Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00188 002464 22739067 na godz. na dobę w sumie
PHP i MySQL. Wprowadzenie - książka
PHP i MySQL. Wprowadzenie - książka
Autor: , Liczba stron: 352
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0679-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> mysql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Twórz dynamiczne witryny WWW

Statyczne witryny WWW, które jeszcze całkiem niedawno królowały w internecie, dziś odchodzą do lamusa. Spośród milionów stron internetowych w pamięć internautów zapadają te, które 'żyją', są często aktualizowane, generowane dynamicznie i posiadają elementy interaktywne. Niestety, możliwości języka HTML nie pozwalają na tworzenie dynamicznych witryn WWW. W tym celu należy sięgnąć po inne technologie. Dziś najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest połączenie strony internetowej z bazą danych oraz wykorzystywanie języka skryptowego, interpretowanego po stronie serwera, do pobierania treści z bazy i wyświetlania jej na stronie. Do takich zadań w większości witryn WWW używany jest język PHP i baza danych MySQL. Narzędzia te, poza ogromnymi możliwościami i niewielkimi wymaganiami sprzętowymi, mają ogromną zaletę -- są dostępne nieodpłatnie.

Dzięki książce 'PHP i MySQL. Wprowadzenie' zdobędziesz podstawową wiedzę na temat tworzenia dynamicznych witryn WWW za pomocą języka PHP i bazy danych MySQL. Dowiesz się, w jaki sposób zainstalować PHP i MySQL, jak przygotować pliki konfiguracyjne i dostroić działanie tych środowisk. Poznasz sposoby łączenia kodu PHP ze znacznikami HTML, elementy języka PHP i techniki programowania w nim. Nauczysz się projektować i tworzyć bazy danych oraz tabele, formułować zapytania w języku SQL i administrować serwerem baz danych. Połączysz skrypty PHP z bazą danych za pomocą biblioteki PEAR oraz napiszesz moduły obsługi formularzy, sesji i plików cookie. Przeczytasz także o zabezpieczaniu witryn WWW przed nieautoryzowanym dostępem.

Poznaj technologię tworzenia 'żywych' witryn WWW.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl PHP i MySQL. Wprowadzenie Autorzy: Michele Davis, Jon Phillips T³umaczenie: Rados³aw Meryk ISBN: 83-246-0679-3 Tytu³ orygina³u: Learning PHP and MySQL Format: B5, stron: 352 Twórz dynamiczne witryny WWW (cid:129) Poznaj jêzyk PHP (cid:129) Zaprojektuj w MySQL bazy i tabele (cid:129) Napisz komponenty witryn WWW (cid:129) WprowadŸ mechanizmy zabezpieczeñ Statyczne witryny WWW, które jeszcze ca³kiem niedawno królowa³y w internecie, dziœ odchodz¹ do lamusa. Spoœród milionów stron internetowych w pamiêæ internautów zapadaj¹ te, które „¿yj¹”, s¹ czêsto aktualizowane, generowane dynamicznie i posiadaj¹ elementy interaktywne. Niestety, mo¿liwoœci jêzyka HTML nie pozwalaj¹ na tworzenie dynamicznych witryn WWW. W tym celu nale¿y siêgn¹æ po inne technologie. Dziœ najczêœciej stosowanym rozwi¹zaniem jest po³¹czenie strony internetowej z baz¹ danych oraz wykorzystywanie jêzyka skryptowego, interpretowanego po stronie serwera, do pobierania treœci z bazy i wyœwietlania jej na stronie. Do takich zadañ w wiêkszoœci witryn WWW u¿ywany jest jêzyk PHP i baza danych MySQL. Narzêdzia te, poza ogromnymi mo¿liwoœciami i niewielkimi wymaganiami sprzêtowymi, maj¹ ogromn¹ zaletê — s¹ dostêpne nieodp³atnie. Dziêki ksi¹¿ce „PHP i MySQL. Wprowadzenie” zdobêdziesz podstawow¹ wiedzê na temat tworzenia dynamicznych witryn WWW za pomoc¹ jêzyka PHP i bazy danych MySQL. Dowiesz siê, w jaki sposób zainstalowaæ PHP i MySQL, jak przygotowaæ pliki konfiguracyjne i dostroiæ dzia³anie tych œrodowisk. Poznasz sposoby ³¹czenia kodu PHP ze znacznikami HTML, elementy jêzyka PHP i techniki programowania w nim. Nauczysz siê projektowaæ i tworzyæ bazy danych oraz tabele, formu³owaæ zapytania w jêzyku SQL i administrowaæ serwerem baz danych. Po³¹czysz skrypty PHP z baz¹ danych za pomoc¹ biblioteki PEAR oraz napiszesz modu³y obs³ugi formularzy, sesji i plików cookie. Przeczytasz tak¿e o zabezpieczaniu witryn WWW przed nieautoryzowanym dostêpem. (cid:129) Zasady projektowania dynamicznych witryn WWW (cid:129) Instalacja PHP i MySQL (cid:129) £¹czenie kodu PHP z HTML (cid:129) Struktury, obiekty i operatory jêzyka PHP (cid:129) Projektowanie baz danych (cid:129) Podstawy tworzenia zapytañ SQL (cid:129) Konfiguracja baz danych MySQL i zarz¹dzanie tabelami (cid:129) Po³¹czenie PHP i MySQL za poœrednictwem funkcji PHP i repozytorium PEAR (cid:129) Obs³uga formularzy HTML w PHP (cid:129) Zarz¹dzanie sesjami, plikami cookie (cid:129) Bezpieczeñstwo PHP i MySQL Poznaj technologiê tworzenia „¿ywych” witryn WWW Przedmowa ................................................................................................................................7 1. Dynamiczna treść na stronach WWW ..........................................................................11 11 13 16 20 22 Miejsce technologii PHP i MySQL w procesie tworzenia aplikacji internetowych Komponenty aplikacji PHP Integracja wielu źródeł informacji Żądanie danych ze strony WWW Pytania do rozdziału 1. 2. Instalacja .......................................................................................................................23 23 Tworzenie aplikacji w trybie lokalnym 34 Praca zdalna Pytania do rozdziału 2. 37 3. Poznajemy PHP ..............................................................................................................39 39 42 57 Obsługa tekstu w PHP Cegiełki kodowania Pytania do rozdziału 3. 4. Podejmowanie decyzji w PHP ......................................................................................59 59 61 67 73 78 Wyrażenia Operatory Instrukcje warunkowe Pętle Pytania do rozdziału 4. 5. Funkcje ...........................................................................................................................79 80 82 88 97 Wywoływanie funkcji Definiowanie funkcji Programowanie obiektowe Pytania do rozdziału 5. 3 6. Tablice ............................................................................................................................99 99 110 Podstawowe informacje o tablicach Pytania do rozdziału 6. 7. Podstawowe wiadomości o bazach danych .............................................................. 111 112 121 129 Projekt bazy danych Strukturalny język zapytań Pytania do rozdziału 7. 8. Korzystanie z MySQL ...................................................................................................131 131 134 138 143 156 Baza danych MySQL Zarządzanie bazą danych Tworzenie kopii zapasowych danych i ich odtwarzanie Zaawansowane instrukcje SQL Pytania do rozdziału 8. 9. Komunikacja PHP z MySQL ......................................................................................... 159 159 160 169 174 Procedura Wykonywanie zapytań do bazy danych za pomocą funkcji PHP Korzystanie z PEAR Pytania do rozdziału 9. 10. Obsługa formularzy .....................................................................................................177 177 193 197 Tworzenie formularzy Szablony Pytania do rozdziału 10. 11. PHP w praktyce ........................................................................................................... 199 199 208 212 221 222 Funkcje tekstowe Funkcje przetwarzania dat i godzin Operacje na plikach Korzystanie z wywołań systemowych Pytania do rozdziału 11. 12. Modyfikowanie obiektów MySQL i danych PHP .......................................................223 223 226 226 229 234 235 239 240 Modyfikowanie obiektów bazy danych z poziomu PHP Wykonywanie operacji na danych tabeli Wyświetlanie wyników z wykorzystaniem osadzonych łączy Formularz do wprowadzania danych i jego obsługa w jednym pliku Aktualizacja danych Usuwanie danych Wykonywanie podzapytań Pytania do rozdziału 12. 4 | Spis treści 13. Pliki cookie, sesje i kontrola dostępu ......................................................................... 241 241 244 248 255 258 Pliki cookie PHP i uwierzytelnianie HTTP Sesje Wykorzystanie modułu Auth_HTTP do uwierzytelniania Pytania do rozdziału 13. 14. Bezpieczeństwo ..........................................................................................................259 259 267 273 Ograniczanie dostępu do stron administracyjnych Bezpieczeństwo sesji Pytania do rozdziału 14. 15. Sprawdzanie poprawności danych i obsługa błędów ..............................................275 Sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych przez użytkowników za pomocą JavaScript Dopasowywanie wzorców Ponowne wyświetlenie formularza w przypadku niepomyślnego testu poprawności danych Pytania do rozdziału 15. 275 279 282 285 16. Przykładowe aplikacje ................................................................................................287 287 308 Tworzenie blogu Pytania do rozdziału 16. 17. Kończymy naszą podróż ..............................................................................................311 311 316 316 317 318 Szukanie pomocy w internecie Serwisy WWW Zend Lampshade Pytania do rozdziału 17. Dodatek Odpowiedzi na pytania do rozdziałów ................................................................. 319 Skorowidz .............................................................................................................................. 331 Spis treści | 5 ROZDZIAŁ 1. Można wyróżnić dwa rodzaje stron WWW: statyczne i dynamiczne. W statycznych witrynach jest tekst zawierający hiperłącza, a czasami także ekran logowania, ale poza logowaniem użyt- kownik nie musi wykonywać żadnych dodatkowych działań. Przykładem statycznej witryny może być serwis http://www.startribune.com, w którym jedyną interakcją z użytkownikiem jest konieczność rejestracji w celu przeglądania artykułów. Z kolei witryna http://www.amazon.com jest przykładem dynamicznej witryny WWW. Dane o zamówieniach są rejestrowane, a kiedy użytkownik odwiedza stronę, witryna Amazon poleca określone pozycje na podstawie histo- rii jego zakupów. Mówiąc inaczej, słowo „dynamiczne” oznacza, że komunikacja użytkownika z witryną nie ogranicza się do czytania stron — witryna zwraca informacje w odpowiedzi na działania użytkownika. Jeszcze kilka lat temu tworzenie dynamicznych stron WWW wymagało pisania kodu o dużej objętości w językach C lub Perlu, a następnie wywoływania i wykonywania tych programów z poziomu procesu określanego jako Common Gateway Interface (CGI). Konieczność tworzenia plików wykonywalnych nie brzmi zachęcająco, podobnie jak nauka nowego, skomplikowanego języka. Na szczęście dzięki językowi PHP i bazie danych MySQL tworzenie dynamicznych witryn WWW jest dziś prostsze, łatwiejsze i szybsze. Miejsce technologii PHP i MySQL w procesie tworzenia aplikacji internetowych PHP jest językiem programowania przeznaczonym do interaktywnego generowania stron WWW na komputerze serwującym strony, zwanym serwerem WWW. W odróżnieniu od języka HTML, w którym przeglądarka WWW generuje strony na podstawie znaczników, kod PHP działa po- między żądaniem strony a serwerem WWW, co pozwala na uzupełnianie i modyfikowanie kodu HTML. Na przykład kod PHP można wykorzystać do wyświetlania licznika odwiedzin na stronie. Wystarczy mniej niż 20 wierszy kodu PHP, by zapisać adres IP, z którego pochodzi żądanie strony, w osobnym pliku, a następnie wyświetlić liczbę różnych adresów IP, z których żądano określonej witryny. Osoba żądająca strony WWW nie musi być świadoma, że stronę wygenero- wał interpreter PHP, ponieważ tekst licznika odwiedzin jest częścią standardowego kodu HTML wygenerowanego na podstawie kodu PHP. Dzięki zastosowaniu języka PHP tworzenie stron WWW jest łatwe, ponieważ platforma PHP dostarcza całego potrzebnego kodu. Oznacza to, że za każdym razem, kiedy przystępujemy do 11 pisania programu w języku PHP, nie musimy na nowo „odkrywać koła”, tak jak w przypadku korzystania z języków kompilowanych, na przykład C. Chociaż PHP doskonale nadaje się do generowania stron WWW, nie jest bazą danych. Progra- miści PHP zazwyczaj korzystają z bazy danych MySQL, której rolę można porównać do kance- listy rejestrującego informacje wprowadzane przez użytkowników. MySQL automatyzuje więk- szość popularnych czynności związanych z zapamiętywaniem i odczytywaniem specyficznych informacji użytkowników na podstawie podanych kryteriów. Na przykład w witrynie Amazon, w bazie danych MySQL mogą być zapisane rekomen- dacje serwisu wraz z informacjami o poprzednich zamówieniach. Do bazy danych MySQL jest łatwy dostęp z poziomu kodu PHP. Technologie te często wykorzy- stywane są razem ze względu na ich bezproblemowe działanie. Dodatkową korzyścią jest fakt działania PHP i MySQL w komputerach różnych typów oraz pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, między innymi Mac OS X, Windows i Linux. Zalety wykorzystywania PHP z MySQL Jest kilka powodów, dla których korzystanie z PHP wraz z MySQL jest naturalnym wyborem: PHP i MySQL dobrze ze sobą współpracują PHP i MySQL opracowano z zamiarem ich wspólnego wykorzystywania, dlatego używanie obu tych technologii razem nie sprawia kłopotów. Interfejsy programistyczne pomiędzy obydwoma produktami zostały logicznie dobrane. Wspólne wykorzystywanie obu techno- logii nie było pomysłem, który pojawił się już po utworzeniu interfejsów PHP i MySQL. PHP i MySQL pozwalają na korzystanie z zalet oprogramowania typu open source Ponieważ zarówno PHP, jak i MySQL są projektami typu open source, można z nich korzy- stać za darmo. Biblioteki klienckie obsługi MySQL nie są już dołączane do języka PHP. Za- awansowani użytkownicy mogą wprowadzać zmiany w kodzie źródłowym i w ten sposób modyfikować sposób działania języka i tworzonych za jego pomocą programów. PHP i MySQL mają aktywne społeczności użytkowników W internecie są aktywne społeczności użytkowników PHP i MySQL. Można stać się ich członkiem i uzyskać odpowiedzi na wiele pytań. Można również zakupić usługę profesjo- nalnej pomocy technicznej dla bazy danych MySQL, jeśli taka pomoc jest potrzebna. PHP i MySQL pozwalają na tworzenie wydajnych aplikacji Dzięki prostocie i dobremu projektowi aplikacje stworzone za pomocą PHP i MySQL działają szybko. Użytkownicy PHP i MySQL nie muszą znać niepotrzebnych szczegółów Dzięki standardowemu interfejsowi pozwalającemu na wywoływanie procedur obsługi bazy danych MySQL z poziomu języka PHP użytkownicy nie muszą znać niskopoziomo- wych szczegółów współpracy języka PHP z bazą danych MySQL. W witrynie http://www. php.net można znaleźć obszerny opis interfejsu API. 12 | Rozdział 1. Dynamiczna treść na stronach WWW Zalety technologii open source Jak wspominaliśmy wcześniej, zarówno PHP, jak i MySQL są projektami open source. Oznacza to, że aby z nich korzystać, nie trzeba kupować licencji dla każdego komputera w biurze czy też w domu. W projektach typu open source programiści mają dostęp do kodu źródłowego. Dzięki temu indywidualni programiści bądź ich grupy mogą analizować kod w celu wykrywania poten- cjalnych problemów, a także testować go, debugować oraz wprowadzać modyfikacje i ulep- szenia. Na przykład system Unix — prekursor technologii open source — był udostępniany za darmo akademickiej społeczności specjalistów z dziedziny programowania. Linux — darmowa alternatywa systemu Unix — to bezpośredni efekt prac tych specjalistów i paradygmat licencji typu open source. Jak powiedział Tim O’Reilly: „Początek licencji typu open source dały próby zachowania kultury udostępniania kodu, a dopiero później zdano sobie sprawę z wartości tego udostępniania”. Obecnie programiści systemów typu open source udostępniają sobie kod w internecie za pośred- nictwem witryny php.net, serwerów list dyskusyjnych oraz innych witryn WWW. Jeśli kogoś dopadnie koszmar kodowania i nie może się z niego otrząsnąć, wymienione powyżej zasoby pomogą mu w przebudzeniu się i rozwiązaniu problemów. W dalszej części książki wymienimy fora użytkowników technologii open source i zachę- cimy Czytelników, by samodzielnie sprawdzili ich zalety. Wymienimy również ser- wery list dyskusyjnych i witryny WWW, z których warto skorzystać w przypadku problemów. Komponenty aplikacji PHP Aby można było tworzyć i rozwijać dynamiczne strony WWW, trzeba zapoznać się z kilkoma technologiami. Dynamiczne strony WWW wymagają zastosowania trzech głównych kompo- nentów: serwera WWW, języka programowania po stronie serwera i bazy danych. Przed przystąpieniem do tworzenia aplikacji internetowych w PHP warto zapoznać się z tymi trzema podstawowymi komponentami projektowania aplikacji internetowych. Rozpoczniemy od pod- stawowych wiadomości na temat historii i przeznaczenia serwera Apache (serwera WWW), interpretera PHP (języka programowania po stronie serwera) i MySQL (bazy danych). Dzięki temu będziemy mogli łatwiej zrozumieć ich miejsce w procesie tworzenia aplikacji inter- netowych. Należy pamiętać, że dynamiczne strony WWW pobierają informacje z kilku źródeł naraz, w tym z serwera Apache, interpretera PHP, bazy danych MySQL oraz kaskadowych arkuszy stylów (ang. Cascading Style Sheets — CSS). Wszystkie te technologie opiszemy w dalszej części książki. Narodziny PHP Inspiracją do powstania języka PHP była potrzeba tworzenia i utrzymywania witryn WWW zawierających dynamiczną treść i działających w architekturze klient-serwer. W 1994 roku Ra- smus Lerdorf dla własnego użytku stworzył zbiór skryptów open source w Perlu. Ostatecznie skrypty te przepisano na język C, co dało początek językowi PHP. Do 1998 roku wydano PHP w wersji 3.x. System przekształcił się w narzędzie do tworzenia aplikacji internetowych, zdolne do konkurencji z takimi produktami, jak ASP (ang. Active Server Pages) firmy Microsoft czy też JSP (ang. Java Server Pages) firmy Sun. Komponenty aplikacji PHP | 13 Prawdziwa siła języka PHP polega na jego prostocie w połączeniu z dużymi możliwościami. Wielką zaletą jest również fakt, iż jest to język interpretowany, a nie kompilator. Języki kompilowane tworzą binarne pliki wykonywalne (.exe), natomiast języki inter- pretowane bezpośrednio przetwarzają kod źródłowy i nie tworzą oddzielnych plików. Język PHP jest dostępny dla wszystkich najpopularniejszych systemów operacyjnych. Jest łatwy do nauki, co czyni z niego idealne narzędzie dla osób stawiających pierwsze kroki w progra- mowaniu aplikacji internetowych. Można również skorzystać z pracy innych programistów wchodzących w skład społeczności PHP, dzięki czemu tworzenie aplikacji internetowych staje się łatwiejsze dla każdego. Twórcy języka PHP opracowali infrastrukturę, która umożliwia doświadczonym programistom języka C rozszerzanie możliwości języka PHP. Dzięki temu język PHP integruje się z wieloma zaawansowanymi technologiami, takimi jak XML, XSL oraz COM firmy Microsoft. Do integracji tych technologii wykorzystuje się PHP w wersji 5.0. Narodziny Apache Apache jest serwerem WWW, który przekształca żądania serwera na wynikowe strony WWW oraz potrafi przetwarzać kod PHP. PHP jest jedynie językiem programowania, zatem bez dzia- łającego na zapleczu serwera WWW użytkownicy nie mieliby możliwości dotarcia do stron za- wierających kod w języku PHP. Apache nie jest jedynym dostępnym serwerem WWW. Innym popularnym serwerem WWW jest IIS (ang. Internet Information Services), dostarczany wraz z systemem Windows 2000 i wszystkimi nowszymi wersjami systemu Windows. Różnica pomiędzy systemem Apache a IIS w więk- szości sprowadza się do osobistych preferencji, choć system Apache ma niewątpliwą przewagę pod tym względem, że jest darmowy, daje dostęp do pełnego kodu źródłowego i nie ma ogra- niczeń w licencji. Obecnie najnowsza wersja serwera Apache ma numer 2.0. Serwer IIS łatwiej integruje się z Active Directory — najnowszym systemem uwierzytelniania firmy Microsoft, ale w większości dotyczy to wewnętrznych witryn WWW działających w firmach. Według ankiety w serwisie Netcraft serwer Apache od kwietnia 1996 roku jest najpo- pularniejszym serwerem WWW w internecie. Ponieważ serwery WWW takie jak Apache i IIS zaprojektowano tak, by serwowały strony na podstawie plików HTML, muszą one zapewniać sposób przetwarzania kodu w języku PHP. W serwerze Apache wykorzystuje się mechanizm modułów, który umożliwia ładowanie rozsze- rzeń do funkcji podstawowych. W serwerze IIS wykorzystano podobny mechanizm określany jako ISAPI. Obie te technologie pozwalają na szybsze przetwarzanie kodu PHP w porównaniu ze starszym sposobem polegającym na wywoływaniu procesu PHP jako osobnego pliku wyko- nywalnego za każdym razem, kiedy serwer WWW zażąda strony zawierającej kod PHP. Spo- sób konfiguracji modułów Apache omówimy w rozdziale 2. 14 | Rozdział 1. Dynamiczna treść na stronach WWW Wersje serwera Apache Obecnie wykorzystywane są tylko dwie główne wersje serwera Apache. Są to wersje 1.3 i 2.0. Apache 2 to unowocześniona wersja, która obsługuje wielowątkowość. Wątki to mechanizm, który umożliwia pojedynczemu procesowi zarządzanie w określonym momencie więcej niż jedną operacją. Korzyść z zastosowania wątków polega na zwiększonej szybkości działania i mniej- szej ilości potrzebnych zasobów. Niestety, do tej pory język PHP nie w pełni obsługuje wątki. Wersję Apache 2 opublikowano na tyle dawno, że można ją uznać za stabilną zarówno do celów projektowania, jak również do wykorzystania w rzeczywistych aplikacjach. W systemie Apache w wersji 2 poprawiono również obsługę modułów. Dodatkowe moduły można zna- leźć pod adresem http://www.cri.ensmp.fr/~coelho/mod_macro/. Biblioteki DLL współdzielonych modułów, które nie są dostarczane z oficjalnymi plikami źródłowymi serwera Apache, takie jak mod_php4, mod_ssl, mod_auth_mysql oraz mod_auth_ntsec, również można znaleźć w internecie. Narodziny MySQL Bazę danych MySQL opracowano w latach dziewięćdziesiątych jako odpowiedź na rosnące po- trzeby powstania narzędzia do inteligentnego zarządzania informacjami. Pierwsi twórcy bazy danych MySQL starali się spełnić swoje potrzeby w zakresie baz danych za pomocą niewiel- kiej i prostej bazy danych mSQL. Kiedy stało się jasne, że baza danych mSQL nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów, które napotkali, opracowali bardziej rozbudowaną bazę danych, która przekształciła się w MySQL. Baza danych MySQL obsługuje kilka różnych mechanizmów obsługi baz danych (ang. data- base engine). Mechanizm obsługi baz danych determinuje sposób, w jaki MySQL obsługuje zapi- sywanie danych oraz wykonywanie zapytań o dane. Z tego względu każdy mechanizm obsługi baz danych charakteryzuje się innym zestawem własności oraz silnych i słabych stron. Z czasem dostępne mechanizmy baz danych stają się coraz bardziej zaawansowane i działają szybciej. W tabeli 1.1 wyszczególniono numery wersji bazy danych MySQL wraz z ulepszeniami, które w nich wprowadzono. Tabela 1.1. Główne wersje bazy danych MySQL Wersja Własności 3.23 Dodano mechanizm obsługi bazy danych MyISAM, który stał się mechanizmem domyślnym. 4.0 4.01 5.0 5.1 Mechanizm ten pozwala na wydajną obsługę danych o dużej objętości. Wprowadzono mechanizm obsługi bazy danych InnoDB zapewniający bezpieczne przetwarzanie bazy danych oraz obsługę obcych kluczy. Obce klucze zapewniają jawne określenie związków pomiędzy tabelami na poziomie bazy danych. Wprowadzono obsługę unii w zapytaniach. Unie umożliwiają scalanie wyników dwóch zapytań w jeden. Wprowadzono możliwość dokonywania zmian w konfiguracji bez konieczności ponownego uruchamiania bazy danych. Dodano polecenie help do klienta pomocy. Wprowadzono obsługę widoków bez nazwy, określanych także jako podzapytania. Widoki bez nazwy pozwalają na traktowanie zapytania tak, jak osobnej tabeli. Wprowadzono wyzwalacze, procedury składowane (ang. stored procedures) oraz kursory. Wyzwalacze umożliwiają wykonywanie kodu przez serwer bazy danych w momencie zajścia zdarzenia wyzwalającego, takiego jak wprowadzanie danych do tabeli. Procedury składowane umożliwiają definiowanie i wykonywanie programów w obrębie bazy danych. Kursory umożliwiają uruchamianie w bazie danych kodu dla każdego wiersza spełniającego warunki zapytania. Wprowadzono obsługę ograniczeń i partycjonowania. Ograniczenia wykorzystuje się w celu zdefiniowania reguł, zgodnie z którymi można dodawać bądź modyfikować wiersze w bazie danych. Partycjonowanie wykorzystuje się w celu podzielenia fizycznej lokalizacji dużych tabel na podstawie określonej reguły. Partycjonowanie powszechnie stosuje się w celu zwiększenia wydajności dużych tabel, takich jak dane historyczne. Komponenty aplikacji PHP | 15 Bieżąca wersja „produkcyjna” bazy danych MySQL to najnowsze dostępne wydanie o numerze 5.0x. Wydajność serwera bazy danych MySQL 5.0 można porównać do znacznie droższych korporacyjnych systemów baz danych, takich jak Oracle, Informix, DB2 (IBM) czy też SQL Server (Microsoft). Twórcy bazy danych MySQL osiągnęli wydajność na tym poziomie dzięki wykorzystaniu talentów wielu programistów oprogramowania typu open source, a także testo- waniu systemu przez społeczność użytkowników. W przypadku zadań obsługi baz danych ogólnego przeznaczenia domyślny mechanizm obsługi bazy danych — MyISAM — doskonale spełnia swoją rolę. Najnowsze zaawansowane własności wprowadzone w MySQL 5.1 nie są równie sta- bilne, jak własności wprowadzone we wcześniejszych wersjach. Bieżącą stabilną wersją ogólnego przeznaczenia jest MySQL 5.0. Dla wybranej wersji głównej zawsze należy pobierać najnowsze wydanie (oznaczone najwyższym trzecim członem numeru wersji). Takie wydanie zawiera najwięcej poprawionych błędów określonej wersji. Wielką zaletą serwera Apache jest jego zdolność do działania w systemach operacyjnych innych niż Windows. Działanie w różnych systemach operacyjnych wiąże się z problemem zgodności, który omówimy w kolejnym punkcie. Zgodność Przeglądarki WWW takie jak Firefox, Netscape i Internet Explorer przetwarzają kod HTML, zatem nie ma dla nich znaczenia, w jakim systemie operacyjnym pracuje serwer WWW. Sys- temy Apache, PHP i MySQL obsługują wiele systemów operacyjnych. Dzięki temu ich użyt- kownicy nie są skazani na korzystanie z określonego systemu operacyjnego ani po stronie ser- wera, ani po stronie klienta. Chociaż nie trzeba zbytnio się martwić problemami zgodności oprogramowania, należy się przyzwyczaić do występowania różnych formatów plików i wielu wersji językowych. Integracja wielu źródeł informacji W początkowych dniach internetu życie było proste. Były pliki zawierające kod HTML oraz pliki binarne, na przykład zawierające grafikę. Od tego czasu opracowano wiele technologii umożliwiających organizowanie wyglądu stron WWW. Na przykład kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets — CSS) pozwoliły na oddzielenie informacji opisujących prezentację od kodu HTML i umieszczenie ich w jednym miejscu. Dzięki temu raz wprowadzone zmiany obowiązują dla całego zbioru stron, co pozwala na uniknięcie konieczności ręcznej modyfikacji znaczników HTML w każdej ze stron z osobna. W plikach HTML mogą jednocześnie występować odwołania do arkuszy CSS, szablonów PHP oraz bazy danych MySQL. Szablony PHP ułatwiają wprowadzanie zmian w kodzie HTML strony, jeśli zawierają pola wypełniane za pomocą zapytań do bazy danych. W kolejnych punk- tach omówimy każde z wymienionych wcześniej źródeł informacji. Baza danych MySQL MySQL jest systemem zarządzania relacyjnymi bazami danych. Dane nie są w nim zapisy- wane w jednej przestrzeni, ale w osobnych tabelach. Taka architektura zwiększa możliwości bazy danych oraz szybkość jej działania. Skrót SQL w nazwie MySQL pochodzi od Structured Query 16 | Rozdział 1. Dynamiczna treść na stronach WWW Language (strukturalny język zapytań). Jest to najpopularniejszy wykorzystywany obecnie język obsługi baz danych stosowany w wielu systemach baz danych. W celu zaprezentowania postaci kodu obsługi bazy danych MySQL z poziomu języka PHP spójrzmy na listing 1.1, na którym z poziomu skryptu PHP wywołano kod usuwający dane użytkownika z bazy danych MySQL. Listing 1.1. Funkcja PHP usuwająca dane użytkownika z tabeli bazy danych user_name ?php // Funkcja usuwająca użytkownika z tabeli site_user na podstawie // parametru $user_name. // Założono, że wcześniej otwarto połączenie z bazą danych. function remove_user($user_name){ // Usunięcie użytkownika // To jest instrukcja SQL $sql_delete = DELETE FROM `site_user` WHERE `User`= $user ; $success = mysql_query($sql_delete) or die(mysql_error()); // wyświetlenie nagłówka strony print( html head title Usuwanie użytkownika /title link rel= stylesheet type= text/css href= user_admin.css / /head body div class= user_admin ); // Sprawdzenie, czy operacja usunięcia powiodła się if ($success){ // Poinformowanie użytkownika o sukcesie operacji print( Konto użytkownika $user_name pomyślnie usunięto. ); } else { // Poinformowanie użytkownika o niepowodzeniu operacji print( Nie można usunąć konta użytkownika $user. Proszę spróbować później. ); } // Wyświetlenie stopki strony print( /div /body /html ); } ? Nie przejmujmy się, jeśli niektóre fragmenty kodu na listingu 1.1 są niezrozumiałe. Ważne, jeśli zwrócimy uwagę, że w kodzie występują instrukcje PHP, kod dostępu do bazy danych oraz łącze do arkusza stylów. Szablony PHP W celu uproszczenia obsługi witryn składających się z wielu różnych stron o podobnym wyglądzie nagłówek i stopkę każdej ze stron można zdefiniować w osobnym pliku i włączyć do kodu każdej ze stron. Dzięki temu zmiany w nagłówku bądź stopce mogą być wykony- wane w jednym miejscu i powodują automatyczną zmianę wyglądu stopki (nagłówka) na wszystkich stronach. W ten sposób programiści nie muszą modyfikować z osobna każdej ze stron witryny WWW. Programiści PHP nauczyli się, że oddzielenie kodu PHP od kodu HTML ułatwia pracę zarówno im samym, jak i użytkownikom, którzy potrafią modyfikować kod HTML, ale niezbyt dobrze Integracja wielu źródeł informacji | 17 rozumieją kod PHP. Dzięki utworzeniu osobnych plików szablonów zawierających zmienne- -wypełniacze dla dynamicznych danych można oddzielić znaczniki HTML od kodu PHP. Przykład pliku szablonu zamieszczono na listingu 1.2. Listing 1.2. Szablon PHP html head title Moje książki /title /head body p Ulubione książki: /p p Tytuł: {$title} br / Autor: {$author} /p /body /html Kiedy interpreter PHP przetworzy stronę, zmienne-wypełniacze zostaną zastąpione ich warto- ściami, tak jak pokazano na listingu 1.3. Listing 1.3. Wynikowy kod HTML po podstawieniu wartości za zmienne szablonu i przetworzeniu kodu przez interpreter PHP html head title Moje książki /title /head body p Ulubione książki: /p p Tytuł: Java. Almanach br / Autor: Flanagan /p /body /html Chociaż dodaliśmy kolejny plik, wynikowy kod HTML stał się czytelniejszy, a kod PHP mniej zaśmiecony nadmiarowym kodem HTML. Projektant witryny, który nie zna języka PHP, może zmodyfikować wygląd strony, nie obawiając się o to, że uszkodzi kod PHP. Ostatni z rodzajów informacji, jakie omówimy, również powstał w efekcie dążenia do oddzie- lenia stylów prezentacji, takich jak kolory i odstępy, od zasadniczej treści. Kaskadowe arkusze stylów Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets — CSS) wprowadzono do języka HTML po to, by projektanci aplikacji internetowych i ich użytkownicy mieli większą kontrolę nad sposobem wyświetlania stron WWW. Projektanci i użytkownicy mogą tworzyć arkusze stylów, które definiują sposób wyświetlania różnych elementów witryny, takich jak nagłówki i łącza. Pojęcie kaskadowe oznacza możliwość zastosowania wielu arkuszy stylów do tej samej strony WWW. W celu zastosowania kodu CSS w nagłówku pliku HTML należy wprowadzić kod o następującej postaci: html head title Przykład zastosowania arkusza CSS /title style type= text/css 18 | Rozdział 1. Dynamiczna treść na stronach WWW h4, b {color: #80D92F; font-family: arial; } p { text-indent: 2cm; background: yellow; font-family: courier;} /style /head body h3 Naucz się korzystania z arkuszy stylów CSS w swoich witrynach WWW! /h3 h4 To doskonała technika, która pozwala na zaoszczędzenie czasu! /h4 p Czy to nie jest b fajne /b ? /p /body /html Kod rozpoczynający się od znacznika style to kod CSS. Efekt wyświetlenia powyższego doku- mentu w przeglądarce pokazano na rysunku 1.1. Rysunek 1.1. Efekt wyświetlenia strony składającej się z kodu CSS i HTML w przeglądarce Chociaż w pokazanym przykładzie kod CSS umieściliśmy wewnątrz pliku HTML, równie dobrze można by go było zapisać w osobnym pliku. Ten sposób wykorzystano na listingu 1.1, gdzie kod CSS pochodził z pliku user_admin.css. Oczywiście do źródeł informacji wyświetlanych na stronach WWW trzeba zaliczyć także pliki zawierające standardowy kod HTML. Więcej informacji na temat CSS można znaleźć w książce Erica Meyera CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny (Helion 2001). Język znaczników HTML Język znaczników HTML stosuje znaczniki do treści w celu zidentyfikowania informacji okre- ślonego typu bądź takich, które wymagają specjalnego formatowania. Znaczniki HTML zawsze są ujęte w nawiasy ostrokątne ( ), a wielkość liter nie ma w nich znaczenia, zatem nie jest ważne, czy znaczniki zapiszemy małymi, czy wielkimi literami (choć w specyfikacji języka XHTML zaleca się stosowanie małych liter). Znaczniki zazwyczaj składają się z par definiujących począ- tek i koniec. Pary te mają następującą postać: znacznik Czy to nie jest fajne? /znacznik Integracja wielu źródeł informacji | 19 Pierwszy znacznik oznacza początek pary, natomiast ostatni /znacznik oznacza jej koniec. Parę znaczników określa się jako element. Dowolna treść w obrębie elementu podlega regułom obowiązującym dla tego elementu. W poprzednim przykładzie tekst Naucz się korzystania z arku- szy stylów CSS w swoich witrynach WWW! był zapisany wewnątrz elementu h3. h3 Naucz się korzystania z arkuszy stylów CSS w swoich witrynach WWW! /h3 Dobrą praktyką (wymaganą w języku XHTML) jest dokładne zagnieżdżanie znaczników, dzięki czemu elementy mają dobrze zdefiniowane granice. Należy pamiętać o umieszczaniu znacz- ników końcowych elementów i unikać nakładania się znaczników na siebie. (Na przykład za- miast kodu w postaci b pogrubienie i pogrubiona kursywa /b kursywa /i należy sto- sować kod w postaci b pogrubienie i pogrubiona kursywa /i /b i kursywa /i ). Żądanie danych ze strony WWW Sposób integracji wymienionych powyżej części jest dość skomplikowany. Jeśli serwer WWW wykryje kod PHP, sprawdza, czy plik jest skryptem PHP, a jeśli tak, przekazuje żądanie prze- twarzania strony do interpretera PHP. Od tego momentu w przetwarzaniu nie uczestniczy przeglądarka WWW. Jeśli jednak włączymy do pliku zewnętrzny plik CSS, przed wyświetle- niem strony przeglądarka wysyła oddzielne żądanie dla tego pliku. Interpretacja kodu PHP na serwerze Interpretację kodu PHP na serwerze określa się terminem przetwarzania po stronie serwera. Żąda- nie strony WWW inicjuje cały szereg zdarzeń. Na rysunku 1.2 zilustrowano interakcję pomię- dzy komputerem a serwerem WWW (hostem witryny WWW). Rysunek 1.2. Kiedy użytkownik wpisze adres URL i wciśnie Enter, za kulisami wykonywanych jest szereg czynności w celu obsłużenia żądania Oto analiza zdarzeń zilustrowanych na rysunku 1.2: 1. 2. Użytkownik wprowadza adres strony w pasku adresu przeglądarki. Przeglądarka analizuje adres i przesyła nazwę strony do serwera WWW. Na przykład wpisa- nie adresu URL http://www.phone.com/directory.html powoduje zażądanie strony directory.html z serwera www.phone.com. 20 | Rozdział 1. Dynamiczna treść na stronach WWW 3. 4. 5. 6. Program na serwerze WWW określany jako proces serwera WWW pobiera żądanie strony directory.html i poszukuje tego pliku. Serwer WWW odczytuje plik directory.html ze swojego twardego dysku. Serwer WWW zwraca zawartość pliku directory.html do przeglądarki. Przeglądarka wykorzystuje zbiór znaczników HTML odebrany z serwera WWW w celu wygenerowania strony WWW na ekranie komputera użytkownika. Plik HTML o nazwie directory.html (którego żądanie zilustrowano na rysunku 1.2) określa się jako statyczną stronę WWW. Strona jest statyczna, ponieważ wszyscy użytkownicy, którzy zażądają strony directory.html, otrzymują dokładnie taką samą stronę. Dodanie do zestawu programów obsługujących żądania interpretera języka PHP i bazy danych MySQL umożliwia personalizację zwracanych stron. Na rysunku 1.3 pokazano dodatkowe operacje w ciągu zdarzeń zachodzących na serwerze WWW w przypadku zastosowania PHP i MySQL. Rysunek 1.3. Współpraca interpretera PHP, bazy danych MySQL i serwera WWW podczas obsługi żądania strony Oto operacje wchodzące w skład łańcucha zdarzeń: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Użytkownik wprowadza adres strony WWW w pasku adresu przeglądarki. Przeglądarka analizuje adres i przesyła nazwę strony do hosta. Na przykład wpisanie adresu URL http://www.phone.com/login.php powoduje żądanie strony login.php z serwera www.phone.com. Proces serwera WWW na hoście otrzymuje żądanie pliku login.php. Serwer WWW odczytuje zawartość pliku login.php ze swojego dysku twardego. Serwer WWW wykrywa, że plik PHP nie zawiera wyłącznie kodu HTML, zatem żąda prze- tworzenia pliku przez inny proces — interpreter PHP. Interpreter PHP wykonuje kod PHP w kodzie otrzymanym od procesu serwera WWW. W kodzie PHP występują odwołania do bazy danych MySQL. PHP żąda od procesu bazy danych MySQL przetworzenia odwołań do bazy danych. Proces bazy danych MySQL zwraca wyniki zapytania do bazy danych. Żądanie danych ze strony WWW | 21 9. 10. 11. Interpreter PHP uzupełnia wynik przetwarzania kodu PHP o dane z bazy danych i zwraca wyniki do procesu serwera WWW. Serwer WWW zwraca wyniki do przeglądarki użytkownika w postaci kodu HTML. Przeglądarka WWW użytkownika interpretuje odebrany kod HTML w celu wygenerowania strony na ekranie komputera użytkownika. Może się wydawać, że wymienionych czynności jest dużo, wszystkie one są jednak wykony- wane automatycznie za każdym razem, kiedy użytkownik zażąda strony WWW zawierającej kod PHP. Podczas tworzenia dynamicznych stron WWW wykorzystuje się różnorodne zmienne i kompo- nenty serwera. Wszystkie one mają istotne znaczenie dla uzyskania atrakcyjnej i łatwej w obsłu- dze witryny WWW. Nadszedł czas, aby zainstalować trzy główne części potrzebne do prak- tycznego tworzenia dynamicznych stron. Mowa o Apache, PHP i MySQL. Pytania do rozdziału 1. Pytanie 1.1. Jakie trzy komponenty są potrzebne do tworzenia dynamicznych stron WWW? Pytanie 1.2. Jaki mechanizm wykorzystuje serwer Apache do ładowania rozszerzeń? Pytanie 1.3. Jaka jest bieżąca stabilna wersja PHP? Pytanie 1.4. Co oznacza ciąg SQL w nazwie MySQL? Pytanie 1.5. Do czego służą ostrokątne nawiasy ( )? Pytanie 1.6. Jakie zadanie spełnia interpreter PHP? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w Dodatku. 22 | Rozdział 1. Dynamiczna treść na stronach WWW
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP i MySQL. Wprowadzenie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: