Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00108 005594 22956200 na godz. na dobę w sumie
PHP i MySQL. Księga przykładów - książka
PHP i MySQL. Księga przykładów - książka
Autor: , Liczba stron: 936
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1020-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> mysql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wprowadzenie do tworzenia dynamicznych witryn WWW dla początkujących

Chcesz dodać swojej stronie życia, stworzyć funkcjonalny portal lub sklep internetowy, a może napisać własny blog? Czujesz, że tworzenie atrakcyjnych witryn WWW korzystających z baz danych leży w zasięgu Twoich możliwości? Zatem skorzystaj z potencjału języka PHP i bazy danych MySQL. Technologia ta od dawna cieszy się zasłużoną popularnością wśród webmasterów. Prosta składnia i ogromne możliwości języka PHP w połączeniu ze stabilnością i wydajnością bazy MySQL pozwalają na tworzenie rozbudowanych serwisów i aplikacji internetowych przy relatywnie niskim nakładzie pracy. Ogromnym atutem PHP i MySQL jest fakt, iż są one dostępne nieodpłatnie, na licencji open source.

'PHP i MySQL. Księga przykładów' to doskonałe wprowadzenie do projektowania dynamicznych witryn i aplikacji internetowych z wykorzystaniem tych technologii. Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją karierę twórcy serwisów WWW, znajdziesz tu mnóstwo niezbędnych informacji, dzięki którym szybko i bez problemu poznasz możliwości PHP i MySQL. Czytając tę książkę, opanujesz podstawy języka PHP, zasady programowania obiektowego, zarządzania sesjami i użytkownikami oraz operacji na plikach. Dowiesz się także, jak projektować i tworzyć bazy danych oraz jak administrować serwerem MySQL. Ponadto nauczysz się zabezpieczać aplikacje WWW przed dostępem osób niepowołanych oraz zastosujesz najlepsze praktyki polecane przez prawdziwych mistrzów programowania.

Poznaj język PHP i korzystaj z bazy MySQL,
tworząc zapierające dech dynamiczne witryny WWW!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PHP i MySQL. KsiŒga przyk‡ad(cid:243)w Autor: Ellie Quigley, Marko Gargenta T‡umaczenie: Robert G(cid:243)rczyæski ISBN: 978-83-246-1020-4 Tytu‡ orygina‡u: PHP and MySQL by Example Format: B5, stron: 936 Zawiera CD-ROM Wprowadzenie do tworzenia dynamicznych witryn WWW dla pocz„tkuj„cych (cid:149) Jak tworzy(cid:230) dynamiczne aplikacje internetowe w jŒzyku PHP? (cid:149) Jak zaprojektowa(cid:230) strukturŒ bazy danych? (cid:149) Jak wykorzysta(cid:230) mo¿liwo(cid:156)ci programowania obiektowego? Chcesz doda(cid:230) swojej stronie ¿ycia, stworzy(cid:230) funkcjonalny portal lub sklep internetowy, a mo¿e napisa(cid:230) w‡asny blog? Czujesz, ¿e tworzenie atrakcyjnych witryn WWW korzystaj„cych z baz danych le¿y w zasiŒgu Twoich mo¿liwo(cid:156)ci? Zatem skorzystaj z potencja‡u jŒzyka PHP i bazy danych MySQL. Technologia ta od dawna cieszy siŒ zas‡u¿on„ popularno(cid:156)ci„ w(cid:156)r(cid:243)d webmaster(cid:243)w. Prosta sk‡adnia i ogromne mo¿liwo(cid:156)ci jŒzyka PHP w po‡„czeniu ze stabilno(cid:156)ci„ i wydajno(cid:156)ci„ bazy MySQL pozwalaj„ na tworzenie rozbudowanych serwis(cid:243)w i aplikacji internetowych przy relatywnie niskim nak‡adzie pracy. Ogromnym atutem PHP i MySQL jest fakt, i¿ s„ one dostŒpne nieodp‡atnie, na licencji open source. (cid:132)PHP i MySQL. KsiŒga przyk‡ad(cid:243)w(cid:148) to doskona‡e wprowadzenie do projektowania dynamicznych witryn i aplikacji internetowych z wykorzystaniem tych technologii. Czytaj„c tŒ ksi„¿kŒ, opanujesz podstawy jŒzyka PHP, zasady programowania obiektowego, zarz„dzania sesjami i u¿ytkownikami oraz operacji na plikach. Dowiesz siŒ tak¿e, jak projektowa(cid:230) i tworzy(cid:230) bazy danych oraz jak administrowa(cid:230) serwerem MySQL. Ponadto nauczysz siŒ zabezpiecza(cid:230) aplikacje WWW przed dostŒpem os(cid:243)b niepowo‡anych oraz zastosujesz najlepsze praktyki polecane przez prawdziwych mistrz(cid:243)w programowania. (cid:149) Pobieranie i instalowanie PHP i MySQL (cid:149) Struktura skrypt(cid:243)w PHP (cid:149) Podstawowe elementy jŒzyka PHP (cid:149) Zmienne, sta‡e i operatory (cid:149) Obs‡uga formularzy (cid:149) Operacje na plikach i katalogach (cid:149) Wyra¿enia regularne (cid:149) Praca z serwerem MySQL (cid:149) Tworzenie baz i tabel (cid:149) Manipulowanie danymi za pomoc„ poleceæ jŒzyka SQL (cid:149) Po‡„czenie skrypt(cid:243)w PHP z bazami danych (cid:149) Zarz„dzanie sesjami i plikami cookie (cid:149) Programowanie obiektowe w PHP Poznaj jŒzyk PHP i korzystaj z bazy MySQL, tworz„c zapieraj„ce dech dynamiczne witryny WWW! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ............................................................................................ 13 Rozdział 1. Wprowadzenie ................................................................................ 15 1.1. Od statycznych do dynamicznych witryn internetowych ......................................... 15 1.1.1. Statyczne witryny internetowe ....................................................................... 15 1.1.2. Dynamiczne witryny internetowe ................................................................... 16 1.1.3. Czym jest oprogramowanie typu open source? .............................................. 17 1.2. PHP ........................................................................................................................... 18 1.2.1. Skąd pobrać PHP oraz dokumentację? ........................................................... 20 1.3. MySQL ..................................................................................................................... 21 1.3.1. Skąd pobrać bazę MySQL oraz dokumentację? ............................................. 22 1.3.2. Funkcje bazy danych MySQL ........................................................................ 23 1.3.3. W jaki sposób zainstalować MySQL i PHP? ................................................. 24 1.3.4. Zalety wykorzystywania MySQL-a i PHP ..................................................... 24 1.4. Podsumowanie rozdziału .......................................................................................... 26 1.4.1. Co należy wiedzieć? ....................................................................................... 26 1.4.2. Co dalej? ......................................................................................................... 26 Rozdział 2. Rozpoczynamy pracę ...................................................................... 27 2.1. Cykl życiowy strony internetowej ............................................................................ 27 2.1.1. Analiza strony internetowej ............................................................................ 28 2.2. Anatomia skryptu PHP ............................................................................................. 29 2.2.1. Etapy tworzenia skryptu PHP ......................................................................... 29 2.3. Kilka kwestii do przemyślenia ................................................................................. 35 2.3.1. PHP i HTML są odmiennymi językami ......................................................... 35 2.3.2. Polecenia, odstępy oraz znaki nowego wiersza .............................................. 37 2.3.3. Komentarze ..................................................................................................... 39 2.3.4. Używanie funkcji PHP ................................................................................... 42 2.4. Przegląd .................................................................................................................... 47 2.4.1. PHP z poziomu wiersza polecenia .................................................................. 47 2.4.2. Wyświetlanie wersji PHP ............................................................................... 47 2.4.3. Wykonywanie skryptu z poziomu wiersza polecenia ..................................... 48 2.4.4. Interaktywne uruchomienie PHP .................................................................... 49 2.4.5. Opcje PHP w wierszu polecenia ..................................................................... 50 2.4.6. Plik php.ini ...................................................................................................... 51 2.5. Podsumowanie rozdziału .......................................................................................... 52 2.5.1. Co należy wiedzieć? ....................................................................................... 52 2.5.2. Co dalej? ......................................................................................................... 53 Ćwiczenia ........................................................................................................................ 53 4 PHP i MySQL. Księga przykładów Rozdział 3. Krótkie wprowadzenie do PHP ........................................................ 55 3.1. Szybki start, szybki przewodnik ............................................................................... 55 3.1.1. Uwaga skierowana do programistów .............................................................. 55 3.1.2. Uwaga skierowana do pozostałych ................................................................. 55 3.1.3. Składnia PHP i konstrukcje ............................................................................ 56 3.2. Podsumowanie rozdziału .......................................................................................... 68 3.2.1. Co dalej? ......................................................................................................... 68 Rozdział 4. Elementy składowe: rodzaje danych, ciągi tekstowe, zmienne i stałe ... 69 4.1. Rodzaje danych ......................................................................................................... 69 4.1.1. Ciągi tekstowe liczb ........................................................................................ 70 4.1.2. Ciągi tekstowe znaków i ujmowanie w znaki cytowania ............................... 72 4.1.3. Stałe literowe Boolean .................................................................................... 78 4.1.4. Specjalne rodzaje danych ............................................................................... 79 4.2. Zmienne .................................................................................................................... 81 4.2.1. Definicje i przypisywanie ............................................................................... 81 4.2.2. Prawidłowe nazwy zmiennych ....................................................................... 82 4.2.3. Deklarowanie i inicjalizowanie zmiennych .................................................... 82 4.2.4. Wyświetlanie zmiennych ................................................................................ 87 4.2.5. Zmienne oraz mieszane rodzaje danych ......................................................... 90 4.2.6. Łączenie a zmienne ......................................................................................... 91 4.2.7. Odniesienia ..................................................................................................... 92 4.2.8. Zmienne zmiennych (zmienne dynamiczne) .................................................. 94 4.2.9. Zasięg zmiennej .............................................................................................. 96 4.2.10. Zarządzanie zmiennymi ................................................................................ 97 4.2.11. Wprowadzenie do zmiennych formularzy .................................................. 103 4.3. Stałe ........................................................................................................................ 112 4.3.1. Co to jest stała? ............................................................................................. 112 4.3.2. Tworzenie stałych za pomocą funkcji define() ............................................. 112 4.3.3. Funkcja constant() ........................................................................................ 114 4.3.4. Stałe predefiniowane i „magiczne” .............................................................. 115 4.4. Podsumowanie rozdziału ........................................................................................ 116 4.4.1. Co należy wiedzieć? ..................................................................................... 116 4.4.2. Co dalej? ....................................................................................................... 117 Ćwiczenia ...................................................................................................................... 118 Rozdział 5. Operatory ..................................................................................... 121 5.1. Operatory PHP oraz wyrażenia .............................................................................. 121 5.1.1. Przypisanie .................................................................................................... 122 5.1.2. Pierwszeństwo i reguły łączności ................................................................. 122 5.1.3. Operatory arytmetyczne ................................................................................ 126 5.1.4. Skrócona forma operatorów przypisania ...................................................... 128 5.1.5. Operatory automatycznego zwiększenia oraz zmniejszenia o jednostkę ..... 130 5.1.6. Niektóre z użytecznych funkcji matematycznych ........................................ 133 5.1.7. Operatory rzutowania ................................................................................... 134 5.1.8. Operator konkatenacji ................................................................................... 136 5.1.9. Operatory porównania .................................................................................. 138 5.1.10. Porównywanie liczb ..................................................................................... 139 5.1.11. Porównywanie ciągów tekstowych .............................................................. 141 5.1.12. Operatory logiczne ....................................................................................... 143 5.1.13. Operator warunkowy .................................................................................... 155 5.1.14. Operatory bitowe .......................................................................................... 158 5.1.15. Operatory uruchamiania ............................................................................... 162 5.1.16. Operator kontroli błędów .............................................................................. 162 5.1.17. Operatory rodzajów ...................................................................................... 164 Spis treści 5 5.2. Podsumowanie rozdziału ........................................................................................ 164 5.2.1. Co należy wiedzieć? ..................................................................................... 164 5.2.2. Co dalej? ....................................................................................................... 165 Ćwiczenia ...................................................................................................................... 165 Rozdział 6. Ciągi tekstowe ............................................................................. 167 6.1. Co to jest ciąg tekstowy? ........................................................................................ 167 6.1.1. Ujmowanie w cudzysłów .............................................................................. 168 6.1.2. Operatory ciągów tekstowych ...................................................................... 172 6.2. Funkcje operujące na ciągach tekstowych .............................................................. 175 6.2.1. Formatowanie i wyświetlanie ciągów tekstowych ....................................... 175 6.2.2. Formatowanie liczb oraz wartości pieniężnych ............................................ 181 6.2.3. Określanie długości ciągu tekstowego .......................................................... 183 6.2.4. Określanie liczby słów w ciągu tekstowym .................................................. 184 6.2.5. Zmiana wielkości znaków ciągu tekstowego ............................................... 185 6.2.6. Porównywanie ciągów tekstowych ............................................................... 188 6.2.7. Wyszukiwanie podobieństw w ciągach tekstowych ..................................... 196 6.2.8. Dzielenie ciągu tekstowego .......................................................................... 201 6.2.9. Powtarzanie ciągu tekstowego ...................................................................... 204 6.2.10. Przycinanie i dopełnianie ciągów tekstowych .............................................. 204 6.2.11. Wyszukiwanie i zastępowanie ...................................................................... 208 6.2.12. Określanie położenia w ciągu tekstowym .................................................... 213 6.2.13. Wyodrębnianie fragmentów ciągu tekstowego — podciągów ..................... 215 6.2.14. Specjalne ciągi tekstowe oraz znaki ............................................................. 224 6.2.15. Praca ze znakami specjalnymi HTML .......................................................... 236 6.3. Inne funkcje operujące na ciągach tekstowych ...................................................... 240 6.4. Podsumowanie rozdziału ........................................................................................ 244 6.4.1. Co należy wiedzieć? ................................................................................... 244 6.4.2. Co dalej? ..................................................................................................... 244 Ćwiczenia ...................................................................................................................... 245 Rozdział 7. Instrukcje warunkowe oraz pętle .................................................. 247 7.1. Struktury sterujące, bloki oraz instrukcje złożone .................................................. 247 7.1.1. Instrukcje warunkowe ................................................................................... 248 7.2. Pętle ........................................................................................................................ 259 7.2.1. Pętla while .................................................................................................... 259 7.2.2. Pętla do-while ............................................................................................... 261 7.2.3. Pętla for ......................................................................................................... 263 7.2.4. Pętla foreach ................................................................................................. 267 7.2.5. Sterowanie działaniem pętli za pomocą poleceń break oraz continue ......... 268 7.3. Podsumowanie rozdziału ........................................................................................ 272 7.3.1. Co należy wiedzieć? ..................................................................................... 272 7.3.2. Co dalej? ....................................................................................................... 273 Ćwiczenia ...................................................................................................................... 273 Rozdział 8. Tablice ......................................................................................... 277 8.1. Co to jest tablica? ................................................................................................... 277 8.1.1. Tworzenie tablicy i nadawanie jej nazwy ..................................................... 280 8.1.2. Dostęp do elementów tablicy (wartości) ...................................................... 286 8.1.3. Wyświetlanie tablicy .................................................................................... 292 8.1.4. Używanie pętli w celu uzyskania dostępu do elementów tablicy ................. 296 8.1.5. Sprawdzenie, czy tablica istnieje .................................................................. 304 8.1.6. Tworzenie ciągów tekstowych z tablic oraz tablic z ciągów tekstowych .... 306 8.1.7. Określanie wielkości tablicy ......................................................................... 309 6 PHP i MySQL. Księga przykładów 8.1.8. Wyodrębnianie kluczy oraz wartości z tablic ............................................... 312 8.1.9. Tworzenie zmiennych z elementów tablicy ................................................. 317 8.1.10. Tablice wielowymiarowe ............................................................................. 325 8.1.11. Sortowanie tablic .......................................................................................... 331 8.1.12. Losowe wybieranie elementów tablicy ........................................................ 340 8.2. Modyfikowanie tablic (usuwanie tablicy, usuwanie, dodawanie oraz zmiana elementów) ............................................................................................. 345 8.2.1. Usuwanie tablicy i jej elementów ................................................................. 345 8.2.2. Dodawanie elementów do tablicy ................................................................. 351 8.2.3. Kopiowanie elementów tablicy .................................................................... 356 8.2.4. Łączenie i złączanie tablic ............................................................................ 358 8.2.5. Operatory tablicy .......................................................................................... 363 8.2.6. Więcej funkcji dotyczących tablic ................................................................ 367 8.3. Podsumowanie rozdziału ........................................................................................ 371 8.3.1. Co należy wiedzieć? ..................................................................................... 371 8.3.2. Co dalej? ....................................................................................................... 372 Ćwiczenia ...................................................................................................................... 372 Rozdział 9. Funkcje zdefiniowane przez użytkownika ....................................... 373 9.1. Co to jest funkcja? .................................................................................................. 373 9.1.1. Deklaracja, definicja i wywoływanie funkcji ............................................... 374 9.1.2. Przekazywanie argumentów ......................................................................... 378 9.1.3. Wartości zwrotne .......................................................................................... 390 9.1.4. Używanie funkcji wywołania zwrotnego ..................................................... 398 9.1.5. Zasięg ............................................................................................................ 402 9.1.6. Funkcje zagnieżdżone ................................................................................... 408 9.1.7. Funkcje rekurencyjne .................................................................................... 411 9.1.8. Biblioteki funkcji — require oraz include .................................................... 414 9.2. Podsumowanie rozdziału ........................................................................................ 418 9.2.1. Co należy wiedzieć? ..................................................................................... 418 9.2.2. Co dalej? ....................................................................................................... 418 Ćwiczenia ...................................................................................................................... 419 Rozdział 10. Więcej o formularzach PHP .......................................................... 421 10.1. Wprowadzenie ...................................................................................................... 421 10.2. Ogólny opis formularzy HTML ........................................................................... 421 10.2.1. Rola przeglądarki internetowej ................................................................. 422 10.2.2. Rola serwera ............................................................................................. 427 10.2.3. Tworzenie formularzy HTML .................................................................. 427 10.3. PHP i formularze .................................................................................................. 433 10.3.1. Dyrektywa register_globals ...................................................................... 434 10.3.2. Superglobalne tablice PHP służące do pobierania danych formularza ..... 435 10.3.3. Request Method ........................................................................................ 436 10.3.4. Silne znaki w nazwach pól formularza oraz danych wejściowych użytkownika ................................................... 436 10.3.5. Parametry formularza i tablica $_REQUEST ........................................... 439 10.3.6. Parametry formularza i styl średni ............................................................ 443 10.3.7. Parametry formularza i styl długi (stary) .................................................. 450 10.3.8. Przetwarzanie formularzy z możliwościami wielu wyborów ................... 450 10.3.9. Formularze używające przycisków graficznych ........................................... 454 10.3.10. Przetwarzanie formularzy w dokumencie HTML .................................... 457 10.3.11. Używanie ukrytych pól ............................................................................. 459 10.3.12. Przekierowanie użytkownika .................................................................... 462 10.3.13. Przekazywanie plików .............................................................................. 466 Spis treści 7 10.3.14. Trwałe formularze .................................................................................... 473 10.3.15. Skąd pobrać informacje o tablicach superglobalnych? ............................ 477 10.3.16. W jaki sposób pobrać informacje o serwerze? ......................................... 478 10.3.17. W jaki sposób pobrać informacje dotyczące środowiska? ....................... 481 10.4. Podsumowanie rozdziału ...................................................................................... 483 10.4.1. Co należy wiedzieć? ................................................................................. 483 10.4.2. Co dalej? ................................................................................................... 484 Rozdział 11. Pliki i katalogi ............................................................................. 485 11.1. Pliki ....................................................................................................................... 485 11.1.1. Prawa dostępu do plików oraz prawo własności ...................................... 485 11.1.2. Prawa dostępu na platformie Unix/Linux ................................................. 486 11.1.3. Prawa dostępu w systemie Windows ........................................................ 489 11.2. Serwer WWW, PHP oraz prawa dostępu ............................................................. 490 11.2.1. Wbudowane funkcje PHP ......................................................................... 491 11.2.2. Uchwyt pliku ............................................................................................ 492 11.2.3. Otworzenie pliku ....................................................................................... 493 11.2.4. Otwieranie pliku w celu odczytu .............................................................. 495 11.2.5. Pozycja wewnętrznego wskaźnika pliku .................................................. 504 11.2.6. Otwieranie adresu URL w celu odczytu ................................................... 509 11.2.7. Odczytywanie plików bez korzystania z uchwytu pliku .......................... 510 11.2.8. Otwieranie pliku w celu zapisu oraz dołączania danych .......................... 517 11.2.9. Sprawdzanie plików .................................................................................. 522 11.2.10. Tworzenie, kopiowanie, zmiana nazwy i usuwanie plików ..................... 527 11.3. Katalogi ................................................................................................................ 530 11.3.1. Otwieranie oraz odczyt danych z katalogu ............................................... 530 11.3.2. Pobieranie ścieżki dostępu ........................................................................ 532 11.3.3. Zmiana i pobieranie bieżącego katalogu roboczego ................................. 533 11.4. Zarządzanie zawartością za pomocą plików nagłówkowych ............................... 534 11.4.1. Praktyczny przykład ................................................................................. 535 11.5. Podsumowanie rozdziału ...................................................................................... 542 11.5.1. Co należy wiedzieć? ................................................................................. 542 11.5.2. Co dalej? ................................................................................................... 543 Ćwiczenia ...................................................................................................................... 543 Rozdział 12. Wyrażenia regularne i dopasowanie do wzorca .............................. 545 12.1. Co to jest wyrażenie regularne? ............................................................................ 545 12.2. Funkcje dopasowania do wzorca .......................................................................... 547 12.2.1. Wyszukiwanie wzorca .............................................................................. 548 12.2.2. Wyszukiwanie i zastępowanie .................................................................. 555 12.2.3. Przejmowanie kontroli — metaznaki regex .............................................. 567 12.2.4. Wyszukiwanie wzorca w pliku tekstowym .............................................. 601 12.2.5. Sprawdzanie poprawności formularzy za pomocą PHP ........................... 604 12.2.6. Pomoc w internecie ................................................................................... 611 12.3. Podsumowanie rozdziału ...................................................................................... 612 12.3.1. Co należy wiedzieć? ................................................................................. 613 12.3.2. Co dalej? ................................................................................................... 613 Ćwiczenia ...................................................................................................................... 613 Rozdział 13. Wprowadzenie do MySQL-a ........................................................... 615 13.1. Ogólny opis baz danych ....................................................................................... 615 13.1.1. Bazy danych typu klient-serwer ............................................................... 616 13.1.2. Przesyłanie komunikatów do bazy danych ............................................... 617 13.1.3. Mocne i słabe strony MySQL-a ................................................................ 617 8 PHP i MySQL. Księga przykładów 13.2. Anatomia relacyjnej bazy danych ......................................................................... 619 13.2.1. Serwer bazy danych .................................................................................. 619 13.2.2. Baza danych .............................................................................................. 620 13.2.3. Tabele ........................................................................................................ 620 13.2.4. Rekordy oraz pola ..................................................................................... 621 13.2.5. Klucz podstawowy i indeksy .................................................................... 622 13.2.6. Schemat bazy danych ................................................................................ 623 13.3. Nawiązywanie połączenia z bazą danych ............................................................. 623 13.3.1. Opcje klienta wiersza polecenia mysql ..................................................... 625 13.3.2. Narzędzia z graficznym interfejsem użytkownika .................................... 627 13.4. System praw dostępu bazy danych MySQL ......................................................... 630 13.4.1. Logowanie do serwera bazy danych ......................................................... 631 13.4.2. Określanie dostępnych baz danych ........................................................... 632 13.4.3. Tabela user ................................................................................................ 634 13.4.4. Tabela db ................................................................................................... 635 13.4.5. Tabela host ................................................................................................ 636 13.4.6. Rzeczywisty przykład ............................................................................... 637 13.4.7. Nadawanie i odbieranie praw ................................................................... 638 13.4.8. Tworzenie i usuwanie bazy danych .......................................................... 639 13.4.9. Niektóre użyteczne funkcje MySQL-a ..................................................... 641 13.5. Podsumowanie rozdziału ...................................................................................... 642 13.5.1. Co należy wiedzieć? ................................................................................. 642 13.5.2. Co dalej? ................................................................................................... 643 Rozdział 14. Wprowadzenie do języka SQL ....................................................... 645 14.1. Co to jest SQL? ..................................................................................................... 645 14.1.1. Standaryzacja SQL ................................................................................... 646 14.1.2. Wykonywanie poleceń SQL ..................................................................... 646 14.1.3. Informacje o poleceniach i zapytaniach SQL-a .......................................... 648 14.1.4. SQL i baza danych .................................................................................... 651 14.1.5. Tabele bazy danych SQL .......................................................................... 652 14.2. SQL Data Manipulation Language (DML) .......................................................... 653 14.2.1. Polecenie SELECT ................................................................................... 654 14.2.2. Polecenie INSERT .................................................................................... 667 14.2.3. Polecenie UPDATE .................................................................................. 668 14.2.4. Polecenie DELETE ................................................................................... 669 14.3. SQL Data Definition Language ............................................................................ 670 14.3.1. Utworzenie bazy danych ........................................................................... 670 14.3.2. Rodzaje danych SQL ................................................................................ 671 14.3.3. Tworzenie tabeli ....................................................................................... 671 14.3.4. Tworzenie klucza ...................................................................................... 675 14.3.5. Związki ..................................................................................................... 677 14.3.6. Modyfikacja tabeli .................................................................................... 681 14.3.7. Usuwanie tabeli ......................................................................................... 682 14.3.8. Usuwanie bazy danych ............................................................................. 682 14.4. Funkcje SQL ......................................................................................................... 682 14.4.1. Funkcje liczbowe ...................................................................................... 683 14.4.2. Funkcje operujące na ciągach tekstowych ................................................ 686 14.4.3. Funkcje daty i godziny .............................................................................. 687 14.5. Podsumowanie rozdziału ...................................................................................... 690 14.5.1. Co należy wiedzieć? ................................................................................. 690 14.5.2. Co dalej? ................................................................................................... 691 Ćwiczenia ...................................................................................................................... 691 Spis treści 9 Rozdział 15. Integracja PHP oraz MySQL-a ....................................................... 695 15.1. Wprowadzenie ...................................................................................................... 695 15.1.1. Nawiązanie połączenia z serwerem bazy danych ..................................... 695 15.1.2. Wybór bazy danych .................................................................................. 698 15.1.3. Wykonywanie poleceń SQL (INSERT, UPDATE, DELETE) ................. 699 15.1.4. Pobieranie wyników zapytania (SELECT) ............................................... 702 15.1.5. Inne użyteczne funkcje MySQL-a ............................................................ 706 15.2. Przykład w postaci księgi gości ............................................................................ 711 15.2.1. Krok 1. — projekt bazy danych ................................................................ 712 15.2.2. Krok 2. — strona pozwalająca umieścić komentarz ................................. 713 15.2.3. Krok 3. — wyświetlenie wszystkich komentarzy .................................... 717 15.2.4. Podsumowanie przykładu ......................................................................... 718 15.3. Podsumowanie rozdziału ...................................................................................... 719 15.3.1. Co należy wiedzieć? ................................................................................. 719 15.3.2. Co dalej? ................................................................................................... 719 Ćwiczenia ...................................................................................................................... 719 Rozdział 16. Mechanizm cookies oraz sesje ..................................................... 721 16.1. Co oznacza termin bezstanowy? ........................................................................... 721 16.2. Czym są pliki cookie? ........................................................................................... 722 16.2.1. Składniki pliku cookie .............................................................................. 723 16.2.2. Atrybuty cookie ........................................................................................ 724 16.3. PHP i mechanizm cookies .................................................................................... 725 16.3.1. Tworzenie cookie za pomocą funkcji setcookie() .................................... 725 16.3.2. Śledzenie użytkowników witryny za pomocą mechanizmu cookies ........ 732 16.3.3. Wydłużenie okresu ważności cookie ........................................................ 737 16.3.4. Buforowanie a nagłówki HTTP ................................................................ 738 16.3.5. Usuwanie pliku cookie .............................................................................. 742 16.4. Co to jest sesja? .................................................................................................... 742 16.4.1. Gdzie przechowywać sesje? ..................................................................... 745 16.4.2. Uruchomienie sesji bazującej na plikach cookie ...................................... 746 16.4.3. Rejestrowanie sesji ................................................................................... 748 16.4.4. Zapisywanie tablic w sesji ........................................................................ 752 16.4.5. Funkcje cookie sesji oraz opcje konfiguracyjne ....................................... 756 16.4.6. Dokonywanie ustawień za pomocą sesji .................................................. 757 16.4.7. Nazywanie sesji ........................................................................................ 765 16.4.8. Sesje bez plików cookie ............................................................................ 766 16.4.9. Przekazywanie identyfikatora sesji za pomocą łącza ............................... 771 16.4.10. Zmiana identyfikatora sesji ....................................................................... 776 16.4.11. Zakończenie sesji ...................................................................................... 778 16.4.12. Konfiguracja sesji w trakcie działania programu ..................................... 780 16.4.13. Implementacja systemu logowania z użyciem sesji ................................. 782 16.5. Podsumowanie rozdziału ...................................................................................... 787 16.5.1. Co należy wiedzieć? ................................................................................. 788 16.5.2. Co dalej? ................................................................................................... 788 Ćwiczenia ...................................................................................................................... 789 Rozdział 17. Obiekty ....................................................................................... 791 17.1. Co to są obiekty? .................................................................................................. 791 17.1.1. Obiekty i klasy .......................................................................................... 792 17.2. Praca z klasami ..................................................................................................... 793 17.2.1. Definicja klasy .......................................................................................... 793 17.2.2. Ustanawianie egzemplarza klasy .............................................................. 794 17.2.3. Tworzenie kompletnej klasy ..................................................................... 797 10 PHP i MySQL. Księga przykładów 17.2.4. Wyświetlanie obiektu ............................................................................... 800 17.2.5. Funkcje pobierające informacje o klasie .................................................. 801 17.2.6. Hermetyzacja oraz ukrywanie informacji ................................................. 801 17.2.7. Elementy klasy oraz zasięg ....................................................................... 802 17.2.8. Metody magiczne ...................................................................................... 805 17.2.9. Dziedziczenie ............................................................................................ 815 17.2.10. Nadpisywanie metod ................................................................................ 819 17.2.11. Dostęp chroniony ...................................................................................... 821 17.3. Niektóre funkcje obiektowe w PHP 5 .................................................................. 825 17.3.1. Klasy i metody final .................................................................................. 825 17.3.2. Elementy statyczne ................................................................................... 826 17.3.3. Stałe w klasie ............................................................................................ 828 17.3.4. Ponowne użycie klasy ............................................................................... 829 17.4. Podsumowanie rozdziału ...................................................................................... 834 17.4.1. Co należy wiedzieć? ................................................................................. 834 Ćwiczenia ...................................................................................................................... 835 Dodatek A Tworzenie galerii sztuki ................................................................ 837 A.1. Ogólny opis projektu ............................................................................................. 837 A.2. Strony publiczne i prywatne .................................................................................. 837 A.3. Tworzenie witryny internetowej ............................................................................ 838 A.3.1. Tworzenie bazy danych .............................................................................. 839 A.3.2. Strony administracyjne ............................................................................... 840 A.3.3. Strony publiczne ......................................................................................... 850 A.3.4. Ochrona stron za pomocą logowania .......................................................... 856 A.4. Instalacja aplikacji galerii sztuki ........................................................................... 858 A.4.1. Gdzie znajdują się pliki witryny Canvas Gallery? ........................................... 858 A.4.2. Instalacja bazy danych MySQL .................................................................. 859 A.4.3. Edycja stron PHP ........................................................................................ 861 A.5. Podsumowanie ....................................................................................................... 861 Dodatek B PHP i wiadomości e-mail .............................................................. 863 B.1. Serwer poczty ......................................................................................................... 863 B.2. MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) ................................................... 864 B.3. Opcje środowiska uruchomieniowego ................................................................... 864 B.4. Funkcja mail() ........................................................................................................ 865 B.5. Wysyłanie prostej wiadomości e-mail ................................................................... 866 B.6. Przykład — wysyłanie wiadomości HTML .......................................................... 867 B.6.1. Wysyłanie wiadomości e-mail z załącznikiem ........................................... 869 Dodatek C PHP oraz funkcje daty i godziny .................................................... 873 C.1. Formatowanie daty i godziny ................................................................................. 873 C.1.1. Funkcja date() .............................................................................................. 873 C.1.2. Funkcja strftime() ........................................................................................ 876 C.2. Pobieranie znacznika czasu .................................................................................... 878 C.2.1. Funkcja time() ............................................................................................. 878 C.2.2. Funkcja mktime() ........................................................................................ 879 C.2.3. Tworzenie znacznika czasu systemu Unix z ciągu tekstowego .................. 881 C.3. Pobieranie daty i godziny ....................................................................................... 882 C.3.1. Sprawdzanie poprawności daty ................................................................... 884 Spis treści 11 Dodatek D Bezpieczeństwo oraz usuwanie błędów .......................................... 885 D.1. Bezpieczeństwo ..................................................................................................... 885 D.1.1. Bezpieczeństwo sieci oraz protokół SSL .................................................... 885 D.1.2. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego, serwera WWW oraz systemu plików .................................................................................... 886 D.2. Zabezpieczanie PHP oraz MySQL ........................................................................ 887 D.2.1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w PHP .............................................. 887 D.3. Usuwanie błędów ................................................................................................... 893 D.3.1. Włączenie komunikatów błędów ................................................................ 893 D.3.2. Usuwanie błędów składni w pierwszej kolejności ...................................... 894 D.3.3. Polecenia diagnostyczne print ..................................................................... 895 D.3.4. Usuwanie błędów SQL ............................................................................... 898 D.3.5. Więcej informacji dotyczących usuwania błędów ...................................... 899 Dodatek E Procedury instalacyjne ................................................................. 901 E.1. Informacje o serwerach WWW .............................................................................. 901 E.2. Instalacja serwera Apache w systemie Windows ................................................... 902 E.3. Instalacja PHP w systemie Windows ..................................................................... 903 E.4. Instalacja PHP w systemach Linux/Unix ............................................................... 903 E.5. Instalacja PHP w systemie Mac OS X ................................................................... 904 E.6. Konfiguracja serwera Apache do pracy z modułem PHP (wszystkie platformy) ............................................................................................. 904 E.6.1. Sprawdzanie instalacji PHP oraz Apache .................................................... 904 E.7. Konfiguracja pliku php.ini (wszystkie platformy) ................................................. 905 E.8. Instalacja MySQL-a w systemie Windows ............................................................ 907 E.9. Instalacja MySQL-a w systemach Linux/Unix ...................................................... 907 E.10. Instalacja MySQL-a w systemie Mac OS X ........................................................ 907 E.11. Przeczytaj podręcznik .......................................................................................... 907 Skorowidz ................................................................................... 909 Rozdział 7. Instrukcje warunkowe oraz pętle 7.1. Struktury sterujące, bloki oraz instrukcje złożone Na rysunku 7.1 został pokazany schemat przykładowego programu. Pojęcie schematu oznacza graficzne przedstawienie elementów projektu. Jest to pomocne podczas uświa- damiania sobie, jakie decyzje muszą zostać podjęte w celu realizacji danego zadania. Ludzie kontrolują swoje życie, podejmując decyzje, podobnie dzieje się w programach. W rzeczywistości, według podręczników technologii komputerowych, dobry język programowania pozwala na sterowanie działaniem programu na trzy sposoby: (cid:141) Wykonywanie sekwencji poleceń (cid:141) Odgałęzienie do alternatywnej sekwencji poleceń na podstawie dokonanego wyboru (cid:141) Powtarzanie określonej sekwencji poleceń, dopóki nie zostanie spełniony warunek Rysunek 7.1. Schemat przykładowego programu 248 Rozdział 7. ♦ Instrukcje warunkowe oraz pętle PHP musi być więc dobrym językiem programowania. Używaliśmy już programów, które wykonywały sekwencje poleceń, jedno za drugim. W tej chwili przeanalizujemy rozgałęzianie oraz struktury kontrolne pętli, które po- zwalają na sterowanie działaniem i dokonywanie zmian w zależności od spełnienia pewnych wyrażeń warunkowych. Konstrukcje podejmowania decyzji (if, if-else, if -else if) zawierają wyrażenia kontrolne określające wykonywany blok poleceń. Konstrukcje w postaci pętli (while, for) pozwalają programowi na powtarzanie wykonywania bloku poleceń aż do chwili spełnienia danego warunku. Instrukcje złożone, inaczej nazywane blokiem, składają się z poleceń lub grupy pole- ceń umieszczonych w nawiasach klamrowych. Składniowo blok jest odpowiednikiem pojedynczego polecenia i zwykle znajduje się za konstrukcjami if, else, while lub for. Przykład bloku: {polecenie; polecenie; polecenie} 7.1.1. Instrukcje warunkowe Konstrukcje warunkowe sterują działaniem programu. Jeżeli warunek jest prawdziwy, wtedy program wykona blok poleceń. Natomiast jeśli warunek nie jest spełniony, wówczas program wykona inny blok poleceń. Konstrukcje podejmowania decyzji (if, else, switch) zawierają wyrażenia kontrolne, które określają, czy dany blok zostanie wykonany. Spełnienie warunku po poleceniu if powoduje zwrócenie wartości true oraz wykonanie bloku znajdującego się za poleceniem. W przeciwnym razie wartością zwrotną jest false, a blok nie zostaje wykonany. FORMAT KONSTRUKCJI IF: if (warunek) { polecenia; } Przykład: if ($wiek 21) { print Chodźmy na przyjęcie! ; } Blok poleceń (lub pojedyncze polecenie) jest umieszczony w nawiasach klamrowych. Polecenia są zazwyczaj wykonywane po kolei. Jeżeli po instrukcji warunkowej znaj- duje się tylko jedno polecenie, wówczas nawiasy klamrowe są opcjonalne. Konstrukcja if-else. „Będzie lepiej, jeśli zapłacisz mi teraz lub…”. Czytelnik za- pewne słyszał już takie zdania. Polecenia PHP mogą być obsługiwane w taki sam spo- sób za pomocą rozgałęziającej struktury if-else. Taka konstrukcja pozwala na podję- cie jednej z dwóch decyzji. Instrukcja if sprawdza pierwsze wyrażenie warunkowe w nawiasach i jeśli wyrażenie zwraca wartość true, wówczas zostanie wykonany blok 7.1. Struktury sterujące, bloki oraz instrukcje złożone 249 poleceń znajdujący się w nawiasach klamrowych za instrukcją if. W przeciwnym przypadku zostanie wykonany blok poleceń znajdujący się po instrukcji else. Blok else jest opcjonalny. Zobacz listing 7.1. FORMAT KONSTRUKCJI IF-ELSE: if (warunek) { polecenia1; } else { polecenia2; } Przykład: if ($x $y) { print Zmienna $x jest większa. ; } else { print Zmienna $y jest większa. ; } LISTING 7.1. (Formularz HTML) html head title Opłata za przejazd /title /head body bgcolor= lightgreen font face= arial size= +1 form method= get action= listing7.1a.php p Podaj swój wiek: input type= text name= age size=2 p input type= submit name= submit_age value= Kup bilet /form /body /html ----------------------------------------------------------------------------------- (Skrypt PHP) html head title Opłata za przejazd /title /head body bgcolor= lightgreen font face= arial size= +1 p ?php extract($_REQUEST); // Używanie funkcji extract wymaga zachowania ostrożności (1) if ( ! isset ( $submit_age )){ // Prosta instrukcja warunkowa. exit; } ? table border= 1 cellpadding= 10 tr bgcolor= yellow ?php (2) if ( $age = 55 ){ (3) $price = 8.25; 250 Rozdział 7. ♦ Instrukcje warunkowe oraz pętle (4) print td b Opłata za przejazd emeryta wynosi $price zł! /td ; (5) } (6) else { (7) $price = 10.00; (8) print td b Opłata za przejazd osoby dorosłej wynosi $price zł. /td ; } ? /body /html OBJAŚNIENIE (1) Jeżeli zmienna nie zostanie ustalona, to program zakończy działanie. (2 – 4) Jeżeli wartość zmiennej $age jest większa lub równa 55, nastąpi wykonanie wierszy trzeciego i czwartego. Zobacz rysunki 7.2 oraz 7.3. (5) Ten zamykający nawias klamrowy kończy blok poleceń po instrukcji if. Ponieważ w bloku znajduje się tylko jedno polecenie, nawiasy klamrowe nie są wymagane. (6 – 8) Polecenia bloku else (wiersze 7. oraz 8.) są wykonywane, gdy instrukcja if w wierszu drugim zwróci wartość false. Rysunek 7.2. Formularz HTML przedstawiony na listingu 7.1 7.1. Struktury sterujące, bloki oraz instrukcje złożone 251 Rysunek 7.3. Po naciśnięciu przycisku „Kup bilet” nastąpi wysłanie formularza. Rysunek przedstawia dane wyjściowe skryptu PHP listingu 7.1 Konstrukcja if-elseif. „Jeśli dostaniesz złotówkę, możesz pójść do sklepu, w którym wszystko jest za złotówkę, lub jeśli dostaniesz 10 zł, wtedy możesz kupić kilka filmów, lub jeśli dostaniesz 20 zł, wtedy możesz kupić płytę CD… lub zapomnij o tym!”. PHP dostarcza również inną konstrukcję służącą do podejmowania decyzji if-elseif. Pozwala ona na utworzenie struktury decyzji z wieloma możliwościami wyboru. FORMAT KONSTRUKCJI IF-ELSEIF: if (warunek) { polecenia1; } elseif (warunek) polecenia2; } elseif (warunek) { polecenia3; } else { polecenia4; } Jeżeli pierwsze wyrażenie warunkowe znajdujące się za słowem kluczowym if przyjmie wartość true, wówczas nastąpi wykonanie znajdującego się za nim bloku poleceń, a działanie programu będzie kontynuowane od poleceń znajdujących się po blo- ku else. W przeciwnym przypadku, jeśli wyrażenie warunkowe po słowie kluczowym 252 Rozdział 7. ♦ Instrukcje warunkowe oraz pętle przyjmie wartość false, nastąpi przejście do pierwszej instrukcji elseif i obliczenie jej wartości. Wartość true tej instrukcji spowoduje wykonanie znajdującego się za nią bloku instrukcji, natomiast wartość false powoduje sprawdzenie kolejnej instrukcji elseif. Jeżeli po sprawdzeniu wszystkich instrukcji elseif żadna nie zwróci wartości true, wtedy kontrola nad programem przechodzi do instrukcji else. Mimo że blok else nie jest wymagany, to funkcjonuje jako działanie domyślne w przypadku, gdy wszystkie poprzednie instrukcje warunkowe zwróciły wartość false. Przykład zastosowania kon- strukcji if-elseif został przedstawiony na listingu 7.2. Dane wyjściowe listingu poka- zano na rysunkach 7.4 oraz 7.5. LISTING 7.2. (Formularz HTML) html head title Opłata za przejazd /title /head body bgcolor= azure (1) form method= get action= listing7.2a.php p Podaj swój wiek: br / (2) input type= text name= age size=3 / p (3) input type= submit name= submit_fare value= Kup bilet / /form /body /html ----------------------------------------------------------------------------------- (Skrypt PHP) html head title Opłata za przejazd /title /head body bgcolor= chartreuse font face= arial size= +1 (4) ?php extract($_REQUEST); // Pobranie danych wejściowych formularza. // Używanie tablicy REQUEST wymaga zachowania ostrożności (5) if ( ! isset ($submit_fare) || $age == ){ print Należy podać swój wiek.. br / ; exit; } ? table border= 1 cellpadding= 10 tr bgcolor= azure ?php (6) if ($age 0 $age 13) { $price = 5.00; print td b Opłata za przejazd dziecka wynosi $price zł! /td ; } (7) elseif ($age = 13 $age 55 ){ $price = 8.25; print td b Opłata za przejzad osoby dorosłej wynosi $price zł. /td ; } (8) elseif ( $age = 55 $age = 120){ $price = 10.00; print td b Opłata za przejazd emeryta wynosi $price zł. /td ; } 7.1. Struktury sterujące, bloki oraz instrukcje złożone 253 (9) else { print td b Nie jesteś człowiekiem! /td ; } (10) ? /tr /table /font /body /html OBJAŚNIENIE (1) W tym wierszu rozpoczyna się formularz HTML. Atrybutowi action została przypisana nazwa skryptu, który będzie wykonany po wysłaniu formularza. (2) Pole tekstowe o nazwie age będzie przechowywało trzy znaki. (3) Dane wejściowe formularza HTML mają nadaną nazwę submit_fare, która będzie używana w skrypcie PHP. (4) Otwierający znacznik PHP nakazuje PHP rozpoczęcie przetwarzania. (5) Przyglądamy się poleceniom PHP. Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk wysy- łający formularz, wtedy nastąpi wykonanie pliku skryptu. Nazwy urządzeń wej- ściowych są przechowywane przez PHP w zmiennych $age oraz $submit_fare. Wyrażenie warunkowe sprawdza, czy wymienione zmienne zostały ustalone. Jeśli nie są ustawione, oznacza to, że albo formularz nie został wysłany, albo użytkownik pozostawił niewypełnione pola, albo jedno i drugie. (6) Jeśli wiek użytkownika jest większy niż 0 i mniejszy od 13, wtedy nastąpi wy- konanie bloku poleceń po sprawdzającej ten warunek instrukcji if. Po wyko- naniu bloku program będzie kontynuował swoje działanie od dziesiątego wiersza. Jeśli sprawdzany warunek zwróci wartość false, nastąpi przejście do wiersza siódmego. (7) Jeżeli instrukcja warunkowa w wierszu szóstym zwróci wartość false, wtedy program sprawdzi, czy prawdziwe jest wyrażenie warunkowe znajdujące się po instrukcji elseif. Jeśli wspomniane wyrażenie zwróci wartość true (na przykład podany wiek będzie większy lub równy 13, ale mniejszy od 55), wówczas nastąpi wykonanie bloku poleceń. W przeciwnym przypadku program przejdzie do wiersza ósmego. (8) Jeżeli instrukcja warunkowa w wierszu siódmym zwróci wartość false, na- stąpi sprawdzenie tej instrukcji elseif. Wartość true spowoduje wykonanie bloku poleceń znajdującego się za instrukcją. W przeciwnym przypadku, na- stąpi wykonanie bloku poleceń znajdującego się za instrukcją else w wierszu dziewiątym. (9) Jeśli żadna z powyższych instrukcji warunkowych nie zwróciła wartości true, wtedy kontrola nad programem przechodzi do bloku else, często nazywanego warunkiem domyślnym, i następuje wykonanie poleceń z tego bloku. (10) Zamykający znacznik PHP, interpreter kończy tutaj swoją pracę. 254 Rozdział 7. ♦ Instrukcje warunkowe oraz pętle Rysunek 7.4. Formularz HTML przedstawiony na listingu 7.2 Rysunek 7.5. Dane wyjściowe skryptu PHP z listingu 7.2 7.1. Struktury sterujące, bloki oraz instrukcje złożone 255 Konstrukcja switch. Konstrukcja switch jest alternatywą konstrukcji warunkowej if-elseif, często nazywaną konstrukcją wariantową, i powoduje, że przy większej liczbie opcji program jest łatwiejszy w odczycie. FORMAT KONSTRUKCJI SWITCH: switch (wyrażenie) { case etykieta: polecenie(a); break; case etykieta: polecenie(a); break; ... default : polecenie; } Przykład: switch ($kolor) { case czerwony : print Gorący! ; break; case niebieski : print Zimny. ; break; default: print To nie jest dobry wybór. ; break; } Wartość wyrażenia switch jest dopasowywana względem wyrażeń nazwanych ety- kieta po słowie kluczowym case. Etykiety słowa case są stałymi w postaci albo ciągu tekstowego, albo liczb. Każda etykieta kończy się średnikiem. Etykieta domyślna (de- fault) jest opcjonalna, ale jej wykonanie następuje wtedy, gdy żadna z wcześniej- szych etykiet nie została dopasowana do wyrażenia switch. Po znalezieniu dopaso- wania następuje wykonanie poleceń znajdujących się po dopasowanej etykiecie. Jeśli żadna etykieta nie zostanie dopasowana, wówczas kontrola nad programem przechodzi do etykiety default, która jest opcjonalna. Pominięcie polecenia break spowoduje, że wykonane zostaną wszystkie polecenia znajdujące się za dopasowaną etykietą aż do napotkania polecenia break lub opuszczenia całego bloku switch. Zapoznaj się z li- stingiem 7.3. LISTING 7.3. (Formularz HTML) html head title Wybierz kolor czcionki /title /head body bgcolor= 9BCD93 font face= arial 256 Rozdział 7. ♦ Instrukcje warunkowe oraz pętle b form method= get action= listing7.3a.php br / Wybierz kolor czcionki: br / input type= radio name= color value= red / czerwony br / input type= radio name= color value= blue / niebieski br / input type= radio name= color value= purple / fioletowy br / input type= radio name= color value= green / zielony p input type= submit name= submit_color value= Wybierz kolor / /form /b /body /html ----------------------------------------------------------------------------------- (Skrypt PHP) html head title Kolor czcionki /title /head body bgcolor= lightgreen font face= arial size= +1 p (1) ?php extract($_REQUEST); // Używanie tablicy REQUEST wymaga zachowania ostrożności (2) if (! isset($submit_color)){ // Sprawdzenie, czy zmienne zostały ustalone. exit; } ? table border= 2 cellpadding= 10 tr bgcolor= white (3) ?php (4) switch ( $color ) { (5) case r
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP i MySQL. Księga przykładów
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: