Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00040 003870 24089797 na godz. na dobę w sumie
PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych - książka
PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych - książka
Autor: , Liczba stron: 244
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-359-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Coraz więcej firm oferuje swoje towary w internecie. Taka metoda prezentowania oferty umożliwia dotarcie do większej liczby klientów i zredukowanie kosztów wynikających z prowadzenia tradycyjnej działalności handlowej. Rozwój handlu elektronicznego spowodował zwiększenie zainteresowania usługami związanymi z tworzeniem sklepów internetowych.

Do realizacji sklepu internetowego wielu programistów wykorzystuje duet PHP i MySQL. PHP jest najpopularniejszym językiem skryptowym interpretowanym po stronie serwera. Ciągle rozwijany i rozbudowywany PHP jest wykorzystywany przez tysiące autorów dynamicznych aplikacji WWW korzystających z baz danych. Rolę zaplecza bazodanowego doskonale spełni baza MySQL -- prosta i wydajna, a co najważniejsze, dostępna nieodpłatnie podobnie, jak PHP. Napisanie efektywnego i bezpiecznego sklepu internetowego to ciekawe wyzwanie dla programisty. Może i Ty spróbujesz się z nim zmierzyć?

Jeśli myślisz o podjęciu tego wyzwania, to książka 'PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych' jest dla Ciebie idealną lekturą. Zawiera wszystkie informacje, jakich potrzebujesz, by zaprojektować i napisać funkcjonalny, wydajny i bezpieczny sklep internetowy, korzystając z języka PHP i bazy danych MySQL.

Pod adresem opis instalacji sklepu internetowego.

.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych Autorzy: Daniel Bargie³, Sebastian Marek ISBN: 83-7361-359-5 Format: B5, stron: 244 Coraz wiêcej firm oferuje swoje towary w internecie. Taka metoda prezentowania oferty umo¿liwia dotarcie do wiêkszej liczby klientów i zredukowanie kosztów wynikaj¹cych z prowadzenia tradycyjnej dzia³alnoġci handlowej. Rozwój handlu elektronicznego spowodowa³ zwiêkszenie zainteresowania us³ugami zwi¹zanymi z tworzeniem sklepów internetowych. Do realizacji sklepu internetowego wielu programistów wykorzystuje duet PHP i MySQL. PHP jest najpopularniejszym jêzykiem skryptowym interpretowanym po stronie serwera. Ci¹gle rozwijany i rozbudowywany PHP jest wykorzystywany przez tysi¹ce autorów dynamicznych aplikacji WWW korzystaj¹cych z baz danych. Rolê zaplecza bazodanowego doskonale spe³ni baza MySQL — prosta i wydajna, a co najwa¿niejsze, dostêpna nieodp³atnie podobnie, jak PHP. Napisanie efektywnego i bezpiecznego sklepu internetowego to ciekawe wyzwanie dla programisty. Mo¿e i Ty spróbujesz siê z nim zmierzyæ? Jeġli myġlisz o podjêciu tego wyzwania, to ksi¹¿ka „PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych” jest dla Ciebie idealn¹ lektur¹. Zawiera wszystkie informacje, jakich potrzebujesz, by zaprojektowaæ i napisaæ funkcjonalny, wydajny i bezpieczny sklep internetowy, korzystaj¹c z jêzyka PHP i bazy danych MySQL. • Konfiguracja ġrodowiska projektowego i uruchomieniowego • Szablony Smarty, biblioteka PEAR i narzêdzia kontroli sesji • Projekt aplikacji z rozbiciem na modu³y • Zagadnienia zwi¹zane z bezpieczeñstwem sklepu i transakcji • Obs³uga formularzy • Zastosowanie s³owników • Katalog produktów • Wykonanie modu³u koszyka na zakupy • Modu³ administracyjny • Obs³uga zamówieñ • Wyszukiwarka towarów Spis treści Wstęp ...................................................z...................................................z........... 7 Rozdział 1. Koncepcja sklepu internetowego...................................................z... 11 Część publiczna...................................................l...................................................l...........11 Część administracyjna...................................................l...................................................l.12 Rozdział 2. Co należy wiedzieć...................................................z........................ 15 Środowisko pracy — Windows i Linux...................................................l.........................15 System operacyjny ...................................................l...................................................l15 Serwer WWW...................................................l...................................................l.......17 PHP: Hypertext Preprocessor ...................................................l..................................19 MySQL ...................................................l...................................................l.................19 Podstawowa konfiguracja środowiska...................................................l.....................21 Smarty — oddzielenie kodu PHP od HTML-a ...................................................l..............24 Instalacja systemu szablonów Smarty ...................................................l.....................25 Konfiguracja systemu szablonów Smarty...................................................l................26 Pierwszy szablon...................................................l...................................................l...27 Złożone szablony ...................................................l...................................................l..29 Komunikacja z bazą danych...................................................l...........................................31 Standaryzacja interfejsu dostępu do danych ...................................................l............31 PEAR oraz pakiet Database ...................................................l.....................................32 Mechanizmy obsługi i raportowania błędów ...................................................l.................38 Typy błędów ...................................................l...................................................l.........38 Obsługa błędów poprzez standardowe funkcje języka PHP.......................................40 Obsługa błędów w zbiorze bibliotek PEAR ...................................................l............46 Mechanizmy autoryzacji użytkownika i sesje...................................................l................50 Identyfikacja użytkownika...................................................l.......................................50 Mechanizmy sesji...................................................l...................................................l..63 XML jako narzędzie konfiguracji aplikacji ...................................................l...................69 Cele korzystania z plików konfiguracyjnych...................................................l...........69 Dane konfiguracyjne w dokumentach XML...................................................l............70 Dane informacyjne w plikach XML ...................................................l........................72 Rozdział 3. Projekt aplikacji ...................................................z........................... 75 Interfejs użytkownika...................................................l...................................................l..76 Nagłówek strony ...................................................l...................................................l...77 Menu główne sklepu ...................................................l................................................78 Część centralna sklepu...................................................l.............................................78 Stopka strony ...................................................l...................................................l........80 4 PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych Struktura i konfiguracja aplikacji...................................................l...................................80 Struktura katalogowa ...................................................l...............................................80 Konfiguracja serwisu ...................................................l...............................................83 Przetwarzanie żądań...................................................l.................................................84 Struktura bazy danych...................................................l...................................................l.85 Użytkownicy i klienci sklepu...................................................l...................................86 Produkty...................................................l...................................................l................87 Kategorie...................................................l...................................................l...............90 Producenci...................................................l...................................................l.............91 Zamówienia...................................................l...................................................l...........92 Słowniki ...................................................l...................................................l................94 Biblioteka zdjęć ...................................................l...................................................l....95 Budowa modułowa aplikacji...................................................l..........................................96 Rdzeń aplikacji...................................................l...................................................l......97 Przykładowy prosty moduł aplikacji ...................................................l.......................98 Rozdział 4. Bezpieczeństwo ...................................................z.......................... 103 Bezpieczeństwo systemu operacyjnego oraz serwera WWW.........................................103 Cel instalacji serwera ...................................................l.............................................104 Tylko potrzebne usługi ...................................................l..........................................104 Bezpieczna konfiguracja serwera WWW ...................................................l..............105 Bezpieczeństwo wykorzystywanego oprogramowania...................................................l105 Instalacja PHP jako pliku wykonywalnego CGI ...................................................l...105 Instalacja PHP jako modułu Apache...................................................l......................107 Opcja register_globals ...................................................l...........................................108 Raportowanie błędów ...................................................l............................................110 Ukrywanie PHP ...................................................l...................................................l..111 Aktualizacje ...................................................l...................................................l........111 Bezpieczeństwo własnej aplikacji...................................................l................................112 Brak walidacji danych...................................................l............................................112 Nieskuteczne mechanizmy kontroli dostępu i autoryzacji........................................113 Nieprawidłowe zarządzanie kontami oraz sesjami użytkowników ..........................115 Ataki typu Cross-Site Scripting (XSS) ...................................................l..................116 Wstrzykiwanie kodu ...................................................l..............................................117 Przechowywanie niezabezpieczonych danych ...................................................l......119 Bezpieczeństwo bazy danych...................................................l.......................................119 Zarządzanie hasłami...................................................l...................................................l..120 Rozdział 5. Obsługa formularzy ...................................................z..................... 121 Format dokumentu XML definiującego formularz...................................................l......121 Pola formularza i reguły walidacyjne ...................................................l....................122 Dokument form.xml...................................................l...............................................124 Moduł formularza...................................................l...................................................l......128 Metody obiektów klasy Forms...................................................l...............................128 Konfiguracja obiektu formularza w skryptach PHP .................................................130 Wyświetlanie formularza w szablonach Smarty...................................................l....132 Testowanie aplikacji z formularzem...................................................l......................134 Rozdział 6. Słowniki i ich zastosowanie...................................................z......... 139 Object — klasa bazowa dla obiektów ...................................................l..........................140 Dane adresowe — klasa State, Country oraz AddressType............................................141 Słowniki wykorzystywane przy składaniu zamówień — klasa DeliveryType, PaymentType, OrderStatus...................................................l..145 Waluty i stawki podatku VAT — klasa Currency oraz TaxRate....................................146 Parametry asortymentu — klasa Parameter ...................................................l.................147 Spis treści 5 Producenci produktów — klasa Producer...................................................l....................148 Biblioteka zdjęć — klasa Image...................................................l...................................148 Przesyłanie zdjęć na serwer — pakiet HTTP_Upload..............................................150 Zapisywanie zdjęć w bazie danych...................................................l........................153 Pobieranie zdjęć z bazy danych ...................................................l.............................153 Rozdział 7. Kategorie i produkty ...................................................z................... 155 Asortyment i produkt — różnice i zastosowania ...................................................l.........155 Asortyment sklepu — klasa Item...................................................l...........................155 Dodawanie nowego asortymentu do sklepu ...................................................l..........158 Produkty dostępne w ofercie sklepu — klasa Product................................................162 Produkty w promocji...................................................l...................................................l.167 Obsługa promocji — moduł Special...................................................l......................168 Zarządzanie promocjami...................................................l........................................170 Kategorie produktów...................................................l...................................................l.171 Struktura katalogowa — klasa Catalog...................................................l..................172 Wyświetlanie struktury katalogowej...................................................l......................173 Zarządzanie kategoriami...................................................l........................................174 Rozdział 8. Koszyk ...................................................z....................................... 177 Sesja jako podstawowy mechanizm realizacji koncepcji koszyka..................................178 Moduł koszyka — klasa Basket ...................................................l...................................179 Operacje na produktach w koszyku ...................................................l.......................180 Operacje na sumarycznych wartościach cen produktów w koszyku ........................182 Składanie zamówienia ...................................................l...........................................182 Wyświetlanie koszyka w szablonie TPL...................................................l......................184 Rozdział 9. Rejestracja i zarządzanie klientami ................................................. 189 Koncepcja użytkowników aplikacji ...................................................l.............................190 Klasy użytkownika –— User oraz CustomUser ...................................................l....190 Rejestracja nowego użytkownika...................................................l.................................193 Pierwszy etap rejestracji — wypełnienie formularzy rejestracyjnych......................194 Drugi etap rejestracji — aktywacja konta użytkownika.................................................208 Proces gromadzenia danych za pomocą wielu formularzy .............................................210 Zarządzanie klientami ...................................................l..................................................211 Rozdział 10. Obsługa zamówień ...................................................z...................... 213 Warunki złożenia zamówienia ...................................................l.....................................213 Moduł zamówienia — klasa Order ...................................................l..............................216 Właściwości i metody obiektów klasy Order ...................................................l........216 Zarządzanie zamówieniami ...................................................l...................................218 Rozdział 11. Wyszukiwanie informacji ...................................................z............. 221 Formularz wyszukiwarki...................................................l..............................................221 Analizator danych ...................................................l...................................................l.....222 Wyszukiwanie informacji — klasa Search ...................................................l..................225 Stworzenie i wysłanie zapytania do bazy danych — metoda makeSQLQuery() .....226 Pobieranie wyników wyszukiwania — metoda fetchQueryResult() ........................229 Rozdział 12. Instalacja sklepu internetowego...................................................z.. 231 Instalacja sklepu od strony serwera WWW ...................................................l.................231 Instalacja sklepu od strony bazy danych ...................................................l......................232 Plik konfiguracyjny sklepu internetowego...................................................l...................232 Skorowidz ...................................................z...................................................z.. 235 Rozdział 8. Koszyk Koncepcja koszyka w sklepie internetowym została zapożyczona z rzeczywistości. Podczas wizyty w zwykłym sklepie przeglądamy półki sklepowe w poszukiwaniu in- teresujących nas towarów. Towar, który znajduje się na półkach, nie jest rozłożony na nich dowolnie, lecz pogrupowany według pewnych kryteriów. Na przykład nabiał może znajdować się w lodowce, a soki owocowe na górnekj półce pod ścianą. W hipermarketach całe działy zorganizowane są w ten sposób. Rozłożenie towaru (odpowiadającego produktom w naszym sklepie internetowym) w odpowiednim miej- scu sklepu, które dodatkowo może być stosownie opisane, odpowiada kategoriom w naszym wirtualnym sklepie. Wyobraźmy sobie teraz, że klient zauważa interesujący go towar, który chce kupić. Chwyta towar, biegnie do kasy, płaci, zostawia za sklepem (daje komuś, ewentualnie wiezie do domu), po czym wraca po następny. Łatwo sobie wyobrazić, że zrobienie nieco większych zakupów w takim przypadku zabrałoby kkilka dni lub nawet tygodni. Dlatego też klienci sklepów i hipermarketów używają koszyków lub wózków, do któ- rych mogą powkładać produkty. Gdy już umieszczą w koszykach wszystko, co chcą kupić, niosą je do kasy, gdzie towar jest podliczany i gdzie następuje zapłata (gotów- ką, kartą, czekiem). Mechanizm koszyka jest również wykorzystywany w sklepie internetowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu internauta odwiedzający sklep internetowy, gdy znajdzie jakiś interesujący go produkt, może dodać go do koszyka, a następnie powrócić do dalszego przeglądania asortymentu sklepu. Koszyk będzie „pamiętał”, jakie produkty wybrał klient. Z kolei sam klient może następnie zamówić wszystkie produkty znajdujące się w koszyku. Koszyk zakupów w sklepie internetowym ma jeszcze tę przewagę nad koszykiem zakupów w rzeczywistym sklepie, że użytkownik może zwiększać lub zmniejszać liczbę sztuk produktów w koszyku bez potrzeby ponownego odwiedzania kategorii, które zawierają te produkty. 178 PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych Przykładowa zawartość koszyka w aplikacji sklepu internetowego dodanego do książki została pokazana na rysunku 8.1. Rysunek 8.1. Zawartość koszyka w aplikacji sklepu internetowego dołączonego do książki Sesja jako podstawowy mechanizm realizacji koncepcji koszyka Koszyk ma to do siebie, że powinien „pamiętać” swoją zawartość niezależnie od tego, na której stronie sklepu w danym momencie znajduje się użytkownik. Co więcej, je- żeli opuści on serwis sklepu internetowego, a po pewnym czasie powróci do niego, to koszyk wciąż powinien zawierać produkty, które użytkkownik do niego dodał. Idealnym rozwiązaniem jest przechowywanie obiektu koszyka w zmiennej sesyjnej. Dzięki temu wszystkie opisane powyżej problemy rozwiązujemky za jednym zamachem. W sklepie internetowym, który został dołączony do książki, klasę obiektu koszka ($C UMGV) można znaleźć w pliku modułu koszyka o nazwie basket.inc.php. Pliki aplikacji sklepu internetowego dołączonego do książki można znaleźć na CD- -ROM-ie, w katalogu sklepinternetowy. Skrypt modułu koszyka znajduje się w kata- logu sklepinternetowy/modules/basket/. W naszym sklepie internetowym moduł koszyka jest jawnie określany w pliku konfi- guracyjnym, tak jak zostało to pokazane na listinguk 8.1. Listing 8.1. Plik module.cfg.xml !ZONXGTUKQPGPEQFKPIWVH! EQPHKI Rozdział 8. ♦ Koszyk 179 UGEVKQPKFOQFWNGU RCTCOKF$CUMGVRCVJOQFWNGUDCUMGVHKNGDCUMGVKPERJR UGEVKQP EQPHKI W głównym pliku części publicznej (mindex.php) moduł koszyka jest ładowany przez metodę NQCF/QFWNG rdzenia aplikacji (listing 8.2): Listing 8.2. Ładowanie modułu koszyka przez metodę loadModule obiekktu rdzenia aplikacji KH 2 #4KU TTQT GTTCRR QTG NQCF/QFWNG $CUMGV ] GEJQ CRR QTG IGV.CUV TTQT/GUUCIG GZKV _ Moduł koszyka powinien być załadowany jeszcze przed rozpoczęciem sesji (UGU UKQPAUVCTV), ponieważ sesja przechowuje obiekt koszyka, a więc definicja klasy obiektu musi już być znana interpreterowi PHP. Obiekt koszyka tworzony jest tylko jeden raz w czasie trwania konkretnej sesji (listing 8.3). Listing 8.3. Tworzenie obiektu koszyka w skrypcie mindex.php !RJR 4QRQEúEKGUGULK UGUUKQPAUVCTV 1DKGMVMQU[MCVYQTQP[LGUVPCRQEæVMW KH KUUGV A5 55+10= $CUMGV ? ] UGUUKQPATGIKUVGT $CUMGV A5 55+10= $CUMGV ?PGY$CUMGV _ ! Od tej pory koszyk może być używany przez internautę, kktóry robi zakupy w sklepie. Moduł koszyka — klasa Basket Jak większość tego typu obiektów w sklepie internetowym również moduł koszyka nie stanowi samodzielnego modułu. Współpracuje ściśle z modułem produktu (2TQFWEV) oraz z modułem zamówień (1TFGT), dlatego też na początku pliku definiującego klasę $CUMGV znajduje się kod dołączający pliki obu modułów. 180 PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych Ponieważ moduł 1TFGT również korzysta z modułu 2TQFWEV, można by pominąć w skrypcie modułu $CUMGV fragment kodu ładującego moduł 2TQFWEV. Jednak po- nieważ w pliku modułu $CUMGV mamy bezpośrednie odwołania do obiektów klasy 2TQFWEV, dobrze jest jawnie określić, jakie moduły są wykorpzystywane przez obiekt. Moduł zawierający definicję obiektu klasy 2TQFWEV został opisany w poprzednim rozdziale, natomiast moduł zawierający definicję obiektu klasy 1TFGT zostanie opi- sany w rozdziale „Obsługa zamówień”. Obiekty klasy $CUMGV posiadają jedynie dwie właściwości:  ARTQFWEVU — jest to tablica, która zawiera obiekty produktów dokdanych do koszyka; AOCZSWCPVKV[ — limit sztuk jednego produktu w koszyku (wartość dokmyślnie jest ustawiana na 10). Metody obiektów klasy $CUMGV można podzielić na trzy grupy: Metody bezpośrednio operujące na zawartości koszyka, kczyli na produktach, które się w koszyku znajdują: IGV$CUMGV, CFF2TQFWEV, EJCPIG2TQFWEV QWPV, IGV2TQFWEV(TQO$CUMGV, ENGCT$CUMGV. Metody operujące na wartościach cen netto i brutto pkroduktów znajdujących się w koszyku: IGV6QVCN2TKEG, IGV6QVCN2TKEG0GVVQoraz IGV6QVCN2TKEG$TWVVQ. Metoda składająca wykonująca proces składania zamówkienia: RNCEG1TFGT. Opis poszczególnych metod obiektów klasy $CUMGV, lista ich atrybutów oraz rodzaj zawracanej wartości zostały opisane w pliku modułu kopszyka basket.inc.php. Operacje na produktach w koszyku Korzystając z metod wymienionych powyżej, w pierwszej grupie programista może dodać produkt do koszyka poprzez proste wywołanie metody CFF2TQFWEV. Musi jedynie dysponować 32-znakowym identyfikatorem produktu (wynikk działania funkcji OF). Jeżeli dodanie produktu do koszyka się nie powiedzie (bo np. produkt o podanym identy- fikatorze nie istnieje), metoda CFF2TQFWEV zwróci obiekt klas 2 #4A TTQT. W skrypcie realizującym operację dodawania produktu do koszyka stosowny fragment kodu wy- gląda jak na listingu 8.4 (plik sklepinternetowy/www/public/basket/addtobasket.php): Listing 8.4. Fragment pliku addtobasket.php — dodanie produktu do koszyka !RJR 5RTCYFGPKGE[RQFCPQOKGPPæV[RW) 6UVCPQYKæEæKFGPV[HKMCVQTUQDKGMVWRTQFWMVW KH KUUGV A) 6= RTQFKF ? ] KH 2 #4KU TTQT A5 55+10= $CUMGV ? CFF2TQFWEV A) 6= RTQFKF ? ] 1RGTCELCFQFCPKCRTQFWMVWFQMQU[MCPKGRQYKQFđCUKUú Rozdział 8. ♦ Koszyk 181 9[ħYKGVNGPKGMQOWPKMCVWQDđúFKG _GNUG] 1RGTCELCFQFCPKCRTQFWMVWFQMQU[MCRQYKQFđCUKú 9[ħYKGVNGPKGKPHQTOCELKRQVYKGTFCLæEGLFQFCPKGRTUQFWMVWFQMQU[MC _ _ ! Jak widać, z punktu widzenia programisty korzystającego z interfejsu obiektu koszy- ka dodanie produktu do koszyka jest naprawdę banalne. Cała praca sprowadza się do wyświetlenia odpowiedniego komunikatu informującego użytkownika o tym, czy opera- cja dodania produktu do koszyka powiodła się czy też nie. Jeżeli wystąpił błąd (czyli metoda CFF2TQFWEV zwróciła obiekt klasy 2 #4A TTQT), kom- pletną treść komunikatu o tym błędzie można uzyskać poprzez wywołanie CRR QTG IGV.CUV TTQT/GUUCIG . Metoda CFF2TQFWEV sama sprawdzi, czy produkt, który ma być dodany, nie znajduje się już w koszyku i, jeżeli tak jest, zamiast dodawać nowy obiekt do koszyka (czyli tworzyć nowy obiekt klasy 2TQFWEV) zwiększy jedynie liczbę sztuk tego produktu. Operacja ta jest powtarzana, dopóki liczba sztuk danego produktu w koszyku nie osiągnie wartości maksymalnej (określonej we właściwości AOCZSWCPVKV[ obiektu koszyka). Modyfikacja zawartości koszyka oznacza zmianę liczby produktów znajdujących się koszyku lub też usunięcie ich. Za realizację tego zadania odpowiedzialna jest metoda EJCPIG2TQFWEV QWPV obiektów klasy $CUMGV. Przykładowy kod wykorzystujący tę metodę wygląda jak na listingu 8.5 (patrz plik sklepinternetowy/www/public/basket/displaybasket.phcp): Listing 8.5. Fragment pliku displaybasket.php — zmiana liczby sztuk danego produktu w koszyku !RJR KH 2 #4KU TTQT A5 55+10= $CUMGV ? EJCPIG2TQFWEV QWPV A) 6= RTQFKF ? A) 6= CEV ? ] 9[UVæRKđDđæFŌPKGOQľPCOQF[HKMQYCèCYCTVQħEKUđQYPKMC _ ! Jak widać w powyższym przykładzie, metoda EJCPIG2TQFWEV QWPV przyjmuje dwa pa- rametry: identyfikator obiektu produktu (obiektu klasy 2TQFWEV), którego liczba sztuk ma zostać zmieniona, oraz nowa liczba sztuk wybranego produktu. Jeżeli nowa liczba sztuk produktu wynosi zero, produkt jest usuwany z kkoszyka. Jeżeli internauta będzie chciał wyczyścić koszyk zakupów, to programista obsługujący akcje użytkownika może to zrobić, wywołując metodę ENGCT$CUMGV obiektu koszyka. Metoda nie przyjmuje żadnych parametrów. 182 PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych Operacje na sumarycznych wartościach cen produktów w koszyku Ponieważ wyświetlając internaucie zawartość koszyka, należy również pokazać suma- ryczną wartość cen produktów w koszyku, w klasie $CUMGV zostały zdefiniowane dwie bardzo przydatne metody. Te metody to: IGV6QVCN2TKEG0GVVQ oraz IGV6QVCN2TKEG . Pierwsza z nich sumuje wszystkie ceny netto produktów znajdujących się w koszyku przemnożone przez liczbę sztuk każdego z produktów, natomiast druga robi dokładnie to samo z tą różnicą, że bierze pod uwagę ceny brutto produktów, czyli do ceny każdego z produktów dolicza odpowiednią stawkę podatku VAT. Obie metody uwzględniają fakt, że produkty znajdujące się w koszyku mogą mieć obowiązujące ceny promocyjne. W takim przypadku cena wliczana do sumy cen (za- równo netto, jak i brutto) jest oczywiście ceną promocyjną produktu znajdującego się w koszyku. Stawki podatku VAT są zdefiniowane w słowniku stawek podatku VAT. Każdy pro- dukt posiada odwołanie do odpowiedniej wartości w słowniku stawek podatku VAT. Mechanizm słowników oraz ich zastosowanie w sklepie internetowym zostało omówione w rozdziale „Słowniki i ich zastosowanie”. Mechanizm promocji został omówiony w rozdziale „Kategorie i produkty” w pod- rozdziale „Produkty w promocji”. W przypadku sklepu internetowego obie metody są wywoływane jedynie w szablonach Smarty, czyli w plikach TPL. O samym szablonie TPL wykorzystywanym do wyświe- tlania kodu HTML koszyka powiemy w dalszej części rozdziału. Składanie zamówienia Z punktu widzenia programisty PHP obsługującego moduł koszyka składanie zamówień jest najtrudniejszą procedurą do oprogramowania. Dzieje się tak ponieważ, aby złożyć zamówienie, trzeba zebrać dodatkowe dane od internauty wypełniającego zamówienie. W przypadku aplikacji sklepu internetowego dołączonego do książki są to dane adre- sowe klienta, dzięki którym wiadomo, na jaki adres wyksłać zamówienie. Z punktu widzenia obiektu koszyka sposób, w jaki owe dane zostaną zgromadzone, nie jest istotny. Ważny jest sposób dostarczenia tych danych do obiektu koszyka. Operacja składania zamówienia sprowadza się do wywołania metody RNCEG1TFGT QTF#FFT obiektu koszyka. Atrybut QTF#FFT (adres zamówienia) musi być tablicą asocjacyjną zawierającą następujące pola: Rozdział 8. ♦ Koszyk 183    FV (rodzaj dostawy) — identyfikator pola słownikowego GNKXGT[6[RG. Słownik GNKXGT[6[RG zawiera informacje o tym, w jaki sposób zawartość zamkówienia powinna być dostarczona do klienta; RV (rodzaj płatności) — identyfikator pola słownikowegok 2C[OGPV6[RG. Słownik 2C[OGPV6[RG zawiera informacje o tym, w jaki sposób klient zamiekrza dokonać płatności w sklepie internetowym; CUVTPO (nazwa ulicy) — nazwa ulicy, na którą towar ma zostakć dostarczony; CUVTPWO (numer domu) — numer domu, do którego towar ma zostakć dostarczony; CJQOGPWO (numer lokalu) — opcjonalny numer lokalu, do któregok towar ma zostać dostarczony; CEKV[ (miasto) — miasto, do którego towar ma zostać dostarckzony; CUVCVG (województwo, stan, okręg) — identyfikator pola słownikkowego 5VCVG. Słownik 5VCVG zawiera listę województw (stanów lub obszarów) danego kraju; CEQWPVT[ (kraj) — identyfikator pola słownikowego QWPVT[. Słownik QWPVT[ zawiera listę krajów. W przypadku aplikacji sklepu internetowego dołączonej do książki wszystkie te dane są gromadzone w trakcie składania zamówienia przez kformularz (rysunek 8.2). Rysunek 8.2. Moment składania zamówienia przez klienta sklepu internetowego Ponieważ tylko użytkownicy zarejestrowani w sklepie internetowym mogą złożyć zamó- wienie, dlatego też pola formularza z rysunku 8.2 wstępnie zostają wypełnione danymi adresowymi, które użytkownik zarejestrowany (klient)k podaje w trakcie rejestracji. 184 PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych O procesie rejestracji użytkownika w systemie i aktywacji konta użytkownika można przeczytać więcej w rozdziale „Rejestracja i zarządzpanie klientami”. Dane te mogą być zmodyfikowane przez użytkownika lub pozostawione bez zmian. Formularz jest wygenerowany i obsługiwany przez moduł (QTOU, który został dokład- nie opisany w rozdziale „Obsługa formularzy”. Po złożeniu zamówienie jest zapisywane w bazie danykch z odpowiednim statusem. Koszyk sklepu internetowego ściśle współpracuje z obiektem zamówień. Żeby jednak użytkownik mógł złożyć zamówienie, musi się wcześniej zarejestrować w sklepie internetowym. Kolejny rozdział „Rejestracja i zarządzanie klientami” prezentuje sposób, w jaki w aplikacji sklepu internetowego dołączonej do książki rozwiązano ten problem. Po złożeniu zamówienia koszyk jest czyszczony, a użytkownik może ponownie przy- stąpić do zakupów. Wyświetlanie koszyka w szablonie TPL Mimo że do obiektu klasy $CUMGV (o nazwie $CUMGV), który jest przechowywane w sesji, w samym szablonie TPL można się dostać poprzez konstrukcje ]UOCTV[UGUUKQP $CUMGV_, to dla wygody w głównym pliku części publicznej (mindex.php) obiekt ten jest przekazywany przez referencję do szablonów Smarty pod nazwą $CUMGVUOCTV[ CUUKIPAD[ATGH $CUMGV A5 55+10= $CUMGV ? Dzięki temu w szablonach TPL do koszyka można się już odwoływać poprzez nazwę $CUMGV. Wyświetlanie informacji w koszyku możemy podzielić na dwie główne sekcje: pod- sumowanie oraz szczegółowa zawartość koszyka. W przytoczonych poniżej listingu szablonu basket.tpl (listing 8.6) pominęliśmy większość znaczników kodu HTML, aby nie komplikować samego kodu szablonu Smarty. Odpowiednie fragmenty kodu zostały odpowiednio skompentowane. Listing 8.6. Kod (wycięto znaczniki HTML) szablonu basket.tpl ] CđMQYKVCYCTVQħèMQU[MC _ ] GPCPGVVQ _]$CUMGV IGV6QVCN2TKEG0GVVQ ^UVTKPIAHQTOCVH_ ] GPCDTWVVQ _]$CUMGV IGV6QVCN2TKEG$TWVVQ ^UVTKPIAHQTOCVH_ Sekcja podsumowania zawiera sumaryczną wartość cen netto oraz brutto z koszyka. Do ich uzyskania wystarczy skorzystać z metod IGV6QVCN2TKEG0GVVQ oraz IGV6QVCN 2TKEG$TWVVQ . Ponieważ jednak nie możemy zagwarantować, że wartości zwrócone Rozdział 8. ♦ Koszyk 185 przez obie funkcję będą poprawnymi wartościami walutowymi (precyzja do 2. miejsca po przecinku), szczególnie w przypadku wartości brutto, która jest obliczana przez doda- nie do wartości netto stawki podatku VAT, należy skorzystać z modyfikatorów Smarty. Modyfikator zmiennej UVTKPIAHQTOCV pozwala na określenie formatu wyświetlania wartości, której dotyczy. W powyższym przypadku nakazujemy wyświetlanie wartości zmienno-pozycyjnych z dokładnością do dwóch miejsc kpo przecinku (po zaokrągleniu). W sekcji przedstawiającej zawartość koszyka stworzona jest pętla HQTGCEJ, która wy- konuje iteracje po tablicy produktów z koszyka. Tablica zwracana jest przez metodę IGV$CUMGV obiektu koszyka. ]HQTGCEJHTQO$CUMGV IGV$CUMGV KVGORTQFWEV_ Nazwa produktu znajdującego się w koszyku jest jednocześnie łączem do strony pre- zentacyjnej produktu. W szablonie TPL została zdefiniokwana następująco: ] 0CYCRTQFWMVWYMQU[MW _ CJTGH!RTQFKF]RTQFWEV=? IGV+F _ ]RTQFWEV=? A+VGO IGV0COG _C Jako łącze, które tworzy zmienną typu ) 6 o nazwie RTQFKF zawierającą identyfikator obiektu produktu, jest wyświetlana nazwa obiektu asortymentu powiązanego z pro- duktem. Następnie definiowana jest lista rozwijana, z której można wybrać liczbę sztuk danego produktu: ] .KUVCTQYKLCPCCYKGTCLæECNKEDúUVWMRTQFWMVW _ UGNGEVQP JCPIGEJCPIG$CUMGV VJKU ]RTQFWEV=? IGV+F _ ]CUUKIPXCTOCZSWCPVKV[XCNWG$CUMGV IGV/CZ3WCPVKV[ _ ]UGEVKQPPCOGNKENQQROCZSWCPVKV[ UVCTVOCZOCZSWCPVKV[ _ QRVKQPXCNWG]UOCTV[UGEVKQPNKEKVGTCVKQP_ ]KHUOCTV[UGEVKQPNKEKVGTCVKQPRTQFWEV=?_UGNGEVGF]KH_ ]UOCTV[UGEVKQPNKEKVGTCVKQP_ QRVKQP ]UGEVKQP_ UGNGEV Do wygenerowanie listy rozwijanej zawierającej liczbę sztuk, które można wybrać, został wykorzystany element UGEVKQP. Maksymalna liczba sztuk, która zostanie wygene- rowana na liście, jest uzyskiwana przez metodę IGV/CZ3WCPVKV[ obiektu MQU[MC. Jak widać element UGNGEV (element formularza HTML) zawiera atrybut QP JCPIG, który powoduje, że po zmianie elementu wyświetlanego na liście rozwijanej wywoływana jest funkcja JavaScript o nazwie EJCPIG$CUMGV. Sama funkcja wygląda następująco: UETKRV ]NKVGTCN_ (WPMELCTQRQE[PCLæECRTQEGUOQF[HKMCELKCYCTVQħEKMQU[MC 186 PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych HWPEVKQPEJCPIG$CUMGV UTERTQFKF ] FQEWOGPVNQECVKQPJTGH !OGPWGDDEFGGGUHERTQFKF RTQFKF CEV UTEXCNWG _  ]NKVGTCN_ UETKRV Funkcja NKVGTCN języka szablonów Smarty powoduje, że kod, który znajduje się między znacznikami ]NKVGTCN_ oraz ]NKVGTCN_, jest nie jest interpretowany w trakcie kompila- cji szablonu. Gdybyśmy nie użyli tego elementu, kompilacja nie przebiegłaby pomyślnie, ponieważ klamrowy nawias ] otwierający ciało funkcji EJCPIG$CUMGV zostałby zinter- pretowany jako rozpoczęcie funkcji Smarty. Pozostały fragment kodu szablonu TPL jest odpowiedzialny za wygenerowanie infor- macji o cenach produktu. Jeżeli produkt jest objęty promocją, należy wyświetlić ceny, tak jak zostało to pokazane na rysunku 8.3. Rysunek 8.3. Wyświetlanie ceny detalicznej produktu znajdującego się w koszyku. Produkt jest objęty promocją Aby sprawdzić, czy produkt jest objęty promocją, należy skorzystać z metody JCU 2TQFWEV#XCN5RGEKCN obiektu klasy 2TQFWEV. Metoda ta zwraca wartość 647 , jeżeli produkt jest objęty promocją, oraz (#.5 w przeciwnym razie. Ponieważ obiekty pro- duktów dodane do koszyka są, podobnie jak cały koszykk, przechowywane w zmiennej sesyjnej, podczas wywołania metody JCU2TQFWEV#XCN5RGEKCN podajemy jako argument wartość 647 . Dzięki temu na obiekcie klasy 2TQFWEV zostaje wymuszone odświeżenie informacji o promocjach (informacje te są wtedy pobierane bezpośrednio z bazy da- nych — uaktualniana jest wartość właściwości A5RGEKCN obiektu klasy 2TQFWEV). Więcej o metodach obiektu klasy 2TQFWEV można przeczytać w rozdziale „Kategorie i produkty”. ] GPCCUVWMú _ ]KHRTQFWEV=? JCU2TQFWEV#XCN5RGEKCN 647 _ Jeżeli produkt jest objęty promocją, wyświetlamy najpierw ceny detaliczne. Wyko- rzystujemy tutaj metody obiektu klasy 2TQFWEV, takie jak: IGV2TKEG0GVVQ i IGV5RG EKCN2TKEG0GVVQ , aby wyświetlić ceny netto, oraz IGV2TKEG$TWVVQ i IGV5RGEKCN 2TKEG$TWVVQ , aby wyświetlić ceny brutto: ] GP[RTQOQE[LPGFGVCNKEPG _ ] GPCPGVVQRTQFWMVWDGRTQOQELK RTGMTGħNQPC _ ]RTQFWEV=? IGV2TKEG0GVVQ _ ] GPCRTQOQE[LPCPGVVQRTQFWMVW PCEGTYQPQ _ ]RTQFWEV=? IGV5RGEKCN2TKEG0GVVQ _ Rozdział 8. ♦ Koszyk 187 ] GPCDTWVVQRTQFWMVWDGRTQOQELK RTGMTGħNQPC _ ]RTQFWEV=? IGV2TKEG$TWVVQ ^UVTKPIAHQTOCVH_ GPCRTQOQE[LPCDTWVVQRTQFWMVW PCEGTYQPQ _ ]RTQFWEV=? IGV5RGEKCN2TKEG$TWVVQ ^UVTKPIAHQTOCVH_ Jeżeli produkt nie jest objęty promocją, wyświetlane ceny są uzyskiwane tylko przez metody IGV2TKEG0GVVQ oraz IGV2TKEG$TWVVQ (rysunek 8.4): Rysunek 8.4. Wyświetlanie ceny detalicznej produktu znajdującego się w koszyku. Produkt nie jest objęty promocją ]GNUG_ ] GP[DGRTQOQELK _ ] GPCPGVVQRTQFWMVW _ ]RTQFWEV=? IGV2TKEG0GVVQ _ ] GPCDTWVVQRTQFWMVW _ ]RTQFWEV=? IGV2TKEG$TWVVQ ^UVTKPIAHQTOCVH_ Następnie w koszyku jest wyświetlana łączna wartość cenowa produktu, która zależy od liczby sztuk danego produktu w koszyku: ] .KEDCUVWMRTQFWMVW _ ]RTQFWEV=?_ Jeżeli produkt jest objęty promocją, ceny powinny być wyświetlane tak, jak zostało to pokazane na rysunku 8.5. Rysunek 8.5. Wyświetlanie łącznej wartości cenowej produktu w koszyku, produkt jest objęty promocją ]KHRTQFWEV=? JCU2TQFWEV#XCN5RGEKCN _ Jak widać, tym razem metoda JCU2TQFWEV#XCN5RGEKCN obiektu klasy 2TQFWEV nie posiada żadnego argumentu. Nie trzeba odświeżać informacji o promocji, ponieważ zostało to zrobione wcześniej w tym samym szablonie kTPL. Aby wyświetlić wartość sumaryczną liczby sztuk danego produktu w koszyku, korzy- stamy ze znanych nam już metod klasy 2TQFWEV oraz z funkcji OCVJ szablonów Smarty: ] ĐæEPCYCTVQħèRTQFWMVWYRTQOQELK _ ] 9CTVQħèPGVVQYU[UVMKEJUVWMRTQFWMVWDGRTQOQELK RTGMTGħNQPC _ ]OCVJGSWCVKQPZ [ZRTQFWEV=? IGV2TKEG0GVVQ [RTQFWEV=?HQTOCVH_ ] GPCPGVVQYU[UVMKEJUVWMRTQFWMVWYRTQOQELK PCEGTYQPQ _ ]OCVJGSWCVKQPZ [ZRTQFWEV=? IGV5RGEKCN2TKEG0GVVQ [RTQFWEV=?HQTOCVH_ ] GPCDTWVVQYU[UVMKEJUVWMRTQFWMVWDGRTQOQELK RTGMTGħNQPC _ ]OCVJGSWCVKQPZ [ZRTQFWEV=? IGV2TKEG$TWVVQ [RTQFWEV=?HQTOCVH_ 188 PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych ] GPCDTWVVQYU[UVMKEJUVWMRTQFWMVWYRTQOQELK PCEGTYQPQ _ ]OCVJGSWCVKQPZ [ZRTQFWEV=? IGV5RGEKCN2TKEG$TWVVQ [RTQFWEV=?HQTOCVH_ Funkcja OCVJ pozwala wyliczyć dowolne wyrażenie matematyczne, a także sformatować jego wynik. W powyższym przypadku wykonujemy działanie Z [ (atrybut GSWCVKQP), gdzie wartość Z to odpowiednia cena, a wartość [ liczba sztuk danego produktu w ko- szyku. Całość jest formatowana tak, aby wynik był zaokrąglony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli produkt nie jest objęty promocją, wyświetlane jest jego podstawowa cena (ry- sunek 8.6). Rysunek 8.6. Wyświetlanie łącznej wartości cenowej produktu w koszyku. Produkt nie jest objęty promocją ]GNUG_ ] GP[RTQFWMVWDGRTQOQELK _ ] GPCPGVVQYU[UVMKEJUVWMRTQFWMVW _ ]OCVJGSWCVKQPZ [ZRTQFWEV=? IGV2TKEG0GVVQ [RTQFWEV=?HQTOCVH_ ] GPCDTWVVQYU[UVMKEJUVWMRTQFWMVW _ ]OCVJGSWCVKQPZ [ZRTQFWEV=? IGV2TKEG$TWVVQ [RTQFWEV=?HQTOCVH_ ]KH_ ]HQTGCEJ_ W ten oto sposób w szablonie TPL wyświetlana jest zawartość koszyka. Kompletny plik szablonu basket.tpl można znaleźć w pliku sklepinternetowy/www/templates/public/ basket.tpl.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: