Tytuł = Tytuł7 , Numer = Numer7 ), array( Autor = Autor8 , Tytuł = Tytuł8 , Numer = Numer8 ), array( Autor = Autor9 , Tytuł = Tytuł9 , Numer = Numer9 ) ) ); foreach($biblioteka as $regal_nazwa = $regal){ echo( Regał: $regal_nazwa br ); foreach($regal as $ksiazka){ $autor = $ksiazka[ Autor ]; $tytuł = $ksiazka[ Tytuł ]; $numer = $ksiazka[ Numer ]; D:PDFPHP i MySQL dla każdego4.doc (05-09-12) 113 114 PHP i MySQL dla każdego echo $autor | $tytuł | $numer ; echo( br ); } echo( br ); } Mamy tu zatem tablicę główną o nazwie biblioteka. Zawiera ona trzy klucze o na- zwach regał1, regał2 i regał3. Pod każdym kluczem znajdują się kolejne tablice, za- wierające dane opisujące książki w danym regale. Każda taka tablica składa się z serii tablic jednowymiarowych o kluczach Autor, Tytuł i Numer. Razem tworzy to pełny opis książek w bibliotece. Ponieważ ręczne pobieranie danych w celu wyświetlenia całej za- wartości tablicy biblioteka byłoby bardzo niewygodne i czasochłonne, do ich prezen- tacji zostały wykorzystane dwie zagnieżdżone pętle foreach. Pętla zewnętrzna odczytuje zawartość kluczy tablicy głównej biblioteka. Pod zmien- ną regal_nazwa podstawiane są nazwy odczytanych kluczy, natomiast pod zmienną regal — ich zawartość. Zawartością każdego klucza jest tablica zawierająca spis ksią- żek z danego regału, a zatem do jej odczytania wykorzystywana jest wewnętrzna pętla foreach. Pętla ta odczytuje zawartość kolejnych komórek tablicy regal, podstawiając je pod zmienną ksiazka. Zawartość tej zmiennej będzie niczym innym, jak tablicą jed- nowymiarową opisującą pojedynczą książkę. Indeksami tej tablicy są więc: Autor, Tytuł i Numer. Dane te są odczytywane, zapisywane w zmiennych pomocniczych i wysyłane do przeglądarki za pomocą instrukcji echo. Ostatecznie na ekranie zobaczymy zawartość całej biblioteki z podziałem na regały, tak jak zostało to przedstawione na rysunku 4.9. Rysunek 4.9. Efekt działania skryptu z listingu 4.11 Tablice nieregularne Tablice wielowymiarowe wcale nie muszą mieć regularnie prostokątnych kształtów, tak jak prezentowane w poprzednich akapitach. Prostokątnych to znaczy takich, gdzie w każdym wierszu znajduje się taka sama liczba komórek (czyli struktur podobnych do Rozdział 4. ♦ Tablice i obiekty 115 prezentowanej na rysunku 4.6). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć strukturę trójkątną (rysunek 4.10a) lub też całkiem nieregularną (rysunek 4.10b). Przy tworze- niu takich struktur czeka nas jednak więcej pracy niż w przypadku tablic regularnych, gdyż przeważnie każdy wiersz trzeba będzie tworzyć oddzielnie. Rysunek 4.10. Przykłady nieregularnych tablic wielowymiarowych Jak tworzyć tego typu struktury? Wiemy już, że tablice wielowymiarowe to tak na- prawdę tablice tablic jednowymiarowych. A zatem tablica dwuwymiarowa to tablica jednowymiarowa zawierająca szereg tablic jednowymiarowych, tablica trójwymiarowa to tablica jednowymiarowa zawierająca w sobie tablice dwuwymiarowe itd. Spróbuj- my zatem stworzyć strukturę widoczną na rysunku 4.10b, wypełnioną wartościami od 1 do 10, i wyświetlić jej zawartość w przeglądarce. To zadanie realizuje kod widoczny na listingu 4.12. Listing 4.12. Tworzenie tablicy nieregularnej ?php $tablica = array ( array(1, 2, 3, 4), array(5, 6), array(7), array(8, 9, 10) ); foreach($tablica as $tab){ foreach($tab as $val){ echo( $val ); } echo( br ); } ? Postać skryptu nie powinna być żadnym zaskoczeniem. Sposób tworzenia tablicy jest analogiczny do przedstawionego w poprzednich przykładach, z tą różnicą, że tym ra- zem tablice składowe mają różne wielkości. Pierwsza zawiera cztery komórki, druga dwie, trzecia jedną, a czwarta trzy. Sposób odczytywania zawartości jest również po- dobny do przykładu z listingu 4.12, a nawet nieco prostszy. Pętla zewnętrzna odczytuje kolejne komórki tablicy tablica. Każda z tych komórek zawiera kolejną tablicę o pew- nej liczbie elementów, które odczytywane są za pomocą wewnętrznej pętli foreach. Tym samym po uruchomieniu skryptu zobaczymy widok jak na rysunku 4.11. D:PDFPHP i MySQL dla każdego4.doc (05-09-12) 115 116 Rysunek 4.11. Zawartość tablicy nieregularnej z przykładu 4.12 PHP i MySQL dla każdego Operacje na tablicach Sortowanie tablic klasycznych Jedną z operacji często wykonywanych na tablicach jest sortowanie, czyli ustawienie elementów w danym porządku. PHP oferuje kilka wbudowanych funkcji sortujących. Zobaczmy, w jaki sposób można z nich korzystać. Funkcją podstawową jest sort. Działa ona zarówno na wartościach liczbowych, jak i na ciągach znaków. Jako argument jej wywołania należy podać nazwę tablicy. Spójrzmy na listing 4.13. Zawiera on kod sortujący dwie różne tablice. Listing 4.13. Sortowanie za pomocą funkcji sort ?php $tab1 = array(5, 7, 3, 1, 8, 2, 0, 4, 9, 6); $tab2 = array( jeden , dwa , trzy , cztery , pięć ); echo( Zawartość tablic przed sortowaniem: br ); foreach($tab1 as $val) echo( $val ); echo( br ); foreach($tab2 as $val) echo( $val ); sort($tab1); sort($tab2); echo( br br Zawartość tablic po sortowaniu: br ); foreach($tab1 as $val) echo( $val ); echo( br ); foreach($tab2 as $val) echo( $val ); ? Efekt wykonania skryptu został przedstawiony na rysunku 4.12. Jak widać, obie tablice zostały poprawnie posortowane. Oczywiście w przypadku tablicy tab1 mieliśmy do czy- nienia z sortowaniem liczb i wartości zostały ustawione od najmniejszej do największej, Rozdział 4. ♦ Tablice i obiekty 117 Rysunek 4.12. Efekt sortowania tablic natomiast w przypadku tablicy tab2 nastąpiło sortowanie ciągów znaków, a zatem sło- wa zostały ustawione w porządku alfabetycznym. Co jednak zrobić w sytuacji, gdyby- śmy chcieli wykonać sortowanie odwrotne, czyli np. ustawić wartości z tablicy tab1 od największej do najmniejszej? Nie ma z tym najmniejszego problemu. Wystarczy użyć funkcji rsort (z ang. reverse sort), która wykona to zadanie. Więcej problemów przysporzy nam sytuacja, w której będziemy chcieli ustawić ele- menty tablicy w specyficznej kolejności, odmiennej od standardowego porządku. Mamy wtedy do wyboru dwie drogi. Albo sami napiszemy całą funkcję wykonującą sorto- wanie, albo też wykorzystamy specjalną wersję funkcji sortującej — usort — i napi- saną przez nas funkcję porównującą dwa elementy. Schematyczne wywołanie takiej funkcji ma postać: usort($tablica, nazwa_funkcji ) gdzie tablica to nazwa tablicy, której elementy będą sortowane, a nazwa_funkcji to nazwa funkcji dokonującej porównania dwóch elementów. Ta ostatnia funkcja będzie otrzymywała w postaci argumentów dwa elementy sortowanej tablicy, musi natomiast zwracać: (cid:141) wartość mniejszą od zera, jeśli pierwszy argument jest mniejszy od drugiego; (cid:141) wartość większą od zera, jeśli pierwszy argument jest większy od drugiego; (cid:141) wartość równą zero, jeśli pierwszy argument jest równy drugiemu; Zobaczmy, jak to działa na konkretnym przykładzie. Napiszemy skrypt, który będzie sortował zawartość tablicy przechowującej liczby całkowite w taki sposób, że najpierw umieszczone będą wartości podzielne przez dwa, od najmniejszej do największej, a do- piero po nich wartości niepodzielne przez dwa, również od najmniejszej do największej. To zadanie realizuje kod z listingu 4.14. Listing 4.14. Realizacja niestandardowego sortowania ?php function sortuj($e1, $e2) { if($e1 2 == 0){ if($e2 2 == 0){ return $e1 - $e2; D:PDFPHP i MySQL dla każdego4.doc (05-09-12) 117 118 PHP i MySQL dla każdego } else{ return -1; } } else{ if($e2 2 == 0){ return 1; } else{ return $e1 - $e2; } } } $tab1 = array(5, 7, 3, 1, 8, 2, 0, 4, 9, 6); echo( Zawartość tablicy przed sortowaniem: br ); foreach($tab1 as $val) echo( $val ); echo( br ); usort($tab1, sortuj ); echo( Zawartość tablicy po sortowaniu: br ); foreach($tab1 as $val) echo( $val ); ? Tablica jest tworzona w standardowy sposób i jej początkowa zawartość jest wyświe- tlana na ekranie. Następnie wywoływana jest funkcja usort, wykonująca operację sor- towania, i zawartość posortowanej tablicy jest ponownie wyświetlana na ekranie. Tym samym w przeglądarce ukaże się obraz widoczny na rysunku 4.13. Jak widać, układ liczb jest zgodny z naszymi założeniami; najpierw umieszczone są liczby podzielne przez dwa, od najmniejszej do największej, a za nimi liczby niepodzielne przez dwa, również od najmniejszej do największej. Za takie uporządkowanie elementów tablicy odpowiada kombinacja funkcji usort i sortuj. Rysunek 4.13. Efekt niestandardowego sortowania Funkcja usort realizuje algorytm sortowania typu QuickSort. Ponieważ chcemy, aby sortowanie odbywało się według niestandardowych zasad, musimy jej dostarczyć do- datkową funkcję, która będzie porównywała dwa dowolne elementy tablicy tab1. Tą funkcją jest sortuj. Przy porównywaniu dwóch dowolnych elementów tablicy tab1 możliwe są cztery różne sytuacje: Rozdział 4. ♦ Tablice i obiekty 119 1. Pierwszy argument jest podzielny przez dwa (e1 2 równe 0) i drugi argument jest również podzielny przez dwa (e2 2 równe 0). W takiej sytuacji należy zwrócić wartość mniejszą od zera, jeśli pierwszy argument jest mniejszy; wartość większą od zera, jeśli drugi argument jest mniejszy; lub wartość 0, jeśli argumenty są równe. Zapewnia to instrukcja return $e1 - $e2;. 2. Pierwszy argument jest podzielny przez dwa (e1 2 równe 0), natomiast drugi argument nie jest podzielny przez dwa (e2 2 różne od 0). W takiej sytuacji argument pierwszy zawsze powinien znaleźć się przed argumentem drugim, a zatem należy zwrócić wartość mniejszą od zera. Zapewnia to instrukcja return -1;. 3. Pierwszy argument nie jest podzielny przez dwa (e1 2 różne od 0), a drugi argument jest podzielny przez dwa (e2 2 równe 0). W takiej sytuacji argument pierwszy zawsze powinien znaleźć się za argumentem drugim, a zatem należy zwrócić wartość większą od zera. Zapewnia to instrukcja return 1;. 4. Pierwszy argument nie jest podzielny przez dwa (e1 2 różne od 0) i drugi argument również nie jest podzielny przez dwa (e2 2 różne od 0). W takiej sytuacji należy zwrócić wartość mniejszą od zera, jeśli pierwszy argument jest mniejszy; wartość większą od zera, jeśli drugi argument jest mniejszy; oraz wartość 0, jeśli argumenty są równe. Zapewnia to instrukcja return $e1 - $e2;. Sortowanie tablic asocjacyjnych W przypadku tablic asocjacyjnych nie można użyć zwykłej funkcji sort, gdyż spo- woduje ona utratę kluczy. Możemy się o tym przekonać uruchamiając skrypt widoczny na listingu 4.15. Została w nim utworzona tablica tab zawierająca cztery klucze z przy- pisanymi wartościami całkowitymi. Tablica ta została następnie posortowana przez użycie funkcji sort. Zawartość przed sortowaniem i po nim została wyświetlona za pomocą pętli foreach i instrukcji echo. Jak widać na rysunku 4.14, efekt takiego działa- nia nie jest zadowalający. Co prawda wartości zostały posortowane, ale jednocześnie zostały utracone nazwy indeksów. Listing 4.15. Użycie funkcji sort do sortowania tablicy asocjacyjnej ?php $tab = array ( indeks1 = 5, indeks9 = 1, indeks3 = 8, indeks5 = 2 ); echo( Zawartość tablicy przed sortowaniem: br ); foreach($tab as $key = $val){ echo( tab[$key] = $val ); echo( br ); } sort($tab); echo( br Zawartość tablicy po sortowaniu: br ); D:PDFPHP i MySQL dla każdego4.doc (05-09-12) 119 120 PHP i MySQL dla każdego foreach($tab as $key = $val){ echo( tab[$key] = $val ); echo( br ); } ? Rysunek 4.14. Utrata nazw indeksów po nieprawidłowym sortowaniu tablicy asocjacyjnej Aby zatem posortować tablicę asocjacyjną, musimy użyć innych funkcji: asort i ksort. Pierwsza z nich sortuje tablicę względem wartości poszczególnych kluczy, natomiast druga względem samych kluczy. Oznacza to, że jeśli w skrypcie z listingu 4.15 zamie- nimy funkcję sort na asort, po sortowaniu uzyskamy kolejność: tab[indeks9] = 1 tab[indeks5] = 2 tab[indeks1] = 5 tab[indeks3] = 8 Jeśli natomiast zamienimy sort na ksort, uzyskamy wynik: tab[indeks1] = 5 tab[indeks3] = 8 tab[indeks5] = 2 tab[indeks9] = 1 Sortowanie może się odbywać również w porządku odwrotnym, czyli od wartości naj- większej do najmniejszej. Służą do tego celu funkcje arsort (sortowanie względem wartości) i krsort (sortowanie względem kluczy). Operacje na elementach Zmiana kolejności elementów Jeśli chcemy odwrócić kolejność elementów w tablicy, czyli spowodować, aby pierw- szy stał się ostatnim, drugim przedostatnim itd., możemy zastosować funkcję array_ reverse. Jako argument tej funkcji należy przekazać nazwę tablicy. Tablica ze zmienioną Rozdział 4. ♦ Tablice i obiekty 121 kolejnością elementów zostanie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP i MySQL. Dla każdego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: