Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00278 005926 21756836 na godz. na dobę w sumie
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW - książka
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW - książka
Autor: , Liczba stron: 796
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-523-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Ta praktyczna książka, ukazująca przede wszystkim zastosowania komercyjne, zawiera liczne przykłady. Ilustrują one realizację następujących zadań: uwierzytelnianie użytkowników, konstruowanie koszyka na zakupy, dynamiczne generowanie dokumentów PDF i obrazków, wysyłanie i zarządzanie pocztą elektroniczną, ułatwianie dyskusji między użytkownikami oraz zarządzanie zawartością. Autorzy położyli istotny nacisk na kwestię bezpieczeństwa.

Oprócz składni i biblioteki funkcji PHP, niniejsza książka opisuje również podstawowe pojęcia z dziedziny profesjonalnej inżynierii oprogramowania związanego z siecią WWW. Niektóre, takie jak utrzymywanie, współpraca i testowanie, są kwestiami istotnymi dla inżynierów oprogramowania pracujących we wszystkich domenach zastosowań. Inne pojęcia, takie jak uwierzytelnianie, szyfrowanie i kontrola sesji, mają szczególne znaczenie dla projektów programistycznych opartych na Internecie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW Autor: William Jason Gilmore T‡umaczenie: Jacek Smycz, Daniel Kaczmarek ISBN: 83-7197-523-6 Tytu‡ orygina‡u: Format: B5, stron: oko‡o 800 Przyk‡ady na ftp: 713 kB PHP and MySQL Web Developmnent Ta praktyczna ksi„¿ka, ukazuj„ca przede wszystkim zastosowania komercyjne, zawiera liczne przyk‡ady. Ilustruj„ one realizacjŒ nastŒpuj„cych zadaæ: uwierzytelnianie u¿ytkownik(cid:243)w, konstruowanie koszyka na zakupy, dynamiczne generowanie dokument(cid:243)w PDF i obrazk(cid:243)w, wysy‡anie i zarz„dzanie poczt„ elektroniczn„, u‡atwianie dyskusji miŒdzy u¿ytkownikami oraz zarz„dzanie zawarto(cid:156)ci„. Autorzy po‡o¿yli istotny nacisk na kwestiŒ bezpieczeæstwa. Opr(cid:243)cz sk‡adni i biblioteki funkcji PHP, niniejsza ksi„¿ka opisuje r(cid:243)wnie¿ podstawowe pojŒcia z dziedziny profesjonalnej in¿ynierii oprogramowania zwi„zanego z sieci„ WWW. Niekt(cid:243)re, takie jak utrzymywanie, wsp(cid:243)‡praca i testowanie, s„ kwestiami istotnymi dla in¿ynier(cid:243)w oprogramowania pracuj„cych we wszystkich domenach zastosowaæ. Inne pojŒcia, takie jak uwierzytelnianie, szyfrowanie i kontrola sesji, maj„ szczeg(cid:243)lne znaczenie dla projekt(cid:243)w programistycznych opartych na Internecie. Dynamiczne tworzenie kodu HTML, obrazk(cid:243)w i dokument(cid:243)w Tworzenie bezpiecznych us‡ug za pomoc„ uwierzytelniania i SSL Tworzenie koszyka na zakupy dla witryn handlu elektronicznego Opis praktyk zwi„zanych z in¿ynieri„ oprogramowania dla wiŒkszych projekt(cid:243)w WWW Zastosowanie obiektowych technik programistycznych w Internecie IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl O Autorach ...................................................h...................................................h...21 Wprowadzenie ...................................................h.................................................23 Dlaczego warto przeczytać niniejszą książkę? ...................................................w.................................23 Korzyści wynikające z lektury tej książki ...................................................w..........................................24 Czym jest PHP?...................................................w...................................................w........... ...................25 Nowości w PHP, wersja 4...................................................w...................................................w.. ............25 Czym jest MySQL?...................................................w...................................................w......... ...............26 Dlaczego warto wykorzystywać PHP i MySQL? ...................................................w.............................26 .................27 Niektóre zalety PHP...................................................w...................................................w...... Wydajność ...................................................w...................................................w................ ...............27 Integracja z bazami danych...................................................w.........................................................27 Wbudowane biblioteki...................................................w...................................................w..... ........27 ....................28 Koszt ...................................................w...................................................w.................... Nauka PHP...................................................w...................................................w................ ...............28 ...............28 Przenośność ...................................................w...................................................w.............. .............28 Kod źródłowy ...................................................w...................................................w............. .............28 Niektóre zalety MySQL ...................................................w...................................................w.... ...............29 Wydajność ...................................................w...................................................w................ Niski koszt ...................................................w...................................................w.............. .................29 Łatwość wykorzystania...................................................w...................................................w.... ........29 ...............29 Przenośność ...................................................w...................................................w.............. .............29 Kod źródłowy ...................................................w...................................................w............. ...................29 ...................30 ..................30 Układ treści książki ...................................................w...................................................w..... Kody źródłowe ...................................................w...................................................w............ Uwagi końcowe...................................................w...................................................w............ Część I Stosowanie PHP ...................................................o.............31 Rozdział 1. Podstawowy kurs PHP ...................................................h....................33 Zastosowanie PHP ...................................................w...................................................w......... Przykładowa aplikacja: „Części samochodowe Janka” ...................................................w....................34 ................34 Osadzanie PHP w HTML.....................................w...................................................w................... Formularz zamówienia ...................................................w...................................................w..... Przetwarzanie formularza ...................................................w...................................................w. .......35 .......36 ..........36 Zastosowanie znaczników PHP ...................................................w..................................................38 Style znaczników PHP...................................................w...................................................w..... ........38 ..............39 Instrukcje PHP ...................................................w...................................................w........... Odstępy ...................................................w...................................................w.................. ..................39 ...............40 Komentarze...................................................w...................................................w............... 6 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW Wywoływanie funkcji...................................................w...................................................w...... Funkcja date() ...................................................w...................................................w........... Zmienne formularza...................................................w...................................................w....... Łączenie ciągów ...................................................w...................................................w.......... Zmienne i ciągi znaków...................................................w...................................................w... Dodawanie zawartości dynamicznej ...................................................w.................................................41 ........41 ...............42 Dostęp do zmiennych formularza ...................................................w.....................................................42 ..........42 ............44 ........44 Identyfikatory...................................................w...................................................w........... ......................45 Zmienne zadeklarowane przez użytkownika ...................................................w....................................45 Przypisywanie wartości zmiennym...................................................w...................................................45 ..................46 Typy zmiennych...................................................w...................................................w........... ........46 ...................46 ............47 .........47 ............................48 ..................48 ........................49 ........49 ............50 ..........50 .........53 ............54 ............54 ............54 Operatory arytmetyczne...................................................w...................................................w... Operatory ciągów...................................................w...................................................w......... Operatory przypisania...................................................w...................................................w.... Operatory porównań ...................................................w...................................................w....... Operatory logiczne...................................................w...................................................w....... Operatory bitowe ...................................................w...................................................w......... Pozostałe operatory...................................................w...................................................w...... Typy danych w PHP ...................................................w...................................................w........ Siła typu ...................................................w...................................................w................ Rzutowanie typu ...................................................w...................................................w.......... Zmienne zmiennych...................................................w...................................................w........ Stałe...................................................w...................................................w.................... Zasięg zmiennych...................................................w...................................................w......... Operatory...................................................w...................................................w................ Stosowanie operatorów: obliczanie sum w formularzu ...................................................w....................56 Pierwszeństwo i kolejność: wyznaczanie wartości wyrażeń ...................................................w............57 Zarządzanie zmiennymi ...................................................w...................................................w.... .............59 Sprawdzanie i ustawianie typów zmiennych ...................................................w..............................59 Sprawdzanie stanu zmiennej...................................................w.......................................................60 Reinterpretacja zmiennych ...................................................w...................................................w......61 .................61 Struktury kontrolujące...................................................w...................................................w... Podejmowanie decyzji za pomocą instrukcji warunkowych ...................................................w............61 ..................61 Instrukcja if ...................................................w...................................................w............ Bloki kodu...................................................w...................................................w............... .................62 Uwaga poboczna: wcinanie kodu ...................................................w...............................................62 Instrukcja else ...................................................w...................................................w.......... ................62 ................63 Instrukcja elseif...................................................w...................................................w........ Instrukcja switch ...................................................w...................................................w........ ..............64 Porównanie różnych instrukcji warunkowych...................................................w............................66 Pętle while...................................................w...................................................w.............. Pętle for...................................................w...................................................w................ Pętle do..while...................................................w...................................................w.......... Iteracja: powtarzanie działań...................................................w.............................................................66 ..................67 ....................68 ................69 Wyłamywanie się ze struktury skryptu ...................................................w.............................................70 W następnym rozdziale: zapisywanie zamówienia klienta...................................................w...............70 Rozdział 2. Przechowywanie i wyszukiwanie danych .............................................71 Zapisywanie danych do późniejszego użycia ...................................................w...................................72 Przechowywanie i wyszukiwanie zamówień Janka...................................................w..........................72 Podstawowe informacje na temat przetwarzania plików ...................................................w..................73 Spis treści 7 Otwieranie pliku...................................................w...................................................w......... ....................74 ...........74 Tryby otwarcia pliku...................................................w...................................................w..... Stosowanie funkcji fopen() do otwarcia pliku...................................................w............................74 Otwieranie pliku przez protokół FTP lub HTTP ...................................................w........................76 Problemy z otwieraniem plików ...................................................w.................................................76 Zapisywanie danych w pliku...................................................w.............................................................78 Parametry funkcji fwrite() ...................................................w..........................................................79 .............79 Formaty plików...................................................w...................................................w........... ...................80 .....................80 Zamykanie pliku...................................................w...................................................w.......... Odczyt z pliku ...................................................w...................................................w........... Otwieranie pliku w celu odczytu — fopen() ...................................................w..............................81 Wiedzieć, kiedy przestać — feof() ...................................................w.............................................81 Odczytywanie pliku linia po linii — fgets(), fgetss() i fgetcsv()...................................................w82 Odczyt całego pliku — readfile(), fpassthru(), file() ...................................................w..................83 Odczyt pojedynczego znaku — fgetc() ...................................................w......................................84 Odczytywanie zadanej długości — fread()...................................................w.................................84 Inne przydatne funkcje plikowe ...................................................w........................................................84 Sprawdzanie istnienia pliku — file_exists()...................................................w...............................85 Określanie wielkości pliku — filesize() ...................................................w.....................................85 Kasowanie pliku — unlink()...................................................w.......................................................85 Poruszanie się wewnątrz pliku — rewind(), fseek() i ftell()...................................................w.......85 Blokowanie pliku ...................................................w...................................................w......... ..................86 Lepszy sposób obróbki danych — systemy zarządzania bazami danych ............................................87 Problemy związane ze stosowaniem plików jednorodnych ...................................................w.......88 Jak RDBMS rozwiązują powyższe problemy?...................................................w...........................88 Propozycje dalszych lektur ...................................................w...............................................................89 W następnym rozdziale ...................................................w...................................................w.... ..............89 Rozdział 3. Stosowanie tablic ...................................................h...........................91 Czym są tablice? ...................................................w...................................................w......... ...................92 Tablice indeksowane numerycznie ...................................................w...................................................92 Tablice asocjacyjne ...................................................w...................................................w...... Inicjowanie tablic indeksowanych numerycznie ...................................................w........................92 Dostęp do zawartości tablicy ...................................................w......................................................93 Dostęp do tablic przy zastosowaniu pętli ...................................................w...................................94 ..................94 Inicjowanie tablicy asocjacyjnej...................................................w.................................................94 Dostęp do elementów tablicy...................................................w......................................................95 Stosowanie pętli z funkcjami each() i list() ...................................................w................................95 ............97 ..................100 Stosowanie funkcji sort() ...................................................w...................................................w.......100 Stosowanie funkcji asort() i ksort() do porządkowania tablic asocjacyjnych..............................101 .......101 Sortowanie odwrotne ...................................................w...................................................w...... Sortowanie tablic wielowymiarowych...................................................w............................................102 Tablice wielowymiarowe ...................................................w...................................................w... Sortowanie tablic...................................................w...................................................w........ Typy sortowań definiowane przez użytkownika ...................................................w......................102 Odwrotne sortowanie zdefiniowane przez użytkownika ...................................................w............104 Zmiany kolejności elementów w tablicach...................................................w.......................................104 Stosowanie funkcji shuffle()...................................................w.....................................................104 Stosowanie funkcji array_reverse() ...................................................w..........................................105 Ładowanie tablic z plików ...................................................w...................................................w...........106 8 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW Inne działania na tablicach ...................................................w..............................................................109 Poruszanie się wewnątrz tablicy — funkcje each(), currentw(), reset(), end(), next(), pos() i prev()...................................................w...................................................w... .........109 Dołączanie dowolnej funkcji do każdego elementu tablicy — funkcja array_walk().................110 Liczenie elementów tablicy: count(), sizeof() i array_count_values() ........................................111 Konwersja tablic na zmienne skalarne — funkcja extract() ...................................................w.....112 Propozycje dalszych lektur ...................................................w.............................................................113 W następnym rozdziale ...................................................w...................................................w.... ............113 Rozdział 4. Manipulowanie ciągami i wyrażenia regularne...................................115 Przykładowa aplikacja — Inteligentny Formularz Pocztowy...................................................w.........115 Formatowanie ciągów ...................................................w...................................................w...... ............117 Przycinanie ciągów — funkcje chop(), ltrim() i trim()...................................................w.............118 Formatowanie ciągów w celu ich prezentacji...................................................w...........................118 Formatowanie ciągów do przechowania — funkcje AddSlashes() i StripSlashes() ...................121 Łączenie i rozdzielanie ciągów za pomocą funkcji ciągów ...................................................w............123 Stosowanie funkcji explode(), implode() i join()...................................................w......................123 Stosowanie funkcji strtok()...................................................w.......................................................124 Stosowanie funkcji substr() ...................................................w......................................................125 ...........125 Porządkowanie ciągów — funkcje strcmp(), strcasecmp() i strnatcmp()....................................126 Sprawdzanie długości ciągu za pomocą funkcji strlen() ...................................................w..........126 Dopasowywanie i zamiana podciągów za pomocą funkcji ciągów ...................................................w127 Porównywanie ciągów ...................................................w...................................................w...... Znajdowanie ciągów w ciągach — funkcje strstr(), strchr(), strrchr() i stristr()..........................127 Odnajdywanie pozycji podciągu — funkcje strpos() i strrpos()..................................................128 Zamiana podciągów — funkcje str_replace() i substr_replace().................................................129 Wprowadzenie do wyrażeń regularnych...................................................w.........................................130 ...............130 ........131 ............132 ............132 .....133 Podstawy...................................................w...................................................w................. Zbiory i klasy znaków...................................................w...................................................w.... Powtarzalność ...................................................w...................................................w............ Podwyrażenia...................................................w...................................................w............. Podwyrażenia policzalne ...................................................w...................................................w.. Kotwiczenie na początku lub na końcu ciągu...................................................w...........................133 Rozgałęzianie...................................................w...................................................w............ Dopasowywanie specjalnych znaków literowych ...................................................w....................134 Podsumowanie znaków specjalnych...................................................w.........................................134 Umieszczanie wszystkiego razem (Inteligentny Formularz)...................................................w....134 Odnajdywanie podciągów za pomocą wyrażeń regularnych ...................................................w..........135 Zamiana podciągów za pomocą wyrażeń regularnych ...................................................w...................136 Rozdzielanie ciągów przy pomocy wyrażeń regularnych...................................................w...............136 Porównanie funkcji ciągów i funkcji wyrażeń regularnych...................................................w............137 Propozycje dalszych lektur ...................................................w.............................................................137 ............137 W następnym rozdziale ...................................................w...................................................w.... .............133 Koszt ...................................................w...................................................w.................... Niezawodność...................................................w...................................................w............. Spójność...................................................w...................................................w................. Rozdział 5. Ponowne wykorzystanie kodu i tworzenie funkcji ..............................139 Dlaczego ponownie stosować kod? ...................................................w................................................140 ..................140 ...........140 ................140 Stosowanie funkcji require() i include() ...................................................w...........................................141 Stosowanie funkcji require()...................................................w.....................................................141 Rozszerzenia plików i require()...................................................w................................................142 Znaczniki PHP i require() ...................................................w...................................................w......142 Spis treści 9 Stosowanie require() w szablonach stron WWW ...................................................w...........................143 Stosowanie opcji auto_prepend_file i auto_append_file...................................................w...............147 Stosowanie funkcji include() ...................................................w....................................................148 ..........149 ......150 Stosowanie funkcji w PHP...................................................w...................................................w. Wywoływanie funkcji...................................................w...................................................w...... Wywołanie niezdefiniowanej funkcji ...................................................w.......................................151 Wielkość liter a nazwy funkcji ...................................................w.................................................152 Nadawanie nazwy funkcji...................................................w...................................................w.. Dlaczego powinno się definiować własne funkcje?...................................................w........................152 Podstawowa struktura funkcji ...................................................w.........................................................153 ....154 .....................154 ........................156 Parametry ...................................................w...................................................w................ Zasięg ...................................................w...................................................w................... Przekazanie przez referencję czy przekazanie przez wartość ...................................................w.........158 Powrót z funkcji ...................................................w...................................................w......... ..................160 Zwracanie wartości przez funkcje...................................................w...................................................161 ...............162 Rekurencja...................................................w...................................................w............... .....................163 Propozycje dalszych lektur ...................................................w.............................................................165 ............165 W następnym rozdziale ...................................................w...................................................w.... Bloki kodu...................................................w...................................................w............... Rozdział 6. Obiektowy PHP...................................................h.............................167 Klasy i obiekty ...................................................w...................................................w.......... Polimorfizm ...................................................w...................................................w.............. Dziedziczenie...................................................w...................................................w............ Koncepcje programowania obiektowego...................................................w........................................167 .............167 .............169 .............169 Tworzenie klas, atrybutów i operacji w PHP...................................................w......................................170 .............170 Struktura klasy ...................................................w...................................................w.......... .............170 Konstruktory ...................................................w...................................................w............. Tworzenie egzemplarzy ...................................................w...................................................w.... ...........171 Stosowanie atrybutów klasy...................................................w............................................................172 Wywoływanie operacji klas ...................................................w...................................................w.........173 Implementacja dziedziczenia w PHP ...................................................w..............................................174 ...........175 .........176 Tworzenie klas ...................................................w...................................................w........... ..................177 Tworzenie kodu dla własnej klasy ...................................................w..................................................178 W następnej części ...................................................w...................................................w....... ................186 Unieważnianie ...................................................w...................................................w............ Wielodziedziczenie...................................................w...................................................w....... Część II Stosowanie MySQL ...................................................o......187 Rozdział 7. Projektowanie internetowej bazy danych ..........................................189 Koncepcje relacyjnych baz danych...................................................w.................................................190 ..................190 ..............190 ................191 ................191 .................191 ...............192 .................192 Tabele...................................................w...................................................w................... Kolumny ...................................................w...................................................w.................. Wiersze ...................................................w...................................................w.................. Wartości ...................................................w...................................................w................. Klucze ...................................................w...................................................w................... Schematy...................................................w...................................................w................. Relacje ...................................................w...................................................w.................. 10 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW Jak zaprojektować internetową bazę danych ...................................................w..................................193 Określ obiekty świata realnego, których model chcesz wykonać ...............................................193 Unikaj przechowywania redundantnych danych ...................................................w......................194 Zapisuj atomowe wartości kolumn ...................................................w...........................................195 Dobierz właściwe klucze ...................................................w...................................................w.. .....196 Pomyśl o zapytaniach, które zadasz bazie ...................................................w................................197 Unikaj tworzenia tabel z wieloma pustymi polami ...................................................w..................197 Typy tabel — podsumowanie ...................................................w...................................................w197 Architektura internetowej bazy danych ...................................................w..........................................198 ..............198 Propozycje dalszych lektur ...................................................w.............................................................199 W następnym rozdziale ...................................................w...................................................w.... ............199 Architektura ...................................................w...................................................w............. Rozdział 8. Tworzenie internetowej bazy danych.................................................201 Uwagi na temat użytkowania monitora MySQL ...................................................w............................202 Jak zalogować się do serwera MySQL ...................................................w...........................................203 Tworzenie baz i rejestrowanie użytkowników...................................................w................................205 .....205 ...........205 Użytkownicy i przywileje ...................................................w...................................................w. Wprowadzenie do systemu przywilejów MySQL ...................................................w..........................206 Tworzenie bazy danych ...................................................w...................................................w.... Zasada najmniejszego przywileju...................................................w.............................................206 Rejestrowanie użytkowników: polecenie GRANT...................................................w...................206 Typy i poziomy przywilejów...................................................w....................................................208 Polecenie REVOKE...................................................w...................................................w......... ......210 Przykłady użycia poleceń GRANT i REVOKE ...................................................w.......................210 Rejestrowanie użytkownika łączącego się z Internetu...................................................w....................211 Wylogowanie się użytkownika root ...................................................w.........................................212 Używanie odpowiedniej bazy danych...................................................w.............................................212 Tworzenie tabel bazy danych...................................................w..........................................................212 Znaczenie dodatkowych atrybutów kolumn ...................................................w.............................214 Typy kolumn...................................................w...................................................w.............. Rzut oka na bazę danych — polecenia SHOW i DESCRIBE...................................................w..217 ............215 Identyfikatory MySQL...................................................w...................................................w..... Typy danych w kolumnach ...................................................w...................................................w.. ............218 ........219 ............219 Propozycje dalszych lektur ...................................................w.............................................................223 W następnym rozdziale ...................................................w...................................................w.... ............223 Typy liczbowe...................................................w...................................................w............ Rozdział 9. Praca z bazą danych MySQL ...................................................h...........225 Czym jest SQL? ...................................................w...................................................w........... ................225 Zapisywanie danych do bazy ...................................................w..........................................................226 Wyszukiwanie danych w bazie ...................................................w.......................................................228 Wyszukiwanie danych spełniających określone kryteria...................................................w............229 Wyszukiwanie danych w wielu tabelach ...................................................w..................................230 Szeregowanie danych w określonym porządku...................................................w........................236 Grupowanie i agregowanie danych...................................................w...........................................237 Wskazanie wierszy, które mają być wyświetlone ...................................................w....................239 Dokonywanie zmian rekordów w bazie danych ...................................................w.............................240 Zmiana struktury istniejących tabel ...................................................w................................................241 Usuwanie rekordów z bazy danych...................................................w.................................................242 Spis treści 11 Usuwanie tabel ...................................................w...................................................w........... ..................242 Usuwanie całych baz danych ...................................................w..........................................................243 Propozycje dalszych lektur ...................................................w.............................................................243 W następnym rozdziale ...................................................w...................................................w.... ............243 Rozdział 10. Łączenie si z bazą MySQL za pomocą PHP .....................................245 Jak działa internetowa baza danych ...................................................w................................................246 Etapy wysyłania zapytań do bazy danych z poziomu strony WWW ...................................................w248 Sprawdzenie poprawności wpisanych danych ...................................................w................................249 Ustanawianie połączenia z bazą danych...................................................w...........................................250 Wybór właściwej bazy danych...................................................w........................................................252 Wysyłanie zapytań do bazy danych ...................................................w................................................252 Odczytywanie rezultatów zapytań ...................................................w..................................................253 Zamykanie połączenia z bazą danych ...................................................w.............................................255 Wstawianie nowych danych do bazy ...................................................w..............................................255 Inne użyteczne funkcje PHP i MySQL ...................................................w...........................................258 Zwalnianie zasobów ...................................................w...................................................w....... .......258 Tworzenie i usuwanie baz danych ...................................................w............................................259 Inne interfejsy bazodanowe PHP ...................................................w....................................................259 Propozycje dalszych lektur ...................................................w.............................................................259 W następnym rozdziale ...................................................w...................................................w.... ............260 Rozdział 11. MySQL dla zaawansowanych ...................................................h.......261 Szczegóły systemu przywilejów ...................................................w.....................................................261 ...............262 Tabela user...................................................w...................................................w.............. Tabele db i host...................................................w...................................................w......... .............263 Tabele tables_priv i columns_priv...................................................w............................................264 Kontrola dostępu: w jaki sposób MySQL używa tabel przywilejów ..........................................265 Zmiana przywilejów: kiedy zmiany zostaną uwzględnione? ...................................................w...266 Ochrona bazy danych...................................................w...................................................w...... .............266 MySQL z perspektywy systemu operacyjnego ...................................................w........................267 Hasła ...................................................w...................................................w.................... Przywileje użytkowników...................................................w...................................................w.. MySQL i Internet...................................................w...................................................w......... ..................267 ....268 ..........269 Uzyskiwanie szczegółowych informacji o bazie danych...................................................w................269 Uzyskiwanie informacji poleceniem SHOW...................................................w............................270 Uzyskiwanie informacji o kolumnach za pomocą polecenia DESCRIBE ..................................271 Jak wykonywane są zapytania: polecenie EXPLAIN...................................................w...............272 Przyspieszanie wykonania zapytań za pomocą indeksów ...................................................w..............275 Wskazówki dotyczące optymalizacji ...................................................w..............................................276 Optymalizacja projektu bazy danych...................................................w........................................276 Przywileje ...................................................w...................................................w............... ...............276 .........276 Optymalizacja tabel ...................................................w...................................................w...... Stosowanie indeksów...................................................w...................................................w...... .......277 Używanie wartości domyślnych ...................................................w...............................................277 Używanie stałych połączeń z bazą...................................................w............................................277 Więcej wskazówek ...................................................w...................................................w......... .......277 ..................277 Różne typy tabel...................................................w...................................................w......... Ładowanie danych z pliku ...................................................w...................................................w. ..........278 Propozycje dalszych lektur ...................................................w.............................................................278 W następnej części ...................................................w...................................................w....... ................279 12 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW Część III Handel elektroniczny i bezpieczeństwo ...........................281 Rozdział 12. Komercyjne witryny internetowe...................................................h..283 .............283 Co chcemy osiągnąć?...................................................w...................................................w...... Rodzaje komercyjnych stron WWW ...................................................w..............................................284 ........284 Broszury internetowe...................................................w...................................................w..... Przyjmowanie zamówień na produkty i usługi...................................................w.........................287 Dostarczanie usług lub wyrobów mających postać cyfrową ...................................................w....291 Zwiększanie wartości produktów i usług...................................................w..................................292 Ograniczanie kosztów...................................................w...................................................w..... .......293 ...............293 ...............294 Ryzyko i zagrożenia...................................................w...................................................w...... Crackerzy ...................................................w...................................................w................ Przyciągnięcie niewystarczającej liczby klientów...................................................w....................294 Awarie sprzętu komputerowego ...................................................w...............................................295 Awarie sieci elektrycznych, komunikacyjnych i komputerowwych oraz systemu wysyłkowego ...................................................w...................................................w295 ..........295 ...296 .....296 Silna konkurencja ...................................................w...................................................w........ Błędy w oprogramowaniu...................................................w...................................................w... Zmiany polityki rządowej...................................................w...................................................w. Ograniczenie pojemności systemów...................................................w.........................................296 Wybór strategii...................................................w...................................................w.......... W następnym rozdziale ...................................................w...................................................w.... ...................297 ............297 Rozdział 13. Bezpiecze6stwo komercyjnych stron WWW ....................................299 Jaką wagę mają posiadane przez nas informacje? ...................................................w..........................300 Zagrożenia bezpieczeństwa...................................................w...................................................w..........300 Ujawnienie informacji poufnych ...................................................w..............................................301 Utrata lub zniszczenie danych ...................................................w..................................................303 Modyfikacje danych ...................................................w...................................................w....... .......304 ............305 Blokada usługi ...................................................w...................................................w........... Błędy w oprogramowaniu...................................................w...................................................w... ...306 Zaprzeczenie korzystania z usługi ...................................................w............................................307 Równoważenie użyteczności, wydajności, kosztów i bezpieczeństwa..............................................308 Opracowanie polityki bezpieczeństwa...................................................w............................................309 Zasady uwierzytelniania...................................................w...................................................w.. .............309 Wykorzystanie mechanizmu uwierzytelniania ...................................................w...............................311 Podstawy szyfrowania...................................................w...................................................w..... .............311 Szyfrowanie z kluczem prywatnym ...................................................w................................................313 Szyfrowanie z kluczem publicznym ...................................................w...............................................313 ..................314 Podpis cyfrowy.......................................w...................................................w....................... Certyfikaty cyfrowe ...................................................w...................................................w...... ...............315 Bezpieczne serwery WWW ...................................................w...................................................w... ......317 Monitorowanie i zapisywanie zdarzeń...................................................w............................................318 Zapory sieciowe ...................................................w...................................................w.......... .................319 Tworzenie kopii zapasowych...................................................w..........................................................319 Tworzenie kopii zapasowych zwykłych plików...................................................w.......................320 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie baz danych MySQL ............................................320 ...........321 ............322 Bezpieczeństwo fizyczne ...................................................w...................................................w.. W następnym rozdziale ...................................................w...................................................w.... Spis treści 13 Rozdział 14. Uwierzytelnianie przy użyciu PHP i MySQL ......................................323 Identyfikacja użytkowników...................................................w...........................................................323 Implementacja kontroli dostępu...................................................w......................................................324 Przechowywanie haseł dostępu ...................................................w................................................327 Szyfrowanie haseł ...................................................w...................................................w........ ..........329 Zastrzeganie więcej niż jednej strony...................................................w.......................................331 Podstawowa metoda uwierzytelniania ...................................................w............................................332 Wykorzystanie podstawowej metody uwierzytelniania w PHP...................................................w......333 Wykorzystanie podstawowej metody uwierzytelniania na swerwerze Apache przy użyciu plików .htaccess ...................................................w.......................................................335 Wykorzystanie podstawowej metody uwierzytelniania na serwerze IIS...........................................339 Wykorzystanie modułu mod_auth_mysql do celów uwierzytelniania ..............................................341 Instalacja modułu mod_auth_mysql ...................................................w.........................................342 Zadziałało?...................................................w...................................................w.............. Praca z mod_auth_mysql ...................................................w...................................................w... ...............342 ....343 Implementacja własnej metody uwierzytelniania ...................................................w...........................344 Propozycje dalszych lektur ...................................................w.............................................................344 W następnym rozdziale ...................................................w...................................................w.... ............344 Rozdział 15. Zabezpieczanie transakcji przy użyciu PHP i MySQL........................345 Zapewnienie bezpieczeństwa transakcji...................................................w.............................................345 .....346 ..................348 .........349 Komputer użytkownika...................................................w...................................................w..... Internet ...................................................w...................................................w................. System docelowy ...................................................w...................................................w.......... Wykorzystanie protokołu Secure Sockets Layer (SSL)...................................................w..................350 Kontrola danych pochodzących od użytkownika ...................................................w...........................353 Bezpieczne przechowywanie danych...................................................w..............................................354 Cel przechowywania numerów kart kredytowych...................................................w..........................356 Szyfrowanie danych w PHP...................................................w...................................................w. ........356 Propozycje dalszych lektur ...................................................w.............................................................365 W następnej części ...................................................w...................................................w....... ................365 Część IV Zaawansowane techniki PHP .........................................367 Rozdział 16. Interakcja z systemem plików i serwerem ......................................369 Wprowadzenie do wysyłania plików ...................................................w..............................................369 Kod HTML służący do wysyłania plików...................................................w................................370 Tworzenie obsługującego plik PHP...................................................w..........................................371 Popularne problemy...................................................w...................................................w....... ........374 Stosowanie funkcji katalogowych...................................................w...................................................375 ........375 Odczyt z katalogów ...................................................w...................................................w....... Otrzymywanie informacji na temat aktualnego katalogu...................................................w..............377 Tworzenie i usuwanie katalogów ...................................................w.............................................377 Interakcja z systemem plików...................................................w.........................................................378 Otrzymywanie informacji o pliku...................................................w.............................................378 Zmiana właściwości pliku ...................................................w...................................................w. ....380 Tworzenie, usuwanie i przenoszenie plików ...................................................w............................381 Stosowanie funkcji uruchamiających programy ...................................................w.............................382 Interakcja ze środowiskiem: funkcje getenv() i putenv()...................................................w................384 Propozycje dalszych lektur ...................................................w.............................................................384 W następnym rozdziale ...................................................w...................................................w.... ............384 14 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW Rozdział 17. Stosowanie funkcji sieci i protokołu ...............................................385 ..............385 Przegląd protokołów ...................................................w...................................................w...... Wysyłanie i odczytywanie poczty elektronicznej ...................................................w...........................386 Korzystanie z innych usług WWW...................................................w.................................................387 Stosowanie funkcji połączeń sieciowych ...................................................w...........................................389 Korzystanie z FTP...................................................w...................................................w........ ................393 Stosowanie FTP w celu utworzenia kopii bezpieczeństwa lub kopii lustrzanej pliku ................393 Wysyłanie plików ...................................................w...................................................w......... .........399 Unikanie przekroczenia dopuszczalnego czasu...................................................w........................400 Stosowanie innych funkcji FTP...................................................w................................................400 Stosowanie ogólnej komunikacji sieciowej za pomocą cURL ...................................................w.......401 Propozycje dalszych lektur ...................................................w.............................................................403 W następnym rozdziale ...................................................w...................................................w.... ............404 Rozdział 18. Zarządzanie datą i czasem ...................................................h..........405 Uzyskiwanie informacji o dacie i czasie w PHP...................................................w.............................405 Stosowanie funkcji date() ...................................................w...................................................w......405 Obsługa znaczników czasu Uniksa...................................................w...........................................407 Stosowanie funkcji getdate() ...................................................w....................................................408 Sprawdzanie poprawności dat ...................................................w..................................................408 Konwersja pomiędzy formatami daty PHP i MySQL...................................................w.....................409 Obliczanie dat...................................................w...................................................w........... ....................410 Stosowanie funkcji kalendarzowych...................................................w...............................................411 Propozycje dalszych lektur ...................................................w.............................................................412 W następnym rozdziale ...................................................w...................................................w.... ............412 Rozdział 19. Generowanie obrazków ...................................................h...............413 Konfigurowanie obsługi obrazków w PHP ...................................................w........................................413 ..............414 Formaty obrazków ...................................................w...................................................w......... .................414 .................414 ..............415 ...................415 .............416 .....417 JPEG ...................................................w...................................................w..................... PNG ...................................................w...................................................w...................... WBMP ...................................................w...................................................w..................... GIF ...................................................w...................................................w...................... Tworzenie obrazków...................................................w...................................................w....... Tworzenie kadru obrazka...................................................w...................................................w.. Rysowanie lub umieszczanie tekstu w obrazku...................................................w........................417 Wyświetlanie ostatecznej grafiki ...................................................w..............................................419 Końcowe czynności porządkujące...................................................w............................................420 Stosowanie automatycznie generowanych obrazków na innych stronach
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: