Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00765 017569 21096678 na godz. na dobę w sumie
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Wydanie drugie. Vademecum profesjonalisty - książka
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Wydanie drugie. Vademecum profesjonalisty - książka
Autor: , Liczba stron: 848
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-140-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
PHP i MySQL to wydajny tandem, pozwalający na realizację wielu projektów związanych z programowaniem aplikacji internetowych. Autorzy książki 'PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Wydanie drugie. Vademecum profesjonalisty' stworzyli więc unikatowy podręcznik, który łączy w sobie opis funkcjonalności PHP i MySQL z prezentacją wielu praktycznych rozwiązań, stworzonych za pomocą tych narzędzi. To podejście okazało się trafione, czego dowodem jest ogromna popularność pierwszego wydania tej książki.

Oprócz składni i biblioteki funkcji PHP, książka opisuje również podstawowe pojęcia z dziedziny profesjonalnej inżynierii oprogramowania związanego z siecią WWW. Niektóre, takie jak utrzymywanie, współpraca i testowanie, są kwestiami istotnymi dla inżynierów oprogramowania. Inne pojęcia, takie jak uwierzytelnianie, szyfrowanie i kontrola sesji, mają szczególne znaczenie dla projektów programistycznych opartych na Internecie.

'PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Wydanie drugie. Vademecum profesjonalisty' to książka, która nie tylko przekazuje wiedzę na temat PHP i MySQL, ale także prezentuje praktyczne sposoby jej wykorzystania. Jeśli chcesz szybko nauczyć się tworzenia profesjonalnych aplikacji WWW, książka ta będzie trafionym zakupem.

Opinia o pierwszym wydaniu:

(...) Podręcznik jest godny polecenia co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze poruszana tematyka jest bardzo obszerna i obejmuje większość typowych problemów programisty WWW. Ponadto wszelkie kłopoty rozwiązywane są za pomocą dwóch popularnych komponentów (PHP i MySQL), dzięki czemu niejednokrotnie unikniemy przedzierania się przez dokumentację obu produktów.
-- Chip, 08/2002

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Wydanie drugie. Vademecum profesjonalisty Autorzy: Luke Welling, Laura Thomson T³umaczenie: Daniel Kaczmarek, £ukasz Zieliñski ISBN: 83-7361-140-1 Tytu³ orygina³u: PHP and MySQL Web Development, Second Edition Format: B5, stron: 840 PHP i MySQL to wydajny tandem, pozwalaj¹cy na realizacjê wielu projektów zwi¹zanych z programowaniem aplikacji internetowych. Autorzy ksi¹¿ki „PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Wydanie drugie. Vademecum profesjonalisty” stworzyli wiêc unikatowy podrêcznik, który ³¹czy w sobie opis funkcjonalnoġci PHP i MySQL z prezentacj¹ wielu praktycznych rozwi¹zañ, stworzonych za pomoc¹ tych narzêdzi. To podejġcie okaza³o siê trafione, czego dowodem jest ogromna popularnoġæ pierwszego wydania tej ksi¹¿ki. Oprócz sk³adni i biblioteki funkcji PHP, ksi¹¿ka opisuje równie¿ podstawowe pojêcia z dziedziny profesjonalnej in¿ynierii oprogramowania zwi¹zanego z sieci¹ WWW. Niektóre, takie jak utrzymywanie, wspó³praca i testowanie, s¹ kwestiami istotnymi dla in¿ynierów oprogramowania. Inne pojêcia, takie jak uwierzytelnianie, szyfrowanie i kontrola sesji, maj¹ szczególne znaczenie dla projektów programistycznych opartych na Internecie. • Podstawowy kurs PHP • Tworzenie i obs³uga baz danych za pomoc¹ MySQL • Dynamiczne tworzenie kodu HTML, obrazków i dokumentów • Tworzenie bezpiecznych us³ug za pomoc¹ uwierzytelniania i SSL • Tworzenie koszyka na zakupy dla witryn handlu elektronicznego • Opis praktyk zwi¹zanych z in¿ynieri¹ oprogramowania dla wiêkszych projektów WWW • Zastosowanie obiektowych technik programistycznych • Tworzenie spersonalizowanych dokumentów PDF • Korzystanie z us³ug WWW za pomoc¹ XML i SOAP „PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Wydanie drugie. Vademecum profesjonalisty” to ksi¹¿ka, która nie tylko przekazuje wiedzê na temat PHP i MySQL, ale tak¿e prezentuje praktyczne sposoby jej wykorzystania. Jeġli chcesz szybko nauczyæ siê tworzenia profesjonalnych aplikacji WWW, ksi¹¿ka ta bêdzie trafionym zakupem. 5RKUVTGħEK 1#WVQTCEJJJ 9RTQYCFGPKGJJ úħè+ 5VQUQYCPKG2*2 Q 4QFKCđ 2QFUVCYQY[MWTU2*2J Zastosowanie PHP ................................................... .................................................. 32 Przykładowa aplikacja: „Części samochodowe Janka”................................................... 32 Formularz zamówienia ................................................... ....................................... 32 Przetwarzanie formularza ................................................... ................................... 34 Osadzanie PHP w HTML ................................................... ........................................ 34 Zastosowanie znaczników PHP ................................................... .......................... 35 Style znaczników PHP................................................... ....................................... 36 Instrukcje PHP................................................... .................................................. 36 Odstępy................................................... ................................................... ......... 37 Komentarze ................................................... ................................................... ... 37 Dodawanie zawartości dynamicznej................................................... .......................... 38 Wywoływanie funkcji ................................................... ........................................ 39 Funkcja date()................................................... ................................................... 39 Dostęp do zmiennych formularza................................................... .............................. 39 Zmienne formularza................................................... ........................................... 40 Łączenie ciągów ................................................... ................................................ 42 Zmienne i ciągi znaków ................................................... ..................................... 43 Identyfikatory ................................................... ................................................... ...... 44 Zmienne zadeklarowane przez użytkownika ................................................... .............. 44 Przypisywanie wartości zmiennym ................................................... ........................... 44 Typy zmiennych ................................................... ................................................... .. 45 Typy danych w PHP................................................... .......................................... 45 Siła typu ................................................... ................................................... ........ 45 Rzutowanie typu................................................... ................................................ 46 Zmienne zmiennych................................................... ........................................... 46 Stałe.............................................. ................................................... .........................47 Zasięg zmiennych................................................... ................................................... . 47 Operatory................................................... ................................................... ............ 48 Operatory arytmetyczne ................................................... ..................................... 49 Operatory ciągów ................................................... .............................................. 50 Operatory przypisania ................................................... ........................................ 50 Operatory porównań................................................... .......................................... 52 Operatory logiczne................................................... ............................................. 53 6 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty Operatory bitowe................................................... ............................................... 54 Pozostałe operatory ................................................... ........................................... 54 Stosowanie operatorów: obliczanie sum w formularzu................................................... 56 Pierwszeństwo i kolejność: wyznaczanie wartości wyrażeń............................................ 57 Zarządzanie zmiennymi ................................................... ........................................... 58 Sprawdzanie i ustawianie typów zmiennych................................................... ......... 58 Sprawdzanie stanu zmiennej................................................... ............................... 59 Reinterpretacja zmiennych................................................... .................................. 60 Struktury kontrolujące ................................................... ............................................. 60 Podejmowanie decyzji za pomocą instrukcji warunkowych............................................ 60 Instrukcja if................................................... ................................................... .... 61 Bloki kodu ................................................... ................................................... ..... 61 Instrukcja else ................................................... ................................................... 62 Instrukcja elseif ................................................... ................................................. 62 Instrukcja switch ................................................... ............................................... 63 Porównanie różnych instrukcji warunkowych................................................... ....... 65 Iteracja: powtarzanie działań ................................................... .................................... 65 Pętle while ................................................... ................................................... ..... 66 Pętle for i foreach................................................... .............................................. 67 Pętle do..while................................................... ................................................... 69 Wyłamywanie się ze struktury skryptu................................................... ...................... 69 W następnym rozdziale: zapisywanie zamówienia klienta .............................................. 69 4QFKCđ 2TGEJQY[YCPKGKY[UWMKYCPKGFCP[EJ Zapisywanie danych do późniejszego użycia................................................... .............. 71 Przechowywanie i wyszukiwanie zamówień Janka ................................................... ..... 72 Podstawowe informacje na temat przetwarzania plików ................................................. 73 Otwieranie pliku................................................... ................................................... ... 73 Tryby otwarcia pliku................................................... .......................................... 73 Stosowanie funkcji fopen() do otwarcia pliku................................................... ....... 74 Otwieranie pliku przez protokół FTP lub HTTP ................................................... ... 76 Problemy z otwieraniem plików ................................................... .......................... 77 Zapisywanie danych w pliku ................................................... .................................... 79 Parametry funkcji fwrite() ................................................... .................................. 79 Formaty plików ................................................... ................................................. 79 Zamykanie pliku ................................................... ................................................... .. 80 Odczyt z pliku................................................... ................................................... ...... 80 Otwieranie pliku w celu odczytu — fopen()................................................... ......... 81 Wiedzieć, kiedy przestać — feof() ................................................... ...................... 82 Odczytywanie pliku wiersz po wierszu — fgets(), fgetss() i fgetcsv() ........................ 82 Odczyt całego pliku — readfile(), fpassthru(), file()................................................. 83 Odczyt pojedynczego znaku — fgetc() ................................................... ................ 84 Odczytywanie zadanej długości — fread()................................................... ........... 84 Inne przydatne funkcje plikowe ................................................... ................................ 85 Sprawdzanie istnienia pliku — file_exists()................................................... .......... 85 Określanie wielkości pliku — filesize() ................................................... ............... 85 Kasowanie pliku — unlink()................................................... ............................... 85 Poruszanie się wewnątrz pliku — rewind(), fseek() i ftell()....................................... 85 Blokowanie pliku ................................................... ................................................... . 86 Lepszy sposób obróbki danych — systemy zarządzania bazami danych .......................... 88 Problemy związane ze stosowaniem plików jednorodnych ....................................... 88 Jak RDBMS rozwiązują powyższe problemy?................................................... ...... 88 Propozycje dalszych lektur................................................... ....................................... 89 W następnym rozdziale................................................... ............................................ 89 4QFKCđ Spis treści 7 5VQUQYCPKGVCDNKEJ Czym są tablice? ................................................... ................................................... .. 91 Tablice indeksowane numerycznie................................................... ............................ 92 Inicjowanie tablic indeksowanych numerycznie................................................... .... 92 Dostęp do zawartości tablicy................................................... ............................... 93 Dostęp do tablic przy zastosowaniu pętli................................................... .............. 94 Tablice asocjacyjne ................................................... ................................................. 94 Inicjowanie tablicy asocjacyjnej................................................... .......................... 94 Dostęp do elementów tablicy ................................................... .............................. 95 Stosowanie pętli z tablicami asocjacyjnymi................................................... .......... 95 Tablice wielowymiarowe ................................................... ......................................... 97 Sortowanie tablic................................................... ................................................... 100 Stosowanie funkcji sort()................................................... .................................. 100 Stosowanie funkcji asort() i ksort() do porządkowania tablic asocjacyjnych ............. 101 Sortowanie odwrotne ................................................... ....................................... 101 Sortowanie tablic wielowymiarowych................................................... ..................... 101 Typy sortowań definiowane przez użytkownika................................................... .. 102 Odwrotne sortowanie zdefiniowane przez użytkownika.......................................... 103 Zmiany kolejności elementów w tablicach................................................... ............... 104 Stosowanie funkcji shuffle() ................................................... ............................. 104 Stosowanie funkcji array_reverse()................................................... .................... 105 Ładowanie tablic z plików................................................... ...................................... 106 Inne działania na tablicach ................................................... ..................................... 109 Poruszanie się wewnątrz tablicy — funkcje each(), current(), reset(), end(), next(), pos() i prev()................................................... ...................................... 109 Dołączanie dowolnej funkcji do każdego elementu tablicy — funkcja array_walk().. 110 Liczenie elementów tablicy: count(), sizeof() i array_count_values()....................... 111 Konwersja tablic na zmienne skalarne — funkcja extract()..................................... 112 Propozycje dalszych lektur................................................... ..................................... 113 W następnym rozdziale................................................... .......................................... 113 4QFKCđ /CPKRWNQYCPKGEKæICOKKY[TCľGPKCTGIWNCTPG  Przykładowa aplikacja — Inteligentny Formularz Pocztowy........................................ 115 Formatowanie ciągów................................................... ............................................ 117 Przycinanie ciągów — funkcje chop(), ltrim() i trim()............................................ 117 Formatowanie ciągów w celu ich prezentacji................................................... ...... 118 Formatowanie ciągów do przechowania — funkcje AddSlashes() i StripSlashes() .... 121 Łączenie i rozdzielanie ciągów za pomocą funkcji ciągów ........................................... 122 Stosowanie funkcji explode(), implode() i join()................................................... . 123 Stosowanie funkcji strtok()................................................... ............................... 124 Stosowanie funkcji substr()................................................... ............................... 124 Porównywanie ciągów ................................................... ........................................... 125 Porządkowanie ciągów — funkcje strcmp(), strcasecmp() i strnatcmp()................... 125 Sprawdzanie długości ciągu za pomocą funkcji strlen().......................................... 126 Dopasowywanie i zamiana podciągów za pomocą funkcji ciągów................................. 126 Znajdowanie ciągów w ciągach — funkcje strstr(), strchr(), strrchr() i stristr().......... 127 Odnajdywanie pozycji podciągu — funkcje strpos() i strrpos() ............................... 128 Zamiana podciągów — funkcje str_replace() i substr_replace()............................... 129 Wprowadzenie do wyrażeń regularnych ................................................... .................. 130 Podstawy................................................... ................................................... ..... 130 Zbiory i klasy znaków................................................... ...................................... 131 Powtarzalność ................................................... ................................................. 132 Podwyrażenia................................................... .................................................. 132 Podwyrażenia policzalne ................................................... .................................. 132 Kotwiczenie na początku lub na końcu ciągu................................................... ...... 133 Rozgałęzianie................................................... .................................................. 133 8 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty Dopasowywanie specjalnych znaków literowych................................................... 133 Podsumowanie znaków specjalnych................................................... .................. 133 Umieszczanie wszystkiego razem (Inteligentny Formularz).................................... 134 Odnajdywanie podciągów za pomocą wyrażeń regularnych.......................................... 135 Zamiana podciągów za pomocą wyrażeń regularnych.................................................. 136 Rozdzielanie ciągów za pomocą wyrażeń regularnych ................................................. 136 Porównanie funkcji ciągów i funkcji wyrażeń regularnych........................................... 137 Propozycje dalszych lektur................................................... ..................................... 137 W następnym rozdziale................................................... .......................................... 137 4QFKCđ 2QPQYPGY[MQT[UVCPKGMQFWKVYQTGPKGHWPMELK  Dlaczego ponownie stosować kod? ................................................... ......................... 139 Koszt.................................................. ................................................... ............ 140 Niezawodność ................................................... ................................................. 140 Spójność................................................... ................................................... ...... 140 Stosowanie funkcji require() i include()................................................... ................... 140 Stosowanie funkcji require()................................................... ............................. 141 Rozszerzenia plików i require()................................................... ......................... 142 Znaczniki PHP i require()................................................... ................................. 142 Stosowanie require() w szablonach stron WWW ................................................... ...... 142 Stosowanie opcji auto_prepend_file i auto_append_file.......................................... 147 Stosowanie funkcji include()................................................... ............................. 148 Stosowanie funkcji w PHP................................................... ..................................... 149 Wywoływanie funkcji ................................................... ...................................... 150 Wywołanie niezdefiniowanej funkcji................................................... ................. 151 Wielkość liter a nazwy funkcji ................................................... .......................... 152 Dlaczego powinno się definiować własne funkcje?................................................... ... 152 Podstawowa struktura funkcji................................................... ................................. 152 Nadawanie nazwy funkcji................................................... ................................. 153 Parametry................................................... ................................................... .......... 154 Zasięg ................................................... ................................................... ............... 156 Przekazanie przez referencję czy przekazanie przez wartość?....................................... 158 Powrót z funkcji................................................... ................................................... . 159 Zwracanie wartości przez funkcje ................................................... ........................... 160 Bloki kodu ................................................... ................................................... ... 161 Rekurencja ................................................... ................................................... ........ 162 Propozycje dalszych lektur................................................... ..................................... 164 W następnym rozdziale................................................... .......................................... 164 4QFKCđ 1DKGMVQY[2*2J Koncepcje programowania obiektowego ................................................... ................. 165 Klasy i obiekty ................................................... ................................................ 165 Polimorfizm................................................... ................................................... . 167 Dziedziczenie................................................... .................................................. 167 Tworzenie klas, atrybutów i operacji w PHP................................................... ............ 168 Struktura klasy ................................................... ................................................ 168 Konstruktory................................................... ................................................... 168 Tworzenie egzemplarzy ................................................... ......................................... 169 Stosowanie atrybutów klasy ................................................... ................................... 169 Wywoływanie operacji klas................................................... .................................... 171 Implementacja dziedziczenia w PHP................................................... ....................... 172 Unieważnianie................................................... ................................................. 173 Wielodziedziczenie................................................... .......................................... 174 Tworzenie klas................................................... ................................................... ... 175 Tworzenie kodu dla własnej klasy................................................... ........................... 175 W następnej części ................................................... ................................................ 183 Spis treści 9 úħè++ 5VQUQYCPKG/[53.Q 4QFKCđ 2TQLGMVQYCPKGKPVGTPGVQYGLDC[FCP[EJ  Koncepcje relacyjnych baz danych ................................................... ......................... 188 Tabele ................................................... ................................................... ......... 188 Kolumny................................................... ................................................... ...... 188 Wiersze ................................................... ................................................... ....... 188 Wartości ................................................... ................................................... ...... 188 Klucze ................................................... ................................................... ......... 189 Schematy................................................... ................................................... ..... 190 Relacje ................................................... ................................................... ........ 190 Jak zaprojektować internetową bazę danych? ................................................... .......... 191 Określ obiekty świata realnego, których model chcesz wykonać ............................. 191 Unikaj przechowywania redundantnych danych ................................................... . 191 Zapisuj atomowe wartości kolumn ................................................... .................... 193 Dobierz właściwe klucze ................................................... .................................. 194 Pomyśl o zapytaniach, które zadasz bazie ................................................... .......... 194 Unikaj tworzenia tabel z wieloma pustymi polami ................................................. 194 Typy tabel — podsumowanie ................................................... ........................... 195 Architektura internetowej bazy danych................................................... .................... 196 Architektura ................................................... ................................................... . 196 Propozycje dalszych lektur................................................... ..................................... 197 W następnym rozdziale................................................... .......................................... 197 4QFKCđ 6YQTGPKGKPVGTPGVQYGLDC[FCP[EJ  Uwagi na temat użytkowania monitora MySQL................................................... ....... 200 Jak zalogować się do serwera MySQL ................................................... .................... 201 Tworzenie baz i rejestrowanie użytkowników ................................................... .......... 202 Tworzenie bazy danych ................................................... ................................... 202 Użytkownicy i przywileje ................................................... ...................................... 203 Wprowadzenie do systemu przywilejów MySQL ................................................... ..... 203 Zasada najmniejszego przywileju................................................... ...................... 203 Rejestrowanie użytkowników: polecenie GRANT ................................................. 204 Typy i poziomy przywilejów ................................................... ............................ 205 Polecenie REVOKE................................................... ......................................... 207 Przykłady użycia poleceń GRANT i REVOKE................................................... ... 207 Rejestrowanie użytkownika łączącego się z Internetu .................................................. 208 Wylogowanie się użytkownika root................................................... ................... 209 Używanie odpowiedniej bazy danych................................................... ...................... 209 Tworzenie tabel bazy danych ................................................... ................................. 210 Znaczenie dodatkowych atrybutów kolumn................................................... ........ 211 Typy kolumn................................................... ................................................... 212 Rzut oka na bazę danych — polecenia SHOW i DESCRIBE .................................. 214 Identyfikatory MySQL ................................................... .......................................... 215 Typy danych w kolumnach ................................................... .................................... 216 Typy liczbowe................................................... ................................................. 216 Propozycje dalszych lektur................................................... ..................................... 220 W następnym rozdziale................................................... .......................................... 220 4QFKCđ 2TCECDCæFCP[EJ/[53.J Czym jest SQL?................................................... ................................................... . 221 Zapisywanie danych do bazy................................................... .................................. 222 Wyszukiwanie danych w bazie ................................................... ............................... 224 Wyszukiwanie danych spełniających określone kryteria ......................................... 225 Wyszukiwanie danych w wielu tabelach ................................................... ............ 227 10 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty Szeregowanie danych w określonym porządku................................................... ... 232 Grupowanie i agregowanie danych................................................... .................... 233 Wskazanie wierszy, które mają być wyświetlone ................................................... 235 Dokonywanie zmian rekordów w bazie danych................................................... ........ 235 Zmiana struktury istniejących tabel ................................................... ......................... 236 Usuwanie rekordów z bazy danych................................................... ......................... 237 Usuwanie tabel................................................... ................................................... ... 238 Usuwanie całych baz danych................................................... .................................. 238 Propozycje dalszych lektur................................................... ..................................... 238 W następnym rozdziale................................................... .......................................... 238 4QFKCđ ĐæEGPKGUKúDCæ/[53.CRQOQEæ2*2 Jak działa internetowa baza danych? ................................................... ....................... 240 Etapy wysyłania zapytań do bazy danych z poziomu strony WWW .............................. 243 Sprawdzenie poprawności wpisanych danych ................................................... .......... 243 Ustanawianie połączenia z bazą danych ................................................... .................. 244 Wybór właściwej bazy danych ................................................... ............................... 246 Wysyłanie zapytań do bazy danych ................................................... ........................ 246 Odczytywanie rezultatów zapytań................................................... ........................... 247 Zamykanie połączenia z bazą danych................................................... ...................... 248 Wstawianie nowych danych do bazy................................................... ....................... 248 Inne użyteczne funkcje PHP i MySQL................................................... .................... 252 Zwalnianie zasobów ................................................... ........................................ 252 Tworzenie i usuwanie baz danych................................................... ..................... 252 Inne interfejsy bazodanowe PHP ................................................... ............................ 252 Stosowanie ogólnego intrefejsu bazodanowego: PEAR DB.......................................... 253 Propozycje dalszych lektur................................................... ..................................... 256 W następnym rozdziale................................................... .......................................... 256 4QFKCđ /[53.FNCCCYCPUQYCP[EJJ Szczegóły systemu przywilejów ................................................... ............................. 257 Tabela user ................................................... ................................................... .. 258 Tabele db i host................................................... ............................................... 259 Tabele tables_priv i columns_priv................................................... ..................... 261 Kontrola dostępu: w jaki sposób MySQL używa tabel przywilejów......................... 261 Zmiana przywilejów: kiedy zmiany zostaną uwzględnione?.................................... 262 Ochrona bazy danych ................................................... ............................................ 263 MySQL z perspektywy systemu operacyjnego ................................................... ... 263 Hasła ................................................... ................................................... ........... 263 Przywileje użytkowników................................................... ................................. 264 MySQL i Internet ................................................... ............................................ 265 Uzyskiwanie szczegółowych informacji o bazie danych............................................... 265 Uzyskiwanie informacji poleceniem SHOW ................................................... ...... 266 Uzyskiwanie informacji o kolumnach za pomocą polecenia DESCRIBE ................. 267 Jak wykonywane są zapytania: polecenie EXPLAIN.............................................. 268 Przyspieszanie wykonania zapytań za pomocą indeksów ............................................. 271 Wskazówki dotyczące optymalizacji ................................................... ....................... 271 Optymalizacja projektu bazy danych................................................... ................. 272 Przywileje................................................... ................................................... .... 272 Optymalizacja tabel ................................................... ......................................... 272 Stosowanie indeksów ................................................... ....................................... 272 Używanie wartości domyślnych................................................... ........................ 273 Używanie stałych połączeń z bazą................................................... ..................... 273 Więcej wskazówek ................................................... .......................................... 273 Różne typy tabel ................................................... ................................................... 273 Spis treści 11 Ładowanie danych z pliku................................................... ...................................... 274 Tworzenie kopii zapasowej bazy danych MySQL ................................................... .... 274 Przywracanie bazy danych MySQL ................................................... ........................ 275 Propozycje dalszych lektur................................................... ..................................... 275 W następnej części ................................................... ................................................ 275 úħè+++ EQOOGTEGKDGRKGEGēUVYQ 4QFKCđ -QOGTE[LPGYKVT[P[KPVGTPGVQYG J Co chcemy osiągnąć? ................................................... ............................................ 279 Rodzaje komercyjnych stron WWW ................................................... ....................... 279 Broszury internetowe ................................................... ....................................... 280 Przyjmowanie zamówień na produkty i usługi ................................................... .... 283 Dostarczanie usług lub wyrobów mających postać cyfrową.................................... 287 Zwiększanie wartości produktów i usług................................................... ............ 288 Ograniczanie kosztów ................................................... ...................................... 288 Ryzyko i zagrożenia ................................................... .............................................. 289 Crackerzy ................................................... ................................................... .... 289 Przyciągnięcie niewystarczającej liczby klientów .................................................. 290 Awarie sprzętu komputerowego................................................... ........................ 290 Awarie sieci elektrycznych, komunikacyjnych i komputerowych oraz systemu wysyłkowego................................................... ............................ 291 Silna konkurencja ................................................... ............................................ 291 Błędy w oprogramowaniu................................................... ................................. 291 Zmiany polityki rządowej................................................... ................................. 292 Ograniczenie pojemności systemów ................................................... .................. 292 Wybór strategii ................................................... ................................................... .. 292 W następnym rozdziale................................................... .......................................... 293 4QFKCđ $GRKGEGēUVYQMQOGTE[LP[EJUVTQP999  Jaką wagę mają posiadane przez nas informacje? ................................................... ..... 296 Zagrożenia bezpieczeństwa ................................................... .................................... 296 Ujawnienie informacji poufnych ................................................... ....................... 297 Utrata lub zniszczenie danych................................................... ........................... 299 Modyfikacje danych ................................................... ........................................ 299 Blokada usługi................................................... ................................................. 300 Błędy w oprogramowaniu................................................... ................................. 301 Zaprzeczenie korzystania z usługi ................................................... ..................... 303 Równoważenie użyteczności, wydajności, kosztów i bezpieczeństwa............................ 304 Opracowanie polityki bezpieczeństwa ................................................... ..................... 305 Zasady uwierzytelniania................................................... ......................................... 305 Wykorzystanie mechanizmu uwierzytelniania................................................... .......... 306 Podstawy szyfrowania ................................................... ........................................... 307 Szyfrowanie z kluczem prywatnym.................................................. .......................... 308 Szyfrowanie z kluczem publicznym ................................................... ........................ 309 Podpis cyfrowy................................................... ................................................... .. 310 Certyfikaty cyfrowe................................................... ............................................... 311 Bezpieczne serwery WWW................................................... .................................... 312 Monitorowanie i zapisywanie zdarzeń................................................... ..................... 314 Zapory sieciowe ................................................... ................................................... . 314 Tworzenie kopii zapasowych................................................... .................................. 315 Tworzenie kopii zapasowych zwykłych plików ................................................... .. 315 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie baz danych MySQL .......................... 316 Bezpieczeństwo fizyczne ................................................... ....................................... 316 W następnym rozdziale................................................... .......................................... 317 12 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty 4QFKCđ 7YKGT[VGNPKCPKGRT[Wľ[EKW2*2K/[53.  Identyfikacja użytkowników................................................... ................................... 319 Implementacja kontroli dostępu................................................... .............................. 320 Przechowywanie haseł dostępu................................................... ......................... 323 Szyfrowanie haseł................................................... ............................................ 325 Zastrzeganie więcej niż jednej strony ................................................... ................ 327 Podstawowa metoda uwierzytelniania ................................................... ..................... 327 Wykorzystanie podstawowej metody uwierzytelniania w PHP ..................................... 329 Wykorzystanie podstawowej metody uwierzytelniania na serwerze Apache przy użyciu plików .htaccess ................................................... ............................... 330 Wykorzystanie podstawowej metody uwierzytelniania na serwerze IIS......................... 334 Wykorzystanie modułu mod_auth_mysql do celów uwierzytelniania ............................ 337 Instalacja modułu mod_auth_mysql................................................... ................... 337 Zadziałało? ................................................... ................................................... .. 338 Praca z mod_auth_mysql................................................... .................................. 338 Implementacja własnej metody uwierzytelniania ................................................... ...... 339 Propozycje dalszych lektur................................................... ..................................... 340 W następnym rozdziale................................................... .......................................... 340 4QFKCđ CDGRKGECPKGVTCPUCMELKRT[Wľ[EKW2*2K/[53.  Zapewnienie bezpieczeństwa transakcji................................................... ................... 341 Komputer użytkownika ................................................... .................................... 342 Internet................................................... ................................................... ........ 344 System docelowy................................................... ............................................. 345 Wykorzystanie protokołu Secure Sockets Layer (SSL) ................................................ 346 Kontrola danych pochodzących od użytkownika ................................................... ...... 349 Bezpieczne przechowywanie danych................................................... ....................... 350 Cel przechowywania numerów kart kredytowych................................................... ..... 352 Szyfrowanie danych w PHP................................................... ................................... 352 Propozycje dalszych lektur................................................... ..................................... 361 W następnej części ................................................... ................................................ 361 úħè+8 CCYCPUQYCPGVGEJPKMK2*2  4QFKCđ +PVGTCMELCU[UVGOGORNKMÎYKUGTYGTGO Wprowadzenie do wysyłania plików ................................................... ....................... 365 Kod HTML służący do wysyłania plików ................................................... .......... 366 Uwaga na temat bezpieczeństwa ................................................... ....................... 367 Tworzenie obsługującego plik PHP................................................... ................... 367 Najczęściej spotykane problemy ................................................... ....................... 372 Stosowanie funkcji katalogowych................................................... ........................... 372 Odczyt z katalogów ................................................... ......................................... 373 Otrzymywanie informacji na temat aktualnego katalogu......................................... 374 Tworzenie i usuwanie katalogów................................................... ....................... 374 Interakcja z systemem plików................................................... ................................. 375 Otrzymywanie informacji o pliku ................................................... ...................... 375 Zmiana właściwości pliku ................................................... ................................ 378 Tworzenie, usuwanie i przenoszenie plików ................................................... ....... 378 Stosowanie funkcji uruchamiających programy................................................... ........ 379 Interakcja ze środowiskiem: funkcje getenv() i putenv()............................................... 382 Propozycje dalszych lektur................................................... ..................................... 382 W następnym rozdziale................................................... .......................................... 382 4QFKCđ 5VQUQYCPKGHWPMELKUKGEKKRTQVQMQđW Przegląd protokołów................................................... .............................................. 383 Wysyłanie i odczytywanie poczty elektronicznej................................................... ...... 384 Spis treści 13 Korzystanie z innych usług WWW ................................................... ......................... 384 Stosowanie funkcji połączeń sieciowych ................................................... ................. 387 Korzystanie z FTP ................................................... ................................................ 391 Stosowanie FTP w celu utworzenia kopii bezpieczeństwa lub kopii lustrzanej pliku .... 391 Wysyłanie plików ................................................... ............................................ 397 Unikanie przekroczenia dopuszczalnego czasu................................................... ... 398 Stosowanie innych funkcji FTP ................................................... ........................ 398 Stosowanie ogólnej komunikacji sieciowej za pomocą cURL....................................... 399 Propozycje dalszych lektur................................................... ..................................... 401 W następnym rozdziale................................................... .......................................... 402 4QFKCđ CTæFCPKGFCVæKECUGOJ Uzyskiwanie informacji o dacie i czasie w PHP................................................... ....... 403 Stosowanie funkcji date() ................................................... ................................. 403 Obsługa znaczników czasu Uniksa ................................................... .................... 405 Stosowanie funkcji getdate()................................................... ............................. 406 Sprawdzanie poprawności dat................................................... ........................... 406 Konwersja pomiędzy formatami daty PHP i MySQL................................................... 407 Obliczanie dat................................................... ................................................... .... 407 Stosowanie funkcji kalendarzowych................................................... ........................ 409 Propozycje dalszych lektur................................................... ..................................... 410 W następnym rozdziale................................................... .......................................... 410 4QFKCđ )GPGTQYCPKGQDTCMÎY J Konfigurowanie obsługi obrazków w PHP ................................................... .............. 411 Formaty obrazków ................................................... ................................................ 412 JPEG................................................... ................................................... ........... 412 PNG................................................... ................................................... ............ 413 WBMP................................................... ................................................... ........ 413 GIF ................................................... ................................................... ............. 413 Tworzenie obrazków ................................................... ............................................. 414 Tworzenie kadru obrazka ................................................... ................................. 415 Rysowanie lub umieszczanie tekstu w obrazku................................................... ... 416 Wyświetlanie ostatecznej grafiki ................................................... ....................... 417 Końcowe czynności porządkujące................................................... ..................... 419 Stosowanie automatycznie generowanych obrazków na innych stronach....................... 419 Stosowanie tekstu i czcionek do tworzenia obrazków .................................................. 420 Konfiguracja podstawowego kadru................................................... .................... 423 Dopasowanie tekstu do przycisku................................................... ...................... 423 Nadawanie tekstowi odpowiedniej pozycji ................................................... ......... 426 Wpisywanie tekstu do przycisku ................................................... ....................... 427 Etap końcowy ................................................... ................................................. 427 Rysowanie figur i wykresów danych................................................... ....................... 427 Inne funkcje obrazków ................................................... .......................................... 435 Propozycje dalszych lektur................................................... ..................................... 435 W następnym rozdziale................................................... .......................................... 435 4QFKCđ 5VQUQYCPKGMQPVTQNKUGULKY2*2 J Czym jest kontrola sesji? ................................................... ....................................... 437 Podstawowa zasada działania sesji ................................................... .......................... 438 Czym jest cookie? ................................................... ........................................... 438 Konfiguracja cookies w PHP................................................... ............................ 439 Stosowanie cookies w sesji ................................................... ............................... 439 Przechowywanie identyfikatora sesji ................................................... ................. 440 14 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty Implementacja prostych sesji................................................... .................................. 440 Rozpoczynanie sesji................................................... ......................................... 440 Zgłaszanie zmiennych sesji................................................... ............................... 441 Stosowanie zmiennych sesji................................................... .............................. 441 Usuwanie zmiennych i niszczenie sesji ................................................... .............. 442 Przykład prostej sesji................................................... ............................................. 442 Konfiguracja kontroli sesji ................................................... ..................................... 445 Implementacja uwierzytelniania w kontroli sesji ................................................... ...... 446 Propozycje dalszych lektur................................................... ..................................... 451 W następnym rozdziale................................................... .......................................... 452 4QFKCđ +PPGRT[FCVPGYđCUPQħEK J Stosowanie magicznych cudzysłowów ................................................... .................... 453 Wykonywanie ciągów — funkcja eval()................................................... .................. 454 Zakończenie wykonania — die i exit................................................... ....................... 455 Serializacja ................................................... ................................................... ........ 455 Pobieranie informacji na temat środowiska PHP ................................................... ...... 456 Uzyskiwanie informacji na temat załadowanych rozszerzeń ................................... 457 Identyfikacja właściciela skryptu................................................... ....................... 457 Uzyskiwanie informacji na temat daty modyfikacji skryptu .................................... 457 Dynamiczne dodawanie rozszerzeń................................................... ......................... 458 Czasowa zmiana środowiska wykonawczego................................................... ........... 458 Podświetlanie źródeł................................................... .............................................. 459 W następnej części ................................................... ................................................ 460 úħè8 6YQTGPKGRTCMV[EP[EJRTQLGMVÎY2*2K/[53.  4QFKCđ 5VQUQYCPKG2*2K/[53.YFWľ[EJRTQLGMVCEJ  Zastosowanie inżynierii oprogramowania w tworzeniu aplikacji WWW........................ 464 Planowanie i prowadzenie projektu aplikacji WWW ................................................... 464 Ponowne stosowanie kodu ................................................... ..................................... 465 Tworzenie kodu łatwego w utrzymaniu ................................................... ................... 466 Standardy kodowania................................................... ....................................... 466 Dzielenie kodu ................................................... ................................................ 469 Stosowanie standardowej struktury katalogów................................................... .... 470 Dokumentacja i dzielenie wewnętrznych funkcji ................................................... 470 Implementacja kontroli wersji ................................................... ................................ 470 Wybór środowiska programistycznego................................................... .................... 472 Dokumentacja projektów ................................................... ....................................... 472 Prototypowanie................................................... ................................................... .. 473 Oddzielanie logiki i zawartości ................................................... ............................... 474 Optymalizacja kodu................................................... ............................................... 475 Stosowanie prostych optymalizacji................................................... .................... 475 Stosowanie produktów firmy Zend................................................... .................... 476 Testowanie ................................................... ................................................... ........ 476 Propozycje dalszych lektur................................................... ..................................... 477 W następnym rozdziale................................................... .......................................... 478 4QFKCđ 7UWYCPKGDđúFÎYJ Błędy programistyczne ................................................... .......................................... 479 Błędy składni ................................................... .................................................. 480 Błędy wykonania ................................................... ............................................. 481 Błędy logiczne................................................... ................................................. 486 Pomoc w usuwaniu błędów w zmiennych................................................... ................ 488 Poziomy zgłaszania błędów................................................... .................................... 489 Spis treści 15 Zmiana ustawień zgłaszania błędów................................................... ........................ 491 Wyzwalanie własnych błędów................................................... ................................ 492 Elegancka obsługa błędów ................................................... ..................................... 492 W następnym rozdziale................................................... .......................................... 494 4QFKCđ 6YQTGPKGWYKGT[VGNPKCPKCWľ[VMQYPKMÎYKRGTUQPCNKCELK Problem ................................................... ................................................... ............ 495 Składniki rozwiązania................................................... ............................................ 496 Identyfikacja użytkownika i personalizacja ................................................... ........ 496 Przechowywanie zakładek................................................... ................................ 497 Rekomendowanie zakładek................................................... ............................... 497 Przegląd rozwiązania ................................................... ............................................. 497 Implementacja bazy danych ................................................... ................................... 498 Implementacja podstawowej witryny ................................................... ...................... 500 Implementacja uwierzytelniania użytkowników ................................................... ....... 503 Rejestracja ................................................... ................................................... ... 503 Logowanie ................................................... ................................................... ... 509 Wylogowanie ................................................... .................................................. 512 Zmiana hasła ................................................... ................................................... 513 Ustawianie zapomnianych haseł................................................... ........................ 515 Implementacja przechowywania i odczytywania zakładek............................................ 519 Dodawanie zakładek ................................................... ........................................ 520 Wyświetlanie zakładek................................................... ..................................... 522 Usuwanie zakładek ................................................... .......................................... 523 Implementacja rekomendacji ................................................... .................................. 525 Rozwijanie projektu i możliwe rozszerzenia ................................................... ............ 529 W następnym rozdziale................................................... .......................................... 529 4QFKCđ 6YQTGPKGMQU[MCPCCMWR[ J Problem ................................................... ................................................... ............ 531 Składniki rozwiązania................................................... ............................................ 532 Tworzenie katalogu online................................................... ................................ 532 Śledzenie zakupów użytkownika podczas przeglądania .......................................... 532 Płatność................................................... ................................................... ....... 532 Interfejs administratora................................................... ..................................... 533 Przegląd rozwiązania ................................................... ............................................. 533 Implementacja bazy danych ................................................... ................................... 536 Implementacja katalogu online ................................................... ............................... 538 Przedstawianie kategorii................................................... ................................... 540 Wyświetlanie książek danej kategorii ................................................... ................ 543 Przedstawianie szczegółowych danych książki ..............................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Wydanie drugie. Vademecum profesjonalisty
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: