Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00022 003045 24110628 na godz. na dobę w sumie
PIP i ZUS Kontrole u pracodawcy - ebook/pdf
PIP i ZUS Kontrole u pracodawcy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 180
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-303-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja jest praktyczną i nieodzowną pomocą dla każdego pracodawcy. Zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy. Wzory te zostały opatrzone praktycznym komentarzem.
W książce zamieszczono m.in.:
■ wzór zastrzeżeń do protokołu kontroli PIP,
■ wzór zawiadomienia PIP o wykonaniu nakazu,
■ odwołanie od nakazu inspektora pracy,
■ wzór zastrzeżeń do protokołu kontroli ZUS.
Opracowanie uwzględnia zmiany wprowadzone od 1 marca 2018 r. w zakresie kontroli PIP dotyczące zakazu pracy w handlu w niedziele. Ponadto zawiera najaktualniejsze omówienie w zakresie zmian w kontroli ZUS, jakie zostały wprowadzone od 30 kwietnia 2018 r. w wyniku wejścia w życie ustaw tworzących pakiet określany jako Konstytucja Biznesu.
Publikacja ma też suplement elektroniczny w postaci specjalnie przygotowanego serwisu z aktywnymi wzorami z książki. Aktywne wersje wszystkich 35 wzorów są zamieszczone w serwisie internetowym INFORLEX PRAWO, dostępnym po zalogowaniu przy użyciu kodu ze zdrapki dołączonej do książki

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział I Zasady przeprowadzania kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 1. Kontrole PIP Każdy pracodawca może zostać skontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy pod względem legalności i prawidłowości zatrudniania pracowników. Od 1 marca 2018 r. kon- trole mogą dotyczyć także przestrzegania zakazu handlu w niedziele w placówkach han- dlowych. Inspektorzy pracy zwykle nie zapowiadają swojej wizyty w zakładzie pracy, a ich obec- ność w firmie może skończyć się procesem sądowym. Istnieją jednak sposoby na wcześniej- sze przygotowanie się do kontroli, dzięki którym można ograniczyć związany z tym stres. Warto poznać swoje prawa w trakcie kontroli oraz zagadnienia, którymi prawie zawsze za- interesuje się inspektor w trakcie kontroli. 2. Zagadnienia ogólne 2.1. Regulacje prawne Choć ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) prze- widuje szerokie uprawnienia dla kontrolowanych przedsiębiorców, to jednak wiele z nich nie znajdzie zastosowania do kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy. Ponieważ działania inspektorów pracy prowadzą często do usunięcia stanu bezpośrednie- go zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, przepisy przyznają im szersze uprawnienia kontrolne niż w przypadku innych instytucji. Do kontroli przedsiębiorcy prowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Pracy nie stosuje się ograniczeń wynikających z ustawy – Prawo przedsiębiorców, dotyczących: za- wiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 48), przeprowadzania kontroli w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej (art. 50), za- 11 PIP i ZUS – kontrole u pracodawcy. Wzory pism z komentarzem kazu równoczesnego podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsię- biorcy (art. 54), ograniczenia czasu trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jed- nym roku kalendarzowym (art. 55 ust. 1) – z uwagi na postanowienia Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu (Dz.U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450), przyjętej w Genewie 11 lipca 1947 r. Zasady i sposób przeprowadzania kontroli uregulowane w ustawie – Prawo przedsiębior- ców odnoszą się wyłącznie do działalności gospodarczej przedsiębiorców, którymi są oso- by fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym od- rębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą, oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działal- ności gospodarczej (art. 4 ustawy – Prawo przedsiębiorców). Jednak PIP ma prawo kon- trolować znacznie więcej podmiotów, w tym: urzędy, publiczne szkoły czy zakłady opieki zdrowotnej, a zatem sferę budżetową. Do tego kręgu pracodawców nie znajdują zastosowa- nia regulacje ustawy – Prawo przedsiębiorców, w związku z czym kontrole są w nich prze- prowadzane wyłącznie na podstawie przepisów ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 623). WAŻNE! W przypadku pracodawców należących do sfery budżetowej kontrola PIP jest przeprowadzana wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o Państwowej In- spekcji Pracy. Przykład W publicznej szkole podstawowej ma zostać przeprowadzona kontrola PIP. Dyrektor szkoły musi liczyć się z tym, że inspektor pracy nie ma obowiązku uprzedzenia go o zamiarze prze- prowadzenia kontroli, jak również przedłożenia upoważnienia do kontroli. W tym wypadku inspektora nie ograniczają także zasady co do długości trwania takiej kontroli, wynikające z ustawy – Prawo przedsiębiorców. 2.2. Powody przeprowadzania kontroli W praktyce kontrole PIP wynikają najczęściej z: ■■ harmonogramu kontroli – dla inspektorów (w całym kraju lub w poszczególnych woje- wództwach) ustalane są centralnie plany kontroli na cały rok. Harmonogram może uwzględniać typy podmiotów kontrolowanych (np. banki, sklepy wielkopowierzchnio- we itp.) lub też problemy sezonowe (np. odśnieżanie dachów); ■■ realizacji tematów – również tematy kontroli ustalane są centralnie dla całego kraju lub poszczególnych województw i decydują o przedmiotowym zakresie kontroli (np. czas pra- cy, wynagrodzenia, urlopy, legalność zatrudnienia, przestrzeganie przepisów bhp itp.); ■■ skarg – do PIP wpływa wiele pism aktualnie zatrudnionych i byłych pracowników dane- go pracodawcy, jak również związków zawodowych lub społecznych inspektorów pracy, w takich przypadkach PIP wszczyna kontrolę. 12 Rozdział I. Zasady przeprowadzania kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy Niestety, pracodawca nie ma możliwości sprawdzenia, z jakiego powodu wszczęto kontro- lę. Informacji takiej nie udzieli inspektor pracy, gdyż zabraniają mu tego przepisy. Może się jednak zdarzyć, choć w praktyce ma to miejsce rzadko, że skarżący wyrazi na piśmie zgodę na ujawnienie złożenia przez niego skargi (art. 44 ust. 3 ustawy o PIP). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 6 marca 2014 r. (II SA/Kr 132/14) stwierdził, że: Tajemnicą chronioną na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. oPaństwowejInspekcjiPracyobjętesąnietylkodaneosoboweskarżącego,alerównież treśćskargiisamfaktjejzłożenia.Cele,którymsłużądziałaniaPaństwowejInspekcji Pracyizwiązaneznimiwartości,sąnatyleistotneiważnezpunktuwidzeniazapew- nieniaprawidłowejochronyprawpracowniczych,aprzeztofunkcjonowaniasystemu społecznegoiprawnego,żenależyimdaćpierwszeństwoprzedogólnieszerokoujętym wprawiepolskimdostępemdoinformacjipublicznej. WSA WAŻNE! Inspektor pracy nie może poinformować pracodawcy o powodzie wszczę- cia kontroli, chyba że skarżący zgodzi się na ujawnienie faktu złożenia skargi. W przypadku gdy inspektor pracy otrzymał zgodę na ujawnienie faktu złożenia skargi, może oficjalnie powołać się na tę okoliczność przed pracodawcą, a w przeprowadzanej kontroli ograniczyć się do zbadania jedynie faktów opisanych w skardze i dotyczących wy- łącznie osoby ją składającej. Jednak w większości przypadków skarżący nie wyrażają zgo- dy na ujawnienie faktu złożenia przez nich skargi, w związku z czym w trakcie kontroli in- spektor pracy musi dołożyć wszelkich starań, aby ukryć powód jej przeprowadzenia przed pracodawcą. Przykład Zwolniony pracownik złożył skargę na swojego byłego pracodawcę, że nie wypłacił mu wyna- grodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za ostatnie 3 miesiące. Nie wyraził przy tym zgody na ujawnienie pracodawcy faktu złożenia skargi. W takim przypadku inspektor pracy, rozpoczynając kontrolę, przekaże pracodawcy informację, że będzie dotyczyć ona kwestii związanych z wypłatą wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy oraz poprosi o imienną listę aktualnie zatrudnionych i zwolnionych w ostatnim czasie pracowników. Z listy tej wybierze kilka, kilkanaście nazwisk pracowników (w tym skarżącego), w stosunku do któ- rych sprawdzi prawidłowość wypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. 2.3. Podmioty podlegające kontroli PIP Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają: ■■ pracodawcy, a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności za- trudnienia także niebędący pracodawcami przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne – na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wyko- 13 PIP i ZUS – kontrole u pracodawcy. Wzory pism z komentarzem nujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świad- czenia tej pracy; ■■ podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej; ■■ podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie- nia i instytucjach rynku pracy (tj. podmioty wykonujące usługi, które nie wymagają wpi- su do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, takie jak np. ochotnicze hufce pracy, centra integracji społecznej czy kluby integracji społecznej); ■■ przedsiębiorcy, do których stosuje się przepisy ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ogranicze- niu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni; ■■ pracodawcy delegujący pracowników na terytorium Polski w zakresie określonym w ustawie z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 868); ■■ przedsiębiorcy albo inne jednostki organizacyjne, na rzecz których w ramach prowadzo- nej przez te podmioty działalności jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi – w zakresie wypłacania takim osobom wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzi- nowej, zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. PIP przeprowadza również kontrole u przedsiębiorców niebędących pracodawcami, o ile na ich rzecz świadczona jest praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy. Przedsiębiorcami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art. 4 ustawy – Prawo przedsiębior- ców). Osobami zaś świadczącymi na ich rzecz pracę, ale niebędącymi pracownikami, mogą być zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą – czyli samozatrudnieni oraz pracujący „na czarno”. WAŻNE! Przedsiębiorcy niebędący pracodawcami także podlegają kontroli PIP, jeże- li osoby fizyczne świadczą pracę na ich rzecz na innej podstawie niż stosunek pracy. Warto też wiedzieć, że PIP może przeprowadzić kontrolę stanu zapewnienia przez praco- dawcę lub inny podmiot zatrudniający bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla: ■■ osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w ramach prac społecznie użytecznych; ■■ osób przebywających w zakładach karnych i zakładach poprawczych, wykonujących pra- cę; ■■ żołnierzy w służbie czynnej, wykonujących powierzoną im pracę; ■■ studentów i uczniów niebędących pracownikami, odbywających zajęcia na terenie zakła- du pracy. 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PIP i ZUS Kontrole u pracodawcy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: