Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 003535 22429052 na godz. na dobę w sumie
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie czwarte - książka
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie czwarte - książka
Autor: , Liczba stron: 856
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3177-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> mysql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).

Kolejne, uaktualnione wydanie najbardziej znanego, bestsellerowego podręcznika dla webmasterów na temat tworzenia dynamicznych witryn internetowych! Ponad 30 000 sprzedanych egzemplarzy poprzednich wydań!!! Recepta na sukces w przypadku tworzenia profesjonalnych stron WWW jest niezwykle prosta: wystarczą ogromne możliwości PHP, niezrównana wydajność MySQL i wielka, chętna do pomocy społeczność, skupiona wokół tego tandemu. Wynik? Błyskawiczna realizacja zaawansowanych stron i aplikacji internetowych. Wszystko, czego Ci jeszcze trzeba, to fachowa wiedza, pozwalająca wykorzystać ten potencjał!

PHP i MySQL to jeden z najlepszych, najpopularniejszych zestawów do tworzenia rozwiązań internetowych, a książka, którą trzymasz w rękach, to czwarte wydanie bestsellerowego i kultowego już kompendium wiedzy na temat tych narzędzi. Dzięki niej zorientujesz się w każdym z aspektów wykorzystania PHP wraz z bazą danych MySQL. Poznasz język PHP, metody przechowywania i wyszukiwania danych oraz operacje na plikach. Dowiesz się, jak tworzyć uniwersalny kod i sprawnie pracować z bazą danych. Nauczysz się szybko lokalizować i rozwiązywać problemy oraz zapewniać bezpieczeństwo aplikacjom, a także efektywnie stosować technologię AJAX. Podręcznik zawiera także mnóstwo praktycznych przykładów, demonstrujących wykorzystanie PHP i MySQL do realizacji różnych zadań związanych z funkcjonowaniem dynamicznych witryn WWW.

Kultowe kompendium wiedzy na temat tworzenia dynamicznych witryn!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĤci O autorach ............................................................................................ 23 O wspóãautorach .................................................................................. 25 Wprowadzenie ...................................................................................... 27 CzöĈè I Stosowanie PHP ..................................................................37 Rozdziaä 1. Podstawowy kurs PHP ........................................................................... 39 Zastosowanie PHP ...............................................................................................................40 Tworzenie przykáadowej aplikacji: „CzĊĞci samochodowe Janka” .....................................40 Formularz zamówienia ..................................................................................................40 Przetwarzanie formularza ..............................................................................................41 Osadzanie PHP w HTML ....................................................................................................42 Zastosowanie znaczników PHP .....................................................................................43 Instrukcje PHP ..............................................................................................................44 OdstĊpy .........................................................................................................................44 Komentarze ...................................................................................................................45 Dodawanie zawartoĞci dynamicznej ....................................................................................45 Wywoáywanie funkcji ...................................................................................................46 UĪywanie funkcji date() ................................................................................................46 DostĊp do zmiennych formularza ........................................................................................47 Zmienne formularza ......................................................................................................47 àączenie ciągów ............................................................................................................49 Zmienne i ciągi znaków ................................................................................................50 Identyfikatory ......................................................................................................................51 Typy zmiennych ..................................................................................................................51 Typy danych w PHP ......................................................................................................51 Siáa typu ........................................................................................................................52 Rzutowanie typu ............................................................................................................52 Zmienne zmiennych ......................................................................................................53 Deklarowanie i uĪywanie staáych ........................................................................................53 ZasiĊg zmiennych ................................................................................................................54 UĪywanie operatorów ..........................................................................................................55 Operatory arytmetyczne ................................................................................................55 Operatory ciągów ..........................................................................................................56 Operatory przypisania ...................................................................................................56 Operatory porównaĔ ......................................................................................................58 Operatory logiczne ........................................................................................................59 Operatory bitowe ...........................................................................................................60 Pozostaáe operatory .......................................................................................................60 Kup książkęPoleć książkę 8 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty Rozdziaä 2. Obliczanie sum w formularzu ..............................................................................................62 PierwszeĔstwo i kolejnoĞü ...................................................................................................63 Zarządzanie zmiennymi .......................................................................................................65 Sprawdzanie i ustawianie typów zmiennych .................................................................65 Sprawdzanie stanu zmiennej .........................................................................................66 Reinterpretacja zmiennych ............................................................................................67 Podejmowanie decyzji za pomocą instrukcji warunkowych ...............................................67 Instrukcja if ...................................................................................................................67 Bloki kodu .....................................................................................................................68 Instrukcja else ...............................................................................................................68 Instrukcja elseif .............................................................................................................69 Instrukcja switch ...........................................................................................................69 Porównanie róĪnych instrukcji warunkowych ...............................................................71 Powtarzanie dziaáaĔ przy uĪyciu iteracji .............................................................................71 PĊtle while .....................................................................................................................72 PĊtle for i foreach ..........................................................................................................73 PĊtle do..while ...............................................................................................................74 Wyáamywanie siĊ ze struktury skryptu ................................................................................75 UĪywanie alternatywnych skáadni struktur sterujących .......................................................75 UĪywanie struktury declare .................................................................................................76 W nastĊpnym rozdziale .......................................................................................................76 Przechowywanie i wyszukiwanie danych .......................................... 77 Zapisywanie danych do póĨniejszego uĪycia ......................................................................77 Przechowywanie i wyszukiwanie zamówieĔ Janka .............................................................78 Przetwarzanie plików ..........................................................................................................79 Otwieranie pliku ..................................................................................................................79 Tryby otwarcia pliku .....................................................................................................79 Stosowanie funkcji fopen() do otwarcia pliku ...............................................................80 Otwieranie pliku przez protokóá FTP lub HTTP ...........................................................82 Problemy z otwieraniem plików ....................................................................................82 Zapisywanie danych w pliku ...............................................................................................84 Parametry funkcji fwrite() .............................................................................................85 Formaty plików .............................................................................................................85 Zamykanie pliku ..................................................................................................................86 Odczyt z pliku .....................................................................................................................87 Otwieranie pliku w celu odczytu — fopen() .................................................................89 Wiedzieü, kiedy przestaü — feof() ................................................................................89 Odczytywanie pliku wiersz po wierszu — fgets(), fgetss() i fgetcsv() ..........................89 Odczyt caáego pliku — readfile(), fpassthru(), file() .....................................................90 Odczyt pojedynczego znaku — fgetc() .........................................................................91 Odczytywanie zadanej dáugoĞci — fread() ....................................................................91 Inne przydatne funkcje plikowe ...........................................................................................91 Sprawdzanie istnienia pliku — file_exists() ..................................................................92 OkreĞlanie wielkoĞci pliku — filesize() ........................................................................92 Kasowanie pliku — unlink() .........................................................................................92 Poruszanie siĊ wewnątrz pliku — rewind(), fseek() i ftell() ..........................................92 Blokowanie pliku ................................................................................................................93 Lepszy sposób obróbki danych — systemy zarządzania bazami danych ...........................94 Problemy związane ze stosowaniem plików jednorodnych ...........................................95 Jak RDBMS rozwiązują powyĪsze problemy? ..............................................................95 Propozycje dalszych lektur ..................................................................................................96 W nastĊpnym rozdziale .......................................................................................................96 Kup książkęPoleć książkę Rozdziaä 3. Spis treĤci 9 Stosowanie tablic .................................................................................. 97 Czym są tablice? ..................................................................................................................97 Tablice indeksowane numerycznie ......................................................................................98 Inicjowanie tablic indeksowanych numerycznie ...........................................................98 DostĊp do zawartoĞci tablicy .........................................................................................99 DostĊp do tablic przy zastosowaniu pĊtli ....................................................................100 Tablice z innymi indeksami ...............................................................................................100 Inicjowanie tablicy ......................................................................................................100 DostĊp do elementów tablicy ......................................................................................101 Stosowanie pĊtli ..........................................................................................................101 Operatory tablicowe ..........................................................................................................103 Tablice wielowymiarowe ..................................................................................................103 Sortowanie tablic ...............................................................................................................106 Stosowanie funkcji sort() ............................................................................................106 Stosowanie funkcji asort() i ksort() do porządkowania tablic .....................................107 Sortowanie odwrotne ...................................................................................................107 Sortowanie tablic wielowymiarowych ...............................................................................108 Typy sortowaĔ definiowane przez uĪytkownika .........................................................108 Odwrotne sortowanie zdefiniowane przez uĪytkownika .............................................109 Zmiany kolejnoĞci elementów w tablicach ........................................................................110 Stosowanie funkcji shuffle() .......................................................................................110 Stosowanie funkcji array_reverse() .............................................................................111 àadowanie tablic z plików .................................................................................................112 Wykonywanie innych dziaáaĔ na tablicach ........................................................................114 Poruszanie siĊ wewnątrz tablicy — funkcje each(), current(), reset(), end(), next(), pos() i prev() .............................114 Doáączanie dowolnej funkcji do kaĪdego elementu tablicy — funkcja array_walk() ....115 Liczenie elementów tablicy: count(), sizeof() i array_count_values() .........................116 Konwersja tablic na zmienne skalarne — funkcja extract() ........................................117 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................118 W nastĊpnym rozdziale .....................................................................................................118 Rozdziaä 4. Manipulowanie ciĈgami i wyraİenia regularne .............................. 119 Przykáadowa aplikacja — Inteligentny Formularz Pocztowy ...........................................119 Formatowanie ciągów .......................................................................................................121 Przycinanie ciągów — funkcje chop(), ltrim() i trim() ................................................121 Formatowanie ciągów w celu ich prezentacji ..............................................................122 Formatowanie ciągów do przechowania — funkcje addslashes() i stripslashes() ......125 àączenie i rozdzielanie ciągów za pomocą funkcji ciągów ...............................................127 Stosowanie funkcji explode(), implode() i join() .........................................................127 Stosowanie funkcji strtok() .........................................................................................128 Stosowanie funkcji substr() .........................................................................................128 Porównywanie ciągów .......................................................................................................129 Porządkowanie ciągów — funkcje strcmp(), strcasecmp() i strnatcmp() ....................129 Sprawdzanie dáugoĞci ciągu za pomocą funkcji strlen() ..............................................130 Dopasowywanie i zamiana podciągów za pomocą funkcji ciągów ...................................130 Znajdowanie ciągów w ciągach — funkcje strstr(), strchr(), strrchr() i stristr() ..........131 Odnajdywanie pozycji podciągu — funkcje strpos() i strrpos() ..................................131 Zamiana podciągów — funkcje str_replace() i substr_replace() .................................132 Wprowadzenie do wyraĪeĔ regularnych ............................................................................133 Podstawy .....................................................................................................................133 Zbiory i klasy znaków .................................................................................................134 PowtarzalnoĞü .............................................................................................................135 PodwyraĪenia ..............................................................................................................135 PodwyraĪenia policzalne .............................................................................................135 Kup książkęPoleć książkę 10 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty Rozdziaä 5. Kotwiczenie na początku lub na koĔcu ciągu ..............................................................136 RozgaáĊzianie ..............................................................................................................136 Dopasowywanie specjalnych znaków literowych .......................................................136 Podsumowanie znaków specjalnych ...........................................................................137 Umieszczanie wszystkiego razem (Inteligentny Formularz) .......................................137 Odnajdywanie podciągów za pomocą wyraĪeĔ regularnych .............................................138 Zamiana podciągów za pomocą wyraĪeĔ regularnych ......................................................139 Rozdzielanie ciągów za pomocą wyraĪeĔ regularnych .....................................................139 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................140 W nastĊpnym rozdziale .....................................................................................................140 Ponowne wykorzystanie kodu i tworzenie funkcji ........................... 141 Zalety ponownego stosowania kodu ..................................................................................141 Koszt ...........................................................................................................................142 NiezawodnoĞü .............................................................................................................142 SpójnoĞü ......................................................................................................................142 Stosowanie funkcji require() i include() ............................................................................142 Rozszerzenia plików i require() ...................................................................................143 Stosowanie require() w szablonach stron WWW ..............................................................144 Stosowanie opcji auto_prepend_file i auto_append_file .............................................148 Stosowanie funkcji w PHP ................................................................................................149 Wywoáywanie funkcji .................................................................................................149 Wywoáanie niezdefiniowanej funkcji ..........................................................................151 WielkoĞü liter a nazwy funkcji ....................................................................................152 Definiowanie wáasnych funkcji .........................................................................................152 Podstawowa struktura funkcji ...........................................................................................152 Nadawanie nazwy funkcji ...........................................................................................153 Parametry ..........................................................................................................................154 ZasiĊg ................................................................................................................................156 Przekazanie przez referencjĊ czy przekazanie przez wartoĞü? ..........................................158 Stosowanie sáowa kluczowego return ................................................................................159 Zwracanie wartoĞci przez funkcje .....................................................................................160 Implementacja rekurencji ..................................................................................................161 Przestrzenie nazw ........................................................................................................162 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................163 W nastĊpnym rozdziale .....................................................................................................163 Rozdziaä 6. Obiektowy PHP .................................................................................... 165 Koncepcje programowania obiektowego ...........................................................................165 Klasy i obiekty ............................................................................................................166 Polimorfizm ................................................................................................................167 Dziedziczenie ..............................................................................................................167 Tworzenie klas, atrybutów i operacji w PHP .....................................................................168 Struktura klasy ............................................................................................................168 Konstruktory ...............................................................................................................168 Destruktory ..................................................................................................................169 Tworzenie egzemplarzy .....................................................................................................169 Stosowanie atrybutów klasy ..............................................................................................170 Kontrolowanie dostĊpu przy uĪyciu private i public .........................................................172 Wywoáywanie operacji klas ...............................................................................................172 Implementacja dziedziczenia w PHP .................................................................................173 Kontrolowanie widocznoĞci w trakcie dziedziczenia przy uĪyciu private i protected .174 UniewaĪnianie .............................................................................................................175 Zapobieganie dziedziczeniu i uniewaĪnianiu przy uĪyciu final ..................................176 Wielodziedziczenie .....................................................................................................177 Implementowanie interfejsów .....................................................................................177 Kup książkęPoleć książkę Spis treĤci 11 Tworzenie klas ..................................................................................................................178 Tworzenie kodu dla wáasnej klasy .....................................................................................179 Zaawansowane mechanizmy obiektowe w PHP ................................................................186 UĪywanie staáych klasowych ......................................................................................186 Implementowanie metod statycznych .........................................................................186 Sprawdzanie typu klasy i wskazywanie typu ..............................................................186 PóĨne wiązania statyczne ............................................................................................187 Klonowanie obiektów .................................................................................................188 UĪywanie klas abstrakcyjnych ....................................................................................188 PrzeciąĪanie metod przy uĪyciu __call() .....................................................................188 UĪywanie metody __autoload() ..................................................................................189 Implementowanie iteratorów i iteracji .........................................................................190 Przeksztaácanie klas w áaĔcuchy znaków ....................................................................191 UĪywanie API Reflection ............................................................................................192 W nastĊpnym rozdziale .....................................................................................................192 Rozdziaä 7. Obsãuga bãčdów i wyjĈtków .............................................................. 195 Koncepcja obsáugi wyjątków .............................................................................................195 Klasa Exception .................................................................................................................196 Wyjątki definiowane przez uĪytkownika ..........................................................................197 Wyjątki w CzĊĞciach samochodowych Janka ....................................................................200 Wyjątki i inne mechanizmy obsáugi báĊdów w PHP ..........................................................202 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................203 W nastĊpnym rozdziale .....................................................................................................203 CzöĈè II Stosowanie MySQL ...........................................................205 Rozdziaä 8. Projektowanie internetowej bazy danych ........................................ 207 Koncepcje relacyjnych baz danych ...................................................................................208 Tabele ..........................................................................................................................208 Kolumny .....................................................................................................................208 Wiersze .......................................................................................................................208 WartoĞci ......................................................................................................................208 Klucze .........................................................................................................................209 Schematy .....................................................................................................................209 Relacje .........................................................................................................................210 Jak zaprojektowaü internetową bazĊ danych? ...................................................................211 OkreĞl obiekty Ğwiata realnego, których model chcesz wykonaü ................................211 Unikaj przechowywania redundantnych danych .........................................................211 Zapisuj atomowe wartoĞci kolumn ..............................................................................213 Dobierz wáaĞciwe klucze .............................................................................................214 PomyĞl o zapytaniach, które zadasz bazie ...................................................................214 Unikaj tworzenia tabel z wieloma pustymi polami .....................................................214 Typy tabel — podsumowanie ......................................................................................215 Architektura internetowej bazy danych .............................................................................215 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................216 W nastĊpnym rozdziale .....................................................................................................216 Tworzenie internetowej bazy danych ............................................... 217 UĪytkowanie monitora MySQL ........................................................................................218 Logowanie siĊ do serwera MySQL ...................................................................................219 Tworzenie baz i rejestrowanie uĪytkowników ..................................................................220 Definiowanie uĪytkowników i przywilejów ......................................................................220 Rozdziaä 9. Kup książkęPoleć książkę 12 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty Wprowadzenie do systemu przywilejów MySQL .............................................................221 Zasada najmniejszego przywileju ................................................................................221 Rejestrowanie uĪytkowników: polecenie GRANT ......................................................221 Typy i poziomy przywilejów ......................................................................................223 Polecenie REVOKE ....................................................................................................224 Przykáady uĪycia poleceĔ GRANT i REVOKE ..........................................................225 Rejestrowanie uĪytkownika áączącego siĊ z internetu .......................................................226 UĪywanie odpowiedniej bazy danych ...............................................................................226 Tworzenie tabel bazy danych ............................................................................................227 Znaczenie dodatkowych atrybutów kolumn ................................................................228 Typy kolumn ...............................................................................................................229 Rzut oka na bazĊ danych — polecenia SHOW i DESCRIBE .....................................231 Tworzenie indeksów ...................................................................................................232 Identyfikatory MySQL ......................................................................................................232 Wybór typów danych w kolumnach ..................................................................................233 Typy liczbowe .............................................................................................................233 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................236 W nastĊpnym rozdziale .....................................................................................................237 Rozdziaä 10. Praca z bazĈ danych MySQL ............................................................. 239 Czym jest SQL? ................................................................................................................239 Zapisywanie danych do bazy .............................................................................................240 Wyszukiwanie danych w bazie ..........................................................................................242 Wyszukiwanie danych speániających okreĞlone kryteria ............................................243 Wyszukiwanie danych w wielu tabelach .....................................................................245 Szeregowanie danych w okreĞlonym porządku ...........................................................249 Grupowanie i agregowanie danych .............................................................................250 Wskazanie wierszy, które mają byü wyĞwietlone .......................................................252 UĪywanie podzapytaĔ .................................................................................................252 Dokonywanie zmian rekordów w bazie danych ................................................................255 Zmiana struktury istniejących tabel ...................................................................................255 Usuwanie rekordów z bazy danych ...................................................................................257 Usuwanie tabel ..................................................................................................................257 Usuwanie caáych baz danych .............................................................................................258 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................258 W nastĊpnym rozdziale .....................................................................................................258 Rozdziaä 11. âĈczenie sič z bazĈ MySQL za pomocĈ PHP .................................... 259 Jak dziaáa internetowa baza danych? .................................................................................259 Wykonywanie zapytaĔ do bazy danych z poziomu strony WWW ....................................262 Sprawdzenie poprawnoĞci wpisanych danych .............................................................263 Ustanawianie poáączenia z bazą danych ......................................................................264 Wybór wáaĞciwej bazy danych ....................................................................................265 Wysyáanie zapytaĔ do bazy danych ............................................................................265 Odczytywanie rezultatów zapytaĔ ...............................................................................266 Zamykanie poáączenia z bazą danych .........................................................................267 Wstawianie nowych danych do bazy .................................................................................267 UĪywanie instrukcji przygotowywanych ...........................................................................270 UĪywanie innych interfejsów bazodanowych PHP ...........................................................272 Stosowanie ogólnego interfejsu bazodanowego: PEAR MDB2 ..................................272 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................274 W nastĊpnym rozdziale .....................................................................................................274 Kup książkęPoleć książkę Spis treĤci 13 Rozdziaä 12. Administrowanie MySQL dla zaawansowanych .............................. 275 Szczegóáy systemu przywilejów ........................................................................................275 Tabela user ..................................................................................................................276 Tabele db i host ...........................................................................................................278 Tabele tables_priv, columns_priv i procs_priv ...........................................................278 Kontrola dostĊpu: w jaki sposób MySQL uĪywa tabel przywilejów ...........................279 Zmiana przywilejów: kiedy zmiany zostaną uwzglĊdnione? ......................................281 Ochrona bazy danych ........................................................................................................282 MySQL z perspektywy systemu operacyjnego ...........................................................282 Hasáa ...........................................................................................................................282 Przywileje uĪytkowników ...........................................................................................283 MySQL i internet ........................................................................................................283 Uzyskiwanie szczegóáowych informacji o bazie danych ...................................................284 Uzyskiwanie informacji poleceniem SHOW ...............................................................284 Uzyskiwanie informacji o kolumnach za pomocą polecenia DESCRIBE ...................286 Jak wykonywane są zapytania: polecenie EXPLAIN ..................................................286 Optymalizowanie bazy danych ..........................................................................................291 Optymalizacja projektu bazy danych ..........................................................................291 Przywileje ....................................................................................................................291 Optymalizacja tabel .....................................................................................................291 Stosowanie indeksów ..................................................................................................292 UĪywanie wartoĞci domyĞlnych ..................................................................................292 WiĊcej wskazówek ......................................................................................................292 Tworzenie kopii zapasowej bazy danych MySQL ............................................................292 Przywracanie bazy danych MySQL ..................................................................................293 Implementowanie replikacji ..............................................................................................293 Konfigurowanie serwera nadrzĊdnego ........................................................................294 Transfer danych początkowych ...................................................................................294 Konfigurowanie odbiorcy lub odbiorców ....................................................................295 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................296 W nastĊpnym rozdziale .....................................................................................................296 Rozdziaä 13. Zaawansowane programowanie w MySQL ...................................... 297 Instrukcja LOAD DATA INFILE .....................................................................................297 Maszyny zapisu .................................................................................................................298 Transakcje .........................................................................................................................299 Definicje dotyczące transakcji .....................................................................................299 UĪycie transakcji w InnoDB .......................................................................................300 Klucze obce .......................................................................................................................301 Procedury skáadowane .......................................................................................................302 Prosty przykáad ............................................................................................................302 Zmienne lokalne ..........................................................................................................304 Kursory i struktury sterujące .......................................................................................305 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................308 W nastĊpnym rozdziale .....................................................................................................308 CzöĈè III E-commerce i bezpieczeęstwo ......................................309 Rozdziaä 14. Komercyjne witryny internetowe ....................................................... 311 Co chcemy osiągnąü? ........................................................................................................311 Rodzaje komercyjnych stron WWW .................................................................................311 Publikowanie informacji w broszurach internetowych ................................................312 Przyjmowanie zamówieĔ na produkty i usáugi ............................................................315 Dostarczanie usáug lub wyrobów mających postaü cyfrową .......................................319 Kup książkęPoleć książkę 14 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty ZwiĊkszanie wartoĞci produktów i usáug ....................................................................319 Ograniczanie kosztów .................................................................................................320 Ryzyko i zagroĪenia ..........................................................................................................320 Crackerzy ....................................................................................................................321 PrzyciągniĊcie niewystarczającej liczby klientów .......................................................321 Awarie sprzĊtu komputerowego ..................................................................................322 Awarie sieci elektrycznych, komunikacyjnych i komputerowych oraz systemu wysyákowego ......................................................................................322 Silna konkurencja ........................................................................................................322 BáĊdy w oprogramowaniu ...........................................................................................323 Zmiany polityki rządowej ...........................................................................................323 Ograniczenie pojemnoĞci systemów ...........................................................................323 Wybór strategii ..................................................................................................................323 W nastĊpnym rozdziale .....................................................................................................324 Rozdziaä 15. Bezpieczeęstwo komercyjnych stron WWW ..................................... 325 Jaką wagĊ mają posiadane przez nas informacje? .............................................................326 ZagroĪenia bezpieczeĔstwa ...............................................................................................326 Ujawnienie informacji poufnych .................................................................................327 Utrata lub zniszczenie danych .....................................................................................328 Modyfikacje danych ....................................................................................................329 Blokada usáugi .............................................................................................................330 BáĊdy w oprogramowaniu ...........................................................................................331 Zaprzeczenie korzystania z usáugi ...............................................................................332 UĪytecznoĞü, wydajnoĞü, koszty i bezpieczeĔstwo ...........................................................333 Opracowanie polityki bezpieczeĔstwa ...............................................................................333 Zasady uwierzytelniania ....................................................................................................334 Podstawy szyfrowania .......................................................................................................335 Szyfrowanie z kluczem prywatnym ............................................................................336 Szyfrowanie z kluczem publicznym ............................................................................337 Podpis cyfrowy ............................................................................................................338 Certyfikaty cyfrowe ...........................................................................................................339 Bezpieczne serwery WWW ...............................................................................................339 Monitorowanie i zapisywanie zdarzeĔ ..............................................................................340 Zapory sieciowe ................................................................................................................341 Tworzenie kopii zapasowych ............................................................................................342 Tworzenie kopii zapasowych zwykáych plików ..........................................................342 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie baz danych MySQL .............................342 BezpieczeĔstwo fizyczne ...................................................................................................343 W nastĊpnym rozdziale .....................................................................................................343 Rozdziaä 16. Bezpieczeęstwo aplikacji internetowych ......................................... 345 Strategie zapewniania bezpieczeĔstwa ..............................................................................345 Planowanie z wyprzedzeniem .....................................................................................346 Równowaga miĊdzy bezpieczeĔstwem i uĪytecznoĞcią ..............................................346 Monitorowanie bezpieczeĔstwa ..................................................................................347 Ogólne podejĞcie do bezpieczeĔstwa ..........................................................................347 Rozpoznawanie zagroĪeĔ ..................................................................................................347 DostĊp do danych poufnych i ich modyfikowanie ......................................................347 Utrata lub zniszczenie danych .....................................................................................348 Zablokowanie usáugi ...................................................................................................348 Wstrzykiwanie kodu ....................................................................................................349 Záamanie zabezpieczeĔ dostĊpu do serwera ................................................................349 Identyfikacja uĪytkowników .............................................................................................349 Crackerzy ....................................................................................................................350 NieĞwiadomi uĪytkownicy zainfekowanych komputerów ..........................................350 Kup książkęPoleć książkę Spis treĤci 15 Rozczarowani pracownicy ..........................................................................................350 Záodzieje sprzĊtu komputerowego ..............................................................................350 Autorzy systemów .......................................................................................................350 Zabezpieczanie kodu Ĩródáowego ......................................................................................351 Filtrowanie danych pochodzących od uĪytkowników .................................................351 UniewaĪnianie danych wynikowych ...........................................................................355 Organizacja kodu Ĩródáowego .....................................................................................356 ZawartoĞü kodu Ĩródáowego .......................................................................................357 Zagadnienia dotyczące systemu plików ......................................................................358 StabilnoĞü kodu i báĊdy ...............................................................................................358 Apostrofy wykonywania poleceĔ systemu operacyjnego i polecenie exec .................359 Zabezpieczanie serwera WWW oraz PHP .........................................................................360 Regularne uaktualnianie oprogramowania ..................................................................361 Analiza ustawieĔ w pliku php.ini ................................................................................362 Konfiguracja serwera WWW ......................................................................................362 Aplikacje internetowe dziaáające na serwerach komercyjnych ...................................364 BezpieczeĔstwo serwera bazy danych ...............................................................................365 UĪytkownicy i system uprawnieĔ ...............................................................................365 Wysyáanie danych do serwera .....................................................................................366 àączenie siĊ z serwerem ..............................................................................................366 Praca serwera ..............................................................................................................367 Zabezpieczanie sieci ..........................................................................................................367 Instalacja zapory sieciowej ..........................................................................................368 Wykorzystanie strefy zdemilitaryzowanej ..................................................................368 Przygotowanie na ataki DoS i DDoS ..........................................................................369 BezpieczeĔstwo komputerów i systemów operacyjnych ...................................................369 Uaktualnianie systemu operacyjnego ..........................................................................369 UdostĊpnianie tylko niezbĊdnych usáug ......................................................................370 Fizyczne zabezpieczenie serwera ................................................................................370 Planowanie dziaáaĔ na wypadek awarii .............................................................................371 W nastĊpnym rozdziale .....................................................................................................372 Rozdziaä 17. Uwierzytelnianie przy uİyciu PHP i MySQL ........................................ 373 Identyfikacja uĪytkowników .............................................................................................373 Implementacja kontroli dostĊpu ........................................................................................374 Przechowywanie haseá dostĊpu ...................................................................................376 Szyfrowanie haseá .......................................................................................................378 Zastrzeganie wiĊcej niĪ jednej strony ..........................................................................379 Podstawowa metoda uwierzytelniania ...............................................................................380 Wykorzystanie podstawowej metody uwierzytelniania w PHP .........................................381 Wykorzystanie podstawowej metody uwierzytelniania na serwerze Apache przy uĪyciu plików .htaccess ..........................................................................................383 Wykorzystanie moduáu mod_auth_mysql do celów uwierzytelniania ...............................386 Instalacja moduáu mod_auth_mysql ............................................................................386 Praca z mod_auth_mysql ............................................................................................387 Implementacja wáasnej metody uwierzytelniania ..............................................................388 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................388 W nastĊpnym rozdziale .....................................................................................................389 Rozdziaä 18. Zabezpieczanie transakcji przy uİyciu PHP i MySQL ....................... 391 Zapewnienie bezpieczeĔstwa transakcji ............................................................................391 Komputer uĪytkownika ...............................................................................................392 Internet ........................................................................................................................393 System docelowy ........................................................................................................394 Wykorzystanie protokoáu Secure Sockets Layer (SSL) ....................................................395 Kontrola danych pochodzących od uĪytkownika ..............................................................398 Kup książkęPoleć książkę 16 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty Bezpieczne przechowywanie danych ................................................................................399 Ustalanie, czy powinno siĊ przechowywaü numery kart kredytowych ..............................400 Szyfrowanie danych w PHP ..............................................................................................401 Instalacja GPG ............................................................................................................401 Testowanie GPG .........................................................................................................404 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................408 W nastĊpnej czĊĞci ............................................................................................................408 CzöĈè IV Rozdziaä 19. Zaawansowane techniki PHP ..........................................409 Interakcja z systemem plików i serwerem ....................................... 411 Wprowadzenie do wysyáania plików .................................................................................411 Kod HTML sáuĪący do wysyáania plików ...................................................................412 Tworzenie PHP obsáugującego plik ............................................................................413 NajczĊĞciej spotykane problemy .................................................................................417 Stosowanie funkcji katalogowych .....................................................................................418 Odczyt z katalogów .....................................................................................................418 Otrzymywanie informacji na temat aktualnego katalogu ...........................................421 Tworzenie i usuwanie katalogów ................................................................................421 Interakcja z systemem plików ...........................................................................................422 Otrzymywanie informacji o pliku ...............................................................................422 Zmiana wáaĞciwoĞci pliku ...........................................................................................424 Tworzenie, usuwanie i przenoszenie plików ...............................................................425 Stosowanie funkcji uruchamiających programy ................................................................425 Interakcja ze Ğrodowiskiem: funkcje getenv() i putenv() ..................................................427 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................428 W nastĊpnym rozdziale .....................................................................................................428 Rozdziaä 20. Stosowanie funkcji sieci i protokoãu .................................................. 429 Przegląd protokoáów ..........................................................................................................429 Wysyáanie i odczytywanie poczty elektronicznej ..............................................................430 Korzystanie z danych z innych witryn WWW ...................................................................430 Stosowanie funkcji poáączeĔ sieciowych ..........................................................................433 Tworzenie kopii bezpieczeĔstwa lub kopii lustrzanej pliku ..............................................436 Stosowanie FTP w celu utworzenia kopii bezpieczeĔstwa lub kopii lustrzanej pliku ......436 Wysyáanie plików ........................................................................................................442 Unikanie przekroczenia dopuszczalnego czasu ...........................................................442 Stosowanie innych funkcji FTP ...................................................................................443 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................443 W nastĊpnym rozdziale .....................................................................................................444 Rozdziaä 21. ZarzĈdzanie datĈ i czasem ................................................................ 445 Uzyskiwanie informacji o dacie i czasie w PHP ................................................................445 Stosowanie funkcji date() ............................................................................................445 Obsáuga znaczników czasu Uniksa .............................................................................447 Stosowanie funkcji getdate() .......................................................................................448 Sprawdzanie poprawnoĞci dat przy uĪyciu funkcji checkdate() ..................................449 Formatowanie znaczników czasu ................................................................................450 Konwersja pomiĊdzy formatami daty PHP i MySQL ........................................................450 Obliczanie dat w PHP ........................................................................................................452 Obliczanie dat w MySQL ..................................................................................................454 Stosowanie mikrosekund ...................................................................................................455 Stosowanie funkcji kalendarzowych .................................................................................455 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................456 W nastĊpnym rozdziale .....................................................................................................456 Kup książkęPoleć książkę Spis treĤci 17 Rozdziaä 22. Generowanie obrazków .................................................................... 457 Konfigurowanie obsáugi obrazków w PHP ........................................................................457 Formaty obrazków .............................................................................................................458 JPEG ...........................................................................................................................459 PNG .............................................................................................................................459 WBMP ........................................................................................................................459 GIF ..............................................................................................................................459 Tworzenie obrazków .........................................................................................................460 Tworzenie kadru obrazka ............................................................................................460 Rysowanie lub umieszczanie tekstu w obrazku ...........................................................461 WyĞwietlanie ostatecznej grafiki .................................................................................463 KoĔcowe czynnoĞci porządkujące ..............................................................................464 Stosowanie automatycznie generowanych obrazków na innych stronach .........................464 Stosowanie tekstu i czcionek do tworzenia obrazków .......................................................465 Konfiguracja podstawowego kadru .............................................................................467 Dopasowanie tekstu do przycisku ...............................................................................468 Nadawanie tekstowi odpowiedniej pozycji .................................................................470 Wpisywanie tekstu do przycisku .................................................................................471 Etap koĔcowy ..............................................................................................................471 Rysowanie figur i wykresów danych .................................................................................471 Inne funkcje obrazków ......................................................................................................478 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................478 W nastĊpnym rozdziale .....................................................................................................478 Rozdziaä 23. Stosowanie kontroli sesji w PHP ......................................................... 479 Czym jest kontrola sesji? ...................................................................................................479 Podstawowa zasada dziaáania sesji ....................................................................................479 Czym jest cookie? .......................................................................................................480 Konfiguracja cookies w PHP ......................................................................................480 Stosowanie cookies w sesji .........................................................................................481 Przechowywanie identyfikatora sesji ..........................................................................481 Implementacja prostych sesji .............................................................................................482 Rozpoczynanie sesji ....................................................................................................482 Zgáaszanie zmiennych sesji .........................................................................................482 Stosowanie zmiennych sesji ........................................................................................483 Usuwanie zmiennych i niszczenie sesji .......................................................................483 Przykáad prostej sesji .........................................................................................................483 Konfiguracja kontroli sesji ................................................................................................485 Implementacja uwierzytelniania w kontroli sesji ...............................................................485 Propozycje dalszych lektur ........................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie czwarte
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: