Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00334 021547 23593424 na godz. na dobę w sumie
PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II - książka
PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II - książka
Autor: , Liczba stron: 424
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1528-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj możliwości nowoczesnych technologii i twórz dynamiczne serwisy internetowe

PHP i MySQL to już standardowe technologie do tworzenia dynamicznych stron internetowych wykorzystujących bazy danych. Istotne jest, że zapewniają one nie tylko interaktywność, ale również wysoki stopień bezpieczeństwa witryn WWW. Ich ogromne możliwości powodują, że wykorzystywane są do tworzenia zarówno prostych aplikacji, jak i skomplikowanych stron internetowych, zaopatrzonych w rozbudowane systemy autoryzacji, na przykład różnego rodzaju sklepy internetowe. Połączenie PHP i MySQL stanowi więc niezastąpione narzędzie do tworzenia dynamicznych witryn, spełniających wymagania zarówno administratorów, jak i użytkowników.

Książka 'PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II' przedstawia krok po kroku zasady tworzenia serwisów WWW z wykorzystaniem baz danych. W podręczniku na przykładach przedstawiono m.in. sposoby pracy z bazą danych MySQL, serwerem WWW Apache czy językiem PHP i XHTML. Czytając tę książkę, nauczysz się przeprowadzać operacje na danych, zarządzać sesjami i tabelami oraz tworzyć zapytania. 'Learning PHP &My SQL' stanowi niezbędny podręcznik zarówno dla początkujących Czytelników, jak i programistów, którzy mieli wcześniej do czynienia z językiem HTML, a teraz chcą tworzyć dynamiczne i bezpieczne strony internetowe.

Oto cała, aktualna wiedza, której potrzebujesz, aby tworzyć interaktywne strony WWW.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II Autor: Michele Davis, Jon Phillips T‡umaczenie: Robert G(cid:243)rczyæski ISBN: 978-83-246-1528-5 Tytu‡ orygina‡u: Learning PHP MySQL: Step-by-Step Guide to Creating Database-Driven Web Sites Format: 168x237, stron: 424 Poznaj mo¿liwo(cid:156)ci nowoczesnych technologii i tw(cid:243)rz dynamiczne serwisy internetowe (cid:149) Jak sprawdzi(cid:230) poprawno(cid:156)(cid:230) danych i obs‡ugiwa(cid:230) b‡Œdy? (cid:149) Jak zapisywa(cid:230) nazwy u¿ytkownik(cid:243)w i has‡a w bazie danych? (cid:149) Jak tworzy(cid:230) zapytania do bazy danych za pomoc„ funkcji PHP? PHP i MySQL to ju¿ standardowe technologie do tworzenia dynamicznych stron internetowych wykorzystuj„cych bazy danych. Istotne jest, ¿e zapewniaj„ one nie tylko interaktywno(cid:156)(cid:230), ale r(cid:243)wnie¿ wysoki stopieæ bezpieczeæstwa witryn WWW. Ich ogromne mo¿liwo(cid:156)ci powoduj„, ¿e wykorzystywane s„ do tworzenia zar(cid:243)wno prostych aplikacji, jak i skomplikowanych stron internetowych, zaopatrzonych w rozbudowane systemy autoryzacji, na przyk‡ad r(cid:243)¿nego rodzaju sklepy internetowe. Po‡„czenie PHP i MySQL stanowi wiŒc niezast„pione narzŒdzie do tworzenia dynamicznych witryn, spe‡niaj„cych wymagania zar(cid:243)wno administrator(cid:243)w, jak i u¿ytkownik(cid:243)w. Ksi„¿ka (cid:132)PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II(cid:148) przedstawia krok po kroku zasady tworzenia serwis(cid:243)w WWW z wykorzystaniem baz danych. W podrŒczniku na przyk‡adach przedstawiono m.in. sposoby pracy z baz„ danych MySQL, serwerem WWW Apache czy jŒzykiem PHP i XHTML. Czytaj„c tŒ ksi„¿kŒ, nauczysz siŒ przeprowadza(cid:230) operacje na danych, zarz„dza(cid:230) sesjami i tabelami oraz tworzy(cid:230) zapytania. (cid:132)Learning PHP My SQL(cid:148) stanowi niezbŒdny podrŒcznik zar(cid:243)wno dla pocz„tkuj„cych Czytelnik(cid:243)w, jak i programist(cid:243)w, kt(cid:243)rzy mieli wcze(cid:156)niej do czynienia z jŒzykiem HTML, a teraz chc„ tworzy(cid:230) dynamiczne i bezpieczne strony internetowe. (cid:149) Tre(cid:156)(cid:230) generowana dynamicznie i Internet (cid:149) Podejmowanie decyzji w PHP (cid:149) Funkcje i tablice (cid:149) Pobieranie danych z kilku tabel (cid:149) Praca z baz„ danych MySQL (cid:149) Operatory logiczne (cid:149) Wsp(cid:243)‡praca PHP i MySQL (cid:149) Formularze sieciowe (cid:149) XHTML (cid:149) Pliki cookie, sesje i kontrola dostŒpu (cid:149) Modyfikowanie obiekt(cid:243)w MySQL i danych PHP Oto ca‡a, aktualna wiedza, kt(cid:243)rej potrzebujesz, aby tworzy(cid:230) interaktywne strony WWW Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treļci Wprowadzenie ..............................................................................................................7 1. Treļë generowana dynamicznie i Internet ..................................................................11 11 12 13 13 14 17 21 Protokóä HTTP i Internet Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym Zalety uĔywania PHP oraz MySQL WartoĈè wolnego oprogramowania Komponenty aplikacji PHP Integracja wielu Ēródeä informacji ēñdanie danych ze strony internetowej 2. Instalacja ......................................................................................................................25 25 Lokalne tworzenie aplikacji Praca zdalna 46 3. Poznajemy PHP ............................................................................................................ 51 51 55 PHP i tekst HTML Tworzenie klocków kodu 4. Podejmowanie decyzji w PHP .....................................................................................73 73 75 82 88 WyraĔenia Operatory Instrukcje warunkowe Pötle 5. Funkcje .........................................................................................................................95 97 99 105 Wywoäywanie funkcji Definiowanie funkcji Programowanie zorientowane obiektowo 3 ROZDZIAĤ 2. Instalacja ProgramiĈci wykorzystujñcy technologie PHP i MySQL bardzo czösto uznajñ, Ĕe znacznie wy- godniej jest pracowaè na komputerze lokalnym, niĔ uĔywaè zdalnego serwera WWW. Ogólnie rzecz biorñc, duĔo bezpieczniejszym rozwiñzaniem jest utworzenie i przetestowanie aplikacji na komputerze lokalnym, a dopiero nastöpnie umieszczenie jej na serwerze publicznym i udo- stöpnienie wszystkim uĔytkownikom. Zwykle na komputerze lokalnym trzeba zainstalowaè serwer Apache, jözyk PHP oraz bazö danych MySQL, podczas gdy ISP obsäuguje instalacjö na serwerze publicznym. Lokalne tworzenie aplikacji Tworzenie aplikacji internetowych na komputerze lokalnym jest zalecanym sposobem nauki, poniewaĔ wspóäpraca z wszystkimi komponentami przebiega lokalnie i nie wystöpuje ryzyko spowodowania problemów w Ĉrodowisku produkcyjnym. W ten sposób, po wystñpieniu ewen- tualnych problemów na komputerze lokalnym, moĔna je natychmiast usunñè bez ujawniania ich uĔytkownikom witryny. Praca z plikami lokalnymi oznacza takĔe brak potrzeby korzystania z konta FTP na serwerze oraz poäñczenia z Internetem. Programista dokäadnie wie równieĔ, jakie komponenty sñ dostöpne, poniewaĔ samodzielnie przeprowadziä ich instalacjö. Do zainstalowania sñ trzy komponenty: x Apache, x PHP, x MySQL. Wymienione oprogramowanie trzeba zainstalowaè w podanej kolejnoĈci. Wszystkie przykäady przedstawione w ksiñĔce bödñ dotyczyäy Ĉrodowiska zainstalowanego w systemie Windows, choè z uwagami dotyczñcymi systemów Macintosh i Linux. Pakiety czy peĥne wersje instalacyjne? JeĈli Czytelnik rozpoczyna pracö programisty internetowego, äatwiejszym rozwiñzaniem bödzie instalacja pakietu zawierajñcego Apache, MySQL, phpMyAdmin oraz PHP. Dostöpnych jest kilka pakietów instalujñcych jednoczeĈnie wszystkie wymienione programy w jednym katalogu na dysku twardym komputera. Tego rodzaju pakiety zawierajñ takĔe panel kontrolny pozwalajñcy 25 6. Tablice .........................................................................................................................117 117 Podstawy tablic 7. Praca z bazé danych MySQL .......................................................................................131 131 134 135 139 141 Baza danych MySQL Zarzñdzanie bazñ danych UĔywanie narzödzia phpMyAdmin Koncepcja bazy danych Jözyk SQL 8. Bazy danych ............................................................................................................... 155 155 164 168 Projekt bazy danych Tworzenie kopii zapasowej danych i ich przywracanie Zaawansowany SQL 9. Wspóĥpraca PHP i MySQL .......................................................................................... 187 188 188 198 Proces Wykonywanie zapytania do bazy danych za pomocñ funkcji PHP UĔywanie PEAR 10. Praca z formularzami sieciowymi .............................................................................207 207 225 Tworzenie formularza sieciowego Szablony 11. Praktyczne PHP ..........................................................................................................233 233 244 248 260 Funkcje dotyczñce ciñgu tekstowego Funkcje daty i godziny Operacje na plikach Wywoäywanie poleceþ systemowych 12. XHTML ........................................................................................................................263 265 266 266 273 Dlaczego XHTML? Przestrzenie nazw XHTML i XML Wersje XHTML Generowanie dokumentu XHTML w PHP 13. Modyfikowanie obiektów MySQL i danych PHP ......................................................275 275 278 279 283 Zmiana obiektów bazy danych z poziomu PHP Operacje na danych tabeli WyĈwietlanie wyników zapytania wraz z osadzonymi äñczami Jeden plik wyĈwietlajñcy formularz i przetwarzajñcy jego dane 4 _ Spis treļci Uaktualnianie danych Usuwanie danych Wykonywanie podzapytania 289 290 296 14. Pliki cookie, sesje i kontrola dostýpu ........................................................................299 299 302 307 314 Pliki cookie PHP i uwierzytelnianie HTTP Sesje Wykorzystanie moduäu Auth_HTTP do uwierzytelniania 15. Bezpieczeħstwo ......................................................................................................... 319 328 Bezpieczeþstwo sesji 16. Sprawdzanie poprawnoļci danych i obsĥuga bĥýdów .............................................337 Sprawdzanie poprawnoĈci danych wprowadzanych przez uĔytkowników za pomocñ JavaScript Dopasowywanie wzorców Ponowne wyĈwietlenie formularza w przypadku niepomyĈlnego testu poprawnoĈci danych 337 341 345 17. Przykĥadowa aplikacja .............................................................................................. 351 352 352 355 358 360 364 371 Plik konfiguracyjny Szkielet stron Baza danych WyĈwietlanie streszczeþ artykuäów WyĈwietlanie artykuäów wraz z komentarzami Dodawanie i modyfikowanie artykuäów Dodawanie i modyfikowanie komentarzy 18. Koħczymy naszé podróŜ ............................................................................................ 377 377 381 383 383 384 384 Standardy kodowania w PHP PEAR Struktury PHP Ajax Wiki Szukanie pomocy w Internecie Dodatek. Odpowiedzi na pytania ......................................................................................387 Skorowidz ............................................................................................................................. 401 Spis treļci _ 5 Najäatwiejszym sposobem instalacji Apache, PHP i MySQL w wiökszoĈci systemów Linux jest pobranie pakietu dystrybucyjnego. Wszystkie popularne dystrybucje sys- temu Linux majñ przygotowane pakiety programów Apache, PHP i MySQL. Przykäa- dowo, dystrybucja Red Hat Linux uĔywa pakietów .rpm, podczas gdy Debian uĔywa pakietów .deb. Informacje dotyczñce instalacji pakietów dodatkowych powinny znajdo- waè siö w dokumentacji danej dystrybucji. Ponadto wiele dystrybucji Linuksa domyĈl- nie instaluje Apache, PHP i MySQL, tak wiöc nawet nie trzeba instalowaè tych kom- ponentów samodzielnie. Mimo wszystko, jeĈli instalacja wydaje siö Czytelnikowi zbyt trudna, warto wypróbowaè pakiet XAMPP. na uruchamianie i zatrzymywanie poszczególnych usäug oraz administracjö nimi. Innymi säowy, jest to doskonaäe rozwiñzanie dla poczñtkujñcego programisty. Wadñ jest to, Ĕe nie nadaje siö ono do uĔycia w Ĉrodowisku produkcyjnym, poniewaĔ najczöĈciej jest skonfigurowane z uwzglödnieniem minimalnego poziomu bezpieczeþstwa w celu maksymalnego uäatwienia obsäugi. W dalszej czöĈci rozdziaäu zostanie przedstawiony jeden z popularniejszych pakietów o nazwie XAMPP. Jednak w pierwszej kolejnoĈci zostanie omówiona instalacja wszystkich kom- ponentów w standardowy sposób. Instalacja serwera Apache Serwer Apache musi zostaè zainstalowany i skonfigurowany przed instalacjñ PHP i MySQL, poniewaĔ w przeciwnym razie wymienione komponenty nie bödñ dziaäaäy prawidäowo. KaĔdy komputer moĔna zmieniè w serwer WWW poprzez zainstalowanie oprogramowania serwera i podäñczenie komputera do Internetu. W celu zachowania maksymalnej prostoty instalacji w rozdziale zostanie omówiona instalacja tylko najnowszych wersji Apache, PHP i MySQL. Mimo Ĕe moĔna uĔyè starszych wersji oprogramowania, sñ one nieco trudniejsze w instalacji i konfiguracji zapewniajñcej harmonijnñ wspóäpracö. 1. Pierwszym krokiem jest pobranie binarnego pakietu instalacyjnego Apache 2.x Win32 MSI z witryny http://httpd.apache.org/. W lewej kolumnie strony naleĔy kliknñè äñcze „Download from a mirror”, a nastöpnie pobraè najnowszñ dostöpnñ wersjö serwera. Mirror oznacza serwer, z którego bödzie pobierany instalator. Plik zapisany na dysku twardym bödzie miaä nazwö podobnñ do apache_2.2.4-win32-x86-no_ssl.msi (dokäadny numer wersji moĔe byè nieco inny). Czytelnicy uĔywajñcy systemu operacyjnego Mac OS X majñ domyĈlnie zainstalowany serwer Apache. Po uruchomieniu System Preferences naleĔy kliknñè ikonö Sharing, a na- stöpnie zaznaczyè opcjö Personal Web Sharing (która w rzeczywistoĈci oznacza serwer Apache). System Mac OS X 10.2, 10.3 i 10.4 sñ dostarczane z róĔnymi wersjami Apache, ale kaĔda z nich dziaäa doskonale1. 2. Nastöpnie naleĔy zainstalowaè serwer Apache, uĔywajñc pobranego instalatora. Po dwu- krotnym klikniöciu pliku MSI na ekranie zostanie wyĈwietlone okno instalatora pokazane na rysunku 2.1. Instalator przeprowadzi uĔytkownika przez caäy proces instalacji. 1 W systemach Mac OS X 10.2 – 10.4 zainstalowany jest Apache w wersji 1.3.x, natomiast Mac OS X w wersji 10.5 zawiera juĔ Apache 2.x — przyp. täum. 26 _ Rozdziaĥ 2. Instalacja Rysunek 2.1. Instalator Apache wyĈwietla kilka pytaþ dotyczñcych podstawowej konfiguracji serwera 3. Aby przejĈè dalej, trzeba zgodziè siö z warunkami licencji, klikajñc przycisk opcji pokazany na rysunku 2.2, a nastöpnie przycisk Next. Rysunek 2.2. Warunki licencji i zasady uĔywania serwera Apache Lokalne tworzenie aplikacji _ 27 4. Na ekranie zostanie wyĈwietlone pokazane na rysunku 2.3 okno z dokumentem „Read This First”. WyĈwietlony dokument zawiera kilka informacji wskazujñcych uĔyteczne Ēródäa, w których moĔna znaleĒè dodatkowe informacje dotyczñce serwera WWW. Klikniöcie przy- cisku Next powoduje przejĈcie do kolejnego kroku. Rysunek 2.3. WyĈwietlone informacje o serwerze Apache 5. W pokazanym na rysunku 2.4 oknie dialogowym trzeba podaè wszystkie informacje doty- czñce sieci, a nastöpnie kliknñè przycisk Next. DomyĈlny port HTTP ma numer 80. Innymi säowy, po Ĕñdaniu wyĈwietlenia witryny http://www.helion.pl/ nastöpuje wyraĒne Ĕñdanie dostöpu do portu 80. Po ustawieniu tego portu wszystkie Ĕñdania sieciowe bödñ mogäy byè wykonywane bez podawania numeru portu. Serwer WWW komputera lokalnego zawsze bödzie dostöpny poprzez urzñdzenie loopback o adresie http://localhost/ lub adresie IP http://127.0.0.1/. Podanych adresów moĔna uĔywaè wymiennie. 6. W kolejnym oknie, pokazanym na rysunku 2.5, trzeba wybraè rodzaj instalacji. Opcja Typical sprawdza siö doskonale do zadaþ omówionych w ksiñĔce. Klikniöcie przycisku Next powo- duje przejĈcie do kolejnego kroku. 7. Na ekranie zostanie wyĈwietlone okno (pokazane na rysunku 2.6), w którym naleĔy zaak- ceptowaè domyĈlnie ustalony katalog instalacyjny, a nastöpnie kliknñè przycisk Netx. DomyĈlnie ustalony katalog instalacyjny C:\Program Files\Apache Software Foundation\ Apache2.2\ jest zarówno standardowo stosowany, jak i äatwy do odszukania, zwäaszcza gdy trzeba przeprowadziè zmiany konfiguracyjne. 28 _ Rozdziaĥ 2. Instalacja Rysunek 2.4. Okno dialogowe Server Information Rysunek 2.5. Wybór rodzaju instalacji 8. Jak pokazano na rysunku 2.7, klikniöcie przycisku Install rozpocznie wäaĈciwñ instalacjö ser- wera. Instalator spowoduje instalacjö róĔnych moduäów, a na ekranie bödzie pojawiaäo siö i znikaäo okno DOS. Lokalne tworzenie aplikacji _ 29 Rysunek 2.6. Okno wyĈwietlajñce katalog domyĈlny dla plików instalacyjnych serwera Apache Rysunek 2.7. Okno dialogowe „Ready to Install” 9. Po zakoþczeniu instalacji naleĔy kliknñè przycisk Finish. 10. W celu sprawdzenia poprawnoĈci instalacji w pasku adresu przeglñdarki internetowej naleĔy wpisaè adres http://localhost/. Trzeba pamiötaè, Ĕe nazwa jest täumaczona na adres IP 127.0.0.1, który zawsze jest adresem komputera lokalnego. 30 _ Rozdziaĥ 2. Instalacja 11. Po wpisaniu podanego wyĔej adresu w przeglñdarce internetowej zostanie wyĈwietlona strona domyĈlna serwera Apache podobna do pokazanej na rysunku 2.8. JeĔeli instalacja zakoþczyäa siö powodzeniem, na ekranie zostanie wyĈwietlony komunikat „It works!”. Strona moĔe byè jednak nieco inna w zaleĔnoĈci od wersji zainstalowanego serwera Apache. Generalnie, jeĈli na ekranie nie zostanie wyĈwietlony komunikat informujñcy o bäödzie, instalacja zakoþczyäa siö powodzeniem. Rysunek 2.8. Strona domyĈlna serwera Apache wyĈwietlona po jego instalacji W chwili obecnej komputer moĔe juĔ obsäugiwaè strony internetowe i jest przygotowany do instalacji PHP. Instalacja PHP W pierwszej kolejnoĈci naleĔy przejĈè na stronö http://www.php.net/downloads.php i pobraè naj- nowszñ wersjö PHP. Wymieniona strona zawiera pakiety zarówno wersji binarnej, jak i kodu Ēródäowego. W czöĈci Windows Binaries trzeba wybraè instalacyjnñ wersjö PHP 5.x, gdzie x oznacza najnowszñ dostöpnñ wersjö. Po wskazaniu serwera lustrzanego rozpocznie siö pobieranie pliku instalacyjnego. 1. Pobrany plik bödzie miaä nazwö podobnñ do php-5.2.5-win32-installer.msi (dokäadny numer wersji moĔe byè nieco inny). 2. Dwukrotne klikniöcie pobranego pliku MSI spowoduje wyĈwietlenie na ekranie pokazanego na rysunku 2.9 okna instalatora i rozpoczöcie procesu instalacyjnego. 3. Po klikniöciu przycisku Next zostanñ wyĈwietlone warunki licencji (zobacz rysunek 2.10). 4. Trzeba kliknñè przycisk opcji akceptujñcy warunki licencji, a nastöpnie przycisk Next. 5. Kolejne wyĈwietlone okno bödzie wskazywaäo domyĈlnie ustalony katalog instalacyjny PHP (zobacz rysunek 2.11). UĔytkownik moĔe samodzielnie wybraè katalog lub uĔyè domyĈl- nego C:\Program Files\PHP\ bñdĒ C:\PHP\. (Przykäady przedstawione w ksiñĔce zakäadajñ, Ĕe PHP zostaäo zainstalowane w katalogu C:\PHP\). Klikniöcie przycisku Next spowoduje przejĈcie do kolejnego kroku. Lokalne tworzenie aplikacji _ 31 Rysunek 2.9. Okno instalatora PHP Rysunek 2.10. Okno wyĈwietlajñce warunki licencji 6. Na ekranie zostanie wyĈwietlone pokazane na rysunku 2.12 okno dialogowe „Web Server Setup”. NaleĔy wybraè opcjö Apache 2.2.x Module, a nastöpnie kliknñè przycisk Next. Oczy- wiĈcie w przypadku uĔywania innego serwera WWW trzeba wybraè odpowiedniñ opcjö z wyĈwietlonej listy. 32 _ Rozdziaĥ 2. Instalacja Rysunek 2.11. Wskazanie katalogu instalacyjnego PHP Rysunek 2.12. Okno dialogowe Web Server Setup 7. Kolejne okno dialogowe pozwala na wskazanie katalogu, w którym zostaä zainstalowany serwer Apache, co umoĔliwia instalatorowi modyfikacjö konfiguracji Apache i przystoso- wanie go do uĔywania PHP. Pokazane na rysunku 2.13 okno „Apache Configuration Directory” bödzie wskazywaäo katalog podobny do C:\Program Files\Apache Software Foun- dation\Apache2.2\. Lokalne tworzenie aplikacji _ 33 Rysunek 2.13. Wskazanie katalogu, w którym zostaä zainstalowany serwer Apache 8. Na rysunku 2.14 pokazano okno dialogowe „Ready to Install”. Zaproponowane przez insta- latora wartoĈci domyĈlne sprawdzajñ siö doskonale. JeĔeli uĔytkownik zmieniä wczeĈniej katalog instalacyjny, to w wyĈwietlonym oknie moĔe wystñpiè potrzeba wprowadzenia zmian. Klikniöcie przycisku Next spowoduje przejĈcie do kolejnego kroku. Rysunek 2.14. Opcje instalacyjne PHP 34 _ Rozdziaĥ 2. Instalacja 9. Klikniöcie przycisku Install spowoduje potwierdzenie rozpoczöcia wäaĈciwego procesu instalacji. 10. Gdy na ekranie zostanie wyĈwietlone pokazane na rysunku 2.15 okno dialogowe, naleĔy kliknñè przycisk Tak, potwierdzajñc tym samym modyfikacjö konfiguracji serwera Apache. Rysunek 2.15. Okno dialogowe informujñce, Ĕe instalator przeprowadzi konfiguracjö serwera Apache 11. Po zakoþczonej powodzeniem modyfikacji pliku konfiguracyjnego httpd.conf serwera Apa- che naleĔy kliknñè przycisk OK w wyĈwietlonym oknie dialogowym. 12. Po zakoþczonej powodzeniem modyfikacji pliku mime.types serwera Apache naleĔy kliknñè przycisk OK w wyĈwietlonym oknie dialogowym. 13. Na ekranie zostanie wyĈwietlone okno dialogowe informujñce o zakoþczonej powodzeniem instalacji Ĉrodowiska PHP. W jözyku PHP polecenia poprzedzone znakiem hash (#) sñ uznawane za umieszczone w komentarzu i sñ widoczne tylko dla programisty — nigdy przez uĔytkownika koþ- cowego w oknie przeglñdarki internetowej. 14. Na koniec naleĔy ponownie uruchomiè serwer Apache, wybierajñc opcjö menu Start/ Programy/Apache HTTP Server 2.x.x/Control Apache Server/Restart. Ten krok spowoduje, Ĕe serwer Apache odczyta dyrektywy konfiguracyjne umieszczone w pliku httpd.conf przez instalatora PHP. Wymieniony plik konfiguracyjny nakazuje serwerowi Apache wczytanie procesu PHP jako moduäu. Innñ moĔliwoĈciñ ponownego uruchomienia serwera jest dwu- krotne klikniöcie ikony Apache w zasobniku, a nastöpnie wybranie opcji Restart. Aby przetestowaè poprawnoĈè instalacji, naleĔy wykonaè nastöpujñce kroki: 1. W dowolnym edytorze tekstowym trzeba utworzyè plik zawierajñcy nastöpujñcy wiersz: ?php phpinfo(); ? 2. Utworzony plik naleĔy zapisaè pod nazwñ phpinfo.php w katalogu instalacyjnym Apache htdocs, zwykle umieszczonym w C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\ htdocs. Nazwa pliku musi mieè rozszerzenie .php, w przeciwnym razie plik nie zostanie przetworzony jako PHP. 3. Kolejny etap to uruchomienie ulubionej przeglñdarki internetowej. 4. W pasku adresu przeglñdarki naleĔy podaè adres http://127.0.0.1/phpinfo.php. Przeglñ- darka powinna wyĈwietliè stronö informacyjnñ PHP, podobnñ do pokazanej na rysunku 2.16. Lokalne tworzenie aplikacji _ 35 Rysunek 2.16. Szczegóäowe informacje dotyczñce konfiguracji Ĉrodowiska PHP Wĥéczenie PHP w systemie Mac OS X JeĔeli Czytelnik uĔywa systemu operacyjnego Mac OS X, to Ĉrodowisko PHP jest juĔ zainstalo- wane w systemie, ale domyĈlnie nie zostaäo wäñczone. W celu wäñczenia obsäugi PHP naleĔy przeprowadziè edycjö pliku konfiguracyjnego serwera Apache. Wbudowane systemowe narzödzie wyszukiwania plików w Mac OS X nie znajdzie pliku konfiguracyjnego serwera Apache, gdyĔ jest on traktowany jako plik ukryty przed uĔytkownikami. W celu edycji tego pliku trzeba skorzystaè z aplikacji Terminal. 1. Pierwszy krok to uruchomienie aplikacji Terminal znajdujñcej siö w katalogu /Applications/ Utilities. 2. W oknie terminalu trzeba wydaè polecenie: sudo vi /etc/httpd/httpd.conf 3. Po wyĈwietleniu pytania o hasäo naleĔy podaè hasäo konta z uprawnieniami administratora (którym domyĈlnie jest pierwsze konto zaäoĔone w systemie Mac OS X). 36 _ Rozdziaĥ 2. Instalacja 4. Kolejny krok to usuniöcie znaku komentarza z wiersza wczytujñcego moduä PHP. W tym celu trzeba usunñè znak # umieszczony na poczñtku wiersza poprzez wydanie polecenia: : s/#LoadModule php/LoadModule php/ Po ostatnim ukoĈniku naleĔy nacisnñè klawisz Enter. Polecenie s edytora vi powoduje wykonanie operacji znajdĒ i zastñp. 5. Usuniöcie znaku komentarza z poczñtku wiersza dodajñcego moduä PHP nastöpuje po wydaniu polecenia: : s/#AddModule php/AddModule php/ W przypadku uĔywania systemu w wersji 10.3 (Panther), 10.4 (Tiger) i 10.5 (Leopard) naleĔy pominñè punkty 6. i 7., poniewaĔ wymagane wiersze znajdujñ siö w standardowej instalacji systemu. 6. Mac OS X 10.2 wymaga ustawienia mapowania plików index poprzez dodanie do dyrektywy DirectoryIndex opcji index.php. W tym celu trzeba wydaè poniĔsze polecenie zastöpujñce opcjö index.html opcjñ index.html index.php: : s/index.html/index.html index.php/ 7. Mac OS X 10.2 wymaga równieĔ dodania do pliku konfiguracyjnego Apache bloku tekstu, który informuje Apache, Ĕe pliki z rozszerzeniem .php muszñ byè przetwarzanie jako PHP. Wymieniony blok tekstu musi znaleĒè siö po wierszu: Include /private/ext/httpd/users Po wydaniu polecenia Go trzeba na koþcu pliku dodaè poniĔszy blok tekstu: IfModule mod_php4.c AddType application/x-httpd-php .php AddType application/x-httpd-php .php4 AddType application/x-httpd-php-source .phps /IfModule 8. Aby zapisaè wprowadzone zmiany, naleĔy wydaè polecenie: escape :wq w którym escape oznacza naciĈniöcie klawisza Esc powodujñcego wyjĈcie z trybu edycji edytora vi. 9. Nastöpny krok to ponowne uruchomienie serwera Apache (Personal Web Sharing w progra- mie System Preferences). 10. Aby utworzyè plik test.php i przetestowaè instalacjö PHP, z poziomu aplikacji Terminal trzeba wydaè polecenia: vi ~/Sites/test.php o ?php phpinfo(); ? escape :wq w którym escape oznacza naciĈniöcie klawisza Esc powodujñcego wyjĈcie z trybu edycji edytora vi. W ten sposób zostanie utworzony plik z rozszerzeniem .php. Korzystamy z edy- tora vi, gdyĔ wbudowany w Mac OS X edytor TextEdit, tworzñc pliki tekstowe, domyĈlnie nadaje im rozszerzenie .rtf. 11. W pasku adresu przeglñdarki internetowej naleĔy podaè adres http://localhost/~uzytkownik/ test.php, w którym uzytkownik oznacza krótkñ nazwö aktualnie uĔywanego konta systemu Lokalne tworzenie aplikacji _ 37 Mac OS X. JeĔeli uĔytkownik nie jest pewny krótkiej nazwy konta, trzeba z menu Apple wybraè opcjö About This Mac, a nastöpnie kliknñè przycisk More info…. Krótka nazwa konta jest wyĈwietlona w nawiasie na koþcu wiersza Username. 12. Strona test.php (podobna do uĔytej podczas instalacji PHP w systemie Windows) wyĈwietla w oknie przeglñdarki internetowej informacje dotyczñce PHP oraz MySQL. WyĈwietlenie strony oznacza, Ĕe instalacja zakoþczyäa siö powodzeniem. Po wykonaniu powyĔszej procedury Ĉrodowisko PHP powinno byè zainstalowane w systemie Mac OS X. Instalacja bazy danych MySQL 5.0 Ostatnim komponentem uĔywanym podczas tworzenia i testowania na komputerze lokalnym dynamicznych stron internetowych jest baza danych MySQL. NaleĔy rozpoczñè od pobrania instalatora MySQL. 1. Na stronie http://dev.mysql.com/downloads/ znajdujñ siö do pobrania zarówno pliki binarne, jak i kod Ēródäowy bazy MySQL. Trzeba pobraè wersjö binarnñ. W polu MySQL Community Server naleĔy wiöc kliknñè przycisk Download. 2. W wyĈwietlonej na ekranie liĈcie trzeba kliknñè äñcze Windows. 3. Nastöpnie naleĔy kliknñè äñcze Windows Essentials (x86). Pobierany plik bödzie instalatorem MSI Windows. 4. Klikniöcie powyĔszego äñcza spowoduje przeniesienie uĔytkownika na stronö, na której moĔe albo podaè informacje o sobie, albo kliknñè äñcze No thanks i rozpoczñè pobieranie pliku. Na ekranie zostanñ wyĈwietlone serwery lustrzane, trzeba z nich wybraè jeden. Warto pobraè najnowszñ zalecanñ wersjö bazy danych, obecnie jest to 5.0. Plik instalacyjny zostanie pobrany i zapisany na dysku twardym komputera. 5. Dwukrotne klikniöcie pliku MSI spowoduje wyĈwietlenie na ekranie okna instalatora bazy danych MySQL (zobacz rysunek 2.17), który przeprowadzi uĔytkownika przez proces insta- lacji. Klikniöcie przycisku Next powoduje przejĈcie do kolejnego kroku. 6. W wyĈwietlonym oknie naleĔy wybraè rodzaj instalacji, klikajñc przycisk opcji Typical, jak pokazano na rysunku 2.18, a nastöpnie przycisk Next. 7. Na ekranie zostanie wyĈwietlone okno dialogowe „Ready to Install”. Klikniöcie przycisku Install rozpocznie wäaĈciwy proces instalacji. 8. Program instaluje pliki bazy danych MySQL, a nastöpnie wyĈwietla na ekranie okno dialo- gowe „MySQL.com Sign Up” (zobacz rysunek 2.19). JeĔeli uĔytkownik nie chce zaäoĔyè konta, naleĔy wybraè opcjö Skip Sign-Up. ZaäoĔenie konta powoduje otrzymywanie co miesiñc newslettera oraz moĔliwoĈè umieszczania informacji o bäödach oraz komentarzy na forach internetowych. 9. W pokazanym na rysunku 2.20 kolejnym oknie dialogowym trzeba zaznaczyè przycisk wyboru „Configure the MySQL Server now”, a nastöpnie kliknñè przycisk Finish. 10. Na ekranie zostanie wyĈwietlone okno dialogowe „MySQL Server Instance Configuration”. Klikniöcie przycisku Next powoduje przejĈcie do kolejnego kroku. 38 _ Rozdziaĥ 2. Instalacja Rysunek 2.17. Instalator bazy danych MySQL Rysunek 2.18. Wybór rodzaju instalacji 11. W pokazanym na rysunku 2.21 oknie dialogowym trzeba wybraè opcjö „Standard Configu- ration”, a nastöpnie kliknñè przycisk Next. Lokalne tworzenie aplikacji _ 39 Rysunek 2.19. Okno dialogowe umoĔliwiajñce zaäoĔenia konta na witrynie MySQL.com Rysunek 2.20. Instalator pozwala na przeprowadzenie konfiguracji bazy danych 12. Na ekranie zostanie wyĈwietlone kolejne okno dialogowe, w którym naleĔy zaznaczyè opcjö zarówno „Install As Windows Service”, jak i „Include Bin Directory in Windows PATH” (zobacz rysunek 2.22). Druga z wymienionych opcji pozwala na wydawanie poleceþ MySQL w wierszu poleceþ bez koniecznoĈci wczeĈniejszego przechodzenia do katalogu bin bazy danych MySQL. Klikniöcie przycisku Next powoduje przejĈcie do kolejnego kroku. 40 _ Rozdziaĥ 2. Instalacja Rysunek 2.21. Wybór poziomu szczegóäowoĈci wyĈwietlanych okien dialogowych Rysunek 2.22. OkreĈlenie sposobu uruchamiania MySQL oraz ustalenie systemowej ĈcieĔki dostöpu 13. W nastöpnym oknie dialogowym trzeba ustaliè hasäo dla uĔytkownika root bazy danych (zobacz rysunek 2.23). Klikniöcie przycisku Next powoduje przejĈcie do kolejnego kroku. Nie ma potrzeby tworzenia konta anonimowego uĔytkownika (Anonymous Account), poniewaĔ wszystkie operacje bödñ przeprowadzane w ramach kont uĔytkowników. Ze wzglödów bezpieczeþstwa nie naleĔy wäñczaè opcji „Enable root access from remote machines”. Lokalne tworzenie aplikacji _ 41 Rysunek 2.23. Ustawienia bezpieczeþstwa podczas konfiguracji bazy danych 14. Kolejny krok to klikniöcie przycisku Execute w oknie dialogowym „MySQL Server Instance Configuration”. 15. Po klikniöciu przycisku Finish, jak pokazano na rysunku 2.24, baza danych MySQL bödzie zainstalowana i skonfigurowana na komputerze lokalnym. Rysunek 2.24. Instalacja zostaäa zakoþczona 42 _ Rozdziaĥ 2. Instalacja Na tym etapie wszystkie komponenty o znaczeniu krytycznym — Apache, PHP oraz MySQL — zostaäy zainstalowane. W niektórych sytuacjach instalator moĔe wyĈwietliè informacje o podstawowych pro- blemach podczas instalacji, takich jak maäa iloĈè wolnego miejsca na dysku twardym bñdĒ brak wystarczajñcych uprawnieþ do instalacji bazy danych MySQL. Instalacja MySQL Connector Jest jeszcze jeden, ostatni element, który trzeba bödzie pobraè i zainstalowaè, aby jözyk PHP mógä w peäni komunikowaè siö z bazñ danych MySQL. Connector/PHP zawiera dwie biblioteki .dll dla PHP, które sñ wymagane w celu uĔywania MySQL z poziomu PHP: 1. Ze strony http://dev.mysql.com/downloads/connector/php-mysqlnd/ naleĔy pobraè MySQL PHP Connector. 2. Kolejny krok to rozpakowanie pliku ZIP o nazwie podobnej do php_5.2.0_mysql_5.0.27- ´win32.zip. 3. Nastöpnie trzeba utworzyè katalog C:\PHP\extensions. 4. Dwa rozpakowane pliki .dll trzeba skopiowaè do utworzonego wczeĈniej katalogu. 5. Ponadto plik libmysql.dll trzeba skopiowaè do katalogu C:\Windows\system322 (lub innego katalogu wymienionego w systemowej ĈcieĔce dostöpu). 6. NaleĔy siö upewniè, Ĕe plik C:\PHP\php.ini zawiera przedstawione poniĔej wiersze (pierw- szy wiersz moĔe nie wymagaè modyfikacji, podczas gdy z drugiego trzeba bödzie usunñè znajdujñcy siö na poczñtku znak komentarza): extension_dir = C:\PHP\extensions extension=php_mysql.dll 7. Po wprowadzeniu zmian trzeba ponownie uruchomiè serwer Apache. 8. W przeglñdarce internetowej naleĔy ponownie przejĈè na stronö phpinfo.php (http://localhost/ phpinfo.php). Strona powinna obecnie wyĈwietlaè takĔe sekcjö MySQL, która bödzie potwier- dzeniem, Ĕe PHP prawidäowo komunikuje siö z bazñ danych MySQL. Instalacja MySQL w systemie Mac OS X JeĔeli Czytelnik uĔywa systemu 10.3, 10.4 lub 10.5, to najäatwiejszñ opcjñ bödzie wykorzystanie samodzielnego pakietu w formacie .dpkg pobranego z witryny MySQL. Instalacja w systemie 10.2 jest nieco bardziej skomplikowana, poniewaĔ wersja binarna dla 10.2 nie jest juĔ dostöpna na witrynie MySQL. Zamiast niej naleĔy skorzystaè ze zbioru oprogramowania pod nazwñ Fink. Dziöki projektowi Fink istnieje wiele róĔnych narzödzi systemu Unix, które zostaäy przygoto- wane do uĔywania ich w Mac OS X. Aby zainstalowaè MySQL w systemie 10.2 za pomocñ projektu Fink, trzeba wykonaè poniĔsze kroki: 1. W pierwszej kolejnoĈci naleĔy pobraè Fink ze strony http://www.finkproject.org/download/. 2. Po pobraniu pliku trzeba dwukrotnie kliknñè program instalatora. 3. Nastöpny krok to akceptacja warunków licencji. 2 W systemie Windows 2000 katalogiem bödzie C:\WINNT\system32 — przyp. täum. Lokalne tworzenie aplikacji _ 43 4. Kolejny etap to wybór dysku, na którym zostanie zainstalowany Fink. 5. W kolejnym oknie dialogowym trzeba zgodziè siö na proponowanñ modyfikacjö ustawieþ powäoki. 6. Po wykonaniu powyĔszych kroków Fink jest gotowy do pracy, moĔna wiöc pobraè i zain- stalowaè MySQL. W aplikacji Terminal naleĔy wydaè nastöpujñce polecenia: sudo apt-get install mysql sudo apt-get install mysql-client daemonic enable mysql 7. Baza danych MySQL jest zainstalowana w systemie Mac OS X 10.2. W przypadku systemu w wersji 10.3, 10.4 lub 10.5 moĔna pobraè plik w formacie .dpkg, dostöpny na witrynie MySQL (http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#macosx-dmg). Po dwukrotnym klikniöciu pliku trzeba stosowaè siö do wskazówek wyĈwietlanych na ekranie, zaakceptowaè warunki licencji i wskazaè dysk, na którym zostanie zainstalowana baza danych MySQL. XAMPP Pakiet XAMPP jest dostöpny dla systemów Windows, Linux oraz Mac OS X (zbudowanych w oparciu o procesory Intel i dziaäajñcych pod kontrolñ systemu OS X 10.4 lub 10.5). Oferuje proste i zintegrowane rozwiñzanie umoĔliwiajñce instalacjö wszystkich potrzebnych narzödzi na wielu systemach operacyjnych. Przedstawiona poniĔej procedura dotyczy instalacji XAMPP w systemie Windows, ale proces instalacyjny bödzie przebiegaä podobnie na wszystkich obsäu- giwanych platformach: 1. W pierwszej kolejnoĈci naleĔy pobraè instalator XAMPP w postaci pliku MSI, dostöpny na stronie http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html. 2. Dwukrotne klikniöcie pliku MSI spowoduje wyĈwietlenie na ekranie okna instalatora (zobacz rysunek 2.25). Rysunek 2.25. Okno pozwalajñce na wybór jözyka uĔywanego podczas instalacji XAMPP 3. Z wyĈwietlonej listy trzeba wybraè jözyk uĔywany podczas instalacji, a nastöpnie kliknñè przycisk OK. 4. Na ekranie zostanie wyĈwietlone okno dialogowe instalatora, pokazane na rysunku 2.26. Klikniöcie przycisku Next powoduje przejĈcie do kolejnego kroku. 5. Kolejne okno dialogowe instalatora (zobacz rysunek 2.27) pozwala na wybranie katalogu instalacyjnego. Klikniöcie przycisku Next spowoduje akceptacjö katalogu domyĈlnego i przej- Ĉcie do kolejnego kroku. 44 _ Rozdziaĥ 2. Instalacja Rysunek 2.26. Instalator pakietu XAMPP Rysunek 2.27. Wybór katalogu instalacyjnego pakietu XAMPP 6. Na ekranie zostanie wyĈwietlone nastöpne okno dialogowe, tym razem zawierajñce opcje instalacyjne pakietu XAMPP (zobacz rysunek 2.28). NaleĔy pozostawiè niezaznaczone opcje sekcji „Service Section”, przez co komponenty nie bödñ zainstalowane jako usäugi Lokalne tworzenie aplikacji _ 45 Rysunek 2.28. Opcje instalacyjne pakietu XAMPP w systemie. Zamiast tego uĔytkownik bödzie mógä je uruchamiaè za pomocñ panelu kon- trolnego. Klikniöcie przycisku Install spowoduje rozpoczöcie wäaĈciwej instalacji. 7. Po zakoþczeniu instalacji trzeba kliknñè przycisk Finish. 8. Na ekranie zostanie wyĈwietlony komunikat z pytaniem, czy uruchomiè panel kontrolny pakietu (zobacz rysunek 2.29). NaleĔy kliknñè przycisk Tak. Rysunek 2.29. Instalacja zostaäa zakoþczona 9. Klikniöcie przycisku Tak spowoduje wyĈwietlenie pokazanego na rysunku 2.30 okna panelu kontrolnego pakietu XAMPP. Wymieniony panel umoĔliwia uruchamianie i zatrzymywanie usäug, a takĔe ich konfiguracjö. Praca zdalna ChociaĔ zalecanñ metodñ pracy jest uĔywanie komputera lokalnego, Czytelnik moĔe równieĔ skorzystaè z konta ISP, o ile oferuje ono obsäugö PHP i MySQL. 46 _ Rozdziaĥ 2. Instalacja Rysunek 2.30. Panel kontrolny XAMPP pozwala na uruchamianie i zatrzymywanie komponentów W celu uĔywania takiego konta bödzie potrzebna nazwa uĔytkownika i hasäo do konta utworzo- nego na zdalnym serwerze, a do utworzenia bazy danych MySQL moĔe byè konieczne uĔycie dostarczonego przez ISP narzödzia bazujñcego na przeglñdarce internetowej. Do przekazywania plików i katalogów do zdalnego serwera potrzebne bödzie konto FTP utwo- rzone przez ISP i zwykle dostöpne z poziomu panelu kontrolnego konta. Po uzyskaniu nazwy uĔytkownika FTP moĔna przekazywaè pliki HTML i PHP za pomocñ klienta FTP. MoĔe siö zdarzyè, Ĕe ISP bödzie wymagaä uĔywania Secure FTP (SFTP) zamiast zwy- käego FTP. NaleĔy to sprawdziè bezpoĈrednio u ISP. Wiele klientów FTP obsäuguje równieĔ SFTP. Nawet jeĈli komputer posiada tekstowñ wersjö klienta FTP, to jej uĔywanie moĔe byè trudne. Korzystanie z graficznych klientów FTP jest znacznie äatwiejsze. Klient FTP Voyager dostöpny na http://www.ftpvoyager.com/ jest jednym z programów FTP, których moĔna uĔywaè do prze- kazywania plików do zdalnego serwera. Gäówny ekran klienta FTP Voyager jest podobny do pokazanego na rysunku 2.31. Na platformie Mac dobrym klientem FTP jest Fetch. Po nawiñzaniu poäñczenia za pomocñ klienta Voyager na ekranie zostanie wyĈwietlone okno dialogowe podobne do pokazanego na rysunku 2.32. UĔytkownik moĔe przeciñgaè i upuszczaè utworzone pliki .php. NaleĔy pamiötaè, Ĕe aby pliki PHP zostaäy przetworzone przez serwer WWW, muszñ mieè rozszerzenie .php zamiast .html. Serwer WWW musi po prostu wiedzieè, Ĕe ma do czynienia z plikami PHP, a wtedy przekazuje je interpreterowi PHP. Pliki PHP muszñ byè obsäugiwane przez serwer WWW, poniewaĔ przeglñdarka internetowa nie ma moĔliwoĈci przetwarzania kodu PHP. Do przetwarzania plików PHP jest uĔywany interpreter PHP. Praca zdalna _ 47 Rysunek 2.31. Gäówny ekran klienta FTP Voyager Rysunek 2.32. WyĈwietlenie zawartoĈci katalogu w kliencie FTP Voyager 48 _ Rozdziaĥ 2. Instalacja Na tym etapie Czytelnik jest gotowy do poznania podstawowych informacji dotyczñcych inte- gracji komponentów oraz szybkiego i äatwego tworzenia dynamicznych stron internetowych. W rozdziale 3. zostanñ przedstawione podstawowe informacje o Ĉrodowisku PHP oraz proste zasady kodowania odnoszñce siö do programowania w PHP. Pytania do rozdziaĥu 2. Pytanie 2.1. Wymieþ komponenty, które muszñ zostaè zainstalowane w celu umoĔliwienia tworzenia dynamicznej strony internetowej. Pytanie 2.2. W jakim systemie operacyjnym serwer Apache jest zainstalowany domyĈlnie? Pytanie 2.3. Gdzie powinien zostaè utworzony katalog PHP na pobrane oprogramowanie? Pytanie 2.4. Co oznacza znak hash (#)? Pytanie 2.5. W jaki sposób moĔna pracowaè zdalnie? Pytanie 2.6. W jaki sposób moĔna przekazywaè pliki do zdalnego konta ISP? Pytanie 2.7. W jaki sposób muszñ byè udostöpniane pliki PHP? Odpowiedzi na te pytania moĔna znaleĒè w Dodatku. Pytania do rozdziaĥu 2. _ 49
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: